Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan."

Transcriptie

1 DATUM VERGADERING 17 novbmber 25 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) l DATUM BEHANDELING IN D&H 18 Oktober 25 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B5684 ONTWERP BEGROTING Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m 14 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 26 van het Waterschap Hollandse Delta aan. 2. Voorstel a) De Begroting 26 vast te stellen op aan lasten en baten; b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 26 en tot een maximum van 6.; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal 5, miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 26 beschikbaar te stellen van voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.

2 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 2 van 6 3. Achtergrondinformatie De begroting 26 is een uitwerking van de l e schijf van het meerjarenbeleidsplan 26-21, zoals vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 3 juni 25. De begroting gaat meer in detail in op het beleid, de doelstellingen en de (financiële) middelen die voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen noodzakelijk zijn. Dit beleid wordt in de jaarplannen per afdeling en directies verder vertaald naar concrete activiteiten voor 26. Door middel van de managementrapportages en bestuursrapportages zal in 26 verantwoording worden afgelegd over de stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Opzet en structuur In de begroting 26 is aansluiting gezocht bij de nieuwste inzichten van het Beleids- en Beheers Proces (BBP) volgens het model van de Unie van Waterschappen. Dit resulteert in een begroting met herkenbare informatie over onze vier taken 'de zorg voor waterkeringen, het watersysteem, het zuiveringsbeheer en de (vaar-) wegen'. Echter nog niet alles is in deze begroting uitgewerkt zoals het ons voor de langere termijn voor ogen staat. Het formuleren van beleidsaspecten en kwaliteitskenmerken is nog niet voor alle beleidsproducten goed genoeg. In sommige gevallen is er nog slechts een beperkte beschrijving te geven van de voornemens in 26 op hoofdlijnen. Voor andere beleidsproducten zijn de prestaties en prestatie-indicatoren reeds verder uitgewerkt. Hierdoor is er tussen de verschillende beleidsproducten wellicht een onevenwichtig beeld ontstaan. Wij willen dit optimaliseren in de begroting van 27. Voor de vooruitstrevende, open en transparante uitvoering van ons werk, is immers meer grip op de prestaties en de kwaliteiten daarvan noodzakelijk. Vergelijkende cijfers Dit is de eerste begroting van waterschap Hollandse Delta die op basis van kennis verzameld over het gebied in zijn geheel is samengesteld. De vorige begroting 25 was nog een optelsom van vijf deelbegrotingen van de rechtsvoorgangers. Bij het opmaken van de begroting 25 is voortgebouwd op 'bestaande' indelingen naar producten en kostensoorten. Voor de begroting 26 is voor het eerst gekozen voor een bottum-up benadering. Vanuit afdelingen en directies zijn betere rubriceringen gekozen en hebben zich verschuivingen voorgedaan. Daarnaast zijn de personeelsgerelateerde kosten toegerekend op basis van de verwachte urenbesteding voor 26. Dit heeft er toe geleidt dat de jaarschijven 25 en 26 zich op beleids- en beheersproductniveau moeilijk met elkaar laten vergelijken. Pas met ingang van de begroting 27 zal een beter vergelijk mogelijk zijn. 4. Motief Zie begroting 26

3 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 3 van 6 5. Gevolgen a. Financieel: HET (NETTO) KOSTENNIVEAU In het meerjarenperspectief volgens de begroting 25 werd voor de schijf 26 nog uitgegaan van een netto kostentotaal van 125,1 miljoen. De meerjarenraming die begin dit jaar is vastgesteld kwam uit op een netto kostentotaal van 122,5 miljoen, onder andere door het incalculeren van een taakstellende kostenreductie van 3%. De inzet vanuit de egalisatiereserves bedroeg 3,6 miljoen, zodat 118,9 miljoen resteerde te dekken vanuit belastingopbrengsten. De nu voorliggende begroting 26 sluit op een netto kostentotaal dat nog eens 3, miljoen lager uitkomt op circa 119,5 miljoen. Een analyse van het verschil ten opzichte van de meerjarenraming is in de begroting opgenomen. De onttrekking vanuit de egalisatiereserves is voor 26 gesteld op 1,3 miljoen, waardoor 118,2 miljoen resteert te dekken vanuit belastingopbrengsten. Ook in de begroting 26 is rekening gehouden met; Kosten als gevolg van de fusie Efficiency- en synergie effecten onderuitputting c.q. temporisering van de uitgaven Taakstellende' kostenreductie 3% (conform besluit begroting 25) De wijze waarop deze posten zijn ingevuld in de begroting 26 is in navolgende tabel nader gespecificeerd en kort toegelicht. Een nadere detaillering is opgenomen in paragraaf 9.5 van de ontwerp begroting 26; x 1, miljoen Begr 25 Prognose 25 Begr 26 Vertrekpunt netto kostentotaal (incl. autonome ontwikkelingen en beleids- en investeringsbesluiten) 119,5 119,5 127,3 Kosten als gevolg van de fusie Efficiency en synergie effecten Onderuitputting c.q. temporisering Taakstellende kostenreductie 6,7-4, -4, -1,8' 5,7-4,8-5,1-4,7 5,4-5,6-2, -3,6 Netto Kostentotaal 116,4 111,6 119,5 Kosten als gevolg van de fusie De fusiekosten hebben betrekking op de kosten van de voorbereidingscommissie, de projectbegeleiding en de implementatiekosten Hollandse Delta. Deze kosten worden in 3 tot 5 jaar ten laste van de exploitatie afgeschreven. Tevens zijn hieronder begrepen de kosten die voortvloeien uit het sociaal statuut en de kosten van organisatie-ontwikkeling en het managementdevelopementtraject. " Dit betreft 1,5% reductie welke reeds op het kostenniveau 25 en de tarieven 25 is ingevuld. De tweede 1,5% zal via het resultaat 25 bij de jaarrekening terugvloeien naar de reserves en vervolgens worden ingezet voor egalisatie van de tarieven.

4 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 4 van 6 Efficiency- en synergie effecten In de begroting 25 waren reeds een aantal efficiency slagen verwerkt in de budgetten van o.a. de kosten van bestuur, ondersteunende diensten en de kosten van heffing en invordering. Met ingang van 26 zal dit voordeel verder gaan oplopen doordat de formatie de komende jaren zal worden gereduceerd. Op basis van de huidige taakomvang wordt gerekend op een reductie van deze basis formatie met circa 1% in 21. Voor 26 wordt een belangrijk deel van de toename ook nog verklaard door lagere kosten voor heffing en invordering en door het wegvallen van eenmalige implementatiekosten en frictiekosten SVHW. Onderuitputting c.q. temporisering van de uitgaven De reorganisatie van de waterschappen en de nasleep daarvan heeft invloed op de taakuitvoering. Hierdoor zullen niet alle voorgenomen prestaties en projecten volgens planning gerealiseerd worden. Voor de jaren 25 en 26 is op concernniveau rekening gehouden met een temporisering op de exploitatiekosten. Evenals in 25 kan een groot deel van dit bedrag worden toegeschreven aan het doorschuiven van kapitaallasten doordat investeringsprojecten niet volgens planning worden afgerond. De weerslag hiervan is in de begroting 26 vertaald door bij het doorrekenen van de kapitaallasten rekening te houden met een temporiseringsfactor van.8 op de totale investeringsuitgaven. Door middel van uitbouw van projectmanagement, prioritering en monitoring willen we in 26 nog meer grip krijgen op het totale investeringsvolume. 'Taakstellende' kostenreductie De Verenigde Vergadering heeft bij de vaststelling van de begroting 25 aangedrongen op een taakstellende reductie van 3, procent op het kostenniveau. Het vinden van deze besparingen is geen eenvoudige zaak. Voor 25 zal dekking gevonden worden vanuit enkele structurele posten, maar grotendeels vanuit incidentele posten. Voor 26 en verder wordt nog gezocht naar structurele invulling. Zo zullen ook uitvoeringsprogramma's moeten worden getemporiseerd en vragen (investerings-) projecten om een heldere prioriteitstelling. De inhoudelijke discussie op dit punt was bij het opmaken van de begroting 26 nog niet afgerond. In cijfermatige zin is in het kostenniveau 26 als volgt rekening gehouden met de verlangde kostenreductie; structurele verlaging post onvoorzien,3 miljoen temporisering onderzoeken NBW/KRW,5 miljoen uitvoering, leges, organisatie en onderhoudsbestekken 1,5 miljoen nog in te vullen reductie ad 1,3 miljoen d.m.v. prioritering van projecten, harmonisaties en synergievoordelen. Het nog in te vullen deel is naar rato van het netto kostenaandeel omgeslagen over alle taken.

5 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 5 van 6 TARIEVEN 26 EN MEERJARENPERSPECTIEF Op basis van het geraamde kostenniveau van de begroting 26 en de hiervoor genoemde effecten op het kostenniveau zijn de navolgende tarieven berekend. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kosten verbonden aan het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten en de belasting voor burgers en bedrijven. Door scherp te sturen op het kostenniveau, te blijven zoeken naar synergievoordelen en het inzetten van de beschikbare egalisatiereserves kan de stijging in het tarieven die nodig is voor 26, inclusief de inflatiebijstelling, worden beperkt tot circa 1%. BEGROTING Meerjarenraming Tarieven (x 1,) Ingezetenen 59,1 59,6 6,7 6,53 61,4 61,52 - Gebouwd,9,91,92,92,93,94 - Ongebouwd 81,51 82,67 83,83 84,97 86,17 87,36 -WVO % verandering - Ingezetenen - Gebouwd - Ongebouwd -WVO 56,26 57,,8% 1,1% 1,4% 1,3% 57,72,8% 1,1% 1,4% 1,3% 58,44,8% 1,% 1,4% 1,2% 59,16,8% 1,1% 1,4% 1,2% 59,88,8% 1,1% 1,4% 1,2% b. Personeel: Zie begroting 26, hoofdstuk 4 en bijlage 7 c. Juridisch: Niet van toepassing d. Communicatief: Niet van toepassing e. Wijze van publiceren: D Niet van toepassing Intranet Internet Ter inzagelegging Pers De ontwerp begroting 26 heeft in oktober/november 25 ter inzage gelegen op het hoofdkantoor te Dordrecht en op de steunpunten van het waterschap Hollandse Delta.

6 DATUM VERGADERING 17 november 25 ONDERWERP PAGINA 6 van 6 6. Verdere aanpak/procedure Binnen twee weken na vaststelling door de Verenigde Vergadering dient de ontwerp begroting ter kennisname aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. 7. Evaluatie Niet van toepassing. Dijkflraaf^en heemraden, secf dijkgraaf, J.M. Geluk. Bijlagen (1) Ontwerp Begroting 26

7 DATUM VERGADERING 17 november 25 AGENDAPUNTNUMMER KENMERK fx ONTWERP-BESLUIT: DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; watersghajirj op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 18 oktober 25; overwegende dat: gelet op: Gelet op artikelen 77 van de Waterschapswet en hoofdstuk IV van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; gezien het advies van de commissies WATER, WWV en MBH respectievelijk d.d. 1, 11 en 12 oktober 25 BESLUIT: a) De Begroting 26 vast te stellen op aan lasten en baten; b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 26 en tot een maximum van 6.; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal 5, miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 26 beschikbaar te stellen van voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten. Dordrecht, 17 november 25. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf, mr. J.B. van Gerdingen. ing. J.M. Geluk.

8 Concept ontwerp-begroting 26 waterschap Hollandse Delta Dordrecht, 17 november 25 Versie: concept 5. datum: 29 september 25 waterschap Hollandse Delta

9 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen De opzet van de begroting Het wettelijk kader 13 2 Visie en richting Waterschap Hollandse Delta Missie Belangrijke succesfactoren Organisatie-ontwikkeling Strategie en beleid Strategie samenwerking 17 3 Beleidsthema's Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) Kaderrichtlijn Water (KRW) Stedelijke wateropgaven Toetsing waterkeringen Verkeersveiligheid Stikstofreductie Ruimtelijke Ordening Samenwerking met derden Calamiteitenzorg Maatschappelijke aandachtspunten 22 4 Waardering Algemeen Klanten en ketenpartners Medewerkers Maatschappij 24 5 Bedrijfsvoering Management van medewerkers Management van middelen Management van processen 28 6 Financiële kaders en uitgangspunten Algemene uitgangspunten Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Reserves en voorzieningen Treasury Het EMU-saldo Risicoparagraaf 35 8 Investeringen Algemeen Te voteren Verzamelkrediet Verwachte investeringsuitgaven Ontwikkeling kostenniveau Inleiding Indeling naar taken en beleidsvelden Indeling naar kosten- en opbrengstsoorten Analyses Effecten op het kostenniveau ten gevolge van de fusie Meerjarenperspectief Tarieven Tariefbepaling Tarieven Tarieven in meerjarenperspectief Voorstel college Dijkgraaf en Heemraden Besluit ter vaststelling Totaal overzicht financiën per taak en beleidsproduct Inleiding Zorg voor waterkeringen 53

10 13.3 Zorg voor het watersysteem Zorg voor het zuiveringsbeheer Zorg voor de wegen Planvorming Eigen plannen Plannen van derden Aanleg en onderhoud waterkeringen Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding Inrichting en onderhoud watersystemen Beheersinstrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteitenbestrijding watersystemen Monitoring watersystemen Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens 8 18 Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt Slib Aanleg en onderhoud wegen Beheersinstrumenten wegen Aanleg en onderhoud wegen Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid 92 2 Vergunning verlening en handhaving keur Keur Vergunningen en keurontheffingen Handhaving keur Beheersen van lozingen Wvo-vergunningen en meldingen Handhaving Wvo Rioleringsplannen en subsidies lozingen Aanpak diffuse emissies van derden Heffing en invordering Belastingheffing en Invordering Bestuur en externe communicatie Bestuur Externe communicatie Ondersteunende beheerproducten 115 BIJLAGEN: 1 Balans per l januari 26 2 Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten, inclusief toelichting 3 Staat van immateriële en materiële vaste activa 4 Staat van financiële vaste activa 5 Staat van reserves en voorzieningen 6 Staat van vaste schulden 7 Staat van personeelslasten en formatie 8 Financiering van kapitaalsuitgaven en renteomslag 9 Overzicht investeringen 26 1 Uitgangspunten activa en afschrijvingstermijnen 11 Uitgangspunten reserves en voorzieningen 12 Toelichting op de kostenverdeling 13 Ontwikkeling lastendruk 25 ten opzichte van 26

11 VOORWOORD In 26 zorgt waterschap Hollandse Delta voor het dagelijks beheer van het gebied en het werkt aan thema's die op dit moment in de belangstelling staan. In deze begroting vindt u onze voorgenomen activiteiten en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Enkele hoofdlijnen zijn: Voor de Kaderrichtlijn Water zal in 26 een globale gebiedsanalyse inzicht gaan geven in de mogelijkheden om maatregelen te treffen die leiden tot de gewenste fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit. Nu in 25 de toetsing van de primaire waterkeringen is voltooid, starten we met de toetsing van de boezemkades op basis van de nieuwe provinciale verordening waterkeringen. Ook wordt er gewerkt aan verbeteringsmaatregelen voor dijkvakken en kunstwerken die niet aan de normen voldoen. Met forse inspanningen en gunstige omstandigheden zal het net mogelijk zijn om te voldoen aan het Lozingenbesluit Stedelijk afvalwater. Het behalen van de verlangde prestaties wordt bemoeilijkt door het lage rendement van de twee grootste rioolwaterzuiveringen in ons werkgebied. Een van deze twee wordt thans vervangen, vanaf 27 ligt een beter resultaat in het verschiet. Voor het jaar 26 is ruim 5 miljoen nodig voor investeringen, het merendeel voor verbeteringen in het watersysteem, voor de realisatie van de stedelijke waterplannen en de uitwerking van de wateropgave. Een deel van de investeringen betreft de eerste uitgaven voor het nieuwe waterschapskantoor in Ridderkerk dat in 27 opgeleverd zal gaan worden. Door intensieve samenwerking met externe partners zoals de gemeenten, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers willen wij komen tot een waterbeheer dat goed op verschillende functies is afgestemd. Hollandse Delta is een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak in een samenleving die steeds mondiger wordt en die uitleg en inspraak vraagt over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Hollandse Delta wil informatie hierover actief uitdragen. Goede communicatie is van strategisch belang en een collectieve verantwoordelijkheid voor alle bestuurders en medewerkers van het waterschap. Dit is de eerste begroting van waterschap Hollandse Delta die op basis van kennis verzameld over het gebied in zijn geheel is samengesteld. De vorige begroting 25 was nog een optelsom van vijf deelbegrotingen van de rechtsvoorgangers. De aanpak voor deze begroting heeft enkele verbeteringen opgeleverd. In de structuur is aansluiting gezocht bij de nieuwste inzichten van het Beleids- en Beheersproces bij waterschappen (BBP) volgens het model van de Unie van Waterschappen. De verbeteringen maken het tevens mogelijk om deel te nemen in de vergelijking van de begrotingen van alle waterschappen. Wij verwachten dan beter te kunnen zien op welke thema's wij in vergelijking met de collega's meer of minder ambitieus zijn, of wij qua voorgenomen prestaties in de pas lopen met het landelijke beeld en in hoeverre wij de burgers en bedrijven daarvoor meer of minder belasten. Echter nog niet alles is in deze begroting uitgewerkt zoals het ons voor de langere termijn voor ogen staat. Het formuleren van beleidsaspecten en kwaliteitskenmerken is nog niet voor alle beleidsvelden goed genoeg. In sommige gevallen is er nog slechts een beperkte beschrijving te geven van de voornemens voor 26 op hoofdlijnen. Voor andere beleidsvelden zijn de prestaties en prestatie-indicatoren reeds verder uitgewerkt. Hierdoor is er tussen de verschillende beleidsvelden wellicht een onevenwichtig beeld ontstaan. Wij willen dit optimaliseren in de begroting van 27. Voor de vooruitstrevende, open en transparante uitvoering van ons werk, is immers meer grip op de prestaties en de kwaliteiten daarvan noodzakelijk. Zowel voor de uitwerking van toekomstgericht beleid als voor de uitvoering van taken is een begroting gemaakt voor het gehele beheersgebied. De totale kosten voor het begrotingsjaar 26 bedragen circa 12 miljoen. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kosten verbonden aan het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten en de belasting voor burgers en bedrijven. Door scherp te sturen op het kostenniveau ( er is een bezuiniging van drie procent verwerkt in de opgaven), te blijven zoeken naar synergievoordelen en het inzetten van de beschikbare egalisatiereserves kan de stijging in het tarieven die nodig is voor 26, inclusief de inflatiebijstelling, worden beperkt tot circa 1%. Dijkgraaf ing. J.M. Geluk

12 Waterschap Hollandse Delta in het kort Het Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg voor de waterkeringen, het watersysteem, de wegen en vaarwegen en het zuiveren van het afvalwater op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze waterstaatkundige omvat; aanleg, beheer en onderhoud van dijken, kades en waterwegen zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater zuiveren van afvalwater aanleg, beheer en onderhoud van wegen en een aantal fietspaden Zorg voor de waterkeringen Met waterkeringen worden de duinen, dijken en kades bedoeld die ons gebied tegen het omringende water beschermen. Waterschap Hollandse Delta let erop dat de duinen, dijken en kades in optimale conditie verkeren. Zorg voor het watersysteem (waterkwantiteit en waterkwaliteit) Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor het water in sloten en (binnendijkse) wateren. Door het gebied te bemalen of door middel van inlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water wordt afgevoerd en tekorten worden aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit van het water bewaakt en verbetert. Op deze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en recreëren in een gebied met voldoende en veilig water. Zorg voor het zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit) In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op rijkswater of eigen wateren. Zorg voor de wegen en vaarwegen Daarnaast is het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen), een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en het beheer van enkele vaarwegen. Het beheersgebied:

13 Waterschap Hollandse Delta in cijfers Aantal bestuursleden - Vertegenwoordigers categorie ingezetenen - Vertegenwoordigers categorie gebouwd - Vertegenwoordigers categorie ongebouwd - Vertegenwoordigers categorie bedrijfsgebouwd Aantal leden college Dijkgraaf en Heemraden Aantal gemeenten in het gebied Aantal inwoners in het gebied Grootte beheersgebied Primaire waterkeringen Secundaire waterkeringen Aantal peilgebieden Lengte hoofdwatergangen Lengte wegen Lengte fietspaden Aantal grote gemalen (> 5 m3/h) Aantal kleine gemalen (< 5 m3/h) Aantal stuwen Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties Aantal rioolgemalen ha km 351 km 32 km 592 km km Begroting Begroting Heffingsgrondslagen: Aantal ingezetenen Aantal eenheden gebouwd Aantal ha ongebouwd Aantal bruto vervuilingseenheden Aantal netto vervuilingseenheden * (bruto -/- kwijtschelding en oninbaar) Personeelsomvang / formatie 535 fte 537,7 fte Balanstotaal per l januari 322 min 362,7 min Boekwaarde per l januari 32 min 342,7 min Reserves en voorzieningen per l januari Vaste geldleningen per l januari 46 min 27 min 52,5 min 26,3 min Totaal exploitatielasten Af : directe baten 138,7 min 22,3 min 141,8 min 22,3 min Netto exploitatielasten Belastingopbrengsten 116,4 min 116,4 min 119,5 min 118,2 min Bijdrage uit egalisatiereserves O min 1,3 min Investeringsuitgaven 49,8 min 48,9 min Tarieven: Categorie ingezetenen per woonruimte 59,1 59,6 Categorie gebouwd per 2.5 economische waarde (1),9,91 Categorie ongebouwd per ha 81,51 82,67 Verontreinigingsheffing (WVO) per vervuilingseenheid 56,26 57, (1) De tarieven 25 en 26 zijn herrekend in verband met de voorgenomen aanpassing van de economische waarde eenheid per

14 Deel A Begroting 26 beleidsdeel

15 l Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de begroting 26 van het Waterschap Hollandse Delta aan. De begroting 26 is een uitwerking van de l e schijf van het meerjarenbeleidsplan 26-21, zoals vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 3 juni 25. De begroting gaat in detail in op het beleid, de doelstellingen en de (financiële) middelen die voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen noodzakelijk zijn. Dit beleid wordt in de jaarplannen per afdeling en directies verder vertaald naar concrete activiteiten voor 26. Door middel van de managementrapportages en bestuursrapportages zal in 26 verantwoording worden afgelegd over de stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. 1.2 De opzet van de begroting De Begroting 26 is gebaseerd op het beleids- en beheersproces (BBP) bij waterschappen conform het model van de Unie van Waterschappen. Deze BBP-systematiek gaat uit van een inrichting naarde taken, beleidsvelden, beleidsproducten en beheersproducten. Hierbinnen worden de volgende taken genoemd; zorg voor waterkeringen zorg voor het watersysteem «zorg voor het zuiveringsbeheer en zorg voor de wegen De specifieke vaarwegentaak is mede gelet op de functie van waterbeheersing, middels afzonderlijke beleidsproducten, geïntegreerd binnen de taak watersysteem. In het verlengde van de BBP-systematiek wordt integrale kwaliteitszorg voor het waterschap Hollandse Delta ontwikkeld en uitgebouwd naar een integraal managementmodel. De BBP-systematiek en het integraal managementmodel kunnen worden gezien als onderdelen van de besturingsfilosofie en zijn gebruikt voor het inrichten van de Planning & Control-cyclus, de inrichting en vaststelling van de meerjarenraming, de begroting, de jaarplannen van de organisatieonderdelen en de management- en bestuursrapportages. In het kader van de deelname van de Nederlandse Overheid aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn in europees verband afspraken gemaakt over informatievoorziening rond onder meer begrotingstekort en omvang van de overheidsschuld. De prestaties van de decentrale overheden, en dus ook de waterschappen vormen hier een onderdeel van. De begroting 26 naar kosten- en opbrengstsoorten, alsmede de balansposten zijn ingericht volgens deze afspraken. In het beleidsdeel A (hoofdstukken l t/m 12) is opgenomen de visie en richting van het waterschap, alsmede een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de begroting voor het jaar 26. Deel A wordt afgesloten met de besluiten ten behoeve van de begroting, de machtigingen ten behoeve van af- en overschrijvingen, onvoorzien, treasury en investeringen. In het productdeel B is per beleidsproduct de definities, doelstellingen, te leveren prestaties en de financiën weergegeven. In de bijlagen zijn de volgens de comptabliteitsvoorschriften voor waterschappen verplicht gestelde staten opgenomen. 1.3 Het wettelijk kader Bij het ontwerp en de behandeling van de begroting zijn de wettelijke verplichtingen, waaraan het waterschap gehouden is, in acht genomen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de artikelen 99 t/m 14 de Waterschapswet. 13

16 2 Visie en richting Waterschap Hollandse Delta 2.1 Missie Waterschap Hollandse Delta is een functioneel bestuursorgaan met als primaire taakvelden de zorg voor de waterkeringen, de zorg voor de waterhuishouding, de zorg voor (vaar)wegen en de zorg voor de zuivering van het afvalwater. Deze zorg wordt gerelateerd aan de functies binnen het beheersgebied. Juist in de complexer wordende maatschappij zal daarbij nauw moeten worden samengewerkt met anderen om de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten te optimaliseren en een duurzame samenleving van een dicht bevolkt gebied mogelijk te maken. In de Bestuursvisie is deze algemene doelstelling van het waterschap vertaald in de volgende missie: "Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever" Op basis van deze missie zijn in de Bestuursvisie een groot aantal elementen van de primaire taakvelden in algemene termen aangegeven. In het Meerjarenbeleidsplan en voorliggende begroting zijn deze zaken verder geconcretiseerd. Dit levert een programma van concrete projecten op, die in de komende jaren invulling geven aan de algemene doelstellingen. 2.2 Belangrijke succesfactoren Voor de goede uitvoering van de taken is het nodig om helder te definiëren wat de belangrijkste succesfactoren zijn. Daarbij is het van belang om de "klant" centraal te stellen, die beschermt moet worden tegen hoog water, gebruik wil maken van de wegen, wil recreëren langs watergangen, etc. Maar ook mede-overheden, zoals gemeenten en provincie, vormen een "klant" van het waterschap als adviseur bij ruimtelijke planontwikkeling, als partner in samenwerkingsverbanden, etc. Derhalve is het belangrijk dat de verschillende "klanten" goed gedefinieerd zijn en dat er systematisch onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid. Daarbij zijn de volgende factoren belangrijk: adequate implementatie van (Europese) wet- en regelgeving; pro-actief handelen om tot win-win situaties te komen; een optimale verhouding tussen de maatschappelijk kosten en baten; professionele en flexibele organisatie; adequate communicatie (toegesneden op de doelgroep, de plaats en het moment). 2.3 Organisatie-ontwikkeling Om de eenheid en integraliteit van beleid en uitvoering te waarborgen is gekozen voor een procesgerichte hoofdindeling van de organisatie. Daarbij is een platte organisatiestructuur opgezet, waarbij op basis van "integraal management" en "verantwoordelijkheden laag in de organisatie" de verschillende processen en taken zijn ondergebracht. Het jaar 25 werd gekenmerkt door het verder integreren van het beleid en de uitvoering vanuit de vijf fusiepartners. Daarnaast zal ook een aanzet worden gegeven voor de noodzakelijke verdieping om vooruitstrevend te kunnen zijn in de uitvoering van de waterschapstaken. Gezien de ervaringen bij andere fusie- en reorganisatieprocessen zal de organisatieontwikkeling ook in 26 en de komende jaren veel aandacht vragen. 15

17 Organogram: Verenigde Vergadering Dijkgraaf en heemraden (SI n> o S Dijkgraaf Algemeen directeur Controller Directeur Strategie & Planning Directeur Beheer & Onderhoud Directeur Regulering & Lab Directeur Zuiveringsbeheer Directeur Middelen Beleid Afvalwater technologie Communicatie Planvorming Coördinatie nieuwbouw Faciliteiten Voorbereiding ZB Noord Financiën P&C Geodata ZB West Informatie & Automatisering ZB Oost Juridische Zaken Personeel & Organisatie /KAM 16

18 2.4 Strategie en beleid De strategie en het beleid van het waterschap Hollandse Delta is vooral gericht op het bieden van veiligheid tegen wateroverlast, veilige (vaar)wegen en het voldoende en schoon oppervlaktewater. Daarnaast zal het waterschap er ook actief aan werken dat "water" ruimtelijk wordt ingebed, met oog voor de ecologie en het landschap, en mee bepalend wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met anderen, zowel met medeoverheden als met belangen-organisaties en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling en open houding kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen en kunnen keuzes gemaakt worden, die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak. Om als waterschap vooruitstrevend te kunnen zijn, is een zekere "nieuwsgierigheid" nodig. Niet alleen het op zoek gaan naar wat er voor nieuws bij anderen is (om pro-actief te kunnen opereren), maar ook wat er voor nieuwe wegen zelf bewandeld kunnen worden om de taak beter te kunnen uitvoeren (d.w.z. sneller, eenvoudiger, goedkoper, meer synergie, beter handhaafbaar of onderhoudbaar, etc.). ruimtelijk/ economische omgevingskwaliteit 2.5 Strategie samenwerking Het Waterschap Hollandse Delta kent diverse samenwerkingsverbanden met andere overheden en instellingen. De reguliere samenwerkingsverbanden zijn vaak regionaal gebonden, zoals Centraal Boombeheer op Goeree-Overflakkee en Groenbeheer in de Hoeksche Waard en de Regionale Platforms Verkeersveiligheid (RPV's). Voor de verwerking van zuiveringsslib is Hollandse Delta één van de vijf aandeelhouders in DRSH Zuiveringsslib N.V. Daarnaast zijn er samenwerkingsvormen met gemeenten voor bijvoorbeeld de uitwerking van stedelijke waterplannen, krekenprojecten en samenwerking in de waterketen. Tenslotte is de taak 'heffingen en invordering' ondergebracht in een gemeenschappelijk regeling Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffingen en Waardebepaling (SVHW). Hierin participeren naast het waterschap ook een aantal gemeenten. Periodiek zal de samenwerking worden geëvalueerd. Hollandse Delta zal opzoek zijn en gestalte geven aan de samenwerking op het gebied van o.a. Zuiveringsbeheer, laboratoriumwerkzaamheden en ICT. Daar waar het voordeel oplevert om samen te werken, zal deze samenwerking worden opgezet c.q. gecontinueerd. Dit voordeel kan direct zijn in minder kosten en/of betere kwaliteit, maar ook indirect bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk of naamsbekendheid. 17

19 3 Beleidsthema's 3.1 Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken vastgelegd om Nederland "waterproof' te maken. Een belangrijk onderdeel van het NBW wordt gevormd door de "wateropgave", de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem in het beheersgebied aan bepaalde normen te laten voldoen, afhankelijk van de functie van het gebied. Op basis van de trits "vasthouden - bergen - afvoeren" worden maatregelen uitgewerkt om het huidige systeem veilig te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met klimaatwijzigingen, zeespiegelrijzing en bodemdaling. In de provinciale deelstroomgebiedsvisie van 23 is een eerste inventarisatie gemaakt van de wateropgave. Op basis van de nieuwste kennis en inzichten is deze wateropgave in 25 door het waterschap geactualiseerd en bijgesteld. Daarbij zijn nog enkele bestuurlijke keuzes te maken. Reeds na dé wateroverlast van 1998 zijn in alle regio' uitvoeringsplannen opgesteld om het stuwbeheer te optimaliseren ("vasthouden"), extra waterberging te creëren in de vorm van natuurvriendelijke oevers en krekenplannen ("bergen") en wordt, waar nodig, ook de gemaalcapaciteit aangepast ("afvoeren"). Al deze oude plannen vallen onderde "geen-spijt"maatregelen, maar zijn niet voldoende om de totale wateropgave tot 215 in te kunnen vullen. Ook de komende jaren zal nog verder gewerkt worden aan nieuwe maatregelen om een optimaal functionerend watersysteem te kunnen waarborgen. Naast het waterschap zijn ook gemeenten en provincies nauw betrokken bij deze projecten. Zo zullen ruimtelijke bestemmingen in overeenstemming gebracht moeten worden met deze projecten. Maar ook blijkt het mogelijk om door samenwerking win-win-situaties te creëren. Hierdoor kunnen tegen lagere maatschappelijke kosten grotere maatschappelijke baten gerealiseerd worden. In 26 zal het NBW door de diverse partners worden geëvalueerd. De verschillende afspraken en de voortgang van de diverse onderdelen zullen op basis van de nieuwste inzichten bekeken worden. Zonodig zullen aanvullende afspraken gemaakt worden of zullen bepaalde onderdelen aangepast worden. 3.2 Kaderrichtlijn Water (KRW) In 2 is door de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Op basis daarvan is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een implementatiewet opgesteld, waarbij Rijk, provincies, waterschappen en anderen samenwerken om de verschillende verplichtingen uit deze richtlijn in te kunnen vullen. De eerste verplichting, het opstellen van een toestandsrapportage van de verschillende stroomgebieden is eind 24 afgerond. Daarbij is veel ervaring opgedaan met de samenwerking op landelijk en regionaal niveau en de interacties daartussen. Deze ervaring heeft geleid in een gefaseerde aanpak in de komende jaren om te komen tot een stroomgebiedbeheersplan in 29. Het stroomgebiedbeheersplan bevat per stroomgebied (Rijn, Maas, Schelde en Eems) de chemische en ecologische doelstellingen, die per waterlichaam zijn vastgesteld. Om deze doelstelling in 215 te kunnen bereiken zijn maatregelen nodig, die ook zijn opgenomen in het stroomgebiedbeheersplan. In tegenstelling tot eerdere plannen geldt voor het nieuwe stroomgebiedbeheersplan een resultaatsverplichting. Door zowel deze resultaatsverplichting als de samenwerking van de verschillende overheden in één plan is het duidelijk, dat van grof naar fijn gewerkt moet worden. Voor 26 zal een globale gebiedsanalyse inzicht geven in de mogelijkheden om doelgerichte maatregelen te treffen om concrete doelstellingen ten aanzien van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit te kunnen behalen. Daarbij zullen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk op moeten trekken om haalbare doelstellingen en effectieve maatregelen te kunnen bepalen. Daarbij zullen bestuurlijke keuzes ten aanzien van het vaststellen van de doelstellingen en de keuzes van de maatregelen voorbereid worden. 19

20 3.3 Stedelijke wateropgaven Een belangrijk onderdeel van het Nationaal Bestuursakkoord Water vormen de inspanningen om wateroverlast in het stedelijk gebied te voorkomen. Hier is de schade immers het grootst. Voor het stedelijk gebied wil het waterschap intensief en initiërend samenwerken met de gemeenten om te komen tot stedelijk waterplannen. Daarbij kan worden gebouwd op de diverse stedelijke waterplannen, die er in verschillende fasen zijn. Waar mogelijk worden daarbij verbeteringen nog meegenomen, zoals een eenduidig bepaalde stedelijke wateropgave. Ook de Kaderrichtlijn Water noopt tot een herijking van de visie op stedelijk waterplannen. Het waterplan biedt daarbij een basis voor het integreren van de verschillende wateraspecten; naast het creëren van meer water wordt ook aandacht besteed aan de fysisch-chemische en ecologische kwaliteit van met name stadswateren. Een goed waterplan en vroegtijdig overleg vormt een basis voor de planvorming en uitvoering van de ruimtelijke inrichting. Het vergemakkelijkt daardoor de uit te voeren watertoets voor ruimtelijke plannen. Het waterplan bevat tevens de stedelijke bijdrage voor de deelstroomgebiedsvisies uit Waterbeheer 21e eeuw en de stroomgebiedbeheersplannen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het waterschap ziet het waterplan echter als meer dan alleen een verplichting uit het NBW. Niet alleen in nieuwe gebieden maar ook in bestaand stedelijk gebied. De inzet is er op gericht om te komen tot gemeentelijk waterplannen waarbij ook het landelijk gebied betrokken wordt en maatregelen passen binnen de genoemde beleidskaders. Hierbij zijn er goede mogelijkheden om een integraal en duurzaam waterbeheer op te zetten en daarbij de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken. Dat vraagt om specifieke, op het stedelijk waterketen en -systeem gerichte oplossingen. 3.4 Toetsing waterkerïngen In 25 is de tweede toetsronde afgerond. Daarvoor is intensief grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het faalmechanisme stabiliteit. In enkele dijkringgebieden zijn de kunstwerken al onderzocht. In andere dijkringgebieden zijn de kabels en leidingen en/of de bekledingen op de dijk getoetst. Nog geen enkel dijkringgebied kon echter volledig goedgekeurd worden, omdat nog niet alle onderzoeken zijn uitgevoerd en/of zijn afgerond. Voor 63 km van de dijkvakken is vastgesteld dat die niet aan de gestelde normen voldoen. Hiervoor zijn verbeteringsmaatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten worden opgenomen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma van Verkeer en Waterstaat. In dit Hoogwatersbeschermingsprogramma worden alle maatregelen en de daarbij horende kosten en planning opgenomen. Omdat het budget van V&W onvoldoende is, zal er geprioriteerd moeten worden. De hoogst geprioriteerde maatregelen zullen het eerst uitgevoerd gaan worden. Aan de hand van de rapportages is voor alle dijkringgebieden binnen de Hollandse Delta, een inschatting gemaakt van de nog te verrichten onderzoeken voor de komende vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing. Vooral ten aanzien van de nog te toetsen waterkerende kunstwerken, begroeiing en niet-waterkerende objecten die in de waterkering aanwezig zijn, is weinig ervaring is binnen de voormalige waterschappen. Om in 28, 29 en 21 opnieuw toetsrapportages voor de verschillende dijkringen op te kunnen stellen zal in 26 al begonnen worden met nader onderzoek. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan het verder ontwikkelen van de methode van de overstromingsrisico-bepaling in plaats van de huidige overschrijdingskans-benadering. De theorie dient in de praktijk nog verder uitgewerkt te worden, waarbij de verschillende faalmechanismen op een transparante wijze onderling kunnen worden vergeleken. Naast de primaire waterkeringen zal in 26 ook begonnen worden met het toetsen van de boezemkaden op basis van de nieuwe provinciale verordening voor de regionale keringen. Daarnaast zal in 26 verder onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om ook de secundaire (droge) waterkeringen te normeren, zodat de toetsing hiervan vanaf 27 mogelijk wordt. 2

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 DATUM VERGADERING 27 juľ1i 2013 BDLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER ļ DATUM BEHANDELING IN D&H 21 [Tiei 2013 commissie 0 Water (10 juni 2013) 0 WWV (11 juni 2013) 0 MBH (12 juni 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP

Afstemming programma-indeling P&C-cyclus met WBP Beleidsveld: Ondersteunend financieel Vergaderdatum: 8 oktober 2009 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: Kenmerk VV: 774373 Aantal bijlagen: - Aan de verenigde vergadering van Delfland, Ontwerpbesluit:

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Voorstel

1. Aanleiding. 2. Voorstel DATUM VERGADERING 21 September 2006 AGENDAPUNTNUMMER ƒ *\ BULAGE(N) 3 REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D8iH DATUM BEHANDELING IN D&H 15 dugustus 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0601316 UITBREIDEN PERSONEELSBESTAND

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg

Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Sturingsfilosofie en Organisatiestructuur Waterschap Limburg Uitgangspunten, hoofdlijnen en vervolgprocedure November 2015 Inhoud Bestuursopdracht als kader Visie 2020 en WBP als basis voor sturing en

Nadere informatie

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid

Presentatie waterschap Brabantse Delta. Conferentie Water en Veiligheid Presentatie waterschap Brabantse Delta Conferentie Water en Veiligheid 19 november 2009 Frank van Beek Calamiteitencoördinator Beheersgebied. Oppervlakte 171.000 ha 21 gemeenten 751.000 inwoners Veiligheidsregio

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA B0500017 VASTSTELLEN KWIJTSCHELDINGSREGELING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2005 Kenmerk Bijlage(n) Ter inzage Vergadering Agendanummer Datum 3 maart 2005 l februari 2005 AAN HET

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Bestuursadviseur. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur

Bestuursadviseur. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur Profiel Bestuursadviseur Proactieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur 11 oktober 2017 Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta Voor meer

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Programmamanager. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische programmamanager met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur

Programmamanager. Proactieve, omgevingsbewuste en strategische programmamanager met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur Profiel Programmamanager Proactieve, omgevingsbewuste en strategische programmamanager met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur 27 november 2017 Opdrachtgever Waterschap Hollandse Delta

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011

Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010. Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 agendapunt B.01 927470 Aan Verenigde Vergadering JAARREKENING 2010 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 30-6-2011 1. De jaarrekening 2010 vast te stellen. 2. Het tekort van 18.240.832 van de taak watersysteembeheer

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Jaarrekening 2007 Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 24 april 2008 B.21 686284 2

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W

Leggers actueel, betrouwbaar en compleet. Waterkeringen op orde Waterkeringen zijn getoetst Conform procesafspraken met PZH en inspectie V&W Prestatie-indicatoren en nulmeting Bijlage 1 Programma 1: Waterveiligheid Basisgegevens waterveiligheid op orde maken Leggers actueel, betrouwbaar en compleet 1. Mate waarin leggers actueel, betrouwbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M..

ALGEMENE VERGADERING. 26 februari 2013 SSO. 25 januari 2013 R.J.E. Peeters. Opstelling waterschappen t.a.v. GLB en POP3. Schelwald, A.J.M.. V E R G A D E R D A T U M 26 februari 2013 SSO S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 25 januari 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 18 Voorstel Kennisnemen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) DATUM VERGADERING 24 januari 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 11 december 2012 COMMISSIE 0 Water (7 januari 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1203892 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014

agendapunt 3.b.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Datum 7 januari 2014 agendapunt 3.b.3 1072908 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VOORTGANG AFRONDING JUIST (NU) AANSLUITEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 7 januari 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet

ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet ONTWERP-PROJECTPLAN WATERWET ex art. 5.4 Waterwet Datum: 10 februari 2016 Kenmerk: 201600150 Onderwerp: ontwerp-projectplan voor de realisatie van maatregelen ten behoeve van het nieuwe peilgebied Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering

Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Publicatie 15 juli 2015 Oplegnotitie werkboek Waterschap verkenning mogelijkheden clustering Inleiding Waterschappen zijn functionele overheden die het regionaal en lokaal waterbeheer mogen uitvoeren,

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER

agendapunt 06.06 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER agendapunt 06.06 1008936 Aan Verenigde Vergadering EVALUATIE BELEIDSNOTA GRONDWATERBEHEER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 25-09-2014 Kennis te nemen van de evaluatie van de beleidsnota grondwaterbeheer.

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7

BIJLAGEN. regeling bdgthdschap_fin mand 2007 vastgesteld DB29nov06.doc. 1 van 7 BIJLAGEN 1 van 7 Bijlage AStroomschema / beslisboom bevoegdheden budgethouder algemeen Toepassen budgethouderschap en financieel mandaat 2007: exploitatie VRAAG is een expl.budget beschikbaar? Nee STOP:

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s

Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Asset management bij een waterschap Wat en hoe in een aantal dilemma s Vincent Hovinga 14 april 2016 v.hovinga@vechtstromen.nl Even voorstellen: Vincent Hovinga 39 jaar, van huis uit historicus, sinds

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14.

Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 14. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

Waterplan Pijnacker-Nootdorp

Waterplan Pijnacker-Nootdorp Waterplan Pijnacker-Nootdorp Beleidsveld: 150 thema en gebiedsgerichte Vergaderdatum: 17 december 2009 plannen Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.02 Kenmerk VV: 786986 Aantal bijlagen: 1 Aan de

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag.

Ontwerpbesluit Wijziging Reglement waterschap Vallei en Veluwe pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage Nota van toelichting bij ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 7 juli 2015 NUMMER PS PS2015RGW11 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Gerard Smit DOORKIESNUMMER 3391 DOCUMENTUMNUMMER 81574F6E PORTEFEUILLEHOUDER Verbeek-Nijhof

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis

B Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. Aan de Verenigde Vergadering. Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 15. B1303730 Aan de Verenigde Vergadering Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investering Aantal Bijlagen

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering

agendapunt H.06 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering agendapunt H.06 1302235 Aan Verenigde Vergadering CONCEPTBEGROTING 2018 REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2018 van de

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE

DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013. commissie 0 MBH (12 juni 2013) SAMENWERKING ICT-AANBOD ORGANISATIES VAN WSRL EN WSHD, INITIËLE BUSINESSCASE DATUM VERGADERING 27 juni 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER. - DATUM BEHANDELING IN D&H 21 ĩtieì 2013 commissie 0 MBH (12 juni 2013) est;-. AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300279 SAMENWERKING ICT-AANBOD

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland.

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) Nummer Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d.) 3 april 2012) Nummer 2644 Onderwerp Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller De

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) DATUM VERGADERING 21 1113311 2013 BIJLAGE(N) 2 AGENDAPUNTNUMMER 9 DATUM BEHANDELING IN D&H 12 februsti 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 mssrt 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING B1300076 AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water

Bijlage VI. Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water Bijlage VI Handreiking uitwerking kostenveroorzakingsbeginsel ex Nationaal Bestuursakkoord water 1 Inleiding In het Nationaal Bestuursakkoord Water (medio 2003) zijn de volgende afspraken overeengekomen

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 vijf eilanden, één waterschap

Jaarverslag 2005 vijf eilanden, één waterschap Jaarverslag 2005 vijf eilanden, één waterschap Het middengedeelte van het logo van waterschap Hollandse Delta bestaat uit vijf eilanden. Het water zorgt voor de scheiding tussen de unieke gebieden, maar

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

- Het uitvoeringskrediet van dit project "stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer

- Het uitvoeringskrediet van dit project stuw bedrijventerrein Ruyven (projectnummer agendapunt H.08 1233409 Aan Verenigde Vergadering UITVOERINGSKREDIET STUW BEDRIJVENTERREIN RUYVEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-02-2016 - Het investeringsplan van dit project "stuw bedrijventerrein

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond.

ALGEMENE VERGADERING. Stuw Voorstertocht De stuw is conform planning en binnen het beschikbaar gestelde krediet vervangen. Dit onderdeel is afgerond. V E R G A D E R D A T U M 16 december 2010 NBW S E C T O R / A F D E L I N G S T U K D A T U M N A A M S T E L L E R 2 december 2010 E. Benjamin / M. Visser / T.A. Wendt ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN 22-09-2006 College Dijkgraaf en Heemraden, Gezamenlijke commissie vergadering d.d. 4 oktober 2006 Inrichting beleidsbegroting VAN AFSCHRIFT AAN Ronald Bosua DT B0601505 Notitie "De (In) richting beleidsbegroting

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016 agendapunt 3.b.7 1234419 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 5 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN

Nadere informatie

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding

AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk. 1. Aanleiding AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET VOOR: Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 1. Aanleiding In het rekencentrum Ridderkerk staat alle centrale technische ICT-apparatuur opgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie

Gecombineerde Commissie Gecombineerde Commissie Onderwerp: Afronding KRW-Moederkrediet en KRW-Kansenkrediet Portefeuillehouder: G.P. Beugelink Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 30 september 2015 Afdeling: WSB Medewerker: Y. Wessels

Nadere informatie

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader

Nota Relatie provincie Utrecht met de waterschappen. Deel 3: Provinciaal toezichtkader 1 INLEIDING Op grond van verschillende regelgeving is de provincie Utrecht belast met het toezicht op de op haar grondgebied gelegen waterschappen. In dit deel van de nota wordt een overzicht gegeven van

Nadere informatie