Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan."

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING 17 novbmber 25 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) l DATUM BEHANDELING IN D&H 18 Oktober 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5684 ONTWERP BEGROTING Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m 14 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 26 van het Waterschap Hollandse Delta aan. 2. Voorstel a) De Begroting 26 vast te stellen op aan lasten en baten; b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 26 en tot een maximum van 6.; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal 5, miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 26 beschikbaar te stellen van voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.

2 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 2 van 6 3. Achtergrondinformatie De begroting 26 is een uitwerking van de l e schijf van het meerjarenbeleidsplan 26-21, zoals vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 3 juni 25. De begroting gaat meer in detail in op het beleid, de doelstellingen en de (financiële) middelen die voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen noodzakelijk zijn. Dit beleid wordt in de jaarplannen per afdeling en directies verder vertaald naar concrete activiteiten voor 26. Door middel van de managementrapportages en bestuursrapportages zal in 26 verantwoording worden afgelegd over de stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Opzet en structuur In de begroting 26 is aansluiting gezocht bij de nieuwste inzichten van het Beleids- en Beheers Proces (BBP) volgens het model van de Unie van Waterschappen. Dit resulteert in een begroting met herkenbare informatie over onze vier taken 'de zorg voor waterkeringen, het watersysteem, het zuiveringsbeheer en de (vaar-) wegen'. Echter nog niet alles is in deze begroting uitgewerkt zoals het ons voor de langere termijn voor ogen staat. Het formuleren van beleidsaspecten en kwaliteitskenmerken is nog niet voor alle beleidsproducten goed genoeg. In sommige gevallen is er nog slechts een beperkte beschrijving te geven van de voornemens in 26 op hoofdlijnen. Voor andere beleidsproducten zijn de prestaties en prestatie-indicatoren reeds verder uitgewerkt. Hierdoor is er tussen de verschillende beleidsproducten wellicht een onevenwichtig beeld ontstaan. Wij willen dit optimaliseren in de begroting van 27. Voor de vooruitstrevende, open en transparante uitvoering van ons werk, is immers meer grip op de prestaties en de kwaliteiten daarvan noodzakelijk. Vergelijkende cijfers Dit is de eerste begroting van waterschap Hollandse Delta die op basis van kennis verzameld over het gebied in zijn geheel is samengesteld. De vorige begroting 25 was nog een optelsom van vijf deelbegrotingen van de rechtsvoorgangers. Bij het opmaken van de begroting 25 is voortgebouwd op 'bestaande' indelingen naar producten en kostensoorten. Voor de begroting 26 is voor het eerst gekozen voor een bottum-up benadering. Vanuit afdelingen en directies zijn betere rubriceringen gekozen en hebben zich verschuivingen voorgedaan. Daarnaast zijn de personeelsgerelateerde kosten toegerekend op basis van de verwachte urenbesteding voor 26. Dit heeft er toe geleidt dat de jaarschijven 25 en 26 zich op beleids- en beheersproductniveau moeilijk met elkaar laten vergelijken. Pas met ingang van de begroting 27 zal een beter vergelijk mogelijk zijn. 4. Motief Zie begroting 26

3 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 3 van 6 5. Gevolgen a. Financieel: HET (NETTO) KOSTENNIVEAU In het meerjarenperspectief volgens de begroting 25 werd voor de schijf 26 nog uitgegaan van een netto kostentotaal van 125,1 miljoen. De meerjarenraming die begin dit jaar is vastgesteld kwam uit op een netto kostentotaal van 122,5 miljoen, onder andere door het incalculeren van een taakstellende kostenreductie van 3%. De inzet vanuit de egalisatiereserves bedroeg 3,6 miljoen, zodat 118,9 miljoen resteerde te dekken vanuit belastingopbrengsten. De nu voorliggende begroting 26 sluit op een netto kostentotaal dat nog eens 3, miljoen lager uitkomt op circa 119,5 miljoen. Een analyse van het verschil ten opzichte van de meerjarenraming is in de begroting opgenomen. De onttrekking vanuit de egalisatiereserves is voor 26 gesteld op 1,3 miljoen, waardoor 118,2 miljoen resteert te dekken vanuit belastingopbrengsten. Ook in de begroting 26 is rekening gehouden met; Kosten als gevolg van de fusie Efficiency- en synergie effecten onderuitputting c.q. temporisering van de uitgaven Taakstellende' kostenreductie 3% (conform besluit begroting 25) De wijze waarop deze posten zijn ingevuld in de begroting 26 is in navolgende tabel nader gespecificeerd en kort toegelicht. Een nadere detaillering is opgenomen in paragraaf 9.5 van de ontwerp begroting 26; x 1, miljoen Begr 25 Prognose 25 Begr 26 Vertrekpunt netto kostentotaal (incl. autonome ontwikkelingen en beleids- en investeringsbesluiten) 119,5 119,5 127,3 Kosten als gevolg van de fusie Efficiency en synergie effecten Onderuitputting c.q. temporisering Taakstellende kostenreductie 6,7-4, -4, -1,8' 5,7-4,8-5,1-4,7 5,4-5,6-2, -3,6 Netto Kostentotaal 116,4 111,6 119,5 Kosten als gevolg van de fusie De fusiekosten hebben betrekking op de kosten van de voorbereidingscommissie, de projectbegeleiding en de implementatiekosten Hollandse Delta. Deze kosten worden in 3 tot 5 jaar ten laste van de exploitatie afgeschreven. Tevens zijn hieronder begrepen de kosten die voortvloeien uit het sociaal statuut en de kosten van organisatie-ontwikkeling en het managementdevelopementtraject. " Dit betreft 1,5% reductie welke reeds op het kostenniveau 25 en de tarieven 25 is ingevuld. De tweede 1,5% zal via het resultaat 25 bij de jaarrekening terugvloeien naar de reserves en vervolgens worden ingezet voor egalisatie van de tarieven.

4 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 4 van 6 Efficiency- en synergie effecten In de begroting 25 waren reeds een aantal efficiency slagen verwerkt in de budgetten van o.a. de kosten van bestuur, ondersteunende diensten en de kosten van heffing en invordering. Met ingang van 26 zal dit voordeel verder gaan oplopen doordat de formatie de komende jaren zal worden gereduceerd. Op basis van de huidige taakomvang wordt gerekend op een reductie van deze basis formatie met circa 1% in 21. Voor 26 wordt een belangrijk deel van de toename ook nog verklaard door lagere kosten voor heffing en invordering en door het wegvallen van eenmalige implementatiekosten en frictiekosten SVHW. Onderuitputting c.q. temporisering van de uitgaven De reorganisatie van de waterschappen en de nasleep daarvan heeft invloed op de taakuitvoering. Hierdoor zullen niet alle voorgenomen prestaties en projecten volgens planning gerealiseerd worden. Voor de jaren 25 en 26 is op concernniveau rekening gehouden met een temporisering op de exploitatiekosten. Evenals in 25 kan een groot deel van dit bedrag worden toegeschreven aan het doorschuiven van kapitaallasten doordat investeringsprojecten niet volgens planning worden afgerond. De weerslag hiervan is in de begroting 26 vertaald door bij het doorrekenen van de kapitaallasten rekening te houden met een temporiseringsfactor van.8 op de totale investeringsuitgaven. Door middel van uitbouw van projectmanagement, prioritering en monitoring willen we in 26 nog meer grip krijgen op het totale investeringsvolume. 'Taakstellende' kostenreductie De Verenigde Vergadering heeft bij de vaststelling van de begroting 25 aangedrongen op een taakstellende reductie van 3, procent op het kostenniveau. Het vinden van deze besparingen is geen eenvoudige zaak. Voor 25 zal dekking gevonden worden vanuit enkele structurele posten, maar grotendeels vanuit incidentele posten. Voor 26 en verder wordt nog gezocht naar structurele invulling. Zo zullen ook uitvoeringsprogramma's moeten worden getemporiseerd en vragen (investerings-) projecten om een heldere prioriteitstelling. De inhoudelijke discussie op dit punt was bij het opmaken van de begroting 26 nog niet afgerond. In cijfermatige zin is in het kostenniveau 26 als volgt rekening gehouden met de verlangde kostenreductie; structurele verlaging post onvoorzien,3 miljoen temporisering onderzoeken NBW/KRW,5 miljoen uitvoering, leges, organisatie en onderhoudsbestekken 1,5 miljoen nog in te vullen reductie ad 1,3 miljoen d.m.v. prioritering van projecten, harmonisaties en synergievoordelen. Het nog in te vullen deel is naar rato van het netto kostenaandeel omgeslagen over alle taken.

5 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 5 van 6 TARIEVEN 26 EN MEERJARENPERSPECTIEF Op basis van het geraamde kostenniveau van de begroting 26 en de hiervoor genoemde effecten op het kostenniveau zijn de navolgende tarieven berekend. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kosten verbonden aan het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten en de belasting voor burgers en bedrijven. Door scherp te sturen op het kostenniveau, te blijven zoeken naar synergievoordelen en het inzetten van de beschikbare egalisatiereserves kan de stijging in het tarieven die nodig is voor 26, inclusief de inflatiebijstelling, worden beperkt tot circa 1%. BEGROTING Meerjarenraming Tarieven (x 1,) Ingezetenen 59,1 59,6 6,7 6,53 61,4 61,52 - Gebouwd,9,91,92,92,93,94 - Ongebouwd 81,51 82,67 83,83 84,97 86,17 87,36 -WVO % verandering - Ingezetenen - Gebouwd - Ongebouwd -WVO 56,26 57,,8% 1,1% 1,4% 1,3% 57,72,8% 1,1% 1,4% 1,3% 58,44,8% 1,% 1,4% 1,2% 59,16,8% 1,1% 1,4% 1,2% 59,88,8% 1,1% 1,4% 1,2% b. Personeel: Zie begroting 26, hoofdstuk 4 en bijlage 7 c. Juridisch: Niet van toepassing d. Communicatief: Niet van toepassing e. Wijze van publiceren: D Niet van toepassing Intranet Internet Ter inzagelegging Pers De ontwerp begroting 26 heeft in oktober/november 25 ter inzage gelegen op het hoofdkantoor te Dordrecht en op de steunpunten van het waterschap Hollandse Delta.

6 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 6 van 6 6. Verdere aanpak/procedure Binnen twee weken na vaststelling door de Verenigde Vergadering dient de ontwerp begroting ter kennisname aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. 7. Evaluatie Niet van toepassing. Dijkflraaf^en heemraden, secf dijkgraaf, J.M. Geluk. Bijlagen (1) Ontwerp Begroting 26

7 DATUM VERGADERING 17 november 25 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK fx ONTWERP-BESLUIT: DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; watersghajirj op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 18 oktober 25; overwegende dat: gelet op: Gelet op artikelen 77 van de Waterschapswet en hoofdstuk IV van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; gezien het advies van de commissies WATER, WWV en MBH respectievelijk d.d. 1, 11 en 12 oktober 25 BESLUIT: a) De Begroting 26 vast te stellen op aan lasten en baten; b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 26 en tot een maximum van 6.; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal 5, miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 26 beschikbaar te stellen van voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten. Dordrecht, 17 november 25. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.

8 Concept ontwerp-begroting 26 waterschap Hollandse Delta Dordrecht, 17 november 25 Versie: concept 5. datum: 29 september 25 waterschap Hollandse Delta

