Jaarverslag foto omslag Taona, 13 jaar (Zambia) foto Henk Braam U leest haar verhaal op pagina 20. opmaak omslag :15 Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. foto omslag Taona, 13 jaar (Zambia) foto Henk Braam U leest haar verhaal op pagina 20. opmaak omslag 2009 25-05-2010 17:15 Pagina 1"

Transcriptie

1 opmaak omslag :15 Pagina 1 Jaarverslag 2009 foto omslag Taona, 13 jaar (Zambia) foto Henk Braam U leest haar verhaal op pagina 20. Liliane Fonds Jaarverslag 2009

2 Jaarverslag 2009 Bescheiden hulp kan een levensgroot verschil maken.

3 Inhoud Woord vooraf Paspoort Doelstellingen Liliane Fonds (logisch kader) In vogelvlucht (Samenvatting Jaarverslag 2009) Impuls van onderop (Directieverslag) Verslag Raad van Toezicht Goed bestuur in de praktijk (Verantwoordingsverklaring 2009) Hulp van dichtbij De stip aan de horizon Meedoen en meetellen De praktijk van de hulp (operationele doelstellingen) Overzicht hulpverlening 2009 Statistieken hulpverlening 2009 Capaciteitsversterking Een vakkundige organisatie Risicoanalyse en interne beheersingsmaatregelen Medewerkers, krachtbron en kapitaal Financiering en draagvlak Financiële resultaten 2009 Balans Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Financieel resultaat Liquide middelen Fondsen en reserves Overige gegevens Werknemers en beloningen Voorstel resultaatbestemming Vooruitblik op de toekomst Begroting 2010 Accountantsverklaring

4 Woord vooraf Laten we er niet om heen draaien: we maakten ons zorgen om We constateerden dat de roep om hulp steeds groter werd, maar wisten tegelijkertijd, dat voor de inkomsten zelfs een status quo al onwaarschijnlijk was. Door de financiële crisis die het nieuws bleef beheersen. Door de groeiende maatschappelijke scepsis over het nut van ontwikkelingshulp. En omdat de inkomsten in 2008 met bijna 17% heel sterk waren gestegen. Met een voorzichtige begroting en een enorme inzet zijn we het jaar ingegaan. Nu we de balans opmaken, mogen we vaststellen dat het Liliane Fonds niet aan steun en vertrouwen heeft ingeboet. De betrokkenheid bij kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden was niet aan recessie onderhevig. Zelfs de grootste scepticus kan niet om hun kwetsbaarheid heen of om hun sociale en economische uitsluiting als gevolg van armoede, stigmatisering en de onderschatting van hun mogelijkheden. Met directe, praktische hulp van dichtbij geeft het Liliane Fonds deze kinderen de kans om weer mee te doen. Met overtuigend resultaat. Het draagvlak voor ons werk is in 2009 weer steviger geworden. Het aantal donateurs nam toe. Meer mensen maakten een bijdrage over. De steun van bedrijven was onverwacht groot. Vooral hierdoor waren de inkomsten uit eigen fondsenwerving ruim 1 miljoen euro hoger dan was begroot en niet veel lager dan in het topjaar En wat het allerbelangrijkste is: kinderen kregen hulp van het Liliane Fonds. Dit zijn er (7,6%) meer dan we hadden begroot en (9,3%) meer dan in Ondanks de meevallende inkomsten in 2009 verwachten we, dat het aantal geholpen kinderen de eerstkomende jaren niet stijgt of zelfs wat kan teruglopen. De (netto)bestedingen aan directe kindhulp daalden in 2009 met (5%) ten opzichte van 2008, en zijn voor 2010 nog lager begroot. De reden hiervan is, dat de financiële reserves waaruit in het verleden het budget werd aangevuld, moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau om de uitvoering en continuïteit van de hulpverlening te garanderen. Doordat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, is er daarnaast het risico, dat de groei van de inkomsten afvlakt. Bij de opstelling van het meerjarenplan moeten stevige beleidskeuzes worden gemaakt om te verzekeren, dat we onze doelstelling effectief en efficiënt blijven waarmaken. Ook in dit jaarverslag komt de toekomst aan bod. Voorop staat echter een terugblik op In hoeverre hebben we bereikt wat we ons hadden voorgenomen? We laten u zien wat we hebben gedaan, lichten keuzes toe en vertellen wat mis is gegaan. En zoals elk jaar nemen we u mee op reis. Naar de wereld achter de cijfers. Naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Naar Ezra, Taona en Elie, naar Manisha en Mariana, naar Aminata en Mubashir. Zij zijn de hoofdrolspelers in ons verhaal. Onder Financiële resultaten 2009 (p. 81) vindt u onder meer de verkorte jaarrekening en een analyse van het financiële resultaat. Uitgebreide financiële informatie staat in de Jaarrekening 2009, die afzonderlijk verschijnt. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009 zijn beschikbaar op onze website (www.lilianefonds.nl). U kunt ze daar ook downloaden als pdf-bestand. Een gedrukte versie kunt u aanvragen bij het kantoor van het Liliane Fonds. 3

5 Paspoort Naam en rechtsvorm Stichting Liliane Fonds Statutaire vestigingsplaats s-hertogenbosch Oprichtingsdatum 14 maart 1980 Oorsprong Particulier initiatief (Liliane en Ignaas Brekelmans-Gronert) Grondslag Geen binding met specifieke religie of levensovertuiging Bestuursmodel Raad van Toezicht en directeur-bestuurder Onderscheidende kenmerken Specifieke doelgroep: kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden (t/m 25 jaar) Individuele hulp Fondsenwerving: investering in langetermijnrelaties en strategische partnerschappen. Lerende organisatie met oog voor kwaliteit, processen en ontwikkeling medewerkers. Kernwaarden Recht Verantwoordelijkheid Respect Transparantie Kerncompetenties Resultaatgerichtheid Organisatiesensitiviteit Samenwerken Plannen en organiseren Besluitvaardigheid Statutaire doelstelling Persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp bieden aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden via lokale contactpersonen. Zich in het kader hiervan inzetten voor directe armoedebestrijding in landen die door het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO 1 als ontwikkelingsland zijn erkend. Voorlichting geven, in en buiten Nederland, over de specifieke problematiek van ontwikkelingslanden in het algemeen, en over de gevolgen hiervan voor kinderen met een handicap die leven in een ontwikkelingsland, in het bijzonder. Missie De wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden, zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap. Visie Kinderen krijgen individuele hulp op maat van mensen dichtbij. Er wordt gewerkt vanuit de holistische benadering: het gaat om heel het kind en om elk aspect dat belangrijk is voor zijn welzijn. De hulp verbetert de levenskwaliteit en het toekomstperspectief van kinderen. Speerpunten van de hulp zijn persoonlijke aandacht, (para)medische en sociale revalidatie, onderwijs, en ondersteuning bij de verwerving van werk en inkomen. Het Liliane Fonds werkt (mee) aan ontsluiting van de omgeving: een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind. Strategie Samenwerking met lokale partners (non-gouvernementele organisaties, ngo s) en contactpersonen (mediators). Ondersteuning directe kindhulp door (mede)financiering van capaciteitsversterking, inclusief basisvoorzieningen. Geleidelijke groei van de hulpverlening. Toewijzing middelen op basis van noodzaak en capaciteit. Decentralisatie van de hulpverlening. Samenwerking met strategische partners in Noorden en Zuiden. Ondersteuning (inter)nationale initiatieven voor emancipatie van mensen met een handicap. Voorlichting gericht op bewustwording, attitudeverandering en actie. ANBI 2 Sinds 1 januari 2008 CBF-Keur Sinds 12 december 1996 Lidmaatschap brancheorganisaties VFI (Vereniging Fondsenwervende Instellingen) Partos DCDD (Dutch Coalition on Disability and Development) IDDC (International Disability and Development Consortium) Erkenning Onderscheiding Verenigde Naties voor unieke en effectieve werkwijze (1990) (Carnegie) Wateler Vredesprijs (2000) (1e) Paul Tensen Prijs (2001) 1 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 2 Algemeen Nut Beogende Instelling 4

6 Doelstellingen Liliane Fonds (logisch kader) Het Liliane Fonds heeft de algemene, specifieke en operationele doelstellingen voor de hulpverlening, en de doelstellingen voor de middelen die nodig zijn om de hulp aan kinderen mogelijk te maken (organisatie, medewerkers, financiering en draagvlak) ondergebracht in een logisch kader, dat de samenhang tussen de verschillende doelstellingen laat zien. De structuur van het Jaarverslag 2009 is afgeleid van de opbouw van het logisch kader. Impact algemene doelstelling(en) Outcome specifieke doelstelling Output operationele doelstellingen De samenleving accepteert en respecteert mensen met een handicap als gelijkwaardig. Ze kunnen gebruikmaken van (al) hun rechten. Mensen met een handicap hebben een positief zelfbeeld. Kinderen met een handicap zijn beter opgenomen in de samenleving: ze doen meer mee en ze tellen meer mee. Kinderen hebben toegang tot/krijgen de best betaalbare en beschikbare benodigde hulp, op (para)medisch gebied, wat betreft onderwijs, en bij de verwerving van werk en inkomen. Het kind en zijn/haar familie kunnen omgaan en leven met de handicap. De nationale coördinatieteams (nct s) zijn competent en toegerust om het netwerken tussen partnerorganisaties te bevorderen en om partnerorganisaties/ mediators te ondersteunen in hun hulp aan kinderen met een handicap. De partnerorganisaties zijn betrouwbaar en competent, en ze zijn toegerust (bijvoorbeeld door capaciteitsversterking) om hun mediators te ondersteunen in de hulp aan kinderen met een handicap. De mediators zijn competent en toegerust om kinderen met een handicap te helpen. Middelen operationele doelstellingen Organisatie Medewerkers Financiering Draagvlak De doelstellingen worden op een efficiënte en effectieve wijze gerealiseerd. Het Liliane Fonds is een betrouwbare, transparante organisatie die grip heeft op haar activiteiten ( in control is). Het Liliane Fonds is een lerende organisatie die denkt in termen van kwaliteit en processen. Het Liliane Fonds profileert zich en wordt erkend als een deskundige (thematische) ontwikkelingsorganisatie. De bezetting is kwantitatief op orde. De bezetting is kwalitatief op orde. Medewerkers zijn betrokken, gemotiveerd en tevreden. De inkomsten zijn voldoende om de doelstellingen te realiseren. De inkomstenbronnen zijn gespreid. Ten behoeve van de continuïteit zijn er (voldoende) gegarandeerde basisinkomsten. Het Liliane Fonds bereikt met voorlichting zo veel mogelijk mensen, zet hen aan het denken en beweegt hen tot actie. Het Liliane Fonds profileert zich dusdanig dat het een breed draagvlak onder de bevolking heeft. 5

7 In vogelvlucht (Samenvatting Jaarverslag 2009) Kerncijfers 2009 hulpverlening aantal geholpen kinderen aantal actieve contactpersonen (mediators) gemiddeld aantal kinderen per contactpersoon (mediator) nettobestedingen directe kindhulp ( ) verantwoord aan directe kindhulp ( ) gemiddelde bijdrage per kind ( ) nettobestedingen aan capaciteitsversterking, inclusief basisfaciliteiten ( ) uitstaande saldi na 1 jaar (% van totaal uitstaande saldi) uitstaande saldi na 2 jaar (% van totaal uitstaande saldi) voorlichting nettobestedingen voorlichting ( ) resultaat ,3 3, middelen medewerkers aantal medewerkers in loondienst per / aantal fte s aantal bureauvrijwilligers/ fte s aantal netwerkvrijwilligers aantal oproepvrijwilligers aantal medewerkers nationale coördinatieteams/ fte s 45/ 33,80 91/ / 66,95 De medewerkers van de nationale coördinatieteams zijn in dienst van de strategische partnerorganisatie, waarmee het Liliane Fonds samenwerkt bij de coördinatie en uitvoering van zijn programma in een land. Het Liliane Fonds vergoedt aan de partnerorganisatie de salarisbetalingen. Dit gebeurt uit de subsidie die het Liliane Fonds in het kader van het Medefinanieringsstelsel (MFS) ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. financiering en draagvlak aantal (particuliere) donateurs dat daadwerkelijk bijdroeg hoogte gemiddelde gift ( ) baten eigen fondsenwerving ( ) kostenpercentage eigen fondsenwerving overige inkomsten ( ) totaal inkomsten ( ) , algemeen bestedingspercentage kostenpercentage beheer en administratie 92 2,7 6

8 Bestedingen aan doelstelling(en) 2009 * Inkomsten naar herkomst ,3% 3,6% 5,5% 12,2% 1,9% 70,1% 80,4% bestedingen directe kindhulp capaciteitsversterking voorlichting totaal besteed aan doelstelling(en) inkomsten baten uit eigen fondsenwerving baten uit acties van derden subsidies van overheden baten uit beleggingen totaal inkomsten * Inclusief toegerekende kosten eigen organisatie. Ontwikkelingen in 2009 Hulp van dichtbij Directe kindhulp Het Liliane Fonds deed het merendeel van zijn werk (> 90%) in 31 landen: 25 landen met een nationaal coördinatieteam (nct s) en zes hiermee geclusterde landen. In een aantal andere landen was het Liliane Fonds op kleine schaal actief. Het aantal nct-landen steeg van 22 naar 25. Nieuwe nctlanden zijn Siera Leone, Ethiopië en Brazilië. In landen met een nct wordt de hulpverlening decentraal georganiseerd. Het aantal kinderen dat hulp kreeg van het Liliane Fonds, groeide met ofwel 9% van in 2008 naar in De nettobestedingen aan directe kindhulp daalden ten opzichte van 2008 met ruim ofwel 5%. Dat het aantal geholpen kinderen desondanks steeg, komt doordat de in 2009 ontvangen verantwoordingen deels nog betrekking hadden op in 2008 uitgekeerde bedragen. In 2010 gaat het budget voor directe kindhulp verder omlaag. Reden voor de daling is, dat de financiële reserve waaruit in verleden het budget voor directe kindhulp werd aangevuld, hiervoor nu geen ruimte meer biedt: de reserve moet op het huidige niveau worden gehandhaafd om de uitvoering en de continuïteit van de hulpverlening te kunnen garanderen. De budgetvermindering heeft tot gevolg, dat het aantal geholpen kinderen in 2010 lager zal zijn dan in voorgaande jaren. In 2009 is de helft van het budget voor directe kindhulp besteed in Afrika. Dit is in overeenstemming met de behoefte aan hulp, die in Afrika het grootst is. Capaciteitsversterking Met een nettobedrag van in totaal (mede)financierde het Liliane Fonds 441 projecten voor capaciteitsversterking. Van de nettobestedingen aan capaciteitsversterking kwam uit overheidssubsidie (Medefinancieringsstelsel, MFS) en uit speciale bijdragen van bedrijven en stichtingen. Strategische partnerschappen Het Liliane Fonds investeerde in de uitbreiding en versterking van strategische partnerschappen. Een belangrijke strategische partner is Leonard Cheshire Diasability (LCD), een Engelse organisatie die zich sterk maakt voor een kentering in de maatschappelijke houding tegenover mensen met een handicap. Internationaal is LCD in een wereldwijde alliantie verbonden met 250 partnerorganisaties in meer dan 50 landen. In Sierra Leone en Zambia werkt het Liliane Fonds bij de coördinatie en uitvoering van zijn hulpverleningsprogramma nu samen met een partnerorganisatie van LCD. In Zimbabwe zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Bij strategische partnerschappen streeft het Liliane Fonds naar complementariteit: een wederzijdse aanvulling van expertise. 7 In vogelvlucht

9 Door de schaalvergroting van het Liliane Fonds en de noodzaak steeds professioneler en efficiënter te werken, worden van de strategische partners die betrokken zijn bij de coördinatie van het Liliane Fondsprogramma in een land, andere competenties gevraagd dan in het verleden. In een aantal landen betekende dit, dat het Liliane Fonds afscheid moest nemen van mensen of organisaties. Een ontwikkeling die zich aftekent, is de verschuiving bij deze partners van congregaties naar professionele organisaties op het gebied van disability. Met de Rabobank Foundation werkt het Liliane Fonds samen in het programma Werk en Inkomen. Hierin worden onder meer de mogelijkheden verkend van microkredieten voor jongeren met een handicap en ouders van kinderen met een meervoudige handicap. Na een proefproject in 2008 is in de Filippijnen het programma in 2009 uitgebreid. In 2009 zijn meer dan 300 microkredieten verstrekt waar meerdere gezinsleden van kunnen profiteren en ruim 200 jongeren hebben een baan of zijn hiervoor in opleiding. Een proefproject in Kenia had meer aanlooptijd nodig, maar ook hier namen eind 2009 al meer dan honderd mensen aan het programma deel. De ervaringen die in de Filippijnen en Kenia zijn opgedaan, zijn medebepalend voor het nieuwe beleid rondom werk en inkomen, dat het Liliane Fonds opstelt in Samen met (penvoerder) Terre de Hommes en Kinderpostzegels Nederland diende het Liliane Fonds bij het ministerie van Buitenlandse Zaken een aanvraag in voor MFSII, de nieuwe cyclus ( ) van het Medefinancieringsstelsel. Op 31 maart 2010 werd bekend, dat de aanvraag door is naar de tweede ronde. Uiterlijk 1 juli 2010 wordt een definitief programmavoorstel ingediend. Uiterlijk 1 november 2010 is bekend of en in hoeverre de aanvraag wordt gehonoreerd. Een vakkundige organisatie In het organisatiebrede Kwaliteitsprogramma ( ) stond in 2009 de verbetering van de processen centraal. Alle primaire en ondersteunende processen zijn onder de loep genomen, aangepast en opnieuw beschreven. In de vernieuwde processen is rekening gehouden met de risico s die zijn onderkend, en met de benodigde sturingsinformatie. Onderdeel van het project Processen was een uitvoerige test in het Zuiden, waarbij alle nationale coördinatieteams zijn betrokken. Om de gewenste gegevens doeltreffend en efficiënt te kunnen vastleggen is gekozen voor een nieuw ICT-systeem: Pluriform is een branchespecifiek, integraal ICT-pakket. De implementatie van Pluriform is in 2009 begonnen en wordt eind 2010 afgerond. Medewerkers, krachtbron en kapitaal In de inrichting van de organisatie in Nederland zijn in 2009 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een van de aanpassingen betrof de splitsing van Financiën & Bedrijfsvoering en Planning & Control. Door de instelling van een apart team Planning & Control zijn uitvoering en controle van elkaar gescheiden, en is de focus op kwaliteitsverbetering versterkt. Sinds november 2009 heeft het Liliane Fonds een Medewerkersvertegenwoordiging (MVT). De MVT bestaat uit vier medewerkers in dienstverband en drie bureauvrijwilligers, en heeft de rechten, plichten en bevoegdheden die de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) toekent aan de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Financiering en draagvlak Het draagvlak voor het werk van het Liliane Fonds is in 2009 gegroeid: de gemiddelde gift was iets lager dan in 2008, maar meer mensen maakten een bijdrage over. De steun van bedrijven was onverwacht groot. De inkomsten uit eigen fondsenwerving waren ruim 1 miljoen euro hoger dan was begroot en maar iets lager dan in De totale inkomsten waren 2% hoger dan in Er ging veel aandacht uit naar de vernieuwing en versterking van de corporate communicatie. Ondersteund door een veranderde huisstijl, een aangepast logo en een nieuw motto (Open de wereld voor een kind met een handicap), liet het Liliane Fonds niet alleen zien wat het doet, maar ook waar het voor staat. Door de ontwikkeling die het Liliane Fonds de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is er een verschil ontstaan tussen het imago en de identiteit van de organisatie. Met voorlichting op organisatieniveau wil het Liliane Fonds hierin verandering brengen. In 2009 kreeg het Liliane Fonds er een nieuwe ambassadeur bij in de persoon van Erica Terpstra, tot mei 2010 nog voorzitter van NOC*NSF. 8 In vogelvlucht

10 Liliane (Lieke) en Ignaas Brekelmans Een begin om nooit te vergeten Liliane (Lieke) Brekelmans-Gronert ( ) wordt geboren op Sumatra. Ze is twee jaar oud, als ze polio krijgt. Door de ziekte heeft ze haar leven lang problemen met bewegen. Ze verhinderen haar niet een opleiding te volgen en maatschappelijk actief te zijn. Dat dit niet vanzelfsprekend is, beseft ze, als ze in 1976 met haar man Ignaas ( ) voor het eerst in 40 jaar teruggaat naar haar geboortegrond. Bij toeval ontmoet ze er Agnes, een jonge Indonesische, die net als zijzelf een handicap heeft aan haar benen als gevolg van polio. Maar anders dan Lieke heeft Agnes nooit de kans gekregen zich te ontwikkelen. Haar familie heeft haar naar een weeshuis gebracht. Daar slijt ze haar dagen, afhankelijk van anderen, verstoken van perspectief. Geraakt door hun gelijkenis én het verschil tussen hen wil Lieke het meisje helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wat haar voor ogen staat, is praktische, kleinschalige hulp, afgestemd op de mogelijkheden van Agnes. Lieke zelf denkt aan een naaimachine. Terug in Nederland klopt ze aan bij een aantal ontwikkelingsorganisaties. Als blijkt dat geen enkele organisatie zich bezighoudt met individuele hulp, gaan Lieke en Ignaas zelf sparen, geholpen door enkele vrienden en familieleden. Als ze 100 gulden (zo'n 45 euro) bij elkaar hebben, stuurt Lieke het geld naar het weeshuis waar Agnes verblijft. Ze heeft vertrouwen in de zusters die er de leiding hebben. Die kennen Agnes goed. Ze weten wat ze kan en wil. Ze kunnen beoordelen welke naaimachine geschikt is voor haar en waar zo n machine voor een behoorlijke prijs is te krijgen. De zusters schaffen van het geld een machine aan. Agnes leert ermee werken, net als een aantal andere meisjes met een handicap die ook in het weeshuis wonen. Vanuit Nederland blijft Lieke hun vorderingen volgen. Intussen krijgt ze ook nieuwe hulpaanvragen. Het sparen houdt niet meer op. Het is het begin van het Liliane Fonds, dat op 14 maart 1980 wordt opgericht. Sinds die dag zijn meer dan hulpaanvragen goedgekeurd, uitgevoerd en verantwoord. 9

11 Lydiah (l) is trots op haar zoontje Ezra (midden). Gek op voetballen. Een kwestie van liefde en wilskracht Ezra, Kenia Natuurlijk schrok Lydiah Morara, toen zeven jaar geleden haar zoon Ezra werd geboren zonder beentjes en zonder rechterarmpje. Toch hield ze meteen zielsveel van haar kleine jongen. Voor Ezra s vader lag dit anders. Hij gaf zijn vrouw de schuld van de handicap van hun zoon en wilde, dat ze de baby liet sterven. Ze mocht hem geen borstvoeding of zelfs maar water geven. Lydiah vluchtte met Ezra en zijn oudere broertje Shadrack naar haar ouders in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Ze werden met open armen ontvangen. Het geluk en de toekomst van haar twee zoons staan voor Lydiah voorop. Daar doet ze alles voor. Ze wilde koste wat kost, dat ook Ezra naar school ging. Toen hij op de eerste school waar ze hem aanmeldde, werd geweigerd, zette ze haar zoektocht voort. Uiteindelijk kon hij terecht op de Sacred Heart School, die al meer leerlingen met een handicap had. Moeder en kinderen kregen zelfs een huisje op het terrein van de school. En Lydiah kon wat geld verdienen door de wc s van de school schoon te maken. Het leven van Ezra kreeg nog meer perspectief, toen zijn moeder een contactpersoon van het Liliane Fonds leerde kennen. Hij zorgde ervoor, dat Ezra een aantal hulpmiddelen kreeg, die zijn mobiliteit vergrootten: een prothesebroek en krukken. En op een wc in de school kwam een speciale voorziening voor Ezra. Bron van inspiratie Ezra doet het prima op school. Rekenen is zijn lievelingsvak. s Ochtends volgt hij extra lessen in sport en spel. Hij is gek op voetballen, maar speelt ook graag met autootjes. Thuis helpt hij zijn moeder door de afgewassen borden op te ruimen, tomaten voor haar te snijden en door thee te zetten. Hij houdt ook van televisiekijken, meezingen in de kerk en met zijn moeder naar het winkelcentrum gaan. Daar koopt hij dan cadeautjes, het liefst voor zichzelf. De jongen die moest sterven, blaakt van levenslust. En van zelfvertrouwen. Zijn wilskracht en optimisme inspireren de mensen om hem heen. Zijn trotse moeder verwoordt het zo: He will push us further and he opened my mind. Lydiah zelf heeft intussen een naaicursus gedaan en is nu in opleiding voor kapster, pedicure en manicure. Ze werkt niet meer op school, maar in een winkelcentrum in de buurt. Haar droom is een eigen salon, waar mensen terecht kunnen voor een nieuw kapsel en een nieuwe garderobe. Zo hoopt ze straks in staat te zijn een vervolgopleiding voor haar twee zoons te betalen. Blakend van levenslust en zelfvertrouwen.

12 Impuls van onderop (Directieverslag) Wie in het groot denkt, ziet ontwikkelingen en verbanden op macroniveau. De financiële crisis en de vertrouwenscrisis die ermee gepaard gaat, de voedselcrisis, de grondstoffencrisis, de energiecrisis, de klimaatcrisis, de milieucrisis Ze hebben allemaal met elkaar te maken. Ook in Minder pretentie, meer ambitie, het recente rapport over ontwikkelingshulp van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), wordt in het groot gedacht. Internationale samenwerking moet worden gekoppeld aan de globaliseringsagenda. Het gaat erom dat een land meetelt in de wereldeconomie. Versterking van de middenklasse leidt tot een duurzamer resultaat dan de klassieke inspanningen op het gebied van armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs. Ook wie arm is, krijgt het uiteindelijk beter als zijn land economisch krachtiger wordt. In deze benadering verloopt ontwikkeling van boven naar beneden. Maar hoe lang duurt het voor verbeteringen ook doordringen tot de bodem van de sociaal-economische piramide 3? En bereiken ze wel ooit de absolute onderkant, de donkerste hoeken, de achterafplekken? Heel veel mensen met een handicap in ontwikkelingslanden bevinden zich daar. Te zwak om voor hun eigen belangen en rechten op te komen. Zo onzichtbaar dat anderen met hen geen rekening houden. Meedenken in het klein Kinderen met een handicap denken in het klein. Ze willen rechtop kunnen staan, mee naar de markt of naar school, voetballen of verstoppertje spelen. Zonder iets af te doen aan de grote verbanden en zonder een waardeoordeel uit te spreken, kiest het Liliane Fonds ervoor mee te denken in het klein. Het nieuwe motto van het Liliane Fonds weerspiegelt deze keuze: Open de wereld voor een kind met een handicap. Wij beginnen aan het eindpunt van de globaliseringsagenda. Aan de onderkant. In de donkerste hoeken. Op de achterafplekken. Het Liliane Fonds zorgt ervoor, dat het kind met een handicap de beugel krijgt die het in staat stelt te lopen, het erf op, de straat uit, naar de buren, met vriendjes mee, naar school. En als het nodig is, betaalt het Liliane Fonds die school en helpt het daarna bij het vinden van werk. Het Liliane Fonds overtuigt eerst de ouders en de familie ervan, dat het kind met een handicap meer kan dan ze hadden gedacht, en daarna de buren, de mensen in het dorp of de wijk, de samenleving en de beleidsmakers. Dit doen we door te laten zien waartoe kinderen en volwassenen met een handicap in staat zijn. Het Liliane Fonds werkt van onderop. Bestendigheid en vernieuwing In de dertig jaar dat het Liliane Fonds bestaat, heeft het debat over ontwikkelingssamenwerking veel wisselende trends en accenten gekend. Het Liliane Fonds hield te midden hiervan zijn eigen koers aan: het bleef zich richten op zijn specifieke doelgroep, kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, en het week niet af van het eigen concept van directe, kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Maar stil stond het Liliane Fonds niet. We zijn beter gaan beseffen, dat we een kind altijd in zijn sociale context moeten zien, dat alles draait om meedoen. We zijn kwaliteit steeds belangrijker gaan vinden en stelden onszelf kwalitatieve doelen. We kregen gaandeweg meer oog voor de noodzaak van een structurele positieverbetering van mensen met een handicap, en gingen scherper zien, dat daar bewustwording voor nodig is, en belangenbehartiging bij politici en beleidsmakers. Het Liliane Fonds is duidelijk over zijn eigen rol hierin. Primaire focus blijft de directe, individuele hulp aan kinderen. Het gaat eerst en vooral om hun toegang tot diensten en voorzieningen. Om de drempel van de school, het ziekenhuis, de werkplaats. Belangenbehartiging is de taak van de lokale partners, de grote en kleinere organisaties waarmee het Liliane Fonds samenwerkt bij de hulp aan kinderen. Hun initiatieven worden gestimuleerd en nadrukkelijk ondersteund. Met het zichtbare resultaat van zijn hulp aan kinderen verschaft het Liliane Fonds degenen die opkomen voor de gelijkwaardigheid van mensen met een handicap wel een krachtig argument: het bewijs dat een eerlijke kans een leven kan veranderen. Een voorwaarde voor goede hulp aan kinderen is de aanwezigheid van kennis en faciliteiten. Daarom ondersteunt het Liliane Fonds de directe hulp met indirecte hulp in de vorm van capaciteitsversterking. Door bij te dragen aan de totstandkoming van voorzieningen, maar ook met trainingen voor ouders, en door ter plekke deskundigheid op te bouwen. Deze indirecte hulp is mogelijk door de MFS-subsidie 4 die het Liliane Fonds ontvangt van het ministerie van Buitenlandse Zaken en door specifieke bijdragen van bedrijven en stichtingen. Capaciteitsversterking leidt tot meer en betere directe hulp aan kinderen. De resultaten hiervan maken weer duidelijk wat kinderen met een handicap in hun mars hebben. 3 De Base of Bottom of the Pyramid refereert aan de economische piramide waarin de welvaart van de wereld kan worden weergegeven. Aan de top van de piramide heerst welvaart en hebben mensen volop mogelijkheden om inkomsten te genereren. Aan de onderkant leven 2,5 miljard mensen in arme landen, die minder dan 2,5 dollar per dag te besteden hebben (C.K. Prahalad en Stuart L. Hart, The fortune at the bottom of the pyramid). 4 Subsidie in het kader van het Medefinancieringsstelsel, voor de periode 2007 tot en met 2010 in totaal 8 miljoen euro. 11

13 Erfenis In 1985 vierde het Liliane Fonds zijn eerste lustrum. Het jubileumthema sprak voor zich: Wie het kleine niet eert... In samenwerking met 208 lokale contactpersonen kon het Liliane Fonds in 1985 voor een bedrag van (omgerekend) hulp geven aan kinderen. Al hun namen werden in het jaarverslag vermeld, net als de hulp die ze hadden gekregen en wat de hulp had gekost. Een kwarteeuw later, in 2010, zijn we aan ons zesde lustrum toe. In 2009 kregen kinderen hulp van het Liliane Fonds, via contactpersonen en voor een (netto)bedrag van Hun namen passen niet meer in het jaarverslag. Maar nog altijd zijn van elk kind de gegevens bekend. Ieder kind is een project. Voor elk kind wordt een individueel revalidatieplan opgesteld met duidelijk omschreven doelen. Op 16 februari 2009 overleed Liliane (Lieke) Brekelmans- Gronert, vijf jaar na haar man Ignaas. Hierdoor was 2009 het eerste jaar, dat het Liliane Fonds zijn oprichters moest missen. Voortaan zijn wij de hoeders van hun nalatenschap. Aan ons de taak om die zorgvuldig te bewaren en te ontwikkelen. En er is veel om zuinig op te zijn: de grote betrokkenheid van de medewerkers, bij de kinderen en bij elkaar, de belangrijke rol van vrijwilligers, de verantwoordelijkheid die iedereen neemt, omdat we allemaal weten waarvoor we het doen. Het Liliane Fonds wil de pioniersgeest van Lieke en Ignaas, de bevlogenheid van de begintijd, voor altijd vasthouden. Bescheiden hulp kan een levensgroot verschil maken. Dit zien we telkens weer. Als een kind dat alleen maar kon kruipen, rechtop staat en gaat lopen, is dit een enorme stap. Niet voor de mensheid, wel voor het kind en zijn familie. Wie een kind redt, redt de wereld. 5 De wereld van dat kind. Natuurlijk moet intussen in de grote wereld ook aan structurele verandering worden gewerkt. De globaliseringsagenda moet er wel degelijk komen. Balans Het Liliane Fonds wil de erfenis van zijn oprichters niet alleen koesteren, maar ook ontwikkelen. We willen doorgroeien en vooral steeds beter worden in wat we doen. Om dit te bereiken moeten we investeren in structuur, processen en professionalisering. Niet voor niets kreeg het Liliane Fonds in 2009 een team Planning & Control, een ondersteunende (staf)dienst die onder meer als taak heeft te helpen bij de verbetering van de primaire processen en bij de afstemming van de verschillende organisatieactiviteiten. De expliciete aandacht voor kwaliteitsverbetering leidt als vanzelf tot meer behoefte aan sturing en grip. En tot de ontwikkeling van methodieken die daarin kunnen voorzien. Het Liliane Fonds staat hierbij voor de uitdaging om de aansluiting met het Zuiden niet uit het oog te verliezen. Ontwikkelingslanden hebben hun eigen werkelijkheid, waarin onzekerheden vragen om flexibiliteit en improvisatietalent, en domweg overleven heel veel tijd van mensen vergt. In deze werkelijkheid functioneren onze partnerorganisaties en contactpersonen. Bovendien vindt het westerse lineaire denken (oorzaak-gevolg) niet altijd weerklank in Afrika, Azië en Latijns-Amerika waar het cyclische denken (wisselwerking met de omgeving) overheerst. Het is duidelijk welke gevaren op de loer liggen: miscommunicatie, vervreemding, en een papieren werkelijkheid die schijnzekerheid oplevert. Wie alles wil berekenen, houdt geen rekening met mensen. 6 Het Liliane Fonds wil vermijden, dat er een tegenstelling ontstaat tussen theorie en praktijk, tussen wat het hoofdkantoor vraagt en wat het veld kan leveren, tussen de concepten van het management en de beleving van medewerkers die naar kantoor komen om kinderen te helpen. Voorop staat dat de verbinding intact moet blijven, tussen Nederland en het Zuiden, tussen de mensen en het doel, ook als dit betekent dat verbeteringen minder spectaculair zijn en zich langzamer voltrekken dan theoretisch mogelijk is. Daarnaast kiezen we bewust voor een besturingsmodel waarin meten en controleren steeds in balans moeten zijn met vertrouwen en vrijheid van handelen. Het INK-managementmodel 7, waarop ook de structuur van het nieuwe meerjarenplan is gebaseerd, past uitstekend bij deze keuze. Resultaten 2009 Met het oog op de financiële crisis waren de inkomsten uit eigen fondsenwerving voor 2009 voorzichtig begroot: het oorspronkelijk in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag van was naar beneden bijgesteld op De (netto)bestedingen aan directe kindhulp waren in de begroting voor 2009 met juist naar boven bijgesteld ten opzichte van de meerjarenbegroting ( ) om de daling ten opzichte van 2008 ( ) te beperken. Het Liliane Fonds heeft zijn kwantitatieve doelstellingen voor 2009 ruimschoots gerealiseerd: Het aantal kinderen dat hulp kreeg, was groter dan voorzien: in plaats van (2008: ). 5 Variant op oud Joods gezegde ( Wie één mens redt, redt de wereld ). 6 Emmanuel Levinas ( ), Frans filosoof. 7 Het INK-model is een methode om gericht te werken aan de verbetering van de organisatie. Het model onderscheidt tien aandachtsgebieden: vijf organisatiegebieden (leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen, en management van processen), vier resultaatgebieden (medewerkers, klanten en partners, maatschappij, en bestuur en financiers) en een tiende aandachtsgebied, verbeteren en vernieuwen. De organisatiegebieden beschrijven hoe de organisatie is ingericht en hoe ze zich zou kunnen verbeteren, de resultaatgebieden laten zien wat feitelijk is gerealiseerd. In het tiende aandachtsgebied gaat het erom wat de organisatie leert van ervaringen en behaalde prestaties, en hoe ze deze lessen inzet om zich te verbeteren. 12 Impuls van onderop

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose

Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie. Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Jaarverslag 2009 Uitgebreide versie Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose Den Haag, 26 mei 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 6 2 VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland

Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010. De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van Oxfam Novib s 5 programma s, evaluaties en het werk in Nederland Monitoringsrapportage over 2010 en over 2007-2010 De resultaten van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Cordaid Jaarverslag 2010

Cordaid Jaarverslag 2010 Cordaid Jaarverslag 2010 1 Missie Ieder mens telt. Hun dromen, ideeën en acties voor een betere samenleving inspireren ons. Centraal staan de waardigheid van ieder mens, de solidariteit die eist om zonder

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie