A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden."

Transcriptie

1 A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. 2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 3. Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling. Artikel 9 Wgr. 1. De voor onbepaalde tijd getroffen regeling houdt bepalingen in omtrent wijziging, opheffing, toetreding en de gevolgen van uittreding, met inachtneming van artikel De regeling waarbij een openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie wordt ingesteld houdt bepalingen in omtrent de vereffening van het vermogen ingeval dat openbaar lichaam wordt ontbonden. 3. Het bij een regeling ingestelde openbaar lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. Artikel 40 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. 1. De regeling kan worden opgeheven bij een daartoe strekkend besluit van de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van twee derde van de deelnemende gemeenten. 2. Ingeval van opheffing van de regeling regelt het algemeen bestuur de financie le gevolgen van de opheffing in een liquidatieplan. Hierbij kan van bepalingen van de regeling worden afgeweken. 3. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, de raden van de deelnemende gemeenten gehoord, vastgesteld. 4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemende gemeenten tot deelneming in de financie le gevolgen van de opheffing. 5. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel. 6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie. 7. De organen van de gemeenschappelijke regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid. 8. (...) (Dit lid Is van rechtswege komen te vervallen ivm een eerdere wijziging van de Wgr). ad a. Besluitvormingstraject door de raden Inleiding: 1

2 De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn op een aantal punten betrokken bij het besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. - Zij moeten een besluit nemen met betrekking tot de opheffing van de RSD. Daarbij is bepaald dat een dergelijk besluit is genomen indien 2/3 van de deelnemende raden en de colleges daarmee instemmen. Bij zeven deelnemende gemeenten betekent dit dat een meerderheid is bereikt bij vijf instemmende besluiten. Overigens dient eerst het besluit tot opheffing van de RSD te worden genomen en kan pas daarna het besluit tot wijziging van de GR van de Avelingen Groep worden genomen. De overgedragen taken en bevoegdheden moeten immers eerst zijn beëindigd, alvorens ze opnieuw kunnen worden overgedragen aan de GR Avres. - In tegenstelling tot het treffen van, het wijzigen van of het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling hoeven de raden het college geen toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. De Greef geeft in zijn commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen aan dat dit geen vereiste is in het besluitvormingsproces tot opheffing. - De raden moeten een zienswijze geven over het liquidatieplan. Formeel hoeft het college van burgemeester en wethouders dat niet, echter het is voor te stellen dat het college wel met een advies terzake komt. Met betrekking tot het liquidatieplan moet nog het volgende worden opgemerkt: Hoewel in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Avres het fundament is gelegd voor de continuïteit van de werkzaamheden van de RSD na 1 januari 2016 binnen Avres, is nog wel van belang te waarborgen dat ook de werkingssfeer van de bestaande verordeningen en beleidsregels, die eerder door de bevoegde organen van de RSD zijn vastgesteld, kunnen doorwerken na 1 januari De fusie van twee gemeenschappelijke regelingen, waarbij een van de beide gemeenschappelijke regelingen wordt opgeheven en - met overdracht van de bestaande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechten en plichten - opgaat in de gewijzigde andere gemeenschappelijke regeling, is een vrij unieke situatie, met name voor het overgangsrecht. Er is bij de fusie een aantal paralellen te trekken met een proces van samenvoeging van een of meerdere gemeenten. De (rechts)gevolgen van een dergelijke samenvoeging worden met name geregeld in de Wet Arhi (Wet Algemene regels herindeling). Deze wet is echter specifiek gericht op de herindeling van gemeenten en hier dus niet van toepassing, ook niet voor wat betreft de harmonisatie van verordeningen en beleidsregels. Er zal met betrekking tot het overgangsrecht derhalve moeten worden teruggevallen op algemene rechtsbeginselen. Uitgangspunt hierbij is dat voor ogen moet worden gehouden dat de Gemeenschappelijke Regeling van de Avelingen Groep wordt gewijzigd, dat deze niet wordt opgeheven en in liquidatie wordt gebracht en dat met Avres dus geen nieuw Openbaar Lichaam wordt opgericht. De gemeenschappelijke regeling Avres, behelst een gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep, die vanaf 1 januari 2016 weliswaar onder een andere naam, regulier haar activiteiten zal voortzetten, uitgebreid met een aantal nieuwe activiteiten die voorheen onder de taken en de bevoegdheden van de RSD vielen. Met het oog op de situatie na 1 januari 2016 kunnen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Avelingen Groep derhalve nu reeds (in 2015) de verordeningen en de beleidsregels vaststellen, die na 1 januari 2016 van toepassing zullen zijn. Deze situatie is immers niet anders dan bij gemeenten voor wie op willekeurig welke datum van 1 januari, nieuwe wetgeving van kracht wordt en waarvoor met het oog op het van kracht worden in het jaar daarvoor reeds verordeningen en beleidsregels worden vastgesteld. 2

3 Het algemeen bestuur van de Avelingen Groep dient derhalve voor het einde van 2015 de verordeningen en beleidsregels die door de bevoegde organen of ambtenaren (- op basis van het directiestatuut en de mandaatregeling) van de RSD zijn genomen opnieuw (ongewijzigd) vast te stellen. Om een en ander juridisch volledig af te dekken zullen de door het algemeen bestuur van de Avelingen Groep genomen besluiten ten aanzien van de verordeningen en beleidsregels die voorheen zijn uitgegaan van de RSD, in de constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van Avres die voor het einde van 2015 plaatsvindt, nogmaals bekrachtigen. Omdat het hier een ongewijzigde continuering van het reeds vastgestelde beleid en slechts een formeel juridisch aspect met betrekking tot het overgangsrecht betreft, wordt hier volledigheidshalve met betrekking tot bovengenoemde vaststellingsprocedure aan de raden expliciet gevraagd om met bovengenoemde vaststellingsprocedure in te stemmen en derhalve dus af te zien van de zienswijzeprocedure bij de raden, zoals beschreven in artikel 11, lid 3 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres. Hier ligt overigens ook een inhoudelijk aspect aan ten grondslag. De fusie tussen beide gemeenschappelijke regelingen en de hierop volgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep is in de eerste plaats en vooralsnog een organisatorische wijziging en niet een wijziging die veranderingen in het bestaande beleid van de (voormalige) RSD met zich meebrengt. Voorstel voor de raden: In het najaar van 2014 hebben uw college en uw raad het besluit genomen om naar aanleiding van de businesscase van Beerenschot de gemeenschappelijke regelingen van de Avelingen Groep en de RSD te laten fuseren tot een nieuwe organisatie. In de businesscase is daarover het volgende opgenomen: In hoofdstuk 5 van de Businesscase is de conclusie getrokken dat een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam het best passend is voor de nieuwe organisatie. Daarbij is,( ), gesteld dat er twee mogelijkheden zijn voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling. Het benutten van de gemeenschappelijke regeling van één van de bestaande organisaties of het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het businessplan geeft aan dat het meest praktisch is om één van de bestaande gemeenschappelijke regelingen te benutten en wel de gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam dat onroerende zaken bezit, als basis te nemen. Uit het bovenstaande volgt - omdat de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep in het bezit is van onroerend goed en de gemeenschappelijke regeling Regionale Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden niet - dat de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep zal worden gewijzigd met het oog op de fusie, dat de taken en bevoegdheden van de RSD worden opgenomen in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Avelingen Groep, waarvan de naam na 1 januari 2016 gemeenschappelijke regeling Avres zal luiden en er derhalve geen reden meer is om de gemeenschappelijke regeling RSD in stand te houden. Dit laatste temeer daar uit de concept tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres blijkt dat de overdracht van taken en bevoegdheden op een goede manier is geregeld en daarmee de continuïteit van toekomstige dienstverlening voor de burgers in onze regio is gewaarborgd. Het voorgaande betekent dat uw raad, evenals de raden van de overige zes deelnemende gemeenten en uw college, evenals de colleges van de overige zes deelnemende gemeenten worden verzocht om de gemeenschappelijke regeling RSD met ingang van 1 januari 2016 op te heffen. Daartoe is een verzoek ontvangen van het algemeen bestuur van de RSD. In tegenstelling tot het treffen van, het wijzigen van of het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling hoeven de raden het college geen toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke 3

4 regeling op te heffen. De Greef geeft in zijn commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen aan dat dit geen vereiste is in het besluitvormingsproces tot opheffing. Na de opheffingsbesluiten van de raden en de colleges zal de RSD na 1 januari 2016 in staat van liquidatie geraken. Met het oog daarop dient het algemeen bestuur van de RSD een liquidatieplan vast te stellen. Dit liquidatieplan kan eerst door het algemeen bestuur worden vastgesteld nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun mening te geven. Bij dit voorstel treft u het conceptliquidatieplan aan. U wordt verzocht over het concept-liquidatieplan uw zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de RSD. Hierbij is overigens nog wel het volgende van belang. Nadat het opheffingsbesluit is genomen door de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten, is de RSDKAV nog niet verdwenen. Zij zal nog enige tijd blijven voortbestaan. Na 1 januari 2016 zal zij in staat van liquidatie geraken en onder de naam RSD- il verder door het leven gaan. Dit is dan een zogeheten romp gemeenschappelijke regeling die belast zal zijn met de liquidatie en de vereffening van de gemeenschappelijke regeling. Door de opheffing en de overdracht van de voormalige taken en bevoegdheden van de RSD aan Avres (zie artikel 48 GR Avres) kan zij haar voormalige taken en bevoegdheden ook niet meer uitoefenen. Pas na het afronden van de liquidatie en de vereffening zal de RSD ook feitelijk pas verdwijnen. Tot die tijd blijven ook de huidige bestuurders lid van het algemeen respectievelijk het dagelijks bestuur van de RSD. Tenslotte wordt uw raad gevraagd het volgende te overwegen en te besluiten: Hoewel in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Avres het fundament is gelegd voor de continuïteit van de werkzaamheden van de RSD na 1 januari 2016 binnen Avres, is nog wel van belang te waarborgen dat ook de werkingssfeer van de bestaande verordeningen en beleidsregels, die eerder door de bevoegde organen van de RSD zijn vastgesteld, kunnen doorwerken na 1 januari De fusie van twee gemeenschappelijke regelingen, waarbij een van de beide gemeenschappelijke regelingen wordt opgeheven en opgaat - met overdracht van de bestaande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechten en plichten in de gewijzigde andere gemeenschappelijke regeling, is een vrij unieke situatie, met name voor het overgangsrecht. Er is bij de fusie een aantal paralellen te trekken met een proces van samenvoeging van een of meerdere gemeenten. De (rechts)gevolgen van een dergelijke samenvoeging worden met name geregeld in de Wet Arhi (Wet Algemene regels herindeling). Deze wet is echter specifiek gericht op de herindeling van gemeenten en hier dus niet van toepassing, ook niet voor wat betreft de harmonisatie van verordeningen en beleidsregels. Er zal met betrekking tot het overgangsrecht derhalve moeten worden teruggevallen op algemene rechtsbeginselen. Uitgangspunt hierbij is dat voor ogen moet worden gehouden dat de Gemeenschappelijke Regeling van de Avelingen Groep wordt gewijzigd, dat deze niet wordt opgeheven en in liquidatie wordt gebracht en dat met Avres dus geen nieuw Openbaar Lichaam wordt opgericht. De gemeenschappelijke regeling Avres, behelst een gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep, die vanaf 1 januari 2016 weliswaar onder een andere naam, regulier haar activiteiten zal voortzetten, uitgebreid met een aantal nieuwe activiteiten die voorheen onder de taken en de bevoegdheden van de RSD vielen. Met het oog op de situatie na 1 januari 2016 kunnen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Avelingen Groep derhalve nu reeds (in 2015) de verordeningen en de beleidsregels vaststellen, die na 1 januari 2016 van toepassing zullen zijn. Deze situatie is immers niet anders dan bij gemeenten voor wie op willekeurig welke datum van 1 januari, nieuwe wetgeving van kracht wordt en waarvoor met het oog op het van kracht worden in het jaar daarvoor reeds verordeningen en beleidsregels worden vastgesteld. 4

5 Het algemeen bestuur van de Avelingen Groep dient derhalve voor het einde van 2015 de verordeningen en beleidsregels die door de bevoegde organen of ambtenaren (- op basis van het directiestatuut en de mandaatregeling) van de RSD zijn genomen opnieuw (ongewijzigd) vast te stellen. Om een en ander juridisch volledig af te dekken zullen de door het algemeen bestuur van de Avelingen Groep genomen besluiten ten aanzien van de verordeningen en beleidsregels die voorheen zijn uitgegaan van de RSD, in de constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van Avres die voor het einde van 2015 plaatsvindt, nogmaals bekrachtigen. Omdat het hier een ongewijzigde continuering van het reeds vastgestelde beleid en slechts een formeel juridisch aspect met betrekking tot het overgangsrecht betreft, wordt hier volledigheidshalve met betrekking tot bovengenoemde vaststellingsprocedure aan uw raad expliciet gevraagd om met bovengenoemde vaststellingsprocedure in te stemmen en derhalve dus af te zien van de zienswijzeprocedure bij de raden, zoals beschreven in artikel 11, lid 3 van de tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres. Besluit: De raad van de gemeente... in vergadering bijeen dd ; Gelet op artikel 1 en 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Gelezen het besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden dd , waarin wordt verzocht om de GR RSD met ingang van 1 januari 2016 op te heffen; Gelezen de concept-tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres; Gelezen het concept liquidatieplan van de RSD; Besluit: 1. De gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met ingang van 1 januari 2016 op te heffen; 2. Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met het oog op de vaststelling ervan door haar, de volgende zienswijze(n) over het liquidatieplan mee te geven: In te stemmen dat met het oog op de continuïteit van de dienstverlening wordt afgezien van de zienswijzeprocedure als bedoeld in artikel 11, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Avres, voor wat betreft de reeds door de bevoegde organen/ambtenaren van de RSD vastgestelde verordeningen en beleidsregels, die opnieuw worden vastgesteld door de bevoegde organen binnen de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep, danwel worden bekrachtigd door de bevoegde organen in de constituerende vergadering van de gemeenschappelijke regeling Avres. Gemeentenaam, De voorzitter, De griffier, 5

6 ad b Besluitvormingstraject door het college In het najaar van 2014 hebben uw college en uw raad het besluit genomen om naar aanleiding van de businesscase van Beerenschot de gemeenschappelijke regelingen van de Avelingen Groep en de RSD te laten fuseren tot een nieuwe organisatie. In de businesscase is daarover het volgende opgenomen: In hoofdstuk 5 van de Businesscase is de conclusie getrokken dat een gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam het best passend is voor de nieuwe organisatie. Daarbij is,( ), gesteld dat er twee mogelijkheden zijn voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling. Het benutten van de gemeenschappelijke regeling van één van de bestaande organisaties of het opstellen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Het businessplan geeft aan dat het meest praktisch is om één van de bestaande gemeenschappelijke regelingen te benutten en wel de gemeenschappelijke regeling van het openbaar lichaam dat onroerende zaken bezit, als basis te nemen. Uit het bovenstaande volgt - omdat de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep in het bezit is van onroerend goed en de gemeenschappelijke regeling Regionale Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden niet - dat de gemeenschappelijke regeling Avelingen Groep zal worden gewijzigd met het oog op de fusie, dat de taken en bevoegdheden van de RSD worden opgenomen in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Avelingen Groep, waarvan de naam na 1 januari 2016 gemeenschappelijke regeling Avres zal luiden en er derhalve geen reden meer is om de gemeenschappelijke regeling RSD in stand te houden. Dit laatste temeer daar uit de concept tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres blijkt dat de overdracht van taken en bevoegdheden op een goede manier is geregeld en daarmee de continuïteit van toekomstige dienstverlening voor de burgers in onze regio is gewaarborgd. Het voorgaande betekent dat uw raad, evenals de raden van de overige zes deelnemende gemeenten en uw college, evenals uw college, als de colleges van de overige zes deelnemende gemeenten worden verzocht om de gemeenschappelijke regeling RSD met ingang van 1 januari 2016 op te heffen. Daartoe is een verzoek ontvangen van het algemeen bestuur van de RSD. Het college is ook deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Zij dienen derhalve op grond van artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling RSD ook een besluit te nemen over de opheffing van de GR RSD. Met betrekking tot het liquidatieplan heeft zij geen formele bevoegdheid, zij kan uiteraard wel de raad van een advies terzake voorzien. In tegenstelling tot het treffen van, het wijzigen van of het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling hoeven de raden het college geen toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. De Greef geeft in zijn commentaar op de Wet gemeenschappelijke regelingen aan dat dit geen vereiste is in het besluitvormingsproces tot opheffing. Na de opheffingsbesluiten van de raden en de colleges zal de RSD na 1 januari 2016 in staat van liquidatie geraken. Met het oog daarop dient het algemeen bestuur van de RSD een liquidatieplan vast te stellen. Dit liquidatieplan kan eerst door het algemeen bestuur worden vastgesteld nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun mening te geven. Bij dit voorstel treft u het conceptliquidatieplan ter kennisneming aan. Hierbij is overigens nog wel het volgende van belang. Nadat het opheffingsbesluit is genomen door de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten, is de RSDKAV nog niet verdwenen. Zij zal nog enige tijd blijven voortbestaan. Na 1 januari 2016 zal zij in staat van liquidatie geraken en onder de naam RSD- il verder door het leven gaan. Dit is dan een zogeheten romp gemeenschappelijke 6

7 regeling die belast zal zijn met de liquidatie en de vereffening van de gemeenschappelijke regeling. Door de opheffing en de overdracht van de voormalige taken en bevoegdheden van de RSD aan Avres (zie artikel 48 GR Avres) kan zij haar voormalige taken en bevoegdheden ook niet meer uitoefenen. Pas na het afronden van de liquidatie en de vereffening zal de RSD ook feitelijk pas verdwijnen. Tot die tijd blijven ook de huidige bestuurders lid van het algemeen respectievelijk het dagelijks bestuur van de RSD. Voorstel voor de colleges: In haar vergadering van , heeft de raad besloten de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met ingang van 1 januari 2015 op te heffen. Het college wordt verzocht te besluiten om eveneens over te gaan tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met ingang van Besluit: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente... in vergadering bijeen dd ; Gelet op artikel 1 en 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden; Gelet op het besluit van de gemeenteraad van waarin de raad het besluit heeft genomen om de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank met ingang van 1 januari 2016 op te heffen; Gelezen het besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden dd , waarin wordt verzocht de gemeenschappelijke regeling RSD met ingang van 1 januari 2016 op te heffen; Gelezen de concept-tekst van de gemeenschappelijke regeling Avres; Gelezen het concept liquidatieplan van de RSD; Besluit: De gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden met ingang van 1 januari 2016 op te heffen; Gemeentenaam, De voorzitter, De secretaris, Vestigingsgemeente Gorinchem Op grond van artikel 26 Wgr, dient de gemeente Gorinchem nadat de gemeenten hebben besloten tot opheffing van de RSD, zorg te dragen voor het verzenden van het opheffingsbesluit aan de colleges van GS van de provincies Zuid-Holland en Gelderland. Bovendien draagt zij zorg voor de kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. Bijlagen bij de voorstellen en besluiten: 7

8 - Concept liquidatieplan 8

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

2. Fase trechter Besluitvormende fase 3. Inleiding / aanleiding

2. Fase trechter Besluitvormende fase 3. Inleiding / aanleiding Raadsvoorstel: 2015-1478 Onderwerp: Opheffing en liquidatie van de GR Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en wijziging van de gemeenschappelijke regeling Wvs de Avelingen

Nadere informatie

AGENDA EN BESLUITENLIJST. voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015

AGENDA EN BESLUITENLIJST. voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015 gemeente Hardinxveld-Giessendam AGENDA EN BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015 Aanwezig: college van B. en W.: burgemeester Roel Augusteijn,

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam.

Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit op donderdag 10 december 2015 in het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam. gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum raadsvergadering: 28 januari 2016 (Het Debat en Het Besluit) Agendapuntnummer: 3 (Het Debat) en 10 (Het Besluit) Concept-besluitenlijst van Het Debat en Het Besluit

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00DBF350D8* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\318 Behandelend ambtenaar N. Mastilovic Zaaknummer Z.15-15974 Datum: 1 december 2015

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

10 Stiens, 17 december 2014

10 Stiens, 17 december 2014 10 Stiens, 17 december 2014 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/2 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.

Toelichting Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. Toelichting Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. Algemene toelichting In 2007 is de Gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. herzien vanwege onder meer een door de gemeente

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wet gemeenschappelijke regelingen Wet gemeenschappelijke regelingen Algemeen Samenwerking: - publiekrechtelijk via gemeenschappelijke regeling-> Wgr - privaatrechtelijk: NV, BV, Stichting etc.-> Burgerlijk Wetboek Verbonden partij: als

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE Heroriëntatie Twentse samenwerking Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE De gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne,

Nadere informatie

wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de raden, respectievelijk de colleges

Nadere informatie

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden

(CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden (CONCEPT) Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking leerlingenvervoer Maastricht, Meerssen, Valkenburg en Eijsden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Eijsden, Meerssen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Organisatie T.a.v. Postbus Postcode PLAATS

Organisatie T.a.v. Postbus Postcode PLAATS Organisatie T.a.v. Postbus Postcode PLAATS BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 704 704 IBAN: NL90 DEUT 0319 8669 39 BIC: DEUTNL2N www.bsr.ni datum ons kenmerk

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

2 ö APR KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d i. Rappel. Reg.no. 23 april S.W. Nettinga

2 ö APR KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d i. Rappel. Reg.no. 23 april S.W. Nettinga STADSREGIO ROTTERDAM KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d i. Rappel 2 ö APR. 2015 Reg.no. Aan: Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam datum

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

1. te besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) LANDER per 1 januari 2016.

1. te besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling (GR) LANDER per 1 januari 2016. Aan : de resp. gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters, ieder voor zo ver daartoe bevoegd, van de in de GR deelnemende gemeenten Van : het algemeen bestuur van Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad)

Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad) Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad) De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel:

Raadsvoorstel. : ontbinding Stichting OnderwijsPLEIN. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 1 maart 2006 Nummer : Raad 2006/022 Datum voorstel : 7 februari 2006 Portefeuillehouder Primaathouder Onderwerp : J. de Gruijter 078 69 21 313 j.de.gruijter@alblasserdam.nl

Nadere informatie

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015

Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem. 26 maart 2015 Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem 26 maart 2015 Inhoud Liquidatieplan Gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem... 1 Liquidatieplan Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0027 B.16.0027 Landgraaf, 15 maart 2016 ONDERWERP: Statutenwijziging Movare PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Aan : Algemeen Bestuur Vergadering : 24 juni 2015 Agendapunt : 6e Van : Stuurgroep afsplitsing Avri Onderwerp : Integrale besluitvorming afsplitsing Avri Voorstellen 1. In te stemmen met voorliggende gemeenschappelijke

Nadere informatie

- verwerking dualisering en aanpassing van de huidige Gemeentewet.

- verwerking dualisering en aanpassing van de huidige Gemeentewet. Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr. 8. Aan de Raad No.ZA.15-34366/DV.15-518, afdeling Staf. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Wijziging GR Wedeka. In hun brief van 5 november 2015 stelt

Nadere informatie

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas

Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Natuur- en recreatieschap Dobbeplas Concept Liquidatieplan Versie 6-9-2016 Inleiding In het hoofdlijnenakkoord 2015-2019 Zuid-Holland, schoner, slimmer en sterker geeft de provincie aan dat beheer en onderhoud

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de navolgende Verordening voor de Radenadviescommissie GEM Crailo BV

b e s l u i t: vast te stellen de navolgende Verordening voor de Radenadviescommissie GEM Crailo BV De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad; gelet op artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de navolgende Verordening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK)

OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) MID 10/018 OPHEFFEN MUZIEKCENTRUM ZUID KENNEMERLAND (MZK) 1. Samenvatting: Ultimo 2008 werd in principe besloten om de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (hierna te noemen de regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

26 maart 2015 Coos Rijsdijk

26 maart 2015 Coos Rijsdijk Raadsvoorstel Datum Raad Portefeuillehouder 26 maart 2015 Coos Rijsdijk Registratienummer BR1500017 Preventief toezicht van toepassing Nee Onderwerp Liquidatieplan Stadsregio Rotterdam Gevraagde beslissing

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Enschede Losser

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Enschede Losser CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR91016_1 25 oktober 2016 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Nr. 350 Gemeenteblad van Enschede De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek(GR AIJZ).

Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek(GR AIJZ). Raadsvoorstel *Z02C52C7F9E* Aan de raad Documentnummer : INT-16-26702 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Wijziging gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek(GR AIJZ). Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het bijgevoegde voorstel van het bestuur van IZA Nederland en de aanbeveling van het CvA.

Voor een nadere toelichting wordt u verwezen naar het bijgevoegde voorstel van het bestuur van IZA Nederland en de aanbeveling van het CvA. 2005. Nr. : 05.0100. Dnst. : CS Opheffing IZA-regeling. Leiden, 20 september 2005. De (politieke) besluitvorming omtrent het nieuwe zorgstelsel, inclusief de nieuwe Zorgverzekeringswet, is inmiddels zo

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT 5. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Hamerstuk AGENDAPUNT 5 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013

Nadere informatie

Matrix Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (eerste wijziging)

Matrix Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (eerste wijziging) Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 2010 (eerste wijziging) toelichting Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 10 ONTWERP. Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling BghU Nummer: 751632 In D&H: 05-11-2013 Steller: mr K. Wijma In Cie: BMZ 19-11-3013 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/05778 Datum : 16 april 2013 Programma : Onderwijs Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder : mw. M.

Nadere informatie

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol

2015/20372 Betreft Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol Schadeschap a v e n Schiphol Voo r Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Datum: 0 6 JAN 2015 Nummer: Afschrift aan: - a-^uj Postbus

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek,

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders van Hattem,

Nadere informatie

b Onvermijdelijk gemeente Eindhoven 12R5097 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE

b Onvermijdelijk gemeente Eindhoven 12R5097 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5097 12bst01993 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.351 RaadsvoorstelLiquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke regeling CURE Inleiding

Nadere informatie

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand

1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Op 10 juli 2015 stelde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bijgaand Raadsvoorstel: 2015-1402 Onderwerp: Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Datum: 3 november 2015 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk Raadsbijeenkomst: 10 november

Nadere informatie

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal; Het algemeen bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal; gelezen het voorstel van het dageiijks bestuur; gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 49 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum:

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum: Raadsvoorstel Nummer: 169781 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 31 oktober 2017 Agendapunt: 19 Onderwerp: Uittreden gemeente Utrechtse Heuvelrug uit gemeenschappelijke regeling IW4 Geachte raad, Samenvatting:

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland te wijzigen.

hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland te wijzigen. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, ieder voor zover voor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEPUNT71

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEPUNT71 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEPUNT71 Versie: vaststelling AB 9 juli 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 De bedrijfsvoeringsorganisatie... 3 Hoofdstuk 3 Belangen, taken en

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling AV. Inhoudsopgave

Gemeenschappelijke Regeling AV. Inhoudsopgave Gemeenschappelijke regeling Regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2019 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019 4 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015;

gelezen de brief van het Dagelijks Bestuur van de Regio Rivierenland van 24 juni 2015; BIJLAGE 3 bij Integraal voorstel over afsplitsing Avri De kleuren van de arceringen geven aan wat de aanleiding is voor een wijziging. Geel staat voor Avri-gerelateerd Groen is vanwege de wijziging Wgr

Nadere informatie

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties

Inleiding. groep is hier de oorzaak van maar de aanpassingen in Wet en regelgeving die voor alle overheidsorganisaties Continuering van de Avelingen Personeelsdetacheringen BV en het oprichten van een nieuwe BV en andere fiscale aspecten bij de gemeenschappelijke regeling Avres. Inleiding Met ingang van 1 januari 2016

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland zoals die is ingegaan op 24 oktober 2012. Hieronder worden die artikelen die (mogelijk) toelichting behoeven toegelicht. De overige

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp regelgeving 10 4 oktober 2016 Centrumregeling Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Centrumregeling aan.

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KOEPELORGANISATIE SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN waaraan deelnemen de gemeenten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar Overwegende, dat de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar in

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 17 november 2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 17 november 2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 17 november 2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij,

Nadere informatie

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vraagt aanpassing van de tekst van de GR voor 1 januari 2016 op enkele onderwerpen:

De gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen vraagt aanpassing van de tekst van de GR voor 1 januari 2016 op enkele onderwerpen: aan: Colleges en raden deelnemende gemeenten betreft: Toelichting aanpassingen Regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland datum: 2 juli 2015 Inleiding Er is aanleiding de tekst van de Regeling

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland, wijziging 2016

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland, wijziging 2016 STAATSCOURANT 28 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48619 december 2015 Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland, wijziging 2016 De gemeenteraden en de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32149 30 juni 2017 Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015

CONCEPT-WIJZIGING GR-OddV versie 20 oktober 2015 Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen; Overwegende dat per 1

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting tweede wijziging GR SVHW 2015

Onderwerp: Toelichting tweede wijziging GR SVHW 2015 Onderwerp: Toelichting tweede wijziging GR SVHW 2015 1. INLEIDING De huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR) SVHW 2015, dateert van 1 januari 2016 en is nadien in maart 2017 gewijzigd. Momenteel is er

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op: de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8; de Verordening

Nadere informatie

1. Aanleiding voor de liquidatie. Bijlage (gemeenten HW)

1. Aanleiding voor de liquidatie. Bijlage (gemeenten HW) Bijlage (gemeenten HW) Voorstel opheffing Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidhollandse Eilanden en aansluiting bij de GGD van de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid Onze gemeente

Nadere informatie

Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstel *Z0245757025* Aan de raad Documentnummer : INT-15-22789 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Aanpassing GR Cocensus i.v.m. de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen Inleiding

Nadere informatie

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN

REGIO RIJK VAN NIJMEGEN REGIO RIJK VAN NIJMEGEN Aan de leden van de raden van de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen Datum Contactpersoon 13 april 2015 Werner van der Linden Onderwerp Telefoonnummer Uittredingsregeling MGR

Nadere informatie