Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Pedagogische Visie"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1 Leidster kind interactie 2.2 De groep 2.3 Activiteiten 2.4 Spelmateriaal 2.5 Binnen en buitenruimte 3. Emotionele veiligheid 3.1 Leidster kind interactie 3.2 De groep 3.3 Activiteiten 3.4 Spelmateriaal 3.5 Binnen en buitenruimte 4. Sociale competentie 4.1 Leidster kind interactie 4.2 De groep 4.3 Activiteiten 4.4 Spelmateriaal 4.5 Binnen en buitenruimte 5. Overdracht van normen en waarden 5.1 Leidster kind interactie 5.2 De groep 5.3 Activiteiten 5.4 Spelmateriaal 5.5 Binnen en buitenruimte 6. Groepssamenstelling peuterspeelzaal Versie 1; februari 2012 Pagina 1 van 6

2 1. Pedagogische visie Onze uitgangspunten voor het pedagogisch beleid zijn de 4 competenties genoemd in de Wet Kinderopvang, n.l.: 1.1 Persoonlijke competentie De peuterspeelzaal geeft ruimte aan een ontwikkeling in eigen tempo en houdt rekening met de individuele behoefte van een kind, volgt de ontwikkelingen van een kind ( signalerende functie). 1.2 Emotionele veiligheid De peuterspeelzaal streeft naar het creëren van een warm, veilig en vertrouwd klimaat, waar kinderen zich geborgen kunnen voelen. 1.3 Sociale competentie De peuterspeelzaal stimuleert de interactie tussen leeftijdsgenoten, bevordert het deelnemen aan de groepsgebeurtenissen en biedt kinderen een leeromgeving voor het opdoen van sociale competenties. 1.4 Overdracht van normen en waarden De peuterspeelzaal biedt mogelijkheden tot socialisatie door de omgang met volwassenen en andere kinderen op beide niveaus. Er is sprake van een voortdurende uitwisseling van waarden en normen in communicatie en interactie. 2. Persoonlijke competentie 2.1 Leidster en kind interactie We stimuleren het kind en maken het bewust van de eigen capaciteiten door het geven van complimentjes, door het aan te moedigen, door het vertrouwen te geven en door het te belonen. We belonen en complimenteren het kind d.m.v. enthousiast reageren, knuffel geven, kind prijzen en aai over de bol geven. Om aan te sluiten op de leermomenten van het kind gaan we samen met het kind oefenen, zingen, spelen en geven we het opdrachten. We bieden hierdoor het kind de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen. Om kinderen te troosten nemen we het op schoot en verwoorden we wat er gebeurd is. Lichamelijk en persoonlijk contact is hierbij van groot belang. 2.2 De groep We geven aandacht aan het kind door het bij de naam te noemen en door het bewust te maken van de eigen identiteit. Persoonlijk contact tijdens de verzorging is een belangrijk moment. Kinderen werken in kleine groepjes tijdens knutselactiviteiten. Medewerkers spreken met elkaar af wie welke activiteiten organiseert. Op de groep hebben we een duidelijke structuur met een vaste dagindeling. Daarnaast heeft elke groep vaste regels en gewoontes. Medewerkers op de groep leren de kinderen te wachten op elkaar bij het toiletmoment of tijdens het eetmoment aan tafel. 2.3 Activiteiten We spelen in op de persoonlijke ontwikkeling van het kind door het ruimte te geven voor eigen initiatief. De kinderen worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te ontdekken wat hun mogelijkheden zijn. Dagelijks wordt er een gevarieerd aanbod gegeven van verschillende activiteiten zoals muziek, dansen, knutselen, lezen etc. Versie 1; februari 2012 Pagina 2 van 6

3 2.4 Spelmateriaal Door een gevarieerd aanbod van spelmateriaal proberen we aan te sluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Ook de interesse en nieuwsgierigheid van het kind wordt op deze manier gestimuleerd. Er zijn groepsregels over het moment en gebruik van spel/ materiaalkeuze. We leren de kinderen om het gebruikte materiaal/ spel na afloop weer op te ruimen. 2.5 Binnen en buitenruimte Bij de indeling van de groepsruimte is rekening gehouden met drukke en rustige spelactiviteiten. Aan tafel worden de rustige activiteiten uitgevoerd. Op de speelterrein buiten kunnen kinderen actief bezig zijn op fietsjes, in de zandbak of bij het klimmateriaal. Zowel in de binnen- als de buitenruimte gelden regels en afspraken over veilig spelen en spelsituaties. 3. Emotionele veiligheid 3.1 Leidster kind interactie Benader het kind positief, communiceer op ooghoogte en met een vriendelijke stem. Wijze van het kind benaderen gaat via lichamelijk contact, op schoot laten zitten, knuffelen, oogcontact. Een vertrouwensrelatie opbouwen gebeurt door naar het kind toe gaan, bij het kind gaan zitten en samen te spelen. We kunnen aansluiten op specifiek gedrag, gewoonte en wensen van het kind door o.a. gesprekken en overleg met de ouder(s)/ verzorger. Zij kunnen veel vertellen over hun kind. Via observatie komen wij ook te weten wat de wensen zijn van het kind. We geven het kind tijd en ruimte voor eigen initiatief door naar het kind te luisteren en door het persoonlijke aandacht te geven in een 1 op 1 situatie. De medewerkster zal het kind aanmoedigen, stimuleren, belonen en corrigeren. We maken grapjes met de kinderen, doen van gekke taalspelletjes, kiekeboe spelletjes enz. 3.2 De groep Er is vaste en vertrouwde leiding op de groep (elke groep heeft zijn eigen team) en maximaal 1 stagiaire. Kinderen zitten in een vaste groep met eigen groepsgenoten, de z.g. stamgroep. We dagen de kinderen uit om samen te werken en te delen. Elk kind wordt met respect en aandacht behandeld. Dit doen wij door elk kind in zijn waarde te laten en door interesse te tonen in elk kind. Ieder kind is een eigen individu en wordt bij de naam genoemd zodat groepsgenoten elkaar bij naam leren kennen. 3.3 Activiteiten Er is een vaste structuur van de indeling van de dag op de groep waarbij vrij spel en tafelmomenten elkaar afwisselen. Er zijn vaste rituelen bij de verschillende activiteiten, bijv. bij het afscheid zwaaien, zingen bij het eten, verjaardag vieren met een muts. Er worden activiteiten aangeboden die aansluiten op de ontwikkeling/ leeftijd van het kind. Kinderen worden niet gedwongen om mee te doen met een spel/ knutsel activiteit, ze worden wel aangemoedigd om mee te doen. Kinderen kunnen bij vrij spel zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Door positieve aandacht zal de medewerkster het kind aanmoedigen tijdens de activiteiten. 3.4 Spelmateriaal Kinderen kunnen gedeeltelijk zelf kiezen waar ze mee willen spelen. Door zelf mee te spelen kan de medewerkster het kind begeleiden bij het omgaan met het spelmateriaal. Zo kan het kind ook gestimuleerd worden om met iets nieuws te gaan spelen. Bij activiteiten aan tafel is er vaak een individuele begeleiding. Versie 1; februari 2012 Pagina 3 van 6

4 3.5 Binnen en buitenruimte Elke groep is zo ingedeeld dat kinderen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten bijv. autohoek, poppenhoek, keuken, leeshoek. Door het aanbieden van verschillende soorten speelgoed wordt het kind uitgedaagd om te spelen. Werkstukken worden in de groep bewaard en opgehangen, daarna gaat het mee naar huis of komt het in het plakboek. Kinderen hebben de mogelijkheid om hun grenzen te verkennen en om ondeugende dingen uit te halen. We geven ze de ruimte voor zelfontplooiing en ontwikkeling. 4. Sociale competentie 4.1 Leidster kind interactie Er is sprake van een natuurlijke gezagsrelatie. De pedagogisch medewerkster geeft leiding aan de groep maar geeft ook ruimte aan de kinderen om te ontwikkelen en te groeien in het aangaan van relaties. 4.2 De groep Door kinderen samen te laten spelen leren we ze samen te werken, te delen en elkaar te respecteren. De groepsleiding is hierin een groot voorbeeld hoe ze respectvol omgaat met anderen. Ruzie of onenigheid onderling laat je de kinderen eerst zelf oplossen, de pedagogisch medewerkster kan ze daar in begeleiden. Betekenisvolle gebeurtenissen zoals verjaardag, geboorte in gezin, feestdagen etc. maken we bespreekbaar en vieren we samen met de groep. We delen niet alleen verdriet met elkaar, maar maken ook grapjes en plezier met elkaar. Nieuwe kinderen krijgen ruim de gelegenheid om te wennen op de nieuwe groep. De pedagogisch medewerkster zal het nieuwe kind steunen en begeleiden om vertrouwd te raken met de andere groepsgenoten. 4.3 Activiteiten Elke groep heeft zijn eigen dagritme, waarin groepsmomenten en spelmomenten elkaar afwisselen. De sociale verantwoordelijk wordt ontwikkeld door samen te spelen, samen te delen, samen op te ruimen en op elkaar te wachten. Wij stimuleren de sociale betrokkenheid met elkaar door naar de kinderen te luisteren en met ze te praten. 4.4 Spelmateriaal Er is keuze uit materiaal voor individueel spel bijv. puzzelen en tafelspelletjes en materiaal voor gezamenlijk spel bijv. lego, auto s en keukentje. Bij aanschaf van nieuw materiaal wordt gekeken of het geschikt is voor de leeftijdsgroep, veilig en kindvriendelijk materiaal, uitdagend speelgoed en ontwikkelingsgericht. 4.5 Binnen en buitenruimte In de buitenruimte hebben kinderen de gelegenheid om zich uit te leven door te rennen, voetballen, fietsen en klimmen of te spelen in de zandbak. Binnen is er de mogelijkheid om te spelen in de verschillende hoeken. Regels en afspraken worden regelmatig herhaald en consequent aangehouden. Ongelukken of gebeurtenissen worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier. Wanneer kinderen zich in een onveilige situatie bevinden worden ze daarover aangesproken. Versie 1; februari 2012 Pagina 4 van 6

5 5. Normen en waarden 5.1 Leidster kind interactie Respect tonen voor het kind vinden we heel erg belangrijk. De pedagogisch medewerkster spreekt de kinderen aan bij de voornaam. Wanneer we met kinderen praten zorgen we ervoor dat we op ooghoogte zijn met het kind. Als een kind aangesproken moet worden lopen we naar het kind toe, we gaan niet van afstand roepen (tenzij het een noodsituatie is). We spreken het kind aan in correct Nederlands. Wanneer een kind zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, krijgt het eerst een waarschuwing, bij herhaling kan het apart worden gezet. Bij een vermaning zal uitgelegd worden wat de reden daarvan is. De medewerkster zal de gebeurtenis samenvatten zodat het overzichtelijk en begrijpbaar wordt voor het kind. Wanneer het goed gaat zal ze het kind belonen en prijzen. We begeleiden het kind bij het aanleren van verschillende omgangsvormen: hoe spreek je elkaar aan, wachten op elkaar, dank je wel zeggen, na ruzie weer goedmaken etc. 5.2 De groep Door alles te benoemen kan de pedagogisch medewerkster de kinderen betrekken bij de gebeurtenissen in de groep. Als je benoemt wat je gaat doen weten kinderen wat er gaat gebeuren en geeft hen dat een veilig gevoel. Blijven praten met de kinderen is heel belangrijk. Tijdens spel kunnen we kinderen met elkaar in contact brengen door te vertellen wat het andere kind doet, ze betrekken bij het spel. Bij verstorend gedrag van het kind probeer je te zoeken naar een positieve oplossing. Probeer duidelijk te zijn in wat je van het kind verwacht. Het positieve gedrag benadrukken werkt stimulerend voor het kind. Help het kind om in spel te komen. 5.3 Activiteiten Jaarlijks zijn er terugkerende activiteiten/ thema s op de groep waar veel aandacht aan besteed wordt: kerst, herfst, zomer, voorjaar etc. Kinderen worden bij deze activiteiten betrokken door bijv. een activiteitentafel met materiaal, versiering van de groep of tentoonstelling op een prikbord. Ook in een groepsgesprek worden kinderen betrokken bij de activiteiten door er met elkaar over te praten. 5.4 Spelmateriaal Op de groepen is er spelmateriaal wat voor kinderen herkenbaar is uit het dagelijks leven: auto s, keukenspullen, poppen, verkleedspullen. Door te knutselen maken we kinderen bewust van het gebruik van verschillende materialen zoals: verf, klei, plaksel etc. Kinderen worden betrokken bij het opruimen en schoonhouden van het spelmateriaal. 5.5 Binnen en buitenruimte In elke groep zijn vaste regels over het gebruik van de ruimtes en het spelmateriaal. In de buitenruimte mogen kinderen hard hollen, binnen in de groep kan dat niet. Buiten kan hard geschreeuwd worden, maar binnen kan dat weer niet. Zo zijn er verschillende regels voor binnen en buiten. 6. Groepssamenstelling peutergroep De groepsgrootte is gebaseerd op de wettelijke normen zoals vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk. De peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 3 jaar. Versie 1; februari 2012 Pagina 5 van 6

6 Binnen SKZ wordt uitsluitend gewerkt met gediplomeerde beroepskrachten in de functie van pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker beschikt minimaal over een kindgerichte MBO diploma. Elke groep heeft zijn vaste medewerksters als aanspreekpunt. Als zij afwezig zijn proberen we zoveel mogelijk met vaste invallers te werken. Het streven is dagelijks minimaal één medewerkster op de groep te hebben die de kinderen kent/ kennen. Naast het vaste personeel worden binnen SKZ stagiaires opgeleid vanuit erkende opleidingsinstanties. Zij verrichten hun stage onder verantwoordelijkheid van een stagebegeleidster op de groep. De personeelsinzet wordt bepaald zoals vastgesteld in het Convenant Kwaliteit Peuterspeelzaalwerk. Versie 1; februari 2012 Pagina 6 van 6

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA

PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA PEDAGOGISCH BELEID KINDERDAGVERBLIJF HOJPIEPELOJ TE BREDA Breda, september 2005 INLEIDING: In de wet kinderopvang wordt o.a. aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: verantwoorde

Nadere informatie

Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er

Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er 1 Observeerbare Termen Pedagogisch medewerker = PM-er Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving 4 8 jaar

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave Inleiding... 3 Pedagogische visie... 4 o Mijn doelstelling... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie... 5 Sociale competentie... 6 Overdracht van normen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KomKids

Pedagogisch werkplan KomKids Pedagogisch werkplan KomKids Er wordt gewerkt volgens de 4 opvoedingsdoelen uit het pedagogisch beleid n.l.: 1. emotionele veiligheid 2. ontwikkelen van persoonlijke competentie 3. ontwikkelen van sociale

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 14-04-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje 1. DOEL van de voorschool Het doel van de voorschool is door middel van het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met

Nadere informatie

Doel Dit pedagogisch beleid is een leidraad voor het handelen van pedagogisch medewerkers bij het werken binnen alle groepen van SKK.

Doel Dit pedagogisch beleid is een leidraad voor het handelen van pedagogisch medewerkers bij het werken binnen alle groepen van SKK. Pedagogisch beleid Doel Dit pedagogisch beleid is een leidraad voor het handelen van pedagogisch medewerkers bij het werken binnen alle groepen van SKK. Werkwijze Er wordt gewerkt volgens de 4 opvoedingsdoelen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent CB HILVERSUM

Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent CB HILVERSUM Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Spinnetje (PSZ) De Meent 7 1218CB HILVERSUM Inspectierapport

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan IRIS Kindcentra

Pedagogisch beleidsplan IRIS Kindcentra Pedagogisch beleidsplan IRIS Kindcentra Inhoud Voorwoord Kinderopvang Buitenschoolse opvang Werkwijze Kind centraal Betrokkenheid van ouders Samenwerking met de school Christelijk karakter Groepsgrootte

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Bonte Koe (KDV) Honingloweg 30 7581PK LOSSER Registratienummer 176070941

Inspectierapport KDV De Bonte Koe (KDV) Honingloweg 30 7581PK LOSSER Registratienummer 176070941 Inspectierapport KDV De Bonte Koe (KDV) Honingloweg 30 7581PK LOSSER Registratienummer 176070941 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Losser Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid

Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Hoe kijken wij naar kinderen? Pedagogisch beleid Inleiding Wij vinden het belangrijk dat u uw kind met een gerust hart naar één van onze kindercentra brengt. In deze brochure laten wij u zien dat wij

Nadere informatie

Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445

Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445 Inspectierapport De Stadstuin (KDV) Coehoornsingel 3 7201 AA ZUTPHEN Registratienummer 163974445 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie: 26-05-2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn

Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Pedagogisch Plan Kinderopvang Dol-Fijn Kinderopvang Dol-Fijn ziet de opvang van uw kind als een zinvolle dagbesteding. Daarom hebben wij een pedagogisch plan opgesteld waarin u als ouder kunt lezen welke

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek!

Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek! Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek! Wij bieden de plek waar peuters zichzelf kunnen zijn en in alle rust en veiligheid kunnen ontwikkelen BLIK 2016 Voorwoord In het pedagogisch beleidsplan van

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-12 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 07-12-2015

Nadere informatie

De pedagogische visie

De pedagogische visie De pedagogische visie De peuterspeelzaal t Speulhuus is een algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorziening waar ingespeeld wordt op wensen en behoeften van kinderen en ouders, met als achterliggend

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

Inspectierapport Speeldoos (PSZ) Augustinushof 61A 1216LD HILVERSUM

Inspectierapport Speeldoos (PSZ) Augustinushof 61A 1216LD HILVERSUM Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Speeldoos (PSZ) Augustinushof 61A 1216LD HILVERSUM 15.0003870

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-8 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-8 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 4-8 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal Versie Verandering datum Versie 1 Nieuw document Jan-2012 Versie 2 Pag.4 EMOTIONELE VEILIGHEID Mei-2015 Inzet vaste en sensitieve verzorgers Is aangepast Versie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Kids Okay (KDV) Moerkamp 73 5835BP BEUGEN Registratienummer 234767844

Inspectierapport Kinderopvang Kids Okay (KDV) Moerkamp 73 5835BP BEUGEN Registratienummer 234767844 Inspectierapport Kinderopvang Kids Okay (KDV) Moerkamp 73 5835BP BEUGEN Registratienummer 234767844 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Boxmeer Datum inspectie: 05-07-2016 Type

Nadere informatie

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273

Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Inspectierapport 't Veldmuisje (BSO) Voorstraat 75 5334JR VELDDRIEL Registratienummer 204339273 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Maasdriel Datum inspectie: 26-02-2016 Type

Nadere informatie

Observatielijst Groepsfunctioneren

Observatielijst Groepsfunctioneren Observatielijst Groepsfunctioneren Toelichting De Observatielijst Groepsfunctioneren is verdeeld in twee leeftijdscategorieën: kinderen tot 1,5 jaar en kinderen ouder dan 1,5 jaar. Met de lijst wordt de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Registratienummer 562360621

Inspectierapport Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Registratienummer 562360621 Inspectierapport Kinderdagverblijf Petteflet (KDV) Nijenhuislaan 55 8043WB ZWOLLE Registratienummer 562360621 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie: 19-02-2015

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagpaleis Eigenwijs (KDV) De Wendelstraat 55 6372VV LANDGRAAF Registratienummer 208714315

Inspectierapport Kinderdagpaleis Eigenwijs (KDV) De Wendelstraat 55 6372VV LANDGRAAF Registratienummer 208714315 Inspectierapport Kinderdagpaleis Eigenwijs (KDV) De Wendelstraat 55 6372VV LANDGRAAF Registratienummer 208714315 Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: LANDGRAAF Datum inspectie: 10-03-2014

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Mathil. Staphorst

Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Mathil. Staphorst Pedagogisch beleidsplan Buitenschoolse Opvang Mathil Staphorst Voorwoord 2 Pedagogisch doel 3 Visie op ontwikkeling en opvoeding 4 Sociaal- emotionele veiligheid 5 Sociale ontwikkeling 5 Emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 2-4 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 2-4 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 2-4 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Cuneradal (KDV) Cuneradal 17 5551BP VALKENSWAARD Registratienummer 518994958

Inspectierapport KDV Cuneradal (KDV) Cuneradal 17 5551BP VALKENSWAARD Registratienummer 518994958 Inspectierapport KDV Cuneradal (KDV) Cuneradal 17 5551BP VALKENSWAARD Registratienummer 518994958 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Valkenswaard Datum inspectie: 24-11-2015

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Naam locatie: Nemo Adres: High Tech Campus 18 5656 AE Eindhoven Tel.: 040-2928044 Fax.: 040-2928045 Rechtstreekse telefoonnummers Nemo: Locatiedirecteur

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013

Pedagogisch werkplan. BSO Op Weg Oktober 2013 Pedagogisch werkplan BSO Op Weg Oktober 2013 De buitenschoolse opvang Op Weg bied voor- en naschools opvang aan kinderen van 4 t/m 13 jaar. Tijdens de schoolweken zijn wij open vanaf 7.30 uur en na school

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder

Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder 1. De locatie De locatie bevindt zich in Ugchelen, nabij Apeldoorn. De locatie heeft 1 groep en is 1 ochtend geopend. Er kunnen ieder dagdeel 8 peuters van

Nadere informatie

Inspectierapport KOV-Hebbes (KDV) Geessinkweg 250 7544RB ENSCHEDE Registratienummer 224442119

Inspectierapport KOV-Hebbes (KDV) Geessinkweg 250 7544RB ENSCHEDE Registratienummer 224442119 Inspectierapport KOV-Hebbes (KDV) Geessinkweg 250 7544RB ENSCHEDE Registratienummer 224442119 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectie: 26-05-2015 Type onderzoek :

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Vlieger (BSO) Langstraat 14A 5481VP SCHIJNDEL Registratienummer 168372496

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Vlieger (BSO) Langstraat 14A 5481VP SCHIJNDEL Registratienummer 168372496 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Vlieger (BSO) Langstraat 14A 5481VP SCHIJNDEL Registratienummer 168372496 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Schijndel Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Speelatelier De Bakermat (KDV) Akkerwindestraat 19 6832CS ARNHEM Registratienummer 184131947

Inspectierapport KDV Speelatelier De Bakermat (KDV) Akkerwindestraat 19 6832CS ARNHEM Registratienummer 184131947 Inspectierapport KDV Speelatelier De Bakermat (KDV) Akkerwindestraat 19 6832CS ARNHEM Registratienummer 184131947 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Simba Dagopvang Locatie Poeldijk

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Simba Dagopvang Locatie Poeldijk Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Simba Dagopvang Locatie Poeldijk Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 1 2. Visie 1 3. De ontwikkeling van kinderen 1 3.1 Persoonlijke competenties: zelfvertrouwen

Nadere informatie

>Werkmodel: Pedagogische

>Werkmodel: Pedagogische >Werkmodel: Pedagogische basisdoelen Vorm een groepje van vier personen met wie je aan de slag gaat. Ga dan als volgt te werk: 1. Beantwoord de vragen over de onderdelen van de matrix in de onderstaande

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kinderatelier (KDV) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 191612042

Inspectierapport Het Kinderatelier (KDV) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 191612042 Inspectierapport Het Kinderatelier (KDV) Hedemanplein 3 7603WJ ALMELO Registratienummer 191612042 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Almelo Datum inspectie: 24-08-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Als onderdeel van het kwaliteitshandboek van KDV de Oase

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Als onderdeel van het kwaliteitshandboek van KDV de Oase PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Als onderdeel van het kwaliteitshandboek van KDV de Oase 1 Inhoud Inleiding 3 1. Doelstelling 4 1.1 De kernwaarden vertaald naar pedagogische doelen 4 2. Onze Visie 7 3. Onze Missie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Stichting Speelzaal Rozenstraat Peuterspeelzaal Rozenstraat Rozenstraat 16 1016 NX Amsterdam 020-6228968 www.speelzaal.

Pedagogisch Beleid Stichting Speelzaal Rozenstraat Peuterspeelzaal Rozenstraat Rozenstraat 16 1016 NX Amsterdam 020-6228968 www.speelzaal. Pedagogisch Beleid Stichting Speelzaal Rozenstraat Peuterspeelzaal Rozenstraat Rozenstraat 16 1016 NX Amsterdam 020-6228968 www.speelzaal.net Onze visie Peuterspeelzaal Rozenstraat is niet zomaar een kinderopvang.

Nadere informatie

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken

Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Ontdekkend spelen. Uitdagend werken Pedagogische visie van Stichting Rijswijkse Kinderopvang Ontdekkend spelen Uitdagend werken Onze missie In een veilig, geborgen en positief klimaat willen we kinderen helpen zich te ontwikkelen tot weerbare,

Nadere informatie

Inspectierapport 't Knötterheukske (PSZ) Maatmansweg 1 7451LS HOLTEN

Inspectierapport 't Knötterheukske (PSZ) Maatmansweg 1 7451LS HOLTEN Inspectierapport 't Knötterheukske (PSZ) Maatmansweg 1 7451LS HOLTEN Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Rijssen-Holten Datum inspectie: 24-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Basikids 2013 Gastouderbureau Het Speelkwartier

Pedagogisch beleidsplan Basikids 2013 Gastouderbureau Het Speelkwartier Pedagogisch beleidsplan Basikids 2013 Gastouderbureau Het Speelkwartier Dit pedagogische beleidsplan is een visie die Het Speelkwartier heeft over het bieden van een veilig leefmilieu voor kinderen in

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelopvang Zuidwest

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelopvang Zuidwest Pedagogisch werkplan Peuterspeelopvang Zuidwest Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Zuidwest p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Inspectierapport 't Kuikenhof (PSZ) Oosterzelestraat 4 4826CJ BREDA

Inspectierapport 't Kuikenhof (PSZ) Oosterzelestraat 4 4826CJ BREDA Inspectierapport 't Kuikenhof (PSZ) Oosterzelestraat 4 4826CJ BREDA Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 30-03-2016 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID COKD. Missie

PEDAGOGISCH BELEID COKD. Missie PEDAGOGISCH BELEID COKD Missie COKD Kinderopvang ondersteunt ouders in de opvang en zorg voor hun kinderen. COKD biedt hoogwaardige kinderopvang en is daarin toonaangevend in Dordrecht en de Hoeksche Waard.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht

Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht Pedagogisch werkplan BSO De Kinderburcht - 2013 - De vaste medewerkers: Bso De Kinderburcht: Harvey Mariska D. Silvia B. Chantal Anouschka: vaste inval Van bso Drakenstein: op vrijdag Mariska de B. Conny

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Nanny s. November 2010

Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Nanny s. November 2010 Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Nanny s November 2010 Wat is een pedagogisch werkplan Een pedagogisch werkplan is een document waarin de werkwijze en procedures van het kinderdagverblijf worden

Nadere informatie

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 0-4 jaar

AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 0-4 jaar AKTA-meter kwaliteit inrichting kindercentrum, 0-4 jaar Inleiding Het doel van deze meter is om de kwaliteit van de inrichting van een kindercentrum vast te stellen. De meter is ingedeeld in de vier basisdoelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide

Pedagogisch beleid. Buitenschoolse opvang. De Groene Weide Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang De Groene Weide 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang De Groene Weide, onderdeel van kinderdagverblijf De Groene Weide. Dit

Nadere informatie

Inspectierapport Anneroos kinderopvang (KDV) Jan van Scorelstraat 138 3583CT UTRECHT Registratienummer 165932715

Inspectierapport Anneroos kinderopvang (KDV) Jan van Scorelstraat 138 3583CT UTRECHT Registratienummer 165932715 Inspectierapport Anneroos kinderopvang (KDV) Jan van Scorelstraat 138 3583CT UTRECHT Registratienummer 165932715 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933

Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933 Inspectierapport IKC De Bosmark (BSO) Europastraat 10a 7091 XC DINXPERLO Registratienummer 198335933 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Aalten Datum inspectie: 26-03-2015

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259

Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Inspectierapport BSO Tjil! d'n Hazennest (BSO) Vermeulenstraat 30 5012HB TILBURG Registratienummer 696663259 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 25-08-2015

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Thuishuis Het Waddennest

Thuishuis Het Waddennest Thuishuis Het Waddennest Pedagogisch beleidsplan Marchien Meijer Wadwerderweg 60 9988 SZ Usquert Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Leidster 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Visie op het kind 3 1.4 Visie op spel

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Kerkplein (BSO) Kerkplein 3 5954BA BEESEL Registratienummer 463923091

Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Kerkplein (BSO) Kerkplein 3 5954BA BEESEL Registratienummer 463923091 Inspectierapport Kindercentrum 't Rovertje locatie Kerkplein (BSO) Kerkplein 3 5954BA BEESEL Registratienummer 463923091 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: BEESEL Datum inspectie:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN VAN AANPAK KINDERDAGVERBLIJF. KINDEROPVANG OP MAAT KOM, op weg naar zelfstandigheid. September 2015

PEDAGOGISCH PLAN VAN AANPAK KINDERDAGVERBLIJF. KINDEROPVANG OP MAAT KOM, op weg naar zelfstandigheid. September 2015 PEDAGOGISCH PLAN VAN AANPAK KINDERDAGVERBLIJF 2015 KINDEROPVANG OP MAAT KOM, op weg naar zelfstandigheid September 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1 HOOFDSTUK 1- INLEIDING 2 HOOFDSTUK 2- PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 21-01-2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Dol-fijn (KDV) Baroniestraat 3 5481CK SCHIJNDEL Registratienummer 659477099

Inspectierapport Kinderopvang Dol-fijn (KDV) Baroniestraat 3 5481CK SCHIJNDEL Registratienummer 659477099 Inspectierapport Kinderopvang Dol-fijn (KDV) Baroniestraat 3 5481CK SCHIJNDEL Registratienummer 659477099 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Schijndel Datum inspectie: 01-02-2016

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Surplus Kinderopvang Juli 2010 03-01-2011 Versie 6 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Pedagogisch beleid... 4 1.1 Doelstelling Tussenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. KDV Kiekeboe!

Pedagogisch beleidsplan. KDV Kiekeboe! Pedagogisch beleidsplan KDV Kiekeboe! Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kdv Kiekeboe!. Het pedagogisch beleidsplan is het uitgangspunt voor hoe wij werken op het kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie:

Stichting Kinderopvang Pinokkio Maastricht Procedurenummer: Bevoegd om procedure te wijzigen: Versie: Stichtingsbestuur Pagina 1 van 9 Pedagogisch beleidsplan Stichting kinderopvang Pinokkio Maastricht (verder te noemen kdv) 1. Uitgangspunten pedagogisch beleid Doel: Kinderopvang biedt ondersteuning aan

Nadere informatie

Inspectierapport Peutertuin (KDV) Juliana van Stolbergstraat 7 7009 BC Doetinchem Registratienummer 202732782

Inspectierapport Peutertuin (KDV) Juliana van Stolbergstraat 7 7009 BC Doetinchem Registratienummer 202732782 Inspectierapport Peutertuin (KDV) Juliana van Stolbergstraat 7 7009 BC Doetinchem Registratienummer 202732782 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Doetinchem Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Inspectierapport Plukkebol, locatie Raamstraat (KDV) Raamstraat 65 2613RW DELFT Registratienummer 182074572

Inspectierapport Plukkebol, locatie Raamstraat (KDV) Raamstraat 65 2613RW DELFT Registratienummer 182074572 Inspectierapport Plukkebol, locatie Raamstraat (KDV) Raamstraat 65 2613RW DELFT Registratienummer 182074572 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Delft Datum inspectie: 08-05-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport ONS Domeintje (BSO) Bosstraat 1 3317KM DORDRECHT Registratienummer 929615268

Inspectierapport ONS Domeintje (BSO) Bosstraat 1 3317KM DORDRECHT Registratienummer 929615268 Inspectierapport ONS Domeintje (BSO) Bosstraat 1 3317KM DORDRECHT Registratienummer 929615268 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 26-01-2016

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Villa Verboven (BSO) Burg van Randwijckstraat 70 5328AV ROSSUM GLD Registratienummer 231302824

Inspectierapport BSO Villa Verboven (BSO) Burg van Randwijckstraat 70 5328AV ROSSUM GLD Registratienummer 231302824 Inspectierapport BSO Villa Verboven (BSO) Burg van Randwijckstraat 70 5328AV ROSSUM GLD Registratienummer 231302824 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Maasdriel

Nadere informatie

Inspectierapport Wolkewietje (PSZ) Hoogelucht 1 7571CG OLDENZAAL

Inspectierapport Wolkewietje (PSZ) Hoogelucht 1 7571CG OLDENZAAL Inspectierapport Wolkewietje (PSZ) Hoogelucht 1 7571CG OLDENZAAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 13-10-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status: Definitief

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. BSO Hoera Baexem

Pedagogisch werkplan. BSO Hoera Baexem Pedagogisch werkplan BSO Hoera Baexem Inhoudsopgave Pedagogisch werkplan... 1 BSO Hoera Baexem... 1 1. Pedagogisch werkplan... 3 1.1 Algemene doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.3 Pedagogisch klimaat...

Nadere informatie

Inspectierapport De Wingerd (BSO) Wingerdstraat 3 7621CP BORNE Registratienummer 224346726

Inspectierapport De Wingerd (BSO) Wingerdstraat 3 7621CP BORNE Registratienummer 224346726 Inspectierapport De Wingerd (BSO) Wingerdstraat 3 7621CP BORNE Registratienummer 224346726 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 26-03-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie