Schoolgids STGS versie: 1.0 datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids STGS versie: 1.0 datum: Bezoek-en postadres: Valeriusstraat AM, Schiedam Telefoon: Bankrekeningnummer: rabo website: 1 STGS schoolgids

2 Inhoudsopgave Missie 6 De wettelijke vertegenwoordigers 7 Het bevoegd gezag 7 Rector 7 Conrector 7 Medezeggenschapsraad 7 Inspectie 7 De school 8 Toelating tot de school 8 Schooljaren 8 Schoolcultuur 8 Kwaliteit 8 Stedelijk Gymnasium Prijs 9 Onderwijs 10 Begaafdheidsprofielschool 10 Toetsen CBO 10 Project Plus 10 Studievaardigheden en onderzoekend leren 11 Excursies 11 - Excursiedata 11 Profielteams 11 VTO: versterkt talenonderwijs 11 Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) 11 Cambridge Proficiency Certificate 11 De exacte vakken 12 ELO 12 Google voor het onderwijs Netwerk excellentie bèta-techniek 12 Onderwijstijd 12 Persoonlijke aandacht en begeleiding 13 Coördinatoren onder- en bovenbouw 13 De vakdocent 13 De mentor 13 Leerlingen helpen leerlingen (addidi) 14 Individuele trainingen 14 TOP-project 14 De schoolvertrouwenspersonen 14 Zorgadviesteam (ZAT) 15 De decaan 15 Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) 16 Conciërges 16 Receptie 16 Administratie 16 Technisch onderwijsassistent (toa) 16 2 STGS schoolgids

3 Applicatie- en systeembeheer 16 Mediathecaris 16 Ouders en de school 17 Informatie en communicatie Magister 17 - Pro Parentibus, digitale nieuwsbrief 17 - Website 17 - Ouderavonden 17 - Contact met individuele personeelsleden 17 Klachten en problemen 18 Klachtenregeling 18 Vertrouwensinspecteur 18 Oudervereniging 18 Klankbordgroep ouders 18 Medezeggenschapsraad 19 Leerlingen en de school 20 Medezeggenschapsraad (MR) 20 De leerlingenraad 20 The Crew 20 Leerlingenstatuut 20 Oud-leerlingen en de school 20 Organisatie van het onderwijs 21 De indeling van het schooljaar 21 Lestijden 21 - Lesrooster op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag 21 - Lesrooster op dinsdag 21 - Zestigminutenrooster 21 - Dinsdagmiddag 21 Begeleidingsuren (b-uren) 22 Mentoruren 22 Tweedefase-uren (t-uren) 22 Het leerlingenrooster 22 Lessentabel Rooster 24 Tweede Fase 24 Toetsen, rapporten, bevorderingsnormen 25 Onderbouw 25 Soorten toetsen 25 - Schriftelijke overhoringen (SO) 25 - Uitgebreide schriftelijke overhoringen (USO) 25 - Toetsen 25 - Overige typen toetsen 25 Gemiste toetsen/inhaalwerk 25 Normering 25 Correctie van gemaakt werk 26 Toetsweken 26 3 STGS schoolgids

4 Herkansingen onderbouw 26 Planning van werk 26 Rapporten en cijferuitdraai 26 Rapportvergaderingen 26 Bevorderingsnormen klas 1 t/m 3 26 Bovenbouw 27 Schoolregels 28 - Absentie van leerlingen 28 - Ziekte: 28 - Overig verzuim: 28 - Ongeoorloofd lesverzuim 28 Waarnemingslessen 29 Te laat komen 29 Eruit gestuurd worden 29 Schorsing 29 Verwijdering van school 29 Extra vakantie of verlof 29 Het gebruik van het gebouw 30 Leslokalen 30 Dienstruimtes, docentenkamers en lift 30 Mediatheek 30 Agora 30 Schoolplein 30 Pauzes 30 Corvee 30 Computergebruik 30 Bring Your Own Device 31 Kopiëren 31 Financiën 32 Gedragscode schoolkosten 32 Vrijwillige Ouderbijdrage 32 - Goedgekeurde begroting vrijwillige ouderbijdrage Lockers 32 Oudervereniging 33 Kosten Cambridge en ERK examens 33 STGS reizenfonds 33 Salite Altius 33 Overzicht schoolkosten Betaling vrijwillige ouderbijdrage 33 Tegemoetkoming scholieren 34 Tegemoetkoming ouders 34 Tegemoetkoming sociale kosten 34 Personeelslijst 35 Directie 35 Leerjaarcoördinatoren 35 Profielcoördinatoren 35 Decaan 35 4 STGS schoolgids

5 Onderwijzend personeel 35 Onderwijs ondersteunend personeel 37 - Administratie 37 - Conciërges-receptie 37 - Technisch onderwijsassistenten 37 - Mediatheek 37 - Applicatie-en systeembeheer 37 Schoolpsycholoog 37 Adressen 38 Bestuur 38 Rijksinspectie Voortgezet Onderwijs 38 Vakantiedata schooljaar STGS schoolgids

6 Missie Al onze leerlingen zijn talentvol. Op onze school leren ze hun talenten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Zij volgen uitdagend onderwijs. Lesstof wordt gedifferentieerd aangeboden om recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen. Dit biedt elke leerling de mogelijkheid zijn talenten optimaal te ontwikkelen. De docenten zijn deskundig op gymnasiumniveau. Deze docenten maken het mogelijk dat de leerlingen kennis verwerven en integreren, ze motiveren en begeleiden de leerlingen en stimuleren de belangstelling voor wetenschap en beroep. De school creëert een leeromgeving waarin de leerling gekend wordt en waar respect is voor elkaar, elkaars mening en bezittingen. Bovenstaande betekent dat leerlingen zich al snel thuis voelen op onze relatief kleine school en in een vertrouwde omgeving tot goede prestaties kunnen komen. Individuele aandacht voor en begeleiding van de leerling zijn zeer belangrijk: er is aandacht voor de leerling die even niet zo goed mee kan komen, maar ook voor de leerling die tot meer in staat is. Niet alleen de cijfers tellen, maar ook persoonlijke ontwikkeling, cultuur, sport en ontspanning. Iedereen op school draagt verantwoordelijkheid voor het goed laten functioneren van de school, iedereen mag meedenken en kan door zitting te nemen in bepaalde inspraakorganen meebeslissen over de gang van zaken. We zijn een openbare school, toegankelijk voor iedereen, waar het respect hebben voor elkaar en elkaars mening ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht. Salite altius: spring hoger, spring verder. 6 STGS schoolgids

7 De wettelijke vertegenwoordigers Het bevoegd gezag Ons bevoegd gezag is de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (Stichting OSVS). Deze is per 1 augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen (STOVOV). Rector De rector is eindverantwoordelijk. Het takenpakket omvat onderwijsbeleid en personeelsbeleid, de MR, de oudervereniging en ouderadviesraad, de leerlingenraad, PR, externe contacten en extra verlof aanvragen. Conrector De conrector is plaatsvervangend rector. Het takenpakket omvat de dagelijkse gang van zaken, onderhoud en beheer van gebouw en materialen, leermiddelen, schoolfonds, financiën, ICT. Medezeggenschapsraad De MR bestaat uit tien leden: vijf personeelsleden, drie ouders en twee leerlingen. De leden worden in directe verkiezingen door hun geleding gekozen. De rector woont als adviseur namens het bevoegd gezag de vergaderingen bij en voert namens het bevoegd gezag de besprekingen met de MR. De raad kan alle aangelegenheden bespreken die voor een goed functioneren van de school van belang zijn. De raad heeft instemmings- of adviesrecht in beleidszaken. Het MRreglement ligt in de mediatheek ter inzage en staat op de website. Schooloverstijgende beleidszaken worden door het bevoegd gezag voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Inspectie Van rijkswege wordt het toezicht op de school uitgeoefend door het inspectiekantoor Utrecht. 7 STGS schoolgids

8 De school Toelating tot de school Onze school voert een consequent aannamebeleid. Een basisschoolleerling wordt toegelaten tot de eerste klas indien zijn leerkracht op de basisschool een (HAVO/)VWO advies geeft. Verder is een Cito-toets of vergelijkbare toets vereist. Een ideale Cito-score is 545 of hoger, bij lagere scores wordt altijd advies ingewonnen bij de basisschool. Dit advies weegt zwaarder dan de Cito-score, die immers vooral een momentopname is van cognitieve kwaliteiten, terwijl voor het behalen van een gymnasiumdiploma vooral ook doorzettingsvermogen vereist is. School leuk vinden en gemotiveerd zijn om te leren zijn belangrijke criteria die niet altijd in cijfers te vangen zijn. Tussentijdse instroom is alleen mogelijk indien de leerling reeds Latijn en Grieks gevolgd heeft, dan wel bereid is de ontbrekende kennis voor deze talen aan te vullen. Het toelatingsreglement staat op de website. Schooljaren De meeste leerlingen stromen in een keer door van klas 1 naar klas 6. Sommigen doubleren eens een keer, enkelen besluiten tussendoor naar een andere school te gaan, vanwege een verhuizing of omdat de resultaten tegenvallen. Wij vinden het jammer als leerlingen weggaan. Door een leerling toe te laten tot de eerste klas geven wij aan dat wij verwachten dat deze leerling bij ons zijn gymnasiumdiploma zal kunnen halen en dat wij er alles aan zullen doen de leerling daarbij te helpen. Daarbij is het van belang dat ouders en leerling duidelijk aangeven wanneer zaken niet lopen zoals zij zouden wensen of hadden verwacht. Overleg en uitleg kunnen vaak heel verhelderend werken. Schoolcultuur Op onze school gaan personeel en leerlingen op een open manier met elkaar om. Er heerst een goede sfeer van respect en aandacht voor elkaar. Personeel en leerlingen zijn hier samen verantwoordelijk voor. Kwaliteit De Inspectie voor het Onderwijs vergelijkt elk jaar de scholen voor voortgezet onderwijs op basis van een aantal meetbare gegevens, zoals de doorstroomgegevens en de behaalde cijfers voor de centrale examens en vergelijkt op basis van deze gegevens de school met andere scholen van hetzelfde type. De gegevens vindt u op de site van de inspectie, Inspectie van het Onderwijs De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) voert elk jaar een vergelijkend kwaliteitsonderzoek uit onder de 38 zelfstandige gymnasia in Nederland, waaronder een benchmark naar de tevredenheid van personeel, leerlingen en ouders. De uitkomst van deze enquêtes wordt intern besproken en waar nodig worden afspraken gemaakt om tot verbeteringen te komen. Onze school neemt deel aan Vensters voor Verantwoording, een initiatief van de VO-raad. Op schoolvenster online vindt u alle kwaliteitsgegevens van de school met een toelichting per onderdeel. schoolvensters online Wij investeren in onze docenten: de man of vrouw voor de klas bepaalt het succes van het onderwijs. Startende docenten volgen een driejarig coachingstraject. Op themadagen staan onderwijskundige onderwerpen regelmatig op de agenda. Van de examenkandidaten behaalde 92% zijn diploma, 87% van de leerlingen werd bevorderd naar het volgende leerjaar; De uitstroom over schooljaar was 5,2 %, het percentage leerlingen dat een jaar over gaat doen is 10%. 8 STGS schoolgids

9 Stedelijk Gymnasium Prijs Elk jaar wordt aan één van de geslaagde examenkandidaten de Stedelijk Gymnasium Prijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een sculptuur gemaakt door onze docent beeldende vorming Ans van de Wiel Verdiesen. Personeelsleden nomineren een aantal kandidaten voor de prijs, waarna zij hun stem op één van de genomineerden uit kunnen brengen. Leerlingen worden genomineerd omdat ze veel voor de school hebben gedaan, bijvoorbeeld door activiteiten in de crew, op ICT gebied, omdat ze de sfeer in de klas op positieve wijze weten te stimuleren of omdat het goede, gemotiveerde gymnasiumleerlingen zijn. De prijs is de afgelopen jaren uitgereikt aan: 1998 Mariëtte Bliekendaal 1999 Jurgen de Jong 2000 Alexander Steenhoek 2001 Dirk Vink 2002 Kristian Rietveld 2003 Joost Moerman 2004 Anna Daalmeijer 2005 Ilse van der Brugge 2006 Natasha van der Stel 2007 Celeste Klomp 2008 Alinde Bierhuijzen 2009 Wouter van der Staaij 2010 Judith Kadee 2011 Max Davids 2012 Fareeda Shailkhli 2013 Heliantha de Wid 9 STGS schoolgids

10 Onderwijs We nemen als school de verplichting op ons om alles wat binnen ons vermogen ligt te doen om de leerling te begeleiden op zijn pad naar het behalen van het gymnasiumdiploma. De nadruk voor de leerling komt steeds meer te liggen op het zelf plannen van en zelf verantwoordelijk zijn voor het leren. De school biedt een doorlopende leerlijn aan. Er zijn duidelijke kernconcepten op gymnasiumniveau: het verwerven van kennis is essentieel. Er zijn vaardigheden geformuleerd die elke gymnasiumleerling dient te beheersen. De metacognitieve vaardigheden: discipline, reflectie en concentratie vormen daar nadrukkelijk een onderdeel van. Leerlingen leren denken en leren zelf betekenisvolle contexten zoeken om de kernconcepten te integreren. Het doel van het onderwijs is voor alle betrokkenen hetzelfde: zorgen dat de leerlingen in een open sfeer de kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn voor het behalen van een gymnasiumdiploma. Docent én leerling zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Docenten spannen zich in om onderwijs op gymnasiumniveau aan te bieden, de leerlingen uit te dagen en rekening te houden met verschillen tussen de leerlingen. Leerlingen spannen zich in om actief deel te nemen aan de lessen, zorgen dat hun werk op tijd in orde is en spannen zich in om voor alle vakken voldoende resultaten neer te zetten. Begaafdheidsprofielschool In 2009 is onze school gecertificeerd als begaafdheidsprofielschool (BPS). Begaafdheidsprofielscholen vormen een landelijk netwerk van scholen met bijzondere expertise op het gebied van de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Begaafdheidsprofielscholen worden door middel van een visitatie door collega-scholen en externe deskundigen gecertificeerd. De scholen zijn lid van de vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Op onze school wordt het begaafdheidsprofiel onder meer vorm gegeven door het programma Project Plus (zie hieronder) en door middel van individuele programma s (P+P: persoonlijk plusprogramma) voor leerlingen die dat nodig hebben. Toetsen CBO Elk jaar in oktober nemen alle leerlingen in klas 1 deel aan de toetsen van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen. Deze toetsen bestaan uit een motivatie-, intelligentie- en creativiteitstoets en de schoolvaardigheidslijst (de SVL). Het CBO levert de toetsen aan en verwerkt de gegevens. De toetsgegevens geven een goed beeld van de eersteklasser: voelt hij zich al een beetje thuis op school, of is hij faalangstig wat betreft het leren of in de sociale contacten? Kan hij het niveau van de school goed aan of heeft hij meer uitdaging nodig? Heeft hij op bepaalde gebieden extra begeleiding nodig? Ouders en leerlingen worden uitgebreid geïnformeerd over deze testen. Project Plus Op grond van de CBO-toetsgegevens wordt een beperkte groep leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan Project Plus (PP). Leerlingen die deelnemen aan Project Plus worden in een b-uur apart begeleid. Zij kunnen aan een eigen project werken en mogen daarvoor lessen missen, maar soms krijgen ze ook alleen de extra aandacht die ze nodig hebben om de motivatie voor school te behouden. Leerlingen uit de bovenbouw die meer kunnen dan het reguliere programma, worden gestimuleerd extra vakken op school te volgen of colleges en werkgroepen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft of de Rijksuniversiteit Leiden. Ze kunnen ook op andere wijze hun interesses verbreden, bijvoorbeeld op het gebied van muziek of sport. Project Plus wordt gecoördineerd door de heer Slijkhuis en de heer Van Os. - klas 1 / dhr. J van Os (vanaf januari) - klas 2 / dhr. J.P. Nelk / b-uur ma - klas 3 / dhr. F. Bouma / b-uur wo 10 STGS schoolgids

11 - klas 4 / dhr. M. Poot / b-uur vr - klas 5 / dhr. K. van Doorn / b-uur ma Studievaardigheden en onderzoekend leren In klas 1 wordt in de lessen studievaardigheden aandacht besteed aan: Hoe maak ik huiswerk? Hoe plan ik? Hoe leer ik? Het tweede half jaar is het vak onderzoekend leren ingeroosterd voor de eerste klas. Excursies Activiteiten buiten school zoals museumbezoeken en theatervoorstellingen maken deel uit van het onderwijsprogramma. Alle klassen, behalve klas 6, hebben een meerdaagse excursie. Deze activiteiten hebben een educatief doel en zijn dus verplicht voor alle leerlingen. We zijn ons ervan bewust dat de kosten van deze activiteiten hoog zijn. Ouders voor wie dat een bezwaar is, kunnen een beroep doen op het Steunfonds Stedelijk Gymnasium. U kunt hiervoor contact opnemen met de conrector, de heer Van Velzen. Ouders die om andere redenen niet willen dat hun kind meegaat met een excursie dienen altijd contact op te nemen met de rector. Excursiedata - klas 1: kennismakingsweek: 1 t/m 4 oktober klas 2: outdoorkamp: 2 t/m 4 oktober klas 3: Engelandreis: 1 t/m 4 oktober klas 4: Parijsreis: 1 t/m 4 oktober klas 5: Romereis: 25 september t/m 4 oktober 2013 Profielteams De vakken op school zijn georganiseerd in vier profielen: cultuur en beweging, mens- en maatschappij, talen en exact. De docenten die lesgeven in de vakken binnen een profiel vormen het profielteam, dat functioneert onder de verantwoordelijkheid van de profielcoördinator. Binnen de schoolbreed afgesproken kaders zijn de profielteams verantwoordelijk voor het onderwijs in hun profiel. VTO: versterkt talenonderwijs Kennis van de moderne vreemde talen is essentieel in de moderne wereld. Niet alleen de kennis van Engels, maar ook van Duits en Frans zijn een pre voor een internationale carrière. Deze talen worden bij ons op school gegeven volgens de criteria die in Europa tussen de leden van EU zijn afgesproken. Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) Bij de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) is de vreemde taal zoveel mogelijk ook de voertaal in de les. Toetsen voor deze vakken voldoen aan de eisen van het ERK, een door de EU vastgestelde standaard. In 2013 heeft weer een groot aantal leerlingen van de school met succes deelgenomen aan de externe toetsen ERK; Duits op B1, B2 en C1 niveau. Frans op A2 en B1 niveau. Er deden ook leerlingen van klas 3 mee aan de Delf-examens. Cambridge Proficiency Certificate Leerlingen in de eerste klas kunnen er voor kiezen deel te nemen aan de opleiding voor het Cambridge Proficiency Certificate. Wij bieden geen tweetalig onderwijs aan, omdat wij van mening zijn dat een opleiding Cambridge Engels meer garantie biedt op het vereiste hoge niveau in de Engelse taal. De leerlingen in de Cambridge-klassen krijgen tot en met de vijfde klas extra Engels. In klas 3 11 STGS schoolgids

12 kunnen ze deelnemen aan toetsen voor het First Certificate English, in klas 5 aan het examen voor het Cambridge Proficiency Certificate. Deze opleiding kost 100 per jaar. Ook de extra kosten voor de examens dienen door de leerlingen zelf te worden betaald. De school is een Cambridge ESOL: exam preparation centre. De Cambridge examens mogen op de school zelf worden afgenomen. De exacte vakken Bij de exacte vakken ligt sterk de nadruk op onderzoekend leren en uitdagend onderwijs. Bij biologie, scheikunde en wiskunde worden leerlingen gestimuleerd deel te nemen aan de olympiades en andere wedstrijden voor het betreffende vak. Regelmatig weten leerlingen door te dringen tot de finale van de wiskunde-olympiade. Het programma voor het vak wiskunde D is door de sectie zelf ontwikkeld in nauwe samenwerking met de TU Delft. Samenwerking met Unilever in het kader van Jetnetprojecten is onderdeel van het programma. ELO De school maakt gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). Docenten zetten hun planners, aantekeningen, bronnen, vocabulaire en andere relevante informatie op de ELO. Elke leerling heeft een eigen inlogcode en wachtwoord voor de ELO. Als ELO gebruiken wij Magister. Magister wordt tevens gebruikt voor de leerling-administratie en als leerlingvolgsysteem. Google voor het onderwijs Wij werken op school eveneens met Google voor het onderwijs. Google voor het onderwijs bestaat onder meer uit mail, programma s zoals een tekstverwerker, spreadsheet. Een belangrijk onderdeel van Google voor het onderwijs is Google drive. Google drive maakt het mogelijk om documenten met elkaar te delen en om gezamenlijk aan documenten te werken. Alle leerlingen hebben hun eigen adres dat eindigt Dit adres wordt door docenten en school gebruikt om leerlingen te informeren. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze hun school dagelijks controleren. Netwerk excellentie bèta-techniek Onze school maakt met zeven andere scholen deel uit van het netwerk bèta-techniek in samenwerking met de TU Delft. Onderwijstijd Uitval van lessen dient beperkt te blijven om de planning per vak niet te verstoren. Lesuitval omdat docenten ziek of om een andere reden afwezig zijn, is niet te voorzien en niet te vermijden. Lesuitval omdat een docent op nascholingscursus is, is nuttig: uiteindelijk profiteert ook de leerling daarvan. Leerlingen werken met behulp van de planners aan het vak waarvan de les is uitgevallen. In principe worden in alle klassen op alle lessen vervangende docenten ingezet bij lesuitval. Leerlingen dienen ervoor te zorgen dat ze de boeken en andere materialen voor al hun lessen, dus ook de waarnemingslessen, bij zich hebben. De inspectie controleert intensief of de school zich houdt aan de onderwijstijd: 1000 klokuren per jaar voor leerlingen in klas 1 t/m 5 en 700 voor de leerlingen van klas STGS schoolgids

13 Persoonlijke aandacht en begeleiding Een leerling voelt zich alleen thuis op een school als hij zich gekend weet. Op onze relatief kleine school lukt het ons om dat goed te verwezenlijken. Leerlingen kennen elkaar, zij accepteren elkaars (eigen)aardigheden. Het personeel kent de leerlingen en is alert op mogelijke problemen en pestgedrag. Iedere leerling heeft zijn eigen persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid verandert heel sterk op de middelbare school. Tussen een eersteklasser en eindexamenkandidaat gaapt een wereld van verschil. We proberen de veranderingen die plaatsvinden zo goed mogelijk te begeleiden. We hopen dat elke leerling zich realiseert dat er altijd iemand op school is met wie hij kan praten, die hij kan vertrouwen. Coördinatoren onder- en bovenbouw De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken en de goede sfeer in hun afdeling, het bevorderen van goede contacten tussen leerlingen, ouders, docenten en mentoren, het regelen, indien nodig, van extra ondersteuning of professionele hulp voor leerlingen, verantwoordelijk voor de cijferadministratie, voorzitter van de vergaderingen van hun afdeling. De coördinator onderbouw is tevens verantwoordelijk voor de contacten met de basisscholen. De vakdocent De vakdocent is verantwoordelijk voor de gang van zaken bij zijn vak. Hij mag aangesproken worden op de manier van lesgeven, de vakinhoud, de toetsen, de cijfers, maar hij spreekt op zijn beurt de leerling ook aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn werk en zijn gedrag in de klas. De mentor De mentor is het eerste aanspreekpunt op school voor mentorleerlingen en hun ouders. De mentor is verantwoordelijk voor zijn mentorklas. Hij houdt niet alleen de studieresultaten bij, maar ook het klassengebeuren en de ontwikkelingen van de individuele leerlingen. Twee keer per week is er een mentoruur ingeroosterd tijdens een zogenaamd b-uur (begeleidingsuur). Het mentoruur is verplicht voor alle leerlingen. De mentor overlegt met de coördinatoren onder- en bovenbouw en de vakdocenten van de klas. Hij houdt, indien nodig, ouders op de hoogte van bijzondere ontwikkelingen. Natuurlijk kunnen ouders ook altijd contact opnemen met de mentor, bij voorkeur per . De mentoren voor het schooljaar zijn: klas docent 1a mevr. van Schijndel 1b mevr. Jacobs 1c dhr. Mennema 1e mevr. M. Dorussen 1d mevr. Meerbach 2a dhr. Van der Velden 2b dhr. Tromp-Meesters 2c mevr. Vertegaal 2d dhr. Van der Broek 2e dhr. Persson 3a dhr. Petri 13 STGS schoolgids

14 klas docent 3b mevr. Stachorski 3c mevr. Kuipers 3d mevr. Langeland 3e dhr. Bouwman 4 dhr. Bouma 4 dhr. Putzer 4 mevr. Janssen 4 mevr. Wolff 5 dhr. Scheurwater 5 dhr. van Doorn 5 mevr. Henderson 5 mevr. Bijvoet 6 dhr. Van Stralendorff 6 dhr. Van Oosterhout 6 mevr. Franken Leerlingen helpen leerlingen (addidi) Leerlingen in de onderbouw kunnen door een bovenbouwleerling geholpen worden bij vakken waar ze moeite mee hebben. Hun vakdocent meldt dit aan de heer Mennema, die dit programma coördineert. Bovenbouw leerlingen bieden deze hulp aan in het kader van CMS, vrijwilligerswerk. Addidi wordt gegeven in de b-uren. Individuele trainingen Faalangstige leerlingen wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een training Omgaan met faalangst. Leerlingen in de eindexamenklas kunnen deel nemen aan een training Omgaan met examens. De trainingen worden gegeven door de dames Jacobs, Janssen en Henderson. Mevrouw Van Schijndel geeft een cursus motorische vaardigheden. Mevrouw Kuipers geeft een cursus schrijfvaardigheid. TOP-project Voor leerlingen in klas 5 en 6 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het TOP-project. Het gaat hier om leerlingen die hun motivatie voor leren voor een deel verloren hebben. De mentoren bespreken met de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen. Bij deelname wordt een eigen bijdrage van 100 gevraagd. Het TOP-project wordt gecoördineerd door de heer Van Doorn en mevrouw Verheul. De schoolvertrouwenspersonen De heer Mennema, mevrouw Vertegaal en mevrouw Hammerstein zijn de schoolvertrouwenspersonen. Leerlingen kunnen met persoonlijke problemen bij hen terecht. De schoolvertrouwenspersonen zijn er in de eerste plaats om te luisteren. Ze kunnen advies geven voor verdere hulp of met de leerling het probleem proberen op te lossen. In geval van seksuele 14 STGS schoolgids

15 intimidatie of klachten van andere aard kan de schoolvertrouwenspersoon de leerling verwijzen naar de klachtencommissie van de OSVS. De inhoud van de gesprekken tussen de leerling en de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk. Leerlingen kunnen de schoolvertrouwenspersonen direct aanspreken, ze kunnen ook een briefje in hun postvak doen of contact zoeken via de schoolmail. Zorgadviesteam (ZAT) Het zorgadvies team komt vier keer per jaar bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van FlexusJeugdplein, Steunpunt Onderwijs, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Leerplicht en vanuit school de schoolpsycholoog en de coördinatoren onder- en bovenbouw. In het overleg vraagt de school advies over de aanpak van problemen bij bepaalde leerlingen. Leerlingen worden anoniem besproken tenzij de ouders toestemming voor de bespreking hebben gegeven. De decaan De decaan, mevrouw Hammerstein, begeleidt samen met de mentoren de leerlingen bij het maken van hun vakkenpakket/profielkeuzes en adviseert bij het maken van studie- en beroepskeuzes. Vanaf klas drie organiseert zij keuzebegeleidingslessen, capaciteitentesten (in samenwerking met een extern adviesbureau), ouderavonden, studievoorlichtingsbijeenkomsten, klassikale voorlichting en individuele gesprekken met leerlingen en ouders. Zij legt contacten met het vervolgonderwijs en verwijst, zo nodig, de leerling naar de juiste instanties. 15 STGS schoolgids

16 Het onderwijsondersteunend personeel (OOP) Leerlingen dienen de aanwijzingen van het OOP altijd op te volgen. Bij een geschil wenden ze zich tot de coördinatoren. Conciërges De conciërges, de heren Walison, Christensen en Vermeer zijn verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het gebouw en verzorgen al het drukwerk. Zij houden toezicht op de leerlingen buiten de lessen. Receptie Leerlingen die te laat zijn of zich ziek willen melden, melden zich bij de receptie. Ditzelfde geldt voor leerlingen die door de docent uit de klas zijn verwijderd. U wordt verzocht om alleen s ochtends, met uitzondering van dringende zaken, telefonisch contact op te nemen met de school. Administratie Mevrouw Klepke is roostermaker en verantwoordelijk voor de schooladministratie. Mevrouw Walison is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Voor leerlingen en personeel heeft de administratie elke dag open inloopspreekuur van uur. Mevrouw Verspeek verricht ondersteunende werkzaamheden voor de administratie. Technisch onderwijsassistent (toa) De technisch onderwijsassistenten, de heer Hensen en mevrouw Amin, assisteren bij de practica van biologie, natuurkunde, scheikunde, techniek en naw. Zij beheren de apparatuur en de materialen van deze vakken. Applicatie- en systeembeheer De heer Lazet is onze applicatie-en systeembeheerder. Hij is verantwoordelijk voor de ICT in de school. Mediathecaris Mevrouw Scheerders (mediathecaris) en mevrouw Houtkamp (assistent) beheren de mediatheek. Zij worden ondersteund door een groep vrijwilligers. 16 STGS schoolgids

17 Ouders en de school Betrokkenheid van de ouders bij de school is belangrijk. Ouders kunnen in individuele contacten met docenten, mentoren, coördinatoren en schoolleiding hun ideeën, zorgen of problemen bespreken. Meedenken in inspraakorganen is mogelijk via de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en de klanbordgroep ouders. Meehelpen kan als vrijwilliger in de mediatheek en als begeleider bij excursies. Informatie en communicatie is een belangrijk instrument in onze communicatie naar en met ouders. Het is dan ook van groot belang dat wij over uw meest recente adres beschikken. Magister Ouders hebben met een eigen inlogcode toegang tot het schooladministratiesysteem, Magister. Zij hebben daarmee inzage in de persoonsgegevens van hun kind, de aanwezigheid en de cijfers. Zij kunnen zelf hun mailadres veranderen. Alle andere wijzigingen in naam-adres-woonplaatsgegevens dienen aan de administratie te worden doorgegeven. Pro Parentibus, digitale nieuwsbrief Relevante informatie voor ouders zoals nieuws, activiteiten die voor hen of hun kind van belang zijn en ontwikkelingen op de school wordt verspreid via de digitale nieuwsbrief, Pro Parentibus. Een snel en effectief systeem, omdat het per klas, per leerjaar of voor alle leerjaren gebruikt kan worden. Het mailadres in Magister wordt gebruikt om de digitale nieuwsbrief te verspreiden. Ouders kunnen dit adres zelf aanpassen. Website De schoolwebsite is te vinden op Ouders ontvangen per brief wachtwoorden voor het besloten gedeelte van de website en Magister. Op de website vindt u reglementen, regelingen, de jaaragenda, roosters en veel meer relevante zaken. U kunt mededelingen voor de website opsturen naar De school behoudt zich het recht voor mededelingen niet te plaatsen. Ouderavonden Er is een aantal algemene informatieavonden. Deze staan in de jaarkalender op de website. Op de tafeltjesavonden kunnen ouders een gesprek met een individuele docent aanvragen. Inschrijven gebeurt via de website, per wordt u geïnformeerd over het tijdstip van de afspraak. Contact met individuele personeelsleden Ouders kunnen contact opnemen met personeelsleden via de schoolmail (zie adreslijst). Telefonisch contact is mogelijk via de receptie van de school, bij voorkeur tussen en uur. 17 STGS schoolgids

18 Klachten en problemen Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen, ook op een school. We gaan ervan uit dat een klacht als eerste besproken wordt met degenen tegen wie de klacht is gericht. Vaak kunnen problemen hiermee al in een vroeg stadium worden opgelost. Komt u er als ouder of leerling op die manier niet uit, of durft u deze stap niet te maken, dan zijn er een paar opties: een gesprek met de mentor of de vertrouwenspersoon, een gesprek met de coördinator onder- of bovenbouw en als laatste een gesprek met iemand van de schoolleiding. De ervaring leert dat verreweg de meeste problemen op deze wijze kunnen worden opgelost. Klachtenregeling Iedereen die bij de school is betrokken (ouders, leerlingen, personeel etc.) kan een klacht indienen betreffende gedragingen of beslissingen of het nalaten daarvan van een ieder die in relatie staat tot de school. Daarbij kan met name gedacht worden aan klachten betreffende seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, maar ook over andere zaken kunnen klachten worden ingediend. Een laatste interne stap bij het zoeken naar een oplossing kan worden gevonden door een klacht neer te leggen bij het bestuur van de school. Op dat moment wordt de interne klachtencommissie ingeschakeld. Voor de interne klachtencommissie is een formele klachtenregeling opgesteld. Deze ligt ter inzage in de mediatheek en is beschikbaar op de website. Klachten kunnen worden gericht aan het bureau van de OSVS. Het bestuur is ook aangesloten bij de LKC, de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat een klacht alleen bij de externe klachtencommissie wordt ingediend als men met zijn klacht nergens anders terecht kan. Vertrouwensinspecteur De vertrouwensinspecteur is mevrouw drs. H.C. Onnekink. Telefoon: Oudervereniging De oudervereniging heeft tot doel om de belangen van de school, de ouders en de leerlingen in brede zin te behartigen. De contributie oudervereniging wordt geïnd via de vrijwillige ouderbijdrage. Uit de contributie wordt onder meer de diplomauitreiking betaald. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse digitale ALV. Uit hoofde van hun functie wonen de bestuursleden van de oudervereniging ook de vergaderingen van de klankbordgroep ouders bij. De bestuursleden zijn: - voorzitter, mevr. Ingrid Ooms - secretaris, mevr. Manon Zeelenberg - penningmeester, dhr. Erik van Duijnen - bestuurslid, mevr. Nevin Akbasoglu - bestuurslid, mevr. Els van Dunné Klankbordgroep ouders De klankbordgroep ouders fungeert als klankbord voor de school. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen worden in de raad besproken. De raad vergadert 3 keer per jaar. De agenda wordt ter vergadering vastgesteld. Alle ouders zijn welkom bij deze vergadering. Er wordt gestreefd naar in ieder geval een vaste vertegenwoordiger per klas in de raad. De data van de vergaderingen zijn opgenomen in de jaarkalender. 18 STGS schoolgids

19 Medezeggenschapsraad Het reglement van de medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website. personeelsleden - M. Bouwman (secr.) - Mevr. V. Bijvoet - O.P. Putzer - J. Walison - mevr. M. Walison - Mavris ouderleden - mevr. D. Van Hell ter Heide (vzt.) - mevr. A. Osnabrugge - dhr. J. van Dunné leerlingleden - Tom Janssen - Natalie Salek 19 STGS schoolgids

20 Leerlingen en de school Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen meedenken en meepraten. Zij hebben hun eigen verantwoordelijkheid op school en kunnen in gesprekken met docenten, mentoren, coördinatoren en schoolleiding hun mening geven. Medezeggenschapsraad (MR) Twee leerlingen hebben zitting in de MR. Het reglement staat op de website. De leerlingenraad Per klas wordt een leerling gekozen die zitting heeft in de leerlingenraad. In de leerlingenraad wordt over het onderwijsbeleid van de school gesproken. De raad vergadert ongeveer 16 keer per jaar en kiest uit zijn midden een voorzitter en secretaris. The Crew Leerlingen kunnen lid worden van The Crew en worden ingezet bij vele activiteiten in de school: - als ambassadeurs op basisscholen en op voorlichtingsavonden - als gastheren en gastvrouwen op ouderavonden, voorlichtingsavonden, benefiet e.d. - als redactieleden van Kratèr, de schoolkrant van en door leerlingen - als leden van de feestcommissie die zorgt voor de organisatie van de disco s en het gala - als toneelmedewerkers geluid en licht The Crew-leden solliciteren naar een bepaalde functie en krijgen begeleiding en training bij het uitvoeren van hun taken. Coördinator van The Crew is de heer Van Stralendorff. Leerlingenstatuut De school heeft een leerlingenstatuut. Dit statuut legt de rechten en plichten van de leerling vast en bevat tevens de daaruit voortvloeiende taken en bevoegdheden van de andere geledingen, de schoolleiding en het bevoegd gezag. Het leerlingenstatuut ligt ter inzage in de mediatheek en staat op de website. Oud-leerlingen en de school Tijdens het lustrum van 1989 werd Pro Amicis opgericht, de Vereniging van Vrienden van het Schiedams Gymnasium, een vereniging van oud-leerlingen en anderen die het belangrijk vinden dat het Stedelijk Gymnasium in Schiedam blijft bestaan. De vereniging stelt zich als doel door middel van lezingen, excursies, toneel en muziek de contacten tussen oud-leerlingen onderling en oud-leerlingen en de school te stimuleren. Het ligt in de bedoeling ook leerlingen en hun ouders te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. De lustra nemen uiteraard een belangrijke plaats in. De jaarlijkse reünie vindt plaats op de tweede zaterdag van november. 20 STGS schoolgids

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM. Schoolgids. 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Stedelijk Gymnasium Schiedam

STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM. Schoolgids. 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Stedelijk Gymnasium Schiedam STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Stedelijk Gymnasium Schiedam Inhoudsopgave 3 Woord vooraf 5 School en schoolcultuur 6 Stedelijk Gymnasium Prijs 7 Onderwijs 13 Ondersteuning

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Tweede Fase. Stedelijk Gymnasium Schiedam 1

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Tweede Fase. Stedelijk Gymnasium Schiedam 1 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Tweede Fase Stedelijk Gymnasium Schiedam 1 schooljaar 2015-2016 INLEIDING Voor u ligt het programma van toetsing en afsluiting, het PTA van het Stedelijk Gymnasium

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2012-2016 vs 2

Beleidsnotitie 2012-2016 vs 2 Stedelijk Gymnasium Schiedam Beleidsnotitie 2012-2016 vs 2 Pre-ambule Op de MT-dag van 23 april 2012 heeft het MT geconstateerd dat de beleidsnotitie uit 2005 1 nog steeds een goed uitgangspunt vormt voor

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 Donderdag 17 september 2015 19:00-21:30 Gymnasium Bernrode heet u van harte welkom! Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Programma Algemeen door Mw. Van de Pas (jaarlaagcoördinator)

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 3

Informatieavond HAVO 3 Informatieavond HAVO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas h3, eerste indruk 3 Overgang naar HAVO 3 De overgang naar

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2016-2017 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Kennemer College

Leerlingenstatuut Kennemer College Leerlingenstatuut Kennemer College mei 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 A) Onderwijs... 4 1. Algemeen... 4 2. Begeleiding... 4 3. Huiswerk... 4 4. Toetsen... 5 5. PTA-toetsen... 5 6. Onregelmatigheden

Nadere informatie

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur

Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Bianca Coenen Teamleider vwo bovenbouw natuur Agenda Overgang van 3 vwo naar 4 vwo Overgang van Mondriaan College naar TBL Antwoord op jullie vragen Tweede Fase op het TBL: keuzemogelijkheden en voorwaarden

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Informatieavond VWO 3

Informatieavond VWO 3 Informatieavond VWO 3 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie VWO 3 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas V3, eerste indruk 3 Overgang naar VWO 3 De overgang naar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort

Informatie Profielkeuze Vernieuwde Tweede Fase cohort Informatie Profielkeuze 2015-2016 Vernieuwde Tweede Fase cohort 2016-2019 Informatieboekje profielkeuze Tweede fase en de keuze van een profiel Leerlingen die nu in de derde klas zitten, krijgen volgend

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor]

Kennismaken met de mentor. Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] Kennismaken met de mentor Ouderinformatieavond VWO 4 [naam mentor] VWO 4: een grote verandering? Op reis Rol mentor Contact / Klankbordgroep PTA Lesplanners Toetsweken De herkansingsregeling Rapportage

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 2

Informatieavond HAVO 2 Informatieavond HAVO 2 Programma van vanavond Even voorstellen: Klas Algemene informatie HAVO 2 Afsluiting met vragenronde 2 Even voorstellen Klas, eerste indruk J Lipdub introductie 3 Overgang naar HAVO

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4

Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Voorlichting Profielkeuze Joop Sporken Decaan klas 3-4 Aantal punten vooraf: Vroeger kon je alles kiezen, nu profielen > Binnen profielen nog veel vrijheid Keuze maken op basis van: wat iemand wil wat

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015

Informatieavond 2 e klas. 20 augustus 2015 Informatieavond 2 e klas 20 augustus 2015 Hartelijk welkom Mentorklas 2H Informatie Welkom Uitleg mentoraat en mentorlessen Klas 2H1 Rapporten en informatie-avonden SOMtoday SWT Studiewijzers Informatie

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

april 2016 Stedelijk Gymnasium Schiedam Valeriusstraat 31 3122 AM Schiedam 010-2470468 info@stgs.nl www.stgs.nl STGS 2015 2016

april 2016 Stedelijk Gymnasium Schiedam Valeriusstraat 31 3122 AM Schiedam 010-2470468 info@stgs.nl www.stgs.nl STGS 2015 2016 ProParentibus april 2016 I N F O R M AT I E V O O R O U D E R S E N L E E R L I N G E N Stedelijk Gymnasium Schiedam Valeriusstraat 31 3122 AM Schiedam 010-2470468 info@stgs.nl www.stgs.nl STGS 2015 2016

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM

LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM LEERLINGENSTATUUT STEDELIJK GYMNASIUM HAARLEM WETTELIJKE CONTEXT Een leerlingenstatuut stelt de rechtspositie van leerlingen vast, zoals bedoeld in art. 24.g van de wet op het voortgezet onderwijs: Artikel

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo

Informatieavond 4 havo Informatieavond 4 havo Algemene inleiding Inleiding LOB Korte pauze Mentoren, informatie over de klassen De havo afdeling Afdelingsleider 3,4,5 havo Jaarcoördinator 3&4 havo Afdelingsassistent 10 mentoren

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 4 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerlingencoördinator havo BB: mw.

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Toetsbeleid Meander College

Toetsbeleid Meander College Toetsbeleid Meander College Onderbouw (klas 1, 2 en 3) 1 Organisatie toetsen onderbouw Er verschijnt twee keer per jaar een halfjaaroverzicht, zodat alle leerlingen en docenten weten in welke week voor

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege.

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 6 ATHENEUM. - Afdelingsleider + secretaris van het eindexamen: Dhr. H. ten Cate Email: hans.tencate@mondialcollege. Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax: (024)

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW ALBERDINGK THIJM COLLEGE OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt.

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

voorlichting 2e fase 4h/4v 1

voorlichting 2e fase 4h/4v 1 23-9-2016 voorlichting 2e fase 4h/4v 1 Voorlichtingsavond 4h/4v Tweede Fase Programma Bovenbouw dhr. Heemskerk Studiekeuze dhr. Van Der Geest Gelegenheid tot vragen Kennismaking met de mentoren in lokalen

Nadere informatie

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1

Toetsprotocol. Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol Secr/Determ/Toetsnotitie HNE 2013-2014 Pagina 1 Toetsprotocol: een uniforme aanpak Deze toetsnotitie bevat de afspraken voor het toetsen van geleerde kennis en vaardigheden op Het Nieuwe

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

WELKOM. Ouderinformatieavond VWO 5

WELKOM. Ouderinformatieavond VWO 5 WELKOM Ouderinformatieavond VWO 5 Programma VWO 5: tussen het servet en het tafellaken? Rol mentor Contact / Klankbordgroep PTA Lesplanners Toetsweken Rapportage Bevordering Wat moet ik weten over uw zoon

Nadere informatie

Op...naar het examen!

Op...naar het examen! 2017 Op...naar het examen! 2 Tijdpad van 3 maart tot de diploma-uitreiking in juli Dit document brengt een aantal zaken onder de aandacht die voor de examenkandidaten van de verschillende afdelingen van

Nadere informatie

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM

LEERJAARSPECIFIEKE INFORMATIE 4 ATHENEUM Mondial College, schooljaar 2014-2015 Algemene gegevens locatie Leuvensbroek: Straatadres: Leuvensbroek 30-01, 6546 TD Nijmegen Postadres: Postbus 6920, 6503 GK Nijmegen Telefoon: (024) 378 69 93 Fax:

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas

Vossiusgymnasium. Examenreglement. Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas Vossiusgymnasium Examenreglement Vernieuwde Tweede Fase 4 e klas 2011 2012 Vossiusgymnasium 4 e klas cursus 2011-2012 Inhoud : blz.1 1. PTA-rooster blz. 2 2. Examenreglement blz. 3 t/m 8 3. Bijlage 1:

Nadere informatie

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op

Overgangsregeling Huizermaat. schooljaar Goedgekeurd door MR Huizermaat op Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2015-2016 Goedgekeurd door MR Huizermaat op Algemene begripsbepalingen Overgangsregeling Huizermaat schooljaar 2013-2014 De overgangsvergadering is de vergadering

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma einde cursus begin cursus

Programma einde cursus begin cursus Programma einde cursus 2015-2016 begin cursus 2016-2017 Editie leerlingen Einde cursus 2015-2016 begin cursus 2016-2017 Pagina 1 Rooster ingaande 21 juni 2016 dinsdag 21 juni alle klassen lessen tot 12.00

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT WILLEM BLAEU, januari 2016 Artikel 1 betekenis Het huishoudelijk reglement is een overzicht van rechten en plichten van leerlingen en/of medewerkers van OSG Willem Blaeu. Artikel

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Schoolreglement. het Leerlingenstatuut. Van Maerlantlyceum. waarin opgenomen 2014-2016. Colofon

Schoolreglement. het Leerlingenstatuut. Van Maerlantlyceum. waarin opgenomen 2014-2016. Colofon Schoolreglement waarin opgenomen het Leerlingenstatuut Van Maerlantlyceum 2014-2016 Colofon Datum mei 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 A. Algemeen... 3 B. Regels over het onderwijs... 4 C. Medezeggenschap

Nadere informatie

Informatie-avond. 4 havo

Informatie-avond. 4 havo Informatie-avond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector interne organisatie dhr. A. Plevoets

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie