Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleidsplan. Ieder kind is uniek!"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek! Wij bieden de plek waar peuters zichzelf kunnen zijn en in alle rust en veiligheid kunnen ontwikkelen BLIK 2016

2 Voorwoord In het pedagogisch beleidsplan van SWS Peuters beschrijven wij volgens welke visie en doelen wij werken op de peuterspeelzalen. De inhoud en werkwijze voldoen aan de normen zoals die gesteld zijn in de kwaliteitsbeoordeling conform ISO 9001 (International Organization for Standardization). Ieder kind is een uniek mens en zoekt zijn weg in het leven! Van groot belang is de wijze van stimuleren van deze ontwikkeling. De rol van opvoeders en pedagogisch medewerkers is hierin van cruciaal belang. Oftewel, het kind is voor een belangrijk deel afhankelijk van volwassenen. Dit zijn wij ons terdege bewust en daarom stellen wij hoge eisen aan de pedagogisch medewerkers, aan de inrichting van de peuterspeelzalen en aan de samenwerking. Binnen de peuterspeelzaal moet ieder kind zich veilig voelen, dan kan het kind zich positief ontwikkelen. Belangrijk aspect daarbij is het overdragen van waarden en normen aan kinderen. Een kind is kind in de SWS Peuters peuterspeelzalen en wordt serieus genomen door de pedagogisch medewerkers. Dat wil zeggen dat een kind de kans krijgt zich spelenderwijs te ontwikkelen. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan die ontwikkelingsgericht zijn en passen bij het kind in een stimulerende omgeving. Peuterspeelzalen zijn als voorscholen belangrijk voor een goede start op de basisschool. SWS Peuters is van mening dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten kennen en benutten. Onze werkwijze is pedagogisch verantwoord en van goede kwaliteit. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken, waarmee alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. De school en de ouders zijn hierin onze partners. SWS Peuters is een erkend leerbedrijf. Vrijwilligers, stagiaires en ouders zijn regelmatig ter ondersteuning van de pedagogisch medewerker op de groep werkzaam.

3 De Pedagogische visie van SWS Peuters Het pedagogisch beleid/visie van SWS Peuters heeft als uitgangspunt de vier wettelijke opvoedingsdoelen: A. Emotionele veiligheid B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie C. Ontwikkelen van sociale competentie D. Eigen maken van waarden en normen en cultuur A. Emotionele veiligheid Binnen SWS Peuters werken we volgens de wettelijke PKR (Pedagogisch medewerker Kind Ratio) en met vaste medewerkers op de groep. Wij streven naar een vaste groepssamenstelling. Onze medewerkers zijn gediplomeerd en deskundig. We creëren een veilig klimaat voor de kinderen, door ons sensitief en responsief op te stellen. Wenbeleid: Als een kind voor het eerst komt, wordt gekeken wat het kind aankan. Sommige kinderen starten zonder enige moeite op de peuterspeelzaal en komen direct met plezier. Ouders mogen de eerste dag een uurtje op de groep blijven en daarna bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat. Bij peuters die meer moeite hebben om te wennen, bouwen we stap voor stap op, in overleg met de ouders. De peuterspeelzaal sluit zoveel mogelijk aan bij de rituelen, taalgebruik en gebeurtenissen van thuis. We hebben aandacht en respect voor ieder kind en zijn gewoonten. B. Ontwikkelen van persoonlijke competentie Ieder kind ontwikkelt zijn cognitieve (verstandelijke), lichamelijke en sociaal-emotionele mogelijkheden in eigen tempo. Per kind kijkt de pedagogisch medewerker wat het kind al begrijpt en wat nog niet. Wat het kind wel kan en wat nog niet. Maar ook, wat het kind wil en wat niet. Kinderen worden op hun eigen mogelijkheden aangesproken. Zo laat de pedagogisch medewerker merken dat zij vertrouwen heeft in het kind. Ontwikkelingsgebieden: - Motorische ontwikkeling: de motorische ontwikkeling verdelen we in twee aspecten, grove en fijne motoriek. Bij grove motoriek gaat het over grote bewegingen, zoals rennen, fietsen, klimmen. Bij fijne motoriek gaat het over kleine bewegingen, zoals knutselen, de pop aan en uitkleden of insteekmozaïek. - Cognitieve ontwikkeling: onder cognitieve ontwikkeling verstaan we: denken, praten, waarnemen en zintuigen gebruiken. De pedagogisch medewerker biedt activiteiten aan zoals puzzelen, bouwen, een boekje voorlezen en navragen wat het kind hiervan heeft begrepen. Hierbij wordt het kind gestimuleerd in de cognitieve ontwikkeling. Tijdens alle activiteiten gebruikt de pedagogisch medewerker taal om de cognitieve ontwikkeling nog meer te prikkelen. - Taalontwikkeling: met taalontwikkeling bedoelen wij begrijpen wat er gezegd wordt en kunnen praten. Peuters moeten veelal nog leren praten of moeten de Nederlandse taal nog leren. Op alle SWS peuterspeelzalen wordt met taal- en ontwikkelingsmethodieken gewerkt en deze sluiten aan bij de methodieken van de basisschool, zodat er een doorgaande lijn is. De voertaal is Nederlands. Echter wanneer een kind de Nederlandse taal nog niet beheerst mag, indien noodzakelijk

4 naar oordeel van de pedagogisch medewerker, in de thuistaal worden gesproken. De pedagogisch medewerker stimuleert de taalontwikkeling door samen met de kinderen te spelen en de handelingen te benoemen. Specifieke taalactiviteiten: voorlezen, gespreksactiviteiten in de kring, kringspelletjes, liedjes zingen en dergelijke. Er wordt op alle peuterspeelzalen met groepsplannen gewerkt, zodat ieder kind datgene krijgt aangeboden waarmee het zich het beste kan ontwikkelen. - Creatieve ontwikkeling: onder creatieve ontwikkeling verstaan wij het uiten van ideeën en gedachten. Dit doen kinderen op allerlei manieren, zoals: praten, spelen, fantaseren, dansen, knutselen, zingen, muziek maken, verkleden en dergelijke. De Pedagogisch medewerker biedt activiteiten en materialen aan waarmee het kind de eigen fantasie kan gebruiken en ontwikkelen. C. Ontwikkelen van sociale competentie Onder sociaal emotionele ontwikkeling verstaan we het leren kennen van de eigen gevoelens (blijheid, boosheid en verdriet) ermee omgaan en ze aan anderen duidelijk te maken. In de omgang met andere kinderen en volwassenen leert het kind te ontdekken dat anderen ook emoties hebben. Kinderen krijgen interesse in andere mensen en leren spelenderwijs met de ander om te gaan. De pedagogisch medewerker begeleidt deze ontwikkeling door het kind waar nodig te ondersteunen. D. Eigen maken van waarden en normen en cultuur Elk kind benaderen we als een unieke persoonlijkheid en wordt geaccepteerd als mens met verschillende emoties, achtergronden en lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden. Kinderen nemen we als kinderen serieus in hun emoties, zoals lachen, geluk, plezier, verdriet, pijn, angst, boosheid, tevredenheid, enz. Emotionele ondersteuning is één van de basisvoorwaarden om een evenwichtig mens te worden. De pedagogisch medewerker en ook de ouders spelen een belangrijke rol in het zichtbaar maken hiervan. Dat kan alleen wanneer er over en weer respect is voor elkaars gedachten, achtergrond, standpunten, cultuur en werkwijze. De manier waarop de pedagogisch medewerker en ouders respect naar elkaar tonen, is van essentieel belang voor de manier waarop kinderen dit overnemen. We leren het kind respect en waardering voor de diversiteit en de verschillen in de groep. Dat doen we ook door aandacht te hebben voor rituelen en feesten die horen bij een religie of cultuur en bieden ruimte voor individuele ervaringen voor vieringen en rituelen die thuis gebeuren. We maken afspraken over hoe om te gaan met kinderen in de groep die anders zijn door gedrag, karakter, beperkingen of problemen.

5 De drie pedagogen We zetten de drie pedagogen in om de opvoedingsdoelen te bereiken. A. De pedagogisch medewerker B. De groep C. De omgeving A. De pedagogisch medewerker De pedagogisch medewerker gaat een persoonlijke relatie aan met alle kinderen. We bieden veiligheid, structuur en uitdaging en ruimte voor de autonomie van kinderen. De pedagogisch medewerker legt dingen uit, praat en werkt met de kinderen op zo n manier dat de kinderen gestimuleerd worden om zelf te denken en te doen. De 6 interactievaardigheden: emotionele ondersteuning bieden, structuur bieden, autonomie van kinderen respecteren, informatie en uitleg geven, ontwikkelingsstimulering en interacties tussen kinderen bevorderen, worden hierbij ingezet. De pedagogisch medewerker is het rolmodel voor de kinderen. Dat betekent dat ook wij het leuk vinden om te ontdekken, leren en te ontwikkelen. Wij kennen onze talenten en zetten die in op onze groep en voor SWS Peuters als geheel. SWS Peuters investeert in de ontwikkeling van de medewerkers door training, scholing en coaching. De pedagogisch medewerker wordt regelmatig bijgestaan door een stagiaire, soms door een vrijwilliger of ouder. Deze zijn altijd als boventallige op de groepnorm aanwezig. Wanneer er 1 beroepskracht op de groep aanwezig is (halve groep 7 kinderen), wordt de rol van de achterwacht ingevuld door een leerkracht van de basisschool. Er is altijd minimaal nog een beroepskracht binnen het gebouw aanwezig. Mocht dit niet het geval zijn, zal de teamleider deze rol op zich nemen en in het gebouw aanwezig zijn. B. De groep De pedagogisch medewerker hanteert een voor de kinderen bekende dagindeling en dagelijks terugkerende rituelen. Kinderen leren met en van elkaar binnen de groep. De kinderen leren om te gaan met emotie en gedrag van zichzelf en anderen. Begrippen als delen, wachten, aanpassen, accepteren en kleinste/grootste of jongste/oudste zijn, spelen hierbij een grote rol. We observeren hoe kinderen samenspelen en geven ze waar mogelijk vertrouwen om zelf problemen en probleempjes op te lossen. We vormen kleine groepjes rond activiteiten waardoor kinderen ook elkaar stimuleren. Door mee te spelen helpen we kinderen om hun plek in de groep te vinden. We bieden ruimte aan initiatieven van het kind. C. De omgeving De groepsruimte is voor kinderen ingericht, rekening houdend met de ontwikkelingsfase van de kinderen in de groep. Ze kunnen veilig en ongestoord spelen in aparte themahoeken. De emotionele veiligheid binnen de groepsruimte versterken we door de kleur en materiaalkeuze. Materialen voor de kinderen hangen we op ooghoogte. Nieuwe materialen worden geïntroduceerd en we leggen uit hoe en waar dit materiaal gebruikt kan worden.

6 We richten de groepsruimten en de buitenruimten zodanig in dat kinderen alleen en samen ongestoord kunnen spelen. De inrichting maakt het mogelijk om te kiezen voor activiteiten en om zelf de materialen te pakken. We hebben vaste hoeken voor vaste activiteiten en een hoek waar het kind zich terug kan trekken. Rustig en druk spel zijn duidelijk gescheiden, waardoor het kind uitgedaagd wordt en de veiligheid ervaart om zelf te spelen. We zorgen voor zoveel mogelijk echt materiaal. Er is geen overdaad aan spelmaterialen aanwezig. We passen het materiaal aan bij het thema van het moment. We leren het kind om materiaal zelfstandig te gebruiken en ook om het daarna weer op te ruimen. Spelmateriaal wordt zo opgeruimd dat het kind hier ook zelf bij kan. Materialen die wat kwetsbaar zijn, zoals een vaas met bloemen, worden op zodanige manier geïntroduceerd dat kinderen, net als thuis, weten hoe zij met het materiaal om moeten gaan. Observeren en registreren Observeren is nodig om de ontwikkeling vast te stellen en gericht te stimuleren. Gestructureerd observeert de pedagogisch medewerker het kind door te kijken, mee te spelen en te praten om het kind verder te helpen in de ontwikkeling. Het kind volgsysteem KIJK en CITO wordt gebruikt om de ontwikkelingen van het kind te volgen en te registreren. Dit gebeurt na de wenperiode (4-6 weken), op de leeftijd van 3 jaar en 3 jaar en 9 maanden. Na iedere observatie volgt een gesprek met de ouders. De peuterspeelzaal en de basisschool gebruiken meestal hetzelfde kind volgsysteem. De basisschool is dus goed op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind, wanneer het daar met 4 jaar start en kan verdergaan waar de peuterspeelzaal is gestopt. Extra zorg Wanneer gesignaleerd is, door ouders of de pedagogisch medewerker, dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit besproken tijdens de kind bespreking met de Intern Begeleider van de peuterspeelzaal. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt door de pedagogisch medewerker in samenwerking met de ouders voor een periode van 6 weken. Tussentijds kan dit zo nodig bijgesteld worden. Na deze 6 weken wordt dit plan geëvalueerd en besproken met ouders. Zo nodig is er overleg met de Intern Begeleider peuterspeelzaal en de basisschool of verdere/andere hulp nodig is. Hierbij worden de gezinsspecialist van de school en/of andere ingezet. De Intern Begeleider peuterspeelzaal neemt deel aan het Ondersteunings Team van de basisschool, zodat zorg omtrent een peuter besproken en afgestemd kan worden. De betreffende ouders worden altijd voor het ondersteuningsteam uitgenodigd.

7 Vier ogen beleid We werken volgens het vier ogen principe, wat betekent dat pedagogisch medewerkers altijd kunnen kijken, luisteren of opmerkzaam kunnen zijn op het handelen en de omgang van naaste collega s met kinderen. Het uitgangspunt is dat er altijd met twee pedagogisch medewerkers gewerkt wordt. Binnen SWS Peuters zijn een aantal uitgangspunten die in acht genomen moeten worden om het 4 ogen principe te kunnen hanteren: SWS Peuters hanteert een professioneel werkklimaat waar een lage drempel is om elkaar op gedrag en handelingen aan te spreken. Dit wordt in het team geborgd tijdens de overleggen en individuele gesprekken. Bij de inrichting van de locaties en groepen is rekening gehouden met goede zichtbaarheid van alle ruimtes. Tijdens werving en selectie worden nieuwe medewerkers gescreend door o.a. navraag bij referenties en een recente verklaring omtrent gedrag (VOG). Bij een halve bezetting van de peutergroep (7 kinderen) werkt er maar één pedagogisch medewerker op de groep. Op deze momenten is er altijd een stagiaire/vrijwilliger aanwezig om aan het vierogen beleid te voldoen. Is er geen stagiaire/vrijwilliger aanwezig, dan neemt een leerkracht deze taak over. Deze leerkracht is op de hoogte van de meldcode en zal hiernaar handelen. Samenwerken met ouders Partnerschap met ouders is wederzijdse opvoedondersteuning waarin je samenwerkt. De ouder als deskundige en verantwoordelijke van hun kind en wij als professional. Als klantvriendelijke opvoedondersteuner denken we mee met de ouder en dragen we zorg voor een samenwerkrelatie met de ouders waarin de aanpak wordt afgestemd op elkaar en samen zoekt naar oplossingen in het belang van kind, ouder en groep. Aansluiting met thuis vinden we belangrijk. Kinderen brengen vanuit thuis hun eigen waarden, normen en cultuur mee. Ook daarover zoeken we afstemming. Ouders en medewerkers kunnen daardoor samen zorgen voor een doorgaande lijn voor het kind tussen thuis en peuterspeelzaal. Daarom vragen we bij het plaatsingsgesprek naar de ideeën, gebruiken en verwachtingen van de ouders en besteden we in de wenperiode niet alleen aan het kind maar ook aan de ouders aandacht. Ouders die zich thuis voelen, stralen dat af op de kinderen. Wij zorgen dat ouders zich welkom voelen in de peuterspeelzaal. Ouders zijn altijd welkom om even te blijven en te kijken. Ouders die dit leuk vinden mogen een dagdeel blijven op de groep van hun kind. We informeren de ouders over de activiteiten en de belevenissen in de groep en we vragen ouders hoe het thuis gaat, hoe zij thuis met hun kinderen omgaan en hoe zij denken over opvoeding en ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we de haal- en brengmomenten. We voeren oudergesprekken na een observatie en naar aanleiding op initiatief van de pedagogisch medewerker of ouder(s) Er worden minimaal 3 oudergesprekken gevoerd tijdens de periode (1 ½ jaar) dat een kind op de peuterspeelzaal zit. We vragen ouders hun kind op tijd te brengen en te halen. Doen zij dit niet, volgt er een gesprek. Wanneer ouders hier geen gehoor aan geven, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de regels hieromtrent van de basisschool waar de peuterspeelzaal aan verbonden is.

8 Samenwerken met school In de ontwikkeling van de peuterspeelzalen en (de onderbouw van) de basisschool is een intensieve samenwerking. Elke peuterspeelzaal hoort bij een basisschool. En gaat een samenwerkingstraject aan met deze school. Vanuit SWS Peuters zorgen we voor een doorgaande lijn met de school. SWS Peuters heeft met de basisscholen vastgelegd in een samenwerking overeenkomst. We zijn wederzijds op de hoogte van het pedagogisch/educatief handelen en stemmen dit af. Ook is er afstemming over programma s, methoden en thema s en in gebruik van ruimten, materialen en ouderactiviteiten. Er is dagelijks contact met de school en we zorgen dat school en de peuterspeelzaal wederzijds op de hoogte zijn van de activiteiten en belangrijke ontwikkelingen en stemmen deze af. In overleg met ouders dragen we informatie over de ontwikkeling van de kinderen over aan de school waar het kind naar toe gaat, zodat de leerkrachten kunnen voortgaan waar wij zijn gebleven. De peuterspeelzaal en de school werken met een gezamenlijk geschreven ouderbeleid. Ouders kunnen hun kind tegelijkertijd inschrijven voor de peuterspeelzaal en de basisschool. Ouders van de peuterspeelzaal worden gevraagd deel te nemen aan de oudercommissie van de basisschool als afvaardiging van de peuterspeelzaal, zodat ook hier samenwerking plaatsvindt. De peuterspeelzaal sluit aan bij de informatieverstrekking van school naar de ouders, zoals Facebook, website, Twitter of andere social media.

Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016

Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016 Pedagogisch beleid en werkplan BSO Versiedatum: 27 september 2016 Het pedagogisch beleid van KomKids is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Samenwerken met ouders Werken met kinderen houdt in dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleid en werkplan O 4 jaar

Pedagogisch beleid en werkplan O 4 jaar Pedagogisch beleid en werkplan O 4 jaar Versiedatum: 30 juni 2014 Het pedagogisch beleid van KomKids is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Samenwerken met ouders Werken met kinderen houdt in dat

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Doel Dit pedagogisch beleid is een leidraad voor het handelen van pedagogisch medewerkers bij het werken binnen alle groepen van SKK.

Doel Dit pedagogisch beleid is een leidraad voor het handelen van pedagogisch medewerkers bij het werken binnen alle groepen van SKK. Pedagogisch beleid Doel Dit pedagogisch beleid is een leidraad voor het handelen van pedagogisch medewerkers bij het werken binnen alle groepen van SKK. Werkwijze Er wordt gewerkt volgens de 4 opvoedingsdoelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kids&Co

Pedagogisch beleid Kids&Co Pedagogisch beleid Kids&Co Doel van Kids&Co. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar. In een groep van max 8

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. De Wielewaal

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. De Wielewaal Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Wielewaal INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 1. De Basisgroep 4 2. Welbevinden en ontwikkeling 9 3. Pedagogische doelen 11 Pagina 2 van 12 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN-

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan KomKids

Pedagogisch werkplan KomKids Pedagogisch werkplan KomKids Er wordt gewerkt volgens de 4 opvoedingsdoelen uit het pedagogisch beleid n.l.: 1. emotionele veiligheid 2. ontwikkelen van persoonlijke competentie 3. ontwikkelen van sociale

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde

Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Pedagogisch Beleidsplan Peuterspeelzaal De Torteltuin Mariaschool Paterswolde Inhoud: 1. Inleiding 2. Dagindeling / werkwijze peuterspeelzaal 3. Emotionele veiligheid 4. Persoonlijke competentie 5. Sociale

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch plan van aanpak VOORSCHOOL & samenspel. IN-BIJ-MET school

Pedagogisch plan van aanpak VOORSCHOOL & samenspel. IN-BIJ-MET school Pedagogisch plan van aanpak 2016 VOORSCHOOL & samenspel IN-BIJ-MET school INHOUDSOPGAVE Inleiding o Pedagogische kwaliteit SRK 3 o Voor wie is het PPA? 3 o LEUK Ypenburg 3 o Eigenheid van LEUK Fontein

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne

Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Pedagogisch Werkplan BSO In de Manne Inhoud: 1. Inleiding 2. Indeling van de groepen 3. Dagindeling 4. Het team 5. Emotionele veiligheid 6. Persoonlijke competentie 7. Sociale competentie 8. Waarden en

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen

Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Samenvatting pedagogisch beleidsplan Trias Kinderopvang, waar kinderen zich thuis voelen Voor u ligt het samengevatte pedagogisch beleidsplan van de kinderdagverblijven van Trias Kinderopvang. Doelstellingen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE DE KLEINE WERELD. PED-bel03 v05

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE DE KLEINE WERELD. PED-bel03 v05 pagina 1 van 6 Algemeen Kindercentrum De Kleine Wereld, is gevestigd in de dependance van de OBS de Wereld, gelegen in de wijk de Nude. Het kindercentrum bestaat uit een Peutergroep en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

De pedagogische visie

De pedagogische visie De pedagogische visie De peuterspeelzaal t Speulhuus is een algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorziening waar ingespeeld wordt op wensen en behoeften van kinderen en ouders, met als achterliggend

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

SLO PILOT VVE/PO Utrecht

SLO PILOT VVE/PO Utrecht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) Tussen voorschoolse instelling en basisschool Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje 1. DOEL van de voorschool Het doel van de voorschool is door middel van het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter Overdrachtdocument Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal Peuter Kleuter De overdracht De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors Pedagogisch werkplan Peutercentrum De Mors Juni 2017 1 Inhoud 1. informatie over peutercentrum de Mors p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015

Pedagogisch beleid 0 4 jaar. een samenvatting. Juni 2015 Pedagogisch beleid 0 4 jaar een samenvatting Juni 2015 Waarom een pedagogisch beleid? Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis

Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Hofferie / Okehuis Per 19 augustus 2013 starten wij binnen het Kindcentrum Hofferie met het aanbieden van peuteropvang. Deze ontwikkeling komt voort uit de aanbesteding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep!

Inleiding. Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep! Inleiding Weten en kijken Pedagogisch medewerker in de kinderopvang: een belangrijk en verantwoordelijk beroep! Goede kinderopvang is een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis. Kinderopvang biedt

Nadere informatie

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds

DEMO. Voornaam. Achternaam. Geboortedatum. Gezinssamenstelling. Plaats in kinderrij. Levensbeschouwing. Nationaliteit ouders. In Nederland sinds BASIS observatieformulier PEUTERPRAAT GEGEVENS KIND Voornaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Jongen/Meisje Gezinssamenstelling Plaats in kinderrij Levensbeschouwing Nationaliteit ouders In Nederland

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO PH Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen, is

Nadere informatie

Inspectierapport Nijntje Pluis (PSZ) Melisselaar 1a 5467BM VEGHEL

Inspectierapport Nijntje Pluis (PSZ) Melisselaar 1a 5467BM VEGHEL Inspectierapport Nijntje Pluis (PSZ) Melisselaar 1a 5467BM VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Veghel Datum inspectie: 02-06-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelopvang Zuidwest

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelopvang Zuidwest Pedagogisch werkplan Peuterspeelopvang Zuidwest Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Zuidwest p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Werkinstructie invuller kijklijst

Werkinstructie invuller kijklijst Werkinstructie invuller kijklijst 1. Inleiding: De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Om de overgang

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelhoek (PSZ) Ericastraat VR VEGHEL

Inspectierapport Hummelhoek (PSZ) Ericastraat VR VEGHEL Inspectierapport Hummelhoek (PSZ) Ericastraat 17 5464VR VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Veghel Datum inspectie: 01-04-2015 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan omdat ieder kind kei belangrijk is bso INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 2.1 Algemene doelstelling 2.2 Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling 2.3 Onze visie op buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Thuishuis Baloe

Pedagogisch Beleidsplan. Thuishuis Baloe Pedagogisch Beleidsplan Thuishuis Baloe Frans van Mierisstraat 42 8932 KV Leeuwarden tel:0652203509 e-mail: thuishuisbaloe@hotmail.com Jessica Jorna 11-02-2010 Inhoudsopgave Blz 2 2 Voorwoord Blz 3 1.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis

Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Pedagogisch beleid gastouderbureau OOK-Thuis Opvang door Nanny s Inleiding Kinderen moeten zich bij Kinderopvang OOK prettig voelen. Dat is waar alles om draait. Wij willen dat de opvang aantrekkelijk

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Inspectierapport De Blikvanger (PSZ) Operalaan 150 7577JA OLDENZAAL

Inspectierapport De Blikvanger (PSZ) Operalaan 150 7577JA OLDENZAAL Inspectierapport De Blikvanger (PSZ) Operalaan 150 7577JA OLDENZAAL Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 03-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

5 pedagogisch medewerkers

5 pedagogisch medewerkers 5 pedagogisch medewerkers In dit hoofdstuk gaan we in op de pedagogisch medewerker. Zij heeft grote invloed op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen in de opvang. Door individuele interactie met

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem spelend groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Inleiding Het pedagogisch beleid vormt de basis voor het pedagogisch handelen op alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verkorte versie van de pedagogische visie en beleid van Happy Kids kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kinderen worden beschermd en gekoesterd door hun ouder(s) of verzorgers. Daar wordt de basis

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Ouderbeleid Peuterdorp

Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid Peuterdorp Ouderbeleid = de visie op de positie en rol in de eigen voorziening Ouderparticipatie = de vertaling van het ouderbeleid: hoe doe je dat Ouder als klant Ouder

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

Kinderdomein Enschede Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Kinderdomein Enschede Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf 0-4 jaar Kinderdomein Enschede Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf 0-4 jaar Inleiding In het pedagogisch beleidsplan worden de uitgangspunten van het werken met kinderen in het kinderdagverblijf van Kinderdomein

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Het Koningskind INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 1. De Basisgroep 4 2. Welbevinden en ontwikkeling 9 3. Pedagogische doelen 11 Pagina 2 van 12 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN-

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder

Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder Pedagogisch werkplan Peutergroep De Touwladder 1. De locatie De locatie bevindt zich in Ugchelen, nabij Apeldoorn. De locatie heeft 1 groep en is 1 ochtend geopend. Er kunnen ieder dagdeel 8 peuters van

Nadere informatie

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM

Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: BRUNSSUM Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID BSO

PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEID BSO PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE EN VERTROUWDE OMGEVING 2. ZELFSTANDIGHEID EN ZELFVERTROUWEN 3. DE SOCIALE

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan KIJK peuterspeelzalen

Pedagogisch beleidsplan KIJK peuterspeelzalen Pedagogisch beleidsplan KIJK peuterspeelzalen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie... 4 Emotionele veiligheid... 4 Persoonlijke competentie: elk kind is uniek... 4 Sociale competentie...

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kidscasa

Pedagogisch beleid Kidscasa Pedagogisch beleid Kidscasa Doel van Kidscasa. Het zorg dragen voor een zo breed mogelijk aanbod van professionele kinderopvang. Het aanbod is gericht op kinderen van 0 tot 12 jaar (of zolang zij de basisschool

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Peuterspeelzaal Ukkie BV 2015-02 Deel 1: Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Ukkie 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Bieden van emotionele en lichamelijke veiligheid 1.4.2. Ontwikkeling sociale

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC

PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC PEDAGOGISCH BELEID VAN DE SKPC Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van de SKPC. Het klinkt eenvoudig, maar hoe gaat dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen

Nadere informatie

Informatieboekje. Voorschool

Informatieboekje. Voorschool Informatieboekje Voorschool email: directie@pionier.nl website: www.obsdepionier.nl OBS de Pionier Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout 0162-437832 Versie: juni 2017 Voorschool OBS de Pionier De voorschool van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan CONCEPT

Pedagogisch beleidsplan CONCEPT Pedagogisch beleidsplan CONCEPT Versie 19-06-2015 INHOUDSOPGAVE 1: Inleiding 2 2: Onze visie op kinderen 4 Opvang Ontwikkeling Ontspanning Opvoeding Onderwijs 3: Onze houdingsaspecten 8 Emotionele ondersteuning

Nadere informatie

Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT

Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT Inspectierapport kinderopvang en peuterspeelzaal Lewieke (PSZ) Brusselsestraat 46 6211PG MAASTRICHT Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: MAASTRICHT Datum inspectie: 24-11-2014 Type

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Kinderdomein Enschede Pedagogisch Beleidsplan

Kinderdomein Enschede Pedagogisch Beleidsplan Kinderdomein Enschede Pedagogisch Beleidsplan Peuterarrangementen Inleiding In het pedagogisch beleidsplan worden de uitgangspunten van het werken met peuters in de kinderopvang van Kinderdomein Enschede

Nadere informatie

De dagelijkse praktijk op

De dagelijkse praktijk op De dagelijkse praktijk op Peuteropvang het Babbelaartje Plaats en datum: Doetinchem 22 maart 2013 Hoofdstuk 1: Inleiding In het pedagogisch beleid staat de visie en werkwijze van Kinderopvang Humanitas

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inleiding ICB Toermalijn wil de opvoedkundige kwaliteit ontwikkelen en bewaken. Daarom wordt op de peuterspeelzaal t Clowntje- ICB Toermalijn gewerkt met een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken In het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal beschrijven we hoe we tegen peuters en hun ontwikkeling aankijken en hoe de peuterspeelzaal bij

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie