13 juli 2015 GEMEENTERAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 juli 2015 GEMEENTERAAD"

Transcriptie

1 13 juli 2015

2 1. Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad. Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 8 juni 2015

3 2. Reglementen - subsidiereglement naar aanleiding van de aankoop van defibrillatoren door verenigingen Automatische externe defibrillator (AED) = medisch apparaat gebruikt in noodsituaties bij een plotselinge hartstilstand 2008 voorzien van 5 AED-toestellen in Jabbeke (gemeentehuis Jabbeke, De Schelpe (Snellegem), Swaenenburg (Stalhille), SPC Hof van Straeten (Varsenare) en Sarkoheem (Zerkegem)) 2012 bijkomend exemplaar aanvrijetijdscentrum Jabbeke Toestellen worden maandelijks geïnspecteerd door een personeelslid i.s.m. Rode Kruis Vraag vanvoetbalfederatievlaanderen t.a.v. sportclubs om zelf AED-toestellen te plaatsen Noodzakelijk om maandelijks een controle op goede staat en werking van het toestel uit te voeren en registreren in een logboek = verantwoordelijkheid eigenaar AED

4 Voorgestelde beleidslijn: - Behoud bestaande AED-toestellen en procedures voor onderhoud en nazicht - Voor private verzoeken van sportclubs en verenigingen: voorstel subsidiërende tussenkomst: - Subsidie van 50% van de aanschaf met een max. van 500 euro - Vereniging blijft eigenaar van het toestel en zorgt voor onderhoud en goede werking - Vereniging zorgt voor een voor het publiek bereikbare plaatsing (buitenmuur gemeentelokaal of op de rand van het eigendom en bereikbaar vanaf straat)

5 3. Reglementen - subsidiereglement afkoppeling van huishoudelijk afvalwater bij gescheiden riolering - intrekking SUBSIDIEREGLEMENT GR 6/10/2014 goedkeuring gemeentelijk subsidiereglement bij afkoppeling hemelwater op privaat domein bij aanleg nieuwe gescheiden riolering in de straat Reglement enkel van toepassing bij gesubsidieerde projecten = doordat de door de gemeente ontvangen subsidie afhankelijk is van volledige en onmiddellijke afkoppeling van alle aanpalende woningen Reglement heeft op vandaag nog geen toepassing gekregen Vraag naar gemeentelijke aanpak t.a.v. aangelanden bij enkele niet-gesubsidieerde rioleringsdossiers = door gemeente wordt afkoppelingsadvies verleend kostprijs: 500 euro vrijblijvend door aanpalende te gebruiken voor private realisatie Voor inwoners is er weinig onderscheid tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde rioleringswerken

6 Elementen om subsidiëring niet aan te houden: - Aansluiting op riolering is private verplichting zonder tussenkomst overheid - Vermoedelijk helft van de woningen voorzien van een gescheiden systeem = niet gesubsidieerd bij invoering subsidie betalen die inwoners tweemaal - Bestaande subsidie doortrekken voor alle rioleringsdossier is grote inspanning (300-tal woningen waarvan ½ te subsidiëren à euro) - Kosten afkoppelingsadvies (500 euro) verhoogd met euro subsidie/af te koppelen woning = niet in verhouding t.a.v. individuele behandelingsinstallatie (IBA) = subsidie euro maar blijven last voor jaarlijks onderhoud Voorstel tot intrekken gemeentelijk subsidiereglement

7 BELASTINGSREGLEMENT GR 6/10/2014 goedkeuring belasting euro op niet afkoppelen hemelwater bij gebouwen en percelen in een straat waar gescheiden riolering gebeurt en afkoppeling verplicht is Eerste toepassing reglement verwacht vanaf 2017 Voorstel om reglement te herzien n.a.v. herziening belastingreglement eind 2015.

8 4. Adviesraden - GECORO - wijziging samenstelling - herneming Schrijven 19/3/2015 effectief lid GECORO voor vereniging werkgevers, handelaars en zelfstandigen trekt kandidatuur in vraag voor aanduiden plaatsvervanger GR 8/6/2015 beslissing opstarten procedure vacantverklaring vervanging lid GECORO Schrijven 9/6/2015 het was niet de bedoeling om ontslag te nemen bevestiging om lid te blijven van de GECORO Intrekking besluit GR 8/6/2015

9 5. Archief - oprichten van een binnengemeentelijke archiefdienst en afsluiten van een samenwerkingsakkoord tussen gemeente en OCMW op het vlak van archiefbeheer - goedkeuring 30/4/2015 provinciaal reglement voor tijdelijke subsidiëring lokale archiefbeheer in West-Vlaanderen Voorstel aan het OCMW tot samenwerking op gebied van archiefbeheer en overdracht Overeenkomst: - Duur overdracht: 3 jaar stilzwijgend hernieuwbaar voor eenzelfde periode - Overdragend bestuur blijft eigenaar van de documenten - Meerkost voor gemeentelijke archiefdienst t.l.v. gemeentebestuur Oprichting binnengemeentelijke archiefdienst op 15 september 2015

10 Provinciale subsidiëring loonkost archivaris: drie opeenvolgende jaren Jabbeke - binnengemeentelijke archiefdienst (gemeente-ocmw) jaarlijkse subsidie van 60% brutowedde archivaris - maximaal euro eerste uitbetaling 2016

11 6 Ruimtelijke ordening - Mariënhovedreef bouwen meergezinswoning - overdracht aan het openbaar domein 14/4/2015 aanvraag voor het bouwen van 2 urban villa s en ondergrondse parkeergarages in de Mariënhovedreef na slopen bestaande bedrijfsgebouwen = heraanvraag project na eerdere afwijzing Voor een wegverbreding en een parkeerstrook wordt afstand gedaan aan het openbaar domein Afstand gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring aanvraag stedenbouwkundige vergunning Oppervlakte: 88,79m² Afstand gebeurt om niet

12

13

14 7 Ruimtelijke ordening - verkaveling Zerkegemstraat-Koornblomme - wegenis en riolering Verkavelen en uitvoeren uitrustingswerken in een verkaveling langs de Zerkegemstraat (8 loten) palend aan de Koornblomme Ontwerp uitvoeren gescheiden riolering, wegens en omgevingsaanleg Geraamde kostprijs: ,31 euro (incl. BTW) t.l.v. verkavelaars GR is bevoegd voor de volledige uitrusting van een verkaveling

15

16

17

18 8 Ruimtelijke ordening - begraafplaats Aartrijksesteenweg - onteigenings- en opmetingsplan Doel RUP Begraafplaats Aartrijksesteenweg: - Huidige begraafplaats bestendigen - Antwoord bieden op de nood tot uitbreiding huidige begraafplaats - Uitbreiding Maskobossen (zonder uitbreiding Maskobossen is uitbreiding begraafplaats niet mogelijk = compensatie moet gelijktijdig en dus ook hoogdringend gebeuren) VCRO stelt dat het onteigeningsplan dat na het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, uiterlijk na 5 jaar definitief moet vastgesteld worden 12/12/2013 goedkeuring deputatie RUP Begraafplaats Aartrijksesteenweg 15/9/2014 verlenen machtiging tot onteigening 24/4/2015 vonnis Vrederechter afwijzen vordering tot onteigening = ingediende onteigeningsplan is onvolledige en voldoet niet aan de wet wegens onnauwkeurigheid op topografisch vlak en perceelconfiguratie SC 11/5/2015 beslissing om onteigeningsprocedure met hoogdringendheid te hernemen met aangepast onteigeningsplan

19

20 9 Openbare werken - aanleg van een fietspad Aartrijksesteenweg (fase 2) - bepaling rooilijn en onteigeningsplannen GR 3/11/2014 goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West- Vlaanderen en gemeente betreffende aanleg fietspad Aartrijksesteenweg: - Fase 1 tussen Gistelsteenweg en Oude Stokerijstraat - Fase 2 tussen Oude Stokerijstraat en grens Jabbeke GR 2/2/2015 samenwerkingsovereenkomst tussen WVI en Jabbeke WVI wordt aangesteld als onderhalende instantie voor verwerven gronden/eigendommen 22/12/2014 indienen stedenbouwkundige vergunningsaanvraag door provincie GR 2/2/2015 goedkeuring grondplan en grondinnemingstabel Voorwaardelijk gunstig advies door dienst Waterlopen: - Open profiel baangracht en de Zerkegembeek dient behouden te blijven = extra grondinname Behalve fietsinfrastructuur zal rijweg Aartrijksesteenweg prioritair aangepakt worden

21 Oud plan Nieuw plan

22

23

24

25 10 Financiën - renovatiewerken fase 2 - "Sint- Vedastuskerk Zerkegem" budgetwijziging - overschrijden budget werken SC 7/10/2013 kennisname toewijzing renovatiewerken fase 2 kostprijs: euro GR 23/12/2013 goedkeuring doorgeeflening: euro = raming kostprijs + 10%- marge + erelonen verwachte toelage 30% Ontvangen facturen (veiligheidscoördinatie, architect en uitvoering): ,14 euro Uitbetaling door gemeente van reeds ,98 euro Vorderingsstaat nr ,78 euro totaal ,76 euro Meerkost door onvoorziene werken aan gevel kerk Initiële subsidie van Vlaamse gemeenschap van euro herleid naar euro in budgetwijziging kerkfabriek St.-Vedastus blijkt een bedrag van euro

26 Samengevat: - Krediet 2014: euro waarvan nog ,02 euro beschikbaar - Facturen tot 30 juni 2015: ,14 euro waarvan nog ,16 euro te betalen - Vorderingsstaat nr. 17: ,78 euro - Geraamde eindstaat (nog niet ontvangen): euro - Verwachte gewestelijke toelage: ,33 euro - Te ramen bijkomend budget: euro af te ronden naar euro Indienen budgetwijziging kerkfabriek St.-Vedastus Budgetwijziging: - investeringsontvangsten: ,33 euro - Investeringsuitgaven: ,75 euro Deze verhoging van budget wordt opgenomen in de eerstvolgende gemeentelijke budgetwijziging

27 11 Overheidsopdrachten - aankopen vrachtwagens dienst gemeentewerken - ontwerp Te vervangen voertuigen in dienst op 10/6/1996 en 15/9/1998 Aanbod Eandis aan lokale besturen tot gezamenlijke aankoop aardgasvoertuigen Voorstel tot aankoop van: - Gesloten bestelwagen: ,90 euro (excl. BTW) - Bestelwagen met gesloten laadbak: ,70 euro (excl. BTW) - Totale uitgave: ,60 euro (excl. BTW) Marktbevraging werd uitgevoerd door Eandis

28 D AA R TE N EE EM G

29 12 Overheidsopdrachten - windmolen Van Kerrebroeck - uitvoeren van dringende herstelen instandhoudingswerken Voorstel om over te gaan tot uitvoering dringende herstel- en instandhoudingswerken aan de molen Van Kerrebroeck Gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf Geraamde kostprijs: euro (incl. BTW)

30

31 13 Toegevoegd agendapunt - raadslid Geert Orbie - herinrichting raadszaal Vraag naar de stand van zaken inzake het voorzien van een geluidsinstallatie in de raadzaal en de mogelijkheid om beelden te projecteren tijdens de zitting van de gemeenteraad

32 14 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - vernieuwde website - inzicht in de bezoekers en hun vragen Bedenkingen over de realisatie van de vernieuwde gemeentelijke website

33 15 Toegevoegd agendapunt - raadslid Han Vermaut - AED Locaties in onze gemeente Is onze gemeente wel zo hartveilig? Voorstel om op alle hoeken op straat het groene AED-logo op te hangen in de onmiddellijke nabijheid van het toestel.

34 16 Ruimtelijke ordening - RUP Jabbeke Centrum inbreiding - onteigening - aankoop in der minne VERZOEK OM TOEVOEGING AAN DE AGENDA Behandeling in GR 7/9/2015 is laattijdig voor aanvaarding opschortende voorwaarde 24/1/2013 goedkeuring RUP Jabbeke Centrum Inbreiding 27/11/2013 goedkeuring onteigeningsplan Voorstel tot aankoop onroerend goed (perceel grond met woonhuis) Constant Permekelaan opp m² SC 13/4/2015 beslissing aankoopprijs euro te verhogen met levenslang 750 euro/maand huur of euro bij onmiddellijk afstand recht op bewoning (te verminderen met euro/vol jaar recht van bewoning) 9/7/2015 onderhandse verkoopbelofte

35 Voorwaarden: - Goedkeuring door GR - Verkoper krijgt zo lang als mogelijk genot van de woning - er kan onmiddellijk gebruik gemaakt worden van een toegangsweg van 5m - Gemeente staat in voor plaatsen passende omheining - Indien voor realisatie toegangsweg de woning dient afgebroken te worden, wordt 6 maanden voorafgaand via aangetekend schrijven verwittigd = vanaf datum verzoek tot verlaten woning levenslange betaling van 750 euro/maand geïndexeerd - Bij onmiddellijke verlating woning = vergoeding euro voor afstand recht van bewoning - Vergoeding afstand recht van bewoning wordt verminderd met euro/vol jaar dat recht van bewoning genoten wordt.

36 RUP Jabbeke Centrum Inbreiding

37 Onteigening nr.3

38 De volgende gemeenteraad is gepland voor maandag 7 september 2015 om 20u

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie