Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar"

Transcriptie

1 Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument van een kind onder de twaalf jaar ( Kids-ID ) tijdens de dagen onmiddellijk voorafgaand aan een reis naar het buitenland, in het bijzonder naar een land waar het paspoort niet vereist is, kan elk kind onder de 12 jaar dat geen geldig paspoort heeft en dat daartoe een aanvraag doet, een voorlopig bewijs van identiteit krijgen. Het verloren, gestolen of vernietigd elektronisch identiteitsdocument mag echter niet vervallen verklaard zijn. 2. In de volgende gevallen wordt het voorlopig bewijs van identiteit eveneens, op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen (eventueel op verzoek van de pleegouder(s) of van de verantwoordelijke van de pleeginstelling), toegekend aan kinderen jonger dan 12 jaar die geen geldig elektronisch identiteitsdocument of geen paspoort hebben, en die naar het buitenland gaan, naar een land waar het paspoort niet vereist is: - bij het recent verkrijgen van de Belgische nationaliteit; - in geval van inschrijving in een Belgische gemeente na een verblijf in het buitenland (kind voor het buitenland afgevoerd van de bevolkingsregisters ingevolge vestiging in het buitenland of nooit ingeschreven in België); - bij hernieuwde inschrijving in het bevolkingsregister na afvoering van ambtswege; - in geval van naams- of voornaamsverandering; - in geval van wijziging van de afstamming; - wanneer na het verstrijken van de geldigheidsduur van het elektronisch identiteitsdocument (na 3 jaar), een nieuw elektronisch identiteitsdocument in aan maak is ; - bij de aanmaak van het eerste elektronisch identiteitsdocument. In de laatste 2 gevallen kan geen voorlopig bewijs van identiteit worden afgeleverd wanneer niet ten minste 15 dagen vóór de aanvraag van dit voorlopig identiteitsbewijs de nodige stappen werden ondernomen voor het bekomen van een elektronisch identiteitsdocument. Dit geldt niet voor kinderen die jonger zijn dan 8 weken. In voorkomend geval kan steeds een voorlopig bewijs van identiteit worden afgeleverd, dit op

2 voorwaarde dat uiterlijk op het ogenblik van de aanvraag van dit voorlopig bewijs van identiteit ook een elektronisch identiteitsbewijs wordt aangevraagd. 3. Het voorlopig bewijs van identiteit wordt afgeleverd volgens de volgende modaliteiten: De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent (eventueel de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling) ontvangt bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats van het kind een aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor zijn kind jonger dan 12 jaar, om reden van een nakende reis naar het buitenland. Die aanvraag wordt ondertekend door de aanvrager en door de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn gemachtigde. De gemeente mag niet weigeren deze aanvraag op te nemen en het document Aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar uit te reiken, tenzij de gemeente kennis zou hebben van het feit dat de aanvrager niet het ouderlijk gezag zou uitoefenen. Teneinde de betrokkene nutteloze stappen te besparen, dient de gemeente hem niettemin in te lichten over de afgiftevoorwaarden van het voorlopig bewijs van identiteit. De aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit ziet er als volgt uit:

3 KONINKRIJK BELGIË Aanvraag om een voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar. De ondergetekende: (naam van de ouder/pleegouder/verantwoordelijke van de pleeginstelling) (*), optredend in naam van het hierna vermeld kind: Naam: Voornamen: Nationaliteit: Geboortedatum- en plaats: Rijksregisternummer: Adres: (gemeente): (straat): (postnummer): Register van inschrijving: Ouders: - - nr. Foto van de titularis stempel van de overheid verklaart op zijn/haar eer dat het hierboven vermeld kind de komende dagen op reis gaat naar het buitenland (land:.) en om de afgifte verzoekt van een voorlopig bewijs van identiteit: - ter vervanging van een verloren, gestolen of vernietigd elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar (*) waarbij ondergetekende zich akkoord verklaart met de annulatie van dit elektronisch identiteitsdocument; - andere reden (**):... In nood te waarschuwen persoon: Naam: Adres: Telefoon: Te op 20.. (handtekening van de declarant) (handtekening van de overheid) (*) Schrappen wat niet past (**) vb. recent verkrijgen van de Belgische nationaliteit,

4 BELANGRIJK BERICHT 1. Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar is twee maanden geldig. 2. Het voorlopig bewijs van identiteit wordt slechts gebruikt om zijn identiteit te bewijzen in het buitenland of bij overschrijding van de grenzen in de landen die dit document aanvaarden. 3. Dit bewijs van identiteit moet onmiddellijk na de terugkeer in België teruggegeven worden aan het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats. Een afschrift van deze aanvraag wordt bewaard bij het gemeentebestuur. Met dit document, in voorkomend geval het attest bijlage 6 en een recente foto (die overeenstemt met de foto van de Kids-ID), gaat de aanvrager van het document naar de zetel van de provinciale afvaardiging van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met het oog op het bekomen van een voorlopig bewijs van identiteit. Deze aanvraag moet gedaan worden bij het Arrondissementscommissariaat te Malmedy voor de kinderen van de gemeenten uit het Malmedyse (Malmedy en Weismes), alsook voor de kinderen van de gemeenten van het Duitse taalgebied, bij het Arrondissementscommissariaat te Voeren voor de kinderen van de gemeente Voeren, bij het Arrondissementscommissariaat te Moeskroen voor de kinderen van de gemeenten van het arrondissement Moeskroen en bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking (Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel) voor de kinderen van andere gemeenten met een bijzonder taalstatuut, alsmede voor de kinderen van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. Dit bewijs van identiteit wordt gratis uitgereikt. Er wordt toegestaan dat het voorlopig bewijs van identiteit wordt afgehaald door een andere persoon dan de aanvrager van het document (ook mogelijk indien dit wordt afgehaald door een niet-verwant van het kind), dit mits voorlegging van een ondubbelzinnige bijzondere volmacht, ondertekend door zowel de volmachtgever, als de volmachtdrager. Hier onder vindt u een model van volmachtformulier dat hierbij kan worden gebruikt. Op die manier is zowel een controle van de handtekening van de volmachtgever mogelijk (via het aanvraagformulier), als een controle van de handtekening van de volmachtdrager (via diens identiteitskaart).

5 VOLMACHT VOOR AFHALING VAN EEN VOORLOPIG IDENTITEITSDOCUMENT Ik, volmachtgever (naam en voornamen)..., geboren op..., wonende te... straat, nr..., machtig (naam en voornamen)..., geboren op..., wonende te... straat, nr..., om in mijn naam het voorlopige identiteitsdocument af te halen in de provinciale regionale delegatie van het Rijksregister. Gedaan te, De volmachtgever, (handtekening) De volmachtdrager, (handtekening) 4. De teruggave van het voorlopig bewijs van identiteit moet plaatshebben bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats van het kind, onmiddellijk na de terugkeer in België. Naar gelang van het geval worden de teruggegeven voorlopige bewijzen van identiteit door de gemeentebesturen teruggestuurd naar de provinciale afvaardiging van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Arrondissements-commissariaat te Malmedy, te Voeren of te Moeskroen, of naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken te Brussel (Algemene Directie Instellingen en Bevolking), met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan.

6 Wanneer de aanvrager van het voorlopig bewijs van identiteit beweert dat hij dit document heeft verloren of dat dit werd gestolen, dient betrokkene hierover een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Indien de gemeente twijfels heeft omtrent de realiteit van dit verlies of diefstal, kan zij de politie vragen om dit te onderzoeken. De ambtenaren belast met de afgifte van de voorlopige bewijzen van identiteit informeren de gemeentebesturen regelmatig over de bewijzen die ze afgeleverd hebben. Op basis van deze verslagen en de afschriften van de aanvraagformulieren die zich bij het gemeentebestuur bevinden, kan elke gemeente een nauwgezette controle uitoefenen over de teruggave van de voorlopige bewijzen van identiteit. 5. De gemeentebesturen zijn gehouden de betrokken ouders volledig in te lichten over de afleverings- en teruggavemodaliteiten van de voorlopige bewijzen van identiteit, met name over de adressen van de provinciale afvaardigingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, en over de werkdagen en uren (van maandag tot vrijdag van 10 uur tot 12 uur met mogelijkheid om een afspraak in de namiddag te krijgen) (zie eveneens: dit onder de rubrieken Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten > voorlopige identiteitskaart ). 6. De mogelijkheid bestaat ook voor het kind om bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats een paspoort te bekomen in plaats van een voorlopig bewijs van identiteit. In sommige gevallen is deze laatste oplossing minder duur (zie reiskosten naar de hoofdplaats van de provincie) en sneller (zie werkdagen en uren van de provinciale afvaardigingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken). 7. Bij een reis naar het buitenland, naar een land waar geen paspoort vereist is, is het dan aanbevolen bij het voorlopig bewijs van identiteit van een kind jonger dan 12 jaar het attest bijlage 6 te voegen.

7 Afdeling II. - Beschrijving van het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar. 8. Het voorlopig bewijs van identiteit heeft een formaat van 12 cm bij 15 cm en wordt vervaardigd uit lichtgroen karton en bevat vier luiken. Luik 2 en 3 zijn doorstreept met een rode diagonaal van + 1/2 cm. Het model ziet er als volgt uit: LUIK 4 LUIK LUIK 2 LUIK 3

8 De geldigheidsduur van de kaart bedraagt twee maanden. 9. De vermeldingen op het voorlopig bewijs van identiteit worden aangebracht met een schrijfmachine of met behulp van een PC, overeenkomstig de aanwijzingen die hierna volgen. Luik 1 Luik 2 De plaats van uitreiking (hoofdplaats van de provincie - eventueel Malmedy, Tongeren, of Moeskroen) en de data van uitreiking en van verval worden aangebracht met een schrijfmachine of met een PC. Het volgnummer (2 letters en 7 cijfers) is voorgedrukt. De naam, voornamen, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, en het register van inschrijving (BR (bevolkingsregister); VR (vreemdelingenregister; WR (wachtregister)) worden aangebracht met een schrijfmachine of met een PC. Luik 2 bevat de foto die gedeeltelijk bedekt wordt door het zegel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (aangebracht met een blauwe of zwarte vochtige stempel) en bevestigd is met nietjes en lijm. De foto heeft een hoogte van 4 cm en een breedte van 3,5 cm en het hoofd heeft een hoogte van 1,5 tot 2 cm. Zij wordt van voren genomen. Zij moet duidelijk en recent zijn.

9 Luik 3 Luik 4 Het volgnummer is voorgedrukt. Onder de rubrieken hoofdverblijfplaats en ouders worden met de schrijfmachine of PC respectievelijk het juist en volledig adres van de hoofdverblijfplaats op het ogenblik van de uitreikingsdatum van de kaart en de naam en de voornaam van beide ouders aangebracht. De uitreikingsdatum wordt in het rood vermeld met een datumstempel. Onder de vermelding de afgevaardigde van de Minister, ondertekent de bij ministerieel besluit behoorlijk afgevaardigde persoon het voorlopig bewijs van identiteit; onder de handtekening wordt de naam van de afgevaardigde van de Minister met de schrijfmachine of PC aangebracht. Het zegel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt eveneens aangebracht met een vochtige blauwe of zwarte stempel, ter hoogte van de handtekening. De vermelding van de naam, het adres en de telefoon van de in nood te waarschuwen persoon wordt aangebracht met een schrijfmachine of met een PC. Daaronder bevinden zich de voorgedrukte aanbevelingen voor de houder.

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken

22/06/2011 - FOD Buitenlandse Zaken, Directie-generaal Consulaire Zaken Reizen met Belgische identiteitsdocumenten Mogelijk gebruik van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen naar een 50-tal landen. aanvaarding van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen Vooraf: De

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie