Gemeenschappelijke regeling Aqualysis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenschappelijke regeling Aqualysis"

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke regeling Aqualysis De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd, Gelet op hoofdstuk III van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Waterschapswet en de provinciale Waterschapsreglementen, de toestemming van de algemene besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd; Besluiten de navolgende gemeenschappelijke regeling te treffen: Gemeenschappelijke regeling Aqualysis Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur het bestuur van Aqualysis, bedoeld in artikel 6, eerste lid; b. colleges: de dagelijkse besturen onderscheidenlijk de colleges van dijkgraaf en heemraden van de waterschappen; c. directeur: de directeur van Aqualysis, bedoeld in artikel 21, tweede lid; d. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Overijssel, tenzij uit de regeling anders blijkt en onverminderd het bepaalde in artikel 29 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; e. regeling: de gemeenschappelijke regeling Aqualysis f. verrichting: een werkzaamheid die onderdeel uitmaakt van een taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a tot en met f; g. vertegenwoordigende organen: de algemene besturen van de waterschappen, en GR Aqualysis Pagina 1 van 10

2 h. waterschappen: het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het waterschap Vechtstromen, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland. Artikel 2: Belang De regeling wordt getroffen ter gemeenschappelijke uitvoering van de laboratoriumactiviteiten van de waterschappen ter ondersteuning bij de uitoefening door de waterschappen van de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan hen zijn toegekend. Aqualysis kan, binnen zijn taken, daarbij als aankoopcentrale voor de waterschappen fungeren. Artikel 3: Bedrijfsvoeringsorganisatie. 1. Er is een bedrijfsvoeringsorganisatie, genaamd Aqualysis. 2. Aqualysis is gevestigd te Zwolle. Artikel 4: Taken 1. Het bestuur van Aqualysis heeft tot taak het uitvoeren van: a. metalenonderzoek; b. microbiologisch onderzoek; c. anorganisch onderzoek; d. organisch onderzoek; e. monsterneming, en f. hydrobiologisch onderzoek. 2. De colleges, onderscheidenlijk de waterschappen, verplichten zich voor de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d, alle verrichtingen af te nemen bij Aqualysis. De colleges, onderscheidenlijk de waterschappen, hebben de intentie voor de taken, bedoeld in het eerste lid, onder e en f, de verrichtingen zo veel mogelijk af te nemen bij Aqualysis. De colleges, onderscheidenlijk de waterschappen, hebben ook de intentie, indien in de toekomst besloten zou worden tot volledige uitbesteding, deze taken op te dragen aan Aqualysis. 3. Onder de taken, bedoeld in het eerste lid, worden mede begrepen de daartoe behorende ondersteunende processen. 4. Het bestuur stelt een dienstverleningshandvest vast voor de taken, bedoeld in het eerste lid. 5. Aqualysis en het betreffende waterschap sluiten een dienstverleningsovereenkomst, waarin onder meer is vastgelegd voor welke taken als bedoeld in het eerste lid, het waterschap diensten afneemt van Aqualysis. 6. Het bestuur stelt een model dienstverleningsovereenkomst vast ten behoeve van de dienstverleningsovereenkomst, bedoeld in het vijfde lid. 7. Aqualysis kan ook diensten verlenen aan andere organen of rechtspersonen dan de deelnemende waterschappen, met dien verstande dat Aqualysis ten minste tachtig procent van zijn werkzaamheden uitsluitend ten aanzien van de deelnemende waterschappen verricht. Het bestuur beslist met betrekking tot dienstverlening aan derden GR Aqualysis Pagina 2 van 10

3 Artikel 5: Bevoegdheden 1. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur. 2. Alle bevoegdheden die bij of krachtens enige wet van toepassing zijn op Aqualysis komen toe aan het bestuur. 3. Het bestuur besluit slechts tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de vertegenwoordigende organen in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen. Het besluit wordt genomen bij twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hoofdstuk 2: Bestuur Artikel 6: Aanwijzing leden 1. De colleges wijzen ieder, uit hun midden, een lid van het bestuur aan. 2. De colleges wijzen voorts ieder, uit hun midden, voor ieder lid van het bestuur dat zij hebben aangewezen een plaatsvervangend lid aan dat het lid van het bestuur, bedoeld in het eerste lid, bij verhindering vervangt. Hetgeen in deze regeling is bepaald ten aanzien van een lid van het bestuur is van overeenkomstige toepassing op het plaatsvervangend lid, tenzij de regeling anders bepaalt. Artikel 7: Einde van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van het college uit wiens midden men is aangewezen. 2. Een lid van het bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur. Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger is aangewezen. 3. Een lid van het bestuur kan te allen tijde ontslagen worden door het college dat hem heeft aangewezen, indien het lid van het bestuur niet langer het vertrouwen van het betreffende college bezit. Het ontslag gaat per direct in. Artikel 8: Vergaderorde 1. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak als het daartoe heeft besloten. Het bestuur vergadert voorts wanneer de voorzitter of ten minste een vijfde van de leden van het bestuur daarom schriftelijk verzoekt. 2. De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd GR Aqualysis Pagina 3 van 10

4 3. De vergadering van het bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, onderscheidenlijk hun plaatsvervangers, tegenwoordig is. 4. Indien ingevolge het derde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. 5. Op de vergadering, bedoeld in het vierde lid, is het derde lid niet van toepassing. Het bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het derde lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, onderscheidenlijk hun plaatsvervangers, tegenwoordig is. 6. De voorzitter kan de overige leden van het bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. 7. Het bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Artikel 9: Besluitvorming 1. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 2. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger van zijn waterschap in een andere hoedanigheid eveneens betrokken is en waarbij belangenspanning speelt of de integriteitsvraag aan de orde zou kunnen zijn. 3. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 4. Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen. 5. Het vierde lid is niet van toepassing: a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was; b. voor zover het betreft onderwerpen die in een daaraan voorafgaande niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld. 6. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt. 7. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje GR Aqualysis Pagina 4 van 10

5 Artikel 10: Immuniteit Zij die behoren tot het bestuur en anderen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van het bestuur hebben gezegd of schriftelijk aan het bestuur hebben overgelegd. Artikel 11: Inlichtingen en verantwoording 1. Het bestuur verstrekt de vertegenwoordigende organen schriftelijk alle inlichtingen die door een of meer leden van die organen worden gevraagd. 2. Een lid van het bestuur geeft aan het college dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door een of meer leden van dit college worden gevraagd. 3. Ieder college regelt afzonderlijk hoe het lid van het bestuur dat het heeft aangewezen ter verantwoording kan worden geroepen voor het door hem in het bestuur gevoerde beleid. 4. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het vertegenwoordigend orgaan van het betreffende waterschap. Artikel 12: Aanwijzing 1. De voorzitter wordt door en uit het bestuur aangewezen. 2. Uit de overige leden van het bestuur, bedoeld in artikel 6, eerste lid, worden een of meerdere plaatsvervangend voorzitters aangewezen. Artikel 6, tweede lid, is niet van toepassing op de vervanging van de voorzitter. Hoofdstuk 3: Taken en bevoegdheden Artikel 13: Voorzitter 1. De voorzitter ondertekent alle stukken die van het bestuur uitgaan. 2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en tevens voor de vergaderorde binnen het bestuur, onverminderd artikel 8, zevende lid. 3. Het bestuur kan de voorzitter machtigen om namens het bestuur te handelen. Hoofdstuk 4: Financiën Artikel 14: Algemene financiële uitgangspunten 1. Aqualysis draagt de kosten die zijn verbonden aan de behartiging van de taken die Aqualysis bij de regeling zijn opgedragen. 2. Het bestuur stelt een bijdrageverordening vast, waarin de uitgangspunten voor kostentoerekening aan de waterschappen worden vastgelegd. De bijdrageverordening wordt met twee derde meerderheid vastgesteld en gewijzigd. 3. De waterschappen zullen er steeds zorg voor dragen dat Aqualysis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden, waaronder in het geval van leningen, te kunnen voldoen en staan daarmee garant voor de volledige nakoming van de financiële verplichtingen van Aqualysis. 4. Artikel 98a van de Waterschapswet en hoofdstuk 4 van het Waterschapsbesluit zijn van overeenkomstige toepassing GR Aqualysis Pagina 5 van 10

6 Artikel 15: Kadernota Het bestuur zendt uiterlijk 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de vertegenwoordigende organen. Artikel 16: Begroting 1. Voor alle aan Aqualysis opgedragen taken brengt het bestuur jaarlijks op de begroting de bedragen die het daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de van de waterschappen te ontvangen bijdragen en andere financiële middelen die naar verwachting kunnen worden aangewend. 2. De begroting bevat mede een bedrag voor onvoorziene uitgaven. 3. De begroting moet in evenwicht zijn. 4. Ten laste van Aqualysis kunnen slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen tot de bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht. 5. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. Artikel 17: Begrotingsprocedure 1. Het bestuur biedt jaarlijks, ten minste acht weken voor de in artikel 18, eerste lid, bedoelde vaststelling, de vertegenwoordigende organen een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van Aqualysis en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren. 2. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de colleges voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving. 3. De vertegenwoordigende organen kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Artikel 18: Vaststelling begroting 1. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. De begroting is vastgesteld wanneer ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen voor zijn. 2. Nadat deze is vastgesteld, zendt het bestuur, zo nodig, de begroting aan de vertegenwoordigende organen, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen. 3. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten. Artikel 19: Begrotingswijzigingen 1. Besluiten tot wijziging van de begroting kunnen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar worden genomen. 2. De artikelen 17 en 18, eerste en tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing. Het bestuur zendt de begrotingswijziging binnen vier weken na de vaststelling aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten GR Aqualysis Pagina 6 van 10

7 Artikel 20: Jaarrekening 1. Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. 2. Het bestuur zendt voor 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een voorlopige jaarrekening aan de vertegenwoordigende organen. 3. Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten en aan de vertegenwoordigende organen. Hoofdstuk 5: Organisatie Artikel 21: Directeur 1. De directeur wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 2. De directeur staat als secretaris het bestuur ter zijde bij de uitoefening van hun taak. Hij is aanwezig in de vergadering van het bestuur en kan aan de beraadslagingen deelnemen. Hij ondertekent de stukken die van het bestuur uitgaan, mede. 3. Het bestuur regelt de vervanging van de directeur. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op degene die de directeur vervangt. Artikel 22: Organisatie 1. Aqualysis heeft een ambtelijke organisatie, die onder leiding van de directeur staat. 2. Het bestuur stelt de regelingen, bedoeld in artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet vast. Het bestuur hanteert daarbij zoveel mogelijk de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel zoals die door de Unie van Waterschappen en de vakbonden worden overeen gekomen. Artikel 23: Archief 1. Het bestuur van Aqualysis is verplicht de onder hem berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. 2. Overeenkomstig een door het bestuur vast te stellen verordening, welke aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten wordt medegedeeld, draagt het bestuur zorg voor de archiefbescheiden van de organen van Aqualysis. 3. De kosten, verbonden aan de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde zorg, komen ten laste van Aqualysis. 4. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid, en artikel 13, eerste lid van de Archiefwet 1995, over te brengen archiefbescheiden van de organen van Aqualysis wijst het bestuur een archiefbewaarplaats van een van de waterschappen aan. 5. Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de organen van Aqualysis, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van het bestuur, met het toezicht op de GR Aqualysis Pagina 7 van 10

8 naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995 belast de archivaris van het waterschap dat overeenkomstig het vierde lid is aangewezen. Met betrekking tot dit toezicht stelt het bestuur een verordening vast, welke aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten wordt medegedeeld. Artikel 24: Ombudsfunctie Onverminderd het bepaalde in artikel 1a van de Wet Nationale ombudsman is de Nationale ombudsman als bedoeld in artikel 2 van de Wet Nationale ombudsman bevoegd verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht te behandelen. Hoofdstuk 6: Regeling Artikel 25: Duur De regeling wordt voor onbepaalde tijd getroffen. Artikel 26: Wijziging 1. De regeling kan gewijzigd worden bij daartoe strekkende besluiten van ten minste twee derde van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. Het bestuur kan een voorstel tot wijziging sturen naar de colleges. Een voorstel tot wijziging kan ook worden ingediend bij het bestuur door ten minste twee colleges. Het bestuur zendt het voorstel, bedoeld in de vorige volzin, onverwijld door aan de colleges. Artikel 27: Toetreding 1. Dagelijkse besturen van andere waterschappen of andere rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen een verzoek tot toetreding indienen bij het bestuur. 2. Het bestuur zendt het verzoek tot toetreding onverwijld door aan de colleges. 3. De toetreding is tot stand gekomen indien de beoogd toetreder en ten minste twee derde van de colleges, onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, daartoe besluiten. 4. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toetreding, voordat over de toetreding wordt besloten. Artikel 28: Uittreding 1. Uittreding is niet mogelijk binnen drie jaar nadat de regeling voor het eerst in werking is getreden, te weten op 1 januari 2014, onderscheidenlijk binnen drie jaar na toetreding, voor zover het de toetreder betreft. 2. Het college dat voornemens is uit te treden, maakt dit kenbaar aan het bestuur. Het bestuur zendt het voornemen onverwijld door aan de overige colleges. 3. Het bestuur stelt een voorstel op voor de financiële, personele en overige gevolgen van de voorgenomen uittreding voor Aqualysis. De kosten voor het maken van het voorstel komen voor rekening van het college dat voornemens is uit te treden GR Aqualysis Pagina 8 van 10

9 4. Het college dat voornemens is uit te treden neemt op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, een definitief besluit, onverminderd het bepaalde in artikel 50, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De uittreding geschiedt per 1 januari van enig kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie volle kalenderjaren. 5. De gevolgen van de uittreding worden, op basis van het voorstel, bedoeld in het derde lid, vastgesteld door ten minste twee derde van de colleges. Artikel 29: Opheffing 1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkend besluit van ten minste twee derde van de colleges. 2. Het bestuur stelt een liquidatieplan vast, dat de gevolgen van de opheffing en de liquidatie van Aqualysis regelt. Hoofdstuk 7: Slotbepalingen Artikel 30: Inzending Het dagelijks bestuur van het waterschap Groot Salland zendt de regeling aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten. Artikel 31: Citeerwijze De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Aqualysis. Artikel 32: Inwerkingtreding 1. Het dagelijks bestuur van waterschap Groot Salland draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling bij eenieder in het werkgebied van de waterschappen, onverminderd het bepaalde in artikel 50a juncto artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, met dien verstande dat de inwerkingtreding niet eerder plaatsvindt dan 1 januari Artikel 33: Overgangsbepaling Na inwerkingtreding van het Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta, zoals vastgesteld door provinciale staten van Drenthe en door provinciale staten van Overijssel, wordt de regeling als volgt gewijzigd: a. de aanhef komt te luiden: de dagelijkse besturen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en het Waterschap Vechtstromen en de colleges van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd, b. in de aanhef onder gelet op komt te luiden: de toestemming van de algemene besturen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Waterschap Vechtstromen, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe en het Waterschap Zuiderzeeland, ieder voor zover voor het eigen waterschap bevoegd, alsmede de algemene besturen van het Waterschap Groot Salland en GR Aqualysis Pagina 9 van 10

10 van het Waterschap Reest en Wieden, als rechtsvoorgangers van het bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, c. artikel 1, onder e, komt te luiden: waterschappen: het Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Waterschap Vechtstromen, het Waterschap Rijn en IJssel, het Waterschap Vallei en Veluwe, en het Waterschap Zuiderzeeland; d. artikel 30 komt te luiden: Het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta zendt de regeling aan de betrokken colleges van gedeputeerde staten. e. artikel 32, eerste lid komt te luiden: Het dagelijks bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta, draagt zorg voor de bekendmaking van de regeling in de waterschappen, onverminderd het bepaalde in artikel 50a juncto artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen GR Aqualysis Pagina 10 van 10

Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost

Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost De dagelijkse besturen van het Waterschap Groot Salland, het Waterschap Reest en Wieden, het Waterschap Regge en Dinkel en het Waterschap Velt

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam]

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie [naam] De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, en Montferland Overwegende dat De inwerkingtreding van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten;

de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2456 13 januari 2017 Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32149 30 juni 2017 Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes,

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 2 februari 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond

Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond De raad, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk; ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 1 16 Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht Document A1: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunnik,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en Velsen, Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief geconsolideerde versie per 1 januari 2016 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36838 oktober 2015 Gemeenschappelijke Regeling Shared Service Center Zuid-Limburg DE COLLEGES VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boekel, Deurne, Oss, Uden en Veghel, Overwegende dat - het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek

Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 162106 21 november 2016 Gemeenschappelijke regeling werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2015

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2015 Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen

Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Versie april 2013 (1e wijziging, toetreding van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek per 1 juli 2013) De colleges van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei en Eem, Velt en Vecht,

Nadere informatie

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

Het openbaar lichaam samenwerking vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2013 Het algemeen bestuur, alsmede het college van dijkgraaf en heemraden van de waterschap Hollandse Delta, de raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland

Hoofdstuk 1 Algemeen. Hoofdstuk 2 Omgevingsdienst Midden-Holland GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST MIDDEN HOLLAND (inclusief het wijzigingsbesluit van 11 oktober 2012 en het 2 e wijzigingsbesluit van de deelnemers met datum inwerkingtreding 1 januari 2016)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 Lococensus-Tricijn G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten De Bilt en Utrecht en het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS Het dagelijks bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het college van dijkgraaf en hoogheemraden van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen;

Dat het noodzakelijk is de regeling aan te passen aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Lopik, Nieuwegein, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Vianen, IJsselstein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, Overwegende: Dat er sinds

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen)

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (na doorgevoerde wijzigingen) De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel, en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, ieder voor zover het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke Regeling. Veiligheidsregio Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland Haarlem, 1 juli 2013 1 Overzicht vaststelling 1 november 2011 Vaststelling gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland door de colleges

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND 2 Ontwerpbesluit Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL, DRENTHE EN GELDERLAND Gelezen het voorstel van de colleges van gedeputeerde staten van Overijssel, Drenthe en Gelderland

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT Medezeggenschapsreglement van Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015 A.B. 15/16 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SVHW 2015 Pagina 1 van 17 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1 01-03-2015 Concept J. Lanser R.S. Heij 0.2 08-03-2015 2 e concept n.a.v.

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr

STAATSCOURANT. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe. Nr STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21122 17 juli 2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

rv \ J~""''-<-D\.Y~ Gotb) [20 l S)

rv \ J~''-<-D\.Y~ Gotb) [20 l S) Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley rv \ J~""''-

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boekel, Deurne, Landerd, Oss, Uden en Veghel, Overwegende

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Bijlage II: toelichting wijziging GR in verband met modernisering WSW

Bijlage II: toelichting wijziging GR in verband met modernisering WSW Bijlage II: toelichting wijziging GR in verband met modernisering WSW 1. Inleiding In het kader van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (hierna: WSW ) die per 1 januari 2008 in werking is getreden, heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, het dagelijks bestuur van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, het dagelijks bestuur van waterschap

Nadere informatie

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad,

Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad, Tekst GR AIJZ gewijzigd _ bijlage 1 Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad, Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting bij de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland

Toelichting bij de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland Toelichting bij de Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam-Amstelland Algemene toelichting Het openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland is in het leven geroepen om uitvoering

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OPENBAAR LICHAAM OMGEVINGSDIENST REGIO NIJMEGEN Regeling op grond van artikel 51 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdienst Regio Nijmegen De colleges van burgemeester

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg definitieve tekstversie 27 januari 2014 Datum inwerkingtreding 23 juni 2014 (vastgesteld door de bestuursorganen van de gemeenten van Parkstad Limburg

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeenten Abcoude, Amerongen, Breukelen,

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1)

Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1) Bijlage bij besluit Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 19 december 2014 V0229/H3306 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HET WATERSCHAPSHUIS (wijziging 1) het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Het dagelijks

Nadere informatie

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (versie zoals die15 maart 2007 aan colleges en besturen is gezonden) Het dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, het dagelijks

Nadere informatie