In D&H: Steller: mr K. Wijma BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Juridische Zaken In AB: Portefeuillehouder: Poelmann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In D&H: 05-03-2013 Steller: mr K. Wijma BMZ Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling: Juridische Zaken In AB: Portefeuillehouder: Poelmann"

Transcriptie

1 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Wijze van toezicht bij deelname aan een gemeenschappelijke regeling (actiepunt nr. 131) Nummer: In D&H: Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ Telefoonnummer: (030) SKK Afdeling: Juridische Zaken In AB: Portefeuillehouder: Poelmann Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming (n.a.v. besluitvorming in college D&H 5 maart 2013) ter consultering ter advisering In de vergadering van 5 maart 2013 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten 1. onderstaande notitie voor kennisgeving aan te nemen 2. de notitie ter kennisneming aan de commissie BMZ voor te leggen Met onderstaande notitie wordt invulling gegeven aan actiepunt nr. 131 Korte inhoudelijke omschrijving: Welke mogelijkheden heeft het (algemeen) bestuur bij deelname aan een gemeenschappelijke regeling om toezicht of invloed uit te oefenen op het reilen en zeilen van de gemeenschappelijke regeling? Gemeenschappelijke regelingen kunnen worden aangegaan tussen bestuursorganen van waterschappen (en gemeenten), d.w.z tussen de algemene besturen (gemeenteraden), tussen de colleges of tussen de bestuursvoorzitters. In geval van gemeenschappelijke regelingen tussen colleges of tussen bestuursvoorzitters is instemming van de betreffende algemene besturen (gemeenteraden) vereist; ook t.a.v. wijzigingen in die regelingen. De mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan voor het algemeen bestuur van een waterschap zijn opgenomen in de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze mogelijkheden zijn: indienen van een zienswijze tegen de ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke regeling (zes weken). zienswijze indienen bij toezichthoudend gedeputeerde staten tegen het door de gemeenschappelijke regeling vastgestelde begroting (artikel 50g Wgr). vragen om inlichtingen. Ingevolge artikel 50a jo. 16 Wgr moet dit nader zijn uitgewerkt in de bepalingen van de gemeenschappelijke regelingen. de eigen afgevaardigde kan ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in dat bestuur/orgaan gevoerde beleid. In gevolge artikel 50a jo. 16 Wgr moet dit in de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen. de eigen afgevaardigde ontslag te verlenen indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In gevolge artikel 50a jo. 16 Wgr moet dit in de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling zijn opgenomen. Het komt voor dat besturen aan hun vertegenwoordiger een instructie geven (bijvoorbeeld niet instemmen met een begrotingsvoorstel inhoudende stijging van de bijdrage van de deelnemer), in wettelijke zin is de vertegenwoordiger hier niet aan gebonden. De vertegenwoordiger neemt dus geen last mee. Echter, de vertegenwoordiger moet zich voor datzelfde bestuur wel weer verantwoorden over het door hem gevoerde beleid. Op grond van artikel 50a jo. 28 Wet gemeenschappelijke regelingen is gedeputeerde staten bevoegd om te beslissen over geschillen omtrent de toepassing van een regeling tussen besturen van deelnemende waterschappen of tussen besturen van een of meer waterschappen en het bestuur van het openbaar lichaam of het gemeenschappelijk orgaan (behoudens de geschillen opgedragen aan de rechterlijke macht, artikel 112 Grondwet)

2 Tot slot bij het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld als een nieuwe deelnemer toetreedt, moeten alle deelnemers instemmen met de wijziging. Indien bij de eerste vaststelling van de regeling goedkeuring van gedeputeerde staten was vereist, dan geldt die eis ook voor de wijziging. Bijlagen: - Ter informatie treft u in bijlage 1 een notitie van collega-waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan over de uiteenlopende rechtsvormen t.a.v. waterschapstaken die mogelijk zijn bij gezamenlijke uitvoering van waterschapstaken. Hoewel de genoemde voorbeelden betrekking hebben op hun eigen waterschap, geeft de notitie een goed inzicht in de verschillende varianten. - Bijlage 2 bevat een kort overzicht van de wetswijziging die in voorbereiding is t.a.v. de Wgr

3 Bijlage 1 Notitie: Rechtsvormen samenwerking bij uitvoering waterschapstaken 1 Algemeen Voorop moet worden gesteld dat je in een concreet geval altijd moet beginnen met de vraag wat voor soort samenwerking je wilt. Vervolgens kun je daar dan de meeste geschikte rechtsvorm bij kiezen. Er zijn tal van rechtsvormen voor bestuurlijke of organisatorische samenwerking, variërend van licht tot heel zwaar. Binnen de diverse rechtsvormen bestaan weer tal van mogelijkheden om specifieke zaken te regelen. Voor de keuze van de rechtsvorm moeten de volgende vragen beantwoord worden: wat is het doel van de samenwerking gaat de voorkeur uit naar publiekrechtelijke of privaatrechtelijke samenwerking betreft het een commerciële of een niet-commerciële activiteit is het een samenwerking tussen overheden onderling of met marktpartijen welke mate van bestuurlijke zeggenschap is gewenst welke mate van zelfstandigheid in de bedrijfsvoering is gewenst welke mate van financiële betrokkenheid is gewenst welk financieel risico is aanvaardbaar welke rechtspositie voor het personeel is gewenst is BTW-verrekening gewenst Juridische randvoorwaarden De juridische randvoorwaarden zijn beperkt. Voor gemeenten geldt dat zij slechts mogen beslissen tot de oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen wordt geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Zo n besluit behoeft de goedkeuring van GS (art. 160 Gemeentewet). De Waterschapwet bevat zo n bepaling niet. Wel bepaalt het Reglement van bestuur voor HHNK dat besluiten tot oprichting van, deelneming in en opheffing van een rechtspersoon medegedeeld moeten worden aan GS. GS kunnen zo n besluit vernietigen wanneer het in strijd is met het recht of het algemeen belang. Over het algemeen geeft de overheid de voorkeur aan publiekrechtelijke samenwerkingsvormen, omdat daarin: a) het publieke belang vooropstaat b) de democratische legitimatie het beste gewaarborgd is c) de invloed van de overheid maximaal is d) bestuurlijke informatie- en verantwoordingsverplichtingen gelden e) de openbaarheid, transparantie en controle optimaal zijn f) exploitatievoordelen en winst uitsluitend aan de overheid toevallen. Ik loop hierna kort de mogelijke rechtsvormen na met hun belangrijkste toepassingsgebieden. De voorbeelden komen uit onze eigen praktijk. de privaatrechtelijke overeenkomst De privaatrechtelijke overeenkomst is de meest eenvoudige vorm van samenwerking. De overeenkomst bestaat uit een relatie in de vorm van opdrachtgever/opdrachtnemer of leverancier/afnemer. De vastlegging is vormloos, een mondelinge of schriftelijke afspraak geldt al als overeenkomst. Partijen komen de wederzijdse rechten en verplichtingen overeen. Er wordt geen rechtspersoon opgericht. Partijen hebben geen bestuurlijke of financiële zeggenschap over elkaar en dragen geen financieel risico ten opzichte van elkaar, behoudens het risico van ingebreke blijven of faillissement van de andere partij. De overeenkomst kan in het algemeen eenvoudig worden opgezegd, waarbij een redelijke opzegtermijn geldt. Over BTWplichtige diensten en leveringen moet BTW worden afgedragen. HDSR voorbeelden zijn overeenkomst kosten voor gemene rekening toegepast bij de Muskusrattenbestrijding en Riowin. de publiekrechtelijke overeenkomst 1 Tekst van P. Minneboo van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Cursieve toevoeging van K. Wijma

4 De publiekrechtelijke overeenkomst is een overeenkomst tussen overheden over de uitvoering van beleid, de uitoefening van bevoegdheden, de uitvoering van taken e.d. Dergelijke overeenkomsten komen voor onder

5 aanduidingen als akkoord, intentieovereenkomst of convenant. Zulke overeenkomsten hebben vaak een zwakke juridische kracht, omdat ze uitgaan van intenties, inspanningsverplichtingen, vage doelformuleringen, onduidelijke prestatieafspraken etc. Als partijen zich er niet aan houden bestaat er vaak geen sanctie, omdat de nakoming afhankelijk is van bestuurlijke keuzes of politieke besluitvorming. Bestuursovereenkomsten vallen net als privaatrechtelijke overeenkomsten onder het burgerlijke recht. publiek privaat samenwerkingsverband (PPS) Het publieke private samenwerkingsverband is een samenwerkingsverband waaraan naast de overheid of een of meer marktpartijen deelnemen. Deze samenwerkingsvorm is vaak gericht op omvangrijke, risicodragende projecten waarbij zowel publieke als private (commerciële) belangen betrokken zijn. De overheid is initiatiefnemer, maar zoekt marktpartijen op om het project daadwerkelijk te realiseren. De PPS wordt vaak gebruikt voor zaken als grote bouwprojecten of lokale gebiedsontwikkeling (voorbeeld: Wieringerrandmeer). Het financiële risico is in het algemeen groot, omdat er vaak veel overheidsgeld mee gemoeid is, het belang van private partijen anders kan zijn dan het belang van de overheid en de overheid met de gevolgen blijft zitten als private partijen afhaken of failliet gaan. Anderzijds kan een project via de commerciële activiteiten, zoals grondverkoop, woningbouw en recreatievoorzieningen, ook forse exploitatiewinsten opleveren. De PPS is verder risicovol uit een oogpunt van rechtmatigheid, omdat deze vorm van samenwerking nogal eens op gespannen voet staat met enerzijds de regels voor aanbesteding en anderzijds de regels rond verboden staatssteun. concessie Een bijzondere vorm van publiek private samenwerking is de concessie. Over deze vorm van samenwerking is nog niet veel gepubliceerd. In het concessiemodel doet de private partij de grondexploitatie en draagt het bijbehorende risico. De overheid biedt een concessie aan vanwege een maatschappelijk/publiek belang waarvan uitvoering wordt gewenst. Waarom deze vorm hier noemen, immers gronduitgifte is niet onze core-business? Recentelijk is Waterschap AGV voor de Bloemendalerpolder een SUOK (samenwerkings en uitvoerings overeenkomst) aangegaan met de provincie en vele andere partijen. AGV heeft geen grondpositie in het gebied, maar wel belangen. Deze belangen zijn nu proactief behartigd (door middel van Programma s van eisen), waar anders achteraf getoetst zou zijn. vereniging De vereniging is een samenwerkingsvorm die met name gericht is op gezamenlijke vertegenwoordiging of belangenbehartiging. Een vereniging heeft leden en een eenvoudige bestuursstructuur, bestaande uit een algemene ledenvergadering, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De leden hebben in beginsel geen andere verplichting dan betaling van contributie. Toetreding kan beperkt worden tot de leden van een doelgroep, uittreding is niet aan bijzondere eisen onderworpen. De vereniging kan de leden juridisch niet binden, tenzij die daartoe volmacht verlenen. Er zijn twee soorten verenigingen, nl. verenigingen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Een vereniging met rechtspersoonlijkheid kan onroerend goed in eigendom hebben, personeel in dienst hebben etc., een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid niet. De regels die voor een vereniging gelden worden vastgelegd in statuten. Een vereniging met rechtspersoonlijkheid kan alleen worden opgericht bij door middel van een notariële akte, waarin de statuten zijn vastgelegd (voorbeeld: Unie van Waterschappen). Het financiële risico van de leden is beperkt tot hun contributie. De leden zijn niet aansprakelijk voor schulden van de vereniging, tenzij ze zich daartoe verbonden hebben. Bestuurders zijn in het algemeen alleen persoonlijk aansprakelijk bij wanbeleid. stichting Een stichting wordt meestal opgericht ter bevordering van ideële doelen zonder winstoogmerk, zoals op het vlak van kunst, cultuur, maatschappelijke zorg, wetenschappelijk onderzoek e.d. De inkomsten mogen alleen voor dat doel worden besteed. Deze rechtsvorm is met name geschikt wanneer de overheid een bepaalde activiteit wil stimuleren en zelf de enige of belangrijkste financier is (voorbeeld: STOWA). De stichting wordt ook veel gebruikt als rechtsvorm voor gezamenlijke uitvoering van bedrijfsdiensten en voor shared service-achtige samenwerking (voorbeeld: Waterproef). Een stichting heeft geen leden, maar alleen een bestuur, meestal bestaande uit vertegenwoordigers van de oprichters. Een stichting heeft rechtspersoonlijkheid en kan op grond daarvan onroerend goed in eigendom hebben, personeel in dienst hebben etc. Afhankelijk van de activiteiten van de stichting kan het personeel een ambtelijke of een nietambtelijke rechtspositie hebben. Een stichting heeft een grote mate van zelfstandigheid en functioneert

6 daardoor vaak op relatief grote afstand van de oprichters. De statuten bevatten de regels die gelden voor de stichting. De statuten moeten zijn vastgelegd in een notariële akte. Het financiële risico van de stichters is in principe beperkt tot een faillissement van de stichting. In de statuten kunnen zij zich op meer risico vastleggen, bijvoorbeeld door te bepalen dat exploitatie-tekorten door de stichters moeten worden aangezuiverd. Verder geldt dat bij ontbinding of faillissement van een stichting die overheidstaken uitvoert de oprichters op andere wijze in de taken moeten voorzien. Bestuurders van een stichting zijn in het algemeen alleen persoonlijk aansprakelijk bij wanbeleid. Verlening van diensten aan de oprichters is vrijgesteld van BTW, mits de stichting haar dienstverlening uitsluitend of nagenoeg uitsluitend verricht voor de oprichters (voorbeeld: Waterproef). overheidsbedrijf (NV, BV, CV) Van een overheidsbedrijf wordt vaak gebruikgemaakt voor de gezamenlijke uitvoering van min of meer grootschalige bedrijfsmatige diensten, zoals energievoorziening, vuilverwerking, slibverwerking, havenactiviteiten, openbaar vervoer e.d. De vennootschap is een zelfstandige rechtspersoon en neemt onder eigen naam deel aan het maatschappelijk verkeer. De diensten worden uitsluitend verricht voor de deelnemende overheden, of tegen betaling door particulieren. De deelnemende overheden zijn via aandelen mede-eigenaar van de vennootschap en profiteren zo van eventuele exploitatievoordelen en winstuitkeringen. Een vennootschap heeft een raad van bestuur en afhankelijk van wat in de statuten is bepaald of de omvang van de vennootschap een raad van commissarissen. De raad van commissarissen wordt gecontroleerd door de vergadering van aandeelhouders. De bestuurlijke zeggenschap hangt af van het aantal aandeelhouders en de omvang van het aandelenpakket. Het financiële risico is middelgroot en wordt bepaald door meerdere factoren: het bedrijf opereert op grote afstand van het openbaar bestuur en is daardoor relatief onafhankelijk in de bedrijfsvoering, omzet en winst zijn mede afhankelijk van prijsvorming en concurrentie op de markt. Het financiële risico van de aandeelhouders gaat in beginsel niet verder dan hun financiële inbreng. Bestuurders zijn in het algemeen alleen persoonlijk aansprakelijk bij wanbeleid en wanneer bepaalde financiële of administratieve verplichtingen niet zijn nagekomen. De dienstverlening is doorgaans BTW-plichtig. Er zijn enkele verschillen tussen een NV en een BV. Zo zijn de aandelen van een NV uitgegeven aan toonder en vrij verhandelbaar (voorbeeld: NV Nederlandse Waterschapsbank). De aandelen van een BV zijn uitgeschreven op naam en niet verhandelbaar (voorbeeld: BV Baggerzorg). Een variant op de BV is een CV (commanditaire vennootschap). De CV kent twee soorten vennoten, beherende vennoten en commanditaire of stille vennoten. Er zijn enkele verschillen in aansprakelijkheid tussen de vennoten. Omdat deze rechtsvorm zelden wordt toegepast ga ik daarop niet verder in. gemeenschappelijke regeling (GR) De gemeenschappelijke regeling (GR) is bij uitstek de rechtsvorm voor gezamenlijke uitvoering van overheidstaken. De GR is een vorm van verlengd openbaar bestuur: overheden komen overeen dat ze een bepaalde taak of bevoegdheid gezamenlijk uitoefenen. De GR wordt met name toegepast voor interbestuurlijke samenwerkingsverbanden, maar ook voor gezamenlijke uitvoering van bedrijfsdiensten en shared service-achtige samenwerking. Gemeenschappelijke regelingen kunnen gesloten worden tussen algemene besturen, dagelijkse besturen en voorzitters van provincies, gemeenten en waterschappen of combinaties daarvan, al naar gelang de bevoegdheden die aan de GR worden overgedragen. (Rechtstreekse) deelname van private partijen is niet mogelijk. De dienstverlening door een GR is vrijgesteld van BTW, mits de dienstverlening specifieke overheidstaken betreft en de diensten uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor de deelnemende overheden verricht worden. De GR kent een eigen wettelijke basis, de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen de kaders van de Wgr zijn de deelnemers vrij hun onderlinge verhouding te regelen, zoals de bestuursstructuur, de stemverhoudingen, de besluitvorming etc. De Wgr kent vier vormen van gemeenschappelijke regeling, te weten: a) openbaar lichaam b) gemeenschappelijk orgaan c) centrumgemeenteconstructie d) lichte gemeenschappelijke regeling (regeling zonder meer) De belangrijkste kenmerken van deze GR-vormen zijn hieronder kort weergegeven: a) openbaar lichaam Dit is een GR waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. Het openbaar lichaam heeft

7 rechtspersoonlijkheid, neemt zelfstandig deel aan het maatschappelijk verkeer en kan uit dien hoofde zelfstandig onroerend goed in eigendom hebben, personeel in dienst nemen etc. De regeling zelf kan hier beperkingen aan stellen. Aan het openbaar lichaam kunnen behoudens een aantal wettelijke uitzonderingen alle overheidstaken en bevoegdheden worden opgedragen, waaronder de bevoegdheid verordeningen vast te stellen. Het openbaar lichaam heeft een wettelijk voorgeschreven bestuursstructuur, bestaande uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Op grond van de Wgr heeft het bestuur bepaalde informatie- en verantwoordingsverplichtingen jegens de deelnemers. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting en een rekening vast; de deelnemers kunnen daarover hun zienswijzen indienen. Deze constructie wordt in de praktijk veelvuldig toegepast voor tal van zelfstandig opererende samenwerkingsverbanden, zoals recreatieschappen, havenschappen, hulpverleningsdiensten, milieudiensten, werkvoorzieningschappen e.d., maar ook voor shared service-achtige samenwerking als gezamenlijke belastingkantoren en gezamenlijke inkoop- en adviesdiensten (voorbeeld: Het Waterschapshuis). Een openbaar lichaam op grond van de Wgr komt voor wat betreft de juridische mogelijkheden het meeste overeen met een stichting. Het voornaamste verschil is de zelfstandigheid: een stichtingsbestuur opereert op afstand van de deelnemers, bij een openbaar lichaam op grond van de Wgr hebben de deelnemers vertegenwoordigers in het bestuur van de GR. b) gemeenschappelijk orgaan Dit is een GR waarbij een gemeenschappelijk bestuurs- of overlegorgaan wordt ingesteld. Deze constructie is geschikt voor samenwerkingsvormen waarbij geen rechtspersoonlijkheid of duidelijke bestuursstructuur nodig is. Er kunnen wel bepaalde bevoegdheden aan het gemeenschappelijk orgaan worden overgedragen, maar vanwege het ontbreken van rechtspersoonlijkheid worden alleen de deelnemende overheden juridisch gebonden. Deze constructie kan worden toegepast bij regelingen waarbij overheden afspreken een activiteit door één van de deelnemers te laten uitvoeren, maar onder de voorwaarden en vergoedingen die de deelnemers in het overlegorgaan afspreken. c) centrumgemeenteconstructie Bij deze constructie oefent een daarvoor in aanmerking komende deelnemer bepaalde bevoegdheden tevens voor de andere deelnemers uit. Zoals de naam zegt is deze constructie met name geschikt voor samenwerking tussen één grote en meerdere kleinere deelnemers, waarbij bepaalde taken om redenen van doelmatigheid en kostenbesparing door de grote deelnemer worden uitgevoerd. Te denken valt aan toezicht, vuilophaal e.d. De dienstverlening wordt dan b.v. tegen kostprijs uitgevoerd en op basis van afgenomen diensten in rekening gebracht. d) de lichte gemeenschappelijke regeling (regeling zonder meer) Deze constructie wordt toegepast voor overlegstructuren over zaken waaraan in politieke of financiële zin geen formele consequenties verbonden zijn. Er is geen sprake van rechtspersoonlijkheid, bevoegdhedenoverdracht, bestuurlijke structuren, begrotingen/rekeningen, informatie- of verantwoordingsverplichtingen. Aanbesteding/inbesteding Wanneer werkzaamheden door een overheidsorgaan worden opgedragen aan derden zijn daarop in beginsel de Europese en nationale regels met betrekking tot aanbesteding van toepassing. Dat geldt niet wanneer die werkzaamheden worden opgedragen aan een eigen dienst van de overheid (zg. inbesteding) of aan een samenwerkingsverband of bedrijf dat geheel of voor het grootste deel eigendom is van de overheid of waarbinnen de overheid beslissende invloed heeft (zg. quasi-inbesteding). Voor de vraag in welke gevallen een overheidsopdracht zonder aanbesteding aan een andere overheid of aan een samenwerkingsverband kan worden opgedragen is een aantal factoren van belang. Het voert te ver om daar in dit verband op in te gaan. Een belangrijke uitspraak hierover is gedaan door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag in Daarbij is bepaald dat de gemeente Westland de verwerking van huishoudelijk afval zonder aanbesteding mocht opdragen aan de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (LJN: BJ5981). Voor een aantal waterschappen in Zuid-Holland voert HVC de verwerking van zuiveringsslib uit

8 BTW-heffing Bij de keuze voor een samenwerkingsvorm is de BTW-heffing altijd een belangrijk aspect. BTW-vrijstelling is aan de orde wanneer een samenwerkingsverband (vrijwel) uitsluitend diensten verricht ten behoeve van de deelnemende overheden en het gaat om werkzaamheden die naar hun aard alleen door de overheid kunnen worden verricht (voorbeeld: gezamenlijk belastingkantoor). Gaat het om diensten die ook door het bedrijfsleven kunnen worden verricht, dan geldt BTW-vrijstelling alleen als de deelnemende overheden overwegende zeggenschap over het samenwerkingsverband hebben en de diensten (vrijwel) uitsluitend ten behoeve van de deelnemende overheden worden verricht (voorbeeld: Waterproef en Aquon). Het kan ook zijn dat BTW-heffing wel gewenst is, bijvoorbeeld wanneer de dienstverlening mede gericht is op marktpartijen of omdat afgedragen BTW verrekend kan worden met betaalde BTW. Een aandachtspunt hierbij is nog dat gemeenten de BTW die zij betalen als eindgebruiker kunnen terugkrijgen van het Rijk via het zogeheten BTW-compensatiefonds. Dit fonds is opgezet om de keuze van gemeenten tussen uitvoering in eigen beheer en uitbesteding aan het bedrijfsleven kostenneutraal te maken. De waterschappen kunnen van dit fonds geen gebruik maken. Kortom: de mogelijkheden en wenselijkheden zullen per geval bekeken moeten worden en bij twijfel aan een BTW-adviseur of aan de Belastingdienst voorgelegd moeten worden

9

10

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

2. Gemeenschappelijk orgaan

2. Gemeenschappelijk orgaan Bijlage 1: Privaatrechtelijke rechtsvormen en Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke regelingen 1. Open6aar lichaam Dit is de zwaarste vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht.

1. Er mee in te stemmen om de Gemeenschappelijke regeling AQUON 2011 aan te vullen met een nieuw artikel 29a Borgtocht. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9a/b Onderwerp: Aanpassing GR AQUON conform circulaire 1999 Nummer: 571841 In D&H: 21-08-2012 Steller: A.M.A. Vernooij In Cie: BMZ Telefoonnummer: 0611614698

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen?

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? 22 november 2014 Rob de Greef Norbert de Blaay Even voorstellen Rob de Greef Partner KokxDeVoogd; Docent Vrije Universiteit Jurist en specialist

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT ONTWERP. Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU Nummer: 874438 In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove In Cie: BMZ 25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden-

Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Kenmerken samenwerkingsvormen ten behoeve van de provincie Zuid-Holland -overzicht ten behoeve van discussiedoeleinden- Inleiding en uitgangspunten De provincie Zuid-Holland heeft te maken met verbonden

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen 2008

Nota Verbonden partijen 2008 Nota Verbonden partijen 2008 Gemeente Coevorden Na vaststelling Raad 9 september 2008 Nota Verbonden partijen 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Beleid 8 2.1 Visie en doelstellingen 8

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen?

Workshop Bestuursmodellen. Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Workshop Bestuursmodellen Hebben we nu wel of niet het goede model gekozen? Welke rechtsvormen kennen we? Rechtsvorm: zonder rechtspersoonlijkheid? Als u uw bedrijf inschrijft bij de KvK, dan kiest u een

Nadere informatie

Intergemeentelijke Samenwerking. Kunst of kunde? Ruurd Palstra MSc VNG

Intergemeentelijke Samenwerking. Kunst of kunde? Ruurd Palstra MSc VNG Intergemeentelijke Samenwerking Kunst of kunde? Ruurd Palstra MSc VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inhoud presentatie Bijdrage Slim Samenwerken Dag Hugo Doornhof advocaat AKD Amsterdam 28 januari

Nadere informatie

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007 2 april 2007 Geschiedenis - huidige regeling dateert uit 1838-1972: Ontwerp Van der Grinten - 1998: Ontwerp Maeijer Stand van zaken op dit moment Belangrijke veranderingen: 1. Openbare vennootschap stille

Nadere informatie

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343

Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Samenvatting Ondernemingsrecht R10343 Auteur: Dick Tillema Datum: 18 januari 2016 Opleiding: OU Bachelor Bedrijfskunde Ondernemingsrecht OU DT, januari juni 2016 Pag. 1 Hoofdstuk 1. Inleiding Nav Dorresteijn

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen MEMO Van College van burgemeester en wehouders Telefoon 074-2459240 / Fax 074-2459233 Datum 6 februari 2015 Onderwerp Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen Aan De raad van de gemeente Hengelo

Nadere informatie

Verbonden Partij Inhoud uittredingsbepaling Te vinden in Opmerkingen GR Erfgoedcentrum Nieuw Land

Verbonden Partij Inhoud uittredingsbepaling Te vinden in Opmerkingen GR Erfgoedcentrum Nieuw Land Verbonden Partij Inhoud uittredingsbepaling Te vinden in Opmerkingen GR Erfgoedcentrum Nieuw Land Uittreding is mogelijk door toezending van een daartoe strekkend besluit van het betreffende bestuursorgaan

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

Nummer: 776429. Onderwerp: Krachtenbundeling door waterschappen ten behoeve van internationale samenwerking (bestuurlijk actiepunt 246)

Nummer: 776429. Onderwerp: Krachtenbundeling door waterschappen ten behoeve van internationale samenwerking (bestuurlijk actiepunt 246) COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Krachtenbundeling door waterschappen ten behoeve van internationale samenwerking (bestuurlijk actiepunt 246) Nummer: 776429

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1 Nr. 2011009348 Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1. Deze nota is bedoeld als basis voor concrete voorstellen. Daartoe is het gewenst dat de betrokken raadscommissie regelmatig,

Nadere informatie

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe TOELICHTING op de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe I. ALGEMEEN DEEL Inleiding De gemeente Groningen en de provincies

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen 14 mei 2014 mr. Rob de Greef 2 Rechtsvorm Afstemming Netwerkconstructie Zelfstandige organisatie Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSMODALITEITEN STEDELIJKE VERNIEUWING DEN HELDER

SAMENWERKINGSMODALITEITEN STEDELIJKE VERNIEUWING DEN HELDER bureau vaor ru~mtclijke processen SAMENWERKINGSMODALITEITEN STEDELIJKE VERNIEUWING DEN HELDER Den Haag, 10 oktober 2006 Auteurs: Arjan Bregman Status: Concept Kenmerk: MP16O-samenwerkingsmodaliteiten.1482

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archivering & Samenwerking mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archiefverplichting Artikel 3 Archiefwet 1995 De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN.

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R ONDERNEMINGSVORMEN. MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Natuurlijk persoon: het gaat hier om een mens; ieder mens heeft rechten en plichten

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt H.09 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt H.09 1190032 Aan Verenigde Vergadering ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 04-06-2015 I. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting

Nadere informatie

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220

agendapunt 3.b.18 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Datum 21 augustus 2012 CTL/MCTL Bijlagen 6 Zaaknummer 28220 agendapunt 3.b.18 1016526 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GR AQUON Portefeuillehouder Ende, P. van der Datum 21 augustus 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/JVI CTL/MCTL Bijlagen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard

Raadsvoorstel. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Gemeenteraad 25 november 2010 13 Kerkdriel, 27 september 2010 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw en Paddenstoelenteelt Bommelerwaard Beslispunten 1. Ingevolge

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt

Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract. 23 mei Vergaderdatum. Kenmerk VV : B.06. Agendapunt Eindrapportage toekomstbestendigheid DBFO-contract Hoogheemraadschap van Kenmerk VV : 1067318 Beleidsveld : Gezuiverd afvalwater Vergaderdatum Agendapunt 23 mei 2013 B.06 De Verenigde Vergadering van,

Nadere informatie

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009

agendapunt 04.B.09 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 agendapunt 04.B.09 1190032 Aan Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water ONTWERPBEGROTING 2016 EN JAARREKENING 2014 VAN GR SLIBVERWERKING 2009 Voorstel Commissie Gezond, schoon en gezuiverd water 19-05-2015

Nadere informatie

Recht in je opleiding

Recht in je opleiding Verbintenissenrecht el ondernemingsrecht Mr. C.W. de Ruiter Mr. R. Westra Tweede druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 201 o Inhoud VERBINTENISSENRECHT I I.I 1.2 i-3 1.4 1.6 i-7 1.8 1.9 I.IO in het recht

Nadere informatie

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl Verenigingen en Stichtingen Nederlanders maken veelvuldig gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten. Op elk denkbaar terrein zijn verenigingen aanwezig in onze samenleving: politiek, geloof,

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen

Nota Verbonden Partijen Nota Verbonden Partijen 1 2 Inhoud 1 Visie 5 1.1 Visie en doelstellingen 6 2 Wettelijk kader 7 2.1 2.2 2.3 Wettelijk kader Indeling verbonden partijen Beleidsruimte 8 8 9 3 Beleid 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Dit artikel bevat enkele algemene begripsbepalingen die gelden voor de gehele gemeenschappelijke regeling. Daarnaast worden begrippen gehanteerd zoals die in het algemeen

Nadere informatie

RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL.

RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL. RECHTSPERSOON VOOR HET WOONINITIATIEF IN BLADEL. Inleiding In ons land kennen we 16 miljoen mensen, die allerlei dingen kunnen doen, zoals boodschappen doen, een huis huren of kopen, werken en nog veel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Notitie gemeenschappelijke regelingen en rechtmatigheidscontrole

Notitie gemeenschappelijke regelingen en rechtmatigheidscontrole Notitie gemeenschappelijke regelingen en rechtmatigheidscontrole Inleiding In de praktijk blijken er diverse onduidelijkheden te bestaan over de wijze waarop bij gemeenten moet worden omgegaan met de verantwoording

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Datum : 16 maart 2004 Nummer : PS2004WEM01 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM

Datum : 16 maart 2004 Nummer : PS2004WEM01 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 maart 2004 Nummer : PS2004WEM01 Dienst/sector : WEM/Water Commissie : WEM Registratienummer : 2004WEM000883i Portefeuillehouder: Binnekamp Titel : Wijziging van de

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH)

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Aan het Algemeen Bestuur Datum: 26-06-2013 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (GR HWH) Voorstel in te stemmen met een tweetal wijzigingen in de tekst van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 14 november Onderwerp: Verordening vestiging uitsluitend recht

Nr: Schipluiden: 14 november Onderwerp: Verordening vestiging uitsluitend recht Nr: 2013-10- Schipluiden: 14 november 2013 Onderwerp: Verordening vestiging uitsluitend recht Westland Infra 2013-2018 Aan de Raad Wat willen we bereiken? In 2012 is door het college de intentie uitgesproken

Nadere informatie

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011

Presentatie IKC. Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) 5 april 2011 Presentatie IKC 5 april 2011 Marco Haanappel (VDB Notarissen) Marc Habraken (Witlox Van den Boomen) Peter Vereijken (Stichting Brede School NL) Witlox Van den Boomen en VDB Advocaten Notarissen onderhouden

Nadere informatie

Samenwerking en de Wet Vpb

Samenwerking en de Wet Vpb Samenwerking en de Wet Vpb Voorlichtingsbijeenkomsten grondbedrijven Albert Bandsma Renate Vreeker Wat komt aan de orde Samenwerkingsvormen; Vier in de praktijk bij grondbedrijven voorkomende samenwerkingsvormen;

Nadere informatie

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 9 ONTWERP. Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 9 Onderwerp: Wijzigen delegatieregeling Nummer: 580861 In D&H: 16-10-2012 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 13-11-2012 Telefoonnummer: (030) 634 5958 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking Veranderingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen mr. R.J.M.H. (Rob) de Greef drs. R.B. (Ruurd) Palstra Opzet bijeenkomst - Welkom - Achtergrond Wetswijzging Wgr per

Nadere informatie

Nota verbonden partijen gemeente Emmen

Nota verbonden partijen gemeente Emmen RIS.3022 Nota verbonden partijen gemeente Emmen Het beleid van de gemeente Emmen ten aanzien van verbonden partijen 20 februari 2008 Nota Verbonden Partijen gemeente Emmen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN

SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN SUNIdVAN WATCRSCHAPPCN De leden-waterschappen t.a.v. het dagelijks bestuur BEZOEKADRES Koningskade 40 2596 AA Den Haag 070 35197 51 Nederland POSTADRES Postbus 93218 2509 AE Den Haag Nederland datum ons

Nadere informatie

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden

NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden ONDERWERP : NOTULEN / VOLGNR.: Herstructurering de Meerlanden Voorgesteld besluit: Op grond van het onderstaande hebben wij besloten om: 1. Kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur

Nadere informatie

Notitie Verbonden partijen

Notitie Verbonden partijen Notitie Verbonden partijen 10-11-2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Bepalingen... 5 2.1 Bepalingen in het BBV... 5 2.2 De begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor Verbonden Partijen...

Nadere informatie

Juridische vorm samenvoeging Hoogeveen De Wolden Van: Werkgroep Juridische zaken

Juridische vorm samenvoeging Hoogeveen De Wolden Van: Werkgroep Juridische zaken Juridische vorm samenvoeging Hoogeveen De Wolden Van: Werkgroep Juridische zaken Inleiding. Met het oog op de wens een ambtelijke fusie te realiseren tussen de ambtelijke organisaties van De Wolden en

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol Schadeschap a v e n Schiphol Voo r Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Datum: 0 6 JAN 2015 Nummer: Afschrift aan: - a-^uj Postbus

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

22 november 2013 F.Leerdam 5719

22 november 2013 F.Leerdam 5719 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de datum van deze brief en ons kenmerk vermelden? Datum Behandeld door Doorkiesnummer 22 november 2013 F.Leerdam 5719 Onderwerp

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon]

PROJECT AMSTERDAM. VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] PROJECT AMSTERDAM VOLMACHT VAN [invullen naam publiekrechtelijke rechtspersoon] De ondergetekende: naam : rechtsvorm : publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht statutaire zetel : adres :

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN REGIO RIJK VAN NIJMEGEN Aan de leden van de raden van de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 13 april 2015 Werner van der Linden Onderwerp Telefoonnummer Uittredingsregeling MGR

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht

Verbintenissenrecht. Inleiding in het recht Inhoud I Verbintenissenrecht 17 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 in het recht 19 19 Recht en rechtsbronnen 19 1.2.1 Wetten 20 1.2.2 Verdragen 21 1.2.3 Jurisprudentie 23 1.2.4 Het gewoonterecht

Nadere informatie

B ELEIDSKADER DEELNEMINGEN

B ELEIDSKADER DEELNEMINGEN B ELEIDSKADER DEELNEMINGEN BELEIDSKADER Voor het toezicht op het oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Provincie Zuid-Holland Vastgesteld

Nadere informatie