9 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen De opzet van de begroting Het wettelijk kader 13 2 Visie en richting Waterschap Hollandse Delta Missie Belangrijke succesfactoren Organisatie-ontwikkeling Strategie en beleid Strategie samenwerking 17 3 Beleidsthema's Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) Kaderrichtlijn Water (KRW) Stedelijke wateropgaven Toetsing waterkeringen Verkeersveiligheid Stikstofreductie Ruimtelijke Ordening Samenwerking met derden Calamiteitenzorg Maatschappelijke aandachtspunten 22 4 Waardering Algemeen Klanten en ketenpartners Medewerkers Maatschappij 24 5 Bedrijfsvoering Management van medewerkers Management van middelen Management van processen 28 6 Financiële kaders en uitgangspunten Algemene uitgangspunten Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Reserves en voorzieningen Treasury Het EMU-saldo Risicoparagraaf 35 8 Investeringen Algemeen Te voteren Verzamelkrediet Verwachte investeringsuitgaven Ontwikkeling kostenniveau Inleiding Indeling naar taken en beleidsvelden Indeling naar kosten- en opbrengstsoorten Analyses Effecten op het kostenniveau ten gevolge van de fusie Meerjarenperspectief Tarieven Tariefbepaling Tarieven Tarieven in meerjarenperspectief Voorstel college Dijkgraaf en Heemraden Besluit ter vaststelling Totaal overzicht financiën per taak en beleidsproduct Inleiding Zorg voor waterkeringen 53

10 13.3 Zorg voor het watersysteem Zorg voor het zuiveringsbeheer Zorg voor de wegen Planvorming Eigen plannen Plannen van derden Aanleg en onderhoud waterkeringen Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Inrichting en onderhoud watersystemen Beheersinstrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteitenbestrijding watersystemen Monitoring watersystemen Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens 8 18 Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt Slib Aanleg en onderhoud wegen Beheersinstrumenten wegen Aanleg en onderhoud wegen Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid 92 2 Vergunning verlening en handhaving keur Keur Vergunningen en keurontheffingen Handhaving keur Beheersen van lozingen Wvo-vergunningen en meldingen Handhaving Wvo Rioleringsplannen en subsidies lozingen Aanpak diffuse emissies van derden Heffing en invordering Belastingheffing en Invordering Bestuur en externe communicatie Bestuur Externe communicatie Ondersteunende beheerproducten 115 BIJLAGEN: 1 Balans per l januari 26 2 Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten, inclusief toelichting 3 Staat van immateriële en materiële vaste activa 4 Staat van financiële vaste activa 5 Staat van reserves en voorzieningen 6 Staat van vaste schulden 7 Staat van personeelslasten en formatie 8 Financiering van kapitaalsuitgaven en renteomslag 9 Overzicht investeringen 26 1 Uitgangspunten activa en afschrijvingstermijnen 11 Uitgangspunten reserves en voorzieningen 12 Toelichting op de kostenverdeling 13 Ontwikkeling lastendruk 25 ten opzichte van 26

11 VOORWOORD In 26 zorgt waterschap Hollandse Delta voor het dagelijks beheer van het gebied en het werkt aan thema's die op dit moment in de belangstelling staan. In deze begroting vindt u onze voorgenomen activiteiten en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Enkele hoofdlijnen zijn: Voor de Kaderrichtlijn Water zal in 26 een globale gebiedsanalyse inzicht gaan geven in de mogelijkheden om maatregelen te treffen die leiden tot de gewenste fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit. Nu in 25 de toetsing van de primaire waterkeringen is voltooid, starten we met de toetsing van de boezemkades op basis van de nieuwe provinciale verordening waterkeringen. Ook wordt er gewerkt aan verbeteringsmaatregelen voor dijkvakken en kunstwerken die niet aan de normen voldoen. Met forse inspanningen en gunstige omstandigheden zal het net mogelijk zijn om te voldoen aan het Lozingenbesluit Stedelijk afvalwater. Het behalen van de verlangde prestaties wordt bemoeilijkt door het lage rendement van de twee grootste rioolwaterzuiveringen in ons werkgebied. Een van deze twee wordt thans vervangen, vanaf 27 ligt een beter resultaat in het verschiet. Voor het jaar 26 is ruim 5 miljoen nodig voor investeringen, het merendeel voor verbeteringen in het watersysteem, voor de realisatie van de stedelijke waterplannen en de uitwerking van de wateropgave. Een deel van de investeringen betreft de eerste uitgaven voor het nieuwe waterschapskantoor in Ridderkerk dat in 27 opgeleverd zal gaan worden. Door intensieve samenwerking met externe partners zoals de gemeenten, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers willen wij komen tot een waterbeheer dat goed op verschillende functies is afgestemd. Hollandse Delta is een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak in een samenleving die steeds mondiger wordt en die uitleg en inspraak vraagt over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Hollandse Delta wil informatie hierover actief uitdragen. Goede communicatie is van strategisch belang en een collectieve verantwoordelijkheid voor alle bestuurders en medewerkers van het waterschap. Dit is de eerste begroting van waterschap Hollandse Delta die op basis van kennis verzameld over het gebied in zijn geheel is samengesteld. De vorige begroting 25 was nog een optelsom van vijf deelbegrotingen van de rechtsvoorgangers. De aanpak voor deze begroting heeft enkele verbeteringen opgeleverd. In de structuur is aansluiting gezocht bij de nieuwste inzichten van het Beleids- en Beheersproces bij waterschappen (BBP) volgens het model van de Unie van Waterschappen. De verbeteringen maken het tevens mogelijk om deel te nemen in de vergelijking van de begrotingen van alle waterschappen. Wij verwachten dan beter te kunnen zien op welke thema's wij in vergelijking met de collega's meer of minder ambitieus zijn, of wij qua voorgenomen prestaties in de pas lopen met het landelijke beeld en in hoeverre wij de burgers en bedrijven daarvoor meer of minder belasten. Echter nog niet alles is in deze begroting uitgewerkt zoals het ons voor de langere termijn voor ogen staat. Het formuleren van beleidsaspecten en kwaliteitskenmerken is nog niet voor alle beleidsvelden goed genoeg. In sommige gevallen is er nog slechts een beperkte beschrijving te geven van de voornemens voor 26 op hoofdlijnen. Voor andere beleidsvelden zijn de prestaties en prestatie-indicatoren reeds verder uitgewerkt. Hierdoor is er tussen de verschillende beleidsvelden wellicht een onevenwichtig beeld ontstaan. Wij willen dit optimaliseren in de begroting van 27. Voor de vooruitstrevende, open en transparante uitvoering van ons werk, is immers meer grip op de prestaties en de kwaliteiten daarvan noodzakelijk. Zowel voor de uitwerking van toekomstgericht beleid als voor de uitvoering van taken is een begroting gemaakt voor het gehele beheersgebied. De totale kosten voor het begrotingsjaar 26 bedragen circa 12 miljoen. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kosten verbonden aan het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten en de belasting voor burgers en bedrijven. Door scherp te sturen op het kostenniveau ( er is een bezuiniging van drie procent verwerkt in de opgaven), te blijven zoeken naar synergievoordelen en het inzetten van de beschikbare egalisatiereserves kan de stijging in het tarieven die nodig is voor 26, inclusief de inflatiebijstelling, worden beperkt tot circa 1%. Dijkgraaf ing. J.M. Geluk

12 Waterschap Hollandse Delta in het kort Het Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg voor de waterkeringen, het watersysteem, de wegen en vaarwegen en het zuiveren van het afvalwater op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze waterstaatkundige omvat; aanleg, beheer en onderhoud van dijken, kades en waterwegen zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zuiveren van afvalwater aanleg, beheer en onderhoud van wegen en een aantal fietspaden Zorg voor de waterkeringen Met waterkeringen worden de duinen, dijken en kades bedoeld die ons gebied tegen het omringende water beschermen. Waterschap Hollandse Delta let erop dat de duinen, dijken en kades in optimale conditie verkeren. Zorg voor het watersysteem (waterkwantiteit en waterkwaliteit) Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor het water in sloten en (binnendijkse) wateren. Door het gebied te bemalen of door middel van inlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water wordt afgevoerd en tekorten worden aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit van het water bewaakt en verbetert. Op deze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en recreëren in een gebied met voldoende en veilig water. Zorg voor het zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit) In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op rijkswater of eigen wateren. Zorg voor de wegen en vaarwegen Daarnaast is het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen), een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en het beheer van enkele vaarwegen. Het beheersgebied:

13 Waterschap Hollandse Delta in cijfers Aantal bestuursleden - Vertegenwoordigers categorie ingezetenen - Vertegenwoordigers categorie gebouwd - Vertegenwoordigers categorie ongebouwd - Vertegenwoordigers categorie bedrijfsgebouwd Aantal leden college Dijkgraaf en Heemraden Aantal gemeenten in het gebied Aantal inwoners in het gebied Grootte beheersgebied Primaire waterkeringen Secundaire waterkeringen Aantal peilgebieden Lengte hoofdwatergangen Lengte wegen Lengte fietspaden Aantal grote gemalen (> 5 m3/h) Aantal kleine gemalen (< 5 m3/h) Aantal stuwen Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties Aantal rioolgemalen ha km 351 km 32 km 592 km km Begroting Begroting Heffingsgrondslagen: Aantal ingezetenen Aantal eenheden gebouwd Aantal ha ongebouwd Aantal bruto vervuilingseenheden Aantal netto vervuilingseenheden * (bruto -/- kwijtschelding en oninbaar) Personeelsomvang / formatie 535 fte 537,7 fte Balanstotaal per l januari 322 min 362,7 min Boekwaarde per l januari 32 min 342,7 min Reserves en voorzieningen per l januari Vaste geldleningen per l januari 46 min 27 min 52,5 min 26,3 min Totaal exploitatielasten Af : directe baten 138,7 min 22,3 min 141,8 min 22,3 min Netto exploitatielasten Belastingopbrengsten 116,4 min 116,4 min 119,5 min 118,2 min Bijdrage uit egalisatiereserves O min 1,3 min Investeringsuitgaven 49,8 min 48,9 min Tarieven: Categorie ingezetenen per woonruimte 59,1 59,6 Categorie gebouwd per 2.5 economische waarde (1),9,91 Categorie ongebouwd per ha 81,51 82,67 Verontreinigingsheffing (WVO) per vervuilingseenheid 56,26 57, (1) De tarieven 25 en 26 zijn herrekend in verband met de voorgenomen aanpassing van de economische waarde eenheid per

14 Deel A Begroting 26 beleidsdeel

15 l Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de begroting 26 van het Waterschap Hollandse Delta aan. De begroting 26 is een uitwerking van de l e schijf van het meerjarenbeleidsplan 26-21, zoals vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 3 juni 25. De begroting gaat in detail in op het beleid, de doelstellingen en de (financiële) middelen die voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen noodzakelijk zijn. Dit beleid wordt in de jaarplannen per afdeling en directies verder vertaald naar concrete activiteiten voor 26. Door middel van de managementrapportages en bestuursrapportages zal in 26 verantwoording worden afgelegd over de stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. 1.2 De opzet van de begroting De Begroting 26 is gebaseerd op het beleids- en beheersproces (BBP) bij waterschappen conform het model van de Unie van Waterschappen. Deze BBP-systematiek gaat uit van een inrichting naarde taken, beleidsvelden, beleidsproducten en beheersproducten. Hierbinnen worden de volgende taken genoemd; zorg voor waterkeringen zorg voor het watersysteem «zorg voor het zuiveringsbeheer en zorg voor de wegen De specifieke vaarwegentaak is mede gelet op de functie van waterbeheersing, middels afzonderlijke beleidsproducten, geïntegreerd binnen de taak watersysteem. In het verlengde van de BBP-systematiek wordt integrale kwaliteitszorg voor het waterschap Hollandse Delta ontwikkeld en uitgebouwd naar een integraal managementmodel. De BBP-systematiek en het integraal managementmodel kunnen worden gezien als onderdelen van de besturingsfilosofie en zijn gebruikt voor het inrichten van de Planning & Control-cyclus, de inrichting en vaststelling van de meerjarenraming, de begroting, de jaarplannen van de organisatieonderdelen en de management- en bestuursrapportages. In het kader van de deelname van de Nederlandse Overheid aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn in europees verband afspraken gemaakt over informatievoorziening rond onder meer begrotingstekort en omvang van de overheidsschuld. De prestaties van de decentrale overheden, en dus ook de waterschappen vormen hier een onderdeel van. De begroting 26 naar kosten- en opbrengstsoorten, alsmede de balansposten zijn ingericht volgens deze afspraken. In het beleidsdeel A (hoofdstukken l t/m 12) is opgenomen de visie en richting van het waterschap, alsmede een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de begroting voor het jaar 26. Deel A wordt afgesloten met de besluiten ten behoeve van de begroting, de machtigingen ten behoeve van af- en overschrijvingen, onvoorzien, treasury en investeringen. In het productdeel B is per beleidsproduct de definities, doelstellingen, te leveren prestaties en de financiën weergegeven. In de bijlagen zijn de volgens de comptabliteitsvoorschriften voor waterschappen verplicht gestelde staten opgenomen. 1.3 Het wettelijk kader Bij het ontwerp en de behandeling van de begroting zijn de wettelijke verplichtingen, waaraan het waterschap gehouden is, in acht genomen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de artikelen 99 t/m 14 de Waterschapswet. 13

16 2 Visie en richting Waterschap Hollandse Delta 2.1 Missie Waterschap Hollandse Delta is een functioneel bestuursorgaan met als primaire taakvelden de zorg voor de waterkeringen, de zorg voor de waterhuishouding, de zorg voor (vaar)wegen en de zorg voor de zuivering van het afvalwater. Deze zorg wordt gerelateerd aan de functies binnen het beheersgebied. Juist in de complexer wordende maatschappij zal daarbij nauw moeten worden samengewerkt met anderen om de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten te optimaliseren en een duurzame samenleving van een dicht bevolkt gebied mogelijk te maken. In de Bestuursvisie is deze algemene doelstelling van het waterschap vertaald in de volgende missie: "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever" Op basis van deze missie zijn in de Bestuursvisie een groot aantal elementen van de primaire taakvelden in algemene termen aangegeven. In het Meerjarenbeleidsplan en voorliggende begroting zijn deze zaken verder geconcretiseerd. Dit levert een programma van concrete projecten op, die in de komende jaren invulling geven aan de algemene doelstellingen. 2.2 Belangrijke succesfactoren Voor de goede uitvoering van de taken is het nodig om helder te definiëren wat de belangrijkste succesfactoren zijn. Daarbij is het van belang om de "klant" centraal te stellen, die beschermt moet worden tegen hoog water, gebruik wil maken van de wegen, wil recreëren langs watergangen, etc. Maar ook mede-overheden, zoals gemeenten en provincie, vormen een "klant" van het waterschap als adviseur bij ruimtelijke planontwikkeling, als partner in samenwerkingsverbanden, etc. Derhalve is het belangrijk dat de verschillende "klanten" goed gedefinieerd zijn en dat er systematisch onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid. Daarbij zijn de volgende factoren belangrijk: adequate implementatie van (Europese) wet- en regelgeving; pro-actief handelen om tot win-win situaties te komen; een optimale verhouding tussen de maatschappelijk kosten en baten; professionele en flexibele organisatie; adequate communicatie (toegesneden op de doelgroep, de plaats en het moment). 2.3 Organisatie-ontwikkeling Om de eenheid en integraliteit van beleid en uitvoering te waarborgen is gekozen voor een procesgerichte hoofdindeling van de organisatie. Daarbij is een platte organisatiestructuur opgezet, waarbij op basis van "integraal management" en "verantwoordelijkheden laag in de organisatie" de verschillende processen en taken zijn ondergebracht. Het jaar 25 werd gekenmerkt door het verder integreren van het beleid en de uitvoering vanuit de vijf fusiepartners. Daarnaast zal ook een aanzet worden gegeven voor de noodzakelijke verdieping om vooruitstrevend te kunnen zijn in de uitvoering van de waterschapstaken. Gezien de ervaringen bij andere fusie- en reorganisatieprocessen zal de organisatieontwikkeling ook in 26 en de komende jaren veel aandacht vragen. 15

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN 22-09-2006 College Dijkgraaf en Heemraden, Gezamenlijke commissie vergadering d.d. 4 oktober 2006 Inrichting beleidsbegroting VAN AFSCHRIFT AAN Ronald Bosua DT B0601505 Notitie "De (In) richting beleidsbegroting

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie