Ter info: Vaste commissie van de lokale politie. Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter info: Vaste commissie van de lokale politie. Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur."

Transcriptie

1 GEINTEGREERDE POLITIE GESTRUCTUREERD OP TWEE NIVEAUS TIJDELIJKE NOTA KENNIS- EN EXPERTISECENTRUM CENTREX WEGVERKEER Uitgiftenummer CENTREX Uitgiftedatum Classificatie Klassering DK911 3 Inschrijving Bladzijde 1/10 Kroonlaan, 145 A Bijlage(n) BRUSSEL Bestemmeling(en) Alle politiezones van de lokale politie Alle eenheden van de federale politie Ter info: Vaste commissie van de lokale politie Onderwerp Referentie(s) Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur. Koninklijk besluit van 19 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S ). Ministerieel besluit van 19 februari 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (B.S ). Mailing DIV Dossierbeheerder(s) CP Eric Troniseck 02/ TOESTAND Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 21 april 2016 twee nieuwe besluiten die de wetgeving met betrekking tot de inschrijving van voertuigen wijzigt. De wijzigingen hebben betrekking op de nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur, die de oude transitplaten zullen vervangen. De nieuwe bepalingen treden in werking op 1 mei MAATREGELEN 2.1 Het Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt als volgt aangepast: Artikel 2, 2: De inschrijving is echter niet verplicht voor 5 de landbouw- en bosbouwaanhangwagens, behalve indien die worden aangewend om vervoer voor rekening van derden te verrichten, evenals de verwisselbare getrokken machines;

2 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 2/ Artikel 5, 1. Voor de hierna vernoemde personen die een voertuig in het verkeer willen brengen, is eveneens een inschrijving vereist die echter tijdelijk is. Het kan gaan ofwel om een inschrijving in transit wanneer de hierna vermelde personen een vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen hebben gekregen, ofwel om een voorlopige inschrijving in de andere gevallen: 4 de personen die als tijdelijke afwezige personen worden beschouwd in de zin van artikel 18, 6, 6bis, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en die sporadisch en voor korte duur in België een voertuig gebruiken dat geen geldige buitenlandse nummerplaat draagt, voor zover hen voor dit voertuig een vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of BTW alleen werd verleend; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal een jaar geldig; 6 de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland en die niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente, of de vennootschappen bedoeld in artikel 1,25, b, die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie, en die in België een voertuig hebben gekocht en dit gebruiken tijdens hun tijdelijk verblijf in België, behalve voor de personen bedoeld in 1, 2 of 3 ; de tijdelijke inschrijving is maximaal zes maanden geldig, behalve voor de personen bedoeld in 1, 2 of 3 30 dagen geldig; 10 de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en die, met het oog op hun verhuis naar het buitenland in België een voertuig verworven hebben met vrijstelling van BTW; die tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal vier maanden 30 dagen geldig; 11 de rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of opgericht zijn door of krachtens internationaal, buitenlands of Belgisch recht en in België een vaste inrichting hebben en die in België een voertuig hebben verworven met vrijstelling van rechten bij invoer en BTW of van BTW alleen met het oog op de overbrenging van dit voertuig naar één van zijn vaste inrichtingen in het buitenland; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal vier maanden 30 dagen geldig; 12 de natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente of de vennootschappen bedoeld in artikel 1, 25, b die hun statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie, die in België een voertuig hebben gekocht met het oog op export van dit voertuig; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 30 dagen geldig; 13 De natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in België die voor een tijdelijk verblijf in het buitenland hun voertuig, gebruikt voor de reis, willen exporteren; de tijdelijke inschrijving van hun voertuig is maximaal 30 dagen geldig en wordt beperkt tot één voertuig per jaar; Artikel 5, 3 3. De tijdelijke inschrijving vereist in 1, 1 tot 9, 1, 1 tot 4, 8 en 9, kan telkens worden verlengd voor een duur die gelijk of korter is dan de geldigheidsduur van de oorspronkelijke inschrijving, indien ze gebeurt binnen de geldigheidsduur van de tijdelijke inschrijving en indien de voorwaarden waaronder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging. Bij elke verlenging van de inschrijving wordt een nieuwe kentekenplaat afgeleverd. 3/1. De tijdelijke inschrijving vereist in 1, 2 tot 7 kan slechts worden verlengd voor zover de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend voor een periode korter dan de respectievelijk van toepassing zijnde maximumtermijn niet wordt overschreden. Na verloop van de maximumtermijn kan geen verlenging meer gebeuren, noch kan een nieuwe tijdelijke inschrijving van korte duur toegekend worden voor hetzelfde voertuig en dezelfde titularis. Bij elke verlenging van de inschrijving wordt een nieuwe kentekenplaat afgeleverd Artikel 5, 4 4. Een tijdelijke inschrijving is steeds geldig tot de laatste dag van een welbepaalde maand. Indien één van de voorwaarden tot het bekomen van de tijdelijke inschrijving in de loop van een maand, wordt de vervaldag van die inschrijving de laatste dag van dezelfde maand, behalve indien het de

3 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 3/10 geldigheid van de verzekeringsdekking voor het voertuig betreft; in dat geval wordt de vervaldag van de inschrijving de laatste dag van de vorige maand. 4. Indien de verzekeringsdekking van het voertuig of één van de voorwaarden tot het bekomen van een tijdelijke inschrijving vervalt tijdens de van toepassing zijnde maximumtermijn van de tijdelijke inschrijving, wordt de vervaldag van de inschrijving teruggebracht tot respectievelijk de uiterste geldigheidsdatum van de verzekeringsdekking van het voertuig of tot de vervaldatum van één van de voorwaarden tot het gekomen van de tijdelijke inschrijving. De kortste geldigheidsperiode bepaalt steeds de vervaldag van de inschrijving Aan artikel 5 worden de volgende paragrafen toegevoegd: 6. Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de tijdelijke inschrijving vereist in 1, 4 tot 13, kan voor dit voertuig niet opnieuw een tijdelijke inschrijving overeenkomstig deze bepalingen verkregen worden. 7. In geval van misbruik van de tijdelijke inschrijving voorzien in 1, 10 tot 13, weigert de Minister of zijn gemachtigde elke nieuwe tijdelijke inschrijving van korte duur voor de titularis van deze inschrijving voor een periode van vijf jaar. Deze beslissing wordt met een aangetekende zending aan de betrokkene betekent. Elke persoon wiens inschrijving overeenkomstig voorgaand lid wordt geweigerd, kan een bezwaarschrift indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel. Het bezwaarschrift moet aangetekend en binnen de dertig dagen volgend op de betekening van de weigering worden verstuurd. Het genoemde directoraat-generaal hoort de betrokkene indien deze daar in zijn bezwaarschrift om verzoekt. De minister of zijn gemachtigde doet uitspraak binnen 30 dagen na de verzending van de bezwaarbrief, of, in voorkomend geval, binnen dertig dagen na de betrokkene te hebben gehoord. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende kracht. 8. Voertuigen ingeschreven onder een tijdelijke inschrijving voorzien in 1, 10 tot 13 kunnen niet worden ingeschreven door een andere titularis onder een nieuwe tijdelijke inschrijving vooraleer het voertuig eerst werd ingeschreven onder een gewone kentekenplaat met normaal opschrift. 9. In afwijking van de vorige paragrafen kan de tijdelijke inschrijving van korte duur steeds toegekend of verlengd worden voor de duur waarvoor een vrijstelling van rechten bij invoer en btw of van btw alleen werd verleend voor het voertuig Artikel 16, 4, derde lid In afwijking van het eerste lid gebeurt de uitreiking voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 5, 1, 4 tot en met 11, in handen van de aanvrager of de wettelijke vertegenwoordiger in het geval van een rechtspersoon, nadat de aanwezige persoon zijn identiteitskaart heeft vertoond. In afwijking van het eerste lid gebeurt de uitreiking voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 5, 1, 4 tot en met 9, op het opgegeven afleveradres in België. Voor de categorieën van personen bedoeld in artikel 5, 10 tot en met 13 gebeurt de uitreiking op een door de leidend ambtenaar of diens gemachtigde bepaald afleveradres Artikel 19, 1, eerste lid De directie Wegverkeer reikt een duplicaat van het kentekenbewijs uit voor de vervanging van een versleten, onleesbaar geworden of beschadigd exemplaar, zo dit laatste nog geldig was en beantwoordde aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 18² op het ogenblik van de aanvraag tot vervanging. Met uitzondering van de tijdelijke inschrijvingen, reikt de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een duplicaat van het kentekenbewijs uit voor de vervanging van een versleten, onleesbaar geworden of beschadigd exemplaar, zo dit laatste nog geldig was en beantwoordde aan de bepalingen van artikel 18 op het ogenblik van de aanvraag tot vervanging. In geval van een tijdelijke inschrijving geeft dit aanleiding tot een herinschrijving.

4 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 4/ Artikel 19, 2, vierde lid In geval van verlies of diefstal van een kentekenbewijs dat werd uitgereikt voor een tijdelijke inschrijving, een inschrijving proefritten of handelaar of in geval van verlies of diefstal van beide delen van een meerdelig kentekenbewijs wordt een herinschrijving aangevraagd op basis van hetzelfde attest bedoeld in artikel 32, 1, waarvan in geval van een tijdelijke inschrijving de geldigheidsduur gelijk is aan de resterende geldigheidsduur van het verloren of gestolen kentekenbewijs Artikel 20, 1 3. Een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor de personen vermeld in artikel 5, 1, 4 tot 11, en hierna een transit-kentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige kentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving. 3. Een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf voor de personen vermeld in artikel 5, 1, 4 tot 9, en hierna een transit tijdelijke verblijfskentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige tijdelijke verblijfskentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving. 3 /1 een tijdelijke kentekenplaat van korte duur voor export, voor de personen vermeld in artikel 5, 1, 10 tot 13 en hierna een transit exportkentekenplaat genoemd voor de houders van een inschrijving in transit en een voorlopige exportkentekenplaat voor de houders van een voorlopige inschrijving Artikel 22, 1 aan de personen of instellingen vermeld in artikel 20, 2. Voor de tijdelijke kentekenplaten van korte duur reikt zij eveneens een reproductie van de kentekenplaat uit Artikel 24, 1, eerste lid De directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer reikt een duplicaat uit voor de vervanging van een versleten, beschadigde of onleesbaar geworden kentekenplaat. Indien deze kentekenplaat echter niet voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21, wordt het voertuig heringeschreven. De Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer reikt een duplicaat uit voor de vervanging van een versleten, beschadigde of onleesbaar geworden kentekenplaat. Indien deze kentekenplaat echter niet voldoet aan de bepalingen getroffen in uitvoering van artikel 21, of indien het tijdelijke inschrijving van korte duur betreft, wordt het voertuig heringeschreven, waarvan in geval van een tijdelijke inschrijving de geldigheidsduur gelijk is aan de overblijvende geldigheid van de oorspronkelijke inschrijving. 2.2 Het Ministerieel Besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen wordt als volgt aangepast: Artikel 5 (nieuw) Art. 5, 1. De tijdelijke kentekenplaten van korte duur bedoeld in artikel 20, 1, 3 en 3/1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen hebben een verkeersrode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit. Het opschrift bestaat uit: 1 voor wat betreft de rechthoekige kentekenplaat, een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, gevolgd door drie letters. De cijfers worden gescheiden van de letters door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat. 2 voor wat betreft de vierkante kentekenplaat, een groep van twee letters gevolgd door een scheidingsstreepje en de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters. 2. Twee vierkante vignetten met afmetingen 26 x 26 mm en met afgeronde hoeken worden op de kentekenplaat aangebracht. Deze vignetten vermelden de maand op het onderste vignet en de dag op het bovenste vignet. Het vertoont eveneens een ovaal logo van het ministerie van verkeer in infrastructuur dat zich tussen de twee cijfers van het dag- en maandnummer bevindt en de gestileerde letters C en V bevat. Deze vignetten in combinatie met het jaartal vermeld op de kentekenplaat, geven de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving weer.

5 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 5/10 3. Transit-kentekenplaten zijn voorzien van een rood vignet; voorlopige kentekenplaten hebben een blauw vignet. 4. De verschillende soorten tijdelijke kentekenplaten van korte duur vertonen de volgende bijzondere kenmerken: 1 de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf auto : de eerste letter W wordt gevolgd door een tweede letter met uitsluiting van de letters M, Q en S ; 2 de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf aanhangwagen : de eerste letter W wordt gevolgd door de letter Q ; 3 de kentekenplaat van korte duur voor export auto : de eerste letter X wordt gevolgd door een tweede letter met uitsluiting van de letters M, Q en S ; 4 de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf aanhangwagen : de eerste letter X wordt gevolgd door de letter Q ; Artikel 13 (nieuw) Art. 13, 1. De tijdelijke kentekenplaten van korte duur bedoeld in artikel 20, 1, 3 en 3/1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen hebben een verkeersrode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit. Het opschrift bestaat uit een groep van twee letters gevolgd door een scheidingsstreepje en de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters. 2. Twee vierkante vignetten met afmetingen 26 x 26 mm en met afgeronde hoeken worden op de kentekenplaat aangebracht. Deze vignetten vermelden de maand op het onderste vignet en de dag op het bovenste vignet. Het vertoont eveneens een ovaal logo van het ministerie van verkeer in infrastructuur dat zich tussen de twee cijfers van het dag- en maandnummer bevindt en de gestileerde letters C en V bevat. Deze vignetten in combinatie met het jaartal vermeld op de kentekenplaat, geven de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving weer. 3. Transit-kentekenplaten zijn voorzien van een rood vignet; voorlopige kentekenplaten hebben een blauw vignet. 4. De verschillende soorten tijdelijke kentekenplaten van korte duur vertonen de volgende bijzondere kenmerken: 1 de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf : de eerste letter W wordt gevolgd door de letter M ; 2 de kentekenplaat van korte duur voor export: de eerste letter X wordt gevolgd door de letter M In hoofdstuk IV bis, Afdeling III, ingevoegd bij ministerieel besluit van 30 september wordt volgende onderafdeling 2 toegevoegd Art. 15/3/1 Onderafdeling 2 Tijdelijke kentekenplaten van korte duur 1. De tijdelijke kentekenplaten van korte duur bedoeld in artikel 20, 1, 3 en 3/1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen hebben een verkeersrode grond (RAL 3020). Opschrift en boord zijn wit. Voor bromfietsen bestaat het opschrift uit een groep van twee letters gevolgd door een scheidingsstreepje en de laatst twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters. De tweede letterreeks begint met de letter A voor de bromfietsen van klasse A en met de letter B voor de bromfietsen van klasse B Voor de lichte vierwielers bestaat het opschrift uit: 1 voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, een groep van twee letters gevolgd door de laatste twee cijfers van een jaartal, gevolgd door drie letters. De cijfers worden gescheiden van de letters door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat. De tweede letterreeks begint met de letter U ; 2 voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog, een groep van twee letters gevolgd door een scheidingsstreepje en de laatste twee cijfers van een jaartal, boven een groep van drie letters. De tweede letterreeks begint met de letter U

6 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 6/10 2. Twee vierkante vignetten met afmetingen 26 x 26 mm en met afgeronde hoeken worden op de kentekenplaat aangebracht. Deze vignetten vermelden de maand op het onderste vignet en de dag op het bovenste vignet. Het vertoont eveneens een ovaal logo van het ministerie van verkeer in infrastructuur dat zich tussen de twee cijfers van het dag- en maandnummer bevindt en de gestileerde letters C en V bevat. Deze vignetten in combinatie met het jaartal vermeld op de kentekenplaat, geven de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving weer. 3. Transit-kentekenplaten zijn voorzien van een rood vignet; voorlopige kentekenplaten hebben een blauw vignet. 4. De verschillende soorten tijdelijke kentekenplaten van korte duur vertonen de volgende bijzondere kenmerken: 1 de kentekenplaat van korte duur voor tijdelijk verblijf : de eerste letter W wordt gevolgd door de tweede letter S ; 2 de kentekenplaat van korte duur voor export: de eerste letter X wordt gevolgd door de tweede letter S ; 3 SAMENVATTING 3.1 Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: 3.2 Algemene informatie over de nieuwe transitplaten X en W Vervaldatum De vervaldatum wordt aangegeven als volgt: - de ingeslagen cijfers geven het jaar aan; - de twee stickers geven de dag (bovenaan) en de maand (onderaan) aan. Zij zijn blauw of rood naargelang het fiscaal stelsel Aanvraag De aanvragen moeten worden voorgelegd aan de loketten van de DIV op het adres: City Atrium Vooruitgangstraat, Brussel. De aanvrager moet het aanvraagformulier invullen en ondertekenen. Hij kan zich daarbij laten helpen of vertegenwoordigen door een mandataris (vb. een daarin gespecialiseerde firma). Personen zonder hoofdverblijfplaats in België vermelden het volledige adres van hun tijdelijke verblijf in België en het volledige adres van hun hoofdverblijfplaats in het buitenland. Voor een plaat W moet het bewijs van dit adres in het buitenland geleverd worden. Voor de platen W en X moet de persoon zijn visum voorleggen indien dit visum voor het betrokken land verplicht is (Schengen-visum). Volgende documenten moeten bij de aanvraag gevoegd worden: - origineel geldig paspoort of originele geldige identiteitskaart uitgereikt in het buitenland in een taal die de DIV begrijpt of vergezeld van een officiële vertaling;

7 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 7/10 - indien de identiteitsdocumenten geen adres vermelden: een recent en origineel attest van verblijf in het buitenland; - een verzekeringsvignet. Net als een niet-inwoner van België, kan een maatschappij die in een lidstaat van de Europese Unie is opgericht, een plaat X uitgereikt krijgen, op voorlegging van een geldig attest dat bewijst dat zij effectief in het buitenland is opgericht of geregistreerd. Dit recent attest moet worden uitgereikt door een officiële buitenlandse instantie. Op het attest moet duidelijk de naam en het adres van de maatschappij en haar BTW-nummer vermeld zijn. De aanvrager moet het bewijs leveren dat hij een VERZEKERING van burgerrechtelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten voor de duur waarvoor de tijdelijke inschrijving wordt aangevraagd. De verzekeringsmaatschappij is in België erkend of moet haar zetel in het EU-land van bestemming van het voertuig hebben. In België erkende verzekeraars kleven op het aanvraagformulier een geel vignet met een streepjescode dat ze dateren en ondertekenen, en voegen bij dit formulier eveneens het originele bewijs van het verzekeringscontract ( groene kaart ). Deze groene kaart moet een geldigheidsduur hebben vanaf de dag van de inschrijving tot minstens de vervaldatum van de inschrijving. Niet alle verzekeringsmaatschappijen bieden een transitverzekering aan! De aanvraag wordt uitsluitend behandeld op basis van originele documenten. Geen enkele fotokopie, zelfs voor wettig verklaard, wordt aanvaard Aflevering en prijs DIV reikt geen platen meer uit. Dit gebeurt door bpost. De voorplaat en de achterplaat (behalve voor motor-, bromfietsen en aanhangwagens worden samen uitgereikt tegen betaling van 75. BPost levert de platen X en W op het door de klant gekozen adres in België op de dag volgend op de dag van de behandeling van de aanvraag. De platen X en W kunnen ook worden afgehaald in het Postpunt JusT Jus Corner van bpost gelegen op de site van Tour & Taxis, Havenlaan, 86C te 1000 Brussel, tegen betaling van 75. Indien geen bepaald leveringsadres in België werd opgegeven moet een plaat X op dit adres worden afgehaald. Indien de aanvraag door de DIV voor 14u00 behandeld werd, kan de plaat nog dezelfde dag worden afgehaald bij dit Postpunt, tussen 18 en 19 uur. Dit postpunt is open op alle werkdagen. Voor een plaat W moet het dringende karakter worden bewezen. De spoedlevering -procedure (rush tegen 80) voor normale platen is niet van toepassing Verlenging Een tijdelijke inschrijving kan worden verlengd, indien deze wordt aangevraagd voor de vervaldatum en indien de voorwarden waardonder de oorspronkelijke inschrijving werd toegekend, nog steeds gelden op het ogenblik van de aanvraag tot verlenging. De totale duur mag de maximale geldigheidsduur, wettelijk vastgelegd, niet overschrijden. Bij een verlenging worden een nieuw inschrijvingsbewijs, een nieuwe plaat met een nieuw nummer waarop twee nieuwe stickers werden aangebracht, uitgereikt. De kostprijs bedraagt eveneens 75. De aanvraag en de aflevering gebeuren op dezelfde wijze als voor de eerste aanvraag. Een Belgische natuurlijke persoon die in het buitenland verblijft en als dusdaning in het Rijksregister is ingeschreven, kan zijn plaat W niet laten verlengen eens de maximale geldigheidsduur (6 maanden) bereikt is. Na de vervaldatum wordt elke plaat automatisch geschrapt.

8 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 8/ De exportplaat X Doel en geldigheidsduur De exportplaat X is uitsluitend bestemd voor de export van een voertuig en is slechts 30 kalenderdagen geldig. In bepaalde omstandigheden (vrijstelling van BTW) kan de geldigheid langer zijn (zie tabel Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur in bijlage) Personen die een plaat X mogen aanvragen - Natuurlijke personen met hoofdverblijfplaats in het buitenland die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister of in het wachtregister en die een voertuig in België gekocht hebben om het te exporteren; - Rechtspersonen die in een lidstaat van de EU zijn gevestigd maar die niet in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn ingeschreven en die een voertuig in België hebben gekocht om het te exporteren; - Natuurlijke personen die voor een internationale of Europese onderneming met maatschappelijke zetel in België werken, die een voertuig in België gekocht hebben om het te exporteren (voor zover ze van de FOD Financiën een vrijstelling van rechten bij invoer en / of van de BTW hebben gekregen); - Natuurlijke personen die in het Rijksregister ingeschreven waren en die met het oog op hun verhuis naar het buitenland een voertuig in België gekocht hebben, en die van de FOD Financiën een vrijstelling van rechten bij invoer en / of van de BTW hebben gekregen; - De rechtspersonen die ingeschreven zijn in een Belgisch handelsregister of met een vast inrichting in België krachtens het internationaal, buitenlands of Belgisch recht en die een voertuig hebben verworven met een door de FOD Financiën toegekende vrijstelling van rechten bij invoer en / of van de BTW, met het oog op de overbrenging van dit voertuig naar één vaste inrichting in het buitenland; - De natuurlijke personen die in België ingeschreven zijn en die, met het oog op een tijdelijk verblijf in het buitenland, het voor hun reis gebruikte voertuigen wensen te exporteren. Natuurlijke personen met hun hoofdverblijfplaats in België kunnen slechts 1 tijdelijke exportplaat per jaar en per persoon aanvragen. 3.4 De tijdelijke plaat W Doel en geldigheidsduur Een plaat W is bestemd voor personen die tijdelijk in België verblijven. Geldigheidsduur: zie tabel in bijlage Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur Personen die een plaat W mogen aanvragen - De tijdelijk in België afwezige personen; - De natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een staat die geen partij is bij de verdragen inzake het wegverkeer; - De personen die het voorwerp uitmaken van een regularisatieprocedure tot het gekomen van een verblijfsvergunning in België; - De personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente; - Studenten uit een niet-eu-lidstaat gedurende de effectieve duurtijd van hun studies; - Personen uit een niet-eu-lidstaat die voor rekening van een buitenlandse firma een opdracht komen uitvoeren, voor de duur van deze opdracht; - Houders van een visum die in België een voertuig hebben gekocht voor een tijdelijk verblijf (idem voor personen die geen visum nodig hebben);

9 CENTREX Nieuwe tijdelijke kentekenplaten van korte duur 9/10 - Buitenlandse eigenaars van een voertuig dat ze naar België overbrengen of laten overbrengen zonder dat het een geldige buitenlandse nummerplaat draagt of nog geldig verzekerd is. 3.5 Onverenigbaarheden Voertuig ingeschreven onder plaat X - Kan nadien niet worden ingeschreven onder een tijdelijke plaat door een andere titularis (de plaat is bedoeld om een voertuig werkelijk te exporteren); - Voertuig kan later worden ingeschreven onder een gewone Belgische kentekenplaat, wanneer al de procedures in verband met dedouanering en BTW in orde zijn Voertuig ingeschreven onder plaat W - Kan later worden ingeschreven onder een tijdelijke plaat door een andere titularis, voor de vervaldatum van de W-inschrijving; - Indien de geldigheidsduur van de plaat W verstreken is, kan het voertuig enkel nog onder een normale plaat worden ingeschreven. 3.6 Misbruik Bij misbruik van een plaat X, zal de titularis van de inschrijving gedurende een periode van 5 jaar geen tijdelijke inschrijving meer kunnen krijgen, vanaf het ogenblik dat DIV kennis heeft genomen van het misbruik. 4 BIJLAGEN In bijlage vindt u een overzichtstabel van de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de geldigheidsduur, de toekenningsvoorwaarden, enzovoort 5 GEVRAAGD Gelieve uw medewerkers op de hoogte te brengen van deze informatie. CP Gerry Peeters Centrex Wegverkeer Coördinator Eric Troniseck Dossierbeheerder

10 Bijlage aan nota CENTREX , DK Inschrijving van Geldigheidsduur van de tijdelijke kentekenplaten van korte duur

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen)

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2016 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2015 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De commerciële kentekenplaten zouden normaalgezien tussen

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering.

Dit betekent meteen dat u de Belgische BIV en verkeersbelasting moet betalen. Op het algemeen principe is er één uitzondering. BUITENLANDSE NUMMERPLAAT IN BELGIE RIJDEN? Inhoud Het principe is duidelijk.... Op het algemeen principe is er één uitzondering.... Let wel, deze uitzondering... Hoe zit het met de Luxemburgse cross-borderleasing?...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

De Europese nummerplaat

De Europese nummerplaat De Europese nummerplaat Vanaf 16 november 2010 zullen alle kentekenplaten afgeleverd worden volgens Europees model. DIV zelf is volledig gesloten van 11 tot en met 15 november 2010. We kunnen via de toepassing

Nadere informatie

Europese Kentekenplaat

Europese Kentekenplaat De invoering van de Europese kentekenplaat Europese Kentekenplaat Historiek 7 karakters Robijnrood (RAL 3003) opschrift op witte achtergrond Voorafgegaan door het blauwe EU-symbool met wit B teken en 12

Nadere informatie

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen.

De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitsdocumenten voor Belgen. Afdeling I. Voorafgaande algemene bepalingen. 1. De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

De invoering van de Europese kentekenplaat

De invoering van de Europese kentekenplaat De invoering van de Europese kentekenplaat Europese Kentekenplaat Historiek 7 karakters Robijnrood (RAL 3003) opschrift op witte achtergrond Voorafgegaan door het blauwe EU-symbool met wit B teken en 12

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2013 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2012 VERVALLEN

PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2013 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2012 VERVALLEN PROCEDURE VOOR DE VERLENGING 2013 VAN DE COMMERCIËLE KENTEKENPLATEN DIE OP 31 DECEMBER 2012 VERVALLEN (natuurlijke personen en rechtspersonen) De procedure voor de verlenging van commerciële kentekenplaten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014)

CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN. (5 maart 2014) Directie Protocol - P1.1 CIRCULAIRE NOTA INSCHRIJVING VAN DE DIPLOMATIEKE VOERTUIGEN (5 maart 2014) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt

Nadere informatie

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN

VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN VOERTUIGEN ZONDER DOCUMENTEN : LAAT ZE STAAN Sinds 1 juni 2004 past België de Europese Richtlijn van 1999 toe betreffende de inschrijvingen van voertuigen. Ze heeft er 5 jaar mee gewacht (wettelijke en

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN.

STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. STEDELIJK PARKEERBELEID. TARIEVEN EN MODALITEITEN VAN DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAARTEN. DE GEMEENTERAAD; Artikel 1. Het gemeenteraadsbesluit van 28 april 2014 houdende de tarieven en modaliteiten van de

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN.

AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken AANVRAGEN OM MACHTIGING TOT VERBLIJF VOOR HUMANITAIRE REDENEN. Statistisch overzicht 2012 Dienst Vreemdelingenzaken: maandelijkse statistieken aanvragen machtiging

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ====================================================================

Wijzigingen: AB 2000 no. 11; AB 2004 no. 47; AB 2010 no. 17; AB 2011 no. 41 ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 10, vierde lid, 16, derde lid, en 17 van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens>

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten.

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten. Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een kentekenplaat... Vanaf 1

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

11 JUNI Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker Ziekenhuisapotheker--erkenningsprocedure 11 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker BS 08/07/2003

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Nota met getroffen beslissingen rond de invoering van de Europese kentekenplaat

Nota met getroffen beslissingen rond de invoering van de Europese kentekenplaat 12/11/2009 City Atrium - Vooruitgangstraat 56-1210 Brussel Nota met getroffen beslissingen rond de invoering van de Europese kentekenplaat 1. Inleiding Onderhavige nota is tot stand gekomen na overleg

Nadere informatie

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten

Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten STAD TONGEREN Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad Openbare vergadering van 26 februari 2014. Retributiereglement inzake bewonersparkeren en gemeentelijke parkeerkaarten De gemeenteraad,

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte De Europese Economische Ruimte 1 Schengen zone Verblijf < 3 maanden 2 Koninkrijk België Provincie: Arrondissement: Gemeente: Ref.: BIJLAGE 3TER (bijgewerkt 14/05/2008) MELDING VAN AANWEZIGHEID Afgeleverd

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

SPECIAAL DOSSIER : COMMERCIËLE PLATEN: handelaars - (Z) en proefritten - (ZZ) platen

SPECIAAL DOSSIER : COMMERCIËLE PLATEN: handelaars - (Z) en proefritten - (ZZ) platen SPECIAAL DOSSIER : COMMERCIËLE PLATEN: handelaars - (Z) en proefritten - (ZZ) platen MAART 2014 2 1. Inleiding... 5 2. Algemeen... 5 3. Toegelaten gebruik van de commerciële platen... 6 3.1. Handelaarsplaten...6

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 08/07/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2011 van 21 september 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de mededeling te krijgen van bepaalde

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

Geachte Dames, geachte Heren,

Geachte Dames, geachte Heren, Omzendbrief van 30 januari 2006 betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een Lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Directie-generaal Sociaal Beleid. Domein Regelgeving Kinderbijslag. Ministeriële Omzendbrief nr. 1 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Sociaal Beleid Domein Regelgeving Kinderbijslag Ministeriële Omzendbrief nr. 599 Omzendbrief aan de Mevrouwen Ministers, aan de Heren Ministers,

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Bijlage 7: Modelformulier Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van met bestuurder Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken

VREEMDELINGEN. Wijzigingen in de formulieren die de gemeentebesturen moeten gebruiken BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2007 Op 1 juni 2007 zijn de nieuwe bepalingen vervat in: de wet van 15

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

Uw bromfiets verdient een kentekenplaat!

Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Vanaf 11 december 2015 kan u via een regularisatieprocedure een kentekenplaat bekomen voor uw gebruikte bromfiets Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 -

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - 1 - Ministerieel besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer uit derde landen van honden en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2012 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie