drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( )"

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Tom Horn, dr. Derk Reneman 1 december 2015 Annette Keates ( ) Z- Inleiding Op 1 januari 2015 is, vanwege de decentralisatie van overheidstaken, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet bij de gemeente ondergebracht. Ook is sinds die datum de Participatiewet van kracht. Het sociaal domein van de gemeente Haarlemmermeer bevindt zich hiermee, zoals bekend, in een periode van transitie. Onze inwoners vormen een belangrijke bron van informatie om te toetsen hoe wij als gemeente ons werk doen. Het onderzoeken van de ervaringen van onze cliënten zal daarom een structureel onderdeel gaan vormen in de werkprocessen in het gehele sociale domein. Hiermee voldoen wij niet alleen aan de wettelijke plicht om de ervaringen van cliënten te meten, maar kunnen wij ook onze dienstverlening verbeteren en de verkregen informatie gebruiken om zorgaanbieders aan te spreken op de door hen geleverde kwaliteit. Wij vinden het belangrijk om zicht te krijgen op de manier waarop wij de drie nieuwe wetten uitvoeren. Daarvoor zijn bestaande middelen beschikbaar, zoals de planning en control cyclus, interne cijfers voor de monitoring en krijgen wij regelmatig feedback van onze klanten: soms informeel, soms via een klachtenprocedure of bezwaar en beroep. Het meten van cliëntervaringen in het sociaal domein, zowel positief als negatief, is hierop een belangrijke aanvulling. De resultaten van dit onderzoek zullen ook onderdeel uitmaken van de monitor Sociaal Domein, in lijn met de motie van Groen Links, die daarover recent bij de begrotingsbehandeling is ingediend. Bij de transformatie in het sociaal domein hoort dat wij ons bezinnen over de wijze waarop we cliënten bevragen over onze dienstverlening. Wij willen het cliëntervaringsonderzoek dan ook graag op innovatieve wijze uitvoeren. Context De ervaringen van cliënten in de Wmo en Jeugdwet gaan over de (toegang tot) zorg en ondersteuning, waarbij gemandateerde professionals 1, wettelijk verwijzers en zorgaanbieders betrokken zijn. In de Participatiewet gaat het over de ervaringen met het ontvangen van een uitkering en/of deelname aan een re-integratietraject. 1 Medewerkers van de Meer-teams, het CJG, de JGZ, de Kinderopvang, Altra, Leerplicht en de gemeentelijke sociale dienstverlening (SDV)

2 Volgvel 2 De drie wetten hebben in hun intentie en onze ambities veel overeenkomsten: Bevorderen van zelfredzaamheid en eigen initiatief van onze inwoners: o Zodat inwoners zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving; o Zodat inwoners (economisch) zelfstandig zijn; o Inzetten op een beweging van zware naar lichte zorg. Bieden van een integrale aanpak: o 1 gezin, 1 plan; o Geen stapeling van uitkeringen en zorg; o Uitgaan van wat past bij de inwoner in plaats van regels (maatwerk). De transformatie in partnerschap ontwikkelen: o Ruimte voor de professional en voor innovatie; o De ervaringen van inwoners centraal stellen. Vanwege de gezamenlijke doelen van de drie wetten vinden wij het belangrijk om een beeld te krijgen van de cliëntervaringen in het sociaal domein als geheel. Daarom onderzoeken wij de uitvoering van de drie wetten in samenhang. In de Wmo en de Jeugdwet is de verplichting opgenomen om een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. In de Participatiewet bestaat deze verplichting niet. Het doen van het cliëntervaringsonderzoek hebben wij wel opgenomen in de verordening sociaal domein. Wettelijk gezien moest in 2014 de (meer cijfermatige) cliënttevredenheid worden gemeten op de wijze zoals deze was beschreven in de Wmo die tot 2015 gold. Wij gaan er vanuit dat de situatie sinds 1 januari 2015 (met de nieuwe Wmo) zo is veranderd dat het voor cliënten lastig kan zijn om de tevredenheid 'terug te redeneren' naar de oude situatie. Wij verwachten daarom geen betrouwbare uitkomsten uit dit onderzoek te krijgen en richten ons op het meten van de cliëntervaring in de nieuwe situatie. Doelstellingen Het doel van het meten van cliëntervaringen is tweeledig. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente aan onze inwoners. Zowel de positieve ervaringen als de verbeterpunten zijn belangrijk. Het gaat dan om het contact dat inwoners hebben met medewerkers van de gemeentelijke sociale dienstverlening (SDV), de Meer-teams, of met gemandateerde professionals. Deze medewerkers vormen de toegang van ons systeem, en door feedback te vragen krijgen wij inzicht in hoe dit toegangsproces en eventuele doorverwijzing wordt ervaren. Het tweede doel is het meten van ervaringen van onze inwoners met zorgaanbieders. Het gaat dan om de ervaring van het totale proces: van toegang tot doorverwijzing en uiteindelijke resultaat van de geboden hulp. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij sturen op de uitvoering van de zorg door de zorgaanbieders. Daarnaast kunnen de resultaten dienen om beleid aan te scherpen of bij te sturen. In dit cliëntervaringsonderzoek gaat het om inwoners die: hulpmiddelen, woningaanpassing en begeleiding (individueel, groep, dagbesteding) krijgen vanuit de Wmo; eerste en tweedelijns jeugdhulp ontvangen vanuit de jeugdwet; een uitkering ontvangen op basis van de Participatiewet, IOAZ of IOAW, of zich in een re-integratietraject bevinden; vanwege verzuim te maken hebben met team Leerplicht.

3 Volgvel 3 Wat gaan wij daarvoor concreet doen? Wij willen het cliëntervaringsonderzoek op innovatieve wijze en passend bij onze transformatieopgave aanpakken. Omdat wij met het onderzoek verschillende doelen willen bereiken, zullen wij ook een mix van onderzoeksmethoden gebruiken. Het eerste doel, het verbeteren van onze dienstverlening in de toegang tot hulp en ondersteuning, willen wij bereiken door het vragen om feedback in te bouwen in onze werkprocessen. Deze manier van bevragen past bij ons vertrouwen in de professionals en levert ons resultaten op waar we écht iets aan hebben. Het tweede doel, het verzamelen van ervaringen met ons ingekochte zorgaanbod en het proces van toegang en doorverwijzing, willen wij onderzoeken door aan een grote doelgroep een vragenlijst te versturen. 1. Feedback voor professionals Om continu cliëntervaringen te meten, gaan de medewerkers van SDV, de Meer-teams en de gemandateerde professionals hun cliënten een aantal vragen stellen. De belangrijkste winst van deze methode is dat de feedback van de inwoner direct terecht komt op de plek waar die zijn moet: bij de professional. Op deze manier is de feedback specifiek, en direct toepasbaar. Hierdoor kan de professional zijn/haar werkwijze doorlopend verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de cliënt ook in het geval van negatieve feedback zijn mening durft te geven, zullen wij het tijdstip en de manier van bevragen zorgvuldig bepalen. Dit kan per cliënt verschillen. Wij zullen onze professionals vragen om de feedback te registreren, zodat overkoepelend analyses gedaan kunnen worden. De anonimiteit van de cliënt wordt hierbij gewaarborgd: de naam of andere gegevens van de cliënt worden niet in ons systeem opgeslagen. 2. Sturing op zorgaanbieders Om een beeld te verkrijgen van ervaringen met zorgaanbieders wordt een korte vragenlijst ontwikkeld die jaarlijks naar een grote doelgroep wordt gestuurd. Vanwege de omvang van de groep cliënten en het grote aantal zorgaanbieders is het logisch om te kiezen voor een kwantitatieve aanpak. Om ervoor te zorgen dat dit objectieve informatie oplevert, besteden wij de uitvoering van dit gedeelte van het onderzoek uit aan een gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze objectiviteit is belangrijk omdat we de resultaten willen kunnen inzetten in gesprekken met aanbieders over de kwaliteit van de geleverde zorg, en wij alle schijn van belangenverstrengeling hierin willen voorkomen. Ook in dit gedeelte van het onderzoek is de privacy van de cliënt zeer belangrijk. De vragenlijsten van inwoners worden anoniem verwerkt. Aanvullend aan de vragenlijsten, zullen wij panelgesprekken organiseren. We kunnen in deze gesprekken thema's die uit de vragenlijsten naar voren komen verder uitdiepen. Het is ook een mogelijkheid om groepsgesprekken te organiseren met cliëntenraden van zorgaanbieders of bestaande klankbordgroepen. De mogelijkheden hiertoe zullen verder verkend worden. Onze gecontracteerde aanbieders doen vaak zelf ook onderzoek naar cliëntervaringen. De werkwijze hierin verschilt per aanbieder. Wij gaan in gesprek met de verschillende aanbieders om hun onderzoeksmethoden op elkaar af te stemmen en op de informatie die wij nodig hebben. Daardoor kunnen wij in de sturing op de ingekochte zorg en ondersteuning werken met een leveranciersbeoordeling. In de leveranciersbeoordeling vragen wij aan aanbieders wat de resultaten van hun onderzoek onder cliënten zijn. In een later stadium kunnen wij de mogelijkheden verkennen om het onderzoek ook uit te breiden naar de ervaringen van zorgaanbieders, scholen en andere organisaties die vanuit het sociaal domein contact hebben met de gemeente.

4 Onderwerp Volgvel 4 Planning Wij gaan vanaf januari 2016 de werkwijze stapsgewijs invoeren. We zullen beginnen bij team Leerplicht, de Meer-teams en SDV. Met hen gaan wij starten met het persoonlijk vragen aan cliënten hoe zij de (toegang tot) hulp ervaren (hebben). Na een aantal maanden ervaring te hebben opgebouwd, evalueren wij. Daarna zullen wij - indien succesvol - het onderzoek uitbreiden naar de andere gemandateerde professionals. De vragenlijsten versturen wij in het eerste kwartaal van 2016 aan onze cliënten. De resultaten van de vragenlijsten ontvangen wij vóór de zomer van Middelen Het inbouwen van feedback momenten in de werkprocessen wordt opgezet door een projectgroep bestaande uit medewerkers van de clusters Maatschappelijk Ondersteuning en Zorg, Sociale Dienstverlening en Team Onderzoek. Zij zullen de werkwijze implementeren samen met de managers van de gemandateerde professionals. Het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van het kwantitatieve onderzoek besteden wij uit aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. De kosten hiervoor zullen ongeveer ,- bedragen. Deze worden gedekt uit het programma Zorg en Werk. Participatie en Communicatie Wij hebben deze nota voorgelegd aan de Participatieraad. De volgende punten zijn besproken: De verhouding cliënt - professional is een afhankelijkheidsrelatie, durven cliënten dan wel eerlijke feedback te geven? Bij het onderzoek kan input van cliëntenraden en klankbordgroepen worden meegenomen. Als onderzoeksmethode kun je groepsgesprekken overwegen. Waarborging anonimiteit is zeer belangrijk. De zorgaanbieders zijn ook klant van de gemeente, in hoeverre wordt hun tevredenheid gemeten? Lever maatwerk in het bevragen van cliënten. Deze punten zijn uitgebreid besproken, en in de nota zijn aanpassingen gedaan. De Participatieraad zal ook worden betrokken bij de uitwerking van de onderzoeksmethoden. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek worden jaarlijks teruggekoppeld aan de gemeenteraad en gemeentebreed gecommuniceerd via de bekende kanalen (persbericht, Informeer). Na een tussenevaluatie in mei 2016 zal de eerste rapportage verzonden worden aan de raad.

5 Volgvel 5 Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 1. per 1 januari 2016 een tweeledig cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet; 2. de uitkomsten van dit cliëntervaringsonderzoek jaarlijks terug te koppelen aan de gemeenteraad en gemeentebreed te communiceren via de bekende kanalen (persbericht, Informeer); 3. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, de secretaris, de burgemeester,

Door innovatie binnen de zorg en Door een stevige sociale basis en Door de kwaliteit af te meten aan de ervaring van inwoners

Door innovatie binnen de zorg en Door een stevige sociale basis en Door de kwaliteit af te meten aan de ervaring van inwoners gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Opzet en aanpak Transformeermonitor Sociaal Domein Portefeuillehouder dr. Tom Horn, John Nederstigt, drs. Ap Reinders, dr. Derk Reneman Collegevergadering

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. Reactie op advies nr.4 10 november 2016 Verzonden: 10 november 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE

ONDERWERP DATUM BIJLAGEN. Reactie op advies nr.4 10 november 2016 Verzonden: 10 november 2016 BEHANDELD DOOR DOORKIESNUMMER ONZE REFERENTIE > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht Secretariaat ASD-Maastricht P/a Weth. Vrankenstraat E 10 6227 CG MAASTRICHT BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Nadere informatie

88% Inwoner enquête (onderzoek)

88% Inwoner enquête (onderzoek) Bijlage 1. Sturing en monitoring Meedoen naar Vermogen Niveau 1: Maatschappelijke effecten Wat? Norm Bron Rapportage Percentage inwoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt 88% Inwoner enquête

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016 Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet Commissie M 21 november 2016 Doel Afgelopen week ontstond maatschappelijke discussie rondom de inzet middelen Wmo, jeugdwet en participatie Uit de gesprekken en

Nadere informatie

Cliënten bevragen met Ervaringwijzer

Cliënten bevragen met Ervaringwijzer Cliënten bevragen met Ervaringwijzer Tot stand gekomen in samenspraak met zorgaanbieders en cliëntvertegenwoordigers Kaders voor uitvoering Versie 1.2 maart 2018 Uitgangspunten Zicht op cliëntervaring

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus 2016 16.17321 U16.017622 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief

Nadere informatie

onderwerp Portefeuilleverdeling College van B&W , vervangingsregeling en locoburgemeesterschap

onderwerp Portefeuilleverdeling College van B&W , vervangingsregeling en locoburgemeesterschap gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Portefeuilleverdeling College van B&W 2014-2018, vervangingsregeling en locoburgemeesterschap portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 25 april

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Knelpunten trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (pgb)

Nota van B&W. onderwerp Knelpunten trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (pgb) 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder dr. Tom Horn, drs. Ap Reinders, John Nederstigt, dr. Derk Reneman Collegevergadering 20 januari 201 5 inlichtingen Femke Immerman (023

Nadere informatie

Advies aan B & W. Conceptbesluit

Advies aan B & W. Conceptbesluit Afdelingshoofd Advies aan B & W Nr. Gezien Akkoord Portefeuillehouder, afdeling, datum advies en onderwerp WETHOUDER L.J.H. SCHARENBORG WETHOUDER J.B. BOER WETHOUDER F.H.C. MULKENS MENS EN SAMENLEVING

Nadere informatie

Wilt u ook leren van de ervaringen van uw cliënten?

Wilt u ook leren van de ervaringen van uw cliënten? Wilt u ook leren van de ervaringen van uw cliënten? Partners in verbetering Gemeenten zijn steeds meer op zoek naar manieren om ervaringen van cliënten en inwoners mee te nemen in de uitgangspunten van

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N Fintelman : Beleid en Projecten : J.R.A. (Nelly) Wijnker Voorstel aan de raad Onderwerp : Beleidsplan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Verslag vorige vergadering 4. Presentatie uitvoering taken sociaal domein 5. Vragen Presentatie Uitvoering taken Sociaal domein Onderwerpen 1. Vaststelling verordeningen,

Nadere informatie

B&W voorstel. Onderwerp. Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid Versie. Auteur. Kummer, M. Gemeentesecretaris. Huykman, B.J.D.

B&W voorstel. Onderwerp. Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid Versie. Auteur. Kummer, M. Gemeentesecretaris. Huykman, B.J.D. B&W voorstel Onderwerp Gebiedsgerichte sturing sociaal domein Zaakid 0637362590 Versie Auteur Kummer, M Gemeentesecretaris Directeur Huykman, B.J.D. Tomassen, J.F.A. Portefeuillehouder Medeverantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Informatienota raad. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en

Informatienota raad. Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en Veldhoven Informatienota raad Cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd, Participatiewet en Schulddienstverlening over 2018 Voor vragen Telefoonnummer: 14 040 E-mail: gemeente@veldhoven.nl Datum B en W: 27

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het instemmen met de evaluatie nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp

Onderwerp Voorstel tot het instemmen met de evaluatie nota Plan van aanpak transformatie jeugdhulp Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 november 2018 9 n.v.t. wethouder M. Blind Zaaknummer 9820-2018 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein

Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 22 november 2016 Opsteller Margo Roelofs Registratie Agendapunt Onderwerp Klachtenregeling sociaal domein Voorstel 1. Instemmen met de maatregelen voor

Nadere informatie

onderwerp Ongewijzigd voortzetten voucher hulp bij het huishouden 2018 en 2019

onderwerp Ongewijzigd voortzetten voucher hulp bij het huishouden 2018 en 2019 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Ongewijzigd voortzetten voucher hulp bij het huishouden 2018 en 2019 Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 25 juli 2017 inlichtingen F. Nederstigt

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken:

Inleiding Hierbij informeren wij u over de belangrijkste resultaten van de volgende onderzoeken: aan: de raad datum: 21 maart 2017 onderwerp: resultaten Monitoring en onderzoek Sociaal Domein van: het college bijlage: 5 registratienr.: OD/2017/194762 in afschrift aan: Burgerplatform Inleiding Hierbij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1110466 Datum: 28 januari 2014 Behandeld door: M. Megens Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel bij beleidsplan jeugdzorg Purmerend Samenvatting:

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll /10/2012

Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll /10/2012 Beleid Cluster Maatschappij (071)54 54 838 ppaardekoper@leiderdorp.nl Ingekomen: Afdeling ; Kopie ; Cj rif Hll lllllllllllllllllllllllllllllllilllllll 2012.06557 26/10/2012 Gemeente Leiderdorp A Aan de

Nadere informatie

Toegang om de hoek. Arthur Rijkers

Toegang om de hoek. Arthur Rijkers Toegang om de hoek Arthur Rijkers opbrengst van het onderzoek???? december 2015 december 2018 onderzoeksvraag Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening

Doorontwikkeling dagbesteding. Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Doorontwikkeling dagbesteding Vanuit voorveld en dagbesteding naar een laagdrempelige basisvoorziening Hoe ziet de dagbesteding er nu uit? 614 cliënten Ruim 55 aanbieders en daarnaast onderaannemers Aanbod

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar Gemeente Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 17INT1873 91 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar.12 SEP. 217 ^ Onderwerp: B&W-advies: Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp

Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Vlissingen, 10 februari 2016. Aan de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Onderwerp: gevraagd advies beleidsregels Wmo & Jeugdhulp Geacht college, In

Nadere informatie

Plan van Aanpak monitor sociaal domein

Plan van Aanpak monitor sociaal domein Plan van Aanpak monitor sociaal domein januari, 2015 Versie: 1 Status: concept Auteur: Suzanne van de Gein Afdeling Strategie, Beleid en Projecten Team Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Dinkelland. Bijlagen. Zaaknummer Onderwerp Raadsbrief 2018 nr. Verzenddatum. Geachte raads- en commissieleden,

Aan de gemeenteraad van Dinkelland. Bijlagen. Zaaknummer Onderwerp Raadsbrief 2018 nr. Verzenddatum. Geachte raads- en commissieleden, Aan de gemeenteraad van Dinkelland Zaaknummer 9994 Bijlagen Onderwerp Raadsbrief 2018 nr. Verzenddatum Geachte raads- en commissieleden, Waarover gaat deze brief? De afgelopen 2 jaar is regionaal en lokaal

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel BBVnr: 2016/324154

Raadsstuk. Onderwerp: Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel BBVnr: 2016/324154 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020 BBVnr: 2016/324154 1. Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de taak beschermd wonen door het Rijk gedecentraliseerd naar de (centrum)gemeenten.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Ineke van Dijk (secretaris)

Ineke van Dijk (secretaris) Concept Verslag Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Verslag van Participatieraad Haarlemmermeer beleids- en praktijkvleugel Vergaderdatum 5 maart 2018 Aanwezig Afwezig met kennisgeving Afwezig zonder

Nadere informatie

Landelijk cliëntervaringsonderzoek

Landelijk cliëntervaringsonderzoek Landelijk cliëntervaringsonderzoek Monitor Januari t/m december 2016 Ons kenmerk: 17.0010587 Datum: 22-09-2017 Contactpersoon: Rosan Hilhorst E-mail: Contractbeheer@regiogv.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

PORTEFEUILLEHOUDER SE

PORTEFEUILLEHOUDER SE laevoorstel Verseon: 167781 PORTEFEUILLEHOUDER SE Vergadering van burgemeester en wethouders, d.d. 29 augustus 2017 nr. I Burgemeester Doornenbal Akkoord Bespreken Opmerkingen B/O/W* Secretaris Van Dijk

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017;

De raad van de gemeente Heemskerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017; Bekendmaking vaststelling beleid De raad van Heemskerk maakt bekend de Verordening participatie sociaal domein gemeente Heemskerk 2018 op 22 februari 2018 te hebben vastgesteld. De Verordening participatie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet

Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Kenniscafé Utrecht Stand van Zaken Jeugdwet Transitiebureau Jeugd 1 Oktober 2013 Waarom doen we dit ook al weer? Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg & Analyse van de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning

Nadere informatie

Bijgaand sturen wij u twee persberichten die vanmiddag worden verstuurd ter kennisname.

Bijgaand sturen wij u twee persberichten die vanmiddag worden verstuurd ter kennisname. Van: Cor Maan [mailto:cor.maan52@gmail.com] Verzonden: donderdag 14 september 2017 23:00 Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht CC: Dik van 't Hoff Onderwerp: Fwd: Persberichten Geachte griffie, Naar aanleiding

Nadere informatie

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost

Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ in regio Brabant Noordoost - Oost Transitie AWBZ AWBZ WMO Transitie: Project structuur en regionale aanpak Waar staan we nu Planning Wat is de AWBZ? Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 23 juni 2014 Onderwerp: Kwaliteitseisen ten behoeve van opdrachtgeven in het sociaal domein Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Raadsbesluit. Wij stellen U voor om: 1. In

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Maatschappelijke Ontwikkeling Kenmerk 14.043945 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 2 oktober 2014 Jaargang en nummer 2014 68 Geheim Nee Uitvoeringsplan tweede fase

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Participatieraad Haarlemmermeer Postbus 250

Participatieraad Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer Participatieraad Haarlemmermeer Postbus 250 t.a.v. de heer Hille 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster contactpersoon

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN INSTELLINGEN NA EEN JAAR DECENTRALISATIE

ERVARINGEN VAN INSTELLINGEN NA EEN JAAR DECENTRALISATIE ERVARINGEN VAN INSTELLINGEN NA EEN JAAR DECENTRALISATIE drs. Frank Kriek drs. Luuk Mallee drs. Katrien de Vaan dr. Miranda Witvliet Amsterdam, januari 2016 Regioplan Jollemanhof 18 1019 GW Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten

Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-084 Houten, 28 november 2017 Onderwerp: Regionale koers beschermd wonen en maatschappelijke opvang U16 gemeenten Beslispunten: 1. De regionale koers maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen BBV nr: 2014/ Inleiding. Het transitieproces sociaal domein

Raadsstuk. Onderwerp: transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen BBV nr: 2014/ Inleiding. Het transitieproces sociaal domein Raadsstuk Onderwerp: transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen BBV nr: 2014/271414 1. Inleiding Het transitieproces sociaal domein De raad heeft vanaf 2012 de kaders voor de transitie van

Nadere informatie

Raad op zaterdag 24 september 2016

Raad op zaterdag 24 september 2016 Raad op zaterdag 24 september 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017

Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden. gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 Informatiebijeenkomst adviesraden en gemeenteraden 1 gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal, 23 mei 2017 2 Agenda informatiebijeenkomst gemeente- en adviesraden Agenda Duur Tijd 1 Welkom en programma

Nadere informatie

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016

Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 Input cliëntperspectief Beschermd wonen 10 maart 2016 We (cliënten) zijn geen cassettebandje die steeds alles herhaalt" (citaat cliënt) Inleiding Op 10 maart 2016 heeft een bijeenkomst beschermd wonen/cliëntperspectief

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering in het sociaal domein? Prof. dr. Marcel Boogers

Bedrijfsvoering in het sociaal domein? Prof. dr. Marcel Boogers Bedrijfsvoering in het sociaal domein? Prof. dr. Marcel Boogers 09-06-18 Voettekst: aanpassen via Beeld 2 09-06-18 Voettekst: aanpassen via Beeld 3 6 Thema s 1. Wat is er aan de hand? Welke dynamiek

Nadere informatie

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE. Samenleven in Leiderdorp. Met elkaar voor een sterke samenleving 3D COMMUNICATIE & PARTICIPATIE Samenleven in Leiderdorp Met elkaar voor een sterke samenleving 1 Inhoud De opgave... 3 Communicatiedoelstellingen... 3 Communicatieaanpak... 5 Doelgroepen, belangen en invloed...

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid VNG-bestuur drs. pedagogiek 2 Programma

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 12

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: nr. 12 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 45 Datum: 3-11-2014 nr. 12 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 september 2014 heeft besloten

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld

Nadere informatie

IJsselstein. Geachte raadsleden,

IJsselstein. Geachte raadsleden, ^ Gemeente U C ill K K II L tz IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 t 14 030 3400 AA IJSSELSTEIN f 030 6884350

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA

Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Regionale Cliëntenraad Participatiewet SDOA Inleiding Onze cliëntenraad is ingesteld middels de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) 2016. De verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten

Raadsvoorstel. Gemeente Mook en Middelaar. Samenvatting. Voorstel om te besluiten Agenda puntnummer Documentnummer Raadsvergadering d. d. Raadscommissie Commissie d.d. Programma Onderwerp Portefeuillehouder Bijlagen ry--\ ert 9_ 32 14 december 2017 Commissie Samenleving 28 november

Nadere informatie

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Doel Wmo Beleidsplan 1 Een samenhangend antwoord Specifiek en Meetbaar Wat te doen en met wie Acceptatie en Realistisch Termijn Het Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2020 huishouden en begeleiding

Inkoop Wmo 2020 huishouden en begeleiding Inkoop Wmo 2020 huishouden en begeleiding marktconsultatie 21 februari 2019 Op eigen kracht, dat doen we samen! Programma van vandaag Toelichting proces Toelichting uitgangspunten en contouren aanbesteding

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf

voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Beleidsplan integrale aanpak sociaal domein Raadsvoorstelnummer: 69 PROGRAMMA 5. Burgers en Dienstverlening Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016

Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 INFORMATIENOTA bij stukken die ter informatie naar de raad gaan Portefeuillehouder : mevr. F. Langerak-Oostrom Zaaknummer : 284831 Verantwoordelijk MT-lid Datum : 13 september 2016 Onderwerp: Cl iëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 28 mei 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 28 mei 2014 ONDERWERP Beleidskadernota Participatiewet 2015 SAMENVATTING Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en als deze

Nadere informatie

Transformatie in de gemeente Dalfsen. Dichter bij de kern

Transformatie in de gemeente Dalfsen. Dichter bij de kern Transformatie in de gemeente Dalfsen Dichter bij de kern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Transformatie Sociaal Domein Dichter bij de kern...4 2.1. Transformatie ambitie in uitgangspunten...5 2.2 Bestaande

Nadere informatie

Stand van zaken Sociaal Domein

Stand van zaken Sociaal Domein Stand van zaken Sociaal Domein Van transitie naar transformatie Gemeenteraad 27 oktober 2016 Voorbereiding Inhoud 2013 2020 Implementatie en borging Transformatie 1-1-2015 transitie heden Waar staan we

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel

Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel Foar en mei elkoar! Lokale agenda sociaal domein gemeente Menameradiel INLEIDING Dit korte en bondige kader geeft inzicht in de uitdagingen op het lokale sociale domein voor de komende 2 jaar. De gemeente

Nadere informatie

BWRI & Privacy waarborgen

BWRI & Privacy waarborgen BWRI & Privacy waarborgen BWRI & Privacy waarborgen Als u in de gemeente Midden-Groningen woont, kunt u bij onze uitvoeringinstantie BWRI terecht voor het aanvragen van een uitkering, ondersteuning bij

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie