Schoolgids STGS versie: 1.0 datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids STGS versie: 1.0 datum: Bezoek-en postadres: Valeriusstraat AM, Schiedam Telefoon: Bankrekeningnummer: rabo website: 1 STGS schoolgids

2 Inhoudsopgave Missie 6 De wettelijke vertegenwoordigers 7 Het bevoegd gezag 7 Rector 7 Conrector 7 Medezeggenschapsraad 7 Inspectie 7 De school 8 Toelating tot de school 8 Schooljaren 8 Schoolcultuur 8 Kwaliteit 8 Stedelijk Gymnasium Prijs 9 Onderwijs 10 Begaafdheidsprofielschool 10 Toetsen CBO 10 Project Plus 10 Studievaardigheden en onderzoekend leren 11 Excursies 11 - Excursiedata 11 Profielteams 11 VTO: versterkt talenonderwijs 11 Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) 11 Cambridge Proficiency Certificate 11 De exacte vakken 12 ELO 12 Google voor het onderwijs Netwerk excellentie bèta-techniek 12 Onderwijstijd 12 Persoonlijke aandacht en begeleiding 13 Coördinatoren onder- en bovenbouw 13 De vakdocent 13 De mentor 13 Leerlingen helpen leerlingen (addidi) 14 Individuele trainingen 14 TOP-project 14 De schoolvertrouwenspersonen 14 Zorgadviesteam (ZAT) 15 De decaan 15 Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) 16 Conciërges 16 Receptie 16 Administratie 16 Technisch onderwijsassistent (toa) 16 2 STGS schoolgids

3 Applicatie- en systeembeheer 16 Mediathecaris 16 Ouders en de school 17 Informatie en communicatie Magister 17 - Pro Parentibus, digitale nieuwsbrief 17 - Website 17 - Ouderavonden 17 - Contact met individuele personeelsleden 17 Klachten en problemen 18 Klachtenregeling 18 Vertrouwensinspecteur 18 Oudervereniging 18 Klankbordgroep ouders 18 Medezeggenschapsraad 19 Leerlingen en de school 20 Medezeggenschapsraad (MR) 20 De leerlingenraad 20 The Crew 20 Leerlingenstatuut 20 Oud-leerlingen en de school 20 Organisatie van het onderwijs 21 De indeling van het schooljaar 21 Lestijden 21 - Lesrooster op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 21 - Lesrooster op dinsdag 21 - Zestigminutenrooster 21 - Dinsdagmiddag 21 Begeleidingsuren (b-uren) 22 Mentoruren 22 Tweedefase-uren (t-uren) 22 Het leerlingenrooster 22 Lessentabel Rooster 24 Tweede Fase 24 Toetsen, rapporten, bevorderingsnormen 25 Onderbouw 25 Soorten toetsen 25 - Schriftelijke overhoringen (SO) 25 - Uitgebreide schriftelijke overhoringen (USO) 25 - Toetsen 25 - Overige typen toetsen 25 Gemiste toetsen/inhaalwerk 25 Normering 25 Correctie van gemaakt werk 26 Toetsweken 26 3 STGS schoolgids

4 Herkansingen onderbouw 26 Planning van werk 26 Rapporten en cijferuitdraai 26 Rapportvergaderingen 26 Bevorderingsnormen klas 1 t/m 3 26 Bovenbouw 27 Schoolregels 28 - Absentie van leerlingen 28 - Ziekte: 28 - Overig verzuim: 28 - Ongeoorloofd lesverzuim 28 Waarnemingslessen 29 Te laat komen 29 Eruit gestuurd worden 29 Schorsing 29 Verwijdering van school 29 Extra vakantie of verlof 29 Het gebruik van het gebouw 30 Leslokalen 30 Dienstruimtes, docentenkamers en lift 30 Mediatheek 30 Agora 30 Schoolplein 30 Pauzes 30 Corvee 30 Computergebruik 30 Bring Your Own Device 31 Kopiëren 31 Financiën 32 Gedragscode schoolkosten 32 Vrijwillige Ouderbijdrage 32 - Goedgekeurde begroting vrijwillige ouderbijdrage Lockers 32 Oudervereniging 33 Kosten Cambridge en ERK examens 33 STGS reizenfonds 33 Salite Altius 33 Overzicht schoolkosten Betaling vrijwillige ouderbijdrage 33 Tegemoetkoming scholieren 34 Tegemoetkoming ouders 34 Tegemoetkoming sociale kosten 34 Personeelslijst 35 Directie 35 Leerjaarcoördinatoren 35 Profielcoördinatoren 35 Decaan 35 4 STGS schoolgids

5 Onderwijzend personeel 35 Onderwijs ondersteunend personeel 37 - Administratie 37 - Conciërges-receptie 37 - Technisch onderwijsassistenten 37 - Mediatheek 37 - Applicatie-en systeembeheer 37 Schoolpsycholoog 37 Adressen 38 Bestuur 38 Rijksinspectie Voortgezet Onderwijs 38 Vakantiedata schooljaar STGS schoolgids

6 Missie Al onze leerlingen zijn talentvol. Op onze school leren ze hun talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Zij volgen uitdagend onderwijs. Lesstof wordt gedifferentieerd aangeboden om recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Dit biedt elke leerling de mogelijkheid zijn talenten optimaal te ontwikkelen. De docenten zijn deskundig op gymnasiumniveau. Deze docenten maken het mogelijk dat de leerlingen kennis verwerven en integreren, ze motiveren en begeleiden de leerlingen en stimuleren de belangstelling voor wetenschap en beroep. De school creëert een leeromgeving waarin de leerling gekend wordt en waar respect is voor elkaar, elkaars mening en bezittingen. Bovenstaande betekent dat leerlingen zich al snel thuis voelen op onze relatief kleine school en in een vertrouwde omgeving tot goede prestaties kunnen komen. Individuele aandacht voor en begeleiding van de leerling zijn zeer belangrijk: er is aandacht voor de leerling die even niet zo goed mee kan komen, maar ook voor de leerling die tot meer in staat is. Niet alleen de cijfers tellen, maar ook persoonlijke ontwikkeling, cultuur, sport en ontspanning. Iedereen op school draagt verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de school, iedereen mag meedenken en kan door zitting te nemen in bepaalde inspraakorganen meebeslissen over de gang van zaken. We zijn een openbare school, toegankelijk voor iedereen, waar het respect hebben voor elkaar en elkaars mening ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Salite altius: spring hoger, spring verder. 6 STGS schoolgids

7 De wettelijke vertegenwoordigers Het bevoegd gezag Ons bevoegd gezag is de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (Stichting OSVS). Deze is per 1 augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen (STOVOV). Rector De rector is eindverantwoordelijk. Het takenpakket omvat onderwijsbeleid en personeelsbeleid, de MR, de oudervereniging en ouderadviesraad, de leerlingenraad, PR, externe contacten en extra verlof aanvragen. Conrector De conrector is plaatsvervangend rector. Het takenpakket omvat de dagelijkse gang van zaken, onderhoud en beheer van gebouw en materialen, leermiddelen, schoolfonds, financiën, ICT. Medezeggenschapsraad De MR bestaat uit tien leden: vijf personeelsleden, drie ouders en twee leerlingen. De leden worden in directe verkiezingen door hun geleding gekozen. De rector woont als adviseur namens het bevoegd gezag de vergaderingen bij en voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de MR. De raad kan alle aangelegenheden bespreken die voor een goed functioneren van de school van belang zijn. De raad heeft instemmings- of adviesrecht in beleidszaken. Het MRreglement ligt in de mediatheek ter inzage en staat op de website. Schooloverstijgende beleidszaken worden door het bevoegd gezag voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Inspectie Van rijkswege wordt het toezicht op de school uitgeoefend door het inspectiekantoor Utrecht. 7 STGS schoolgids

8 De school Toelating tot de school Onze school voert een consequent aannamebeleid. Een basisschoolleerling wordt toegelaten tot de eerste klas indien zijn leerkracht op de basisschool een (HAVO/)VWO advies geeft. Verder is een Cito-toets of vergelijkbare toets vereist. Een ideale Cito-score is 545 of hoger, bij lagere scores wordt altijd advies ingewonnen bij de basisschool. Dit advies weegt zwaarder dan de Cito-score, die immers vooral een momentopname is van cognitieve kwaliteiten, terwijl voor het behalen van een gymnasiumdiploma vooral ook doorzettingsvermogen vereist is. School leuk vinden en gemotiveerd zijn om te leren zijn belangrijke criteria die niet altijd in cijfers te vangen zijn. Tussentijdse instroom is alleen mogelijk indien de leerling reeds Latijn en Grieks gevolgd heeft, dan wel bereid is de ontbrekende kennis voor deze talen aan te vullen. Het toelatingsreglement staat op de website. Schooljaren De meeste leerlingen stromen in een keer door van klas 1 naar klas 6. Sommigen doubleren eens een keer, enkelen besluiten tussendoor naar een andere school te gaan, vanwege een verhuizing of omdat de resultaten tegenvallen. Wij vinden het jammer als leerlingen weggaan. Door een leerling toe te laten tot de eerste klas geven wij aan dat wij verwachten dat deze leerling bij ons zijn gymnasiumdiploma zal kunnen halen en dat wij er alles aan zullen doen de leerling daarbij te helpen. Daarbij is het van belang dat ouders en leerling duidelijk aangeven wanneer zaken niet lopen zoals zij zouden wensen of hadden verwacht. Overleg en uitleg kunnen vaak heel verhelderend werken. Schoolcultuur Op onze school gaan personeel en leerlingen op een open manier met elkaar om. Er heerst een goede sfeer van respect en aandacht voor elkaar. Personeel en leerlingen zijn hier samen verantwoordelijk voor. Kwaliteit De Inspectie voor het Onderwijs vergelijkt elk jaar de scholen voor voortgezet onderwijs op basis van een aantal meetbare gegevens, zoals de doorstroomgegevens en de behaalde cijfers voor de centrale examens en vergelijkt op basis van deze gegevens de school met andere scholen van hetzelfde type. De gegevens vindt u op de site van de inspectie, Inspectie van het Onderwijs De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) voert elk jaar een vergelijkend kwaliteitsonderzoek uit onder de 38 zelfstandige gymnasia in Nederland, waaronder een benchmark naar de tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. De uitkomst van deze enquêtes wordt intern besproken en waar nodig worden afspraken gemaakt om tot verbeteringen te komen. Onze school neemt deel aan Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VO-raad. Op schoolvenster online vindt u alle kwaliteitsgegevens van de school met een toelichting per onderdeel. schoolvensters online Wij investeren in onze docenten: de man of vrouw voor de klas bepaalt het succes van het onderwijs. Startende docenten volgen een driejarig coachingstraject. Op themadagen staan onderwijskundige onderwerpen regelmatig op de agenda. Van de examenkandidaten behaalde 92% zijn diploma, 87% van de leerlingen werd bevorderd naar het volgende leerjaar; De uitstroom over schooljaar was 5,2 %, het percentage leerlingen dat een jaar over gaat doen is 10%. 8 STGS schoolgids

9 Stedelijk Gymnasium Prijs Elk jaar wordt aan één van de geslaagde examenkandidaten de Stedelijk Gymnasium Prijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een sculptuur gemaakt door onze docent beeldende vorming Ans van de Wiel Verdiesen. Personeelsleden nomineren een aantal kandidaten voor de prijs, waarna zij hun stem op één van de genomineerden uit kunnen brengen. Leerlingen worden genomineerd omdat ze veel voor de school hebben gedaan, bijvoorbeeld door activiteiten in de crew, op ICT gebied, omdat ze de sfeer in de klas op positieve wijze weten te stimuleren of omdat het goede, gemotiveerde gymnasiumleerlingen zijn. De prijs is de afgelopen jaren uitgereikt aan: 1998 Mariëtte Bliekendaal 1999 Jurgen de Jong 2000 Alexander Steenhoek 2001 Dirk Vink 2002 Kristian Rietveld 2003 Joost Moerman 2004 Anna Daalmeijer 2005 Ilse van der Brugge 2006 Natasha van der Stel 2007 Celeste Klomp 2008 Alinde Bierhuijzen 2009 Wouter van der Staaij 2010 Judith Kadee 2011 Max Davids 2012 Fareeda Shailkhli 2013 Heliantha de Wid 9 STGS schoolgids

10 Onderwijs We nemen als school de verplichting op ons om alles wat binnen ons vermogen ligt te doen om de leerling te begeleiden op zijn pad naar het behalen van het gymnasiumdiploma. De nadruk voor de leerling komt steeds meer te liggen op het zelf plannen van en zelf verantwoordelijk zijn voor het leren. De school biedt een doorlopende leerlijn aan. Er zijn duidelijke kernconcepten op gymnasiumniveau: het verwerven van kennis is essentieel. Er zijn vaardigheden geformuleerd die elke gymnasiumleerling dient te beheersen. De metacognitieve vaardigheden: discipline, reflectie en concentratie vormen daar nadrukkelijk een onderdeel van. Leerlingen leren denken en leren zelf betekenisvolle contexten zoeken om de kernconcepten te integreren. Het doel van het onderwijs is voor alle betrokkenen hetzelfde: zorgen dat de leerlingen in een open sfeer de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn voor het behalen van een gymnasiumdiploma. Docent én leerling zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Docenten spannen zich in om onderwijs op gymnasiumniveau aan te bieden, de leerlingen uit te dagen en rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen. Leerlingen spannen zich in om actief deel te nemen aan de lessen, zorgen dat hun werk op tijd in orde is en spannen zich in om voor alle vakken voldoende resultaten neer te zetten. Begaafdheidsprofielschool In 2009 is onze school gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool (BPS). Begaafdheidsprofielscholen vormen een landelijk netwerk van scholen met bijzondere expertise op het gebied van de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Begaafdheidsprofielscholen worden door middel van een visitatie door collega-scholen en externe deskundigen gecertificeerd. De scholen zijn lid van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Op onze school wordt het begaafdheidsprofiel onder meer vorm gegeven door het programma Project Plus (zie hieronder) en door middel van individuele programma s (P+P: persoonlijk plusprogramma) voor leerlingen die dat nodig hebben. Toetsen CBO Elk jaar in oktober nemen alle leerlingen in klas 1 deel aan de toetsen van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. Deze toetsen bestaan uit een motivatie-, intelligentie- en creativiteitstoets en de schoolvaardigheidslijst (de SVL). Het CBO levert de toetsen aan en verwerkt de gegevens. De toetsgegevens geven een goed beeld van de eersteklasser: voelt hij zich al een beetje thuis op school, of is hij faalangstig wat betreft het leren of in de sociale contacten? Kan hij het niveau van de school goed aan of heeft hij meer uitdaging nodig? Heeft hij op bepaalde gebieden extra begeleiding nodig? Ouders en leerlingen worden uitgebreid geïnformeerd over deze testen. Project Plus Op grond van de CBO-toetsgegevens wordt een beperkte groep leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan Project Plus (PP). Leerlingen die deelnemen aan Project Plus worden in een b-uur apart begeleid. Zij kunnen aan een eigen project werken en mogen daarvoor lessen missen, maar soms krijgen ze ook alleen de extra aandacht die ze nodig hebben om de motivatie voor school te behouden. Leerlingen uit de bovenbouw die meer kunnen dan het reguliere programma, worden gestimuleerd extra vakken op school te volgen of colleges en werkgroepen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft of de Rijksuniversiteit Leiden. Ze kunnen ook op andere wijze hun interesses verbreden, bijvoorbeeld op het gebied van muziek of sport. Project Plus wordt gecoördineerd door de heer Slijkhuis en de heer Van Os. - klas 1 / dhr. J van Os (vanaf januari) - klas 2 / dhr. J.P. Nelk / b-uur ma - klas 3 / dhr. F. Bouma / b-uur wo 10 STGS schoolgids

11 - klas 4 / dhr. M. Poot / b-uur vr - klas 5 / dhr. K. van Doorn / b-uur ma Studievaardigheden en onderzoekend leren In klas 1 wordt in de lessen studievaardigheden aandacht besteed aan: Hoe maak ik huiswerk? Hoe plan ik? Hoe leer ik? Het tweede half jaar is het vak onderzoekend leren ingeroosterd voor de eerste klas. Excursies Activiteiten buiten school zoals museumbezoeken en theatervoorstellingen maken deel uit van het onderwijsprogramma. Alle klassen, behalve klas 6, hebben een meerdaagse excursie. Deze activiteiten hebben een educatief doel en zijn dus verplicht voor alle leerlingen. We zijn ons ervan bewust dat de kosten van deze activiteiten hoog zijn. Ouders voor wie dat een bezwaar is, kunnen een beroep doen op het Steunfonds Stedelijk Gymnasium. U kunt hiervoor contact opnemen met de conrector, de heer Van Velzen. Ouders die om andere redenen niet willen dat hun kind meegaat met een excursie dienen altijd contact op te nemen met de rector. Excursiedata - klas 1: kennismakingsweek: 1 t/m 4 oktober klas 2: outdoorkamp: 2 t/m 4 oktober klas 3: Engelandreis: 1 t/m 4 oktober klas 4: Parijsreis: 1 t/m 4 oktober klas 5: Romereis: 25 september t/m 4 oktober 2013 Profielteams De vakken op school zijn georganiseerd in vier profielen: cultuur en beweging, mens- en maatschappij, talen en exact. De docenten die lesgeven in de vakken binnen een profiel vormen het profielteam, dat functioneert onder de verantwoordelijkheid van de profielcoördinator. Binnen de schoolbreed afgesproken kaders zijn de profielteams verantwoordelijk voor het onderwijs in hun profiel. VTO: versterkt talenonderwijs Kennis van de moderne vreemde talen is essentieel in de moderne wereld. Niet alleen de kennis van Engels, maar ook van Duits en Frans zijn een pre voor een internationale carrière. Deze talen worden bij ons op school gegeven volgens de criteria die in Europa tussen de leden van EU zijn afgesproken. Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) Bij de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) is de vreemde taal zoveel mogelijk ook de voertaal in de les. Toetsen voor deze vakken voldoen aan de eisen van het ERK, een door de EU vastgestelde standaard. In 2013 heeft weer een groot aantal leerlingen van de school met succes deelgenomen aan de externe toetsen ERK; Duits op B1, B2 en C1 niveau. Frans op A2 en B1 niveau. Er deden ook leerlingen van klas 3 mee aan de Delf-examens. Cambridge Proficiency Certificate Leerlingen in de eerste klas kunnen er voor kiezen deel te nemen aan de opleiding voor het Cambridge Proficiency Certificate. Wij bieden geen tweetalig onderwijs aan, omdat wij van mening zijn dat een opleiding Cambridge Engels meer garantie biedt op het vereiste hoge niveau in de Engelse taal. De leerlingen in de Cambridge-klassen krijgen tot en met de vijfde klas extra Engels. In klas 3 11 STGS schoolgids

12 kunnen ze deelnemen aan toetsen voor het First Certificate English, in klas 5 aan het examen voor het Cambridge Proficiency Certificate. Deze opleiding kost 100 per jaar. Ook de extra kosten voor de examens dienen door de leerlingen zelf te worden betaald. De school is een Cambridge ESOL: exam preparation centre. De Cambridge examens mogen op de school zelf worden afgenomen. De exacte vakken Bij de exacte vakken ligt sterk de nadruk op onderzoekend leren en uitdagend onderwijs. Bij biologie, scheikunde en wiskunde worden leerlingen gestimuleerd deel te nemen aan de olympiades en andere wedstrijden voor het betreffende vak. Regelmatig weten leerlingen door te dringen tot de finale van de wiskunde-olympiade. Het programma voor het vak wiskunde D is door de sectie zelf ontwikkeld in nauwe samenwerking met de TU Delft. Samenwerking met Unilever in het kader van Jetnetprojecten is onderdeel van het programma. ELO De school maakt gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Docenten zetten hun planners, aantekeningen, bronnen, vocabulaire en andere relevante informatie op de ELO. Elke leerling heeft een eigen inlogcode en wachtwoord voor de ELO. Als ELO gebruiken wij Magister. Magister wordt tevens gebruikt voor de leerling-administratie en als leerlingvolgsysteem. Google voor het onderwijs Wij werken op school eveneens met Google voor het onderwijs. Google voor het onderwijs bestaat onder meer uit mail, programma s zoals een tekstverwerker, spreadsheet. Een belangrijk onderdeel van Google voor het onderwijs is Google drive. Google drive maakt het mogelijk om documenten met elkaar te delen en om gezamenlijk aan documenten te werken. Alle leerlingen hebben hun eigen adres dat eindigt Dit adres wordt door docenten en school gebruikt om leerlingen te informeren. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun school dagelijks controleren. Netwerk excellentie bèta-techniek Onze school maakt met zeven andere scholen deel uit van het netwerk bèta-techniek in samenwerking met de TU Delft. Onderwijstijd Uitval van lessen dient beperkt te blijven om de planning per vak niet te verstoren. Lesuitval omdat docenten ziek of om een andere reden afwezig zijn, is niet te voorzien en niet te vermijden. Lesuitval omdat een docent op nascholingscursus is, is nuttig: uiteindelijk profiteert ook de leerling daarvan. Leerlingen werken met behulp van de planners aan het vak waarvan de les is uitgevallen. In principe worden in alle klassen op alle lessen vervangende docenten ingezet bij lesuitval. Leerlingen dienen ervoor te zorgen dat ze de boeken en andere materialen voor al hun lessen, dus ook de waarnemingslessen, bij zich hebben. De inspectie controleert intensief of de school zich houdt aan de onderwijstijd: 1000 klokuren per jaar voor leerlingen in klas 1 t/m 5 en 700 voor de leerlingen van klas STGS schoolgids

13 Persoonlijke aandacht en begeleiding Een leerling voelt zich alleen thuis op een school als hij zich gekend weet. Op onze relatief kleine school lukt het ons om dat goed te verwezenlijken. Leerlingen kennen elkaar, zij accepteren elkaars (eigen)aardigheden. Het personeel kent de leerlingen en is alert op mogelijke problemen en pestgedrag. Iedere leerling heeft zijn eigen persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid verandert heel sterk op de middelbare school. Tussen een eersteklasser en eindexamenkandidaat gaapt een wereld van verschil. We proberen de veranderingen die plaatsvinden zo goed mogelijk te begeleiden. We hopen dat elke leerling zich realiseert dat er altijd iemand op school is met wie hij kan praten, die hij kan vertrouwen. Coördinatoren onder- en bovenbouw De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken en de goede sfeer in hun afdeling, het bevorderen van goede contacten tussen leerlingen, ouders, docenten en mentoren, het regelen, indien nodig, van extra ondersteuning of professionele hulp voor leerlingen, verantwoordelijk voor de cijferadministratie, voorzitter van de vergaderingen van hun afdeling. De coördinator onderbouw is tevens verantwoordelijk voor de contacten met de basisscholen. De vakdocent De vakdocent is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij zijn vak. Hij mag aangesproken worden op de manier van lesgeven, de vakinhoud, de toetsen, de cijfers, maar hij spreekt op zijn beurt de leerling ook aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn werk en zijn gedrag in de klas. De mentor De mentor is het eerste aanspreekpunt op school voor mentorleerlingen en hun ouders. De mentor is verantwoordelijk voor zijn mentorklas. Hij houdt niet alleen de studieresultaten bij, maar ook het klassengebeuren en de ontwikkelingen van de individuele leerlingen. Twee keer per week is er een mentoruur ingeroosterd tijdens een zogenaamd b-uur (begeleidingsuur). Het mentoruur is verplicht voor alle leerlingen. De mentor overlegt met de coördinatoren onder- en bovenbouw en de vakdocenten van de klas. Hij houdt, indien nodig, ouders op de hoogte van bijzondere ontwikkelingen. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd contact opnemen met de mentor, bij voorkeur per . De mentoren voor het schooljaar zijn: klas docent 1a mevr. van Schijndel 1b mevr. Jacobs 1c dhr. Mennema 1e mevr. M. Dorussen 1d mevr. Meerbach 2a dhr. Van der Velden 2b dhr. Tromp-Meesters 2c mevr. Vertegaal 2d dhr. Van der Broek 2e dhr. Persson 3a dhr. Petri 13 STGS schoolgids

14 klas docent 3b mevr. Stachorski 3c mevr. Kuipers 3d mevr. Langeland 3e dhr. Bouwman 4 dhr. Bouma 4 dhr. Putzer 4 mevr. Janssen 4 mevr. Wolff 5 dhr. Scheurwater 5 dhr. van Doorn 5 mevr. Henderson 5 mevr. Bijvoet 6 dhr. Van Stralendorff 6 dhr. Van Oosterhout 6 mevr. Franken Leerlingen helpen leerlingen (addidi) Leerlingen in de onderbouw kunnen door een bovenbouwleerling geholpen worden bij vakken waar ze moeite mee hebben. Hun vakdocent meldt dit aan de heer Mennema, die dit programma coördineert. Bovenbouw leerlingen bieden deze hulp aan in het kader van CMS, vrijwilligerswerk. Addidi wordt gegeven in de b-uren. Individuele trainingen Faalangstige leerlingen wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een training Omgaan met faalangst. Leerlingen in de eindexamenklas kunnen deel nemen aan een training Omgaan met examens. De trainingen worden gegeven door de dames Jacobs, Janssen en Henderson. Mevrouw Van Schijndel geeft een cursus motorische vaardigheden. Mevrouw Kuipers geeft een cursus schrijfvaardigheid. TOP-project Voor leerlingen in klas 5 en 6 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het TOP-project. Het gaat hier om leerlingen die hun motivatie voor leren voor een deel verloren hebben. De mentoren bespreken met de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen. Bij deelname wordt een eigen bijdrage van 100 gevraagd. Het TOP-project wordt gecoördineerd door de heer Van Doorn en mevrouw Verheul. De schoolvertrouwenspersonen De heer Mennema, mevrouw Vertegaal en mevrouw Hammerstein zijn de schoolvertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen met persoonlijke problemen bij hen terecht. De schoolvertrouwenspersonen zijn er in de eerste plaats om te luisteren. Ze kunnen advies geven voor verdere hulp of met de leerling het probleem proberen op te lossen. In geval van seksuele 14 STGS schoolgids

15 intimidatie of klachten van andere aard kan de schoolvertrouwenspersoon de leerling verwijzen naar de klachtencommissie van de OSVS. De inhoud van de gesprekken tussen de leerling en de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk. Leerlingen kunnen de schoolvertrouwenspersonen direct aanspreken, ze kunnen ook een briefje in hun postvak doen of contact zoeken via de schoolmail. Zorgadviesteam (ZAT) Het zorgadvies team komt vier keer per jaar bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van FlexusJeugdplein, Steunpunt Onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Leerplicht en vanuit school de schoolpsycholoog en de coördinatoren onder- en bovenbouw. In het overleg vraagt de school advies over de aanpak van problemen bij bepaalde leerlingen. Leerlingen worden anoniem besproken tenzij de ouders toestemming voor de bespreking hebben gegeven. De decaan De decaan, mevrouw Hammerstein, begeleidt samen met de mentoren de leerlingen bij het maken van hun vakkenpakket/profielkeuzes en adviseert bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Vanaf klas drie organiseert zij keuzebegeleidingslessen, capaciteitentesten (in samenwerking met een extern adviesbureau), ouderavonden, studievoorlichtingsbijeenkomsten, klassikale voorlichting en individuele gesprekken met leerlingen en ouders. Zij legt contacten met het vervolgonderwijs en verwijst, zo nodig, de leerling naar de juiste instanties. 15 STGS schoolgids

16 Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) Leerlingen dienen de aanwijzingen van het OOP altijd op te volgen. Bij een geschil wenden ze zich tot de coördinatoren. Conciërges De conciërges, de heren Walison, Christensen en Vermeer zijn verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het gebouw en verzorgen al het drukwerk. Zij houden toezicht op de leerlingen buiten de lessen. Receptie Leerlingen die te laat zijn of zich ziek willen melden, melden zich bij de receptie. Ditzelfde geldt voor leerlingen die door de docent uit de klas zijn verwijderd. U wordt verzocht om alleen s ochtends, met uitzondering van dringende zaken, telefonisch contact op te nemen met de school. Administratie Mevrouw Klepke is roostermaker en verantwoordelijk voor de schooladministratie. Mevrouw Walison is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Voor leerlingen en personeel heeft de administratie elke dag open inloopspreekuur van uur. Mevrouw Verspeek verricht ondersteunende werkzaamheden voor de administratie. Technisch onderwijsassistent (toa) De technisch onderwijsassistenten, de heer Hensen en mevrouw Amin, assisteren bij de practica van biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek en naw. Zij beheren de apparatuur en de materialen van deze vakken. Applicatie- en systeembeheer De heer Lazet is onze applicatie-en systeembeheerder. Hij is verantwoordelijk voor de ICT in de school. Mediathecaris Mevrouw Scheerders (mediathecaris) en mevrouw Houtkamp (assistent) beheren de mediatheek. Zij worden ondersteund door een groep vrijwilligers. 16 STGS schoolgids

17 Ouders en de school Betrokkenheid van de ouders bij de school is belangrijk. Ouders kunnen in individuele contacten met docenten, mentoren, coördinatoren en schoolleiding hun ideeën, zorgen of problemen bespreken. Meedenken in inspraakorganen is mogelijk via de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de klanbordgroep ouders. Meehelpen kan als vrijwilliger in de mediatheek en als begeleider bij excursies. Informatie en communicatie is een belangrijk instrument in onze communicatie naar en met ouders. Het is dan ook van groot belang dat wij over uw meest recente adres beschikken. Magister Ouders hebben met een eigen inlogcode toegang tot het schooladministratiesysteem, Magister. Zij hebben daarmee inzage in de persoonsgegevens van hun kind, de aanwezigheid en de cijfers. Zij kunnen zelf hun mailadres veranderen. Alle andere wijzigingen in naam-adres-woonplaatsgegevens dienen aan de administratie te worden doorgegeven. Pro Parentibus, digitale nieuwsbrief Relevante informatie voor ouders zoals nieuws, activiteiten die voor hen of hun kind van belang zijn en ontwikkelingen op de school wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief, Pro Parentibus. Een snel en effectief systeem, omdat het per klas, per leerjaar of voor alle leerjaren gebruikt kan worden. Het mailadres in Magister wordt gebruikt om de digitale nieuwsbrief te verspreiden. Ouders kunnen dit adres zelf aanpassen. Website De schoolwebsite is te vinden op Ouders ontvangen per brief wachtwoorden voor het besloten gedeelte van de website en Magister. Op de website vindt u reglementen, regelingen, de jaaragenda, roosters en veel meer relevante zaken. U kunt mededelingen voor de website opsturen naar De school behoudt zich het recht voor mededelingen niet te plaatsen. Ouderavonden Er is een aantal algemene informatieavonden. Deze staan in de jaarkalender op de website. Op de tafeltjesavonden kunnen ouders een gesprek met een individuele docent aanvragen. Inschrijven gebeurt via de website, per wordt u geïnformeerd over het tijdstip van de afspraak. Contact met individuele personeelsleden Ouders kunnen contact opnemen met personeelsleden via de schoolmail (zie adreslijst). Telefonisch contact is mogelijk via de receptie van de school, bij voorkeur tussen en uur. 17 STGS schoolgids

18 Klachten en problemen Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen, ook op een school. We gaan ervan uit dat een klacht als eerste besproken wordt met degenen tegen wie de klacht is gericht. Vaak kunnen problemen hiermee al in een vroeg stadium worden opgelost. Komt u er als ouder of leerling op die manier niet uit, of durft u deze stap niet te maken, dan zijn er een paar opties: een gesprek met de mentor of de vertrouwenspersoon, een gesprek met de coördinator onder- of bovenbouw en als laatste een gesprek met iemand van de schoolleiding. De ervaring leert dat verreweg de meeste problemen op deze wijze kunnen worden opgelost. Klachtenregeling Iedereen die bij de school is betrokken (ouders, leerlingen, personeel etc.) kan een klacht indienen betreffende gedragingen of beslissingen of het nalaten daarvan van een ieder die in relatie staat tot de school. Daarbij kan met name gedacht worden aan klachten betreffende seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, maar ook over andere zaken kunnen klachten worden ingediend. Een laatste interne stap bij het zoeken naar een oplossing kan worden gevonden door een klacht neer te leggen bij het bestuur van de school. Op dat moment wordt de interne klachtencommissie ingeschakeld. Voor de interne klachtencommissie is een formele klachtenregeling opgesteld. Deze ligt ter inzage in de mediatheek en is beschikbaar op de website. Klachten kunnen worden gericht aan het bureau van de OSVS. Het bestuur is ook aangesloten bij de LKC, de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een klacht alleen bij de externe klachtencommissie wordt ingediend als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Vertrouwensinspecteur De vertrouwensinspecteur is mevrouw drs. H.C. Onnekink. Telefoon: Oudervereniging De oudervereniging heeft tot doel om de belangen van de school, de ouders en de leerlingen in brede zin te behartigen. De contributie oudervereniging wordt geïnd via de vrijwillige ouderbijdrage. Uit de contributie wordt onder meer de diplomauitreiking betaald. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse digitale ALV. Uit hoofde van hun functie wonen de bestuursleden van de oudervereniging ook de vergaderingen van de klankbordgroep ouders bij. De bestuursleden zijn: - voorzitter, mevr. Ingrid Ooms - secretaris, mevr. Manon Zeelenberg - penningmeester, dhr. Erik van Duijnen - bestuurslid, mevr. Nevin Akbasoglu - bestuurslid, mevr. Els van Dunné Klankbordgroep ouders De klankbordgroep ouders fungeert als klankbord voor de school. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen worden in de raad besproken. De raad vergadert 3 keer per jaar. De agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Alle ouders zijn welkom bij deze vergadering. Er wordt gestreefd naar in ieder geval een vaste vertegenwoordiger per klas in de raad. De data van de vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender. 18 STGS schoolgids

19 Medezeggenschapsraad Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website. personeelsleden - M. Bouwman (secr.) - Mevr. V. Bijvoet - O.P. Putzer - J. Walison - mevr. M. Walison - Mavris ouderleden - mevr. D. Van Hell ter Heide (vzt.) - mevr. A. Osnabrugge - dhr. J. van Dunné leerlingleden - Tom Janssen - Natalie Salek 19 STGS schoolgids

20 Leerlingen en de school Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen meedenken en meepraten. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid op school en kunnen in gesprekken met docenten, mentoren, coördinatoren en schoolleiding hun mening geven. Medezeggenschapsraad (MR) Twee leerlingen hebben zitting in de MR. Het reglement staat op de website. De leerlingenraad Per klas wordt een leerling gekozen die zitting heeft in de leerlingenraad. In de leerlingenraad wordt over het onderwijsbeleid van de school gesproken. De raad vergadert ongeveer 16 keer per jaar en kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris. The Crew Leerlingen kunnen lid worden van The Crew en worden ingezet bij vele activiteiten in de school: - als ambassadeurs op basisscholen en op voorlichtingsavonden - als gastheren en gastvrouwen op ouderavonden, voorlichtingsavonden, benefiet e.d. - als redactieleden van Kratèr, de schoolkrant van en door leerlingen - als leden van de feestcommissie die zorgt voor de organisatie van de disco s en het gala - als toneelmedewerkers geluid en licht The Crew-leden solliciteren naar een bepaalde functie en krijgen begeleiding en training bij het uitvoeren van hun taken. Coördinator van The Crew is de heer Van Stralendorff. Leerlingenstatuut De school heeft een leerlingenstatuut. Dit statuut legt de rechten en plichten van de leerling vast en bevat tevens de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden van de andere geledingen, de schoolleiding en het bevoegd gezag. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage in de mediatheek en staat op de website. Oud-leerlingen en de school Tijdens het lustrum van 1989 werd Pro Amicis opgericht, de Vereniging van Vrienden van het Schiedams Gymnasium, een vereniging van oud-leerlingen en anderen die het belangrijk vinden dat het Stedelijk Gymnasium in Schiedam blijft bestaan. De vereniging stelt zich als doel door middel van lezingen, excursies, toneel en muziek de contacten tussen oud-leerlingen onderling en oud-leerlingen en de school te stimuleren. Het ligt in de bedoeling ook leerlingen en hun ouders te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. De lustra nemen uiteraard een belangrijke plaats in. De jaarlijkse reünie vindt plaats op de tweede zaterdag van november. 20 STGS schoolgids

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015

4Het Dalton ABC 2014-2015 2014-2015 15 4Het Dalton 2014-2015 2014-2015 Het Dalton 2014-2015 Als je pretendeert een boekje te maken waarin kort en duidelijk staat opschreven hoe de (dagelijkse) zaken op school geregeld zijn, moet je niet

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2014 / 2015

SCHOOLJAAR 2014 / 2015 Klassiek Kleinschalig Kwaliteit Schooljaar 2014-2015 Laatste wijziging: 22-01-2015 Ld, versie 3 SCHOOLJAAR 2014 / 2015 Daar waar in deze Schoolgids gesproken wordt over ouders, wordt uitdrukkelijk bedoeld:

Nadere informatie