Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap Velt en Vecht en de colleges van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd, Gelet op hoofdstuk III van de Wet gemeenschappelijke regelingen de Waterschapswet en de provinciale Waterschapsreglementen de toestemming van de algemene besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Velt en Vecht en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd Besluiten de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen: Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. colleges: de dagelijkse besturen onderscheidenlijk de colleges van dijkgraaf en heemraden van de waterschappen; b. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Overijssel, tenzij uit de regeling anders blijkt en onverminderd het bepaalde in artikel 29 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; c. regeling: de gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost; d. vertegenwoordigende organen: de algemene besturen van de waterschappen; e. waterschappen: het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Velt en Vecht en het Waterschap Zuiderzeeland; f. Waterschapslaboratorium: het openbaar lichaam, bedoeld in artikel 3, eerste lid; Artikel 2: Belang De regeling wordt getroffen ter gemeenschappelijke uitvoering van de laboratoriumactiviteiten van de waterschappen ter ondersteuning bij de uitoefening door de waterschappen van de taken en KokxDeVoogd vs df

2 bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn toegekend. Het Waterschapslaboratorium kan, binnen zijn taken, daarbij als aankoopcentrale voor de waterschappen fungeren. Artikel 3: Openbaar lichaam 1. Er is een openbaar lichaam Waterschapslaboratorium Rijn Oost. 2. Het Waterschapslaboratorium is gevestigd te Zwolle. Artikel 4: Taken 1. Het bestuur van het Waterschapslaboratorium heeft tot taak het uitvoeren van: a. metaalonderzoek; b. microbiologisch onderzoek; c. natchemisch onderzoek; d. organisch onderzoek, en e. ondersteunende processen bij de uitwerking van de onder a tot en met d genoemde onderzoeken. 2. De colleges verplichten zich voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, diensten af te nemen van het Waterschapslaboratorium. 3. De colleges onderscheidenlijk de waterschappen verrichten zelf geen structurele activiteiten als bedoeld in het eerste lid en laten deze evenmin door anderen dan het Waterschapslaboratorium voor hen uitvoeren. 4. In afwijking van het derde lid kunnen derden wel laboratoriumactiviteiten, zoals bedoeld in lid 1, voor een of meer waterschappen verrichten nadat het algemeen bestuur hiermee heeft ingestemd. 5. Het algemeen bestuur stelt een dienstverleningshandvest vast voor de taken, bedoeld in het eerste lid. 6. De colleges kunnen andere taken, zijnde andere taken dan bedoeld in lid 1, waaronder in elk geval hydrobiologisch onderzoek en monsterneming, opdragen aan het bestuur van het Waterschapslaboratorium, met inachtneming van het dienstverleningshandvest, bedoeld in het vijfde lid. Het Waterschapslaboratorium en het betreffende waterschap sluiten een dienstverleningsovereenkomst voor de verder invulling van deze additionele taakuitoefening. 7. Het Waterschaplaboratorium kan ook diensten verlenen aan andere organen of rechtspersonen dan de deelnemende waterschappen, met dien verstande dat het Waterschapslaboratorium ten minste negentig procent van zijn werkzaamheden uitsluitend ten aanzien van de deelnemende waterschappen verricht. Het algemeen bestuur beslist met betrekking tot dienstverlening aan derden. Hoofdstuk 2: Bestuur Artikel 5: Bestuur 1. Het bestuur van het Waterschapslab bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het Waterschapslaboratorium. KokxDeVoogd versie

3 Afdeling 2.1 Algemeen bestuur Artikel 6: Samenstelling algemeen bestuur Het algemeen bestuur bestaat uit zeven leden. Artikel 7: Aanwijzing leden 1. De colleges wijzen ieder, uit hun midden, een lid van het algemeen bestuur aan. 2. De colleges wijzen voorts ieder, uit hun midden, voor ieder lid van het algemeen bestuur dat zij hebben aangewezen een plaatsvervangend lid aan dat het lid van het algemeen bestuur, bedoeld in het eerste lid, bij verhindering vervangt. Hetgeen in deze regeling is bepaald ten aanzien van een lid van het algemeen bestuur is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid, tenzij de regeling anders bepaalt. Artikel 8: Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen. 2. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger is aangewezen. 3. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslagen worden door het college dat hem heeft aangewezen, indien het lid van het algemeen bestuur niet langer het vertrouwen van het betreffende college bezit. Het ontslag gaat per direct in. Artikel 9: Vergaderorde 1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als het daartoe heeft besloten. Het algemeen bestuur vergadert voorts wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig oordeelt of ten minste een vijfde van de leden van het algemeen bestuur daarom schriftelijk verzoekt. 2. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen, met uitzondering van de in artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde stukken waarvoor geheimhouding is opgelegd zoals bedoeld in artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd. 3. De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, onderscheidenlijk hun plaatsvervangers, tegenwoordig is. 4. Indien ingevolge het derde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 5. Op de vergadering, bedoeld in het vierde lid, is het derde lid niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het derde lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, onderscheidenlijk hun plaatsvervangers, tegenwoordig is. KokxDeVoogd versie

4 6. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken. Hij is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen. 7. De voorzitter kan het algemeen bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. 8. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. 9. Artikel 36 van de Waterschapswet is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het bepaalde in artikel 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Artikel 10: Besluitvorming 1. Ieder lid van het algemeen bestuur heeft één stem. 2. Een lid van het algemeen bestuur neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger van zijn waterschap in een andere hoedanigheid eveneens betrokken is en waarbij belangenspanning speelt of de integriteitsvraag aan de orde zou kunnen zijn. 3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 4. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 5. Het vierde lid is niet van toepassing: a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was; b. voor zover het betreft onderwerpen die in een daaraan voorafgaande niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld. 6. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt. 7. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje. Artikel 11: Immuniteit Zij die behoren tot het algemeen bestuur en anderen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van het algemeen bestuur hebben gezegd of schriftelijk aan het algemeen bestuur hebben overgelegd. Artikel 12: Inlichtingen en verantwoording 1. Het algemeen bestuur verstrekt de vertegenwoordigende organen schriftelijk alle inlichtingen die door een of meer leden van die organen worden gevraagd. KokxDeVoogd versie

5 2. Een lid van het algemeen bestuur geeft aan het college dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door een of meer leden van dit college worden gevraagd. 3. Ieder college regelt afzonderlijk hoe het lid van het algemeen bestuur dat het heeft aangewezen ter verantwoording kan worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. 4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het vertegenwoordigend orgaan van het betreffende waterschap. Afdeling 2.2 Dagelijks bestuur Artikel 13: Samenstelling 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en zes door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen leden. 2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur. 3. Artikel 7, tweede lid, is niet van toepassing op de samenstelling van het dagelijks bestuur. Artikel 14: Vergaderorde 1. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald. 2. Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de openbaarheid van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. 3. Artikel 45, eerste volzin, van de Waterschapswet, inhoudende dat ten aanzien van de leden van het dagelijks bestuur de artikel 38 tot en met 39 van de Waterschapswet overeenkomstig van toepassing zijn, is van overeenkomstige toepassing. Artikel 15: Inlichtingen en verantwoording 1. Het dagelijks bestuur verstrekt de vertegenwoordigende organen schriftelijk alle inlichtingen die door een of meer leden van die organen worden gevraagd. 2. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur. 3. Zij geven het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen voor zover het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang. Afdeling 2.3 Voorzitter Artikel 16: Aanwijzing 1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 2. Uit de overige leden van het dagelijks bestuur, bedoeld in artikel 13, eerste lid, worden een of meerdere plaatsvervangend voorzitters aangewezen. Artikel 7, tweede lid, is niet van toepassing op de vervanging van de voorzitter. Artikel 17: Inlichtingen en verantwoording 1. De voorzitter is het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hem gevoerde bestuur. KokxDeVoogd versie

6 2. Hij geeft het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen voor zover het verstrekken daarvan niet in strijd is met het openbaar belang. Hoofdstuk 3: Taken en bevoegdheden Artikel 18: Algemeen bestuur 1. Alle bevoegdheden die niet of bij krachtens de wet aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn toegekend, berusten bij het algemeen bestuur. 2. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet. 3. Het algemeen bestuur kan het dagelijks bestuur niet overdragen de bevoegdheid tot: a. het vaststellen of wijzigen van de begroting; b. het vaststellen van de jaarrekening; c. het vaststellen van regels als bedoeld in de artikelen 108 en 109 van de Waterschapswet, en d. het beslissen tot het verlenen van diensten aan andere partijen dan de waterschappen. Artikel 19: Dagelijks bestuur 1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse aangelegenheden van het Waterschapslaboratorium. 2. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht. 3. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de beslissingen van het algemeen bestuur, tenzij bij of krachtens de wet de voorzitter hiermede is belast. 4. Artikel 86 van de Waterschapswet is van overeenkomstige toepassing. Artikel 20: Voorzitter 1. De voorzitter: a. bevordert een goede behartiging van de taken van het Waterschaplaboratorium; b. is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur; c. ondertekent alle stukken welke van het algemeen en het dagelijks bestuur uitgaan, en d. vertegenwoordigt het Waterschapslaboratorium in en buiten rechte. 2. Indien de voorzitter aan een ander machtiging verleent tot vertegenwoordiging, bedoeld in het eerste lid onder d, behoeft deze machtiging de instemming van het dagelijks bestuur. Hoofdstuk 4: Financiën Artikel 21: Algemene financiële uitgangspunten 1. Het Waterschapslaboratorium draagt de kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taken die het Waterschapslaboratorium bij de regeling zijn opgedragen. KokxDeVoogd versie

7 2. Het algemeen bestuur stelt een bijdrageverordening vast, waarin de uitgangspunten voor kostentoerekening aan de waterschappen worden vastgelegd. De bijdrageverordening wordt met twee derde meerderheid vastgesteld en gewijzigd. 3. De waterschappen zullen er steeds zorg voor dragen dat het Waterschapslaboratorium te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 4. Artikel 98a van de Waterschapswet en hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel 22: Begroting 1. Voor alle aan het Waterschapslaboratorium opgedragen taken brengt het algemeen bestuur jaarlijks op de begroting de bedragen die het daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de van de waterschappen te ontvangen bijdragen en andere financiële middelen die naar verwachting kunnen worden aangewend. 2. De begroting bevat mede een bedrag voor onvoorziene uitgaven. 3. De begroting moet in evenwicht zijn. 4. Ten laste van het Waterschapslaboratorium kunnen slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht. 5. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. Artikel 23: Begrotingsprocedure 1. Het dagelijks bestuur biedt jaarlijks, ten minste zes weken voor de in artikel 24, eerste lid, bedoelde vaststelling, de vertegenwoordigende organen een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van het Waterschapslaboratorium en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving. 3. De vertegenwoordigende organen kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Artikel 24: Vaststelling begroting 1. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. De begroting is vastgesteld wanneer ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen voor zijn. 2. Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting aan de vertegenwoordigende organen, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 3. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen vier weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten. KokxDeVoogd versie

8 Artikel 25: Begrotingswijzigingen 1. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen. 2. De artikelen 23 en 24, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing. Het dagelijks bestuur zendt de begrotingswijziging binnen vier weken na de vaststelling aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten. Artikel 26: Jaarrekening 1. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 2. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten en aan de vertegenwoordigende organen. 3. Artikel 103, eerste en derde lid, 104 en 105 tot en met 107a van de Waterschapswet zijn van overeenkomstige toepassing. Voor de toepassing van artikel 105 Waterschapswet kunnen de plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur ook stemmen in het algemeen bestuur indien de leden zich dienen te onthouden van stemming. Hoofdstuk 5: Organisatie Artikel 27: Directeur 1. De directeur wordt door het algemeen bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 2. In spoedeisende gevallen kan het dagelijks bestuur tot schorsing overgaan. Het doet daarvan terstond mededeling aan het algemeen bestuur. De schorsing vervalt indien het algemeen bestuur haar niet in een binnen acht weken na de datum van het schorsingsbesluit gehouden vergadering bekrachtigt. 3. De directeur staat als secretaris het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter ter zijde bij de uitoefening van hun taak. Hij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur en kan aan de beraadslagingen deelnemen. Hij ondertekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, mede. 4. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing op degene die de directeur vervangt. Artikel 28: Organisatie 1. Het Waterschapslaboratorium heeft een ambtelijke organisatie, die onder leiding van de directeur staat. 2. Het algemeen bestuur stelt de regelingen, bedoeld in artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet vast. Het algemeen bestuur hanteert daarbij zoveel mogelijk de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel zoals die door de Unie van Waterschappen en de vakbonden worden overeen gekomen. 3. De benoeming, schorsing en het ontslag van ambtenaren van het Waterschapslaboratorium, niet zijnde de directeur, geschiedt door het dagelijks bestuur. KokxDeVoogd versie

9 Artikel 29: Archief 1. Het bestuur van het Waterschapslaboratorium is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. 2. Overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen verordening, welke aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten wordt medegedeeld, draagt het dagelijks bestuur zorg voor de archiefbescheiden van de organen van het Waterschapslaboratorium. 3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van het Waterschapslaboratorium. 4. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid van de Archiefwet 1995, over te brengen archiefbescheiden van de organen van het Waterschapslaboratorium wijst het algemeen bestuur een archiefbewaarplaats van een van de waterschappen aan. 5. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de organen van het Waterschapslaboratorium, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het dagelijks bestuur, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris van het waterschap dat overeenkomstig het vierde lid is aangewezen. Met betrekking tot dit toezicht stelt het algemeen bestuur een verordening vast, welke aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten wordt medegedeeld. Artikel 30: Ombudsfunctie Onverminderd het bepaalde in artikel 1a van de Wet Nationale ombudsman is de Nationale ombudsman als bedoeld in artikel 2 van de Wet Nationale ombudsman bevoegd verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht te behandelen. Hoofdstuk 6: Regeling Artikel 31: Duur De regeling wordt voor onbepaalde tijd getroffen. Artikel 32: Wijziging 1. De regeling kan gewijzigd worden bij daartoe strekkende besluiten van ten minste twee derde van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. Het dagelijks bestuur of ten minste twee colleges kunnen voorstellen tot wijziging indienen bij het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur zendt deze onverwijld door aan de colleges. Artikel 33: Toetreding 1. Dagelijkse besturen van andere waterschappen of andere rechtspersonen, bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen een verzoek tot toetreding indienen bij het dagelijks bestuur. 2. Het dagelijks bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de colleges. 3. De toetreding is tot stand gekomen indien de beoogd toetreder en ten minste twee derde van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, daartoe besluiten. KokxDeVoogd versie

10 4. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding, voordat over de toetreding wordt besloten. Artikel 34: Uittreding 1. Uittreding is niet mogelijk binnen drie jaar nadat de regeling is getroffen onderscheidenlijk binnen drie jaar na toetreding, voor zover het de toetreder betreft. 2. Het college dat voornemens is uit te treden, maakt dit kenbaar aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur zendt het voornemen onverwijld door aan de overige colleges. 3. Het dagelijks bestuur stelt een voorstel op voor de financiële, personele en overige gevolgen van de voorgenomen uittreding voor het Waterschapslaboratorium. De kosten voor het maken van het voorstel komen voor rekening van het college dat voornemens is uit te treden. 4. Het college dat voornemens is uit te treden neemt op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, een definitief besluit, onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De uittreding geschiedt per 1 januari van enig kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie volle kalenderjaren. 5. De gevolgen van de uittreding worden, op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, vastgesteld door ten minste twee derde van de colleges. Artikel 35: Opheffing 1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkend besluit van ten minste twee derde van de colleges. 2. Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan vast, dat de gevolgen van de opheffing en de liquidatie van het Waterschapslaboratorium regelt. Hoofdstuk 7: Slotbepalingen Artikel 36: Inzending Het dagelijks bestuur van het waterschap Groot Salland zendt de regeling aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten. Artikel 37: Citeerwijze De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost. Artikel 38: Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking van de goedkeuring door gedeputeerde staten, met dien verstande dat de inwerkingtreding niet eerder plaatsvindt dan 1 januari Artikel 39: Overgangsbepaling Na inwerkingtreding van het Reglement voor het Waterschap Vechtstromen, zoals vastgesteld door provinciale staten van Drenthe, door provinciale staten van Gelderland en door provinciale staten van Overijssel, wordt de regeling als volgt gewijzigd: a. de aanhef komt te luiden: de dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd, KokxDeVoogd versie

11 b. in de aanhef onder gelet op komt te luiden: de toestemming van de algemene besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd, alsmede de algemene besturen van het Waterschap Regge en Dinkel en van het Waterschap Velt en Vecht, als rechtsvoorgangers van het algemeen bestuur van het Waterschap Vechtstromen, c. artikel 1, onder e, komt te luiden: waterschappen: het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe, het Waterschap Vechtstromen en het Waterschap Zuiderzeeland; d. artikel 6 komt te luiden: Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden. e. artikel 13, eerste lid, komt te luiden: Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en vijf door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen leden. KokxDeVoogd versie

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Gemeenschappelijke regeling Aqualysis De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam]

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, en Montferland Overwegende dat De inwerkingtreding van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2456 13 januari 2017 Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32149 30 juni 2017 Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes,

Nadere informatie

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 1 16 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei en Eem, Velt en Vecht,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel, Overwegende dat - het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 Lococensus-Tricijn G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland,

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Versie april 2013 (1e wijziging, toetreding van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek per 1 juli 2013) De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2015 Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Bilt en Utrecht en het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2013 Het algemeen bestuur, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van de waterschap Hollandse Delta, de raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36838 oktober 2015 Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS Het dagelijks bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het college van dijkgraaf en hoogheemraden van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND 2 Ontwerpbesluit Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND Gelezen het voorstel van de colleges van gedeputeerde staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland

Nadere informatie

a. regeling:dezegemeenschappelijkeregeling; b. gemeenschappelijk orgaan, het gemeenschappelijk orgaan genoemd in artikel 2 van de regeling;

a. regeling:dezegemeenschappelijkeregeling; b. gemeenschappelijk orgaan, het gemeenschappelijk orgaan genoemd in artikel 2 van de regeling; Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwiis De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St Hubert voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn: Overwegende

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en Veghel, Overwegende

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre,

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

rv \ J~""''-<-D\.Y~ Gotb) [20 l S)

rv \ J~''-<-D\.Y~ Gotb) [20 l S) Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley rv \ J~""''-

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Regio Nijmegen De colleges van burgemeester

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1.1 25 januari 2011 Gemeenschappelijke Regeling versie 1.1 (25-01-2011) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband )

Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Medezeggenschapsreglement van RSV Breda e.o. te Breda ( het samenwerkingsverband ) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658);

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept (raads)voorstel tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen)

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel, en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, ieder voor zover het

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO)

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD (PO) Medezeggenschapsreglement van Stichting samenwerkingsverband de Liemers po te Zevenaar (samenwerkingsverband 25-04). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn 2014

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn 2014 Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus Tricijn 2014 De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O

>-y. iv v ^ e1 --' Beh. Ambt. Streefdat.: Afschr.> B.V.O.: O Gemeente Woerden 08.008590 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 15/07/2008 RAAD Aan de gemeenteraad van Woerden, Postbus 45, 3440 AA WOERDEN. 25 SEP.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst Regio Arnhem Regeling op grond van artikel 51, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Versie 2.1, 27 september 2012 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie