OPENBARE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 Datum Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren Hiermede hebben wij de eer u uit te nodigen op de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op donderdag 3 september 2015 te uur in de raadzaal, met volgende punten op de dagorde: 1. Verslag vorige vergadering OPENBARE VERGADERING 2. Lokale politie: Mobiliteitscyclus 2015/4 3. OCMW: jaarrekening AGBS: verdaging datum voorlegging jaarrekening Belasting op wedkantoren 6. Bijzonder politiereglement Rock Schoten 7. Aanpassing diplomavoorwaarden groendeskundige 8. Openverklaring betrekking beleidsmanager grondgebiedzaken als knelpuntberoep 9. Statuten SeniorenAdviesRaad (SAR) gemeente Schoten 10. Aanpassing collectiebeleidsplan 11. Gratis grondafstand: Ooievaarsdreef 12. Aanvullende reglementen van de politie op het wegverkeer 13. Aanstellen van een outplacementbureau om ontslagen werknemers een begeleidingsprogramma aan te bieden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 14. Levering en installatie RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de Braembibliotheek - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 15. Leveren en implementeren van software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 16. Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing Remmicom Rol.net - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

2 17. Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 18. Conceptuele aanpassing ereloonovereenkomst 'uitbreiding schoolgebouw GAMW' 19. Vernieuwen voetpaden in diverse straten - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze gemeentesecretaris dd., Anne Mieke De Potter voorzitter gemeenteraad, Gerd Adriaensen

3 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2015 OPENBARE VERGADERING 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING Voorstel tot goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 25 juni LOKALE POLITIE: MOBILITEITSCYCLUS 2015/4 De gemeenteraad dient de ambten aan te duiden die voor mobiliteit in aanmerking komen, op advies van de korpschef. De behoeftebepaling van de 4 e cyclus 2015 dient aan de Directie van de Mobiliteit en het Loopbaanbeheer te worden meegedeeld. Er wordt hierbij voorgesteld om volgende plaatsen open te stellen: Operationeel kader: - 1 betrekking van hoofdinspecteur van politie ELPZ - 1 betrekking van inspecteur van politie ELPZ. Tevens dient de gemeenteraad de selectiemodaliteiten te bepalen. Hierbij wordt voorgesteld om volgende voorwaarden te weerhouden: - voorwaarde 2: het in aanmerking nemen voor alle kandidaten van het gemotiveerd advies van de korpschef onder wiens bevoegdheid de vacante bediening valt - voorwaarde 5: het in aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie. Tevens wordt voorgesteld om te voorzien in een mobiliteitsreserve die voor eenzelfde functionaliteit geldig is tot de publicatie van de 2 e navolgende cyclus. 3. OCMW: JAARREKENING 2014 De gemeenteraad wordt verzocht om akte te nemen van de jaarrekening dienstjaar 2014 van het OCMW Schoten, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van Schoten op 8 juli AGBS: VERDAGING DATUM VOORLEGGING JAARREKENING 2014 Voorstel om de behandeling van de jaarrekening 2014 van het AGB te verdagen naar de gemeenteraad van oktober 2015.

4 5. BELASTING OP WEDKANTOREN Het algemene principe is dat steden en gemeenten geen belastingen mogen heffen op de spelen en weddenschappen zoals vermeld in het wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (WIGB). Artikel 74 van het WIGB voorziet een uitzondering voor de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen die gelopen worden in het buitenland. Deze gemeentebelasting mag, per wedkantoor, niet meer bedragen dan 62 euro per maand bedrijvigheid of per gedeelte daarvan. De activiteiten van wedkantoren verschillen fundamenteel van deze van de gewone kleinhandel en belasten daardoor de gemeentelijke diensten en lokale politie bij de handhaving van de openbare orde en openbare reinheid, gezondheid en milieu. Een teveel van zulke zaken zou tevens de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum schaden. Daarom wordt voorgesteld om een belasting op de wedkantoren in te voeren teneinde: - het aantal wedkantoren op het grondgebied van Schoten te beperken - op die manier het gokken tegen te gaan. De financiële drempel blijft behoorlijk laag, enerzijds omdat er geen openingsbelasting mag voorzien worden en anderzijds omdat het maximumbedrag van 62 euro per maand aan de lage kant ligt. De gemeenteraad wordt verzocht om het belastingreglement op wedkantoren goed te keuren. 6. BIJZONDER POLITIEREGLEMENT ROCK SCHOTEN Het toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen wordt geregeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. De wet laat persoonscontrole door een private bewakingsfirma op een openbare plaats toe (zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk park) indien: - het evenement uitsluitend van culturele, folkloristische, commerciële of sportieve aard is - de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat tijdens het evenement de openbare orde zal verstoord worden - een politiereglement de afbakening van de zone waar bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende dewelke de maatregel geldt en de bewakingsonderneming die de opdracht zal uitvoeren, bepaalt - het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden bepaalt, deze worden zichtbaar aangeduid op een wijze bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken (borden). Gelet op de inschakeling van private bewakingsagenten tijdens de uitvoering van het evenement Rock Schoten op zaterdag 8 augustus 2015, de lokale politie dit zeer aanmoedigt en er geen gemeenteraad meer was voor het evenement, werd een politiereglement opgesteld dat werd goedgekeurd door de burgemeester. Enkel op deze manier kunnen private bewakingsagenten opereren op het openbaar domein en aan persoonscontrole van bezoekers doen.

5 De gemeenteraad wordt verzocht om het besluit burgemeester te bekrachtigen en het politiereglement dat in samenspraak met brandweer, lokale politie, evenementencoördinator en dienst integrale veiligheid werd opgesteld, goed te keuren. 7. AANPASSING DIPLOMAVOORWAARDEN GROENDESKUNDIGE In de huidige Rechtspositieregeling personeel gemeente Schoten zijn de diplomavoorwaarden van groendeskundige identiek aan deze van milieudeskundige. Deze voorwaarden zijn echter niet in overeenstemming met de functievereisten van een groendeskundige. De diplomavoorwaarden van groendeskundige dienen dan ook te worden aangepast. Deze wijziging van de diplomavoorwaarden werd via aan de vakbonden voorgelegd en een eenparig protocol van akkoord werd getekend. Er werd eveneens gunstig advies verleend door de raad voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraad wordt verzocht de wijziging van de diplomavoorwaarden voor de functie van groendeskundige goed te keuren. 8. OPENVERKLARING BETREKKING BELEIDSMANAGER GRONDGEBIEDZAKEN ALS KNELPUNTBEROEP In de gemeenteraad van 30 april 2015 werd de statutaire betrekking van beleidsmanager grondgebiedzaken open verklaard om te begeven bij wijze van aanwerving. Slechts 3 kandidaten boden zich aan, waarvan maar 2 kandidaten ook effectief deelnamen aan het examen. Omdat geen van beide kandidaten slaagde voor het examen, dient de functie opnieuw te worden open verklaard. Voorgesteld wordt om de functie nu open te verklaren als knelpuntberoep, waardoor de relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige meegeteld kan worden bij de vaststelling van de wedde. Hierdoor worden misschien meer kandidaten aangetrokken. De gemeenteraad wordt verzocht de betrekking van beleidsmanager grondgebiedzaken open te verklaren als knelpuntberoep en de datum van indiening van de kandidaturen te bepalen op 2 oktober 2015 om uur. 9. STATUTEN SENIORENADVIESRAAD (SAR) GEMEENTE SCHOTEN De seniorenraad werkte nieuwe statuten uit, ter vervanging van deze goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 oktober De gemeenteraad wordt verzocht de nieuwe statuten goed te keuren.

6 10. AANPASSING COLLECTIEBELEIDSPLAN Op 25 september 2008 werd het collectiebeleidsplan van de bibliotheek goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit collectiebeleidsplan vertrok vanuit de regelgeving van het cultuurdecreet van 13 juli Intussen is er een nieuw decreet lokaal cultuurbeleid goedgekeurd op 6 juli 2012, dat in werking trad op 1 januari De beheerraad van de bibliotheek adviseerde op 21 mei 2015 om het luik bibliotheekwetgeving van het collectiebeleidsplan hieraan aan te passen. De verwijzing naar de artikelen 2 en 10 van het Cultuurdecreet van 13 juli 2001 wordt dan vervangen door een verwijzing naar de artikelen 2 en 9 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. De gemeenteraad wordt verzocht om het aangepaste collectiebeleidsplan goed te keuren. 11. GRATIS GRONDAFSTAND: OOIEVAARSDREEF In de verkavelingsvergunning (N377) die op 11 februari 2014 werd verleend voor het verkavelen van een terrein in 2 loten voor vrijstaande bebouwing aan de Ooievaarsdreef z.n. te Schoten, werd als voorwaarde opgelegd dat een afstand van wegbedding van lot 5 dient te gebeuren aan de gemeente Schoten. Per bericht van 31 maart 2014 had het notariskantoor F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw een ontwerp van akte bezorgd voor de gratis grondafstand van een perceel grond (eigendom van de familie Saen), aan de Ooievaarsdreef, kadastraal gekend als (lot 5), 1 ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107s7 met een oppervlakte van 808 m², volgens het opmetingsplan van 9 augustus 2013 van landmetersbureau Geomodus cvba. De kosteloze verwerving voor openbaar nut van dit grondperceel en het ontwerp van notariële akte werd door de gemeenteraad op 24 april 2014 goedgekeurd. De akte werd uiteindelijk niet verleden omdat het notariskantoor een probleem van verschillende oppervlaktes had ontdekt m.b.t. de huidige grondafstand en de gratis grondafstand die in 2013 door de familie Saen is gebeurd van een ander perceel aan de Ooievaarsdreef. Meer bepaald heeft de familie Saen ter uitvoering van de verkavelingsvergunning van 4 december 2012 (N370), in 2013 (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2013) het perceel, kadastraal gekend als 1 ste afdeling, sectie A, deel van nr. 107x6 met een oppervlakte van 21,70 m², volgens het opmetingsplan van 3 september 2012 van landmetersbureau Geomodus cvba, afgestaan aan de gemeente Schoten. Het notariskantoor heeft bij het landmetersbureau Geomodus bijkomende informatie opgevraagd. Intussen heeft de landmeter het verschil in oppervlakte kunnen verklaren en werd op 3 juni 2015 een aangepast opmetingsplan opgemaakt. Per bericht van 29 juni 2015 heeft het notariskantoor ook een aangepast ontwerp van akte bezorgd. De kosten van de gratis grondafstand zijn ten laste van de afstanddoeners.

7 De gemeenteraad wordt in eerste instantie verzocht haar besluit van 24 april 2014 in te trekken en vervolgens akkoord te gaan met de kosteloze verwerving van dit grondperceel voor openbaar nut volgens het opmetingsplan van 3 juni 2015 en het nieuwe ontwerp van notariële akte goed te keuren. 12. AANVULLENDE REGLEMENTEN VAN DE POLITIE OP HET WEGVERKEER: a) BREDABAAN (N1): PARKEERVERBOD BERMEN Op de onverharde berm langs de Bredabaan tussen huisnummers 1165 en 1205 mag er geparkeerd worden. Doordat er vrachtwagenbestuurders regelmatig de nacht doorbrengen verandert deze grasstrook echter in een onverzorgde en oneffen modderpoel, die door dit uitzicht ook sluikstorten aantrekt. De verkeerscommissie adviseert hier het instellen van een parkeerverbod, eventueel bekrachtigd met paaltjes of soortgelijk straatmeubilair. Voor de vrachtwagens zijn er in de omgeving voldoende alternatieven. Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer gaat akkoord met een parkeerverbod in deze zone, maar niet met het fysiek belemmeren van het parkeren op de bermen. Dat bemoeilijkt het onderhoud ervan. Handhaving door de politie moet volstaan. Deze maatregel moet goedgekeurd worden bij gemeenteraadsbesluit; een ontwerp van aanvullend reglement en signalisatieschets werd toegevoegd. Aangezien het een weg betreft die in beheer is van het Agentschap Wegen en Verkeer, moeten ook zij hun goedkeuring geven. b) VENUSSTRAAT 36: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP c) WILGENDAALSTRAAT 40: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP d) JAN VAN EYCKSTRAAT 4: AANVRAAG PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 13. AANSTELLEN VAN EEN OUTPLACEMENTBUREAU OM ONTSLAGEN WERKNEMERS EEN BEGELEIDINGSPROGRAMMA AAN TE BIEDEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden hervormt de opzeggingstermijnen en bevordert het outplacement. Dit houdt in dat de gemeente Schoten vanaf 1 januari 2014 verplicht is om aan elk personeelslid, dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, een outplacementbegeleiding aan te bieden.

8 Een outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen, die op kosten van de werkgever, door een derde individueel of in groep worden verleend om een werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een nieuwe betrekking te vinden. De contractuele personeelsleden van de openbare sector, die vanaf 1 januari 2014 ontslagen worden en recht hebben op een opzegtermijn van minstens 30 weken of een ontslagvergoeding die hiermee overeenstemt, hebben recht op een outplacementbegeleiding. Personeelsleden, die omwille van dringende reden ontslagen worden, hebben geen recht op een begeleiding. Een ontslagen werknemer, die een opzegtermijn of vergoeding van minstens 30 weken krijgt, heeft recht op 60 uren begeleiding, die binnen 12 maanden moeten worden gevolgd. Als het personeelslid een opzegvergoeding krijgt, mogen er 4 weken loon aangerekend worden en van de opzegvergoeding afgetrokken worden. Tot 31 december 2015 kan en mag het outplacement geweigerd worden en moeten er geen 4 weken aangerekend worden, maar vanaf 1 januari 2016 zal de opzegvergoeding sowieso met 4 weken loon worden verminderd ongeacht of de werknemer het outplacement aanbod aanvaardt of niet. Als het personeelslid de opzeg moet presteren, heeft hij/zij ook recht op 60 uur begeleiding, waarvoor hij/zij vrijstelling krijgt om deze begeleiding tijdens de uren te volgen. Een personeelslid dat ontslagen wordt, heeft recht op 1 dag of 2 halve dagen sollicitatieverlof per week en tijdens dit verlof kan ook een outplacementbegeleiding gevolgd worden. Omwille van hogergenoemde is het noodzakelijk om een procedure op te starten tot aanduiding van een outplacementbureau. Het budget voor 4 jaar wordt op ,00 euro geraamd. Dit budget zal voorzien worden op artikelnummer 1419/5121/ , van het exploitatiebudget 2016 en de volgende jaren. De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming voor de opdracht Aanstellen van een outplacementbureau om ontslagen werknemers een begeleidingsprogramma aan te bieden, goed te keuren en akkoord te gaan om hiertoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren. 14. LEVERING EN INSTALLATIE RFID-GEBASEERD BALIE- AUTOMATISERINGSSYSTEEM VOOR DE BRAEMBIBLIOTHEEK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE De gerenoveerde Braembibliotheek zal voorzien worden van een geautomatiseerd uitleensysteem door middel van RFID (radio frequency identification). RFID dient ter identificatie van goederen op afstand, met behulp van radiogolven. De goederen zijn daartoe met zogenaamde rfid-tags uitgerust, kleine chips waarin informatie is opgenomen en een antenne die deze via radiogolven uitzendt. Zelfscanbalies in bibliotheken werken met deze technologie. Op het budget van de bibliotheek werd een bedrag voorzien van ,00 voor deze zelfscan en een betaalautomaat. De bibliotheek heeft hiervoor subsidies aangevraagd en gekregen van de provinciale overheid voor een bedrag van tot op heden ,00.

9 De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming voor de opdracht Levering en installatie RFID-gebaseerd balie-automatiseringssysteem voor de gemeentelijke openbare bibliotheek Schoten goed te keuren en akkoord te gaan om hiertoe een open offerteaanvraag te voeren. 15. LEVEREN EN IMPLEMENTEREN VAN SOFTWARE VOOR DE UPGRADE VAN DE BESTAANDE BEELDBANK TOT EEN VOLWAARDIGE ERFGOEDBANK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Picturae, leverancier van onze beeldbank die werd aangekocht in 2006, is sinds 2010 overgestapt op een volledig nieuwe architectuur voor het beheer van haar beeldbanken. Sinds dan was er in Schoten ook de intentie om over te schakelen naar het nieuwe systeem van Picturae (Memorix Maior) of naar een nieuwe leverancier. Tot nu echter draait de beeldbank nog steeds op het oude systeem Memorix 2. Omdat ook de provincie werkte aan een eigen erfgoedbank die voor gemeenten ter beschikking zou gesteld worden, werd hierop gewacht in de hoop hierbij te kunnen aansluiten. De aanbesteding van deze erfgoedbank is gebeurd, er werd ook een testgroep samengesteld (waar Bob Chabot ook deel van zou uitmaken), maar sinds vele maanden is het hier rond weer helemaal stil. Er werd enkel nog gemeld dat de testfase tijdelijk werd stopgezet. Over voorwaarden voor de gemeenten die zouden aansluiten is nog helemaal niets bekend gemaakt. Het is ook onduidelijk in hoeverre erfgoed in de toekomst nog tot de bevoegdheden van de provincie zal blijven behoren. We kunnen niet blijven wachten op de provincie. Daarnaast werden op diverse intergemeentelijke fora (vrijetijdsoverleg regio , opstart intergemeentelijke samenwerking Biscuit, overleg cultuurcentra regio, ) de collega s van de buurgemeenten bevraagd of er interesse was om een intergemeentelijke aanbesteding van een erfgoedbank te doen. Dit echter zonder resultaat. Overschakelen is al geruime tijd prangend, maar vanaf 2015 worden alle data van Memorix 2 (dus ook die van Schoten) op een aparte server opgeslagen (o.w.v. veiligheidsredenen). Eventuele problemen kunnen mogelijk niet meer opgelost worden. De nieuwe architectuur van Picturae biedt vele nieuwe mogelijkheden: webtoegang voor het beheren van materiaal, tal van andere bestandsformaten kunnen opgeladen worden (geluid, film, ), een nieuwe beschrijvingsaanpak waardoor beschrijvingen over objecten heen gedeeld kunnen worden (vb. één beschrijving van de geschiedenis van de Sint-Cordulakerk kan aan alle foto s gekoppeld worden waarop de kerk getoond wordt), het beschrijven van de gegevens werd nog makkelijker gemaakt, de collectie is beter doorzoekbaar op de gelinkte website, De samenwerking met Picturae is steeds vlot verlopen. Een volledige overdracht van gegevens tussen Memorix 2 en Memorix Maior wordt door Picturae verzekerd. Bovendien kan Picturae een heel aantal andere mooie referenties voorleggen. De garanties naar het service level zijn vervolgens ook erg hoog en er wordt erg veel aandacht besteed aan het veilig bewaren van gegevens (backups, spreiding van servers, ). Onze dienst systeembeheer kan tenslotte bevestigen dat de voorgestelde offerte marktconform is.

10 Er werden voor deze opdrachten volgende bedragen voorzien in de meerjarenplanning op volgende sleutels: - voor de upgrade naar Memorix Maior: (Migratie naar nieuwe architectuur beeldbank): ,00 incl. btw (in 2015) - voor het onderhoudscontract: (Beheers- en werkingskosten van de informatica inzake erfgoed): 4.745,62 incl. btw (jaarlijks vanaf 2016). De gemeenteraad wordt verzocht om de onderhandelde offerte met contractvoorstel d.d. 13 augustus 2015 van Picturae BV en de raming voor de opdracht Leveren en implementeren van software voor de upgrade van de bestaande beeldbank tot een volwaardige erfgoedbank goed te keuren en akkoord te gaan om hiertoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te voeren. 16. AANKOOP, INSTALLATIE EN BEGELEIDING VAN TOEPASSING REMMICOM ROL.NET - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Momenteel maken de technische dienst en de milieudienst gebruik van Remmicom Rol 2000 voor opvolging van de vergunningen RO en milieu. Deze versie wordt vanaf 2015 niet meer ondersteund door Remmicom. Voorstel is om over te stappen naar ROL.net, de opvolger van ROL De gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring te hechten aan de raming voor de opdracht Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing ROL.net en procesmanager.net. De procesmanager.net is volledig geïntegreerd met de toepassing ROL.net. Dossiers die in ROL.net zijn aangemaakt, starten automatisch processen in procesmanager.net. Vanuit de toepassing ROL.net kunnen alle lopende processen via een handig overzicht opgevolgd worden, elk dossier in detail geraadpleegd, taken gedelegeerd en/of het proces afgesloten worden. De raming van de aankoop bedraagt: 1. vergunning beheer ruimtelijke ordening: excl. btw of ,50 incl. btw GIS-integratie: excl. btw of 2.117,50 incl. btw Procesmanager: excl. btw of incl. btw 2. vergunningenbeheer leefmilieu: excl. btw of ,50 incl. btw GIS-integratie: excl. btw of 2.117,50 incl. btw. Dit geeft een totaal van investering voor 1 en 2 van excl. btw of incl. btw. 3. opleiding R.O.: 2,5 dagen: excl. btw of 2.178,00 incl. btw 4. opleiding Milieu: 2,5 dagen: excl. btw of 2.178,00 incl. btw 5. opleiding procesmanager ½ dag: 450 excl. btw of 544,50 incl. btw 6. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op software RO: 325 excl. btw of 393,25 incl. btw

11 7. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op software milieu: 220 excl. btw of 266,20 incl. btw 8. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op GIS-software RO: 65 excl. btw of 78,65 incl. btw 9. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op GIS-software milieu: 65 excl. btw of 78,65 incl. btw 10. maandelijkse vergoeding voor onderhoud en helpdesk op procesmanager: 75 excl. btw of 90,75 incl. btw. De gemeenteraad wordt verzocht om goedkeuring te hechten aan de raming voor de opdracht Aankoop, installatie en begeleiding van toepassing ROL.net en procesmanager.net en GIS-integratie en akkoord te gaan om voor deze opdracht een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op te starten. 17. PAALSTRAAT 287: VERNIEUWEN EN ISOLEREN DAK - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Het dak van de oude pastorij Sint-Jozef Bloemendaal is aan volledige vernieuwing toe. De dakpannen zijn versleten, het onderdak is vergaan, de vroeger geplaatste isolatie tussen de kepers is op sommige plaatsen losgekomen en vormt geen sluitend geheel. Het vroeger slechts sporadisch gebruikte gebouw is nu in gebruik voor de solidaire kruidenier Appel en ei. Het in orde maken van het dak en verbetering van de isolatie is noodzakelijk. De gemeenteraad keurde hiertoe op 28 mei 2015 het bestek Paalstraat 287: vernieuwen en isoleren dak goed. In dit bestek was een erkenning gevraagd van de aannemers. De meeste aannemers van dakwerken hebben echter geen erkenning omdat de daken waarvoor dit noodzakelijk is grotere daken zijn. Er werden om die reden geen offertes ontvangen. Deze vraag voor erkenning, die niet wettelijk noodzakelijk is, werd dan ook uit het bestek verwijderd. Tevens werd het technische gedeelte aangepast voor het achterste dakvlak. Vermits de twee noordbomen vervangen moeten worden is volledige demontage en herplaatsing van dit achterste dakvlak eenvoudiger in uitvoering en ook technisch beter. Het aangepaste bestek moet opnieuw door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 18. CONCEPTUELE AANPASSING ERELOONOVEREENKOMST 'UITBREIDING SCHOOLGEBOUW GAMW' Nu het vroegere t Beertje opnieuw een bestemming kan krijgen voor de GAMW en tevens de conciërgewoning functioneel voor GAMW kan ingericht worden, dient er een ontwerp met lastenboek opgemaakt te worden voor deze verbouwing.

12 Bij besluit van 29 augustus 2006 van het college van burgemeester en schepenen werd aan architect Gie Bresseleers, na gevoerde onderhandelingsprocedure, de voorstudie opdracht voor uitbreiding schoolgebouw GAMW toegewezen. Het lastenboek 06JH03 voorzag de mogelijkheid om de ontwerper na de voorstudieopdracht een ontwerpopdracht toe te vertrouwen volgens de bijhorende ereloonovereenkomst van het bestek 06JH03. Architect Gie Bresseleers heeft de voorstudie in 2007 afgeleverd en vervolgens de tussentijdse besprekingen tot hiertoe blijven opvolgen. Toen de herbestemming t Beertje in vraag kwam heeft het college van burgemeester en schepenen bij besluit d.d. 25 februari 2014 architect Gie Bresseleers als consulent aangesteld met de opdracht een nieuwe princiepsschets en raming op te maken. Na het laatste overleg d.d. 18 juni 2015 werd besloten de herbestemming (verbouwing) t Beertje, conciërgewoning en aanpassing binnennoodtrap woordzolder in een bouwproject (bouw en technieken) om te zetten en hiertoe een ereloonovereenkomst met architect Gie Bresseleers af te sluiten. Op basis van de voorstudie, nieuwe princiepsschets en raming kan er mits conceptuele aanpassing van de ereloonovereenkomst uit het bestek 06JH03 een ereloonovereenkomst met architect Gie Bresseleers worden afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt de aangepaste ereloonovereenkomst 15JH03 ter goedkeuring voorgelegd en gevraagd om het college van burgemeester en schepenen te machtigen deze ereloonovereenkomst af te sluiten met architect Gie Bresseleers. 19. VERNIEUWEN VOETPADEN IN DIVERSE STRATEN - GOEDKEURING LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE Er is krediet beschikbaar voor de herstelling van fiets- en voetpaden. Volgende straten in het centrum worden heraangelegd: 1/ Curielaan De voetpaden en parkeerstrook zijn verouderd en aan vervanging toe. De oude betontegels en betonstraatstenen worden verwijderd en vervangen door nieuwe grijze (voetpad) en zwarte (parkeerstrook) betonstraatstenen. 2/ Edisonplein De voetpaden rondom het Edisonplein worden vernieuwd. Betontegels worden vervangen door grijze betonstraatstenen. 3/ Pasteurlaan De voetpaden en parkeerstrook zijn verouderd en aan vervanging toe. De oude betontegels en betonstraatstenen worden verwijderd en vervangen door nieuwe grijze (voetpad) en zwarte (parkeerstrook) betonstraatstenen. Op het uiteinde van de straat worden twee plantvakken (2*5 m) voorzien.

13 4/ Zamenhoflaan De voetpaden en parkeerstroken zijn aan vervanging toe. De betontegels en betonstraatstenen worden vervangen door nieuwe. Op het uiteinde van de straat, richting Edisonplein wordt een plantvak (2*5 m) voorzien. 5/ Zamenhoflaan (deel 2, vanaf nummer 4) Oude betontegels en betonstraatstenen worden vervangen. Het wegprofiel richting Gelmelenstraat wordt versmald. De schuin gestoken parkeerplaatsen worden opnieuw vormgegeven. Ter hoogte van de Zamenhoflaan aan de Gelmelenstraat wordt een verkeersplateau aangelegd. Hiermee wordt het doorschieten naar de Rodeborgstraat ontmoedigd en wordt de woonstraat in een zone 30 benadrukt. Ook hier zal op het uiteinde, richting Marktplein een plantvak (2*5 m) worden voorzien. De gemeenteraad wordt verzocht om bestek en raming van deze opdracht goed te keuren en akkoord te gaan om de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding.

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie