EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 31 juli 2001 PE /1-43 AMENDEMENTEN 1-43 ONTWERPVERSLAG - Werner Langen (PE ) DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG IN EUROPA Ontwerpresolutie AMENDEMENT 1 Overweging B B. overwegende dat het beleid gericht op liberalisering van verschillende diensten van algemeen belang zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben voor de burger/gebruiker en dat dit beleid daarom vraagt om een nauwkeurige, vergelijkende analyse van de kwaliteit van de geleverde diensten, voordat aan nieuwe liberaliseringsronden wordt begonnen, AMENDEMENT 2 Overweging B bis (nieuw) B bis. overwegende dat de Commissie het reële effect van het liberaliseringsbeleid op het kwaliteitsniveau van de betrokken diensten niet heeft geanalyseerd, AMENDEMENT 3 Overweging I I. overwegende dat de definitie van diensten van algemeen belang in Europa een fundamentele economische keuze inhoudt die zowel met de uiteenlopende belangen van de lidstaten, provincies en gemeenten moet stroken als met de in het EG-Verdrag verankerde uniforme toepassing van de subsidieregels in de lidstaten (1 woord schrappen), gewaarborgd door onderzoek van de Europese Commissie en met toetsing door het Europese Hof van Justitie, AM\ doc PE /1-43

2 AMENDEMENT 4 Overweging J bis (nieuw) J bis. overwegende dat in de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) wordt erkend dat water geen gewone handelswaar is, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden, AMENDEMENT 5 en Rosemarie Müller Overweging J bis (nieuw) J bis. overwegende dat bepaalde diensten van algemeen belang, zoals de watervoorziening, niet verenigbaar zijn met een liberaliseringsbeleid, omdat de betrokken goederen geen gewone handelswaar zijn, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden, AMENDEMENT 6 ingediend door Rosemarie Müller en Anne Ferreira Overweging J bis (nieuw) J bis. overwegende dat bepaalde diensten van algemeen belang, zoals de watervoorziening, zich niet lenen voor liberalisering, omdat de betrokken goederen geen gewone handelswaar zijn, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden (zoals in overweging 1 van de kaderrichtlijn water vermeld staat), AMENDEMENT 7 en Rosemarie Müller Overweging J ter (nieuw) J ter. overwegende dat de toegang tot levensnoodzakelijke goederen, zoals water, een onvervreemdbaar mensenrecht is, AMENDEMENT 8 ingediend door Rosemarie Müller en Anne Ferreira Overweging J ter (nieuw) J ter. overwegende dat de toegang tot levensnoodzakelijke goederen, zoals water, een onvervreemdbaar mensenrecht is, PE /1-43 2/10 AM\ doc

3 AMENDEMENT 9 Overweging J quater (nieuw) J quater. overwegende dat voor de diensten van algemeen belang een belangrijke rol is weggelegd met het oog op de duurzame ontwikkeling en de algehele concurrentiepositie van de Europese Unie, en dat het toelaten van concurrentie op bepaalde markten en het streven naar winst op korte termijn kunnen leiden tot aantasting van het milieu, een daling van de voor onderzoek uitgetrokken middelen en een verlaging van de langetermijninvesteringen, AMENDEMENT 10 Paragraaf 1 bis (nieuw) 1 bis. verzoekt de Commissie op korte termijn een nauwkeurige, vergelijkende evaluatie uit te voeren van het reële effect van het beleid gericht op liberalisering van de diensten van algemeen belang, voordat aan nieuwe liberaliseringsronden wordt begonnen; AMENDEMENT 11 Paragraaf 6 bis (nieuw) 6 bis. onderstreept dat voor bepaalde diensten van algemeen belang investeringssteun van overheidswege en het gelijktrekken van de tarieven noodzakelijk zijn om oneerlijke prijsconcurrentie voor eenzelfde dienst te voorkomen; AMENDEMENT 12 Paragraaf onderstreept dat het van belang is dat diensten van algemeen belang (5 woorden schrappen) worden geleverd tegen betrouwbare voorwaarden (hoge kwaliteit, op het gehele grondgebied beschikbaar, optimale prijs) en dat deze voorwaarden op het gehele grondgebied van de Unie hetzelfde zijn voor dezelfde dienst; AM\ doc 3/10 PE /1-43

4 AMENDEMENT 13 Paragraaf onderstreept dat het er bij diensten van algemeen belang op aan komt dat zij worden geleverd tegen betrouwbare voorwaarden (instandhouding en duurzaam beheer van ecologische hulpbronnen, minimale planningkosten, geen verlaging van het bestaande kwaliteitsniveau, toepassing van het voorzorgsbeginsel, op het gehele grondgebied beschikbaar, optimale prijs); AMENDEMENT 14 Paragraaf onderstreept dat naast de mededingingsneutraliteit van diensten van algemeen belang de rentabiliteit, de kwaliteit, de financiering, met inbegrip van de transparantie daarvan, de betrouwbaarheid en het toezicht op de dienstverlening ten behoeve van burgers en belastingbetalers (1 woord schrappen) doorslaggevende factoren moeten zijn voor het verstrekken van deze diensten; AMENDEMENT 15 Paragraaf acht het, gezien het (3 woorden schrappen) succes en de problemen tot nu toe met de liberalisering van belangrijke dienstverleningssectoren in het kader van het programma voor de interne markt, noodzakelijk de (3 woorden schrappen) liberalisering uit te voeren op basis van een sectorgewijze evaluatie, om ervoor te zorgen dat het Europese bedrijfsleven en de werkgelegenheid concurrerend blijven en de diensten van algemeen belang op lange termijn kunnen worden onderhouden; AMENDEMENT 16 Paragraaf acht het, gezien het tot dusverre behaalde succes met de liberalisering van belangrijke dienstverleningssectoren in het kader van het programma voor de interne markt, noodzakelijk de op gang gebrachte liberalisering op de gebieden vervoer, stroom en gas en post (maar niet de watervoorziening) snel voort te zetten c.q. daarmee een begin te maken, om het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en de werkgelegenheid duurzaam te garanderen; PE /1-43 4/10 AM\ doc

5 AMENDEMENT 17 ingediend door Karin Scheele Paragraaf stelt vast dat de tot dusverre gerealiseerde liberalisering van belangrijke dienstverleningssectoren in het kader van het programma voor de interne markt heeft bijgedragen tot het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en tot het garanderen van de werkgelegenheid (3 woorden schrappen); AMENDEMENT 18 ingediend door Rosemarie Müller Paragraaf acht het, gezien het tot dusverre behaalde succes met de liberalisering van belangrijke dienstverleningssectoren in het kader van het programma voor de interne markt, noodzakelijk de op gang gebrachte liberalisering op de gebieden vervoer, stroom, gas en post (7 woorden schrappen) voort te zetten (6 woorden schrappen), om het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven en de werkgelegenheid duurzaam te garanderen; AMENDEMENT 19 Paragraaf is van mening dat de aanvullende controle door de Commissie op misbruik duidelijker moet worden omschreven; wijziging van artikel 86 van het EG-Verdrag wordt niet noodzakelijk geacht; AMENDEMENT 20 Paragraaf beschouwt kruissubsidiëring van openbare en particuliere bedrijven als principieel problematisch, omdat daardoor van de geleverde diensten geen objectief beeld dat gerelateerd is aan de vraag en de behoeften, kan worden gegeven; AMENDEMENT 21 Paragraaf dringt bij de Commissie aan op heroverweging van haar standpunt dat de plaatsing van AM\ doc 5/10 PE /1-43

6 een opdracht ook op nog niet geliberaliseerde gebieden waarop de overheid als ondernemer optreedt, principieel vooraf moet worden gegaan door een aanbesteding, o.a. rekening houdend met de bijzondere situatie op het gebied van de watervoorziening en de potentiële externe voordelen daarvan; AMENDEMENT 22 Paragraaf beschouwt elke bevoordeling van openbare ondernemingen, hetzij via subsidiëring of door fiscale maatregelen voor economische activiteiten die zij als concurrent van particuliere ondernemingen verrichten, bijvoorbeeld in de woningbouw, de watervoorziening, de afvalwaterbehandeling en de vervoerssector, uit een oogpunt van mededingingsbeleid voor ongerechtvaardigd; AMENDEMENT 23 ingediend door Rosemarie Müller Paragraaf beschouwt elke bevoordeling van openbare ondernemingen, hetzij via subsidiëring of door fiscale maatregelen voor economische activiteiten die zij als concurrent van particuliere ondernemingen verrichten, bijvoorbeeld in de woningbouw (2 woorden schrappen) en de vervoerssector, uit een oogpunt van mededingingsbeleid voor ongerechtvaardigd; AMENDEMENT 24 ingediend door Rosemarie Müller Paragraaf is van mening dat het principieel niet verenigbaar is met het beginsel van mededingingsneutraliteit wanneer op terreinen waarop zowel particuliere als openbare ondernemingen actief zijn, de openbare ondernemingen worden vrijgesteld van omzetbelasting voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld de levering van (1 woord schrappen) gas, elektriciteit en thermische energie of het verwijderen van afval, en is van mening dat een eenzijdige fiscale bevoordeling van openbare ondernemingen niet verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht en dat daarom openbare en particuliere ondernemingen in de belastingwetgeving principieel gelijk behandeld moeten worden; AMENDEMENT 25 Paragraaf is van mening dat het principieel niet verenigbaar is met het beginsel van PE /1-43 6/10 AM\ doc

7 mededingingsneutraliteit wanneer op terreinen waarop zowel particuliere als openbare ondernemingen actief zijn, de openbare ondernemingen worden vrijgesteld van omzetbelasting voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld de levering van water, gas, elektriciteit en thermische energie, afvalverbranding of het verwijderen van afval en afvalwaterbehandeling, en is van mening dat een eenzijdige fiscale bevoordeling van openbare ondernemingen niet verenigbaar is met het Gemeenschapsrecht en dat daarom openbare en particuliere ondernemingen in de belastingwetgeving principieel gelijk behandeld moeten worden; AMENDEMENT 26 Paragraaf onderstreept dat het binnenmarktbeleid van de Europese Unie, in combinatie met nieuwe technische ontwikkelingen, heeft bijgedragen tot verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening, verlaging van de prijzen en een betere beschikbaarheid, bijvoorbeeld in de telecommunicatiesector; is van mening dat de Commissie, alvorens aan te dringen op verdere liberalisering, moet aantonen dat dezelfde instrumenten en regels tot even positieve resultaten in andere sectoren, met name de watersector, leiden, in het besef dat er algemene tekortkomingen zijn en er moet worden toegewerkt naar een beter evenwicht tussen ecologische, maatschappelijke en economische belangen; AMENDEMENT 27 Paragraaf 52 schrappen. AMENDEMENT 28 en Rosemarie Müller Paragraaf 52 schrappen. AMENDEMENT 29 ingediend door Rosemarie Müller en Anne Ferreira Paragraaf 52 schrappen. AMENDEMENT 30 ingediend door Karin Scheele Paragraaf 52 schrappen. AM\ doc 7/10 PE /1-43

8 AMENDEMENT 31 Paragraaf verzoekt de lidstaten de markt voor watervoorziening niet principieel open te stellen voor particuliere ondernemingen (rest schrappen); AMENDEMENT 32 ingediend door Karin Scheele Paragraaf 53 schrappen. AMENDEMENT 33 ingediend door Rosemarie Müller Paragraaf 53 schrappen. AMENDEMENT 34 Paragraaf is van mening dat er vóór openstelling van de watermarkt nader onderzoek moet worden gedaan naar de potentiële risico's voor de drinkwaterkwaliteit of voor de bescherming van het grondwater en het oppervlaktewater en naar de wijze waarop het best rekening kan worden gehouden met het grote milieubelang van en de op lange termijn noodzakelijke investeringen in de watervoorziening (rest schrappen); AMENDEMENT 35 Paragraaf is van mening dat door openstelling van de watermarkt (1 woord schrappen) de drinkwaterkwaliteit en de algehele grondwaterbescherming in gevaar komen en dat geen rekening kan worden gehouden met het grote milieubelang van de watervoorziening (rest schrappen); AMENDEMENT 36 Paragraaf is van mening dat door openstelling van de watermarkt (1 woord schrappen) de PE /1-43 8/10 AM\ doc

9 drinkwaterkwaliteit en de algehele grondwaterbescherming in gevaar kunnen komen (rest schrappen); AMENDEMENT 37 ingediend door Ria G.H.C. Oomen-Ruijten Paragraaf 53 bis (nieuw) 53 bis. is van mening dat drinkwatervoorziening, door de hoge eisen voor kwaliteit, volksgezondheid en leveringszekerheid, een dienst van bijzondere aard is; water is bovendien, anders dan bij gas of stroom het geval is, niet zonder meer goedkoop en met behoud van kwaliteit over grote afstanden te verplaatsen; de hoge leidinggebonden kosten, die aldus het specifieke regionale karakter bepalen, maken burgers en bedrijven tot gebonden klanten; een privatisering c.q. liberalisering van de drinkwatervoorziening is dan ook minder gewenst; Or. nl AMENDEMENT 38 Paragraaf 54 schrappen. AMENDEMENT 39 ingediend door Karin Scheele Paragraaf 54 schrappen. AMENDEMENT 40 ingediend door Rosemarie Müller Paragraaf 54 schrappen. AMENDEMENT 41 Paragraaf is van mening dat de verwijdering van afvalwater (4 woorden schrappen) een soevereine taak is en daarom alleen onder bepaalde voorwaarden en in het kader van een concessie van beperkte duur door de particuliere sector kan worden verzorgd, evenals de watervoorziening, die nog steeds in sommige regio's van de Europese Unie als verplichte gemeentelijke taak wordt omschreven; AM\ doc 9/10 PE /1-43

10 AMENDEMENT 42 Paragraaf is van mening dat de verwijdering van afvalwater principieel onder de verantwoordelijkheid van de overheid dient te vallen; AMENDEMENT 43 Paragraaf 54 bis (nieuw) 54 bis. is daarom van mening dat het beheer van de diensten van algemeen belang in de watersector onder overheidscontrole moet blijven, waarbij het beheer overeenkomstig het in artikel 5 van het EG-Verdrag bedoelde subsidiariteitsbeginsel hetzij ligt bij een nutsbedrijf dat rechtstreeks wordt bestuurd op het passende lokale niveau in elke lidstaat, hetzij wordt gedelegeerd aan de particuliere sector volgens de regels die gelden voor aanbestedingsprocedures; PE / /10 AM\ doc

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal.

Publicatieblad L 94. van de Europese Unie. Wetgeving. Wetgevingshandelingen. 57e jaargang 28 maart 2014. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad van de Europese Unie ISSN 1977-0758 L 94 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 57e jaargang 28 maart 2014 Inhoud I Wetgevingshandelingen RICHTLIJNEN Richtlijn 2014/23/EU van het Europees

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 11.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 7/3 BESLUITEN BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse. Amendement 27 Overweging 7

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. Amendement ingediend door Jean-Maurice Dehousse. Amendement 27 Overweging 7 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme 16 september 2003 PE 331.360/27-60 AMENDEMENTEN 27-60 Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing (PE 331.360) Dirk Sterckx inzake

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling P6_TA(2009)0064 Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de follow-up van de nationale actieplannen

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 20XX/XXXX(INI) 5.3.2012 ONTWERPVERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/04/2015

Datum van inontvangstneming : 14/04/2015 Datum van inontvangstneming : 14/04/2015 Vertaling C-121/15-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-121/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing 18 december 2014 Conseil d État (Frankrijk)

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2011/0284(COD) 6.3.2013 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten. Ieke van den Burg

Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten. Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Over de spanning tussen de Europese interne markt en publieke diensten Ieke van den Burg DE MARKT MEESTER Over de spanning tussen de Europese interne

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 1 februari 2000

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) PUBLIC 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE AVIATION 37 CODEC 178 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 april 2009 (OR. en) 2005/0237A(COD) C6-0042/2009 LEX 1006 PE-CO S 3719/2/08 REV 2 MAR 256 E V 1004 CODEC 1821 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME

Nadere informatie

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000

* VERSLAG EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000. 18 september 2000 EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 DEFINITIEVE VERSIE A5-0253/2000 18 september 2000 * VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie def Datum juli 2012 Referentie 00397 Auteurs Mevr. E. Hulleman Mevr. E.T.M. Weersink Vestiging Raalte Boeierstraat 10K Postbus 235 8100 AE RAALTE Tel.nr. (0572) 362

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese durfkapitaalfondsen

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende Europese durfkapitaalfondsen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 december 2011 (10.01) (OR. en) 18499/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0417 (COD) EF 173 ECOFI 883 COMPET 615 I D 177 CODEC 2401 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie