Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slim&Zuinig. Verantwoordingsrapportage. 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig"

Transcriptie

1 Slim&Zuinig Verantwoordingsrapportage 8 maart 2013 Kernteam Slim&Zuinig 1

2 De inhoudsopgave De aanleiding... 3 De afspraken... 4 De maatregelen... 5 De financiën Het proces en resultaat

3 De aanleiding In 2011 werd de ambtelijke organisatie in toenemende mate geconfronteerd met het spanningsveld tussen capaciteit, middelen en takenpakket.de organisatie stond voor een grote opgave: een groeiend takenpakket dat steeds complexer werd in een tijd van economische crisis. Minder inkomsten, meer risico s, meer uitgaven voor bepaalde wettelijke taken en het Rijk dat in de nabije toekomst meer taken bij de gemeente zou gaan neerleggen waarvoor de nodige kennisen capaciteit ingezet moet worden. Dit alles vergde een enorme inspanning van de organisatie. Kortom het einde van de huidige bandbreedte en bodem van de huishoudpot van de organisatie was in zicht en dwongen de organisatie tot forse bezuinigingen en een grotere flexibiliteit in de organisatie.tegelijkertijd waren er voor ziektevervanging, inhuur derden en opleidingen voor medewerkers al krappe budgetten en werd ook noodzakelijke extra inzet verwacht op voorbereiding van de nieuwe taken. Hierdoor onstond de behoefte aan een gericht programma om de organisatie aan deze nieuwe dynamiek te kunnen laten aanpassen. Als de organisatie hier namelijk niets aan zou doen, dan zou haar dienstverlening en uitvoering onder druk komen te staan en zou zij op termijn haar zelfstandigheid als gemeente kunnen verliezen. Bovengenoemd spanningsveld is toen verwoord in de notitie Voorsorteren op de toekomst. In november 2011 voerde de raad aan de hand van deze notitie een discussie over de financiële kaders van de organisatie. De raad onderkende dat zelfstandig blijven betekent kwaliteit en ruimte voor lokale opgaven. Dat betekent dicht bij de burger blijven. Door zelfstandig te blijven, bereiken we betere resultaten voor de inwoners van Coevorden. Een positie waar de raad nadrukkelijk voor koos. Daarnaast erkende de raad de omschreven frictie in de organisatie en gaf de organisatie tijd en middelen om dit om te buigen. Hiermee had de ambtelijke organisatie de opdracht slimmer en zuiniger te gaan werken, om bovenstaande opgaven aan te kunnen naast het invullen van de al lopende bezuinigingen. In april stelde de raad hiervoor een plan van aanpak vast waarin werd beschreven hoe er slimmer en zuiniger gewerkt kon worden. Er zijn hierin vier doelstellingen geformuleerd: Een strakkere bestuurlijke en ambtelijke sturing Een betere beheersing bedrijfskosten Verbetering kwaliteit en verdere professionalisering medewerkers Samenwerken/uitbesteden en opvangen decentralisatie Voor deze vier doelstellingen zijn tien maatregelen in gang gezet. In onderstaande rapportage een overzicht van de resultaten van Slim&Zuinig die in een jaar tijd zijn behaald. 3

4 De afspraken In het plan van aanpak dat in april 2012 werd opgeleverd, spraken wij af: De vastgestelde bezuinigingen in het kader van Perspectief vraagt Durf worden gerealiseerd; De organisatie werkt voor wat betreft het huidige takenpakket, binnen de daarvoor afgesproken financiële kaders; De organisatie creëert financiële ruimte (2013 e.v.) om de flexibiliteit en wendbaarheid van de huidige organisatie te vergroten; De raad wordt periodiek gerapporteerd over de voortgang; Bij het opmaken van de perspectiefnota 2014 wordt de balans opgemaakt over de omvang van de organisatie in relatie tot het takenpakket in het licht van de dan bekende effecten van de decentralisatie. De bezuiniging in het kader van perspectief vraagt durf voor 2012 is geheel ingevuld. Voor de volgende jaren zijn maatregelen en activiteiten in gang gezet. De organisatie werkt voor wat betreft de bedrijfsvoering binnen de financiële kaders Er is (financiële) ruimte gecreëerd om de flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie te vergroten Aan de raad is periodiek gerapporteerd over de voortgang De perspectiefnota is nog in ontwikkeling. Maar bijvoorbeeld over de consequenties voor de omvang van de ambtelijke organisatie in relatie tot de decentralisaties in het sociaal domein is nog steeds veel onduidelijk. 4

5 De maatregelen Organisatie-brede taakstelling (tien per team) Wat gaan wij doen? Wij gaan ,-- besparen door alle teams een structurele generieke taakstelling te laten invullen. Wanneer is het klaar? Geheel 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Betere beheersing van de bedrijfskosten, Verbetering kwaliteit en verdere professionalisering medewerkers. Het project heeft euro aan structurele besparingen opgeleverd. De besparingen komen ten goede aan de flexibele schil. De flexibele schil is er voor opleidingskosten, ziektevervanging en inhuur van specialisten. Actuele Bestuursproductie-agenda Wat gaan wij doen? Wij gaan het beeld van de bestuurlijke opgave doorlopend actualiseren op basis van bestuurlijke prioriteiten. Wanneer is het klaar? De BPA verschijnt doorlopend gelijktijdig met de cyclische jaarstukken (planning volgens P&C-cyclus) Draagt bij aan aandachtsgebied Strakkere bestuurlijke en ambtelijke sturing In 2012 is met de stukken ten behoeve van de P&C-cyclus de BPA periodiek geactualiseerd. Op dit moment wordt een nader voorstel uitgewerkt ten behoeve van een verdere verbetering van het in- en overzicht van de BPA. Opleiden en ontwikkelen Wat gaan wij doen? Wij gaan een plan van aanpak opstellen voor de doorontwikkeling van de HRM-instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van de organisatie. Wanneer is het klaar? Mei 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Kwaliteit en verdere professionalisering van medewerkers Wat gaan wij doen? Wij gaan ons opleidingsbeleid meer planmatig vormgeven. Hiertoe stellen wij een strategisch opleidingsplan op met een meerjarig opleidingsprogramma. Wij gaan meer gebruik maken van nieuwe opleidingsconcepten (Het Nieuwe Leren) en stellen extra middelen beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Wanneer is het klaar? April 2012 (SOP) Dec 2012 (overig) Draagt bij aan aandachtsgebied Kwaliteit en verdere professionalisering van medewerkers De belangrijkste ontwikkelthema s zijn gericht op vergroting van de inzetbaarheid en flexibiliteit. Dit hangt nauw samen met de maatregelen strategische personeelsplanning en flexibilisering van de arbeid. Binnen deze maatregelen hebben wij de afelopen periode 5

6 gewerkt aan bewustwording bij medewerkers en leidinggevenden en zijn concrete programma s uitgewerkt. Het strategisch opleidingsplan (SOP) is vastgesteld. Dit plan voorziet o.a. in een jaarlijkse inventarisatie vanuit de Individuele Werk Plan (IWP) gesprekken en een jaarlijks centraal opleidingsprogramma. Beide zijn in 2012 gerealiseerd. De strategische thema s hadden betrekking op de volgende aspecten: 1. Basis op orde; Uit de in 2012 gevolgde opleidingen blijkt dat deze voor een deel horen bij de basis op orde, als een impuls / een inhaalslag; 2. Organisatiethema s; Deze zijn verwerkt in het centrale programma 2012 en enkele lopen door in Ruimte voor ontwikkeling; In 2012 is er ruim baan gegeven voor ontwikkeling, er zijn een aantal loopbaanopleidingen gestart, deze zijn vaak kostbaar en lopen deels door in Duurzame inzetbaarheid; Hier zal in 2013 aan verder gewerkt worden door o.a. vlootschouw Strategische Personeels Planning, de implementatie van de notitie Jij bent aan zet en de effecten van de trainingen Leidinggeven aan beweging. Omdat veel opleidingen starten in de maand september loopt het programma door in Naast klassieke opleidingen hebben wij in 2012 ook geëxperimenteerd met andere vormen van ontwikkelen. Zo heeft een eerste verkenning van Het Nieuwe Leren (elearning) plaatsgevonden. E-learning biedt kansen maar vraagt ook om een zorgvuldige implementatie. Omdat er nu al veel acties lopen op het gebied van opleiding en ontwikkeling is de eventuele implementatie van e-learning doorgeschoven. In de afgelopen periode zijn 25 instrumenten ontwikkeld dan wel uitgewerkt die een bijdrage leveren aan de genoemde thema s. Deze zijn op een compacte wijze inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor medewerkers en leidinggevenden. Tijdens werkoverleggen en afdelingsbrede bijeenkomsten is aandacht besteed aan dit thema. Medewerkers zijn gestimuleerd hun ontwikkeling in eigen hand te nemen. Leidinggevenden zijn getraind in leidinggeven aan mobiliteit en rond de kennis van de HR instrumenten. Naast het aanbieden van vakgerichte cursussen hebben wij ook trainingen (mede)ontwikkeld op onder andere het gebied van projectmanagement, samenwerking en persoonlijke- en/of teamontwikkeling. Onze organisatie heeft deelgenomen aan de wisselweek in Drents verband, een week waarin medewerkers de mogelijkheid werd geboden een kijkje te nemen in de keuken van een andere organisatie. Ook hebben wij medewerkers van andere gemeenten op tijdelijke klussen geplaatst en hebben medewerkers tijdelijk nieuwe taken gekregen om bepaalde competenties te ontwikkelen. In regionaal verband hebben wij meegewerkt aan de totstandkoming van een mobiliteitsnetwerk Vooruit in Drenthe. Door deze initiatieven merken wij nu reeds de effecten in de organisatie. Steeds vaker komen medewerkers met een ontwikkelvraag. Zo waren bijvoorbeeld de drie aangeboden workshops Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? nagenoeg direct vol geboekt. Ook zien wij dat leidinggevenden beter in staat zijn potentieel in te schatten en mogelijkheden te bespreken met de medewerkers. De toegenomen complexiteit van onze vraagstukken en de behoefte aan een verbetering van het samenspel tussen burgers, bestuur en de ambtelijke organisatie, vraagt om medewerkers die hierin adequaat kunnen opereren. Ook hiervoor hebben wij een leergang ontwikkeld. Deze wordt in 2013 uitgevoerd. 6

7 Deze impulsen worden vervolgd in 2013 e.v. en zijn in de lijn belegd bij de afdeling B&O. Strategische personeelsplanning Wat gaan wij doen? Wij gaan beleidskaders en concrete maatregelen opstellen die gericht zijn op een bevordering van de in-, door- en uitstroom van medewerkers in relatie tot het functioneren en inzetbaarheid. Wanneer is het klaar? Mei 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Kwaliteit en verdere professionalisering van medewerkers Wat gaan wij doen? Wij gaan verdere invulling geven aan competentiemanagement door per functieprofiel de (nieuwe) competenties te benoemen die voor de versnelling van de organisatieontwikkeling nodig zijn en gaan daar gericht op sturen. Wanneer is het klaar? Mei 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Kwaliteit en verdere professionalisering van medewerkers De komende 9 jaar en specifiek vanaf 2015 (met een piek in 2016) komt een uitstroom van 71 mensen uit de organisatie op gang omdat zij met pensioen gaan. Om de kwaliteit en de aanwezigheid van de kennis en kunde te waarborgen is voor de komende 9 jaar per team inzichtelijk gemaakt welke personen c.q. functies het betreft. In de recent opgestelde notitie mobiliteit en loopbaanontwikkeling wordt op bovenstaande problematiek ingegaan en hoe dit opgevangen moet gaan worden. Ook is beleid vastgesteld met betrekking tot de verplichte mobiliteit bij disfunctioneren, de vrijwillige mobiliteit en loopbaanontwikkeling en de doorontwikkeling van competentiemanagement. Onder de titel Jij bent aan zet worden medewerkers via de reguliere HRM-cyclus gestimuleerd hun eigen inzetbaarheid te verbeteren vanaf In 2013 wordt nog zeker een extra impuls gegeven aan het verbreden van de inzetbaarheid van medewerkers door samenwerking en verbinding. Daarna is de inschatting dat het verbreden van inzetbaar van medewerkers via de (nieuwe) reguliere werkwijzen voldoende is geborgd. Flexibilisering arbeid Wat gaan wij doen? 1. Wij gaan de formatie vormgeven aan de hand van een vaste kern en een flexibele schil afgestemd op de bedrijfsproductie. 2. Wij gaan de inkoop van de flexibele arbeid op de markt aanbesteden. In 2012 gaat dit ,-- opleveren 3. Wij gaan de inkoop van arbeid strakker vormgeven; 4. Wij gaan het werktijdenbeleid herzien. 5. Wij onderzoeken de verdere mogelijkheden voor telewerken o.b.v. uitkomsten van de pilot telewerken. Wanneer is het klaar? eind 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Betere beheersing van de bedrijfskosten, Verbetering kwaliteit En verdere professionalisering medewerkers 7

8 Per afdeling/team is een eerste inventarisatie gemaakt waar de pieken en dalen in het productieproces zitten en wat de noodzaak aan structurele en incidentele bezetting hierin is. Nu wordt bekeken hoe de werkprocessen anders ingericht kunnen worden om tot een meer flexibele bezetting te komen. Om de inzetbaarheid van het eigen personeel te bevorderen en de kosten aan externe inhuur te beperken wordt per (tijdelijke dan wel vaste) vacature intern bekeken wie hiervoor intern in aanmerking komt. Tevens wordt de werving van tijdelijke klussen of projecten via intranet uitgezet onder het eigen personeel, het personeel in BOCE verband of via de Drentse netwerken. De inkoop van (externe) arbeid is hierdoor strakker vormgegeven. Naar verwachting zal externe inhuur alleen nog plaatsvinden voor specifieke expertise of specifiek projectleiderschap. Op termijn levert dit zowel in financiële als in ontwikkelende zin, veel voordelen op. Ook over de flexibilisering van de nieuwe werktijden zijn per afdeling discussies gevoerd. De pilot nieuwe werktijdenregeling is 1 januari 2013 gestart. De pilot telewerken is succesvol afgerond en tijd en plaats onafhankelijk werken zal een vast onderdeel gaan uitmaken van onze organisatie. Begin 2013 worden de afspraken rond telewerken geformaliseerd. Wij hebben onderzocht of wij bij de inkoop van flexibele arbeid samen kunnen werken in BOCE-verband. Na diverse gesprekken en is hieruit gebleken dat een eventuele gezamenlijke aanbesteding op zijn vroegst in 2014 kan plaatsvinden. In de tussenliggende periode is samenwerking op dit vlak niet mogelijk. Voor het tussenliggende jaar 2013 kijken we naar tijdelijk oplossing. Op dit moment wordt een voorstel voorbereid over andere vormgeving van de inhuur van flexibele arbeid tot aan de eventuele deelname in een BOCE aanbesteding Hierdoor is nog geen harde bezuiniging van in te boeken. Wel is in 2012 enerzijds gestuurd op het maken van selectievere keuzes en meer gebruik te maken van bestaande netwerken, het hebben van meer aandacht voor scherpere onderhandeling en anderzijds de economische situatie, waardoor tarieven onder druk zijn komen te staan. De inhuur van flexibele arbeid bleef hierdoor in 2012 reeds binnen de kaders van de bedrijfsvoeringsbudgetten. Flexibilisering van arbeid is voor 2013 e.v. in de lijn belegd bij de afdeling B&O. Evaluatie bestaande samenwerkingsovereenkomsten Wat gaan wij doen? Wij gaan ,-- besparen door nieuwe afspraken te maken ten aanzien van de bestaande BOCE overeenkomsten. Wanneer is het klaar? Voor 1 juli 2012 wordt de evaluatie opgeleverd. Realisering hangt af van de nieuw te maken afspraken in BOCE-verband. Draagt bij aan aandachtsgebied Betere beheersing van de bedrijfskosten De evaluatie van de samenwerking in BOCE-verband is afgerond. Uit de evaluatie is gebleken dat er veel is bereikt, maar tegelijk zijn er voor een aantal onderdelen ook goede lessen te leren. Mede op basis van deze uitkomsten is met de gemeente Emmen het gesprek gestart over de opbouw van de tarieven. Deze gesprekken worden in 2013 afgerond. De economische crisis heeft zijn weerslag op de gemeentelijke ontwikkelingen en zorgt voor een toenemende financiële druk op de gemeentelijke begrotingen. Ook de maatregelen uit het nieuwe regeerakkoord hebben grote gevolgen voor het gemeentelijk beleid. Eventuele keuzes over verdergaande samenwerking zijn daarnaast afhankelijk van de uitkomsten van de takendiscussie. De gemeente blijft daarom steeds in gesprek met mogelijke samenwerkingspartners (onder andere in BOCE-verband). 8

9 Inventarisatie zoekgebieden samenwerking/uitbesteding Wat gaan wij doen? Ontwikkeling van een Coevordens afwegingsmodel. Uitvoeren van nader te bepalen businesscases Wanneer is het klaar? Oplevering afwegingsmodel voor 1 juli Ontwikkelen en uitvoerenbusinesscases vanaf september 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Betere beheersing van de bedrijfskosten. Om potentiële mogelijkheden voor samenwerking of uitbesteding te inventariseren is in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn een afwegingskader ontwikkeld. Op basis van dit model hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Borger-Odoorn om naast samenwerking in BOCE-verband om kansen voor bilaterale samenwerking te onderzoeken. Gegeven de presentatie van een nieuw regeerakkoord en het opstarten van de takendiscussie in het najaar van 2012 is er besloten om nog geen nadere businesscases op te starten om concrete samenwerking of uitbesteding van een taak op kosten en baten te onderzoeken. Dit is pas effectief als de implicaties van het regeerakkoord en de takendiscussie duidelijk zijn. 9

10 Voorbereiden takendiscussie Wat gaan wij doen? Wij gaan een takendiscussie met het bestuur voorbereiden. Wanneer is het klaar? Voorjaar 2013 Draagt bij aan aandachtsgebied Strakkere bestuurlijke en ambtelijke sturing Voor deze maatregel is een behandelvoorstel ontwikkeld dat in het seniorenconvent eind 2012 is besproken. Aan de hand van dit behandelvoorstel heeft in de raad besluitvorming plaatsgevonden over de gewenste invulling van de takendiscussie. Wezenlijk onderdeel hierbij is dat de raad een maatschappelijke dialoog wenst te voeren over de (kern)taken van de gemeente. De takendiscussie zal in de eerste helft van 2013 plaatsvinden, zodat besluitvorming over nieuwe bezuinigingsmaatregelen mogelijk is voorafgaand aan de begroting Werkprocessen optimaliseren Wat gaan wij doen? Wij gaan onze werkprocessen optimaliseren door de Lean-methodiek toe te passen op processen: a. waar we inhuur willen verminderen b. waarbij veel personen betrokken zijn (omvangrijke processen) c. die veel kosten (dure processen) Hiermee besparen wij ,-- Wanneer is het klaar? Geheel 2012 e.v. Draagt bij aan aandachtsgebied Betere beheersing van de bedrijfskosten, Verbetering kwaliteit en Verdere professionalisering medewerkers. De Lean-methodiek vergt specifieke kennis en expertise. Daarom hebben we een zestal van onze medewerkers opgeleid tot Green Belt. Deze medewerkers kunnen teams of andere eigenaren van processen helpen met het optimaliseren van processen. De eerste drie processen zijn via de Leanmethodiek bekeken voor optimalisatie. Dit kan deze processen efficiëntermaken met een geïnventariseerde potentiele besparing van euro. Hierin zitten nog te maken afwegingen omdat efficiëntie-keuzes ook effect kunnen hebben voor de klantbeleving van de burger en soms is voor te behalen efficiëntie-voordelen de medewerking van derden vereist. Het MT monitort de verdere implementaties van de processen.daarnaast zijn drie nieuwe processen uitgekozen om te optimaliseren. Deze impulsen worden vervolgd in 2013 e.v. en zijn in de lijn belegd bij de afdeling K&C. In 2013 wordt nog een extra impuls gegeven, een extern bureau geeft greenbeltsondersteuning en leidt een aantal medewerkers op tot greenbelt. Daarna is deinschatting dat het Leangedachtengoed voldoende is geborgd in de organisatie, maarwel blijvend onderhoud nodig heeft. De directe financiële doelstelling van het project procesoptimalisatie bestond uit het opleveren van een structurele opbrengst van (vanaf 2013) ten behoeve van herallocatie naar de personele middelen zodat met het project een bijdrage te zou leveren om met onze organisatie "binnen de afgesproken financiële kaders te blijven". 10

11 Het project Lean heeft er nog niet voor kunnen zorgen dat we vanaf 1 januari 2013 een begrotingstechnische besparing van euro hebben gerealiseerd. Dat houdt niet in dat de financiële target van het project niet behaald is. Van een deel van de te optimaliseren processen in 2012 is de implementatie nog niet afgerond. Daarnaast levert het werken met meer geoptimaliseerde processen namelijk niet in alle gevallen een grote besparing op die te traceren is naar één taak, persoon, team of zelfs afdeling. Het gaat vaak om vele snippers van verbeterpunten die gezamenlijk zorgen voor een meer gestroomlijnd proces. Deze versnipperde bijdragen hebben er mede toegeleid dat er ruimte is ontstaan en we in staat zijn om binnen de afgesproken financiële kaders te opereren. Zoals hierboven al aangegeven hebben we in 2012 op veel verschillende en meer concrete plaatsen besparingspotentieel aangetoond en zit een deel van dit potentieel in nog lopende projecten. In de meeste gevallen gaat het hier om adviezen in de vorm van: "als we dit niet meer op manier A doen, maar op manier B dan kan dat tot een besparing X leiden". In 2013 maken we keuzes op basis van deze opties en komen er tevens, omdat we doorgaan met Lean, allerlei nieuwe opties aan het licht. Ook hebben we op bepaalde plekken al personeel efficiënter kunnen inzetten voor andere taken. In 2013 zal structureel euro worden bespaard door middel van verzilveren van het potentieel, en zijn we in staat om in latere jaren meer te realiseren. Bijvoorbeeld door het niet opvullen van vacature ruimte of het benutten van interne verschuivingen. Ambtelijk-bestuurlijk samenspel Wat gaan wij doen? Wij gaan elke drie maanden een werkconferentie tussen het college en MT organiseren. Wanneer is het klaar? Februari, mei, september en december 2012 Draagt bij aan aandachtsgebied Strakkere bestuurlijke en ambtelijke sturing Voor de verdere versterking van de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking op het terrein van (strategische) beleidsontwikkeling vindt er periodiek een overleg tussen college en MT. Gedurende geheel 2012 zijn er een aantal gezamenlijke overleggen geweest, Deze momenten vielen samenmet de voorbereidingen op de perspectiefnota en de begroting Om de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking verder te versterken is in 2012 een opleidingsprogramma voor beleidsmedewerkers ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze opleiding in de eerste helft van 2013 zal worden gegeven. Concreet beoogt de opleiding beleidsmedewerkers in staat te stellen meer regie-matig te opereren, een nog betere gesprekspartner te worden van het college en daardoor het bestuurlijk-ambtelijk en maatschappelijk samenspel te kunnen verbeteren. 11

12 De financiën Onderstaand een overzicht van de begroting en uitgaven van het project Slim&Zuinig. Voorsorteren op de toekomst Verhoging budget ziektevervanging Verhoging budget scholing en ontwikkeling Vergroten flexibele schil, bovenop bestaand centraal formatiebudget voor externe inhuur Verdere optimalisatie werkprocessen en vergroting van efficiency d.m.v. Lean Bestemming inzet 2012 Verhoging budget ziektevervanging Inzet t.b.v. ontwikkeling competenties en organisatiecultuur Inzet ten behoeve van de organisatieontwikkeltrajecten, vulling koffer (ontwikkeling en inzet ondersteuning) en realisatie Perspectief vraagt Durf opgave bedrijfsvoering Projectgeld kerngroep voor uitvoering ideeën Bedrag in plan Stand van zaken van aanpak per Totaal Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad Uitgegeven ten behoeve activiteiten Slim&Zuinig Resterende middelen in het kader van Slim&Zuinig Middelen beslag ten behoeve van Leergang AOG (20 deelnemers) kosten volgen in 2013 Niet bestede middelen in het kader van Slim&Zuinig

13 Het proces en resultaat Naast de voortgang op de verschillende maatregelen, is in de organisatie aandacht gegeven aan wat we van medewerkers verwachten als het gaat om Slim&Zuinig. Middels onder andere organisatie-bredebijeenkomsten hebben we medewerkers kennis laten maken met de noodzaak, de maatregelen, maar ook met hoe we flexibiliteit, innovativiteit en kostenbewustzijn in de praktijk meer kunnen toepassen. Het waren zeer geslaagde bijeenkomsten. Verder is in alle teams aandacht gevraagd voor het proces en zijn er in de teams speciale sessies aan besteed. En is er nadrukkelijk aandacht voor in de HR gesprekscyclus. Natuurlijk zijn er in een dergelijk proces ook frictie momenten maar dat leidt tot inzichten hoe we het proces nog beter vorm kunnengeven of bijsturen. Het leeft nu echt in de organisatie en dat brengt resultaat dichterbij. Management en medewerkers maken volop gebruik van de geboden ontwikkelinstrumenten en zijn zich bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid. Ook is de bewustwording-slag van extra zuinig omgaan met de beschikbare middelen en besparingsmogelijkheden herkennen succesvol. Dit is zichtbaar in de jaarrekening waar we met de bedrijfsvoering nu binnen de kaders zijn gebleven. Slim&Zuinig heeft haar afspraken (doelen) behaald. Slim&Zuinig heeft ook aan het denken gezet. Zo bleek dat het strakker sturen op externe inhuur de kosten voor inhuur in 2012 binnen de kaders is gebleven. De versnelling die nodig was om de organisatie klaar te maken voor de toekomst is gerealiseerd. Het beschikbaar gekomen budget voor herallocatie kan ingezet worden voor ziekteverzuim, opleiding en verdere implementatie van Lean. De impulsen vanuit Slim&Zuinig moeten voor een deel nog worden geadopteerd door de organisatie als een organisch onderdeel van onze praktijk. Daarom is besloten de maatregelen van Slim&Zuinig onder te brengen in de reguliere organisatie. Daar ligt de verantwoordelijkheid om de ingeslagen weg voort te zetten. Medewerkers moeten ook in 2013 bewegen. Onder de noemer Jij bent aan zet worden de medewerkers aangezet om de instrumenten om breder inzetbaar te worden, ook te gaan gebruiken. Het project Slim&Zuinig wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond en heeft daarmee als eerste vliegwiel gediend voor de verdere ontwikkeling. Daarna pakken de afdelingen, teams en medewerkers de ingeslagen weg van Slim&Zuinig verder op in de lijn en zal vanuit het thema organisatieontwikkeling integraal worden gestuurd op de samenhang en gewenste resultaten. 13

Slim en zuinig. Plan van aanpak i.h.k.v. Voorsorteren op de toekomst. Kerngroep Organisatieontwikkeling

Slim en zuinig. Plan van aanpak i.h.k.v. Voorsorteren op de toekomst. Kerngroep Organisatieontwikkeling Slim en zuinig Plan van aanpak i.h.k.v. Voorsorteren op de toekomst Kerngroep Organisatieontwikkeling Februari 2012 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding en noodzaak 2 Maatregelen 3 Uitwerking 4 Inzet frictiebudget

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010

Organisatievisie. Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Organisatievisie Cie Bestuur en Middelen, 26 november 2010 Doel en inhoud DOEL: bepaling van de richting INHOUD: 1. Aanleiding 2. Consequenties voor de organisatie 3. De organisatie visie I. Arbeidscapaciteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK

GEMEENTE UDEN VITAAL REGIE OP EIGEN OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALENTGEBRUIK GEMETE UD VITAAL Samen in beweging Onderdeel REGIE OP EIG OPLEIDING, ONTWIKKELING & TALTGEBRUIK Duurzaam opleidingsbeleid gemeente Uden 2013 2016 versie 2 (vastgesteld 04-02-2014) 1 Gemeente Uden Vitaal

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Raadsvergadering. 23 juni

Raadsvergadering. 23 juni RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 2016 16-038 Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021 Aan de raad, Onderwerp Organisatieperspectief 2021 en Veranderagenda 2016-2021

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1

Bijlage 1. Opleidingen binnen Leiden; afd.conmc; EvdP, 03-09-2009 1 Bijlage 1 Opleidingen binnen de Gemeente Leiden Zoals in het strategisch HRM plan staat aangegeven zijn opleidingen één van de belangrijkste middelen om met onze medewerkers de organisatiedoelen te kunnen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016

Focus Sturing, rust en de basis op orde. Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Focus Sturing, rust en de basis op orde Presentatie gemeenteraad Montfoort 13 december 2016 Inhoud Aanleiding Besluitvorming Kernboodschap Geconstateerde knelpunten Toegenomen complexiteit Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 10 februari 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 10 februari 2015 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Management Team Behandelaar: S. Nieuwkoop De raad van de gemeente Tholen Tholen, 10 februari 2015 Onderwerp: Voorstel om: 1. kennis te nemen van de evaluatie

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad. Juli 2017 Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Zaanstad Juli 2017 Aanleiding Zaanstad wil zo maatschappelijk verantwoord inkopen als mogelijk. De gemeente kijkt bij inkoop naar belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 27 juni 2017 BIJLAGE - Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Professionalisering gemeentelijk vastgoed REGISTRATIENUMMER GEM - 1736638/16964 INFORMATIE

Nadere informatie

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg

Waar staat CGM. Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni Uw ambitie is onze Zorg Waar staat CGM Presentatie Commissie Inwoners en bestuur 21 Juni 2016 Missie Missie : Uw Ambitie is onze zorg! Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving.

Nadere informatie

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid Wij zijn SistersChange. Ervaren veranderaars. Enthousiaste verbeteraars. Sociale zekerheidskenners. Wij helpen de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Inzetbaarheid verbeteren door het reduceren

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein

1. Onderwerp Regionale projectorganisatie voor de voorbereiding op de 3 decentralisaties in het sociale domein Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1

PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN. Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 PLAN VAN AANPAK TAAKAFSTOTING PARKEREN Fase 1 Maessen 21 december 2004 concept Inhoudsopgave Aanleiding... 2 Fase 1... 3 Vergroten transparantie... 3 Acties...

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar?

Medewerkers. Leiderschap. Strategie & Beleid. Processen. Instrumenten. Zijn medewerkers duurzaam inzetbaar? Checklist duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een samenspel van 5 clusters. Een leidinggevende wil weten binnen welk beleidskader hij of zij de dialoog met een medewerker voert. En wie scholing

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Wendbaar organiseren. Een wendbare organisatie omarmt de onvoorspelbaarheid van de toekomst

Wendbaar organiseren. Een wendbare organisatie omarmt de onvoorspelbaarheid van de toekomst Wendbaar Organiseren Waar de samenleving voorheen relatief stabiel, eenvoudig en voorspelbaar was, is deze in de laatste decennia steeds wispelturiger, complexer en turbulenter geworden. Er is een andere

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING

THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING ONDERZOEK NAAR DE HAALBAARHEID VAN BEZUINIGINGEN VOOR DE JAREN 2015 EN VERDER INGEVOLGE DE KADERNOTA 2014 Ambtelijk opdrachtgever: C.A. de Haas Steller: H.W.

Nadere informatie

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg

Inhuur van externen. Sept. Notitie. Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm. Contactpersoon: C. van den Berg Sept 14 Inhuur van externen Notitie Auteurs: C. van den Berg M. Eijsbouts T. Bohm Contactpersoon: C. van den Berg 06-53851750 Datum: 29 september 2014 G e m e e n t e H i l v e r s u m 1 Aanleiding Afgelopen

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T g e m e e n t e M O N T F O O R T SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. Datum:16-01-2017 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Vraag gericht aan: Verantwoordelijk portefeuillehouders Onderwerp: Focus-traject

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE

FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE FORMATIESCAN, RESULTATEN EN IMPLEMENTATIE 1. Inleiding Sinds de kanteling van de provinciale organisatie in juli 2007 kent de provinciale organisatie een nieuwe organisatiestructuur: van vakdirecties naar

Nadere informatie

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016

Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Presentatie accommodaties resultaten 2015 & activiteiten 2016 Nivonraad 21 november 2015 Activiteiten 2015 Actieplannen Masterplan Bedrijfsvoering op orde Handboek accommodaties Zichtbaarheid en vindbaarheid

Nadere informatie

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015.

Wethouder J. Coes. Voorstel Kennisname van het financieel overzicht over de maanden januari tot en met juli 2015 alsmede de prognose voor 2015. Openbaar ja Voorstel voor BC OZJT / BO Samen 14 Datum vergadering 1 oktober 2015 Agendapunt Portefeuillehouder(s) Wethouder J. Coes Domein, behandelend ambtenaar, tel. Evelien Fokkink, manager OZJT Onderwerp

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

OVER SPP DOEL VAN SPP

OVER SPP DOEL VAN SPP OVER SPP DOEL VAN SPP Strategische PersoneelsPlanning (SPP) heeft tot doel het bieden van inzicht in de toekomstige arbeidsvoorzieningsvraagstukken van uw organisatie c.q. een onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016

ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI 2016 Bijlage A bij agendapunt 11: Burap -1 [AB0615-11] ALGEMEEN BESTUUR 15 JUNI Rapportage 1 e observatieperiode (Quadrimester 1) 1. Bestuurlijke focuspunten Meldkamer Midden-Nederland Veranderingen omgevingswet

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. :

Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : INTERN MEMO Van : L. de Ridder DMS nr: 11.04347 Aan : Gemeenteraad Datum : 19 mei 2011 Onderwerp : Start duurzaamheidsbeleid c.c. : Aanleiding Duurzaamheid is een speerpunt in het coalitieakkoord en het

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

De organisatievorm van sociale (wijk)teams: wat werkt echt? Uitnodiging deelname praktijkstudie

De organisatievorm van sociale (wijk)teams: wat werkt echt? Uitnodiging deelname praktijkstudie De organisatievorm van sociale (wijk)teams: wat werkt echt? Uitnodiging deelname praktijkstudie Gemeenten zijn in 2015 echt gestart met hun aanpak gericht op lokale zorg en meer regie voor de professional

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *16.23542* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: P. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535401 Portefeuillehouder: J. Seton, A. Souverein Registratienummer: 16.23542 Onderwerp: Voorstel

Nadere informatie

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency

Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Lean management in 100.000+ gemeenten Miljoenen euro s daadwerkelijk gerealiseerde efficiency Gemeenten behalen soms zeer grote efficiencywinsten en kwaliteitsverbeteringen in de herontworpen processen

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.:

Raadsvoorstel. Agendapunt nr.: Raadsvoorstel Onderwerp: Agendapunt nr.: Eindrapport Rekenkamercommissie: Positie kiezen in discussies over vaste en flexibele formatie d.d. juni 2015 Datum voorstel: 24 augustus 2015 Vergaderdatum: 22

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie