Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT"

Transcriptie

1 Rubriek Onderwerp Nummer Datum document Overzichten Meerjarenplan MISSION STATEMENT Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT Missie ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten weer in Eigen Kracht te zetten, in verbinding met Zichzelf, de Ander en de Maatschappij. Centraal staat hierbij Zelfbeschikking; Zelfstandigheid; Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Kracht. Visie ZINTRI staat voor een Integraal Zorgaanbod met Meerdere Producten en Methodes op alle Alle Levensgebieden en Één aanspreekpunt voor de klant. Wij streven multidisciplinair en systeem- en ontwikkelingsgericht werken na in samenwerking met andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus ook gericht doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders (beter) bediend kunnen worden. Dit alles met één aanspreekpunt: zo staat de klant centraal en wordt hij als totaal gehoord en geholpen! De Intake neemt een essentiële rol in: een zorgvuldige inventarisatie van de hulp- en zorgvraag op alle niveau's maakt dat onze zorg optimaal aansluit en recht doet aan de klant (en diens systeem). Een kracht van onze zorg is onder andere een goede analyse aan de voorkant! Wij zijn sterk in het leggen van verbindingen in onze dienstverlening op meerdere niveau's. De focus ligt op gezondheid, mogelijkheden en Eigen Kracht! ZINTRI beschouwt ieder mens als een uniek individu met specifieke talenten en kwaliteiten. Ieder Individu is uniek en wij benadrukken die uniciteit in onze mens-, systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Onze zorg is gericht, vanuit de Specialisatie Autisme, op het ondersteunen van Kind, Volwassene en Gezin in de dagelijkse praktijk daar waar het nodig is. Specifiek gericht op Autisme en het toewerken naar eigen kracht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Begeleiding vind plaats op alle leefgebieden: Praktisch, Sociaal, Ouder-Kind en Psychisch functioneren. Ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij hier. Het netwerk, gezin en de sociale leefomgeving wordt dan ook intensief bij de zorg betrokken om meer draagvlak te creeëren. Ook is er aandacht voor maatschappelijke en sociale participatie.

2 Doelgroep ZINTRI is breed georiënteerd in de doelgroep: zorg van 5 jaar tot 65 jaar. Meerdere intelligentieniveau's : enige uitsluiting is IQ < 75. Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg geboden aan Jong en Oud, Individueel en Systeemgericht, van Cognitieve beperking tot Hoogbegaafd. Hierin onderscheidt ZINTRI zich ten opzichte van andere aanbieders. Er is een brede Kennis en Kunde aanwezig binnen ZINTRI voor Aanverwante Stoornissen en (gedrags)problematiek naast de specialisatie in Autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig betreffende Geweld en Misbruik. Visie op de positie van de organisatie in de keten(s) ZINTRI zorggroep onderscheidt zich op de markt in Midden- en West-Brabant. Er zijn meerdere organisaties die zich richten op Autisme. Er zijn weinig tot geen organisaties die breed georiënteerd zijn in de doelgroep. ZINTRI Zorggroep heeft richt zich zowel op kinderen, volwassenen als gezin en heeft als ondergrens qua leeftijd 5 jaar en als bovengrens 65 jaar. Daarbij is er qua IQ enkel een ondergrens van 75. Een breed scala aan mensen kan hierdoor geholpen worden en de expertise is binnen ZINTRI aanwezig qua kennis en kunde. Ook richt ZINTRI zich (vraaggericht) op professionals voor kennisuitleen. Zo is er een sprake van een totaalaanbod op alle niveau s (klant organisatie zorg maatschappij). Daarbij dient nog gezegd te worden dat ZINTRI momenteel reeds voldoet aan de voorwaarden voor de transitie naar de AWBZ naar WMO: Multidisciplinair werken Financiering volgt de klant ipv vice versa Systeemgericht werken Regelarm Één aanspreek- en coördinatiepunt voor de klant. Hiermee staat ZINTRI qua aanbod sterk op de markt. ZINTRI is daarnaast al sinds januari 2012 bezig met de voorbereidingen voor de Transitie AWBZ naar WMO en heeft al actief contact met meerdere gemeentes in Midden en West Brabant. Veiligheidsbeleid met de visie op veiligheid Visie op Veiligheid ZINTRI hecht belang aan veiligheid op alle niveau s: gebouwen middelen medewerkers cliënten. In het Handboek Kwaliteit zijn er op die niveau s dan ook protocollen en beleid ontwikkeld. Dit doet recht aan de uitvoering van deze 4 niveau s. Voor de signalering en preventie van Veiligheid en het structureel werken aan kwaliteit en verbetering hieromtrent wordt gebruik gemaakt van de bovenstaande methode voor Prospectieve Risicoanalyse naast de structurele en incidentele aggregatie en analyse van de kwaliteitsgegevens. Al deze zaken dragen bij aan een bewustzijn omtrent veiligheid bij medewerkers. Speerpunten Veiligheid Veiligheidssysteem Veilig incident melden Agressie Suïcidepreventie Medicatieveiligheid Het systeem waarmee ZINTRI continu risico s signaleert, verbeteringen doorvoert en beleid vastlegt, evalueert en aanpast (Methode voor prospectieve Risicoanalyse en de incidentele en structurele agregatie en analyse van kwaliteitsgegevens). Het gaat om het veiliger maken van de zorg door te leren van incidenten. Daarnaast vergroot veilig incident melden het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers (incidentmelding). Medewerkers en cliënten kunnen te maken krijgen met agressie. ZINTRI doet er alles aan om agressie aan te pakken door te registreren, scholing, preventie, beheersing en nazorg (protocol Agressie en Ongewenst gedrag). Er kunnen verschillende maatregelen getroffen worden om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen (suïcideprotocol). Iedere cliënt loopt het risico onjuiste, te veel, te weinig of ten onrechte geen medicatie te krijgen. Dat is met name het geval bij overdrachtsituaties: opname, verplaatsing, activiteiten (bijhorende protocollen en formulieren, opgeleide medewerkers in verband met medicatie toedienen).

3 Dwang en drang Brandveiligheid Congres en training veiligheid Voor het verminderen van separaties, fixaties en opsluiting is een verandering van een beheerscultuur naar meer preventie van dwang en het inzetten intensieve zorg nodig (Signaleringsplan en Formulier risicovolle en voorbehouden handelingen, Protocol Agressie en ongewenst gedrag). Vereist een integrale aanpak om risico s zo klein mogelijk te houden. Integrale afstemming van cliëntenpopulatie, gebouwkenmerken, inventaris en bedrijfshulpverlening, en Instructiekaart, jaarlijkse BHV-oefening en opleiding. ZINTRI doet mee en aan trainingen en bijscholing aangaande veiligheid. Ook worden actualiteiten bijgehouden door directie/kwaliteitsmedewerker en worden deze per deelverantwoordelijke gecommuniceerd met personeel. Meerjarendoelstellingen Personeel: Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim is eind %, eind 2014 is dit 3% en eind 2015 is dit teruggedrongen naar 2,5%. Opleiding:Jaarlijks staan de opleidingsdoelen beschreven, zie Opleidingsjaarplan In en uitstroom personeel: December 2013 is er een uitstroom van 7 FTE personeel ten opzichte van de personeelsformatie van december Er is geen instroom van personeel. In 2014 en 2015 is er een toename van personeel van 5 FTE en geen uitstroom. Tevredenheid: 80% van de medewerkers is tevreden binnen zijn functie en daarbij horende werkzaamheden. Dit wordt december 2013 gemeten door middel van de uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. In 2014 tot en met 2016 is dit percentage 90%. Organisatie: Kwaliteit: Juli 2013 is ZINTRI Zorgroep gecertificeerd voor HKZ GGZ versie juni Juli 2017 is ZINTRI overgestapt en gecertificeerd voor ISO Januari 2014 wordt er een Stichting ZINTRI Zorggroep opgericht voor de WMO financiering. De BV blijft voor de AWBZ financiering. In 2014 worden in de 4 hoofdgemeentes (Breda, Tilburg, s Hertogenbosch en Roosendaal en Bergen op Zoom) 4 gemeentelijke subsidies aangevraagd voor juli 2014 welke ook alle 4 worden gecontracteerd. Juni 2014 is het vrijwilligersbeleid samen met de cliëntenraad en ondernemingsraad worden vormgegeven en vanaf juli 2014 gaat dit in werking in de Stichting. In en uitstroom cliënten: December 2013 is er een groei van max 25% (instroom) en een uitstroom van max 15%, dit ten opzichtte van april Van 2014 tot en met 2016 is er een instroom van 20% per jaar en een uitstroom van 10% per jaar. December 2013 zijn er 300 cliënten in zorg bij ZINTRI Zorggroep zijn dit er en 2016 zijn er 550 cliënten in zorg. Financiering: 2013 wordt de aanwezige AWBZ dienstverlening gestabiliseerd in West Brabant en Midden Brabant. In West Brabant zal er een zorginkoop van worden gedaan middels hoofdaannemer SDW. In Midden Brabant zal voor een zelfstandige Zorginkoop bij VGZ Midden Brabant op Autisme Spectrum Stoornissen (levensloopbegeleiding) en Extramulisering. Ontwikkeling: 2013 en 2014 zijn voorbereidende jaren op de WMO (hervorming AWBZ en Jeugdzorg). ZINTRI zal in juni 2013 de bussinescase bij de 9 onderstaande gemeentes presenteren en gaat dan actief in gesprek met gemeentes.

4 Met ingang van januari 2015, leiden de voorbereiding in 2013 en 2014 voor ZINTRI Zorggroep tot een aanbesteding van ten minste per gemeente. Dit betreft WMO bij 9 gemeentes: Breda, Tilburg, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Kaastheuvel, Dongen, Oosterhout, Waalwijk, s Hertogenbosch, Roosendaal en Bergen op Zoom. Veiligheid: De RI&E is in 2013 uitgevoerd (5 september) en wordt herhaald als: o De daarmee opgedane ervaringen hiertoe aanleiding geven, bijvoorbeeld als de geplande maatregelen niet het gewenste resultaat hebben. o De werkmethoden of de werkomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld na nieuwe huisvesting. o Zich belangrijke veranderingen voordoen op het gebied van de stand van de wetenschap of professionele dienstverlening. o Ten aanzien van de RI&E zijn 6 verbeterpunten uitgevoerd in december In 2013 (oktober 22 e ) wordt er een training gehouden in de HFMEA methode voor prospectieve risicoanalyse. In het 3 e kwartaal 2013 wordt deze methode eveneens toegepast in de organisatie en geëvalueerd. In 2014 worden ten minste 6 verbeteracties uitgevoerd op grond van de prospectieve risicoanalyse in In 2013 wordt bij onvoldoende tevredenheid over de HFMEA methode overgestapt naar de BOWTIE methode (besluit jan 2014). In 2013 is de veilige en correcte medicatielijsten van de apotheek geïmplementeerd (aug 2013). In 2014 wordt er gebruik gemaakt van medicatiepaspoorten om de veiligheid in het toedienen en verstrekken van medicatie te waarborgen en maximaliseren. Eind 2014 heeft 80% van de cliënten die medicatie gebruiken een medicatiepaspoort, eind 2015 heeft 100% van de cliënten die medicatie gebruiken een medicatiepaspoort. December 2013 zijn alle medewerkers (die met medicatie in aanraking komen) geschoold in het toedienen en verstrekken van medicatie Het foutpercentage van medicatiefout is 5% in In 2014 tot en met 2016 is dit 2%. Onder medicatiehandeling wordt verstaan: het toedienen en verstrekken van medicatie. Fouten hierin (of in het onterecht uitblijven hiervan) worden gemeten middels de medicatiefouten (Melding Medicatiefout). 100% van de risicokaarten zijn ingevuld op december 2013 (gemeten wordt met de populatie cliënten in zorg vanaf 1 juli 2013). 100% van de risicokaarten zijn ingevuld op december 2014 (meetpunt klanten in zorg vanaf 1 jan 2014). 90% van de klanten voelt zich veilig binnen de aan hun geleverde diensten. Dit wordt december 2013 gemeten door middel van de aggregatie van de evaluatievragen in het MDO en de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek. Eind 2014 en 2015 blijft dit percentage gelijk. 90% van de medewerkers voelt zich veilig binnen de organisatie en binnen hun functie en werkzaamheden. Dit wordt december 2013 gemeten door middel van de uitkomst van het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Eind 2014 en 2015 blijft dit percentage gelijk. Effecten van de uitkomst zorg en dienstverlening: 80% van de doelen (beschreven in het zorgplan) van de cliëntpopulatie van ZINTRI zijn behaald. Begin meetpunt is juli 2013, eindpunt is december In 2014 is eind december 90% van de doelen (beschreven in het zorgplan) van de cliëntpopulatie van ZINTRI behaald.dit wordt gemeten middels de aggregatie van evaluatievragen in het MDO. 100% van de klanten heeft een MDO gehad op december 2013 (gemeten wordt met de populatie klanten in zorg vanaf 1 juli 2013). 100% van de klanten in december 2014 heeft een MDO gehad (meetpunt klanten in zorg 1 jan 2014).

5 Klanttevredenheid: Januari 2014 wordt het klanttevredenheidsonderzoek volgens de CQ index GZ uitgevoerd. Facit is de uitvoerende organisatie voor 90% van de cliëntpopulatie. ZINTRI houdt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek van 2013 tot en met % van de klanten is tevreden over de begeleiding die zij ontvangen van ZINTRI en hun begeleider. Begin meetpunt is juli 2013, eindpunt is december In 2014 is dit percentage 90%. Dit wordt gemeten middels de agreggatie van evaluatievragen in het MDO en het klanttevredenheidsonderzoek. De begeleiders van ZINTRI hebben een gemiddelde score (validatie van 7,5). Begin meetpunt is juli 2013, eindpunt is december 2013 (middels vragenlijst 2013). In 2014 is deze score 8. Dit wordt gemeten in het klanttevredenheidsonderzoek (2014 CQ-index GZ). Overig Het meerjarenbeleid is kenbaar gemaakt en en wordt begrepen door de organisatie. Dit wordt jaarlijks toegelicht bij de Kerstborrel met ingang van december In het MT wordt dit jaarlijks (met ingang van het 3 e kwartaal 2013) besproken, geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Door de aggregatie en analyse van kwaliteitsgegevens en de veranderende marktontwikkelingen en wijzigingen in de wet- en regelgeving wordt het meerjarenbeleid en de bijhorende kwaliteits- en meerjarenbeleidsdoelstellingen continue beoordeeld op voortdurende geschiktheid. Dit meerjarenbeleid biedt een kader voor de aard en omvang van de zorg- en dienstverlening. Het is de koers voor de organisatie en waar deze zijn doelen op heeft gesteld om te behalen. In deze rumoerige tijden is het echter van groot belang dat er voortdurend wordt geanticipeerd op ontwikkelingen in de zorg en markt. En belangrijker nog dat hier adequaat op geacteerd wordt. De kwaliteitsdoelstellingen en meerjarendoelstellingen bieden het kader voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. Het beleid van de interne afdelingen en producten is in overeenstemming met en gerelateerd aan het overstijgende meerjarenbeleid. Het meerjarenbeleid is is dan ook geschikt voor het doel en de werkwijze van de organisatie en sluiten hierbij aan. Daarnaast biedt een kader voor continue verbetering en doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is hierop ingericht, er is een specifieke Informatie-Implementatie- Inventarisatie-Borgingscyclus (PDCA cyclus) welke op alle niveau s wordt gehanteerd in de organisatie en hierdoor praktisch werkt, planbaar en toetsbaar is. Ook de visie op kwaliteit is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving binnen de betreffende doelgroepen (AWBZ Zorg; CAO; Wet BIG; WOR; WMCZ).

ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus

ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus Zorgcatalogus Autisme Zorg voor Eigen Kracht Voorwoord Beste Klant, ouder(s)/verzorgers, wettelijke vertegenwoordiger, Hierbij ontvangt u de zorgcatalogus van ZINTRI Zorggroep voor de periode van 1 januari

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement

Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Beschouwingen op risicomanagement in relatie tot veiligheidsmanagement Voorwoord In de afgelopen jaren is er zorgbreed veel aandacht gekomen voor patiëntveiligheid. Eind 2008 is in de ggz Veilige zorg,

Nadere informatie

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32

Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 Beter, steeds beter. Jaarverslag 2012 GGMD voor Doven en Slechthorenden 1/32 1. Woord vooraf 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2. Structuur van de organisatie 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot

Maatschappelijk verslag. Stichting Amaliazorg. Oirschot Maatschappelijk verslag Stichting Amaliazorg Oirschot 2010 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie