Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg"

Transcriptie

1 Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

2 1 Inleiding en situering Wettelijk kader Gemeentelijk initiatief Algemeen kader inzake toewijzing Decretale principes (Vlaamse Wooncode) Sociaal huurbesluit Toewijzing aan doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep Sjabloon doelgroepen cf omzendbrief W/2011/01... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Toepassing Doelgroepen Uitvoering Goedkeuring en wijziging Bekendmaking Inwerkingtreding Bijlagen Toepassingsgebied doelgroep ouderen Doelgroep ouderen Beslissingen Verslaggeving... 12

3 1 Inleiding en situering 1.1 Wettelijk kader De Vlaamse regering heeft op vrijdag 4 oktober 2013 haar definitieve goedkeuring verleend aan de wijzigingen aan het kaderbesluit sociale huur. Het kaderbesluit sociale huur geeft uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode en regelt de verhuring van woningen uit de sociale sector. Het besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid betreffende de toewijzing van sociale woningen. De toepassing van het lokaal toewijzingsreglement is beperkt tot de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit. 1.2 Gemeentelijk initiatief Zoals bepaald in artikel 26 van het sociaal huurbesluit kan de gemeente Heist-op-den-Berg gebruik maken van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Binnen het lokaal woonoverleg werd het belang van de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor Heist-opden-Berg al enkele keren aangehaald. Op 13/09/2011 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan met de opmaak en totstankomingsprocedure van een lokaal toewijzingsreglement voor de gemeente Heist-op-den-Berg. Hierbij werd het lokaal woonoverleg belast als initiatiefnemer voor het uitwerken van een voorstel van lokaal toewijzingsreglement. SVK Onderdak heeft te kennen gegeven dat het lokaal toewijzingsreglement niet van toepassing moet zijn op haar patrimonium. Vandaar dat de bepalingen in onderhavig reglement enkel betrekking hebben op het patrimonium van de Heistse Maatschappij voor de Huisvesting en Zonnige Kempen als sociale verhuurder. In eerste instantie werd er een lokaal toewijzingsreglement ingediend voor de doelgroep ouderen. Op 4 september 2012 heeft de minister van Wonen dit lokaal toewijzingsreglement goedgekeurd. Door de realisatie van nieuwe projecten werd een bijkomende wijziging van het lokaal toewijzingsreglement besproken in het lokaal woonoverleg van 16 april 2013 en 21 januari Zo werden er een aantal nieuwe bejaardenwoningen gerealiseerd, zullen er een aantal woningen gerealiseerd worden voor personen met een handicap en werd de lokale binding aan het lokaal toewijzingreglement toegevoegd. Het woonoverleg staat positief tegenover de wijzigingen aan het lokaal toewijzingsreglement. Het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement werd op.. goedgekeurd door de gemeenteraad. Het gewijzigde lokaal toewijzingsreglement werd op.. goedgekeurd door de minister van Wonen. 2 Algemeen kader inzake toewijzing 2.1 Decretale principes (Vlaamse Wooncode) De Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 95, 1, 3 de lid, bepaalt dat bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening gehouden moet worden met de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid, zoals opgenomen in artikel 4, 2 van de Vlaamse Wooncode. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. Het departement RWO controleert de wettigheid van het toewijzingsreglement.

4 2.2 Sociaal huurbesluit Het kaderbesluit sociale huur geeft 2 opties inzake toewijzing. De verhuurder kan opteren om het standaardluik te volgen voor de toewijzing van woningen of de gemeente kan een lokaal toewijzingsreglement uitwerken om tegemoet te komen aan specifieke lokale noden. Standaardluik Er zijn 2 systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikels 18 tot en met 20 van het sociaal huurbesluit; SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21 van het sociaal huurbesluit. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1 rationele bezetting; 2 absolute voorrangsregels; 3 optionele voorrangsregels 1 ; 4 chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 en 4 maar het 3de criterium waar rekening mee gehouden wordt, is het puntensysteem 2. Lokaal toewijzingsreglement Het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit. De gemeente kan hierdoor afwijken van het algemeen geldende toewijzingsreglement en een lokaal toewijzingsreglement opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Belangrijk is dat het lokaal toewijzingsreglement het resultaat moet zijn van lokaal overleg en dat er ingespeeld wordt op de lokale situatie. Het sociaal huurbesluit bepaalt dat er een gemeentelijk toewijzingsbeleid mogelijk is in 3 gevallen. Artikels 27, 28 en 29 bepalen dat een lokaal toewijzingsreglement rekening kan houden met: specifieke lokale woonnoden die verband houden met lokale binding; woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen; bewaken en herstellen van de leefbaarheid. De gemeente Heist-op-den-Berg heeft reeds een goedgekeurd lokaal toewijzingsreglement voor de doelgroep ouderen. Met het voorliggend lokaal toewijzingsreglement wil de gemeente dit uitbreiden met de voorrang lokale binding en de doelgroep personen met een handicap die nood hebben aan begeleiding bij het wonen. 3 Lokale binding Zonnige Kempen en de Maatschappij voor de Huisvesting van Heist-op-den-Berg hanteerden reeds de voorrangsregel voor personen die de laatste 6 jaar gedurende 3 jaar in de gemeente hebben gewoond. De werkgroep is van mening dat als er een lokaal toewijzingsreglement wordt opgemaakt, met eigen lokale accenten, het dan ook logisch is de voorrang voor de eigen inwoners specifieker te gaan omschrijven. Er wordt voorgesteld om de lokale binding uit te breiden naar personen die ooit minstens 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. Op die manier kunnen ouderen, die vroeger in Heist-op-den-Berg hebben gewoond en door omstandigheden zijn uitgeweken, toch hun oude dag opnieuw doorbrengen in Heist-op-den-Berg. Ook mensen die hun jeugd hebben doorgebracht in Heist-op-den-Berg en zijn uitgeweken (werk, partner ) en op een bepaald moment wensen terug te keren, krijgen zo kansen op de woningmarkt in Heist-op-den-Berg. 1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken, zoals optionele voorrangregels, facultatieve schrappingsen opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement van de betreffende verhuurder. 2 Puntensysteem op basis van 4 verplichte prioriteiten (woonnood kinderlast actueel besteedbaar inkomen mutatievraag zittende huurder) en op basis van 2 optioneel gewogen prioriteiten (aantal jaren ingeschreven aantal jaren verblijf in de gemeente).

5 De voorrangsregel betreffende lokale binding wordt als volgt geformuleerd: Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. De 2 criteria worden naast elkaar geplaatst en worden met andere woorden evenwaardig benaderd. 4 Toewijzing aan doelgroepen 4.1 Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep In de gemeente Heist-op-den-Berg zijn er 2 doelgroepen, die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van een lokaal toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen. 1. ouderen 3 2. personen met een handicap die nood hebben aan begeleiding bij het wonen De doelgroep ouderen wordt als volgt gedefinieerd: Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). De doelgroep personen met een handicap die nood hebben aan begeleiding bij het wonen wordt als volgt gedefinieerd: Personen met een handicap, voor wie: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) de ondersteuningskost subsidieert, maar niet de leef- en woonkosten; die nood hebben aan de combinatie van individueel wonen en mogelijkheid tot gemeenschapsvorming. die nood hebben aan mobiele handicapspecifieke ondersteuning en telefonische noodpermanentie. In de huidige regelgeving van het VAPH( 2013) gaat het om personen die een goedkeuring hebben voor begeleiding door een erkende dienst beschermd wonen, geïntegreerd wonen of inclusieve ondersteuning. 4.2 Doelgroepenplan Om de keuze voor deze doelgroep te motiveren, wordt aan dit lokaal toewijzingsreglement een doelgroepenplan als bijlage toegevoegd. Hierin is ook het formeel advies van de betrokken actoren opgenomen. 3 Het voorbehouden van een aantal woningen voor de doelgroep ouderen werd reeds goedgekeurd in het eerder ingediende lokaal toewijzingsreglement en wordt hier overgenomen zoals goedgekeurd door de minister van Wonen.

6 5 Toepassing Het lokaal toewijzingsreglement kan niet los gezien worden van het standaardluik. 5.1 Lokale binding Algemeen Lokale binding is een uitbreiding van de optionele voorrangsregel uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik (rationele bezetting, absolute voorrangsregels, chronologie of puntensysteem) blijven gelden. De voorrang voor lokale binding geldt enerzijds pas nadat de absolute voorrangsregels zijn toegepast, en anderzijds na toepassing van de door de gemeente vastgestelde voorrangsregels in het kader van doelgroepen en/of eventueel leefbaarheid. Daarnaast speelt de voorrang voor lokale binding ook steeds binnen de toepassing van de andere voorrangsregels. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindingsfactoren. Concreet betekent dit dat de voorrang omdat iemand tot de doelgroep behoort, primeert op de voorrang voor iemand met lokale binding. Maar binnen die doelgroep, zal iemand met lokale binding voorrang hebben op iemand zonder lokale binding. Concreet voor Heist-op-den-Berg In het kader van dit lokaal toewijzingsreglement komt artikel 20 van het sociaal huurbesluit te vervallen en wordt vervangen door artikel 27 met volgende concrete invulling voor Heist-op-den- Berg: Zonnige Kempen en Maatschappij voor de Huisvesting van Heist-op-den-Berg geven voorrang aan personen die: Minimum 15 jaar inwoner geweest zijn van de gemeente Heist-op-den-Berg of in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente Heist-op-den- Berg; Hogervermelde voorrangsregels worden naast elkaar geplaatst en worden met andere woorden evenwaardig benaderd. Toepassingsgebied Deze voorrangsregel betreffende lokale binding is van toepassing op het volledige patrimonium van Zonnige Kempen en Maatschappij voor de Huisvesting van Heist-op-den-Berg. 5.2 Doelgroepen Algemeen Een doelgroepentoewijzing is een aanvulling van het standaardluik. Binnen het standaardluik komt dan een nieuwe voorrangsregel voor bepaalde doelgroepen die zal gelden als absolute voorrangsregel. Deze voorrangsregel krijgt dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime (zie 2.2). Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische volgorde. De sociale huurwoningen, die voorbehouden worden voor de doelgroep, kunnen enkel met voorrang worden toegewezen aan kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. De toepassing van dit lokaal toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociaal huurbesluit. Concreet voor Heist-op-den-Berg De vastgestelde doelgroep krijgt in toepassing van dit lokaal toewijzingsreglement een plaats binnen de absolute voorrangregels. Aan artikel 19 van het sociaal huurbesluit wordt volgende tekst toegevoegd.

7 Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). Personen met een handicap, voor wie: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH) de ondersteuningskost subsidieert, maar niet de leef- en woonkosten; die nood hebben aan de combinatie van individueel wonen en mogelijkheid tot gemeenschapsvorming. die nood hebben aan mobiele handicapspecifieke ondersteuning en telefonische noodpermanentie. Toepassingsgebied De toepassing van de voorrang voor ouderen (65 jaar of ouder) en personen met een handicap geldt op het grondgebied van Heist-op-den-Berg in afgebakende projecten en enkel voor woningen die omwille van hun ligging en de aanwezige voorzieningen of diensten bijzonder aangewezen zijn voor de betreffende doelgroep. De gemeenteraad legt de lijst vast met de woonprojecten waar deze voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. Een lijst van deze woonprojecten is als bijlage toegevoegd aan dit reglement. 6 Uitvoering De Heistse Maatschappij voor de Huisvesting en Zonnige Kempen worden belast met de uitvoering van dit reglement. 7 Goedkeuring en wijziging Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zal het ontwerp van lokaal toewijzingsreglement en nadien ook elke wijziging ervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde. Ook elke wijziging aan de lijst van woningen waar de betreffende voorrang voor de doelgroep ouderen geldt, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 8 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen (gemeentelijk informatieblad, website, betrokken diensten van de gemeente en OCMW ) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ook ter inzage aan de balie van de Heistse Maatschappij voor de Huisvesting en Zonnige Kempen. Een afschrift van dit toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 9 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking de 1 ste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed.

8 10 Bijlagen 10.1 Toepassingsgebied doelgroep ouderen De voorrangsregel voor de doelgroep ouderen is uitsluitend van toepassing op onderstaande lijst met woningen: Heistse Maatschappij voor de Huisvesting 17 woningen in de Moretuslaan (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) - Moretuslaan 1 - Moretuslaan 3 - Moretuslaan 5 - Moretuslaan 21 - Moretuslaan 23 - Moretuslaan 25 - Moretuslaan 27 - Moretuslaan 29 - Moretuslaan 31 - Moretuslaan 33 - Moretuslaan 35 - Moretuslaan 37 - Moretuslaan 39 - Moretuslaan 41 - Moretuslaan 43 - Moretuslaan 45 - Moretuslaan appartementen in de Jozef Weynsstraat (appartementen met 1 of 2 slaapkamers lift aanwezig) - Jozef Weynsstraat 1/2 - Jozef Weynsstraat 1/5 - Jozef Weynsstraat 1/6 - Jozef Weynsstraat 1/7 - Jozef Weynsstraat 1/8 - Jozef Weynsstraat 1/10 - Jozef Weynsstraat 1/11 - Jozef Weynsstraat 1/12 - Jozef Weynsstraat 1/13 - Jozef Weynsstraat 1/14 10 woningen in de Kerselaarlaan (gelijkvloerse woning met 1 of 2 slaapkamers) - Kerselaarlaan 25 / 1 - Kerselaarlaan 25 / 2

9 - Kerselaarlaan 25 / 3 - Kerselaarlaan 25 / 4 - Kerselaarlaan 25 / 5 - Kerselaarlaan 25 / 6 - Kerselaarlaan 25 / 7 - Kerselaarlaan 25 / 8 - Kerselaarlaan 25 / 9 - Kerselaarlaan 25 / 10 4 woningen in Hoogland (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) - Hoogland 1 - Hoogland 3 - Hoogland 5 - Hoogland 7 12 woningen in de Aug. Prooststraat (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) - Aug. Prooststraat 2 - Aug. Prooststraat 4 - Aug. Prooststraat 6 - Aug. Prooststraat 8 - Aug. Prooststraat 10 - Aug. Prooststraat 12 - Aug. Prooststraat 14 - Aug. Prooststraat 16 - Aug. Prooststraat 18 - Aug. Prooststraat 20 - Aug. Prooststraat 22 - Aug. Prooststraat 24 7 appartementen in de L. Kempenaersstraat (appartement met 1 slaapkamer lift aanwezig) - L. Kempenaersstraat 21 b 1 - L. Kempenaersstraat 21 b 2 - L. Kempenaersstraat 21 b 3 - L. Kempenaersstraat 21 b 4 - L. Kempenaersstraat 21 b 5 - L. Kempenaersstraat 21 b 6 - L. Kempenaersstraat 21 b 7 9 woningen in de Prof. Verbiststraat (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) - Prof. Verbiststraat 1 - Prof. Verbiststraat 3

10 - Prof. Verbiststraat 5 - Prof. Verbiststraat 7 - Prof. Verbiststraat 9 - Prof. Verbiststraat 11 - Prof. Verbiststraat 13 - Prof. Verbiststraat 15 - Prof. Verbiststraat 17 4 woningen in de Zomerstraat (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) - Zomerstraat 5 - Zomerstraat 7 - Zomerstraat 9 - Zomerstraat 11 9 appartementen in Ter Strapen (gelijkvloerse appartementen met 1 slaapkamer) in opbouw - Ter Strapen 2 bus 1 - Ter Strapen 3 bus 1 - Ter Strapen 4bus 1 - Ter Strapen 4 bus 2 - Ter Strapen 5 bus 1 - Ter Strapen 6 bus 1 - Ter Strapen 7 bus 1 - Ter Strapen 8 bus 1 - Ter Strapen 9 bus 1 4 woningen in de A. De Bruynstraat (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) in opbouw - A. De Bruynstraat 11 - A. De Bruynstraat 13 - A. De Bruynstraat 15 - A. De Bruynstraat 17 4 appartementen in de Heksestraat (gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer) - in opbouw - Heksestraat 36 - Heksestraat 38 - Heksestraat 40 - Heksestraat 42 8 appartementen in de Lindestraat (gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer) - Lindestraat 4/1 - Lindestraat 4/2 - Lindestraat 6/1 - Lindestraat 6/2

11 - Lindestraat 8/1 - Lindestraat 8/ - Lindestraat 10/1 - Lindestraat 10/2 Zonnige Kempen 6 appartementen in de Kleine Steenweg (gelijkvloers appartement met 1 slaapkamer) - Kleine Steenweg 9 / 1 - Kleine Steenweg 9A / 1 - Kleine Steenweg 9H / 1 - Kleine Steenweg 9G / 1 - Kleine Steenweg 9B / 1 - Kleine Steenweg 9C / Doelgroep ouderen Omschrijving van de doelgroep De gemeente Heist-op-den-Berg wenst met het lokaal toewijzingsreglement voorrang te geven aan de doelgroep van ouderen bij de toewijzing van bepaalde sociale huurwoningen. De gemeente ervaart dat deze doelgroep specifieke problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden. Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is) Grootte van de doelgroep Tabel 1: Aandeel 65-plussers in de gemeente Heist-op-den-Berg (anno 2012) Aantal 65-plussers Aantal inwoners in Heist-op-den-Berg Aandeel 65-plussers 19,0 % Bron: Tabel 2: Aandeel 65-plussers op de wachtlijst bij Heiste Maatschappij voor de Huisvesting d.d. juni 2013 Aantal 65-plussers op de wachtlijst 113 Aantal kandidaat-huurders 733 Aandeel 65-plussers 15,4 % Tabel 3: Aandeel 65-plussers op de wachtlijst bij Zonnige Kempen d.d. juni 2013 Aantal 65-plussers op de wachtlijst 92 Aantal kandidaat-huurders 852 Aandeel 65-plussers 10,8

12 Voorbehouden patrimonium Tabel 4: Woningtypologie van de sociale huurwoningen in eigendom van de Heistse Maatschappij voor de Huisvesting en Zonnige Kempen in Heist-op-den-Berg, december 2013 Eengezinswoning Appartement Totaal Aantal slaapkamers Aantal slaapkamers studio totaal aantal voorbehouden voor ouderen Tabel 5: Overzicht aantal sociale huurwoningen in Heist-op-den-Berg, anno 2013 Huidig patrimonium abosuluut (incl. projecten in opbouw) Huidig patrimonium relatief Totaal patrimonium % 1/4 de van het totaal patrimonium % Totaal aantal studio s, 1 en 2 slpks % 1/3 de van totaal aantal studio s, 1 en 2 slpks % Totaal voorbehouden voor ouderen % 10.3 Toepassingsgebied doelgroep personen met een handicap die nood hebben aan begeleiding bij het wonen De voorrangsregel voor de doelgroep personen met een handicap die nood hebben aan begeleiding bij het wonen is uitsluitend van toepassing op 5 studio s in het project Dorpsstraat-Hoekstraat in Booischot (huisnummers nog niet gekend) Doelgroepenplan Het doelgroepenplan, inclusief de adviezen van de verhuurders en van de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren, is toegevoegd als een afzonderlijke bijlage Beslissingen Op de volgende pagina s is de beslissing toegevoegd van de gemeenteraad met betrekking tot de goedkeuring van het gewijzigd lokaal toewijzingsreglement: Gemeenteraadsbeslissing d.d. ******* goedkeuring gewijzigd lokaal toewijzingreglement Verslaggeving verslag lokaal woonoverleg van 16 april 2013; verslag lokaal woonoverleg van 8 oktober 2013; verslag lokaal woonoverleg van 21 januari 2014.

13 VERSLAG Lokaal woonoverleg Heist-op-den-Berg plaats datum Gemeentehuis Heist-op-den-Berg 16 april 2013 aanwezig: - Wim Van den Bruel, schepen van wonen Heist-op-den-Berg, - Serafien Wouters, afdelingshoofd dienst bouw en milieu Heist-op-den-Berg, - Dirk Van Noten, voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg, - Gabriël Van den Broeck, commissaris, - Theo De Wyngaert, directeur Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Greet Croon, hoofd adm. En soc. Dienst, Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Chantal Laureys, coördinator SVK Onderdak vzw, - Luc Stijnen, directeur Zonnige Kempen, - Anneleen Eelen, dienst projecten Zonnige Kempen, - Joeri Laureys, adjunct van de directeur Wonen Antwerpen, - Tom Ghoos, stafmedwerker Kempens Woonplatform IOK, afwezig met kennisgeving: - Martine Claeys, woonbegeleidster OCMW Heist-op-den-Berg, - Jan Geens, directeur Kleine Landeigendom Mechelen, - René Willems, voorzitter Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Koen Meeus, stafmedewerker grondverwerving IOK, Voorstelling Anneleen Eelen Anneleen Eelen zal voor Zonnige Kempen de projecten in Heist-op-den-Berg opvolgen. Dit betekent dat zij in de toekomst ook het lokaal woonoverleg zal opvolgen. Verslag vorige vergadering Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. Bij Kleine Landeigendom wordt geïnformeerd of zij al iets ondernomen hebben met betrekking tot het woonuitbreidingsgebied achter de kerk in Heist Goor. Stand van zaken woonloket In de gemeente Heist-op-den-Berg wordt gewerkt met een front-en back-office. Aan dit principe zal in de toekomst niets gewijzigd worden. De front-office zal de algemene vragen beantwoorden (en desgewenst mensen begeleiden bij hun aanvragen). Voor de back-office zal Serafien Wouters instaan. Bij haar kunnen de mensen terecht met meer gespecialiseerde vragen. Zij zal ook de besprekingen voeren met de beleidsverantwoordelijken. Naast de Afdeling Bouw en Milieu kunnen de inwoners van de gemeente Heist-op-den-Berg ook terecht bij de woonbegeleidster van het OCMW, Martine Claeys. Voor alle hulp bij wonen kunnen de inwoners een beroep doen op haar diensten. In de praktijk komen de cliënten van het OCMW eerst

14 bij een intaker (maatschappelijk werker die een eerste gesprek voert met de cliënt), die hen vervolgens doorverwijst naar de betrokken medewerker die de cliënt verder bijstaat. Daarnaast kunnen de burgers elke 2 de maandag van de maand van u tot u met hun woonvragen bij het OCMW terecht zonder intakegesprek. Als deze dienstverlening succesvol blijkt, kan die in de toekomst nog worden uitgebreid. Over volgende zaken zal worden geïnformeerd: - Premies en tegemoetkomingen - Duurzaam wonen en meegroeiwonen - Bouwen en verbouwen - Senioren, mindervaliden en andere specifieke doelgroepen - (ver)kopen en (ver)huren - Kwaliteitsbewaking Vanuit het woonoverleg wordt gesteld dat het beter zou zijn dat er 1 fysiek woonloket is. Praktisch is dat op dit moment echter onmogelijk. Door een goede communicatie wordt getracht om de burgers naar het juiste loket te sturen. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover de oprichting van het woonloket. Lokale binding in lokaal toewijzingsreglement Het lokaal toewijzingsreglement van de gemeente Heist-op-den-Berg werd goedgekeurd door de minister op 4 september In het lokaal toewijzingsreglement werd lokale binding niet mee opgenomen. De Heistse Maatschappij voor de Huisvesting heeft momenteel een voorrangsregel voor wie in de gemeente Heist-op-den-Berg woont of in het werkingsgebied van de maatschappij. Indien lokale binding zou worden opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement, mocht de voorrangsregel voor kandidaat-huurders van het werkingsgebied niet meer worden opgenomen. Er werd dus bewust geopteerd om lokale binding niet mee op te nemen in het lokaal toewijzingsreglement. De voor- en nadelen van opname lokale binding in het lokaal toewijzingsreglement worden nogmaals besproken. Na afweging van de pro s en contra s wordt toch beslist om lokale binding vooralsnog niet op te nemen in het lokaal toewijzingsreglement. UP 2014 Voorafgaand aan de bespreking van de projecten voor het UP 2014 wordt de opvolging van het bindend sociaal objectief overlopen. Hieruit blijkt dat het bindend sociaal objectief huurwoningen normaal probleemloos gehaald zou moeten worden. Voor het bereiken van het bindend sociaal objectief koopwoningen zijn nog extra inspanningen nodig. De aangepaste lijst wordt meegestuurd met het verslag. Volgende projecten worden besproken voor het UP 2014: Maatschappij voor de Huisvesting van Heist-op-den-Berg - Vervangingsbouw 14 woningen door 19 woningen Nieuwe Tuinwijk in Itegem - Vervangingsbouw 21 woningen door 23 woningen Ter Hagen in Heist Zonnige Kempen - Dorpsstraat Hoekstraat: vanuit het lokaal woonoverleg wordt opgemerkt dat hiervoor een lokaal toewijzingsreglement moet worden opgemaakt aangezien 5 studio s verhuurd zullen worden voor de doelgroep met nood aan woonbegeleiding. Tom Ghoos zal hiervoor samenzitten met Zonnige Kempen. De voorgestelde projecten werden reeds een eerste keer besproken op het lokaal woonoverleg van 7 juni Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover de voorgestelde projecten. In de rand van de bespreking van het UP wordt ook de vraag besproken die gesteld werd aan SVK Onderdak i.v.m. opbouw kredieteenheden. In een mail werd gesteld dat er kredieteenheden kunnen worden opgebouwd als er geen sociale last gerealiseerd moet worden en dat deze kredieteenheden

15 kunnen worden doorgegeven aan anderen. De aanvrager (eigenaar van 4 appartementen die verhuurd worden aan SVK Onderdak) zou in dat geval overwegen om de huurcontracten om te zetten naar een contract van 27 jaar. Het voorstel wordt op het lokaal woonoverleg besproken. Het lokaal woonoverleg staat negatief tegenover het voorstel. Bovendien is het juridisch ook niet mogelijk (cf. mail van Joeri Laureys van 16 april aan de leden van het woonoverleg). Opvolging actieplan In het woonbeleidsplan van de gemeente werd een actieplan opgenomen met acties waarrond in de periode rond gewerkt zou worden. Voor de gemeente Heist-op-den-Berg zijn er nog 2 voorname acties die uitgewerkt moet worden, nl.: - Opstellen actieprogramma - Wonen boven winkels In de loop van de volgende maanden zal hierrond nog gewerkt worden. Varia: - Aanpassing lokaal toewijzingsreglement: de Heistse Maatschappij voor de Huisvesting heeft enkele nieuwe realisaties van seniorenwoningen. Deze moeten worden opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover de opname van bijkomende seniorenwoningen in het lokaal toewijzingsreglement. Na aanpassing van het lokaal toewijzingsreglement zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. - Vertegenwoordiging tijdens het lokaal woonoverleg: van de sociale huisvestingsmaatschappijen worden 1 of 2 leden van de administratie en de voorzitter uitgenodigd. Indien de voorzitter verhinderd is, kan de raad van bestuur iemand anders afvaardigen. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg gaat door op dinsdag 8 oktober 2013 om 9.30 u in het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg. In functie van het BBC zal er nog een bijkomend woonoverleg worden ingepland voor de zomervakantie. De exacte datum zal u nog worden meegedeeld.

16 VERSLAG Lokaal woonoverleg Heist-op-den-Berg plaats datum Gemeentehuis Heist-op-den-Berg 8 oktober 2013 aanwezig: - Wim Van den Bruel, schepen van wonen Heist-op-den-Berg, - Serafien Wouters, afdelingshoofd dienst bouw en milieu Heist-op-den-Berg, - Dirk Van Noten, voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg, - Martine Claeys, woonbegeleidster OCMW Heist-op-den-Berg, - Jan Geens, directeur Kleine Landeigendom Mechelen, - Sebastiaan Mariën, voorzitter Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Gabriël Van den Broeck, commissaris, - Theo De Wyngaert, directeur Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Greet Croon, hoofd adm. En soc. Dienst, Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Chantal Laureys, coördinator SVK Onderdak vzw, - Luc Stijnen, directeur Zonnige Kempen, - Anneleen Eelen, dienst projecten Zonnige Kempen, - Tom Ghoos, stafmedewerker Kempens Woonplatform IOK, afwezig met kennisgeving: - Joeri Laureys, adjunct van de directeur Wonen Antwerpen, - Koen Meeus, stafmedewerker grondverwerving IOK, Verslag vorige vergadering Het verslag van het vorig woonoverleg wordt goedgekeurd. Lokaal toewijzingsreglement Vestah Zonnige Kempen zal in Booischot een project realiseren in de Dorpsstraat Hoekstraat van 11 woongelegenheden. Hiervan zullen er 5 worden voorbehouden voor de doelgroep personen met een handicap die nood hebben aan begeleiding bij het wonen. Na intern overleg werd er een aanzet van doelgroepenplan uitgewerkt. Dit wordt kort toegelicht door Jan Claes van Vestah. Hij benadrukt hierbij dat er zeker geen sprake is van dubbele subsidiëring omdat de personen uit de doelgroep geen subsidies krijgen voor hun leef- en woonkosten. Vanuit het VAPH krijgen zij wel subsidie voor de ondersteuningskost. Concreet houdt dit in dat deze personen op piekmomenten ondersteuning krijgen van Vestah. Bij de opmaak van het doelgroepenplan werd er getracht om de dringende nood aan te tonen en duidelijk te maken dat de toewijzingen objectief gebeuren. De toewijzingen gebeuren door een provinciale evaluatiecommissie van het VAPH. Hierover wordt gediscussieerd in het woonoverleg. Het woonoverleg is het eens dat de selectie van de bewoners zal gebeuren op volgende wijze:

17 1. Tot de doelgroep behoren: hiervoor een goedkeuring krijgen van het VAPH; 2. Uit bovenstaande groep behoren tot de actieve vragen (een directe oplossing nastreven) 3. De geldende reglementering binnen de sociale huisvesting wordt gevolgd. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover het voorstel. Procedure ongeschikt/onbewoonbaar De procedure woningkwaliteitsbewaking wordt overlopen. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover het voorstel. Actieplan woningkwaliteit Het actieplan woningkwaliteit wordt overlopen. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover het voorstel. BBC: In het BBC van de gemeente Heist-op-den-Berg zijn volgende acties met betrekking tot wonen opgenomen: o o o o o o o Aangepaste premie basiswoonkwaliteit Deelname Kempens Woonplatform Uitvoering woonbeleidsplan Organisatie lokaal woonoverleg Acties ter bevordering van meegroeiwonen Acties rond wonen en zorg Acties m.b.t. een actief grond- en pandenbeleid (o.a. leegstand en opvolging bindend sociaal objectief) Vanuit het woonoverleg wordt gevraagd of Kempens Woonplatform een infosessie kan organiseren voor het sensibiliseren van architecten met betrekking tot meegroeiwonen. Naar aanleiding van het BBC wordt ook de woonkaart overlopen. Opvallend is het grote succes van de Vlaamse renovatiepremie in de gemeente Heist-op-den-Berg in Premie verhuring SVK-woning De gemeente heeft in het verleden al geopteerd voor het betalen van de afkoopsom bij een sociale last, omdat dit uit ruimtelijke overwegingen de meest aangewezen oplossing leek. Aangezien deze middelen moeten worden aangewend voor sociale huisvesting, overweegt de gemeente de invoering van een premie voor verhuurders die hun woning wensen te verhuren aan het SVK. Vanuit de gemeente werd de vraag gesteld of het SVK dan ook wel effectief alle woningen inhuurt, die aan de voorwaarden voldoen (conformiteitsattest + betaalbaar). Volgens Chantal is het inhuren van woningen in Wiekevorst niet evident, omdat ze praktisch geen kandidaat-huurders hebben die in Wiekevorst willen wonen. Ook voor Schriek en Heist-Goor wordt het aantal inhuringen beperkt. Chantal Laureys stuurde als voorbeeld van een premie het reglement van Lier door. Zij hebben een aanmoedigingspremie met volgende voorwaarden: - Verhuring voor periode van 9 jaar (beëindiging huurcontract binnen een periode van 5 jaar impliceert volledige terugbetaling subsidie); - Woning moet minder dan 12 punten scoren op technisch verslag woningonderzoek. Appartement 1 slpk/studio Appartement 2 slpk Appartement 3 slpk Woning 1 slpk Woning 2 slpk Woning 3 slpk 800 euro euro euro euro euro euro Daarnaast hebben ze ook een verbeteringspremie voor verhuurders (niet enkel SVK-woningen) met volgende voorwaarden:

18 - Woning beschikt na uitvoering van de werken over een conformiteitsattest met minder dan 12 punten op het technische verslag woningonderzoek - De premie wordt aangevraagd na uitvoering van de werken. Enkel officiële facturen op naam van verhuurder of SVK komen in aanmerking. Minimuminvestering bedraagt 800 euro. - Betoelaagbare werken: alle werken die beschreven zijn in het technisch verslag woningonderzoek of werken die de energiekosten verlagen. - Subsidiebedrag: 25 % van de aanvaarde facturen met een maximumbedrag van: Appartement 1 slpk/studio Appartement 2 slpk Appartement 3 slpk Woning 1 slpk Woning 2 slpk Woning 3 slpk 800 euro euro euro euro euro euro Vanuit Zonnige Kempen wordt aangegeven dat de opbrengsten van de afkoopsom sociale last ook kunnen worden aangewend voor het gemeentelijk aandeel bij de aanleg van infrastructuurwerken. Na bespreking in het woonoverleg lijkt het aangewezen om hierover nog een apart intern overleg te houden. Varia: Decreet dat diverse zaken wijzigt met betrekking tot wonen is op 11 juli in het Belgisch Staatsblad verschenen. Van bijzonder belang voor de gemeenten en steden zijn: o o Wijzigingen in de Vlaamse Wooncode Wijzigingen aan het decreet grond-en pandenbeleid, ondermeer: Het streefdoel voor de realisatie van de gemeentelijke objectieven voor sociale huurwoningen wordt verlegd naar eind Let wel: streefdoel van de realisatie van de gemeentelijke objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels blijft eind 2020! De uitvoering van de last inzake bescheiden woonaanbod kan voortaan verlegd worden naar andere terreinen binnen dezelfde gemeente. Gemeenten kunnen in een reglement Bescheiden Wonen aanvullende of afwijkende toewijzingsregels bepalen voor de verhuring en/of vervreemding van bescheiden woonaanbod door SHM s (niet: private actoren). Krachtlijnen integratiedecreet: Reden opmaak integratiedecreet: er waren 2 decreten en BVR s met woningkwaliteitsvereisten. Door het integratiedecreet zullen gemeenten meer slagkracht krijgen om een sterk woningkwaliteitsbeleid te voeren: Conformiteitsattest: - De gemeente zal het conformiteitsattest kunnen verplichten voor verhuur van alle woningen (via verordening); - De burgemeester wordt bevoegd om conformiteitsattesten uit te reiken (en dus niet langer het College van Burgemeester en Schepenen cf procedure O/O); - De gemeente kan de geldigheidsduur van het conformiteitsattest (10 jaar) beperken; - Delegatie aan intergemeentelijk samenwerkingsproject wordt mogelijk. Procedure ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring: - Besluit O/O wordt pas opgeheven na afgifte conformiteitsattest; - De gemeente zal kunnen voorbijgaan aan de verplichting om het advies van de gewestelijk ambtenaar af te wachten als dat langer dan 75 dagen op zich laat wachten;

19 - De modaliteiten om snelherstel op te leggen worden aanzienlijk versoepeld: de burgemeester kan dit opleggen zonder advies daartoe van de gewestelijk ambtenaar en de gemeente kan zelf de hercontroles uitvoeren; - De mogelijkheid wordt voorzien om "ontvoogd" te worden, zodat de gemeente besluiten kan nemen zonder nog een advies aan de gewestelijk ambtenaar te moeten vragen. De Vlaamse Regering moet dit wel nog verder regelen. Aankoop grond door Heistse Maatschapij voor de Huisvesting Theo De Wyngaert laat weten dat zij een perceel in de Pluisstraat hebben aangekocht. Het betreft een grond gelegen in woonuitbreidingsgebied met een oppervlakte van + 1 ha. Verbeterplan Heistse Maatschapij voor de Huisvesting De Heistse Maatschapij voor de Huisvesting heeft op 31 augustus hun verbeterplan n.a.v. de vistitatiecommissie bezorgd aan de minister. Dit zal tijdens het volgend woonoverleg worden besproken. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg gaat door op dinsdag 21 januari 2014 om u in het gemeentehuis van Heist-op-den-Berg.

20 VERSLAG Lokaal woonoverleg Heist-op-den-Berg plaats datum Gemeentehuis Heist-op-den-Berg 21 januari 14 aanwezig: - Wim Van den Bruel, schepen van wonen Heist-op-den-Berg, - Serafien Wouters, afdelingshoofd dienst bouw en milieu Heist-op-den-Berg, - Steven Willemsens, afdeling bouw en milieu Heist-op-den-Berg, - Martine Claeys, woonbegeleidster OCMW Heist-op-den-Berg, - Jan Geens, directeur Kleine Landeigendom Mechelen, - Sebastiaan Mariën, voorzitter Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Jef Mariën, bestuurder Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Gabriël Van den Broeck, commissaris, - Theo De Wyngaert, directeur Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Greet Croon, hoofd adm. En soc. Dienst, Huisvestingsmaatschappij Heist-op-den-Berg, - Chantal Laureys, coördinator SVK Onderdak vzw, - Joeri Laureys, adjunct van de directeur Wonen Antwerpen, - Tom Ghoos, stafmedewerker Kempens Woonplatform IOK, afwezig met kennisgeving: - Dirk Van Noten, voorzitter OCMW Heist-op-den-Berg, - Luc Stijnen, directeur Zonnige Kempen, - Anneleen Eelen, dienst projecten Zonnige Kempen, - Koen Meeus, stafmedewerker grondverwerving IOK, Verslag vorige vergadering Het verslag van het vorig woonoverleg wordt goedgekeurd. Verbeterplan Heistse Maatschappij voor de Huisvesting In december 2012 werd de Maatschappij voor de Huisvesting gescreend door de visitatiecommissie. Op basis van die screening moest de maatschappij een verbeterplan opstellen, dat eind augustus 2013 werd ingediend. Het plan wordt toegelicht door Sebastiaan Mariën. Volgende actiedomeinen (zullen) worden aangepakt: Meer samenwerking en overleg met alle woonactoren in het werkgebied; Sociaal beleid beter inbedden in de werking van de SHM; Voeling met en betrokkenheid van de huurders verhogen; Kwaliteit van de woningen en de woonomgeving bewaken; Duurzaam bouwen en wonen; Een financieel gezonde SHM; Informatieverspreiding naar alle doelgroepen; Intern werking van de SHM stroomlijnen. Het verbeterplan wordt meegestuurd met het verslag van het lokaal woonoverleg

21 Actieprogramma Het decreet grond- en pandenbeleid (DGPB) legt op dat de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwbare onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van de publieke sector in de gemeente berekend moet worden. Van deze berekende oppervlakte dient ten minste 25 % aangewend te worden voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod. Het actieprogramma wordt besproken in het woonoverleg. Joeri Laureys vraagt in hoeverre de realisatie van de geplande sociale koopwoningen realistisch is. De projecten worden overlopen. Behalve het project Molenstraat zijn alle projecten met sociale koopwoningen al in een gevorderde fase. Het actieprogramma wordt nogmaals gescreend door de afdeling bouw en milieu en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Het lokaal woonoverleg staat positief tegen het actieprogramma. Premie verhuring SVK-woningen Tijdens het vorig woonoverleg werd reeds besproken dat de gemeente een premie wil geven voor mensen die hun woning verhuren aan het sociaal verhuurkantoor. Toen werd aangehaald dat sommige woningen door SVK Onderdak niet ingehuurd kunnen worden omwille van hun ligging. Daarom werd een voorstel van afbakening uitgewerkt. De afbakening wordt besproken in het woonoverleg. Korte in houd premie: Aanmoedigingspremie eerste termijn en tweede termijn 9 jaar - Voor wie? Voor een particuliere eigenaar verhuurder die een woning voor een periode van 9 jaar verhuurt aan het SVK. - Voorwaarden? De woning beschikt over een conformiteitsattest met minder dan 12 strafpunten op het technisch verslag van de Vlaamse Wooncode. - Premiebedrag: Appartement 1 slaapkamer/studio Appartement 2 slaapkamers Appartement 3 of meer slaapkamers Woning 1 slaapkamer Woning 2 slaapkamers Woning 3 of meer slaapkamers 800 euro euro euro euro euro euro - Indien de verhuurder het huurcontract vroegtijdig beëindigt binnen een periode van 5 jaar na ondertekening van het huurcontract, betaalt hij het volledige bedrag van de subsidie terug. Het voorstel en de afbakening werden reeds overgemaakt aan SVK Onderdak. Zij merken op dat sommige woningen niet worden ingehuurd omwille van andere redenen (bv. slechte samenwerking met verhuurder, te hoge huurprijs ). Daarom is het interessant om een formulering op te nemen dat het SVK Onderdak zich het recht voorbehoudt om een woning te weigeren en dat de premie enkel wordt uitbetaald indien er effectief tot verhuring van een woning wordt overgegaan voor een periode van 9 jaar. Bespreking in het lokaal woonoverleg: SVK Onderdak staat positief tegenover de invoering van de premie, maar ze kunnen nu moeilijk inschatten wat de impact ervan gaat zijn. Er wordt aangegeven dat de premie na verloop van tijd geëvalueerd en indien nodig aangepast kan worden. Joeri Laureys merkt op dat het conformiteitsattest best als een positief gegeven wordt bekeken, nl. een bewijs van de gemeente dat een woning in orde is. Er wordt afgesproken dat de afbakening van de gebieden nog wel verder verfijnd wordt. Eventueel wordt dit samen bekeken met de opdeling van de statistische sectoren. De GIS-cel zal dit verder bekijken. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover de invoering van een aanmoedigingspremie voor sociale huurwoningen.

22 Premie ter verbetering van de woningkwaliteit van de private huurwoningen Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek woningkwaliteit door KHK wenste de gemeente Heist-op-den-Berg de invoering van premie voor private verhuurders te onderzoeken. Het voorstel van premie ter verbetering van de woningkwaliteit van private huurwoningen wordt besproken. Volgende zaken komen aan bod tijdens de bespeking: Minimumleeftijd van de woning: naar analogie met de studie uitgevoerd door KHK wordt geopteerd voor een minimumleeftijd van 30 jaar voor de woningen Maximumbedrag van de premie: zal door de gemeente worden ingevuld. Maximum KI van de woning: gezien de maximale huurprijzen moet er geen maximum KI van de woning worden opgelegd. Er worden geen inkomensgrenzen voor de verhuurder opgelegd. Minimum kostprijs van de werken: voorstel om dit te zetten op euro, exclusief BTW. Volgende maximumhuurprijzen worden voorgesteld: o 425 euro voor een woning met 1 slpk; o 475 euro voor een woning met 2 slpk; o 525 euro voor een woning met 3 slpk; o 575 euro voor een woning met 4 of meer slpk; Naar analogie met de aanmoedigingspremie voor SVK-woningen wordt er ook voorgesteld dat een woning na de werken minder dan 12 strafpunten moet scoren op het technisch verslag van de Vlaamse Wooncode. Verder moet er ook worden opgenomen dat de premie wordt toegekend zolang er middelen zijn voorzien. Het lokaal woonoverleg staat positief tegenover de invoering van de premie ter verbetering van de woningkwaliteit van de private huurwoningen. Voortgangstoets 2014 De procedure voor deze nieuwe voortgangstoets wordt gewijzigd ten opzichte van deze van De wijziging van het monitoringsbesluit is nog niet goedgekeurd door de Vlaamse Regering, dus onderstaande is voorlopig nog steeds onder voorbehoud. De voortgangstoets zal uit 2 fasen bestaan: De meting van het sociaal woonaanbod: Wonen-Vlaanderen vraagt gegevens op over het gerealiseerde sociaal woonaanbod bij VMSW, het Vlaams Woningfonds en de gemeenten. De gemeenten zullen tegen 30 april 2014 een overzicht moeten overmaken van het gerealiseerde sociaal woonaanbod door de lokale besturen. Wonen-Vlaanderen meet het geplande sociaal woonaanbod, hetgeen afgeleid zal worden uit de meerjarenplanning en de korte termijnplanning, zoals goedgekeurd door de beoordelingscommissie in het kader van het nieuwe procedurebesluit wonen (gemeenten moeten hiervoor geen gegevens bezorgen - de module vergund sociaal woonaanbod zal worden afgeschaft). Op basis hiervan worden de gemeenten in categorie 1 of 2 ingedeeld. Gemeenten uit categorie 2 zullen op basis van de beoordeling van de overgemaakte plannen van aanpak ingedeeld worden in categorie 2a of 2b. Naar aanleiding van de voortgangstoets wordt ook de realisatie van het bindend sociaal objectief besproken. Aangezien er nog inspanningen nodig zijn voor het bereiken van het objectief koopwoningen wordt de vraag gesteld of sociale huurwoningen die momenteel in uitvoering zijn, eventueel nog kunnen worden omgevormd naar sociale koopwoningen. Theo De Wyngaert informeert hiernaar bij de VMSW. Actieplan Tijdens het vorig woonoverleg werd het luik wonen in de BBC van de gemeente Heist-op-den-Berg al besproken. De verschillende doelstellingen uit het BBC werden vertaald in concrete acties. Het actieplan wordt besproken in het woonoverleg. Het woonoverleg staat positief tegenover het voorstel van actieplan

23 Evaluatie actieplan van woonbeleidsplan In het woonbeleidsplan van de gemeente was eveneens een actieplan opgenomen. Aangezien dit actieplan liep over de periode wordt dit geëvalueerd. Vanuit het woonoverleg worden volgende opmerkingen gemaakt: 5.3: de samenwerking met Kina voor noodopvang is stopgezet. In de praktijk werd er nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de samenwerking vrij duur was. Ter compensatie is wel het aantal transitwoningen opgedreven. Verder wordt ook meegegeven dat er soms woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen leeg staan in afwachting van hun renovatie. Misschien kunnen die dan dienst doen als noodwoning. Theo De Wyngaert merkt wel op dat die woningen leegstaan omdat ze in een slechte staat verkeren. Is het dan opportuun om dergelijke woningen te gebruiken als noodwoning. Er wordt afgesproken dat als de situatie zich voordoet, dit in ieder geval in overweging genomen kan worden. 5.5: op het volgend woonoverleg zal een overzicht gegeven worden van de rationele bezetting van de sociale huurwoningen. 6.1: de eigen woningen worden momenteel systematisch gerenoveerd. Er wordt voorgesteld dat Steven Willemsens een screening doet van de door het OCMW verhuurde woningen. 6.2: woningonderzoeken zullen gebeuren door Steven Willemsens. 6.4: leegstand boven winkels wordt opgenomen in het masterplan. 6.5: het RUP inzake meergezinswoningen is in opmaak. 6.6: overleg met De Lijn is stilgevallen. 8.1: de realisatie van assistentiewoningen Ten Kerselaere is terug opgestart. 8.3: de ADL-woningen zullen worden vervangen door assistentiewoningen. Evaluatie lokaal toewijzingsreglement m.b.t. doelgroep ouderen Zonnige Kempen heeft in toewijzingen gedaan aan kandidaat-huurders. Hiervan waren er 3 die ouder waren dan 65 jaar. Er is echter geen toewijzing gebeurd voor een seniorenwoning. De Maatschappij voor de Huisvesting heeft in sociale huurwoningen toegewezen. Hiervan waren er in totaal 13 toewijzingen aan kandidaat-huurders van 65 jaar of ouder. Van de toewijzingen aan bejaarden waren er 10 toewijzingen voor een bejaardenwoning. Joeri Laureys merkt op dat met de inwerkingtreding van het nieuw Kaderbesluit Sociale Huur de voorrang van het werkingsgebied behouden kan blijven als er een uitbreiding komt van de voorrang lokale binding. In het verleden werd de uitbreiding van de voorrang lokale binding om die reden niet opgenomen in het lokaal toewijzingsreglement. Dit wordt besproken in het lokaal woonoverleg. De aanwezige woonactoren staan positief tegenover het voorstel om de lokale binding uit te breiden naar: kandidaat-huurders die de voorbije 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of die ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. Aangezien er van Zonnige Kempen niemand aanwezig is, zal bij hen geïnformeerd worden of zij ook positief hiertegenover staan. Aangezien het lokaal toewijzingsreglement nog moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad zal de uitbreiding van de lokale binding nog bijkomend worden opgenomen. Voor het lokaal toewijzingsreglement voor personen met een handicap zal nog een advies gevraagd worden aan de GAP (adviesraad voor personen met een handicap en de seniorenraad). Varia o.a. gewijzigde wetgeving + infosessie woningaanpassing Huurgarantiefonds: Besluit van de Vlaamse regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 november 2013 Bescherming van private verhuurders tegen verlies aan huurinkomsten ingevolge van niet betaling van de verschuldigde huur (met ingang vanaf 1 januari 2014). Private verhuurders kunnen aansluiten bij het huurgarantiefonds voor nieuwe huurcontracten (aansluiting binnen 2 maanden) tegen een eenmalige aansluitingsvergoeding van 75 euro per huurcontract. Het fonds betaalt maximaal 3 maanden huurprijs (maximaal euro) uit bij een opgebouwde huurachterstal van 3 maanden. De verhuurder dient hiertoe een vordering in te stellen bij de vrederechter.

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

Sociale trefdag 04 juni 2015

Sociale trefdag 04 juni 2015 Sociale trefdag 04 juni 2015 Agenda 1. Situering - Dienstverlening - Sociaal wonen - Woningkwaliteit / leegstand 2. Ben je akkoord? 1.1. Situering: Dienstverlening stad/sh Wonen? 1 ste lijn: dienstverlening

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Meerhout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader...3 1.2 Gemeentelijk initiatief...3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen

Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Module Bevraging Procedurebesluit Wonen Het Procedurebesluit Wonen regelt de planning en programmatie van sociale woonprojecten. De vragenlijst is zo opgevat dat u in eerste instantie moet aanduiden of

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau

Monitoring van het sociaal woonaanbod. De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Monitoring van het sociaal woonaanbod De realisatie van een sociaal woonaanbod op gemeentelijk niveau Structuur toelichting 1. Definitie sociaal woonaanbod 2. Monitoring van het sociaal woonaanbod 3. Toename

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge

Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten. Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Het bindend sociaal objectief halen na de arresten van het Grondwettelijk Hof kansen en knelpunten Jeroen Schreurs Tom Nulens Jeroen Van Pottelberge Inleiding en situering Arrest nr. 145/2013 van het Grondwettelijk

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 27 augustus 2012 AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R.en

Nadere informatie

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN

STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN STEDELIJKE AANPASSINGSPREMIE LEVENSLANG WONEN DOEL Artikel 1 De stad Roeselare wil woningaanpassingen stimuleren zodat inwoners zolang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen woning en woonomgeving,

Nadere informatie

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Kasterlee Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR?

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? Wat doet SVK WoonregT? erkend door de Vlaamse Gemeenschap (57 SVK s in Vlaanderen) eigen werkingsgebied (Tienen, Landen en Zoutleeuw, Boutersem, Linter, Hoegaarden,

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen

Grond- en pandendecreet gereedschapskist voor betaalbaar wonen VVSG-MAGAZINE VOOR GEMEENTE EN OCMW Halfmaandelijks magazine van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw - Paviljoenstraat 9-1030 Brussel verschijnt 20 x per jaar Afgiftekantoor Gent X P2A9746

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Module Grond- en pandenbeleid

Module Grond- en pandenbeleid Module Grond- en pandenbeleid Voor het onderdeel grond-en pandenbeleid over het sociaal wonen in de gemeente zijn er administratieve data beschikbaar en deze zullen hier dus niet bevraagd worden. De vragen

Nadere informatie

Lokaal woonoverleg. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts

Lokaal woonoverleg. Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts Lokaal woonoverleg Basiscursus lokaal woonbeleid Wonen-Vlaanderen Hilde Luyts 3 mei 2016 Presentatie Lokaal woonoverleg 1. Basics: het wie-wat-wanneer-waarom van een lokaal woonoverleg 2. Regelgeving met

Nadere informatie

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011

Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid. Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 Wijziging decreten m.b.t. grond- en pandenbeleid Toelichting voor het Kenniscentrum Vlaamse Steden 22 februari 2011 I. Situering A. Lijst technische knelpunten, opgemaakt door administratie Wonen, april

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Martine Fournier, Burgemeester Grote Markt 1, 8930 Menen Teksten Dienst Huisvesting Stad Menen Grote Markt 1, 8930 Menen T 056 529

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes Burgerzaken Johnny Claes besluit GEMEENTERAAD vergadering 22 november 2016 571.78 Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V),

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

16/09/2017. VLABINVEST apb. Agentschap Wonen-Vlaanderen. Deze presentatie. 1. Wonen in de Vlaamse Rand

16/09/2017. VLABINVEST apb. Agentschap Wonen-Vlaanderen. Deze presentatie. 1. Wonen in de Vlaamse Rand VLABINVEST apb Partner voor betaalbaar wonen Agentschap Wonen-Vlaanderen Colloquium Stand van de Rand Zaterdag 16 september 2017 Deze presentatie 1. Wonen in de Vlaamse Rand 2. Instrumenten voor een actief

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding; BESLUIT: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van

Nadere informatie

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012

Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Woonplan Londerzeel Actualisatie en evaluatie van de doelstellingen September 2012 Voorwoord De Vlaamse overheid wil gemeenten stimuleren om een lokaal woonbeleid te voeren dat gesteund is op een goed

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016.

REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. REGLEMENT GEMEENTELIJKE VERBETERINGSPREMIE VAN 14 DECEMBER 2016. Artikel 1. Om de gemeenteraadsbeslissing, dd. 30 december 2015, betreffende het verlenen van een gemeentelijke verbeteringspremie met ingang

Nadere informatie

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT WAT MOET U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 73 2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT 2.5.1 Gevolgen voor de gemeente - herhuisvesting De burgemeester moet beoordelen of de bewoning van de ongeschikte of onbewoonbare

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN AALTER 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie