AMENDENTEN NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2047(INI) Ontwerpverslag Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PE491.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMENDENTEN 1-134. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/2047(INI) 20.7.2012. Ontwerpverslag Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PE491."

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 2012/2047(INI) AMENDENTEN Ontwerpverslag Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PE v01-00) over de seksualisering van meisjes (2012/2047(INI)) AM\ doc PE v02-00 In verscheidenheid verenigd

2 AM_Com_NonLegReport PE v /61 AM\ doc

3 1 Mikael Gustafsson Visum 3 gezien de artikelen 2 en 17 van het VN- Verdrag inzake de rechten van het kind, gezien de artikelen 2, 3 en 17 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, 2 Anna Záborská Visum 3 gezien de artikelen 2 en 17 van het VN- Verdrag inzake de rechten van het kind, gezien de artikelen 2, 5, 17 en 18 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, Or. fr 3 Mikael Gustafsson Visum 8 bis (nieuw) gezien zijn resolutie van 3 september 2008 over het effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 4 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie AM\ doc 3/61 PE v02-00

4 Visum 9 bis (nieuw) gezien de verklaring en het actieprogramma van de vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking van 15 september 1995, 5 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Visum 9 ter (nieuw) gezien zijn resolutie van 3 september 2008 over het effect van marketing en reclame op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 6 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Visum 11 bis (nieuw) gezien zijn resolutie van 18 maart 2011 over de prioriteiten en het ontwerp van een nieuw beleidskader van de EU voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, 7 Marc Tarabella PE v /61 AM\ doc

5 Overweging A A. overwegende dat de eigenlijke verschijnselen van seksualisering een negatieve invloed hebben op de psychische en fysieke ontwikkeling van meisjes, relaties met leeftijdsgenoten verstoren en de aanleg om gezonde relaties aan te gaan verzwakken, het gevoel van eigenwaarde verlagen en een waaier aan eetstoornissen met psychische grondslag veroorzaken, aanleiding geven tot zelfinstrumentalisering, de professionele ambities beknotten en de kans op agressief gedrag naar meisjes toe verhogen; A. overwegende dat de eigenlijke verschijnselen van seksualisering een negatieve invloed hebben op de psychologische ontwikkeling van meisjes, relaties met leeftijdsgenoten verstoren en de aanleg om gezonde relaties aan te gaan verzwakken, het gevoel van eigenwaarde verlagen en een waaier aan eetstoornissen met psychische grondslag veroorzaken, aanleiding geven tot zelfinstrumentalisering, de professionele ambities beknotten Or. fr 8 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Overweging A A. overwegende dat de eigenlijke verschijnselen van seksualisering een negatieve invloed hebben op de psychische en fysieke ontwikkeling van meisjes, relaties met leeftijdsgenoten verstoren en de aanleg om gezonde relaties aan te gaan verzwakken, het gevoel van eigenwaarde verlagen en een waaier aan eetstoornissen met psychische grondslag veroorzaken, aanleiding geven tot zelfinstrumentalisering, de professionele ambities beknotten en de kans op agressief gedrag naar meisjes toe verhogen; A. overwegende dat de eigenlijke verschijnselen van seksualisering van meisjes een negatieve invloed hebben op hun psychische en fysieke ontwikkeling, relaties met leeftijdsgenoten verstoren en de aanleg om gezonde relaties aan te gaan verzwakken, het gevoel van eigenwaarde verlagen en een waaier aan eetstoornissen met psychische grondslag veroorzaken, aanleiding geven tot zelfinstrumentalisering, de professionele ambities beknotten en de kans op agressief gedrag naar meisjes toe verhogen; 9 Angelika Werthmann AM\ doc 5/61 PE v02-00

6 Overweging A A. overwegende dat de eigenlijke verschijnselen van seksualisering een negatieve invloed hebben op de psychische en fysieke ontwikkeling van meisjes, relaties met leeftijdsgenoten verstoren en de aanleg om gezonde relaties aan te gaan verzwakken, het gevoel van eigenwaarde verlagen en een waaier aan eetstoornissen met psychische grondslag veroorzaken, aanleiding geven tot zelfinstrumentalisering, de professionele ambities beknotten en de kans op agressief gedrag naar meisjes toe verhogen; A. overwegende dat de eigenlijke verschijnselen van seksualisering een langdurige negatieve invloed hebben op de psychische en fysieke ontwikkeling van meisjes, relaties met leeftijdsgenoten verstoren en de aanleg om gezonde relaties aan te gaan verzwakken, het gevoel van eigenwaarde verlagen en een waaier aan eetstoornissen met psychische grondslag veroorzaken, aanleiding geven tot zelfinstrumentalisering, de professionele ambities beknotten, de kans op agressief gedrag naar meisjes toe verhogen en alles bij elkaar genomen de ontwikkeling van hun persoonlijkheid sterk en negatief beïnvloeden; Or. de 10 Mikael Gustafsson Overweging A bis (nieuw) A bis. overwegende dat de seksualisering van meisjes een wijdverspreid, toenemend en voor meisjes schadelijk verschijnsel is en als een maatschappelijk probleem moet worden beschouwd; 11 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Overweging A bis (nieuw) PE v /61 AM\ doc

7 A bis. overwegende dat gezonde seksualiteit en een leven zonder geweld fundamentele mensenrechten van alle meisjes en vrouwen zijn, die moeten worden beschermd en bevorderd om een kernbeginsel van de EU en haar lidstaten, namelijk gelijkheid tussen meisjes/vrouwen en jongens/mannen, te verwezenlijken; 12 Anna Záborská Overweging A bis (nieuw) A bis. overwegende dat de seksualisering van kinderen en jongeren in het algemeen, en van jonge meisjes in het bijzonder, in hoge mate verband houdt met het gewoon doen lijken van pornografie en met overerotisering; Or. fr 13 Mikael Gustafsson Overweging A ter (nieuw) A ter. overwegende dat marketing en reclame via verschillende soorten media alomtegenwoordig zijn in ons dagelijkse leven en in hoge mate verantwoordelijk zijn voor het verschijnsel van seksualisering van meisjes; AM\ doc 7/61 PE v02-00

8 14 Anna Záborská Overweging A ter (nieuw) A ter. overwegende dat de seksualisering van kinderen een paradox weerspiegelt, te weten: aan de ene kant veroordeelt de maatschappij pedofilie, terwijl aan de andere kant mannen in toenemende mate beelden aangeboden krijgen van geseksualiseerde jongeren en jonge meisjes aangemoedigd worden zichzelf te zien als lustobjecten voor mannen; Or. fr 15 Mikael Gustafsson Overweging A quater (nieuw) A quater. overwegende dat het belang van kinderen voorop moet staan bij het nemen van besluiten die mogelijk gevolgen voor hen hebben; overwegende dat artikel 3 van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind algemeen bekend is als het "belang van het kind"-artikel en luidt: "bij alle maatregelen die kinderen betreffen, ongeacht of zij worden genomen door publieke of particuliere welzijnsinstellingen, rechtbanken, administratieve overheden of wetgevende lichamen, moet het belang van het kind steeds vooropstaan"; 16 Marc Tarabella PE v /61 AM\ doc

9 Overweging B B. overwegende dat steeds meer kinderen gebruik maken van het internet, terwijl ook wordt vastgesteld dat de leeftijd vanaf wanneer kinderen ervan gebruik maken met beperkte controle van de ouders, daalt, als gevolg waarvan de leeftijd waarop kinderen de eerste maal contact heb met pornografie ook daalt; B. overwegende dat steeds meer kinderen gebruik maken van het internet, terwijl ook wordt vastgesteld dat de leeftijd vanaf wanneer kinderen ervan gebruik maken met beperkte controle van de ouders, daalt, dat de toegang tot pornografische sites gemakkelijker is geworden en dat seksueel getinte "pop-ups" op sites veel voorkomen, als gevolg waarvan de leeftijd waarop kinderen de eerste maal contact hebben met pornografie ook daalt; Or. fr 17 Ana Miranda Overweging B B. overwegende dat steeds meer kinderen gebruik maken van het internet, terwijl ook wordt vastgesteld dat de leeftijd vanaf wanneer kinderen ervan gebruik maken met beperkte controle van de ouders, daalt, als gevolg waarvan de leeftijd waarop kinderen de eerste maal contact heb met pornografie ook daalt; B. overwegende dat steeds meer kinderen gebruik maken van het internet, terwijl ook wordt vastgesteld dat de leeftijd vanaf wanneer kinderen ervan gebruik maken met beperkte controle van de ouders, daalt, als gevolg waarvan de leeftijd waarop kinderen de eerste maal contact hebben met pornografie ook daalt; Or. es 18 Minodora Cliveti Overweging B B. overwegende dat steeds meer kinderen gebruik maken van het internet, terwijl ook wordt vastgesteld dat de leeftijd vanaf wanneer kinderen ervan gebruik maken B. overwegende dat steeds meer kinderen gebruik maken van het internet, terwijl ook wordt vastgesteld dat de leeftijd vanaf wanneer kinderen ervan gebruik maken AM\ doc 9/61 PE v02-00

10 met beperkte controle van de ouders, daalt, als gevolg waarvan de leeftijd waarop kinderen de eerste maal contact heb met pornografie ook daalt; met beperkte controle van de ouders, daalt, als gevolg waarvan de leeftijd waarop kinderen de eerste maal contact hebben met pornografie ook daalt, waarbij moet worden opgemerkt dat pornografie in alle landen toelaatbaar wordt geacht mits er geen minderjarigen bij betrokken zijn; Or. ro 19 Silvia Costa Overweging B bis (nieuw) B bis. is ingenomen met het voorstel voor een richtlijn van de Commissie inzake gegevensbescherming op het internet met daarin een specifiek artikel voor de bescherming van de privacy van kinderen zoals het recht om vergeten te worden. Or. it 20 Marc Tarabella Overweging C C. overwegende dat er naast het gebruik van geërotiseerde afbeeldingen van vrouwen in de reclame ook een toename wordt waargenomen van het aantal afbeeldingen van seksueel voorgestelde kinderen in deze industriesector; C. Overwegende dat er naast het gebruik van geërotiseerde afbeeldingen van vrouwen in de reclame en het gebruik van naaktheid voor het aanprijzen van producten die deze naaktheid niet nodig hebben ook een toename wordt waargenomen van het aantal afbeeldingen van seksueel voorgestelde kinderen in deze industriesector; Or. fr 21 Anna Záborská PE v /61 AM\ doc

11 Overweging C C. overwegende dat er naast het gebruik van geërotiseerde afbeeldingen van vrouwen in de reclame ook een toename wordt waargenomen van het aantal afbeeldingen van seksueel voorgestelde kinderen in deze industriesector; C. overwegende dat er naast het gebruik van geërotiseerde afbeeldingen van vrouwen in de reclame ook een toename wordt waargenomen van het aantal afbeeldingen van seksueel voorgestelde kinderen in deze industriesector, evenals het ontbreken van een gecoördineerde beleidsinspanning om, door het onderwijzen van positievere attitudes op scholen aan te bevelen, de negatieve invloed van sterk geërotiseerde beelden op de houding van kinderen tegenover seks en op het zelfrespect van meisjes te voorkomen, zodat meisjes en jongens ondanks de bestaande groepsdruk nee durven te zeggen; 22 Mikael Gustafsson Overweging C bis (nieuw) C bis. overwegende dat de wijze waarop meisjes zeggenschap over hun eigen lichaam en seksualiteit uitoefenen niet mag worden gedicteerd door commerciële belangen en consumentisme; 23 Norica Nicolai Overweging D AM\ doc 11/61 PE v02-00

12 D. overwegende dat de transformatie van tienersterren in sekssymbolen om hun kans op succes in de showbusiness te vergroten bij meisjes tot het verstevigen van de overtuiging leidt dat seksueel aantrekkelijk zijn ervoor zorgt dat anderen die persoon als rijper beschouwen; Schrappen 24 Marc Tarabella Overweging D D. overwegende dat de transformatie van tienersterren in sekssymbolen om hun kans op succes in de showbusiness te vergroten bij meisjes tot het verstevigen van de overtuiging leidt dat seksueel aantrekkelijk zijn ervoor zorgt dat anderen die persoon als rijper beschouwen; D. overwegende dat de transformatie van tienersterren in sekssymbolen om hun kans op succes in de showbusiness te vergroten bij meisjes de overtuiging versterkt dat seksueel aantrekkelijk zijn ervoor zorgt dat anderen die persoon als rijper en succesvol beschouwen; Or. fr 25 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Overweging D D. overwegende dat de transformatie van tienersterren in sekssymbolen om hun kans op succes in de showbusiness te vergroten bij meisjes tot het verstevigen van de overtuiging leidt dat seksueel aantrekkelijk zijn ervoor zorgt dat anderen die persoon als rijper beschouwen; D. overwegende dat de transformatie van tienersterren in sekssymbolen om hun kans op succes in de showbusiness te vergroten bij meisjes tot het verstevigen van de overtuiging leidt dat seksueel aantrekkelijk en beschikbaar zijn kerncriteria voor waarde en succes zijn; PE v /61 AM\ doc

13 26 Mary Honeyball Overweging D bis (nieuw) D bis. overwegende dat de seksualisering van meisjes wordt bestendigd door genderongelijkheden in onderliggende sociale structuren, instellingen en relaties in de samenleving als geheel; 27 Marc Tarabella Overweging E E. overwegende dat de degradatie van de waardigheid van vrouwen en het verspreiden van afbeeldingen die hun waardigheid aantasten, die uitingen van seksualisering zijn, leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen, tot een versterking van seksistische houdingen en opvattingen, die op de middellange termijn discriminatie van vrouwelijke werknemers, seksuele intimidatie en onderwaardering van hun werk en verworvenheden in de hand werken; E. overwegende dat de degradatie van de waardigheid van vrouwen en het verspreiden van afbeeldingen die hun waardigheid aantasten, die uitingen van seksualisering zijn, leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen, tot instandhouding van genderstereotypen, tot een versterking van seksistische houdingen en opvattingen, die op de middellange termijn discriminatie van vrouwelijke werknemers, seksuele intimidatie en onderwaardering van hun werk en verworvenheden in de hand werken; Or. fr 28 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie AM\ doc 13/61 PE v02-00

14 Overweging E overwegende dat de degradatie van de waardigheid van vrouwen en het verspreiden van afbeeldingen die hun waardigheid aantasten, die uitingen van seksualisering zijn, leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen, tot een versterking van seksistische houdingen en opvattingen, die op de middellange termijn discriminatie van vrouwelijke werknemers, seksuele intimidatie en onderwaardering van hun werk en verworvenheden in de hand werken; overwegende dat de degradatie van de waardigheid van vrouwen en het verspreiden van afbeeldingen die hun waardigheid aantasten, die uitingen van seksualisering zijn, leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen, tot een versterking van seksistische houdingen en opvattingen, die op de middellange termijn discriminatie van vrouwen in alle domeinen van de samenleving in de hand werken, waaronder in onderwijs en arbeid, waar dit leidt tot seksuele intimidatie en onderwaardering van hun werk en verworvenheden; 29 Angelika Werthmann Overweging E E. overwegende dat de degradatie van de waardigheid van vrouwen en het verspreiden van afbeeldingen die hun waardigheid aantasten, die uitingen van seksualisering zijn, leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen, tot een versterking van seksistische houdingen en opvattingen, die op de middellange termijn discriminatie van vrouwelijke werknemers, seksuele intimidatie en onderwaardering van hun werk en verworvenheden in de hand werken; E. overwegende dat de degradatie van de waardigheid van vrouwen en het verspreiden van afbeeldingen die hun waardigheid aantasten, die uitingen van seksualisering zijn, leiden tot een toename van geweld tegen vrouwen, tot een versterking van seksistische houdingen en opvattingen, die op de middellange termijn discriminatie van vrouwelijke werknemers, seksuele intimidatie en onderwaardering van hun persoonlijkheid, hun werk en verworvenheden in de hand werken; Or. de 30 Marc Tarabella PE v /61 AM\ doc

15 Overweging F F. overwegende dat in televisieprogramma's, computerspelen en muziekvideoclips de tendens om provocerend geklede vrouwen, in seksuele poses, te tonen steeds duidelijker merkbaar is en dat teksten van liedjes voor jongeren seksueel getinte inhoud bevatten; F. overwegende dat in televisieprogramma's, computerspellen en muziekvideoclips de tendens om provocerend geklede vrouwen in seksuele poses te tonen steeds duidelijker merkbaar is en dat liedjesteksten voor jongeren seksueel getinte inhoud bevatten zonder dat ouders de tekst begrijpen; Or. fr 31 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Overweging F F. overwegende dat in televisieprogramma's, computerspelen en muziekvideoclips de tendens om provocerend geklede vrouwen, in seksuele poses, te tonen steeds duidelijker merkbaar is en dat teksten van liedjes voor jongeren seksueel getinte inhoud bevatten; F. overwegende dat in televisieprogramma's, computerspelen en muziekvideoclips de tendens om provocerend geklede vrouwen, in seksuele poses, te tonen steeds duidelijker merkbaar is en dat teksten van liedjes voor jongeren seksueel getinte inhoud bevatten hetgeen vaak bevorderlijk is voor geweld tegen vrouwen en meisjes; 32 Marc Tarabella Overweging F bis (nieuw) F bis. overwegende dat in tijdschriften voor jonge meisjes voornamelijk de AM\ doc 15/61 PE v02-00

16 nadruk wordt gelegd op het uiterlijk en op relaties tussen jongens en meisjes en er weinig ruimte is voor onderwerpen die te maken hebben met de persoonlijke en sociale ontwikkeling Or. fr 33 Mikael Gustafsson Overweging G G. overwegende dat kledingproducenten meisjes verkleinde modellen voorstellen van kledij die geschikt is voor volwassen vrouwen, wat leidt tot een situatie waarin ze door de buitenwereld als meer volwassen worden aanzien dan ze in werkelijkheid zijn; G. overwegende dat verschillende economische sectoren, waaronder de kledingindustrie, meisjes verkleinde modellen voorstellen van kledij die geschikt is voor volwassen vrouwen, wat leidt tot een situatie waarin ze door de buitenwereld als meer volwassen worden aanzien dan ze in werkelijkheid zijn, en dat de alcoholindustrie (die zichzelf als "afslankindustrie" afficheert) zich op meisjes richt met speciale producten als "skinnygirl cocktails", waarbij ze een geseksualiseerd beeld van het lichaam bevorderen dat leidt tot eetstoornissen en ander schadelijk gedrag van meisjes; 34 Teresa Jiménez-Becerril Barrio Overweging G bis (nieuw) G bis. overwegende dat de trivialisering van verhulde kinderpornografie die op internet acceptabel wordt gevonden een gevaarlijke trend is die de seksualisering van meisjes versterkt; PE v /61 AM\ doc

17 35 Anna Záborská Overweging G bis (nieuw) G bis. gezien de toenemende noodzaak om ouders algemene informatie en cursussen te verstrekken over de ontwikkeling bij kinderen van een neiging om het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk gedrag aan te scherpen; 36 Anna Záborská Overweging G bis (nieuw) G bis. overwegende dat in artikel 18, lid 1, van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind wordt gesteld dat ouders de eerste verantwoordelijkheid hebben voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kind; het belang van hun kind is hun allereerste zorg. De staat wordt ertoe verplicht om ouders bij te staan bij het opvoeden van hun kinderen; Or. fr 37 Anna Záborská Overweging G ter (nieuw) G ter. overwegende dat het gezin voor een kind de eerste plaats is waar jongeren sociale vaardigheden opdoen en dat een grote familie een belangrijke rol speelt voor de preventie van seksualisering door AM\ doc 17/61 PE v02-00

18 de media; Or. fr 38 Anna Záborská Overweging G quater (nieuw) G quater. overwegende dat de maatschappij, politieke instellingen en het openbare onderwijsstelsel niet de rol van de ouders moeten overnemen in de affectieve en seksuele opvoeding van hun kinderen, maar dat zij moeten trachten een voor hun ontwikkeling gunstige omgeving, een "family friendly" omgeving (family mainstreaming) te creëren; Or. fr 39 Anna Záborská Overweging G quinquies (nieuw) G quinquies. overwegende dat "pornografische" reclame niet alleen gebruik maakt van vrouwelijk naakt, maar ook de onderwerping van jonge vrouwen en hun seksuele dienstbaarheid inzet; dat "porno-chic" alle taboes tart, ook dat van pedofilie: meisjes die als fotomodellen worden ingezet liggen wijdbeens op hun knieën met blote borsten (Sisley), likken aan een lolly (Lee); overwegende dat reclamemerken van groepen als Gaultier, Helmut Lang, Thierry Mugler, Gucci, Versace, Dior en Vuitton gebruik maken van de seksualisering van jonge meisjes, pornografie en "chique pedofilie" om PE v /61 AM\ doc

19 hun producten aan te prijzen; stelt gezinsorganisaties en organisaties die zich inzetten voor de rechten van de vrouw derhalve voor om deze merken openlijk te boycotten; Or. fr 40 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Overweging I I. overwegende dat seksualisering een instrumentele opvatting van de persoon is door hem te beschouwen als een voorwerp voor seksueel gebruik, los van zijn waardigheid en persoonlijkheidsaspecten, en dat de waardigheid van de persoon daarentegen gemeten wordt aan de hand van zijn seksuele aantrekkelijkheid; overwegende dat seksualisering eveneens het opdringen van de seksualiteit van volwassen personen is aan jonge meisjes, die daar op een bepaald moment in hun ontwikkeling emotioneel, psychisch noch fysiek klaar voor zijn; overwegende dat seksualisering niet de normale, gezonde, biologische ontwikkeling is van de seksualiteit van een persoon, die getekend wordt door een individuele manier van opgroeien en die verloopt op het juiste moment voor het individu; I. overwegende dat seksualisering een instrumentele opvatting van de persoon is door hem te beschouwen als een voorwerp voor seksueel gebruik, los van zijn waardigheid en persoonlijkheidsaspecten, en dat de waardigheid van de persoon daarentegen gemeten wordt aan de hand van zijn seksuele aantrekkelijkheid en seksuele beschikbaarheid; overwegende dat seksualisering eveneens het opdringen van de seksualiteit van volwassen personen is aan jonge meisjes, die daar op een bepaald moment in hun ontwikkeling emotioneel, psychisch noch fysiek klaar voor zijn; overwegende dat seksualisering niet de normale, gezonde, biologische ontwikkeling is van de seksualiteit van een persoon, die getekend wordt door een individuele manier van opgroeien en die verloopt op het juiste moment voor het individu; 41 Norica Nicolai Overweging I AM\ doc 19/61 PE v02-00

20 I. overwegende dat seksualisering een instrumentele opvatting van de persoon is door hem te beschouwen als een voorwerp voor seksueel gebruik, los van zijn waardigheid en persoonlijkheidsaspecten, en dat de waardigheid van de persoon daarentegen gemeten wordt aan de hand van zijn seksuele aantrekkelijkheid; overwegende dat seksualisering eveneens het opdringen van de seksualiteit van volwassen personen is aan jonge meisjes, die daar op een bepaald moment in hun ontwikkeling emotioneel, psychisch noch fysiek klaar voor zijn; overwegende dat seksualisering niet de normale, gezonde, biologische ontwikkeling is van de seksualiteit van een persoon, die getekend wordt door een individuele manier van opgroeien en die verloopt op het juiste moment voor het individu; I. overwegende dat seksualisering een instrumentele opvatting van de persoon is door hem te beschouwen als een voorwerp voor seksueel gebruik, los van zijn waardigheid en persoonlijkheidsaspecten, en dat de waardigheid van de persoon daarentegen gemeten wordt aan de hand van zijn seksuele aantrekkelijkheid; overwegende dat seksualisering eveneens het ongepast opdringen van de seksualiteit van volwassen personen is aan jonge meisjes, die daar op een bepaald moment in hun ontwikkeling emotioneel, psychisch noch fysiek klaar voor zijn; overwegende dat seksualisering niet de normale, gezonde, biologische ontwikkeling is van de seksualiteit van een persoon, die getekend wordt door een individuele manier van opgroeien en die verloopt op het juiste moment voor het individu; 42 Anna Záborská Overweging I I. overwegende dat seksualisering een instrumentele opvatting van de persoon is door hem te beschouwen als een voorwerp voor seksueel gebruik, los van zijn waardigheid en persoonlijkheidsaspecten, en dat de waardigheid van de persoon daarentegen gemeten wordt aan de hand van zijn seksuele aantrekkelijkheid; overwegende dat seksualisering eveneens het opdringen van de seksualiteit van volwassen personen is aan jonge meisjes, die daar op een bepaald moment in hun ontwikkeling emotioneel, psychisch noch fysiek klaar voor zijn; overwegende dat seksualisering niet de normale, gezonde, biologische ontwikkeling is van de I. overwegende dat seksualisering een instrumentele en manipulatieve opvatting van de persoon is door hem te beschouwen als een voorwerp voor seksueel gebruik, los van zijn waardigheid en persoonlijkheidsaspecten, en dat de waardigheid van de persoon daarentegen gemeten wordt aan de hand van zijn seksuele aantrekkelijkheid; overwegende dat seksualisering eveneens het opdringen van de seksualiteit van volwassen personen is aan jonge meisjes, die daar op een bepaald moment in hun ontwikkeling emotioneel, psychisch noch fysiek klaar voor zijn; overwegende dat seksualisering niet de normale, gezonde, biologische PE v /61 AM\ doc

21 seksualiteit van een persoon, die getekend wordt door een individuele manier van opgroeien en die verloopt op het juiste moment voor het individu; ontwikkeling is van de seksualiteit van een persoon, die getekend wordt door een individuele manier van opgroeien en die verloopt op het juiste moment voor het individu; 43 Minodora Cliveti Overweging I bis (nieuw) I bis. overwegende dat seksualisering tegelijkertijd de wijze weerspiegelt waarop meisjes zichzelf onder invloed van stereotypen en andere factoren (met name de media) presenteren om de rol te spelen die hen in toenemende mate wordt opgelegd door een samenleving die dit beeld van jonge meisjes probeert te versterken. Or. ro 44 Mary Honeyball Paragraaf 1 1. is van mening dat een reeks geïntegreerde acties ondernomen moet worden om de horizon te verbreden en de opvattingen van kleine meisjes en jongens te ontwikkelen met betrekking tot de waarden waarnaar ze zich richten, met behulp van doordachte strategieën ter bescherming van het kind tegen het procedé van seksualisering en instrumentalisering en van de creatie van nieuwe instrumenten en ruimtes waar jongeren op hun eigen ritme en manier zich kunnen ontwikkelen en hun seksualiteit 1. is van mening dat een reeks geïntegreerde acties ondernomen moet worden om de horizon te verbreden en de opvattingen van jonge meisjes en jongens te ontwikkelen met betrekking tot de waarden waarnaar ze zich richten, met behulp van doordachte strategieën ter bescherming van het kind tegen het procedé van seksualisering en instrumentalisering en van de creatie van nieuwe instrumenten en ruimtes waar jongeren op hun eigen ritme en manier zich kunnen ontwikkelen en hun seksualiteit AM\ doc 21/61 PE v02-00

22 kunnen ontdekken; kunnen ontdekken; 45 Katarína Neveďalová Paragraaf 1 1. is van mening dat een reeks geïntegreerde acties ondernomen moet worden om de horizon te verbreden en de opvattingen van kleine meisjes en jongens te ontwikkelen met betrekking tot de waarden waarnaar ze zich richten, met behulp van doordachte strategieën ter bescherming van het kind tegen het procedé van seksualisering en instrumentalisering en van de creatie van nieuwe instrumenten en ruimtes waar jongeren op hun eigen ritme en manier zich kunnen ontwikkelen en hun seksualiteit kunnen ontdekken; 1. is van mening dat een reeks geïntegreerde acties ondernomen moet worden om de horizon te verbreden en de opvattingen van kleine meisjes en jongens te ontwikkelen tijdens de periode die cruciaal is voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, met behulp van doordachte strategieën ter bescherming van het kind tegen het procedé van seksualisering en instrumentalisering en van de creatie van nieuwe instrumenten en ruimtes waar jongeren op hun eigen ritme en manier zich kunnen ontwikkelen en hun seksualiteit kunnen ontdekken; Or. sk 46 Raül Romeva i Rueda namens de Verts/ALE-Fractie Paragraaf 1 1. is van mening dat een reeks geïntegreerde acties ondernomen moet worden om de horizon te verbreden en de opvattingen van kleine meisjes en jongens te ontwikkelen met betrekking tot de waarden waarnaar ze zich richten, met behulp van doordachte strategieën ter bescherming van het kind tegen het procedé van seksualisering en instrumentalisering en van de creatie van nieuwe instrumenten en ruimtes waar 1. is van mening dat een reeks geïntegreerde acties ondernomen moet worden, op basis van eerbiediging van de mensenrechten, gelijkheid tussen vrouwen/meisjes en mannen/jongens en vrouwenrechten, om de horizon te verbreden en de opvattingen van kleine meisjes en jongens te ontwikkelen met betrekking tot de waarden waarnaar ze zich richten, met behulp van doordachte strategieën ter bescherming van het kind PE v /61 AM\ doc

23 jongeren op hun eigen ritme en manier zich kunnen ontwikkelen en hun seksualiteit kunnen ontdekken; tegen het procedé van seksualisering en instrumentalisering en van de creatie van nieuwe instrumenten en ruimtes waar jongeren op hun eigen ritme en manier zich kunnen ontwikkelen en hun seksualiteit kunnen ontdekken; 47 Norica Nicolai Paragraaf 1 bis (nieuw) 1 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten om samen te werken aan de ontwikkeling van een deugdelijke onderzoeksbasis met betrekking tot de definitie, frequentie en gevolgen van vroegtijdige seksualisering. Om dit verschijnsel beter te begrijpen en scherpzinnige en relevante aanbevelingen te kunnen doen, zijn uitgebreide studies 1 naar onder andere volgende aspecten van vroegtijdige seksualisering nodig: - onderzoeken welke factoren leiden tot de vroegtijdige seksualisering van meisjes en de rol van de media daarbij; - de korte- en langetermijneffecten van de seksualisering van meisjes onderzoeken: hoe dit van invloed is op hun zelfrespect, hun beeld van hun lichaam, de relaties met leeftijdgenoten, toekomstige seksuele relaties en toekomstige academische en beroepsprestaties; - media/marketingalternatieven voor "erotisering" identificeren. 1 Volgens het rapport van de werkgroep van de American Psychological Association over de seksualisering van meisjes. rt.aspx. AM\ doc 23/61 PE v02-00

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 INHOUD 14 18 42 48 50 62 PREAMBULE Officiële tekst en samenvatting DEEL 1 ARTIKEL 1-41 Officiële tekst en samenvatting

Nadere informatie

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering

Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010. Vierenzestigste zitting. Agendapunt 64. Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering Verenigde Naties A/RES/64/142* Algemene Vergadering Distr.: Algemeen 24 februari 2010 Vierenzestigste zitting Agendapunt 64 Resolutie aangenomen door de Algemene Vergadering [Op basis van het rapport van

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten. Beleidsnota. maart 2007 Beleidsnota maart 2007 De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Preambule De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, a. Indachtig de beginselen vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties, waarin de inherente

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2014 (OR. en) 15613/14 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Geweld tegen kinderen

Geweld tegen kinderen Kinderrechtenforum Geweld tegen kinderen Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw nr.3, 2006 G E W E L D T E G E N K I N D E R E N 27 Voorwoord Sinds de oprichting van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen in

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

NIET-LIMITATIEVE ASPECTEN VAN DE THEMA S BINNEN DE VERSCHILLENDE THEMAVELDEN

NIET-LIMITATIEVE ASPECTEN VAN DE THEMA S BINNEN DE VERSCHILLENDE THEMAVELDEN THEMAVELD 5 : Mooi «anders». Leven zonder vooroordelen. Het recht op gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bescherming tegen discriminatie - artikel 2. Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder enige

Nadere informatie

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren

Over de grens. Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Over de grens Opvattingen van jongeren en beroepskrachten over grensoverschrijdend seksueel gedrag van jongeren Auteur(s) Datum MOVISIE Sander Kramer Kristin Janssens Leyla Çinibulak Marianne Cense Utrecht,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Dossier kinderen en reclame

Dossier kinderen en reclame Troonstraat 125 1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek juni 2002 Dossier kinderen en reclame 1. Situering p. 2 2. Missie en doelstellingen p. 2 2.1.

Nadere informatie

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989

Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Verdrag inzake de Rechten van het Kind Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 Officiële Nederlandse vertaling Officiële tekst Officieuze samenvatting van de

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

Naar een canon van opvoeding

Naar een canon van opvoeding Naar een canon van opvoeding Naar een canon van opvoeding Wat inwoners van Den Haag weten van ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren René F.W. Diekstra, Janneke M. Wubs, Leontien E. Vreeburg,

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Leren omgaan met culturele diversiteit

Leren omgaan met culturele diversiteit Leren omgaan met culturele diversiteit Aandachtspunten voor een kansrijke aanpak SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leren omgaan met culturele diversiteit Aandachtspunten voor een kansrijke

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Europees Sociaal Handvest. (herzien)

Europees Sociaal Handvest. (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Europees Sociaal Handvest (herzien) Straatsburg, 3 mei 1996 Preambule De ondertekenende Regeringen, Leden van de Raad van Europa, Overwegende dat het doel van de Raad

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag

Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Toelichting bij het kinderrechtenverdrag Aantal artikels Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind omvat in totaal 54 artikels. Artikel 1 tot en met 41 omschrijven de rechten die kinderen

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld Council of Europe Treaty Series - No. 210 Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld Istanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Nadere informatie