OPENBARE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 Datum Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op donderdag 3 september 2015 te uur in de raadzaal, met volgende punten op de dagorde: 1. Verslag vorige vergadering OPENBARE VERGADERING 2. Lokale politie: Mobiliteitscyclus 2015/4 3. OCMW: jaarrekening AGBS: verdaging datum voorlegging jaarrekening Belasting op wedkantoren 6. Bijzonder politiereglement Rock Schoten 7. Aanpassing diplomavoorwaarden groendeskundige 8. Openverklaring betrekking beleidsmanager grondgebiedzaken als knelpuntberoep 9. Statuten SeniorenAdviesRaad (SAR) gemeente Schoten 10. Aanpassing collectiebeleidsplan 11. Gratis grondafstand: Ooievaarsdreef 12. Aanvullende reglementen van de politie op het wegverkeer 13. Aanstellen van een outplacementbureau om ontslagen werknemers een begeleidingsprogramma aan te bieden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 14. Levering en installatie RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de Braembibliotheek - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 15. Leveren en implementeren van software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 16. Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing Remmicom Rol.net - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

2 17. Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 18. Conceptuele aanpassing ereloonovereenkomst 'uitbreiding schoolgebouw GAMW' 19. Vernieuwen voetpaden in diverse straten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze gemeentesecretaris dd., Anne Mieke De Potter voorzitter gemeenteraad, Gerd Adriaensen

3 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2015 OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Voorstel tot goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 25 juni LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2015/4 De gemeenteraad dient de ambten aan te duiden die voor mobiliteit in aanmerking komen, op advies van de korpschef. De behoeftebepaling van de 4 e cyclus 2015 dient aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer te worden meegedeeld. Er wordt hierbij voorgesteld om volgende plaatsen open te stellen: Operationeel kader: - 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie ELPZ - 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ. Tevens dient de gemeenteraad de selectiemodaliteiten te bepalen. Hierbij wordt voorgesteld om volgende voorwaarden te weerhouden: - voorwaarde 2: het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies van de korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt - voorwaarde 5: het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. Tevens wordt voorgesteld om te voorzien in een mobiliteitsreserve die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot de publicatie van de 2 e navolgende cyclus. 3. OCMW: JAARREKENING 2014 De gemeenteraad wordt verzocht om akte te nemen van de jaarrekening dienstjaar 2014 van het OCMW Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten op 8 juli AGBS: VERDAGING DATUM VOORLEGGING JAARREKENING 2014 Voorstel om de behandeling van de jaarrekening 2014 van het AGB te verdagen naar de gemeenteraad van oktober 2015.

4 5. BELASTING OP WEDKANTOREN Het algemene principe is dat steden en gemeenten geen belastingen mogen heffen op de spelen en weddenschappen zoals vermeld in het wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). Artikel 74 van het WIGB voorziet een uitzondering voor de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen die gelopen worden in het buitenland. Deze gemeentebelasting mag, per wedkantoor, niet meer bedragen dan 62 euro per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan. De activiteiten van wedkantoren verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandel en belasten daardoor de gemeentelijke diensten en lokale politie bij de handhaving van de openbare orde en openbare reinheid, gezondheid en milieu. Een teveel van zulke zaken zou tevens de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum schaden. Daarom wordt voorgesteld om een belasting op de wedkantoren in te voeren teneinde: - het aantal wedkantoren op het grondgebied van Schoten te beperken - op die manier het gokken tegen te gaan. De financiële drempel blijft behoorlijk laag, enerzijds omdat er geen openingsbelasting mag voorzien worden en anderzijds omdat het maximumbedrag van 62 euro per maand aan de lage kant ligt. De gemeenteraad wordt verzocht om het belastingreglement op wedkantoren goed te keuren. 6. BIJZONDER POLITIEREGLEMENT ROCK SCHOTEN Het toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen wordt geregeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. De wet laat persoonscontrole door een private bewakingsfirma op een openbare plaats toe (zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk park) indien: - het evenement uitsluitend van culturele, folkloristische, commerciële of sportieve aard is - de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat tijdens het evenement de openbare orde zal verstoord worden - een politiereglement de afbakening van de zone waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt en de bewakingsonderneming die de opdracht zal uitvoeren, bepaalt - het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden bepaalt, deze worden zichtbaar aangeduid op een wijze bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken (borden). Gelet op de inschakeling van private bewakingsagenten tijdens de uitvoering van het evenement Rock Schoten op zaterdag 8 augustus 2015, de lokale politie dit zeer aanmoedigt en er geen gemeenteraad meer was voor het evenement, werd een politiereglement opgesteld dat werd goedgekeurd door de burgemeester. Enkel op deze manier kunnen private bewakingsagenten opereren op het openbaar domein en aan persoonscontrole van bezoekers doen.

5 De gemeenteraad wordt verzocht om het besluit burgemeester te bekrachtigen en het politiereglement dat in samenspraak met brandweer, lokale politie, evenementencoördinator en dienst integrale veiligheid werd opgesteld, goed te keuren. 7. AANPASSING DIPLOMAVOORWAARDEN GROENDESKUNDIGE In de huidige Rechtspositieregeling personeel gemeente Schoten zijn de diplomavoorwaarden van groendeskundige identiek aan deze van milieudeskundige. Deze voorwaarden zijn echter niet in overeenstemming met de functievereisten van een groendeskundige. De diplomavoorwaarden van groendeskundige dienen dan ook te worden aangepast. Deze wijziging van de diplomavoorwaarden werd via aan de vakbonden voorgelegd en een eenparig protocol van akkoord werd getekend. Er werd eveneens gunstig advies verleend door de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad wordt verzocht de wijziging van de diplomavoorwaarden voor de functie van groendeskundige goed te keuren. 8. OPENVERKLARING BETREKKING BELEIDSMANAGER GRONDGEBIEDZAKEN ALS KNELPUNTBEROEP In de gemeenteraad van 30 april 2015 werd de statutaire betrekking van beleidsmanager grondgebiedzaken open verklaard om te begeven bij wijze van aanwerving. Slechts 3 kandidaten boden zich aan, waarvan maar 2 kandidaten ook effectief deelnamen aan het examen. Omdat geen van beide kandidaten slaagde voor het examen, dient de functie opnieuw te worden open verklaard. Voorgesteld wordt om de functie nu open te verklaren als knelpuntberoep, waardoor de relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige meegeteld kan worden bij de vaststelling van de wedde. Hierdoor worden misschien meer kandidaten aangetrokken. De gemeenteraad wordt verzocht de betrekking van beleidsmanager grondgebiedzaken open te verklaren als knelpuntberoep en de datum van indiening van de kandidaturen te bepalen op 2 oktober 2015 om uur. 9. STATUTEN SENIORENADVIESRAAD (SAR) GEMEENTE SCHOTEN De seniorenraad werkte nieuwe statuten uit, ter vervanging van deze goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 oktober De gemeenteraad wordt verzocht de nieuwe statuten goed te keuren.

6 10. AANPASSING COLLECTIEBELEIDSPLAN Op 25 september 2008 werd het collectiebeleidsplan van de bibliotheek goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit collectiebeleidsplan vertrok vanuit de regelgeving van het cultuurdecreet van 13 juli Intussen is er een nieuw decreet lokaal cultuurbeleid goedgekeurd op 6 juli 2012, dat in werking trad op 1 januari De beheerraad van de bibliotheek adviseerde op 21 mei 2015 om het luik bibliotheekwetgeving van het collectiebeleidsplan hieraan aan te passen. De verwijzing naar de artikelen 2 en 10 van het Cultuurdecreet van 13 juli 2001 wordt dan vervangen door een verwijzing naar de artikelen 2 en 9 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. De gemeenteraad wordt verzocht om het aangepaste collectiebeleidsplan goed te keuren. 11. GRATIS GRONDAFSTAND: OOIEVAARSDREEF In de verkavelingsvergunning (N377) die op 11 februari 2014 werd verleend voor het verkavelen van een terrein in 2 loten voor vrijstaande bebouwing aan de Ooievaarsdreef z.n. te Schoten, werd als voorwaarde opgelegd dat een afstand van wegbedding van lot 5 dient te gebeuren aan de gemeente Schoten. Per bericht van 31 maart 2014 had het notariskantoor F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw een ontwerp van akte bezorgd voor de gratis grondafstand van een perceel grond (eigendom van de familie Saen), aan de Ooievaarsdreef, kadastraal gekend als (lot 5), 1 ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107s7 met een oppervlakte van 808 m², volgens het opmetingsplan van 9 augustus 2013 van landmetersbureau Geomodus cvba. De kosteloze verwerving voor openbaar nut van dit grondperceel en het ontwerp van notariële akte werd door de gemeenteraad op 24 april 2014 goedgekeurd. De akte werd uiteindelijk niet verleden omdat het notariskantoor een probleem van verschillende oppervlaktes had ontdekt m.b.t. de huidige grondafstand en de gratis grondafstand die in 2013 door de familie Saen is gebeurd van een ander perceel aan de Ooievaarsdreef. Meer bepaald heeft de familie Saen ter uitvoering van de verkavelingsvergunning van 4 december 2012 (N370), in 2013 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2013) het perceel, kadastraal gekend als 1 ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107x6 met een oppervlakte van 21,70 m², volgens het opmetingsplan van 3 september 2012 van landmetersbureau Geomodus cvba, afgestaan aan de gemeente Schoten. Het notariskantoor heeft bij het landmetersbureau Geomodus bijkomende informatie opgevraagd. Intussen heeft de landmeter het verschil in oppervlakte kunnen verklaren en werd op 3 juni 2015 een aangepast opmetingsplan opgemaakt. Per bericht van 29 juni 2015 heeft het notariskantoor ook een aangepast ontwerp van akte bezorgd. De kosten van de gratis grondafstand zijn ten laste van de afstanddoeners.

7 De gemeenteraad wordt in eerste instantie verzocht haar besluit van 24 april 2014 in te trekken en vervolgens akkoord te gaan met de kosteloze verwerving van dit grondperceel voor openbaar nut volgens het opmetingsplan van 3 juni 2015 en het nieuwe ontwerp van notariële akte goed te keuren. 12. AANVULLENDE REGLEMENTEN VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: a) BREDABAAN (N1): PARKEERVERBOD BERMEN Op de onverharde berm langs de Bredabaan tussen huisnummers 1165 en 1205 mag er geparkeerd worden. Doordat er vrachtwagenbestuurders regelmatig de nacht doorbrengen verandert deze grasstrook echter in een onverzorgde en oneffen modderpoel, die door dit uitzicht ook sluikstorten aantrekt. De verkeerscommissie adviseert hier het instellen van een parkeerverbod, eventueel bekrachtigd met paaltjes of soortgelijk straatmeubilair. Voor de vrachtwagens zijn er in de omgeving voldoende alternatieven. Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer gaat akkoord met een parkeerverbod in deze zone, maar niet met het fysiek belemmeren van het parkeren op de bermen. Dat bemoeilijkt het onderhoud ervan. Handhaving door de politie moet volstaan. Deze maatregel moet goedgekeurd worden bij gemeenteraadsbesluit; een ontwerp van aanvullend reglement en signalisatieschets werd toegevoegd. Aangezien het een weg betreft die in beheer is van het Agentschap Wegen en Verkeer, moeten ook zij hun goedkeuring geven. b) VENUSSTRAAT 36: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP c) WILGENDAALSTRAAT 40: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP d) JAN VAN EYCKSTRAAT 4: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 13. AANSTELLEN VAN EEN OUTPLACEMENTBUREAU OM ONTSLAGEN WERKNEMERS EEN BEGELEIDINGSPROGRAMMA AAN TE BIEDEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden hervormt de opzeggingstermijnen en bevordert het outplacement. Dit houdt in dat de gemeente Schoten vanaf 1 januari 2014 verplicht is om aan elk personeelslid, dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, een outplacementbegeleiding aan te bieden.

8 Een outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen, die op kosten van de werkgever, door een derde individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe betrekking te vinden. De contractuele personeelsleden van de openbare sector, die vanaf 1 januari 2014 ontslagen worden en recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken of een ontslagvergoeding die hiermee overeenstemt, hebben recht op een outplacementbegeleiding. Personeelsleden, die omwille van dringende reden ontslagen worden, hebben geen recht op een begeleiding. Een ontslagen werknemer, die een opzegtermijn of vergoeding van minstens 30 weken krijgt, heeft recht op 60 uren begeleiding, die binnen 12 maanden moeten worden gevolgd. Als het personeelslid een opzegvergoeding krijgt, mogen er 4 weken loon aangerekend worden en van de opzegvergoeding afgetrokken worden. Tot 31 december 2015 kan en mag het outplacement geweigerd worden en moeten er geen 4 weken aangerekend worden, maar vanaf 1 januari 2016 zal de opzegvergoeding sowieso met 4 weken loon worden verminderd ongeacht of de werknemer het outplacement aanbod aanvaardt of niet. Als het personeelslid de opzeg moet presteren, heeft hij/zij ook recht op 60 uur begeleiding, waarvoor hij/zij vrijstelling krijgt om deze begeleiding tijdens de uren te volgen. Een personeelslid dat ontslagen wordt, heeft recht op 1 dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof per week en tijdens dit verlof kan ook een outplacementbegeleiding gevolgd worden. Omwille van hogergenoemde is het noodzakelijk om een procedure op te starten tot aanduiding van een outplacementbureau. Het budget voor 4 jaar wordt op ,00 euro geraamd. Dit budget zal voorzien worden op artikelnummer 1419/5121/ , van het exploitatiebudget 2016 en de volgende jaren. De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming voor de opdracht Aanstellen van een outplacementbureau om ontslagen werknemers een begeleidingsprogramma aan te bieden, goed te keuren en akkoord te gaan om hiertoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren. 14. LEVERING EN INSTALLATIE RFID-GEBASEERD BALIE- AUTOMATISERINGSSYSTEEM VOOR DE BRAEMBIBLIOTHEEK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De gerenoveerde Braembibliotheek zal voorzien worden van een geautomatiseerd uitleensysteem door middel van RFID (radio frequency identification). RFID dient ter identificatie van goederen op afstand, met behulp van radiogolven. De goederen zijn daartoe met zogenaamde rfid-tags uitgerust, kleine chips waarin informatie is opgenomen en een antenne die deze via radiogolven uitzendt. Zelfscanbalies in bibliotheken werken met deze technologie. Op het budget van de bibliotheek werd een bedrag voorzien van ,00 voor deze zelfscan en een betaalautomaat. De bibliotheek heeft hiervoor subsidies aangevraagd en gekregen van de provinciale overheid voor een bedrag van tot op heden ,00.

9 De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming voor de opdracht Levering en installatie RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de gemeentelijke openbare bibliotheek Schoten goed te keuren en akkoord te gaan om hiertoe een open offerteaanvraag te voeren. 15. LEVEREN EN IMPLEMENTEREN VAN SOFTWARE VOOR DE UPGRADE VAN DE BESTAANDE BEELDBANK TOT EEN VOLWAARDIGE ERFGOEDBANK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Picturae, leverancier van onze beeldbank die werd aangekocht in 2006, is sinds 2010 overgestapt op een volledig nieuwe architectuur voor het beheer van haar beeldbanken. Sinds dan was er in Schoten ook de intentie om over te schakelen naar het nieuwe systeem van Picturae (Memorix Maior) of naar een nieuwe leverancier. Tot nu echter draait de beeldbank nog steeds op het oude systeem Memorix 2. Omdat ook de provincie werkte aan een eigen erfgoedbank die voor gemeenten ter beschikking zou gesteld worden, werd hierop gewacht in de hoop hierbij te kunnen aansluiten. De aanbesteding van deze erfgoedbank is gebeurd, er werd ook een testgroep samengesteld (waar Bob Chabot ook deel van zou uitmaken), maar sinds vele maanden is het hier rond weer helemaal stil. Er werd enkel nog gemeld dat de testfase tijdelijk werd stopgezet. Over voorwaarden voor de gemeenten die zouden aansluiten is nog helemaal niets bekend gemaakt. Het is ook onduidelijk in hoeverre erfgoed in de toekomst nog tot de bevoegdheden van de provincie zal blijven behoren. We kunnen niet blijven wachten op de provincie. Daarnaast werden op diverse intergemeentelijke fora (vrijetijdsoverleg regio , opstart intergemeentelijke samenwerking Biscuit, overleg cultuurcentra regio, ) de collega s van de buurgemeenten bevraagd of er interesse was om een intergemeentelijke aanbesteding van een erfgoedbank te doen. Dit echter zonder resultaat. Overschakelen is al geruime tijd prangend, maar vanaf 2015 worden alle data van Memorix 2 (dus ook die van Schoten) op een aparte server opgeslagen (o.w.v. veiligheidsredenen). Eventuele problemen kunnen mogelijk niet meer opgelost worden. De nieuwe architectuur van Picturae biedt vele nieuwe mogelijkheden: webtoegang voor het beheren van materiaal, tal van andere bestandsformaten kunnen opgeladen worden (geluid, film, ), een nieuwe beschrijvingsaanpak waardoor beschrijvingen over objecten heen gedeeld kunnen worden (vb. één beschrijving van de geschiedenis van de Sint-Cordulakerk kan aan alle foto s gekoppeld worden waarop de kerk getoond wordt), het beschrijven van de gegevens werd nog makkelijker gemaakt, de collectie is beter doorzoekbaar op de gelinkte website, De samenwerking met Picturae is steeds vlot verlopen. Een volledige overdracht van gegevens tussen Memorix 2 en Memorix Maior wordt door Picturae verzekerd. Bovendien kan Picturae een heel aantal andere mooie referenties voorleggen. De garanties naar het service level zijn vervolgens ook erg hoog en er wordt erg veel aandacht besteed aan het veilig bewaren van gegevens (backups, spreiding van servers, ). Onze dienst systeembeheer kan tenslotte bevestigen dat de voorgestelde offerte marktconform is.

10 Er werden voor deze opdrachten volgende bedragen voorzien in de meerjarenplanning op volgende sleutels: - voor de upgrade naar Memorix Maior: (Migratie naar nieuwe architectuur beeldbank): ,00 incl. btw (in 2015) - voor het onderhoudscontract: (Beheers- en werkingskosten van de informatica inzake erfgoed): 4.745,62 incl. btw (jaarlijks vanaf 2016). De gemeenteraad wordt verzocht om de onderhandelde offerte met contractvoorstel d.d. 13 augustus 2015 van Picturae BV en de raming voor de opdracht Leveren en implementeren van software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank goed te keuren en akkoord te gaan om hiertoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren. 16. AANKOOP, INSTALLATIE EN BEGELEIDING VAN TOEPASSING REMMICOM ROL.NET - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Momenteel maken de technische dienst en de milieudienst gebruik van Remmicom Rol 2000 voor opvolging van de vergunningen RO en milieu. Deze versie wordt vanaf 2015 niet meer ondersteund door Remmicom. Voorstel is om over te stappen naar ROL.net, de opvolger van ROL De gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring te hechten aan de raming voor de opdracht Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing ROL.net en procesmanager.net. De procesmanager.net is volledig geïntegreerd met de toepassing ROL.net. Dossiers die in ROL.net zijn aangemaakt, starten automatisch processen in procesmanager.net. Vanuit de toepassing ROL.net kunnen alle lopende processen via een handig overzicht opgevolgd worden, elk dossier in detail geraadpleegd, taken gedelegeerd en/of het proces afgesloten worden. De raming van de aankoop bedraagt: 1. vergunning beheer ruimtelijke ordening: excl. btw of ,50 incl. btw GIS-integratie: excl. btw of 2.117,50 incl. btw Procesmanager: excl. btw of incl. btw 2. vergunningenbeheer leefmilieu: excl. btw of ,50 incl. btw GIS-integratie: excl. btw of 2.117,50 incl. btw. Dit geeft een totaal van investering voor 1 en 2 van excl. btw of incl. btw. 3. opleiding R.O.: 2,5 dagen: excl. btw of 2.178,00 incl. btw 4. opleiding Milieu: 2,5 dagen: excl. btw of 2.178,00 incl. btw 5. opleiding procesmanager ½ dag: 450 excl. btw of 544,50 incl. btw 6. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op software RO: 325 excl. btw of 393,25 incl. btw

11 7. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op software milieu: 220 excl. btw of 266,20 incl. btw 8. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op GIS-software RO: 65 excl. btw of 78,65 incl. btw 9. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op GIS-software milieu: 65 excl. btw of 78,65 incl. btw 10. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op procesmanager: 75 excl. btw of 90,75 incl. btw. De gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring te hechten aan de raming voor de opdracht Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing ROL.net en procesmanager.net en GIS-integratie en akkoord te gaan om voor deze opdracht een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. 17. PAALSTRAAT 287: VERNIEUWEN EN ISOLEREN DAK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Het dak van de oude pastorij Sint-Jozef Bloemendaal is aan volledige vernieuwing toe. De dakpannen zijn versleten, het onderdak is vergaan, de vroeger geplaatste isolatie tussen de kepers is op sommige plaatsen losgekomen en vormt geen sluitend geheel. Het vroeger slechts sporadisch gebruikte gebouw is nu in gebruik voor de solidaire kruidenier Appel en ei. Het in orde maken van het dak en verbetering van de isolatie is noodzakelijk. De gemeenteraad keurde hiertoe op 28 mei 2015 het bestek Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak goed. In dit bestek was een erkenning gevraagd van de aannemers. De meeste aannemers van dakwerken hebben echter geen erkenning omdat de daken waarvoor dit noodzakelijk is grotere daken zijn. Er werden om die reden geen offertes ontvangen. Deze vraag voor erkenning, die niet wettelijk noodzakelijk is, werd dan ook uit het bestek verwijderd. Tevens werd het technische gedeelte aangepast voor het achterste dakvlak. Vermits de twee noordbomen vervangen moeten worden is volledige demontage en herplaatsing van dit achterste dakvlak eenvoudiger in uitvoering en ook technisch beter. Het aangepaste bestek moet opnieuw door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 18. CONCEPTUELE AANPASSING ERELOONOVEREENKOMST 'UITBREIDING SCHOOLGEBOUW GAMW' Nu het vroegere t Beertje opnieuw een bestemming kan krijgen voor de GAMW en tevens de conciërgewoning functioneel voor GAMW kan ingericht worden, dient er een ontwerp met lastenboek opgemaakt te worden voor deze verbouwing.

12 Bij besluit van 29 augustus 2006 van het college van burgemeester en schepenen werd aan architect Gie Bresseleers, na gevoerde onderhandelingsprocedure, de voorstudie opdracht voor uitbreiding schoolgebouw GAMW toegewezen. Het lastenboek 06JH03 voorzag de mogelijkheid om de ontwerper na de voorstudieopdracht een ontwerpopdracht toe te vertrouwen volgens de bijhorende ereloonovereenkomst van het bestek 06JH03. Architect Gie Bresseleers heeft de voorstudie in 2007 afgeleverd en vervolgens de tussentijdse besprekingen tot hiertoe blijven opvolgen. Toen de herbestemming t Beertje in vraag kwam heeft het college van burgemeester en schepenen bij besluit d.d. 25 februari 2014 architect Gie Bresseleers als consulent aangesteld met de opdracht een nieuwe princiepsschets en raming op te maken. Na het laatste overleg d.d. 18 juni 2015 werd besloten de herbestemming (verbouwing) t Beertje, conciërgewoning en aanpassing binnennoodtrap woordzolder in een bouwproject (bouw en technieken) om te zetten en hiertoe een ereloonovereenkomst met architect Gie Bresseleers af te sluiten. Op basis van de voorstudie, nieuwe princiepsschets en raming kan er mits conceptuele aanpassing van de ereloonovereenkomst uit het bestek 06JH03 een ereloonovereenkomst met architect Gie Bresseleers worden afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt de aangepaste ereloonovereenkomst 15JH03 ter goedkeuring voorgelegd en gevraagd om het college van burgemeester en schepenen te machtigen deze ereloonovereenkomst af te sluiten met architect Gie Bresseleers. 19. VERNIEUWEN VOETPADEN IN DIVERSE STRATEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Er is krediet beschikbaar voor de herstelling van fiets- en voetpaden. Volgende straten in het centrum worden heraangelegd: 1/ Curielaan De voetpaden en parkeerstrook zijn verouderd en aan vervanging toe. De oude betontegels en betonstraatstenen worden verwijderd en vervangen door nieuwe grijze (voetpad) en zwarte (parkeerstrook) betonstraatstenen. 2/ Edisonplein De voetpaden rondom het Edisonplein worden vernieuwd. Betontegels worden vervangen door grijze betonstraatstenen. 3/ Pasteurlaan De voetpaden en parkeerstrook zijn verouderd en aan vervanging toe. De oude betontegels en betonstraatstenen worden verwijderd en vervangen door nieuwe grijze (voetpad) en zwarte (parkeerstrook) betonstraatstenen. Op het uiteinde van de straat worden twee plantvakken (2*5 m) voorzien.

13 4/ Zamenhoflaan De voetpaden en parkeerstroken zijn aan vervanging toe. De betontegels en betonstraatstenen worden vervangen door nieuwe. Op het uiteinde van de straat, richting Edisonplein wordt een plantvak (2*5 m) voorzien. 5/ Zamenhoflaan (deel 2, vanaf nummer 4) Oude betontegels en betonstraatstenen worden vervangen. Het wegprofiel richting Gelmelenstraat wordt versmald. De schuin gestoken parkeerplaatsen worden opnieuw vormgegeven. Ter hoogte van de Zamenhoflaan aan de Gelmelenstraat wordt een verkeersplateau aangelegd. Hiermee wordt het doorschieten naar de Rodeborgstraat ontmoedigd en wordt de woonstraat in een zone 30 benadrukt. Ook hier zal op het uiteinde, richting Marktplein een plantvak (2*5 m) worden voorzien. De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming van deze opdracht goed te keuren en akkoord te gaan om de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

VAN 3 SEPTEMBER 2015

VAN 3 SEPTEMBER 2015 GR 03.09.2015 313 Gemeente Schoten Zitting geopend te 20.05 uur. Aanwezig: Verontschuldigd: 7 E VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 SEPTEMBER 2015 Gerd Adriaensen, voorzitter gr. Maarten De Veuster, burgemeester.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 2015 OPENBARE VERGADERING FINANCIËN 1. Goedkeuring van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019, nr. 4. Het meerjarenplan, overeenkomstig bijgaande opgave,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/03/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 22/02/2016

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 03 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEURING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING De notulen van de vergadering

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR

DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM UUR DAGORDE PUBLIEK VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN MAANDAG 21 MAART 2016 OM 20.00 UUR ALGEMEEN 001. KOFFIESTOP EN JAARBRIEF WERKGROEP NOORD-ZUID - KENNISNAME Werkgroep Noord-Zuid organiseert

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 24 december 2014 Gemeenteraadszitting van 18 december 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING.

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 3 MAART 2011. OPENBARE ZITTING. 1. REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING. Het huidig reglement op de begraafplaatsen dateert van 2001 en dient om verschillende

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 14 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00791 Onderwerp: Sluiten van een verkoopovereenkomst m.b.t. het onroerend goed gelegen te Gent (Ledeberg),

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 4 maart 2010, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 15 maart 2010

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Deze belofte van afstand werd tot op heden niet in een akte opgenomen waardoor deze belofte op heden vervallen is.

Deze belofte van afstand werd tot op heden niet in een akte opgenomen waardoor deze belofte op heden vervallen is. Zitting Gemeenteraad van 19.01.2012. --------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Gelaude

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie