P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties"

Transcriptie

1 Versie maart 2013 P.1 INHOUD P. 3 INLEIDING P. 4 PEDAGOGISCHE VISIE P. 5 KINDEROPVANG IN HET GROEN P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN Gevoel van emotionele veiligheid bieden Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken (socialisatie). P. 8 LEEFKLIMAAT Groepsindeling Groepsinrichting Dagindeling Hygiëne Veiligheid Pagina 1

2 P. 12 HET KIND STAAT CENTRAAL Motorische ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling Sociaal / emotionele ontwikkeling Zintuiglijke ontwikkeling Helpen naar zelfstandigheid en werken aan zelfvertrouwen P. 15 OUDER BELEID Informatie Intakegesprek Wenbeleid Afname extra dagdelen Samenvoeging groepen Oudercommissie Klachtencommissie Overdracht / oudercontact Ontwikkelingsvolgmodel Pagina 2

3 INLEIDING Kinderdagverblijf Bloesem is een particulier kinderdagverblijf waar opvang wordt geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderopvang betekent deelname aan de opvoeding en begeleiding van kinderen in een belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven. Dit gebeurt vanuit een duidelijke visie en door veel aandacht te schenken aan kwaliteit. Pagina 3

4 Pedagogische visie Ons pedagogisch beleid geeft richting aan het dagelijks handelen van de groepsleiding, maar vormt tevens de basis voor de inrichting van de omgeving waarin het kind verkeert. Bij kinderdagverblijf Bloesem staat de belevingswereld van kinderen centraal. Wij gaan niet uit van gemiddelden, maar van het individuele kind en zijn / haar ontwikkelingsfase, interesse en tempo. Wij stimuleren kinderen om nieuwe dingen uit te proberen en hun eigen mogelijkheden te verkennen in een beschermde omgeving. Daarbij streven wij in de eerste plaats naar een klimaat waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en waar rekening wordt gehouden met de behoeftes van elk kind maar waar tegelijkertijd duidelijke omgangsvormen heersen. Wij bieden veel ruimte voor spelen, zowel binnen als buiten. Wij hanteren de ontwikkelingsgerichte benadering ten opzichte van de kinderen. Dit wil zeggen dat we ervan uit gaan dat kinderen veel ruimte voor eigen initiatief nodig hebben maar dat de invloed van de omgeving en de leidster een belangrijke rol speelt. De leidster begeleidt actief het ontwikkelingsproces en probeert hierdoor het kind een stapje verder te brengen. Zij heeft dus een ondersteunende en begeleidende rol. Pagina 4

5 KINDEROPVANG IN HET GROEN Groen wil zeggen om in een natuurlijke omgeving de kinderen de mogelijkheid te bieden om positieve ervaringen op te doen met flora en fauna. Maar wat is dan de pedagogische meerwaarde van een groene natuurlijke omgeving in de kinderopvang? Natuurervaringen zorgen ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren, creatiever, actiever en weerbaarder zijn, minder snel dik worden. Het bevordert tevens de motorische ontwikkeling want ze kunnen in de tuin rennen, springen, glijden, rollen, balanceren, klimmen, fietsen, etc. Ze gaan andere uitdagingen aan, ervaren vrijheid en tevens ontmoeten ze andere kinderen waar ze mee kunnen samenspelen. Een Noors onderzoek wees uit dat kinderen die vaak in de buitenlucht spelen, minder vaak ziek zijn dan kinderen die weinig buiten zijn. Daarnaast doen kinderen eigen ervaringen op in het directe contact met de natuur. De veelheid aan indrukken en de aanwezigheid van verschillende materialen geven kinderen andere ervaringen dan in een niet-natuurlijke omgeving. Ervaringen als: wind, regen, zon, water, maar ook harde tegels, zachte bosgrond, houtsnippers, ruwe boomstammen, de geur van pas gemaaid gras, de modderplassen waar je doorheen stampt, maken dat ze zich bewuster worden van de omgeving om hen heen. Dieren horen hier zeker in thuis. Te denken valt aan bijvoorbeeld kippen en konijnen. Door dieren te verzorgen leren ze verantwoordelijkheid te dragen, maar ze leren zich ook in te leven in- en rekening houden met de ander (voorzichtig doen, zacht aaien). Ook zullen abstracte begrippen voor kinderen gaan leven, wanneer ze bijvoorbeeld de zachte vacht van een konijn voelen. Daarnaast hebben dieren een gunstige invloed op bijvoorbeeld drukke kinderen en bieden ze troost. De natuur om het kinderdagverblijf heen geeft ook aanleiding tot gesprekjes met kinderen. Een basis om hen liefde en respect voor de natuur bij te brengen. Daarnaast leren ze zo allerlei woorden en begrippen. Pagina 5

6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN Riksen-Walraven stelt in haar theorie vier opvoedingsdoelen. Deze opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar. Zij stelt ook dat het bieden van een gevoel van veiligheid de meest basale pedagogische doelstelling is in de kinderopvang. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, zullen de drie andere doelen ook niet behaald worden. De vier opvoedingsdoelen: 1. Gevoel van emotionele veiligheid bieden Een gevoel van emotionele veiligheid bieden. Het bieden van een gevoel van veiligheid is de meest basale pedagogische doelstelling voor alle vormen van kinderopvang. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, zullen de andere drie doelen ook niet behaald worden. Er zijn drie bronnen van veiligheid te onderscheiden: Vaste en sensitieve verzorgers. De beschikbaarheid van sensitief reagerende opvoeders in de eerste levensjaren blijkt bevorderlijk voor de veerkracht van kinderen, ook op de langere termijn. Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. In een vertrouwde groep kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. De inrichting van de omgeving. De inrichting van een ruimte kan een bijdrage leveren aan een gevoel van geborgenheid. Aandachtspunten zijn akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte 2. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Met het begrip persoonlijke competentie worden persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Dit stelt een kind in staat om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. Spel helpt kinderen bij het verwerken van emoties en bij de ontwikkeling van allerhande cognitieve en sociale vaardigheden. Inrichting van de ruimte en aanbod van materialen en activiteiten. De inrichting van de ruimte moet zodanig zijn dat een kind zich veilig voelt en ongestoord kan spelen. Vooral voor de jongsten moet er veel gelegenheid en uitdaging zijn voor motorisch spel. Vaardigheden van leidsters in het uitlokken en begeleiden van spel. Leidsters scheppen condities voor spel door een aanbod van materialen en activiteiten dat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van een kind, zonder een kind het initiatief uit handen te geven. Pagina 6

7 Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten. Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. Het streven naar een zo groot mogelijke stabiliteit bij het samenstellen van groepen verdient prioriteit. 3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties Het begrip "sociale competentie"omvat een scala aan sociale kennis en vaardigheden, zoals zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, andere helpen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid. De interactie met leeftijdsgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen die functioneren in de samenleving. In de kinderopvang kan communicatie met opvoeders dus vanaf het begin een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. 4. De kans om zich waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te maken (socialisatie). De kans om zich waarden en normen, de "cultuur" van een samenleving, eigen te maken; socialisatie. Kinderopvang biedt een bredere samenleving dan het gezin, waar kinderen in aanraking komen met andere aspecten van de cultuur en de diversiteit die onze samenleving kenmerkt. De groepssetting biedt daarom in aanvulling op de socialisatie in het gezin, heel eigen mogelijkheden tot socialisatie en cultuuroverdracht. Deze vier opvoedingsdoelen zijn verweven in het hoofdstuk leefklimaat en in het hoofdstuk het kind staat centraal. Pagina 7

8 LEEFKLIMAAT Groepsindeling: We hanteren een babygroep (maximaal 8 baby s) op de bovenverdieping, zij blijven hier tot ze één jaar geworden zijn, daarna stromen ze door naar de dreumesgroep beneden, dit in ons kader van onze visie, dat kinderen de mogelijkheid moeten hebben om veel buiten te spelen. De dreumesgroep telt maximaal 16 kinderen. Vanaf 3 jarige leeftijd gaan ze door naar de peutergroep, hetgeen gebaseerd is op de voormalige peuterspeelzaal, ook deze groep telt maximaal 16 kinderen. De kinderen hebben een vaste stamgroep waar ze elke ochtend binnen komen. We proberen ook zoveel mogelijk vaste leidsters op vaste dagen te plannen in dezelfde stamgroep, dit om een goede relatie tussen kind en leidsters te kunnen laten ontstaan. De groep heeft daarnaast een vaste samenstelling hetgeen de veiligheid en de mogelijkheid vertrouwd te raken met groepsgenoten vergroot. We hebben een grote centrale hal, die fungeert als ontmoetingsplek voor zowel kinderen als leidsters. De kinderen zullen altijd worden opgevangen in hun eigen groep. Wanneer een kind zijn of haar omgeving wil verkennen dan kan het kind ook buiten de eigen stampgroep ervaring op doen, door bijvoorbeeld in de hal te gaan spelen of in de andere groep. Door dit open-deuren beleid is er voor de kinderen volop gelegenheid met elkaar in contact te komen. Leeftijdsgenootjes hebben de mogelijkheid elkaar op te zoeken en samen te spelen. Een groot voordeel hiervan is ook dat de kinderen alle leidsters leren kennen maar ook dat de leidsters alle kinderen leren kennen. Bij ziektevervanging is dit een groot voordeel. Groepsinrichting / buiteninrichting We werken in Bloesem met hoeken, bijvoorbeeld de bouwhoek, knutselhoek, poppenhoek, leeshoek, etc. Kinderen kunnen hier in alle rust alleen spelen of juist met elkaar spelen. Tussen de verschillende ruimtes is een balans tussen rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, spannend veilig. Het speelgoed in de groepen is gericht op de fijne en grove motoriek, leer- en ontwikkelingsmethoden. Daarnaast is het materiaal voor een deel zodanig opgesteld dat kinderen de mogelijkheid hebben zelf te kiezen en ook zelfstandig te gebruiken. De groepsleiding stimuleert, helpt en adviseert het kind bij het kiezen van nieuw, spannend en/of uitdagend materiaal. Het materiaal wordt zo neergezet dat het ook uitdaagt om tot spel te komen. Het kan ook tot een verrassing leiden, wanneer de leidsters s ochtends voor binnenkomst de tafel in de poppenhoek al hebben gedekt of bijvoorbeeld wanneer er al een hele hoge toren klaar staat om mee verder te spelen. Dit nodigt uit! Tevens is het belangrijk om op bepaalde momenten van de dag, het speelgoed op te ruimen. Een teveel aan speelgoed kan leiden tot niet spelen. In de grote centrale hal is er de mogelijkheid om te klimmen en klauteren of te rijden op fietsjes of autootjes. Wij hebben bewust gekozen voor horizontale groepen: Pagina 8

9 Op deze manier kunnen leidsters gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van kinderen. Tevens kunnen ze hun aandacht focussen. Ze hoeven niet terwijl ze een baby aan het voeden zijn, een ondernemende dreumes in de gaten te houden. Peuterleidsters kunnen extra tijd besteden aan b.v. de voorbereiding naar de basisschool. Leidsters hebben meer tijd voor ieder individueel kind. Kinderen hebben in een horizontale groep volop leeftijdsgenootjes die een zelfde soort ontwikkeling doormaken. Binnen iedere groep zit echter ook verschil qua ontwikkeling, interesses e.d. waardoor kinderen hierdoor ook veel van elkaar kunnen leren. De veiligheid van de kinderen is in een horizontale groep groot, omdat een dreumes of peuter tijdens zijn spel een baby bijvoorbeeld niet kan bezeren. In de babygroep hebben de allerkleinsten kans om hun veilige omgeving in eigen tempo te ontdekken. Zo hangen er voor de baby s 2 grote leander wiegen, die heerlijk schommelen. Daarnaast ligt er een grote mat in groep, waar de kinderen heerlijk op kunnen liggen, dit bevordert hun motorische ontwikkeling, denk hierbij aan het omrollen van rug naar buik en andersom of kruipen. Aan de wand is een looprek gemonteerd met een grote spiegel, waar ze zich aan kunnen optrekken. Daarnaast is er mogelijkheid tot klimmen en klauteren. De peutergroep is gebaseerd op de voormalige peuterspeelzaal. Is een heerlijke lichte, ruime groep met een prachtig uitzicht over de tuin. In de groep zijn er verschillende hoeken aanwezig zoals, een keukenhoek, een bouwhoek, een leeshoek, etc. In de ruimte staan ook tafels en stoelen waar kinderen zelf een werkje aan kunnen maken, zoals een puzzel of een spelletje of een knutselactiviteit. Ook hier zijn tuindeuren waardoor kinderen gemakkelijk naar buiten kunnen. Buiten bij het kinderdagverblijf hebben we een grote tuin (1800 m2) tot onze beschikking. Hier kunnen de kinderen naar hartelust spelen, ontdekken, ravotten, etc. De tuin is opgedeeld in verschillende thema s zoals muziek, zand-, waterhoek, moestuin, kleindierenverblijf, verkeersplein, etc. Ook is er gelegenheid om buiten te eten met de kinderen. Er staan her en der picknick tafels in de tuin. Zowel baby s, als dreumesen en de peuters spelen gezamenlijk in de grote tuin. Heel bewust kiezen we voor dit samenspel. De ouderen kinderen kunnen waar nodig de jongere kinderen helpen, ook leren zij voorzichtig te zijn met de jongere kinderen, baby s. De jongere kinderen kunnen zich weer aan de oudere kinderen optrekken en leren van het nadoen. Daarnaast zoeken broertjes en zusjes elkaar op. Thuis spelen ze ook samen, dus waarom bij Bloesem niet. Voor de allerkleinsten is er een speciaal deel afgezet waar ze ongestoord kunnen liggen en/of kruipen. In de tuin is balans tussen rust en actie, stilte en geluid, alleen en samen, spannend en veilig. Elementen als hoog-laag, zacht-hard, nat-droog, vertrouwd-uitdagend bieden het kind de mogelijkheid met de eigen omgeving te experimenteren en de eigen mogelijkheden te onderzoeken in relatie tot anderen. Pagina 9

10 Dagindeling van de dreumesgroep: De kinderen kunnen vanaf uur tot uur worden opgevangen uur De kinderen komen binnen in hun eigen stamgroep en mogen vrij spelen; informatie uitwisseling met ouders uur O.a. vrij spelen met allerlei materiaal, kleuren, tekenen, etc uur Samen speelgoed opruimen en samen aan tafel. Liedjes zingen, kringgesprek (adhv thema), voorlezen,fruit eten en iets drinken uur Lekker naar buiten, de dieren voeren, buiten spelen (of binnen bij heel slecht weer) uur Er is tijd voor o.a. een groepsactiviteit (binnen of buiten) bijvoorbeeld in de kring een verhaal voorlezen of samen zingen en dansen, knutselopdracht, etc uur Opruimen, handen wassen en samen tafel dekken; tussendoor worden de kinderen verschoond uur Broodmaaltijd (buiten picknicken op een kleed of samen aan de picknicktafel eten of binnen aan tafel eten) uur Toiletbezoek, even de ochtend doorspreken of een liedje zingen of lekker even knuffelen en dan naar bed. Kinderen van de ochtend worden opgehaald. Middagkinderen worden gebracht uur Kinderen die niet meer slapen gaan een boekje lezen of doen samen een spelletje aan de groepstafel of gaan samen knutselen of mogen buiten spelen; uur Kinderen worden wakker, toiletbezoek of worden verschoond en dan aangekleed uur Gezamenlijk drinken en wat eten (crackers, biscuitjes, ontbijtkoek, soepstengels, e.d.) binnen of buiten uur Net als s morgens een aanbod van verschillende activiteiten of vrij spelen zowel binnen als buiten uur Rond dit tijdstip zullen we de kinderen nogmaals wat te eten en te drinken aanbieden in de vorm van crackertjes met beleg. Andere kinderen zullen warm eten op verzoek van ouders uur De eerste kinderen worden opgehaald. Vrij spel uur Sluiting van het kinderdagverblijf Dagindeling van de peutergroep: De kinderen kunnen vanaf uur tot uur worden opgevangen. Pagina 10

11 07.00 uur De kinderen komen binnen in hun eigen stamgroep en mogen vrij spelen; informatie uitwisseling met ouders. Vrij spel uur Samen speelgoed opruimen en in de kring. Naar aanleiding van het thema een kringgesprek, liedjes zingen, versjes opzeggen, verhaal voorlezen, spelletjes in de kring, etc. Kiezen in welke hoek ze willen spelen, of welk werkje ze willen maken, na het fruit eten uur Fruit eten en iets drinken uur Spelen in de hoeken, werkjes maken uur Buiten spelen uur Broodmaaltijd uur Voor sommige kinderen een moment om even te slapen of uit te rusten. De andere kinderen spelen buiten uur Binnen spelen, werkjes afmaken uur In de kring uur Gezamenlijk drinken en een koekje uur Buiten of binnen spelen. Aanbod van verschillende activiteiten uur Rond dit tijdstip zullen we de kinderen nogmaals wat te eten en te drinken aanbieden in de vorm van crackertjes met beleg. Andere kinderen zullen warm eten op verzoek van ouders uur De eerste kinderen worden opgehaald. Vrij spel uur Sluiting van het kinderdagverblijf Dagindeling van de babygroep: De structuur van de dag ligt vast: vaste activiteiten op vaste momenten bieden het kind zekerheid en structuur. Zoals op vaste tijden eten, zingen voor het eten, na het fruit eten de dieren voeren, etc. De groepsleidsters gebruiken het aanbod van verschillende activiteiten afwisselend, zodat er een opbouw in de dag is van rustige en drukke momenten en sociale en individuele activiteiten. Ook zal er worden gewerkt aan terugkerende thema s zoals seizoenen, sinterklaas, kerst, verjaardagen, etc. Deze feesten worden ieder jaar traditioneel gevierd. Er zijn thema mappen aangelegd waaruit gewerkt kan worden. Deze kunnen te allen tijden gepakt worden. Voor elke leeftijd staat hier uitgewerkte thema s in. Pagina 11

12 De leidster biedt het kind steun bij activiteiten door het spel / materiaal aan te laten sluiten bij het niveau van het kind, door het kind te complimenteren / prijzen, door het zelf te laten doen (succeservaring!), door mee te gaan in het spel / fantasie. Wanneer je uitgaat van wat ze kunnen, toon je ook respect voor het kind. Hygiëne: Wij stellen een hygiënische omgeving en werkwijze als heel erg belangrijk. Alle kinderen hebben binnen sloffen aan, de leidsters dragen werkschoenen. Zodat alle kinderen in een hygiënische omgeving kunnen spelen. 3x Per week komt er een schoonmaakster in de avonduren het kinderdagverblijf schoonmaken. De leidsters dragen de dagelijks zorg voor een schone en hygiënische omgeving. Zij dragen dagelijks schone kleding, beperking van het dragen van sieraden en korte nagels. Daarnaast zijn algemene aandachtspunten ook het regelmatig verschonen van de bedjes en slaapzakken, het opruimen en schoonhouden van de groepen, het regelmatig wassen van speelgoed en pluche beesten en het dagelijks schoonmaken van de aankleedtafels (hiervoor hanteren wij een schoonmaakrooster in de groepen). Korte houdbare levensmiddelen moeten worden gecontroleerd, koelkasten en kasten moeten worden schoongehouden. Voor het dagelijks reinigen van de vloeren zowel groepsruimte als slaapkamers en toiletten zijn de leidsters verantwoordelijk. Bij het bereiden van voedsel geldt dat ze voor de tijd hun handen wassen. Ook zullen de leidsters erop toezien dat alle kinderen hun handen voor het eten hebben gewassen, zo ook bij een bezoek aan het toilet. Veiligheid / achterwacht Om er voor te zorgen dat onze opvang blijft voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voert de GGD jaarlijks een inspectie uit volgens de wet kinderopvang. Hiervan wordt een rapport opgemaakt. De rapportages zijn terug te vinden op de site van de gemeente en de GGD en daarnaast in te zien bij Bloesem. Daarnaast beschikken we over een risico-inventarisatie lijst veiligheid en gezondheid, welke elk jaar opnieuw worden uitgevoerd. Deze inventarisaties worden door de toezichthouder van de GGD beoordeeld. Wij vinden het belangrijk dat er altijd iemand op de achtergrond aanwezig is. Het kan zijn dat een leidster even alleen is (b.v. bij openen van het kinderdagverblijf). In die gevallen hebben we een achterwacht geregeld. De leidster kan als eerste een beroep doen op een van de directieleden. Kunnen die binnen 5 minuten niet op locatie zijn, dan kan de leidster een beroep doen op haar collega s. Mochten ook deze niet binnen vijf minuten niet aanwezig kunnen zijn, dan is er een buurvrouw beschikbaar die binnen vijf minuten aanwezig kan zijn. Pagina 12

13 ONTWIKKELING VAN HET KIND Motorische ontwikkeling: De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, lopen, klimmen, voetballen, fietsen, etc. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. De motorische ontwikkeling kunnen we splitsen in de ontwikkeling van de grove motoriek (b.v. leren omdraaien, zitten en lopen) en fijne motoriek (puzzelen, tekenen enz.). De motorische ontwikkeling gaat heel snel bij jonge kinderen, immers een pasgeboren baby is totaal afhankelijk van anderen, maar binnen 4 jaar heeft het kind een grote mate van zelfstandigheid ontwikkeld. Ieder kind doet dat in zijn eigen tempo, de ene is actiever en sneller dan de ander. Bij allerlei activiteiten worden fijne en grove motoriek geoefend. De fijne motoriek wordt geoefend bij b.v. het knutselen, het verven, het puzzelen en/ of spelen met constructiemateriaal, aan- en uitkleden en eten en drinken met bestek. Bij de jonge kinderen laten we de gesneden stukjes brood zelf van het bordje pakken en in de mond stoppen. De iets oudere kinderen prikken zelf met een vork de stukjes brood van hun bord. De grove motoriek wordt geoefend bij het rennen, klimmen, rollen, balanceren, glijden, fietsen, etc. We hebben onze buitenruimte zo ingericht dat elk kind op zijn /haar eigen niveau een uitdaging vindt en zich zo goed kan ontwikkelen op zijn/ haar eigen tempo. Cognitieve ontwikkeling: We stimuleren de cognitieve ontwikkeling spelenderwijs. We werken altijd met thema s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. In de babygroep kan er een ander thema gehanteerd worden dan bijvoorbeeld in de dreumesgroep of peutergroep. Door middel van deze leeftijdsgroepen kan heel gericht ingespeeld worden op de belevingswereld van alle kinderen. De natuur om Bloesem heen wordt ook altijd geïntegreerd in alle thema s, dit omdat we ook veel met de kinderen buiten zijn. Een belangrijk onderdeel van de cognitieve ontwikkeling is de taalontwikkeling. Baby's reageren op het praten van de groepsleiding door zelf ook geluidjes te maken. Naast het reageren op deze geluidjes, wordt de taalontwikkeling ook gestimuleerd door het zingen van liedjes, het voorlezen van boekjes en het benoemen van wat we doen (b.v. het verschonen). Zo leert het kind zijn eerste woordjes, gaat begrijpen wat anderen zeggen en gaat uiteindelijk zelf praten. In de dreumesgroep wordt ook altijd een kleine kring georganiseerd om bijvoorbeeld taal zwakke kinderen extra te kunnen begeleiden, maar ook kinderen die veel taalgevoel hebben zullen worden uitgedaagd om bijvoorbeeld hun woordenschat te vergroten. We werken altijd met een vertel plaat, die varieert per thema. Door het aanbieden van puzzels, constructiemateriaal, spelletjes en andere gerichte activiteiten wordt de cognitieve ontwikkeling verder gestimuleerd. Pagina 13

14 Sociaal / emotionele ontwikkeling: Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen, waardoor sociale vaardigheden verworven worden (sociale competentie). Elk kind krijgt individuele zorg en aandacht. Ook de groep heeft een belangrijke functie, want kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien het kinderdagverblijf als een samenleving in het klein waar kinderen kunnen oefenen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit het kinderdagverblijf de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van én door elkaar, voor nu én later. Het kennismaken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het opkomen voor eigen belang zijn belangrijke toegevoegde waarden van het samenzijn in een groep. In de groep worden deze vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld elkaar te helpen, samen een spelletje te doen, samen muziek te maken, speelgoed samen op te ruimen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen. Dit zijn allerlei activiteiten om te leren rekening houden met de ander. Het maken van eenvoudige afspraken zoals, het wachten op de beurt (bijvoorbeeld; twee kinderen willen allebei met hetzelfde speelgoed spelen), een ander laten uitpraten (wanneer ze bijvoorbeeld in de kring zitten en iets mogen vertellen), luisteren naar elkaar, respecteren van een ander (niet iedereen hoeft hetzelfde mooi te vinden), al deze afspraken dragen hieraan bij. Voor de ontwikkeling van het gevoelsleven is een vertrouwde en veilige omgeving belangrijk. We vinden het belangrijk dat de kinderen de gelegenheid krijgen om hun gevoelens zoals boosheid, angst, verdriet en vreugde te uiten. Bij boosheid benaderen we de kinderen positief, door vragen te stellen of te zeggen wat je ziet als leidster. Ik zie dat je erg boos bent, het lukt je niet zo goed om zelf de schoenen aan te doen. Zal ik je helpen, door de veter alvast los te maken, zodat je zelf de schoen aan kunt trekken?. Bij angst kun je de vraag stellen; ik zie dat je bang bent om zelf de trap van de glijbaan op te lopen, zullen we het samen proberen?. Het is belangrijk om de emoties bij de kinderen te erkennen en om in samenspraak te komen tot een oplossing. Zo leren de kinderen wat wel en wat niet kan, waar de grens ligt. Het is belangrijk dat de leidster de kinderen begrijpt en dat ze de kinderen ook duidelijke grenzen biedt in de groep. Het stellen van regels en structuur helpt kinderen de gehanteerde waarden, normen en gewoonten eigen te maken en een geweten te vormen. Zintuiglijke ontwikkeling: De zintuiglijke ontwikkeling is de ontwikkeling van de waarneming door middel van de zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. De zintuigen stellen ons in staat om onze buitenwereld waar te nemen. Om via de zintuigen de wereld te ervaren is er tijd en aandacht nodig om de prikkels tot je te laten komen en ze te verwerken. De zintuiglijke ontwikkeling is heel belangrijk in de sensomotorische ontwikkeling, waarbij bewegen en ervaren een belangrijke samenwerking hebben. Maar de zintuiglijke ontwikkeling vormt ook de basis voor de cognitieve ontwikkeling. Voor het verder ontwikkelen van de zintuigen is het belangrijk kinderen in een stimulerende omgeving te zetten. Een kleurrijke omgeving met allerlei materialen die kinderen kunnen vastpakken en aan kunnen sabbelen. Ronde, hoekige, gladde, hobbelige, wollige en andere materialen worden zo verkend. Het kind wordt gestimuleerd zijn zintuigen bewust te gebruiken, te leren waarnemen. Niet alleen door te spelen met bijvoorbeeld de zand- of watertafel, maar ook door met divers materiaal werkjes te maken (verf, wol, papier) worden de zintuigen geprikkeld. Daarnaast hebben wij een aantal zintuiglijke spelmaterialen in de groep, die alleen of samen te gebruiken zijn. Pagina 14

15 Zoals bijvoorbeeld de tast-schijven of de rijg-ketting. Maar ook buiten kunnen de kinderen hun zintuigen prikkelen door bijvoorbeeld te ruiken of te voelen of te kijken naar de verschillende beplanting in de tuin (denk aan de geurende lavendel, het zachte blad van de vrouwenmantel, of de mooie felgekleurde bloem van de zonnebloem), daarnaast ruikt het pas gemaaide gras lekker. De kinderen kunnen de verschillende ondergronden voelen door met blote voeten door de tuin te lopen, ze voelen het gras kriebelen tussen hun tenen, of de boomschors prikken onder hun voeten, of het lekkere zachte zand kriebelen onder hun voeten of het koude tegelplein. Ook de ervaringen van de seizoenen (zoals beschreven op pagina 5) zijn een ervaring op zich. Helpen naar zelfstandigheid en werken aan het zelfvertrouwen Zelfstandigheid vinden we ook erg belangrijk. De kinderen krijgen hier veel zelfvertrouwen van en worden gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. We stimuleren zelfstandigheid op allerlei gebieden: aankleden, eten, problemen oplossen met je leeftijdsgenoten, hulp vragen, naar het toilet gaan, zindelijkheidstraining. Zelfstandigheid wordt individueel bekeken en gewaardeerd. Een opdracht is voor het ene kind een hele uitdaging terwijl de ander het fluitend doet. Voor de kinderen met wat meer zelfvertrouwen zorgen we dat er genoeg uitdaging is. Bij de wat angstige kinderen zorgen we er voor dat ze ondanks de angst met wat begeleiding toch stappen naar zelfstandigheid kunnen zetten. Om de overgang tussen kinderdagverblijf en school zo klein mogelijk te maken, proberen we de oudste peuters al zo zelfstandig mogelijk te krijgen. Daarom mogen ze bij ons ook al dingen alleen doen. Bijvoorbeeld zonder leidster naar het toilet of helpen in de keuken of de tafel dekken, etc. Voor de allerkleinsten zal zelfstandigheid betekenen dat ze zelf leren hun flesje of beker vast te houden. Dat ze zelf stukjes brood van hun bord leren pakken en in de mond doen, etc. Voor het krijgen van zelfvertrouwen is het ook belangrijk dat het kind keuzes leert maken. Het kan bij zichzelf blijven en goed voelen en denken wat het graag zou willen. Bijkomend voordeel is dat keuzemogelijkheden het kind afleidt van het bekende nee zeggen. Je vraagt immers niet wil je, maar je legt een keus voor: wil je dit of dat. Het kind heeft dan minder de neiging om er tegen in te gaan met nee. Om een kind goed bij zichzelf te laten blijven, is het belangrijk dat het vertrouwen heeft in zijn omgeving. Een stabiele, warme thuissituatie is natuurlijk het belangrijkste. Ook binnen het kinderdagverblijf dragen we ons steentje daaraan bij. Een kind moet zich bij ons veilig en vertrouwd voelen. De huiselijke sfeer van ons kinderdagverblijf zal daar zeker aan bijdragen zo ook de liefdevolle omgang tussen leidster en kind. Daarnaast biedt structuur en regelmaat ook veiligheid voor het kind. De leidsters hanteren daarom ook de dagindeling zoals deze hierboven beschreven staat. Pagina 15

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost

SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID. J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost SNO LEUSDEN PEDAGOGISCHE VISIE EN BELEID J. Riezebosch, S.J. Versteeg, R. Drost Inhoudsopgave: Pedagogische Visie SNO... 3 Beleidsplan SNO... 13 Groepen >30... 30 SNO Mini Stars, Young Stars en All Stars....

Nadere informatie

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygiënische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a

Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014. 1 P a g i n a Pedagogisch Beleidsplan oktober 2014 1 P a g i n a 2 P a g i n a 3 P a g i n a INLEIDING Valentijn Den Haag BV (verder te noemen Valentijn Den Haag) staat voor een moderne particuliere kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid (februari 2014 - versie 1.0 HV/MB)

Pedagogisch beleid (februari 2014 - versie 1.0 HV/MB) Pedagogisch beleid (februari 2014 - versie 1.0 HV/MB) Voorwoord Wij vinden het belangrijk dat de geboden kinderopvang van hoge kwaliteit is en aansluit bij de individuele en specifieke wensen en het budget

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Thuishuis Bernewêzen Houtmoune 21 8401 SR Gorredijk Tel: 0513-490401 VOORWOORD Dit pedagogisch beleidsplan is geschreven door Gerva Hoekstra, zelfstandig onderneemster van Thuishuis

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42

PINOKKIO. Informatieboekje. Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn. voorschool met openbare basisschool Houtwijk. Mari Andriessenstraat 42 PINOKKIO Informatieboekje Voorschool-peuterspeelzaal VÓÓR Welzijn voorschool met openbare basisschool Houtwijk Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag 070 391 11 79 www.voorwelzijn.nl www.obshoutwijk.nl

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie