Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :"

Transcriptie

1 Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten: Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Soest Woudenberg overwegende dat het gewenst is de huidige Gemeenschappelijke Regeling Servicedienst Midden Nederland te wijzigen in een Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Gemeenten dat de huidige Gemeenschappelijke Regeling een regeling op een aantal punten nadere uitwerking behoefde en daarom aangepast dient te worden dat het gewenst is de Gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland daarom te wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten door middel van een besluit van de colleges van burgemeester en wethouders, na verkregen goedkeuring door de gemeenteraad. besluiten: De Gemeenschappelijke Regeling Servicedienst Midden-Nederland als volgt te wijzigen:

2 Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. het Servicebureau: het openbaar lichaam Servicebureau Gemeenten; b. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling Servicebureau Gemeenten c. de secretaris: de ambtelijk secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur d. de wet: de Wet gemeenschappelijke Regelingen e. het college: het college van burgemeester en wethouders 2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of enige andere wet dan wel van enig ander wettelijk voorschrift van overeenkomstige toepassing worden verklaard komen in die artikelen in de plaats van: a. de gemeente het Servicebureau b. de gemeenteraad het algemeen bestuur c. het college het dagelijks bestuur d. de burgemeester de voorzitter. Hoofdstuk 2 Het openbaar lichaam Artikel 2 1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Servicebureau Gemeenten. 2. De plaats van vestiging van het Servicebureau is Amersfoort. 3. Het Servicebureau fungeert als werkgever voor het personeel van het Servicebureau. De deelnemende gemeenten dragen de daartoe benodigde bevoegdheden aan het Servicebureau over. Artikel 3 1. Het openbaar lichaam kent de volgende bestuursorganen: a. het algemeen bestuur b. het dagelijks bestuur c. de voorzitter. Hoofdstuk 3 Taak, doel en bevoegdheden Artikel 4 1. Het Servicebureau heeft tot doel het beheren en in stand houden van een gemeenschappelijk servicebureau dat ten behoeve van de deelnemende bestuurorganen werkzaamheden uitvoert op het terrein van milieubeheer, welzijnszorg en voorts die terreinen die het algemeen bestuur aangeeft. 2. Het Servicebureau vervult op de in het eerste lid bedoelde terreinen de taken die bij afzonderlijk besluit van het deelnemende bestuursorgaan aan het Servicebureau zijn gedelegeerd of gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is gegeven en door het dagelijks bestuur zijn aanvaard. 3. Het Servicebureau verricht ter uitvoering van de in het tweede lid bedoelde taken adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden.

3 4. Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de in dit artikel bedoelde taken maakt het dagelijks bestuur met elk van de deelnemende bestuursorganen jaarlijks voor 1 april voorafgaande aan het jaar van uitvoering, schriftelijke werkafspraken waarin onder meer het volgende wordt opgenomen: a. De aard, omvang en inhoud van de door het Servicebureau te verrichten werkzaamheden; b. Het kwaliteitsniveau waaronder begrepen de tijdigheid waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd; c. De wijze waarop het Servicebureau en de gemeente de werkafspraken jaarlijks herzien; d. De wijze waarop het Servicebureau verantwoording over de uitvoering aflegt; e. De archivering. f. De wijze waarop de kostenverrekening plaatsvindt. g. Het Servicebureau draagt zorg voor een organisatie om de haar opgedragen taken op een bedrijfsmatig/commercieel adequate, efficiënte en effectieve wijze uit te kunnen voeren.. 5. Het Servicebureau is bevoegd om in het kader van het in het tweede lid bepaalde samenwerkingen met andere organisaties aan te gaan, met instemming van het algemeen bestuur. 6. Deelnemende gemeenten zullen bij voorgenomen uitbestedingen van werkzaamheden die het Servicebureau zou kunnen leveren als bedoeld in het eerste lid, steeds ook het Servicebureau offerte vragen voor de te leveren producten dan wel diensten. 7. Indien voor 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar van uitvoering geen expliciete vaststelling van de schriftelijke werkafspraken heeft plaatsgevonden, worden de werkafspraken van rechtswege met 1 jaar verlengd. Artikel 5 1. Aan de bestuursorganen van het Servicebureau komen alle bevoegdheden toe met betrekking tot de behartiging van de aan de dienst opgedragen werkzaamheden die aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten toekomen, behoudens voor zover daarvan in deze regeling is afgeweken. 2. Het algemeen bestuur kan het college van burgemeester en wethouders verzoeken de hun toekomende bevoegdheden uit te laten oefenen door de bestuursorganen van het Servicebureau. Artikel 6 1. Het Servicebureau is bevoegd tot het aangaan van geldleningen en van rekeningcourantovereenkomsten met inachtneming van het door het algemeen bestuur vastgestelde treasurystatuut. 2. De gemeenten van de deelnemende bestuursorganen die zitting hebben genomen in het algemeen bestuur staan gezamenlijk garant voor de juiste betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van op grond van het vorige lid opgenomen en op te nemen gelden op basis van een verdeling die gebaseerd is op de omzet van de deelnemende gemeenten.

4 Hoofdstuk 4 Bestuurlijke organisatie en bevoegdheden Algemeen Bestuur Artikel 7 1. Het Servicebureau heeft een algemeen bestuur bestaande uit de voorzitter en leden. 2. Het algemeen bestuur bestaat uit zeven (7) leden. 3. De colleges van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg wijzen uit hun midden één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 27 vijfde lid. 4. De voorzitter en de vice-voorzitter worden door en uit het midden van het algemeen bestuur gekozen. 5. Als leden van het algemeen bestuur worden bij voorkeur aangewezen collegeleden die met financiën en/of bedrijfsvoering zijn belast. Artikel 8 1. De zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur is gelijk aan die van de raadsperiodes. 2. Het lidmaatschap eindigt zodra men ophoudt lid van het college te zijn van de desbetreffende gemeente. 3. De leden kunnen te allen tijde zelf ontslag nemen; van dit ontslag stellen zij de voorzitter en het college door wie zij zijn aangewezen onverwijld schriftelijk op de hoogte. 4. Het college kan het door hem aangewezen (plaatsvervangend) lid tussentijds ontslag verlenen. 5. Indien tussentijds een plaats openvalt wijst het college dat het aangaat zo snel mogelijk een nieuw lid aan. Artikel 9 1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht, dan wel hiertoe door ten minste een vijfde van het aantal leden een verzoek bij de voorzitter is ingediend. 2. Het algemeen bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast voor hun vergaderingen. Artikel Aan het algemeen bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe die aan het Servicebureau bij of krachtens de regeling zijn opgedragen, die niet bij of krachtens de regeling dan wel op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen. 2. Tot de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur behoren in ieder geval: a. het houden van toezicht op het financiële beheer van het Servicebureau b. het vaststellen van strategische bedrijfsplannen c. het vaststellen van de begroting d. het vaststellen van de jaarrekening

5 Dagelijks bestuur Artikel Het Servicebureau heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de vice-voorzitter en een lid van buiten de kring van het algemeen bestuur. 2. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. 3. Het lid van buiten de kring van het algemeen bestuur wordt benoemd op grond van specifieke kwaliteiten die voor een goede bedrijfsvoering van het Servicebureau van belang zijn. 4. Het dagelijks bestuur stelt een portefeuilleverdeling vast. Artikel Het algemeen bestuur benoemt in de eerste vergadering van iedere zittingsperiode van het algemeen bestuur de leden van het dagelijkse bestuur. 2. De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag waarop de zittingsperiode van het algemeen bestuur eindigt; zij blijven als lid van het dagelijks bestuur functioneren tot het moment waarop in de opvolging is voorzien. 3. Een lid van het dagelijks bestuur dat tevens lid is van het algemeen bestuur dat tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn. 4. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur ontslaan als dit lid niet langer het vertrouwen geniet van het algemeen bestuur. 5. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur openvalt, wijst het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. Artikel Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig oordeelt of (één van) de leden van het dagelijks bestuur dit schriftelijk, onder opgave van te behandelen onderwerpen, aan de voorzitter verzoek(t)en. 2. Het dagelijks bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast voor hun vergaderingen. 3. Op de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn de artikelen 52 tot en met 60 van de Gemeentewet, voor zover daarvan bij deze regeling niet is afgeweken, van overeenkomstige toepassing. Artikel Aan het dagelijks bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe met betrekking tot het dagelijks besturen van het Servicebureau, voor zover daarmee niet het algemeen bestuur op grond van deze regeling dan wel bij of krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving is belast.

6 2. Tot de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoren in ieder geval: a. De voorbereiding van datgene waarover in de vergadering van het algemeen bestuur wordt beraadslaagd en besloten. b. De uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. c. Het beheer van de inkomsten en uitgaven en van de activa en passiva van het Servicebureau. d. De zorg voor de controle op het geldelijke beheer en de boekhouding. e. Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit. f. De uitoefening van bevoegdheden van het algemeen bestuur, voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en onder door het algemeen bestuur vast te stellen regels. g. Het vaststellen van een directiestatuut waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur worden vastgelegd. Artikel Het lid van het dagelijks bestuur dat van buiten de kring van het algemeen bestuur is aangewezen ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. 2. Het algemeen bestuur stelt een regeling vast voor de vergoeding als bedoeld in het eerste lid, alsmede voor een eventuele tegemoetkoming in de kosten voor leden van het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de voorzitter. Voorzitter Artikel De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 2. De voorzitter vertegenwoordigt het Servicebureau in en buiten rechte; hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem/haar aan te wijzen persoon. 3. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter. 4. Indien de gemeente, waaruit de voorzitter afkomstig is, partij is in een geding oefent een ander, door het dagelijks bestuur aan te wijzen, lid van het dagelijks bestuur de in lid 2 bedoelde bevoegdheid uit. Inlichtingen en verantwoording Artikel De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid. 2. Zij geven, gezamenlijk of ieder afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek van het algemeen bestuur of een of meer leden daarvan, aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste boordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde beleid.

7 3. De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid geschieden op de wijze zoals is aangegeven in het huishoudelijk reglement van het algemeen bestuur. 4. Een verzoek om inlichtingen te verschaffen en/of verantwoording af te leggen kan uitsluitend worden geweigerd op de gronden vermeld in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 5. Het algemeen bestuur is bevoegd in het huishoudelijke reglement nadere regels te stellen ten aanzien van de wijze waarop door het dagelijks bestuur dan wel de leden daarvan inlichtingen dienen te worden verschaft respectievelijk verantwoording dient te worden afgelegd. 6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter. Artikel Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur geven aan de colleges of één of meer van hun leden, uit eigen beweging of op verzoek alle inlichtingen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door hun gevoerde beleid. 2. Een lid van het algemeen bestuur verschaft het college dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door dat college of één of meer leden daarvan worden verlangd. 3. De leden van het algemeen bestuur zijn aan het college dat hen heeft aangewezen verantwoording schuldig voor het door hen in dat bestuur gevoerde beleid. 4. Het op verzoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het eerste en tweede lid alsmede het afleggen van verantwoording als bedoeld in het derde lid geschiedt op de wijze zoals door het betrokken college is bepaald. 5. De verstrekking van inlichtingen kan uitsluitend worden geweigerd op de gronden vermeld in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Artikel Het algemeen bestuur kan commissies instellen conform artikel 24 en 25 van de wet gemeenschappelijke regelingen.

8 Hoofdstuk 5 Bedrijfsvoering Organisatie Artikel Het dagelijks bestuur stelt een regeling vast waarin de structuur en werkwijze van de organisatie van het Servicebureau worden geregeld. 2. Het dagelijks bestuur stelt het bedrijfsuitvoeringsplan vast. 2. Het dagelijks bestuur handelt daarbij binnen de kaders zoals die in het strategisch bedrijfsplan zijn vastgelegd. Personeel Artikel De directeur is belast met de leiding van het Servicebureau en met de zorg voor de juiste taakvervulling door het Servicebureau. 2. De directeur draagt zorg voor een efficiënte, effectieve en commerciële bedrijfsvoering van het Servicebureau. 3. De directeur is secretaris van het algemeen en het dagelijks bestuur. Artikel De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur, tenzij het algemeen bestuur anders bepaalt. 2. Het overige personeel wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de directeur, tenzij het dagelijks bestuur anders bepaalt. Artikel De rechtspositieregelingen van de gemeente Amersfoort zijn van overeenkomstige toepassing op het personeel van het Servicebureau. 2. Het algemeen bestuur kan regels vaststellen waarin van de in het eerste lid bedoelde rechtspositieregelingen wordt afgeweken dan wel die regelingen worden aangevuld. Financiën Artikel Ten aanzien van de financiële functie en het financiële beleid zijn de artikelen 34 en 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 212 tot en met 214 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 2. Het algemeen bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de organisatie van de financiële functie.

9 3. Het algemeen bestuur kan in aanvulling op artikel 34 en 35 van de wet nadere regels stellen met betrekking tot de opstelling van de begroting en de jaarrekening. Artikel De door de deelnemende gemeente te betalen vergoedingen voor de door het Servicebureau verrichte werkzaamheden zijn gebaseerd op bedrijfseconomische uitgangspunten. 2. Indien enig jaar een batig saldo oplevert wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve van het Servicebureau. 3. Indien in enig jaar de algemene reserve groter wordt dan 10% van de jaaromzet wordt het meerdere uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten die op grond van het bepaalde in artikel 8 derde lid van deze regeling een lid aanwijzen van het algemeen bestuur, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 4. De uitkering zoals bedoeld in het vorige lid vindt plaats naar rato van de omzet van de afgenomen producten van de deelnemende gemeenten in de drie voorafgaande jaren. 5. Indien enig jaar een nadelig saldo oplevert wordt dit saldo ten laste van de algemene reserve gebracht. 6. Indien in enig jaar de algemene reserve kleiner wordt dan 5% van de jaaromzet wordt het verschil aangevuld door de deelnemende gemeenten die op grond van het bepaalde in artikel 7 derde lid van deze regeling een lid aanwijzen van het algemeen bestuur, tenzij het algemeen bestuur anders beslist. 7. De aanvulling zoals bedoeld in het vorige lid vindt plaats naar rato van de omzet van de afgenomen producten van de deelnemende gemeenten in de drie voorafgaande jaren. Archief Artikel Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van het Servicebureau. 2. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de Archiefwet regels vast omtrent de zorg voor de bewaring en het beheer van archiefbescheiden, alsmede het toezicht daarop. 3. In geval van toetreding of uittreding van deelnemende gemeenten of opheffing van de regeling draagt het dagelijks bestuur zorg voor het treffen van voorzieningen voor de archiefbescheiden.

10 Hoofdstuk 6 Toetreding, uitreding, wijziging en opheffing Artikel Ten behoeve van de uitvoering van de in artikel 4 van deze regeling bedoelde taken, kunnen ook andere dan de in de aanhef genoemde bestuursorganen toetreden tot deze regeling. Toetreding tot het Servicebureau is mogelijk nadat een bestuurorgaan daarom verzoekt. 2. Het algemeen bestuur beslist over een verzoek om toetreding als bedoeld in lid Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding; in dat geval komt de toetreding eerst tot stand nadat het toetredende bestuursorgaan de voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 4. De toetreding gaat in op een door het algemeen bestuur te bepalen datum. 5. In het toetredingsbesluit kan worden bepaald dat in afwijking van het in artikel 7 tweede lid van deze regeling bepaalde het aantal leden van het algemeen bestuur met één lid wordt verhoogd. In dat geval wijst de toetredende gemeente in aanvulling op de in artikel 7 derde lid bedoelde gemeenten één lid en één plaatsvervangend lid aan. Artikel Indien een deelnemend bestuursorgaan wil uittreden uit het Servicebureau dan wel de opgedragen taken zoals bedoeld in artikel 4 wenst te verminderen, zal het algemeen bestuur met betrekking tot de financiële en organisatorische gevolgen daarvan een voorstel doen; het voorstel moet worden gedragen door ten minste tweederde meerderheid van het algemeen bestuur. Indien het bestuursorgaan niet kan instemmen met dat voorstel zal dat worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Deze geschillencommissie bestaat uit een door het algemeen bestuur en een door het bestuursorgaan aangewezen vertegenwoordiger, alsmede een door deze vertegenwoordigers tezamen aan te wijzen onafhankelijke voorzitter; de geschillencommissie brengt advies uit over de mogelijkheden om tot overeenstemming te bereiken. 2. In geval van uittreding of beperking van taken verplicht het bestuursorgaan zich om het personeel over te nemen dat - direct of indirect - belast was met de uitoefening van taken ten behoeve van dit bestuursorgaan; het algemeen bestuur en het betrokken bestuursorgaan kunnen een afwijkende regeling overeen komen. 3. Uittreding uit het Servicebureau of beperking van taken kan alleen plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het betrokken bestuursorgaan een besluit tot uittreding heeft bekend gemaakt. Artikel De inhoud van deze regeling kan worden gewijzigd indien ten minste twee derde van de colleges van de deelnemende gemeenten daartoe hebben besloten. Artikel De Regeling kan worden opgeheven indien ten minste twee derde van de colleges van de deelnemende gemeenten daartoe besluiten.

11 2. Het algemeen bestuur stelt, gehoord de colleges van de deelnemende gemeenten, een liquidatieplan vast. 3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. 4. Het liquidatieplan omvat een sociaal plan en voorziet in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel van Het Servicebureau. Hoofdstuk 7 Slot- en overgangsbepalingen Artikel De in de aanhef genoemde deelnemende gemeenten handhaven de afspraken met betrekking tot de door de Servicedienst te verrichten werkzaamheden en garanderen dat deze werkzaamheden de eerste vijf jaren ongewijzigd zullen blijven worden afgenomen, behoudens normale jaarlijkse aanpassingen die geen substantiële invloed hebben op de omvang van de werkzaamheden en mits de prijs/ kwaliteit verhouding niet substantieel wijzigt. Artikel Indien zich zaken voordoen waarin de regeling niet voorziet treft het algemeen bestuur de nodige voorzieningen. 2. Het algemeen bestuur doet van deze voorzieningen onverwijld mededeling aan de deelnemende gemeenten. Artikel De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari De regeling geldt voor onbepaalde tijd. 3. Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Gemeenten. 4. Het college van Amersfoort draagt zorg voor de toezending van de regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht.

12 NB: Wettelijk geregelde zaken zijn niet herhaald in deze regeling. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is uitputtend geregeld: a. De orde van de vergaderingen: de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 t/m 30 van de gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing b. Onverenigbare betrekkingen: art. 20 WGR c. De openbaarheid en geslotenheid van vergaderingen: art. 22 WGR d. Geheimhouding: art. 23 WGR e. Het instellen commissies: art. 24, 25 WGR f. Het vaststellen begroting en jaarrekening en de rol van de raden daarin: art. 34, 35 WGR g. Administratieve controle op de financiën: de artikelen 212 t/m 214 van de gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing. h. Openbaarheid van bestuur: Artikel 10 van de wet Openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Versie april 2013 (1e wijziging, toetreding van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek per 1 juli 2013) De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2014 Regionaal Archief Rivierenland Postadres: Postbus 169, 4000 AD Tiel Bezoekadres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel INHOUD REGELING 3 1. Algemene

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen)

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel, en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, ieder voor zover het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2016 Regionaal Archief Rivierenland Adres: J.S. de Jongplein 3, 4001 WG Tiel 1 INHOUD REGELING 3 1. Algemene bepalingen 4 2. Algemeen bestuur

Nadere informatie

Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad,

Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad, Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad, Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1.1 25 januari 2011 Gemeenschappelijke Regeling versie 1.1 (25-01-2011) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

i mill 11 [«li B13.000024

i mill 11 [«li B13.000024 i mill 11 [«li B13.000024 2 5 APR. 2013 GECONSOLIDEERDE TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Regio Nijmegen De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,

Nadere informatie

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk. Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven")

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Het Westelijk. Gebied van Utrecht (opererend onder de handelsnaam PAUW-bedrijven) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven") Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken HOOFDSTUK I Artikel 1 Definities INSTELLING VAN EEN OPENBAAR LICHAAM Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bijlage 1 CONCEPT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Werkorganisatie (NAAM) Versie 4 (14 april 2009) INHOUD PAGINA VOORAF 3 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 HOOFDSTUK 2: DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. (Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland)

PROVINCIAAL BLAD. (Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3821 30 juni 2016 Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatie Midden-Nederland Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 12 april 2016, nr.

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling OD Haaglanden

Gemeenschappelijke regeling OD Haaglanden Gemeenschappelijke regeling OD Haaglanden Versie 28 april 2011, vastgesteld door stuurgroep ODH 11 januari 2012 Behoort bij Bedrijfsplan en bijlagenboek ODH, versie 2.0 Door de Stuurgroep voorgedragen

Nadere informatie

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Brielle, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Brielle, elk voor zover het zijn bevoegdheid betreft; Volgnummer : 2a Onderwerp : gemeenschappelijke regeling Halt. De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Brielle, elk voor zover het zijn bevoegdheid

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland

gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Bestuur Regio Utrecht

Gemeenschappelijke Regeling. Bestuur Regio Utrecht Gemeenschappelijke Regeling Bestuur Regio Utrecht Vastgesteld bij KB 7 juni 1995 (Stb 1995, 311) zoals gewijzigd bij achtereenvolgens het KB 28 september 1995 en bij besluit van het algemeen bestuur van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN Deelnemende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen (voormalig Harenkarspel), Uitgeest

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg,

Nadere informatie

Egerlaan 15, Postbus 625, 7300 AP Apeldoorn, Telefoon: (055) , Fax: (055) Internet:

Egerlaan 15, Postbus 625, 7300 AP Apeldoorn, Telefoon: (055) , Fax: (055) Internet: Feluaqroep Egerlaan 15, Postbus 625, 7300 AP Apeldoorn, Telefoon: (055) 5492500, Fax: (055) 5424782 Internet: www.felua-groep.nl, E-mail: info@felua-groep.nl Geme e nte Heerde Kenmerk: Aan het College

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Versie 25 augustus 2015 De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland

PROVINCIAAL BLAD. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 6107 15 november 2016 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland Bekendmaking van het besluit van 8 november 2016 zaaknummer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE HENGELO

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE HENGELO GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL WERKLEERBEDRIJF MIDDEN TWENTE TE HENGELO Datum: 18 september 2007 Paraaf: Pag.1 van 11 INDEX Onderwerp Art.nr. Pag.: Begrippen artikel 1 3 Openbaar lichaam artikel 2

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst rregio Utrecht

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst rregio Utrecht Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst rregio Utrecht Omgevingsdienst rregio Utrecht 12 maart31 mei 20152 Kenmerk: INT1251.022/179 opgesteld door beoordeeld door B.J.N. Behrens-Benne G. Ijzerman DT

Nadere informatie

Zaaknummer: ZA /DN *ZEA24FF31B3* Bijlage 1.

Zaaknummer: ZA /DN *ZEA24FF31B3* Bijlage 1. *ZEA24FF31B3* Zaaknummer: ZA.15-34366/DN.15-7892 Bijlage 1. In dit document treft u de Gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven aan. Ongewijzigde artikelen zijn in een lichtere kleur opgenomen om de

Nadere informatie

Enkele Bij opmerkingen vooraf: bestuur) de bepalingen omtrent de verkiezing van de voorzitter (door en uit het algemeen

Enkele Bij opmerkingen vooraf: bestuur) de bepalingen omtrent de verkiezing van de voorzitter (door en uit het algemeen Enkele Bij opmerkingen vooraf: schappelijke diverse het lezen Regelingen van de gemeenschappelijke (Wgr.) op achtergrond regeling gelezen dient steeds worden. Wet De wet Gemeen- zouden bepalingen die voorheen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven

Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Colleges van Burgemeester en Wethouders

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Colleges van Burgemeester en Wethouders Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Overheidsorganisatie Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

- Herziening - Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch

- Herziening - Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch - Herziening - Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park de Biesbosch Provinciale en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, alsmede de raden en colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48392 december 2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL ARCHIEF RIVIERENLAND 2016 Regionaal Archief Rivierenland Adres: J.S. de Jongplein 3, 4001 W G Tiel INHOUD REGELING 3 1. Algemene bepalingen 4 2. Algemeen bestuur 4

Nadere informatie

Toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland zoals die is ingegaan op 24 oktober 2012. Hieronder worden die artikelen die (mogelijk) toelichting behoeven toegelicht. De overige

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk vervoer

Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk vervoer CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR88630_1 25 november 2015 Gemeenschappelijke regeling inzake de samenwerking op het gebied van Collectief Vraagafhankelijk vervoer Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

CONCEPT V2 - Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2015 PREAMBULE

CONCEPT V2 - Gemeenschappelijke Regeling WAVA 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2015 PREAMBULE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WERKVOORZIENINGSSCHAP ARBEID VOOR ALLEN (WAVA) 2015 PREAMBULE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht ontwerp -

Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht ontwerp - Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 - ontwerp - Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 16 oktober 2013 Pagina 1 van De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 1 januari 2016

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 1 januari 2016 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 1 januari 2016 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede

Nadere informatie

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2013 Het algemeen bestuur, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van de waterschap Hollandse Delta, de raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN KOMPAS, GEMEENTELIJK COLLECTIEF VOOR WERK, INKOMEN & ZORG

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN KOMPAS, GEMEENTELIJK COLLECTIEF VOOR WERK, INKOMEN & ZORG GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN KOMPAS, GEMEENTELIJK COLLECTIEF VOOR WERK, INKOMEN & ZORG HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen Deze regeling verstaat onder: a) Kompas: het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg definitieve tekstversie 27 januari 2014 Datum inwerkingtreding 23 juni 2014 (vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeenten van Parkstad Limburg

Nadere informatie

overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2014

overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2014 KDK/03214/i.00937 De raad van de gemeente Korendijk; overwegende dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014; gelet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei en Eem, Velt en Vecht,

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

TOELICHTING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD

TOELICHTING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD TOELICHTING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIAAL DOMEIN LIMBURG-NOORD Deze toelichting maakt onlosmakelijk deel uit van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR).

Nadere informatie

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014

Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 Reglement van orde van de Raad voor Cultuur 2014 De Raad voor Cultuur, Gelet op: artikel 21 van de Kaderwet adviescolleges, Overwegende: dat dat het wenselijk is dat in een Reglement van orde nadere voorschriften

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT'

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT' GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 'REGIONAAL ARCHIEF WEST-BRABANT' Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. regeling: deze gemeenschappelijke regeling; b. gemeenten:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK. 4e WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK. De raad der gemeente: Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen overwegende, dat het noodzakelijk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36838 oktober 2015 Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Prolander,

Gemeenschappelijke regeling Prolander, Gemeenschappelijke regeling Prolander, Van de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Drenthe en Groningen. Def. Versie (juni 2015) vastgesteld in GS Groningen (30-06-2015, zaaknummer 580716)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

PROVINCIAAL BLAD. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 6087 14 november 2016 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Bekendmaking van het besluit van 8 november 2016 - zaaknummer

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen 1

Regeling op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen 1 Regeling op grond van artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen 1 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel,

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD. De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SOCIALE DIENST BOMMELERWAARD De gemeenteraad, het college en de burgemeester van de gemeente Maasdriel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op het voorstel

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT

Gemeenschappelijke Regeling. Parkstad IT Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering. I. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN

TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN meiv TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIEUSAMENWERKING EN AFVALVERWERKING REGIO NIJMEGEN De Raden, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten,

Nadere informatie