EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL RIJBEWIJS

2 EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE o Wat is een Europees nationaal rijbewijs? De Europese categorieën en subcategorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische equivalenten o Rijden met een Europees nationaal rijbewijs o Geldigheid van de Europese nationale rijbewijzen ategorieën van groep 1 ategorieën van groep 2 o Europees rijbewijs en verval o Inschrijving van een Europees nationaal rijbewijs o Omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs o Vervallen Europees nationaal rijbewijs ategorieën van groep 1 ategorieën van groep 2 o Verlies van een Europees nationaal rijbewijs o Opeenvolgende en veelvuldige omwisselingen o Houder van een Europees rijbewijs die een nieuwe categorie verwerft in België o Bijlage 17-1 o Bijlage 17-2 BIJLAGEN o Lijst van gebieden en landen die Europese nationale rijbewijzen afleveren o Lijst van de Europese nationale rijbewijzen en de daarmee gelijkgestelde bewijzen o Lijst met adressen naar waar men de omgewisselde rijbewijzen kan terugzenden

3 NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Wat is een Europees nationaal rijbewijs? Onder het Europees nationaal rijbewijs verstaat men elk rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte werd afgeleverd (de lijst met gebieden en landen die Europese rijbewijzen afleveren, werd opgenomen als bijlage). Een rijbewijs wordt echter pas als Europees beschouwd, wanneer dit het recht verleent om voertuigen te besturen die behoren tot onderstaande Europese categorieën of tot de hiermee gelijkgestelde categorieën (dit geldt voornamelijk voor de oude rijbewijzen). Voorbeeld: Een Portugees rijbewijs dat enkel geldig is voor het besturen van een voertuig van de categorie landbouwtrekker (een niet-europese categorie), wordt niet beschouwd als een Europees nationaal rijbewijs. De volledige lijst van de Europese nationale rijbewijzen werd door de Europese ommissie vastgelegd (Beschikking 2000/275/EG). De Europese categorieën en subcategorieën en de daarmee gelijkgestelde Belgische equivalenten. In onderstaande tabel vindt u alle Europese categorieën en subcategorieën zoals bepaald in richtlijn 91/439/EEG. België heeft de subcategorieën A1 en B1 niet overgenomen. OPMERKINGEN: Europese categorieën en subcategorieën Gelijkgestelde Belgische categorieën A1 A< + code 72 A< A< A A B1 B + code 73 B B 1 1 D1 D1 D D BE BE 1E 1E E E D1E D1E DE DE 1. Bij omwisseling komt de subcategorie A1 overeen met de categorie A< + vermelding code 72. Het is onmogelijk om na twee jaar op basis van een categorie A< + vermelding code 72 zonder een examen de categorie A te verwerven. 2. Bij omwisseling van de subcategorie A1, wordt de code 72 niet vermeld indien het Europese rijbewijs eveneens geldig is voor de categorie A of A<

4 3. Bij omwisseling van de subcategorie B1, wordt de code 73 niet vermeld, indien het Europees rijbewijs eveneens geldig is voor de categorie B. Rijden met een Europees nationaal rijbewijs Iedere persoon die houder is van een geldig Europees nationaal rijbewijs mag rijden op de openbare wegen in België. De omwisseling van het rijbewijs is niet verplicht. (Voorlopige rijbewijzen en andere niet-belgische leervergunningen zijn echter niet geldig op het Belgisch grondgebied). Opgelet: de geldigheid van de categorieën van de groep is niet altijd de geldigheidsdatum die op het rijbewijs is vermeld (zie hieronder). NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Geldigheid van een Europees nationaal rijbewijs ATEGORIEËN VAN GROEP 1: (A1, A<, A, B1, B en BE) De geldigheidsduur van de categorieën van groep 1 is die welke op het Europees nationaal rijbewijs vermeld staat. ATEGORIEËN VAN GROEP 2: (1,, D1, D, 1E, E, D1E en DE) De geldigheidsduur voor de categorieën van groep 2 is beperkt tot maximaal 5 jaar vanaf de inschrijving in een Belgische gemeente. De geldigheidsduur kan ook eerder verstrijken, wanneer er op het Europese nationale rijbewijs een vervaldatum staat die korter is dan voornoemde 5 jaar. Inschrijving van een Europees nationaal rijbewijs Wanneer de houder van een Europees nationaal rijbewijs zich in en Belgische gemeente inschrijft, dan wordt hij verzocht om zijn Europees nationaal rijbewijs te laten registreren. Dankzij deze registratie is het nadien mogelijk om onder meer een Belgisch rijbewijs af te leveren wanneer het Europese rijbewijs verloren ging en dit zonder dat de houder ervan bij een buitenlandse overheid een bewijsdocument moet aanvragen. Bij een inschrijving onderscheidt men de volgende stappen: ondertekening van een verklaring op eer waarin de betrokkene verklaart al of niet houder te zijn van een Europees rijbewijs (bijlage 17-1) opmaak van een fiche waarop de gegevens van de betrokkene en van zijn rijbewijs worden genoteerd (bijlage 17-2) invoering van het Europese rijbewijs in het centrale bestand (code 06.22)

5 er wordt een volledige kopie genomen van het Europese nationale rijbewijs die aan de rijbewijsfiche zal worden gehecht. Een fotokopie van het Europese rijbewijs, met vermelding van de inschrijving in België, zal naar het land van afgifte van het RB worden opgestuurd, zodat de echtheid ervan eventueel kan worden gecontroleerd. Europees nationaal rijbewijs en verval Moet een ingezetene van België die houder is van een Europees nationaal rijbewijs (dat hij niet heeft omgewisseld) en aan wie een rijverbod werd opgelegd, zijn Europees nationaal rijbewijs omwisselen, wanneer zijn recht tot sturen opnieuw wordt hersteld? JA Wanneer men aan betrokkene een Belgisch rijbewijs met een beperkte geldigheid (voorlopige opheffing van het rijverbod), met gedeeltelijk rijverbod (rijverbod beperkt tot bepaalde categorieën), of met een beperkt rijverbod (rijverbod tijdens het weekend) moet afleveren. In dit geval dient het Belgische rijbewijs dat wordt afgeleverd, als omwisseling voor het Europese rijbewijs. Bij een volledig herstel van het recht tot sturen zal een Belgisch rijbewijs met een normale geldigheidsduur en zonder beperkingen, ter omwisseling van het Europese rijbewijs worden afgeleverd. Het Europese rijbewijs wordt ingehouden en teruggestuurd naar het land van afgifte. NEEN Wanneer er geen voorwaarden aan het rijverbod werden verbonden: geen examen of onderzoek met het oog op het herstel van het recht tot sturen, geen gedeeltelijk rijverbod (beperkt tot bepaalde categorieën), geen andere beperkingen (rijverbod tijdens het weekend). Na afloop van het opgelegde rijverbod, krijgt de houder zijn Europees rijbewijs terug en heeft hij geen enkele verplichting om dit document voor een Belgisch rijbewijs in te ruilen. Omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs WIE? Iedere persoon die in een Belgische gemeente is ingeschreven en houder is van een van de documenten vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 (zie hoofdstuk III). OMWISSELING VERPLIHT OF NIET? De omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs is niet verplicht, behalve: wanneer één of meerdere categorieën op het Europees nationaal rijbewijs vervallen zijn en opnieuw moeten worden gevalideerd (zie hiervoor over de geldigheid van de categorieën); bij een voorlopig of gedeeltelijk herstel in het recht tot sturen na een rijverbod en waarbij een Belgisch rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur of beperkt tot bepaalde categorieën, of met een rijverbod tijdens het weekend werd afgeleverd. In dergelijke gevallen wordt er dus een Belgisch rijbewijs afgeleverd ter omwisseling van het Europese rijbewijs. Wanneer nadien de

6 volledige opheffing van het rijverbod volgt, moet het Europese rijbewijs niet aan betrokkene worden teruggegeven. In plaats daarvan moet er een Belgisch rijbewijs worden opgemaakt en moet het Europese nationale rijbewijs naar het land van afgifte worden teruggestuurd. EHTHEIDSVERKLARING: De echtheid van de Europese nationale rijbewijzen kan enkel worden bevestigd door het land van afgifte. Dit gebeurt ofwel door de kopie van het rijbewijs bij de registratie of na de omwisseling ervan terug te sturen. Wanneer er ernstige twijfel bestaat over de echtheid van het Europees nationaal rijbewijs, dan kan hierover aan het land van afgifte uitsluitsel worden gevraagd, alvorens het rijbewijs om te wisselen. OMWISSELINGSVOORWAARDEN: Er zijn slechts 2 noodzakelijke voorwaarden: inschrijving van de houder in een Belgische gemeente en de verwerving van een identiteitsdocument zoals bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998; het Europees nationaal rijbewijs moet geldig zijn (indien één of meerdere categorieën vervallen zijn, zie volgend hoofdstuk). Verblijfsvoorwaarden (bij het verwerven van de Europese categorieën): Er moet geen enkele verblijfsvoorwaarde worden vervuld om de omwisseling van een Europees nationaal rijbewijs te verkrijgen. Het Europese rijbewijs kan perfect zijn verworven op het ogenblik dat de houder ervan in België verbleef. Op dezelfde manier kan iemand in een ander land een nieuwe categorie verwerven, terwijl deze persoon in België ingeschreven blijft. ERTIFIAAT VAN EHTHEID: Bij twijfel of onzekerheid over het rijbewijs dat ter omwisseling wordt aangeboden, kan bij het land van afgifte altijd een certificaat van echtheid worden gevraagd. Een dergelijk certificaat kan ook ter omwisseling worden aanvaard indien het originele rijbewijs verloren ging of gestolen werd. Uitzondering voor Frankrijk: Op vraag van Frankrijk mag een rijbewijs pas worden omgewisseld, wanneer er een recent certificaat van echtheid(maximum 3 maanden oud) met vermelding van de punten van de houder wordt voorgelegd. De houder moet ten minste nog over 1 punt beschikken.

7 VOORLOPIG RIJBEWIJS, ATTEST VAN SLAGEN VOOR DE RIJEXAMENS OF DOOR EEN RIJSHOOL AFGEGEVEN GETUIGSHRIFT VAN ONDERRIHT OF BEKWAAMHEID Een voorlopig rijbewijs, een leervergunning, een attest van slagen voor het rijexamen, een door een rijschool afgegeven getuigschrift van onderricht of bekwaamheid, of ieder ander document dat geen geldig Europees nationaal rijbewijs is (of geen certificaat van echtheid is zoals in het bovengenoemde punt), komt op geen enkele manier in aanmerking voor omwisseling. Enkel een Europees rijbewijs of een certificaat van echtheid zoals omschreven in het voorgaande punt komen in aanmerking voor omwisseling. OMWISSELINGSPROEDURE: Voorlegging van een Europees nationaal rijbewijs en / of een certificaat van echtheid van het land van afgifte Invoering van het Europese rijbewijs in het centrale bestand, indien dit nog niet is gebeurd. Opmaak van een aanvraag om een rijbewijs (bij de gevraagde categorieën wordt het certificaat betreffende de geldigheid en de echtheid van het Europees rijbewijs vermeld) Betaling van de retributie (16 euro als dit het eerste Belgische rijbewijs is dat aan betrokkene wordt afgegeven, 11 euro indien hij al eerder een Belgisch rijbewijs verkreeg) Opmaak van het Belgische rijbewijs (code 70/ code van het land / nummer van het Europese rijbewijs in het vakje beperkingen / vermeldingen naast iedere categorie die wordt omgewisseld) Opmaak van een rijbewijsfiche Invoering van het nieuwe rijbewijs in het centrale bestand. Volledige kopie van het Europees nationaal rijbewijs die aan de rijbewijsfiche zal worden gehecht Het Europese rijbewijs of het certificaat (in geval van verlies) wordt teruggestuurd naar het land van afgifte naar het adres dat op de lijst (zie bijlage) vermeld is. NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS

8 VOORBEELD VAN EEN OMWISSELING Voorbeeld van de omwisseling van een rijbewijs van Gibraltar (Groot-Brittannië) geldig voor de categorieën B1 en B, verworven in 2001 en de categorieën 1 en, verworven in De houder van het rijbewijs van Gibraltar komt in België aan op 13/01/2004. Op 07/09/2006 wisselt hij zijn Gibraltarees rijbewijs om tegen een Belgisch rijbewijs. EUROPEES RIJBEWIJS UITGEGEVEN DOOR GIBRALTAR GELIJKGESTELDE ATEGORIEËN at RB Gibraltar Gelijkgestelde Belgische categorieën B1 B + code 73 (*) B B 1 1 (*): ode 73 houdt een beperking in, maar daar de aanvrager eveneens houder is van een rijbewijs categorie B zonder beperking, wordt deze beperking niet vermeld. DE ATEGORIEËN DIE OP HET BELGISHE RIJBEWIJS MOETEN WORDEN OVERGENOMEN ZIJN DUS: B, 1 EN + DE ATEGORIE A3 (DEZE ATEGORIE WORDT AUTOMATISH OP IEDER BELGISH RIJBEWIJS TOEGEKEND) Afgiftedatum: De afgiftedata die op het Belgische rijbewijs moeten worden overgenomen, zijn de data waarop deze categorieën werden verworven. De afgiftedatum voor de categorie A3 is de afgiftedatum van het Belgische rijbewijs (07/09/2006). ategorie Afgiftedatum A3 07/09/2006 B 10/07/ /07/ /07/2002 Vervaldatum: De categorieën van groep 1 zijn permanent geldig (uitgezonderd medische reden) De categorieën van groep 2 blijven geldig zonder medisch rijgeschiktheidsattest, gedurende 5 jaar vanaf de inschrijvingsdatum in het register van een Belgische gemeente of zijn beperkt geldig tot de vervaldatum vermeld op het Europese rijbewijs, indien deze korter is dan 5 jaar. Dit is hier niet het geval (de categorie is geldig tot 2050). Na deze datum moet de houder een medisch onderzoek voor groep 2 ondergaan. In ons voorbeeld is de houder aangekomen op 13/01/2004, de vervaldatum voor de categorie en de subcategorie 1 is dus 12/01/2009.

9 ategorie Vervaldatum A3 Permanent B Permanent 1 12/01/ /01/2009 Omwisselingscode: De omwisselingscode die in het vakje beperkingen/vermeldingen moet worden ingevuld, is 70/landcode/nummer van het Europese rijbewijs. De code wordt niet vermeld voor de categorie A3 die niet werd omgewisseld. De landcode van Gibraltar is UK Het nummer moet op het Europese rijbewijs worden overgenomen. BELGISH RIJBEWIJS DAT TER OMWISSELING WORDT AFGEGEVEN Bladzijden 3 en 4 Bladzijde 5 Het vakje bezoldigd vervoer blijft leeg.

10 Vervallen Europees nationaal rijbewijs Een vervallen Europees nationaal rijbewijs kan tegen een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld, maar dan moet men er zich van vergewissen dat de houder geen rijverbod heeft gekregen in het land dat het Europese rijbewijs heeft afgegeven, daar een omwisseling dan onmogelijk is. De houder moet dus een certificaat van het land van afgifte voorleggen waarin de categorieën waarvoor hij geen rijverbod heeft, vermeld zijn (meestal is het zo dat de houder geen certificaat zal krijgen, wanneer hij een rijverbod heeft). ATEGORIE VAN GROEP 1 (A<, A, B EN BE) Het certificaat dat wordt afgegeven door het land van afgifte, volstaat voor de omwisseling. Het vervallen rijbewijs wordt ingehouden en opgestuurd naar het land van afgifte samen met het certificaat. ATEGORIE VAN GROEP 2 (1,, 1E, E, D1, D, D1E EN DE) Voor de hernieuwing van de categorieën behorend tot groep 2 moet het certificaat van het land van afgifte bovendien samen met een medisch rijgeschiktheidsattest voor groep 2 (onderzoek ondergaan in België) worden voorgelegd. Het vervallen rijbewijs zelf moet samen met het certificaat naar het land van afgifte worden teruggestuurd. Verlies van een Europees nationaal rijbewijs In geval van verlies van een Europees nationaal rijbewijs moet de houder een verklaring van verlies voorleggen, en dan kan er een Belgisch rijbewijs worden afgeleverd: ofwel op basis van de gegevens die verkregen werden bij de registratie van het Europese rijbewijs; ofwel op basis van een certificaat van echtheid van het land van afgifte. In beide gevallen moet het land van afgifte op de hoogte worden gebracht van de omwisseling door de fotokopie van het Europese rijbewijs of het certificaat terug te sturen. NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS

11 NIEMAND KAN HOUDER ZIJN VAN MEER DAN EEN EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS Opeenvolgende en veelvuldige omwisselingen OPEENVOLGENDE OMWISSELINGEN Naarmate zijn verblijfplaats verandert, kan een persoon door opeenvolgende omwisselingen telkens een verschillend Europees nationaal rijbewijs hebben gehad en kan hij in verschillende landen nieuwe categorieën hebben verworven (voorbeeld: iemand woont achtereenvolgens in Duitsland, Hongarije, Frankrijk en ten slotte in België. In Duitsland behaalde hij het rijbewijs categorie B, in Hongarije heeft hij zijn rijbewijs omgewisseld, in Frankrijk heeft hij categorie verworven en nu vraagt hij in België de omwisseling van zijn rijbewijs). Wanneer deze persoon de omwisseling tegen een Belgisch rijbewijs vraagt, dan moet men goed oppassen dat de datum waarop iedere afzonderlijke categorie werd verworven, overeenstemt met de datum waarop deze categorie voor het eerst werd verworven en dat de landscode (70/land/nummer) die van het land is waar deze categorie voor de eerste keer werd behaald (in het voornoemde voorbeeld: Duitsland voor de categorie B en Frankrijk voor de categorieën 1 en ). Opgelet: Wanneer bepaalde categorieën die oorspronkelijk in België werden verworven, vervolgens in één of meerdere andere landen werden omgewisseld, dan worden deze categorieën, wanneer de houder bij zijn terugkeer in België opnieuw de omwisseling vraagt, zonder omwisselingscode op het Belgische rijbewijs vermeld. Indien alle categorieën oorspronkelijk in België werden behaald, dan moet er geen enkele landscode op het Belgische rijbewijs worden vermeld, en wanneer het oorspronkelijke rijbewijs zich nog in het archief van de gemeente bevindt, dan kan dit document kosteloos aan de betrokkene worden teruggegeven (in ruil voor zijn Europees rijbewijs). VEELVULDIGE OMWISSELINGEN De aanvrager heeft het volste recht om op verschillende momenten en meermaals de omwisseling van bepaalde categorieën van het Europese rijbewijs te vragen. De aanvraag tot omwisseling van Europese categorieën is op geen enkele manier beperkt, noch in tijd noch in het aantal keren dat men deze aanvraagt. Een persoon kan aanvankelijk de omwisseling aanvragen voor één of meerdere categorieën en dan later de omwisseling aanvragen voor andere categorieën, ofwel omdat hij al houder was van deze categorieën, maar deze niet allemaal samen wou omwisselen, ofwel omdat hij de nieuwe categorieën pas later heeft verworven (men kan nieuwe categorieën in een ander Europees land behalen, terwijl men in België ingeschreven blijft). Het spreekt vanzelf dat het Europese rijbewijs dat wordt omgewisseld, niet door betrokkene zelf wordt bijgehouden. Bij een tweede (3 e, 4 e, ) omwisseling moet hij een certificaat of een nieuw Europees nationaal rijbewijs ter omwisseling kunnen afgeven.

12 Houder van een Europees rijbewijs die een nieuwe categorie verwerft in België Wanneer iemand in België een nieuwe categorie verwerft, terwijl hij al houder is van een Europees nationaal rijbewijs (dat geldig is voor andere categorieën), dan moet hij zijn Europees rijbewijs omruilen voor een Belgisch rijbewijs om de nieuw verworven categorie te verkrijgen. Zowel de omwisseling van het Europese rijbewijs als het toevoegen van de nieuw verworven categorie kan in één bewerking op één enkel Belgisch rijbewijs worden uitgevoerd, waardoor de retributie slechts één keer moet worden geïnd. BIJLAGE 17-1 VERKLARING OP EER Ondergetekende... geboren te... op..., verklaart op eer - geen houder te zijn van een rijbewijs afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (*) - houder te zijn van een rijbewijs... (afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (*) Gedaan te... op... (Handtekening) (*) Schrappen wat niet past.

13 BIJLAGE 17-2 INLIHTINGENFIHE RIJBEWIJS VAN... (Land van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte die het document heeft afgeleverd) NAAM:... VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS :... GEBOORTEDATUM:... Nr. :... Afgeleverd te... op... Geldig tot:... (Fotokopie als bijlage) Gelijkgestelde Belgische categorieën: (Afgiftedatum invullen) <25 KW < 0,16 KW/Kg A A B B 1 D D1 D B 1 E D1 D < 3500 Kg < 1+8 PL < 7500 Kg < 1+16 PL < Kg < 12000Kg

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN

EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 27 EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE INTITULE N DE PAGE DATE MISE A JOUR Wat is een Europees nationaal rijbewijs? 2 20/11/2012 De Europese categorieën en de daarmee gelijkgestelde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL

HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL HOOFDSTUK 12 SCHOLING LESSEN MET DE RIJSCHOOL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. THEORETISCHE LESSEN...2 II. PRAKTISCHE LESSEN EN GELDIGHEID...2 1. Verplichte lessen... 2 2. Vervolmakingslessen... 2 III. MINIMUM

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

De voorlopige identiteitskaart van Belg

De voorlopige identiteitskaart van Belg Hoofdstuk III. - De voorlopige identiteitskaart van Belg Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een identiteitskaart tijdens de dagen onmiddellijk

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE

BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN NIET-EUROPESE TITEL Inhoudsopgave PAGINANUMMER DATUM BIJWERKING ALGEMEEN Wat is een niet-europees buitenlands nationaal rijbewijs? 3 20/11/2012 Rijden met een niet-europees

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

NATIONALE RIJBEWIJZEN

NATIONALE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 28 BUITENLANDSE NIET-EUROPESE NATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Wat is een buitenlands niet-europees nationaal rijbewijs... 4 2. Rijden met een buitenlands niet-europees

Nadere informatie

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. Publicatie : 30-04-1998 HOOFDSTUK VIII. - Retributies Art. 61-63 HOOFDSTUK IX. - Inspectie en controle Art. 64 HOOFDSTUK X. [1 - Het rijbewijs

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95)

Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) B e r i c h t ingangsdatum 2 juli 2014 ter herinnering geldig tot nader bericht vervangt Rijbewijs D + vakbekwaamheid met vervaldatum 09 / 09 / 2015 (code 95) Aan alle werknemers houder van een rijbewijs

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--TANDARTS-SPECIALIST--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van tandarts-specialist afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden

Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden Veel gestelde vragen (FAQ) Identificatie van paarden 1/ In welke mate gelden de identificatievoorschriften uit het koninklijk besluit van 16 juni 2005 voor uit het buitenland afkomstige paarden? Wat wordt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 03 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE INTITULE BLADZIJDE UP TO DATE Wie kan een belgische rijbewijs bokomen? (schéma) 2 4/11/2010 Met welk rijbewijs mag men rijden in België? (schema) 3 4/11/2010

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs. - (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-04-1998 en tekstbijwerking tot 29-01-2008) Zie wijziging(en) Bron : VERKEERSWEZEN Publicatie

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395)

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Datum: 12 april 2016 3 B 0990p Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Doelgroepen 3 2. Verklaring van Rijvaardigheid (doelgroep C, D en

Nadere informatie

paarkeerkaart voor personen met een handicap

paarkeerkaart voor personen met een handicap Directie generaal Personen met een handicap Ten dienste van de burger paarkeerkaart voor personen met een handicap Table des matières PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 1. Wat?... 3 2. Waarvoor

Nadere informatie

Vraag en antwoord T-rijwijs

Vraag en antwoord T-rijwijs Vraag en antwoord T-rijwijs Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

1. haar pas een maand na inlevering van haar Belgisch rijbewijs een Nederlands rijbewijs heeft geleverd;

1. haar pas een maand na inlevering van haar Belgisch rijbewijs een Nederlands rijbewijs heeft geleverd; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken bij de Dienst Wegverkeer (RDW) bij haar aanvraag om een Belgisch rijbewijs om te wisselen voor een Nederlands rijbewijs. Zij klaagt er met

Nadere informatie

(Bijna) alles over rijbewijzen

(Bijna) alles over rijbewijzen (Bijna) alles over rijbewijzen Categorie: Bevoegdheden: AM A Met dit rijbewijs mag je een bromfiets besturen. een motor (of scooter); een motor (of scooter) met zijspan; een motor (of scooter) met aanhangwagen.

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 574 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met aanvullende implementatie van richtlijn 2006/126/EG en enkele aanpassingen van redactionele

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Algemeen

Vraag en antwoord. Algemeen T-rijbewijs Rijd je wel eens op een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid? Let dan op: in Nederland is per 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs ingevoerd. Vanaf dan moet iedere bestuurder van een landbouwof

Nadere informatie

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten

Coordinatie--MB-31-01-2008--Lijst-van-opleidingstitels--VERLOSKUNDIGE--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van verloskundige afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 16 Artikel 1. Onder

Nadere informatie

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006.

Deze richtlijn dient nog omgezet te worden in Belgisch recht. De termijn voor omzetting verstrijkt op 30 april 2006. Datum: 10-05-2006 B.S.: 26-05-2006 Omzendbrief betreffende overschrijden van omzettingstermijn richtlijn 2004/38 betreffende het verblijf van EU-onderdanen en hun familieleden Verlenging overgangsperiode

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs

De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs De geschiedenis van het Nederlandse rijbewijs 1906 Nederland kent sinds 1 januari 1906 een officieel landelijk geldend rijbewijs. Voor die tijd gaf het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunningen

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN

VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be VAKANTIE 2009 IDENTITEITSDOCUMENTEN Juni 2009 De zomervakantie is in aantocht en

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN

(Niet-wetgevingshandelingen) BESLUITEN 22.1.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 19/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) ESLUITEN ESLUIT VN E OMMISSIE van 18 december 2012 inzake gelijkwaardigheid tussen bepaalde categorieën van rijbewijzen

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap Wat?...2 Waarvoor dient de parkeerkaart?...2 Heb ik recht op de parkeerkaart?...3 Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen?...4 Hoe en wanneer krijg ik mijn parkeerkaart?...11

Nadere informatie

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1

Art. 1. Parkeerkaart voor mensen met een handicap M.B. 07.05.99. Artikel 1 Art. 1 2012-0105 er (*) Artikel 1 [1 De kaart bedoeld in artikel 27.4.3. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, kan uitgereikt worden

Nadere informatie

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING

BASISREGELING ACTIEVE VEREDELING Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Marktordening Prinses Beatrixlaan 2 2505 AL Den Haag Postbus 93119 2509 AC Den Haag www.rvo.nl T regelgeving 088-6026850

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen

HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Louizalaan 500 1050 Brussel Tel.: 02/209.05.50 Fax: 02/209.05.68 E-mail: info@belgianchambers.be De Federatie

Nadere informatie

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) 12921/12 TRA S 256 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen!

PASPOORT? OPGELET: Bij ontbrekende bewijsstukken is uw dossier onvolledig en kunnen wij uw aanvraag niet behandelen! WELKE DOCUMENTEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE AANVRAAG VAN EEN PASPOORT? Het aanvraagformulier Aanvraag voor een minderjarige: te ondertekenen door beide ouders (behalve uitzonderlijke gevallen) of door de voogd

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie