is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001"

Transcriptie

1 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

2 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van het Waterschapsbedrijf Limburg Postbus 1315, 6040 KH ROERMOND Fotografie/beeld: Zips Fotografie water raakt en verbindt iedereen

3 Inhoud Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen 5 Artikel 1: Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk II: Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam 5 Artikel 2: Openbaar Lichaam 5 Hoofdstuk III: Te behartigen belangen, taken en bevoegdheden 5 Artikel 3: Te behartigen belangen 5 Artikel 4: Taken 5 Artikel 5: Uitvoering wettelijke bevoegdheden 6 Artikel 6: Overdracht wettelijke bevoegdheden 6 Hoofdstuk IV: Bestuursorganen 6 Artikel 7: Bestuursorganen 6 Hoofdstuk V: Het algemeen bestuur 6 Artikel 8: Samenstelling 6 Artikel 9: Werkwijze 7 Artikel 10: De taak en de bevoegdheden 7 Artikel 11: Informatie- en verantwoordingsplicht 7 Hoofdstuk VI: Het dagelijks bestuur 8 Artikel 12: Samenstelling 8 Artikel 13: Werkwijze 8 Artikel 14: De taak en de bevoegdheden 8 Artikel 15: Informatie en verantwoordingsplicht 8 Hoofdstuk VII: De voorzitter 9 Artikel 16: Voorzitter 9 Artikel 17: De taak en de bevoegdheden 9 Hoofdstuk VIII: Ambtelijk apparaat 9 Artikel 18: Ambtelijk apparaat 9 Hoofdstuk IX: Financiën 10 Artikel 19: Begroting 10 Artikel 20: Begrotingswijziging 10 Artikel 21: Rekening 10 Artikel 22: Vergoedingen 10 Hoofdstuk X: Duur, wijziging, toetreding, uittreding en opheffing 11 Artikel 23: Duur van de regeling 11 Artikel 24: Wijziging 11 Artikel 25: Toetreding 11 3

4 Artikel 26: Uittreding 11 Artikel 27: Opheffing 11 Artikel 28 : Archief 11 Artikel 29 : Geschillen 11 Artikel 30: Goedkeuring 12 Artikel 31: Inwerkingtreding; citeertitel 12 Bijlage 1: Overdracht wettelijke bevoegdheden 12 Goedkeuring 13 4

5 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze Gemeenschappelijke Regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: de Gemeenschappelijke Regeling 'Waterschapsbedrijf Limburg'; b. waterschappen: het Waterschap Peel en Maasvallei te Venlo en het Waterschap Roer en Overmaas te Sittard-Geleen dan wel hun rechtsopvolgers; c. een deelnemer: een aan deze regeling deelnemend waterschap als hiervoor bedoeld onder b.; d. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Limburg; e. Waterbesluit (Stb en zoals nadien gewijzigd); f. WGR: Wet gemeenschappelijke regelingen (Stb en zoals nadien gewijzigd); g. bedrijfsbudget: de vastgestelde bijdrage van de deelnemers. Hoofdstuk II: Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam Artikel 2: Openbaar Lichaam 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd 'Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg', hierna te noemen 'de regeling'. 2. De regeling is gevestigd te Roermond. 3. Het rechtsgebied waarvoor deze regeling geldt omvat de beheersgebieden van de deelnemers. Hoofdstuk III: Te behartigen belangen, taken en bevoegdheden Artikel 3: Te behartigen belangen De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de volgende waterschapstaken: 1. de bouw, de exploitatie, het onderhoud en het beheer van alle zuiveringstechnische werken met toebehoren; 2. het contractbeheer van de waterkwaliteitslaboratoriumactiviteiten. Artikel 4: Taken 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is de regeling ten behoeve van de deelnemers belast met de uitvoering van enige wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de in dat artikel genoemde belangen. 2. Een deelnemer kan bij afzonderlijk besluit andere taken aan de regeling opdragen. 3. De regeling dient bij de uitoefening van de taken als bedoeld in het eerste en tweede lid uitvoering te geven aan de door de deelnemers vastgestelde integrale waterbeheersplannen en eventuele andere ter zake van de uitoefening van bevoegdheid gegeven beleidsregels. 4. Overheden, anders dan de deelnemers, kunnen na bereikte overeenstemming daarover met het bestuur van de regeling bij afzonderlijk besluit andere taken op het gebied van water(keten)beheer aan de regeling opdragen of overdragen. 5

6 5. De regeling kan met instemming van de deelnemers - samenwerkingsverbanden aangaan met andere rechtspersonen die taken uitoefenen op het gebied van water(keten)beheer. Artikel 5: Uitvoering wettelijke bevoegdheden Voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de in artikel 3 genoemde belangen, treedt het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de regeling in de plaats van de respectievelijke bestuursorganen van de deelnemers, ieder voor zover het hen aangaat. Artikel 6: Overdracht wettelijke bevoegdheden Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de deelnemers dragen de uitvoering van de in bijlage 1 opgenomen wettelijke bepalingen betreffende de in artikel 3 genoemde belangen over aan de respectievelijke bestuursorganen van de regeling, ieder voor zover het hen aangaat. Hoofdstuk IV: Bestuursorganen Artikel 7: Bestuursorganen Het bestuur van de regeling bestaat uit: a. het algemeen bestuur; b. het dagelijks bestuur; c. de voorzitter. Hoofdstuk V: Het algemeen bestuur Artikel 8: Samenstelling 1. Aan het hoofd van de regeling staat het algemeen bestuur van de regeling. 2. Het algemeen bestuur van de regeling bestaat uit veertien (14) leden, te weten de voorzitter van elk van de deelnemers (qualitate qua), alsmede zes (6) leden van elk van de deelnemers aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur van een deelnemer waarbij per deelnemer twee (2) leden uit het dagelijks bestuur van de deelnemer worden aangewezen. 3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de regeling eindigt op de dag waarop de zittingsperiode van het algemeen bestuur van de deelnemer afloopt of de voorzitter van een deelnemer ophoudt als zodanig te functioneren. 4. Indien tussentijds een vacature ontstaat in het algemeen bestuur van de regeling anders dan een van de voorzitters van de deelnemers - wijst het algemeen bestuur van de deelnemer die het aangaat ten spoedigste een nieuw lid aan. 5. Een lid van het algemeen bestuur van de regeling kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan het algemeen bestuur van de deelnemer die het aangaat. Het lid houdt zitting in het algemeen bestuur van de regeling totdat in de opvolging is voorzien. 6

7 Artikel 9: Werkwijze 1. Het algemeen bestuur van de regeling vergadert jaarlijks tenminste tweemaal en voorts zo vaak als de voorzitter of het dagelijks bestuur van de regeling dat nodig oordeelt. 2. De vergaderingen van het algemeen bestuur van de regeling zijn openbaar. 3. De deuren worden gesloten wanneer de voorzitter van de regeling het nodig oordeelt of twee of meer van de aanwezige leden daarom verzoeken. 4. Het algemeen bestuur van de regeling beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. 5. Het algemeen bestuur van de regeling stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast, dat aan de deelnemers wordt medegedeeld. Daarbij kan geen wijziging worden gebracht in hetgeen bij deze regeling is bepaald. Artikel 10: De taak en de bevoegdheden Onverminderd het bepaalde in artikel 6 behoren tot de taak en de bevoegdheden van het algemeen bestuur van de regeling: a. het vaststellen en wijzigen van de begroting; b. het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers in de kosten van de regeling; c. het vaststellen van de rekening; d. het vaststellen van de hoofdlijnen van de organisatiestructuur; e. het aangaan van geldleningen en van rekening-courant overeenkomsten; f. het uitlenen van gelden; g. de uitvoering van opgedragen of overgedragen taken als bedoeld in Hoofdstuk III van de regeling; h. het vaststellen van verordeningen die noodzakelijk zijn ter behartiging van de taken van de regeling; i. het vaststellen van een treasurystatuut. Artikel 11: Informatie- en verantwoordingsplicht 1. Een lid van het algemeen bestuur van de regeling verstrekt het bestuur dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door een of meer leden van dat bestuur worden gevraagd. 2. Een lid van het algemeen bestuur van de regeling kan door het bestuur dat hem heeft aangewezen te allen tijde ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur van de regeling gevoerde beleid. 3. Een lid van het algemeen bestuur van de regeling dat niet langer het vertrouwen geniet van het bestuur dat hem heeft aangewezen, kan door dat bestuur worden ontslagen. In dat geval draagt dat bestuur er zorg voor dat zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de regeling wordt aangewezen. 4. Het algemeen bestuur van de regeling verstrekt de algemene besturen van de deelnemers alle inlichtingen die door een of meer leden van die besturen worden gevraagd. 7

8 Hoofdstuk VI: Het dagelijks bestuur Artikel 12: Samenstelling 1. Het dagelijks bestuur van de regeling bestaat uit zes (6) leden, te weten de voorzitter van elk van de deelnemers (qualitate qua), alsmede twee (2) bestuursleden van elk van de deelnemers aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur van de regeling, waarbij per deelnemer twee (2) leden uit het dagelijks bestuur van de deelnemer worden aangewezen. 2. De leden van het dagelijks bestuur treden af met ingang van de dag waarop zij krachtens het bepaalde in artikel 8, derde lid, aftreden uit het algemeen bestuur van de regeling. 3. Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de regeling brengt terstond verlies van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mee. 4. Een lid van het dagelijks bestuur van de regeling kan te allen tijde ontslag nemen. Hij deelt zijn ontslag mede aan het algemeen bestuur van de regeling en het algemeen bestuur van de deelnemer die het aangaat. Het lid houdt zitting in het dagelijks bestuur van de regeling totdat in de opvolging is voorzien. Artikel 13: Werkwijze Het dagelijks bestuur van de regeling vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of één van de leden van het dagelijks bestuur van de regeling daarom verzoekt. Artikel 14: De taak en de bevoegdheden Tot de taak en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de regeling behoren: a. de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur van de regeling ter overweging en beslissing moet worden gebracht; b. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur van de regeling; c. de uitvoering van opgedragen of overgedragen taken als bedoeld in Hoofdstuk III van de regeling. Artikel 15: Informatie en verantwoordingsplicht 1. Het dagelijks bestuur van de regeling en elk van zijn leden verstrekken aan het algemeen bestuur van de regeling de door één of meer leden van dit bestuur gevraagde inlichtingen. 2. Het dagelijks bestuur van de regeling en elk van zijn leden leggen op verzoek van het algemeen bestuur van de regeling verantwoording af over het door het dagelijks bestuur van de regeling of een der leden gevoerde bestuur. 3. Het reglement van orde van het algemeen bestuur van de regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop de leden van het dagelijks bestuur van de regeling de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en verantwoording afleggen. 4. Het algemeen bestuur van de regeling kan een lid van het dagelijks bestuur van de regeling ontslaan als deze het vertrouwen van het algemeen bestuur van de regeling niet meer bezit. 5. Het dagelijks bestuur van de regeling biedt het algemeen bestuur van de regeling jaarlijks ter vaststelling een verslag aan over de werkzaamheden van de regeling over het afgelopen jaar. 6. Het dagelijks bestuur van de regeling zendt het verslag na de vaststelling door het algemeen bestuur van de regeling toe aan de algemene besturen van de deelnemers en aan Gedeputeerde Staten. 8

9 Hoofdstuk VII: De voorzitter Artikel 16: Voorzitter 1. De voorzitters van de deelnemers zijn qualitate qua voorzitter en de vice-voorzitter van de regeling. Het algemeen bestuur van de regeling bepaalt wie voorzitter respectievelijk vice-voorzitter is van de regeling. 2. Tenzij het algemeen bestuur van de regeling een andersluidende afspraak maakt wisselen de voorzitter en de vice-voorzitter van de regeling na een zittingsduur van het algemeen bestuur van de regeling van twee (2) jaar van plaats. 3. De voorzitter van de regeling treedt af op de dag waarop de deelnemers hebben voorzien in de vacatures van lid van het algemeen bestuur van de regeling als gevolg van afloop van de zittingsperiode van het algemeen bestuur van de deelnemer. Artikel 17: De taak en de bevoegdheden 1. De voorzitter van de regeling is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de regeling. 2. Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van de regeling uitgaan. 3. De voorzitter van de regeling vertegenwoordigt de regeling in en buiten rechte. 4. De voorzitter van de regeling is voorts belast met de uitvoering van opgedragen of overgedragen taken als bedoeld in Hoofdstuk III van de regeling. 5. Vanaf het tijdstip van aftreden van leden van het dagelijks bestuur als gevolg van afloop van de zittingsperiode van het algemeen bestuur van de deelnemer tot het tijdstip waarop de deelnemers hebben voorzien in de vacatures in het algemeen bestuur van de regeling, treedt de voorzitter van de regeling op in plaats van het dagelijks bestuur van de regeling. Hoofdstuk VIII: Ambtelijk apparaat Artikel 18: Ambtelijk apparaat 1. De regeling heeft een ambtelijk apparaat, aan het hoofd waarvan een directeur staat. 2. Het algemeen bestuur van de regeling stelt voor het personeel de rechtspositieregeling vast, waarbij de bindende regelen van de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen worden gevolgd. 3. Het algemeen bestuur van de regeling beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. Voor elke benoeming doet het dagelijks bestuur van de regeling een voordracht. 4. Het algemeen bestuur van de regeling regelt de bezoldiging van de directeur. 5. Het dagelijks bestuur van de regeling regelt de vervanging van de directeur. 6. De overige ambtenaren, alsmede het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, worden benoemd door het dagelijks bestuur van de regeling. Het dagelijks bestuur van de regeling stelt de bezoldiging vast. 7. De directeur staat, tevens als secretaris, de bestuursorganen van de regeling bij in de vervulling van hun taak. De directeur is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. 9

10 8. Alle uitgaande stukken van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de regeling worden door de directeur mede ondertekend. Hoofdstuk IX: Financiën Artikel 19: Begroting 1. Het dagelijks bestuur van de regeling zendt de ontwerp-begroting zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur van de regeling wordt aangeboden, toe aan de algemene besturen van de deelnemers. 2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving. 3. De algemene besturen van de deelnemers kunnen bij het dagelijks bestuur van de regeling hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur van de regeling voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur van de regeling wordt aangeboden. 4. Het algemeen bestuur van de regeling stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Hierbij wordt rekening gehouden met de door het algemeen bestuur van de deelnemers uitgebrachte zienswijze. 5. Nadat deze is vastgesteld door het algemeen bestuur van de regeling, zendt het algemeen bestuur van de regeling, zo nodig, de begroting aan de algemene besturen van de deelnemers, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 6. Het dagelijks bestuur van de regeling zendt de begroting binnen vier weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten. Artikel 20: Begrotingswijziging 1. Het bepaalde in artikel 19, eerste, derde, vierde lid, tweede volzin en vijfde lid is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting. 2. Het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van de begroting, die niet leiden tot een overschrijding van het bedrijfsbudget. Artikel 21: Rekening 1. Het algemeen bestuur van de regeling stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 2. Het dagelijks bestuur van de regeling zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten alsook het algemeen bestuur van de deelnemers. Artikel 22: Vergoedingen De leden van het bestuur van de regeling ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch een tegemoetkoming in de kosten. 10

11 Hoofdstuk X: Duur, wijziging, toetreding, uittreding en opheffing Artikel 23: Duur van de regeling De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 24: Wijziging Voor wijziging van de regeling is de instemming van de deelnemers vereist. Artikel 25: Toetreding Voor toetreding tot de regeling is de instemming van de deelnemers vereist. Artikel 26: Uittreding 1. Voor uittreding uit de regeling wordt een opzegtermijn van tenminste vijf jaar in acht genomen. Gedurende vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van de regeling is opzegging niet mogelijk. 2. Het voornemen tot uittreding wordt bij aangetekende kennisgeving aan de voorzitter van het algemeen bestuur van de regeling meegedeeld. 3. Na ontvangst van de in het tweede lid vermelde kennisgeving wordt een in overleg met de uittredende deelnemer aan te wijzen onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een liquidatieplan op te stellen als ware tot opheffing van de regeling besloten. Het liquidatieplan wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van de regeling en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend. Artikel 29 is niet van toepassing. 4. Nadat het liquidatieplan is vastgesteld, is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen aan de regeling te voldoen. 5. De kosten van het in het derde lid bedoelde plan komen voor rekening van de uittredende deelnemer. Artikel 27: Opheffing 1. Instemming van de deelnemers is vereist voor opheffing van de regeling. 2. Bij opheffing van de regeling wordt een plan opgesteld als bedoeld in artikel 26, derde lid van de regeling. Het bepaalde in het derde, vierde en vijfde lid van dat artikel is van overeenkomstige toepassing. 3. Opheffing is niet mogelijk gedurende de eerste tien jaren na de datum van inwerkingtreding van de regeling. Artikel 28 : Archief 1. Het dagelijks bestuur van de regeling draagt zorg voor de archiefbescheiden van de regeling overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften daaromtrent. 2. De directeur van de regeling is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden. Artikel 29 : Geschillen Van een geschil als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de WGR is sprake als tenminste één van de deelnemers of het bestuur van de regeling een zodanige mening is toegedaan. 11

12 Artikel 30: Goedkeuring Het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas draagt zorg voor de toezending van de regeling ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten. Artikel 31: Inwerkingtreding; citeertitel 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de goedkeuring van dit besluit door Gedeputeerde Staten is opgenomen in het register als bedoeld in artikel 27 van de WGR, maar uiterlijk 15 december Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg'. Bijlage 1: Overdracht wettelijke bevoegdheden Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de deelnemers dragen de uitvoering van de volgende wettelijke bepalingen betreffende de in artikel 3 van de regeling genoemde belangen over aan de respectievelijke bestuursorganen van de regeling, ieder voor zover het hen aangaat. Op het terrein van zuiveringsbeheer: het beheer van de zuiveringstechnische werken in het beheersgebied van de waterschappen. bemonstering en analyse als bedoeld in artikel 6.7, eerste lid, Waterbesluit; de opstelling van een rapportage als bedoeld in artikel 6.7, tweede lid, Waterbesluit; inbreng bij de voorbereiding van een gemeentelijke rioleringsplan als bedoeld in artikel 4.23 Wet milieubeheer. 12

13 Goedkeuring Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg bij besluit van 23 december 2003, kenmerk 2003/58021 respectievelijk 10 december 2008, kenmerk 2008/ Bij brief van 23 maart 2011, kenmerk , heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en Overmaas, het besluit tot 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Limburg voorgelegd. Het besluit is door tijdsverloop van rechtswege goedgekeurd. 13

14 Waterschapsbedrijf Limburg Postbus KH Roermond tel.: +31 (0) fax: +31 (0)

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1.1 25 januari 2011 Gemeenschappelijke Regeling versie 1.1 (25-01-2011) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2013 Het algemeen bestuur, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van de waterschap Hollandse Delta, de raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

BsGW GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN 2015.09094

BsGW GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN 2015.09094 2015.09094 BsGW Belasting sa men werking Gemeenten en Waterschappen Limburg GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1. -2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost

Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap Velt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015 A.B. 15/16 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015 Pagina 1 van 17 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1 01-03-2015 Concept J. Lanser R.S. Heij 0.2 08-03-2015 2 e concept n.a.v.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap West-Friesland De Raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt:

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RAD HOEKSCHE WAARD De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen, ieder voor zover

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Gemeenschappelijke regeling Aqualysis De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding

Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding Overeenkomst van kosten voor gemene rekening muskusrattenbestrijding waterschappen Rijn en IJssel, Veluwe, Vallei & Eem, Hollandse Delta en Rivierenland Het algemeen bestuur van: 1. Waterschap Rijn en

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015 Pagina 1 van 17 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1 01-03-2015 Concept J. Lanser R.S. Heij 0.2 08-03-2015 2 e concept n.a.v. interne review

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Hoofdstuk I Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei en Eem, Velt en Vecht,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING "FRYSLÂN"

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING FRYSLÂN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING "FRYSLÂN" De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland,

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam]

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, en Montferland Overwegende dat De inwerkingtreding van

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOVATEC 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn; overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Colleges van Burgemeester en Wethouders

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Colleges van Burgemeester en Wethouders Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Overheidsorganisatie Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Zaaknummer: ZA /DN *ZEA24FF31B3* Bijlage 1.

Zaaknummer: ZA /DN *ZEA24FF31B3* Bijlage 1. *ZEA24FF31B3* Zaaknummer: ZA.15-34366/DN.15-7892 Bijlage 1. In dit document treft u de Gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven aan. Ongewijzigde artikelen zijn in een lichtere kleur opgenomen om de

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST DOMMELVALLEI VERSIE 7 MAART 2013 Vastgesteld door de colleges van B&W en de burgemeesters van de gemeenten Geldrop- Mierlo, Nuenen en Son en Breugel in hun gezamenlijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad,

Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad, Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad, Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2016 Regionaal Archief Rivierenland Adres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel 1 INHOUD REGELING 3 1. Algemene bepalingen 4 2. Algemeen bestuur

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21122 17 juli 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT'

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT' GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT' Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. regeling: deze gemeenschappelijke regeling; b. gemeenten:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2014 Regionaal Archief Rivierenland Postadres: Postbus 169, 4000 AD Tiel Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel INHOUD REGELING 3 1. Algemene

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 Lococensus-Tricijn G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum;

Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum; Regeling Letterhoeke De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Provinciale staten en het college van gedeputeerde staten van Fryslân, Het bestuur van de Stichting Frysk Letterkundich

Nadere informatie

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O Gemeente Woerden 08.008590 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 15/07/2008 RAAD Aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA WOERDEN. 25 SEP.

Nadere informatie

CONCEPT. gelet op de hoofdstukken V en VIII van de Wet gemeenschappelijke regelingen; Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen

CONCEPT. gelet op de hoofdstukken V en VIII van de Wet gemeenschappelijke regelingen; Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen CONCEPT Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avri en de colleges

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. 1 Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen Deze regeling verstaat onder: a. De Dienst

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Bestuur Regio Utrecht

Gemeenschappelijke Regeling. Bestuur Regio Utrecht Gemeenschappelijke Regeling Bestuur Regio Utrecht Vastgesteld bij KB 7 juni 1995 (Stb 1995, 311) zoals gewijzigd bij achtereenvolgens het KB 28 september 1995 en bij besluit van het algemeen bestuur van

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard; elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

De dagelijkse besturen van de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard; elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft, Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor De dagelijkse besturen van de Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard; elk voor zover het zijn bevoegdheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel

Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel 1-1-2016 Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel In 2008 is de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel (met de daarin verwerkt de wijzigingen

Nadere informatie