Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;"

Transcriptie

1 Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van <datum>; gelet op artikel <..> van de regeling <naam regeling>; besluit: vast te stellen de volgende wijziging van de regeling Emco Artikel 1 Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt Het bestuur van het werkvoorzieningsschap bestaat uit: a. het algemeen bestuur; b. het dagelijks bestuur; c. de voorzitter. Dit is geregeld in artikel 12, lid 2, Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt De afbakening van de bevoegdheden tussen de bestuursorganen, genoemd in artikel 3 van de regeling, is analoog aan die, welke in de gemeentewet is neergelegd, tenzij daarvan in deze regeling is afgeweken. De bevoegdheidsverdeling is reeds vastgelegd in artikel 33 t/m 33c Artikel 7 lid 1 en lid 2 worden gewijzigd als volgt 1. Aan het hoofd van het werkvoorzieningsschap staat het algemeen bestuur. 1. Dit is geregeld in artikel 12 lid 2 2. Het algemeen bestuur bestaat uit de door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit hun midden, tot de volgende aantallen aan te wijzen leden: - voor de gemeente Emmen 2 leden; - voor de gemeente Coevorden 1 lid; 2. Het algemeen bestuur bestaat uit leden die per deelnemende gemeeente door de raad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders worden aangewezen, tot de volgende aantallen: - voor de gemeente Emmen 4 leden; Deze wijziging vloeit voort uit artikel 13 lid 1 Gelet op artikel 14 lid 3 moet het aantal leden van het AB worden

2 - voor de gemeente Borger - Odoorn 1 lid. - voor de gemeente Coevorden 2 leden; - voor de gemeente Borger - Odoorn 2 leden. uitgebreid. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar of werknemer aangesteld door of vanwege een deelnemende gemeente of het werkvoorzieningsschap. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij, die op arbeidscontract naar burgerlijk recht bij een deelnemende gemeente of het werkvoorzieningsschap werkzaam zijn. vervallen Dit vloeit voort uit artikel 20 regelingen en artikel 13 lid 1 sub o van de Gemeentewet. Artikel 9 lid 1 t/m 6 worden gewijzigd als volgt 1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op het tijdstip, dat het lid zijn hoedanigheid verliest waarin het als lid is aangenomen. 1. Dit is geregeld in artikel 13 lid 2 2. Indien tussentijds een plaats van een lid vacant of beschikbaar komt, wijst het college, dat het aangaat, zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. 3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt, buiten het ontslag als bedoeld in artikel 10 van de regeling, op de dag, waarop de zittingsperiode van het college afloopt. 4. Het college van de deelnemende gemeente wijst zo spoedig mogelijk in elke zittingsperiode een lid van het algemeen bestuur aan of 2. Indien tussentijds een plaats van een lid vacant of beschikbaar komt, wijst de raad, dat het aangaat, zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan De raad van de deelnemende gemeente wijst zo spoedig mogelijk in elke zittingsperiode een lid van het algemeen bestuur aan of Dit vloeit voort uit artikel 13 lid 1 en lid 2 Dit is geregeld in artikel 13 lid 2 Dit vloeit voort uit artikel 13 lid 2

3 zoveel leden als is aangegeven in artikel 7 van de regeling. 5. Zolang het college van een deelnemende gemeente niet kan voldoen aan het in het vierde lid bepaalde, blijft het aangewezen lid dat voorzitter is of dat wederom lid is van het college, die hem heeft aangewezen, als zodanig functioneren totdat het college een nieuw lid of nieuwe leden heeft aangewezen. 6. De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede het college dat hem/haar heeft aangewezen, in kennis. zoveel leden als is aangegeven in artikel 7 van de regeling De leden van het algemeen bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter van het algemeen bestuur, alsmede de raad, dat hen heeft aangewezen, in kennis. Dit is in strijd met artikel 13 lid 2 Dit vloeit voort uit artikel 13 lid 1 Artikel 10 lid 1 wordt gewijzigd als volgt 1. Het college van een deelnemende gemeente kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag verlenen als deze het vertrouwen van het college niet meer bezit. Artikel 50 van de gemeentewet is van 1. De raad van een deelnemende gemeente kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur ontslag verlenen als deze het vertrouwen van het college niet meer bezit. Artikel 50 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. Dit is geregeld in artikel 22 Artikel 11 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 2. De artikelen 17 en 19 van de gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing Dit is geregeld in artikel 22

4 Artikel 12 lid 1 en 2 worden gewijzigd als volgt 1. Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar. De deuren worden gesloten indien dit door een vijfde deel van de aanwezige leden wordt verlangd of de voorzitter het nodig acht. De vergadering beslist vervolgens of met gesloten deuren wordt beraadslaagd. 1. Dit is geregeld in artikel Het bepaalde in artikel 12 van de gemeentewet en artikel 23 van de Wet regelingen is van overeenkomstige toepassing. 2. Het bepaalde in artikel 12 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing. Artikel 23 Wet regelingen is al van toepassing. Gemeentewet met hoofdletter. Artikel 13 lid 3 wordt gewijzigd als volgt 3. De artikelen 28 tot en met 32 van de gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing 3. Dit is geregeld in artikel 22 Wet artikel 14 wordt gewijzigd als volgt Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast en brengt dit zo spoedig mogelijk ter kennis van de raden van de gemeenten. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze regeling. Dit is geregeld in artikel 22 Wet Artikel 15 lid 1 t/m 4 worden gewijzigd als volgt 1. Elk lid van het algemeen bestuur is aan het college van de gemeente die hem heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 1. Elk lid van het algemeen bestuur is aan de raad van de gemeente die hem heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Dit vloeit voort uit artikel 16 lid 1 Wet 2. Het lid geeft het college van de gemeente de door een of meer leden gevraagde inlichtingen. 2. Het lid geeft de raad van de gemeente de door een of meer leden gevraagde inlichtingen. Dit vloeit voort uit artikel 16 lid 2 Wet

5 3. Elk college van een deelnemende gemeente stelt nadere regels inzake de toepassing van het eerste en tweede lid en doet daarvan mededeling aan het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningsschap. 4. Het bestuur verstrekt aan de colleges van een deelnemende gemeente de door één of meer leden van die colleges gevraagde inlichtingen. 3. Bij het afleggen van verantwoording en het verstrekken van inlichtingen aan een raad of een lid van een raad of het ontslag van een lid van het algemeen bestuur door een raad is het reglement van orde van die raad van toepassing. 4. Het bestuur verstrekt aan de raden van een deelnemende gemeente de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen. Dit vloeit voort uit artikel 16 Wet Verondersteld wordt dat hiermee gedoeld wordt op de bepalingen in het reglement van orde van de Raad. Dit vloeit voort uit artikel 17 Wet Artikel 16 lid 3 en 4 worden gewijzigd als volgt 3. Het bepaalde in artikel 14 van de Wet regelingen is ten aanzien van het bepaalde in de twee vorige leden van 3. Dit is geregeld in artikel 14 lid 2 4. De voorzitter van het algemeen bestuur is voorzitter van het dagelijks bestuur 4. Dit is geregeld in artikel 12 lid 3 Artikel 17 lid 3 wordt gewijzigd als volgt 3. Artikel 95 van de gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.. Als gebruik gemaakt kan worden van de bevoegdheid die is geregeld in art. 21 van de Wet regelingen kan dat alsnog worden opgenomen Artikel 19 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 2. Het algemeen bestuur kan een Dit vloeit voort uit artikel 19 lid van het dagelijks bestuur a lid 3

6 ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Artikel 50 van de gemeentewet is van artikel 20 lid 3 wordt gewijzigd als volgt 3. De artikelen 28, 56 en 57 van de gemeentewet zijn van. 3. Artikelen 56 van de gemeentewet is van Dit is geregeld in artikel 22 Artikel 22 lid 1 en 2 worden gewijzigd als volgt 1. De leden van het dagelijks bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur 1. Dit is geregeld in artikel 19a 2. Zij geven het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door één of meer leden gevraagde inlichtingen. 2. Dit is geregeld in artikel 19a Artikel 23 lid 2 en 3 worden gewijzigd als volgt 2. De artikelen 40, 41 en 67 van de gemeentewet zin ten aanzien van de voorzitter van 2. De artikelen 40, 41 en 67 van de Gemeentewet zijn ten aanzien van de voorzitter van Spelfout: Zin wordt zijn 3. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door het hiertoe door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur. 3. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door het hiertoe door het algemeen bestuur aan te wijzen lid van dit bestuur. Dit vloeit voort uit artikel 13 lid 9

7 Artikel 25 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 2. Hij zorgt voor de handhaving van de orde in de vergaderingen van het algemeen bestuur. Artikel 26 van de gemeentewet is van 2. Hij zorgt voor de handhaving van de orde in de vergaderingen van het algemeen bestuur. Dit is geregeld in artikel 22 Artikel 26 lid 1, 2 en 3 worden gewijzigd als volgt 1. De voorzitter vertegenwoordigt het werkvoorzieningsschap in en buiten rechte Dit is geregeld in artikel 33d 2. Indien hij behoort tot het bestuurvan een deelnemende gemeente, die partij is in een geding waarbij het werkvoorzieningsschap betrokken is, oefent een ander, door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid, deze bevoegdheid uit. 3. Hij, die bevoegd is het werkvoorzieningsschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde overdragen. 3. Indien de voorzitter behoort tot het bestuurvan een deelnemende gemeente, die partij is in een geding waarbij het werkvoorzieningsschap betrokken is, oefent een ander, door het dagelijks bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid, deze bevoegdheid uit. Dit vloeit voort uit het vervallen van lid 1. Dit is geregeld in artikel 33d Artikel 27 wordt gewijzigd als volgt Als voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is hij met de uitvoering van de besluiten belast Dit is geregeld in artikel 33b lid 1

8 Artikel 28 lid 1 en 2 worden gewijzigd als volgt 1. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde bestuur Dit is geregeld in artikel 19a 2. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door één of meer leden gevraagde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt De organisatiestructuur van het werkvoorzieningsschap wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit is geregeld in artikel 33b Artikel 30 lid 1, 2, 4 en 5 worden gewijzigd als volgt 1. De dagelijkse leiding van het werkvoorzieningsschap berust bij de algemeen directeur. 2. De algemeen directeur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur, volgens regels nader te stellen bij het reglement betreffende het beheer van het werkvoorzieningsschap. 4. De bevoegdheden van de algemeen directeur worden in een door het algemeen bestuur vast te stellen taakomschrijving geregeld. 5. Het algemeen bestuur stelt voor de algemeen directeur een instructie vast. Dit is geregeld in artikel 33b

9 Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt 1. De algemeen directeur wordt door het algemeen bestuur benoemd en ontslagen. 2. Voor deze benoeming dient het dagelijks bestuur een voordracht in van zo mogelijk drie personen. 3. Het overige personeel wordt door het dagelijks bestuur benoemd en ontslagen. 4. Het dagelijks bestuur kan personeelsleden schorsen. Dit is geregeld in artikel 33b Artikel 32 wordt gewijzigd als volgt 1. De bezoldiging van het personeel wordt door het algemeen bestuur bij afzonderlijke verordening geregeld. Dit is geregeld in artikel 33b 2. Overigens zijn op het personeel van analoge toepassing de rechtspositieregelingen van de gemeente Emmen, voor zover daarvan niet bij besluit van het algemeen bestuur wordt afgeweken. 3. Het dagelijks bestuur kan voor de personeelsleden een instructie vaststellen, behoudens voor de gevallen als bedoeld in artikel 30 lid In afwijking van het terzake in het algemeen ambtenarenreglement van de gemeente Emmen bepaalde en behoudens het bepaalde in het volgende lid, is het in lid 2 van dit artikel genoemde personeel verplicht te wonen binnen het gebied van de deelnemende gemeenten.

10 5. Door het dagelijks bestuur kan een lid van het hiervoor bedoelde personeel ontheffing worden verleend van de in lid 4 van dit artikel genoemde verplichting. Een verleende ontheffing kan door het dagelijks bestuur, met inachtneming van redelijke overgangsbepalingen, worden ingetrokken, wanneer een d- ienstbelang haar niet langer gedoogd. 6. Een lid van het in lid 2 van dit artikel genoemde personeel kan door het dagelijks bestuur, indien het dienstbelang dit vordert, de verplichting worden opgelegd te wonen in een bepaald gedeelte van het in lid 4 van dit artikel genoemde gebied, dan wel binnen een bepaalde afstand van de plaats, waar het zijn werkzaamheden heeft te verrichten. Artikel 33 wordt gewijzigd als volgt Indienstneming, schorsing en ontslag van werknemers als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening, geschiedt door het dagelijks bestuur. Dit is geregeld in artikel 33b Artikel 35 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 2. In die regelen worden bepalingen opgenomen omtrent: a. de inrichting van de financiële administratie; b. het verzekeren van de gelden en andere eigendommen en bezittingen van het werkvoorzieningsschap en van derden, voor zover dit wordt beheerd door het personeel of de werknemers van het werkvoorzieningsschap, tegen Dit is geregeld in artikel 35 In dit artikel wordt artikel 212 Gemeentewet van toepassing verklaard.

11 benadeling door het personeel, de werknemers of derden. c. de wijze waarop de invordering van inkomsten plaatsvindt en de wijze waarop de betalingen geschieden Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt Ten aanzien van de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding zijn de artikelen 212 t/m 215 van de gemeentewet van Dit is geregeld in artikel 33b Artikel 37 lid 2 wordt gewijzigd als volgt 2. De algemeen directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden zoals bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het algemeen bestuur vast te stellen nadere regelen. 2.De algemeen directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden zoals bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de door het dagelijks bestuur vast te stellen nadere regelen. Dit vloeit voort uit artikel 33b Artikel 38 lid 1 t/m 3 worden gewijzigd als volgt 1. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks vóór 1 april een ontwerpbegroting op voor het volgend kalenderjaar en zendt deze, voorzien van een toelichting, toe aan het algemeen bestuur en de raden van de gemeenten. 1. Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks vóór 1 mei een ontwerpbegroting op voor het volgend kalenderjaar en zendt deze, voorzien van een toelichting, toe aan het algemeen bestuur en de raden van de gemeenten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het advies van de Werkgroep Wijzigingen WGR aan het VDG bestuur d.d. 29 mei De raden van de gemeenten kunnen het dagelijks bestuur vóór 1 juni van hun gevoelens doen blijken. 3. Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk na 1 juni, doch uiterlijk 15 juni de opmerkingen van de raden en eventueel een nota van wijzigingen aan het algemeen bestuur. 2. De raden van de gemeenten kunnen het dagelijks bestuur vóór 1 juli van hun zienswijze doen blijken. 3. Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk na 1 juni, doch uiterlijk 15 juli de opmerkingen van de raden en eventueel een nota van wijzigingen aan het algemeen bestuur.

12 artikel 39 lid 3 wordt gewijzigd als volgt 4. Artikel 208 van de gemeentewet is van Dit is geregeld in artikel 35 lid 6 Artikel 40 lid 1 en 2 worden gewijzigd als volgt 1. Het dagelijks bestuur zendt de begroting voor 15 juli ter informatie aan Gedeputeerde Staten Van de reactie door Gedeputeerde Staten doet het dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de gemeenten. 2. Van de reactie door Gedeputeerde Staten op de aan haar toegezonden begroting doet het dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de gemeenten. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het advies van de Werkgroep Wijzigingen WGR aan het VDG bestuur d.d. 29 mei Artikel 41 lid 1t/m 5 worden gewijzigd als volgt 1. Een ontwerpbegrotingswijziging wordt door het dagelijks bestuur, voorzien van een toelichting, toegezonden aan het algemeen bestuur en aan de raden van de deelnemende gemeenten. 1. Dit is geregeld in artikel De raden van de deelnemende gemeenten kunnen het dagelijks bestuur binnen twee maanden van hun gevoelen doen blijken. 3. Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk na afloop van de in het tweede lid bedoelde periode de opmerkingen van de raden, eventueel voorzien van een nota van wijzigingen, toe aan het algemeen bestuur. 4. Na vaststelling van de begrotingswijziging door het algemeen bestuur zendt het dagelijks bestuur daarvan Dit is geregeld in artikel 35 Dit is geregeld in artikel 35 Dit is geregeld in artikel 35

13 terstond een afschrift naar de raden van de deelnemende gemeenten. 5. Het bepaalde in artikel 40 van de regeling is van 5. Het bepaalde in artikel 40 van de regeling is van overeenkomstige toepassing op wijziging van de begroting. Dit vloeit voort uit art 40 van de regeling. Artikel 43 lid 1 t/m 4 worden gewijzigd als volgt 1. Van de baten en lasten van het werkvoorzieningsschap wordt door het dagelijks bestuur over elk kalenderjaar verantwoording gedaan aan het algemeen bestuur onder overlegging van de rekening met de daarbij behorende bescheiden. 1. Dit is geregeld in artikel 35 lid 6 2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door een overeenkomstig artikel 265 bis van de gemeentewet aangewezen deskundige, alsmede hetgeen het dagelijks bestuur voor zijn verantwoording dienstig acht. 3. Het algemeen bestuur stelt de rekening vóór 1 juli vast en zendt deze voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten ter informatie. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten. 4. In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar verschuldigd bedrag opgenomen Het algemeen bestuur stelt de rekening vóór 1 juli vast.. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten. 4. Dit is geregeld in artikel 35 lid 6 Dit vloeit voort uit artikel 34 lid 4 Dit is geregeld in artikel 35 Artikel 44 lid 4 wordt gewijzigd als volgt 4. Na toetreding wijst het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente 4. Na toetreding wijst de raad van deze gemeente de leden van het algemeen bestuur, als Dit vloeit voort uit artikel 13

14 de leden van het algemeen bestuur, als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de regeling, aan. bedoeld in artikel 7 lid 2 van de regeling, aan. Artikel 45 lid 4 wordt gewijzigd als volgt 4. Uittreding vindt plaats op 1 januari na de datum, waarop de uitschrijving uit de registers, bedoeld in artikel 27 van de Wet regelingen, heeft plaatsgevonden, doch niet eerder dan twee jaren nadat de raad van de betreffende gemeente het besluit daartoe heeft genomen. 4. Uittreding vindt plaats op 1 januari na bekendmaking zoals bedoeld in artikel 26 lid 3 en 4 regelingen, heeft plaatsgevonden, doch niet eerder dan twee jaren nadat de raad van de betreffende gemeente het besluit daartoe heeft genomen. Dit vloeit voort uit artikel 26 lid 3 en lid 4 van de Wet Artikel 46 lid 4 wordt gewijzigd als volgt 4. De wijziging, gaat in op de eerste dag van de maand volgende waarop de wijziging door de deelnemende gemeenten is ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. 4. De wijziging, gaat in na bekendmaking zoals bedoeld in artikel 26 lid 3 regeling Dit vloeit voort uit artikel 26 lid 3 en lid 4 van de Wet Artikel 48 lid 5 wordt gewijzigd als volgt 5. De organen van het werkvoorzieningsschap blijven zo nodig na het tijdstip van de opheffing van de regeling in functie, totdat de liquidatie is voltooid. Dit is geregeld in artikel 9 lid 3

15 Inwerkingtreding Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking <nb toets GR op bekendmakingsregeling> en relatie met inschrijving in register.> Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de regeling <naam> d.d. < datum>., voorzitter., secretaris. Indien van toepassing: Het college van de gemeente < > heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende wijziging. De gemeenteraad van <...> heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende wijziging. Het college van de gemeente < > heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende wijziging. De gemeenteraad van < > heeft bij besluit van <datum> ingestemd met de voorliggende wijziging. Enz. Bekendgemaakt op < datum> Ingeschreven in het register regelingen: <naam gemeente> <datum> <naam gemeente> <datum> <naam gemeente> <datum> Enz.

gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Reestmond; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Bestaande tekst Wijziging Toelichting h. de algemeen directeur: de door h. de algemeen directeur: de door. l. aja: arbeidsjaren.

Bestaande tekst Wijziging Toelichting h. de algemeen directeur: de door h. de algemeen directeur: de door. l. aja: arbeidsjaren. Het algemeen bestuur van de regeling Alescon; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel 39 van de regeling Alescon; besluit: vast te stellen de volgende wijziging van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht gemeenschappelijke regeling Synergon

Wijzigingsoverzicht gemeenschappelijke regeling Synergon Wijzigingsoverzicht regeling Synergon Artikel 1wordt gewijzigd als volgt De raden en colleges. 1. De raden is verwijderd De regeling wordt getroffen door het college van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

WIJZIGINGSBESLUIT Gemeenschappelijke regeling WNO-Bedrijven 2000

WIJZIGINGSBESLUIT Gemeenschappelijke regeling WNO-Bedrijven 2000 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 115685 3 december 2015 WIJZIGINGSBESLUIT Gemeenschappelijke regeling WNO-Bedrijven 2000 De raad, het college van burgemeester en wethouders en

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal; Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal; gelezen het voorstel van het dageiijks bestuur; gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Hoofdstuk I Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (zoals gewijzigd op 11 maart 2016)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (zoals gewijzigd op 11 maart 2016) Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord (zoals gewijzigd op 11 maart 2016) Hoofdstuk I Algemene bepalingen artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,

Nadere informatie

Artikel Huidige tekst Tekstvoorstel Toelichting/opmerking

Artikel Huidige tekst Tekstvoorstel Toelichting/opmerking Artikel Huidige tekst Tekstvoorstel Toelichting/opmerking Opmerking vooraf In het algemeen wordt aanbevolen om relevante toepasselijke hogere wet- en regelgeving niet één op één over te nemen in de tekst

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Januari 2018 Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende: dat ten gevolge van de uittreding van gemeente De Wolden en de uitkomsten van de verkenningen ten aanzien

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

dat de Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd waardoor de huidige gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden;

dat de Wet gemeenschappelijke regelingen is gewijzigd waardoor de huidige gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 18359 29 maart 2018 Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief De colleges van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt:

De gemeenschappelijke regeling Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard te wijzigen en deze regeling te lezen als volgt: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RAD HOEKSCHE WAARD De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen, ieder voor zover

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 74831 december 2017 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten De deelnemers

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEPUNT71

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEPUNT71 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEPUNT71 Versie: vaststelling AB 9 juli 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 De bedrijfsvoeringsorganisatie... 3 Hoofdstuk 3 Belangen, taken en

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING "FRYSLÂN"

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING FRYSLÂN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE WERKVOORZIENING "FRYSLÂN" De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSCHAP PATERSWOLDE 2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSCHAP PATERSWOLDE 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haren. Nr. 31899 16 maart 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSCHAP PATERSWOLDE 2016 Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Groningen, Haren en Tynaarlo.

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. betreffende het WERKVOORZIENINGSSCHAP SYNERGON WINSCHOTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. betreffende het WERKVOORZIENINGSSCHAP SYNERGON WINSCHOTEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING betreffende het WERKVOORZIENINGSSCHAP SYNERGON te WINSCHOTEN Gemeenschappelijke regeling betreffende het Werkvoorzieningsschap Synergon te Winschoten. De raden, colleges van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein

Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein STAATSCOURANT 12 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 54521 oktober 2016 Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven 2015 De Ronde Venen, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR389166_1 31 december 2018 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Nadere informatie

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland te wijzigen.

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland te wijzigen. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, ieder voor zover voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk. Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven")

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Het Westelijk. Gebied van Utrecht (opererend onder de handelsnaam PAUW-bedrijven) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven") Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De

Nadere informatie

Zaaknummer: ZA /DN *ZEA24FF31B3* Bijlage 1.

Zaaknummer: ZA /DN *ZEA24FF31B3* Bijlage 1. *ZEA24FF31B3* Zaaknummer: ZA.15-34366/DN.15-7892 Bijlage 1. In dit document treft u de Gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven aan. Ongewijzigde artikelen zijn in een lichtere kleur opgenomen om de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

AB punt 12 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSCHAP PATERSWOLDE 2016

AB punt 12 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSCHAP PATERSWOLDE 2016 AB 20151207 punt 12 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MEERSCHAP PATERSWOLDE 2016 Laatstelijk gewijzigd bij besluit van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde van x december 2015. Datum bekendmaking:

Nadere informatie

Matrix Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (eerste wijziging)

Matrix Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (eerste wijziging) Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (eerste wijziging) toelichting Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOVATEC 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn; overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE HENGELO

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE HENGELO GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE TE HENGELO Datum: 18 september 2007 Paraaf: Pag.1 van 11 INDEX Onderwerp Art.nr. Pag.: Begrippen artikel 1 3 Openbaar lichaam artikel 2

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 Lococensus-Tricijn G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.

Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sittard-Geleen. Nr. 131182 31 december 2015 Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg. De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena

Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena 000261840Zaaknummer OOPAD11 Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling Streekarchief Land van Heusden en Altena Raadsvoorstel Inleiding Samen met de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem houden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2008 PREAMBULE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015;

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015; BIJLAGE 3 bij Integraal voorstel over afsplitsing Avri De kleuren van de arceringen geven aan wat de aanleiding is voor een wijziging. Geel staat voor Avri-gerelateerd Groen is vanwege de wijziging Wgr

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Overwegende, dat de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar in

Nadere informatie

b e s l u i t e n : Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Bestuur

b e s l u i t e n : Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Bestuur Gemeenschappelijke regeling stadsgewestelijke brandweer De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen gemeenten bevoegd

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio De gemeenteraden, onderscheidenlijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Dienst Sociale Werkvoorziening

Gemeenschappelijke Regeling. Dienst Sociale Werkvoorziening Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Werkvoorziening November 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Het openbaar lichaam en plaats van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gulpen-Wittem; Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet: Besluiten: Aan te gaan de navolgende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd,

Nadere informatie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie

Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie Tekstuitgave van de verordening op de rekenkamercommissie De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005; gelet op artikel 81o van

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15891 24 maart 2016 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT'

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT' GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT' Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. regeling: deze gemeenschappelijke regeling; b. gemeenten:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36838 oktober 2015 Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN waaraan deelnemen de gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling 1 Gemeenschappelijke Regeling SVHW Het algemeen bestuur, alsmede het college dijkgraaf en heemraden de waterschap Hollandse Delta, en de raden, alsmede de colleges burgemeester en wethouders de gemeenten

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232396 29 december 2017 Verordening behandeling bezwaarschriften Roermond 2018 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ZUIDOOST UTRECHT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ZUIDOOST UTRECHT Bijlage 1B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ZUIDOOST UTRECHT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ZUIDOOST UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Colleges van Burgemeester en Wethouders

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Colleges van Burgemeester en Wethouders Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Overheidsorganisatie Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland

Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland - 1 - Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, gelet op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei en Eem, Velt en Vecht,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR STAATSCOURANT 27 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 74004 december 2018 Instellingsbesluit van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen,

Nadere informatie