Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud"

Transcriptie

1 Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering Wettelijk kader Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsreglement Lokale binding Toewijzing aan een doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Doelgroepenplan Toepassing Eigen toewijzingsreglement en standaardregime Welke woningen Verdere bepalingen Uitvoering Goedkeuring en wijzigingen Bekendmaking Inwerkingtreding Bijlagen Beslissingen Adviezen van de verhuurders en relevante actoren Visie en advies Gewestelijke maatschappij voor volkswoningen Seniorenraad Adviesraad voor personen met een handicap De Sperwer Gemeentelijk woonoverleg Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement Lijst met woningen waar de voorrang voor ouderen geldt Lijst met woningen waar de voorrang voor personen met een handicap geldt Doelgroepenplan... 12

2 1 SITUERING 1.1 Wettelijk kader Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de toewijzing. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen; het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt. Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) voor de toewijzing van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol. 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime Wat betreft het standaardregime zijn er twee systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. De SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1. de rationele bezetting 2. de absolute voorrangsregels 3. de optionele voorrangsregels 1 4. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 en 4 maar het derde criterium waar rekening mee wordt gehouden, is een puntensysteem. 2 1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken zoals optionele voorrangsregels, facultatieve schrappings- en opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement van de betreffende verhuurder. 2 Puntensysteem op basis van vier verplichte prioriteiten (1) woonnood (2) kinderlast (3) actueel besteedbaar inkomen (4) mutatievraag van zittende huurder en op basis van 2 optionele gewogen prioriteiten (1) aantal jaren ingeschreven en (2) aantal jaren verblijf in gemeente. 2

3 Eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Artikel 26 van het sociale huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) bepaalt dat de gemeente kan afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement kan opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Het opstellen van een eigen toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29. In dit eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men: 1. Rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, 2. Rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen 3. Werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol. 1.3 Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsreglement Initiatief en procedure Zoals bepaald in artikel 26 van het nieuw sociale huurbesluit heeft de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Op 19 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en schepenen principieel beslist om een specifiek toewijzingsreglement voor de gemeente Stekene op te maken. Door het CBS werd een werkgroep opgericht die de opdracht kreeg een toewijzingsreglement op te stellen. De werkgroep Eigen gemeentelijk toewijzingsreglement was als volgt samengesteld: Voor de Gemeente Stekene: Van Duyse Nicole - schepen huisvesting Dhollander Maria - schepen sociale zaken Mieke Van Poucke - consulent sociale zaken en huisvesting Voor het OCMW van Stekene: Backaert Dirk - voorzitter ocmw Persoon Ria - dienst woonbemiddeling ocmw Voor de sociale verhuurders: Luc Lagaert - directeur gewestelijke maatschappij voor volkswoningen De werkgroep werd vanuit Afdeling Wonen Oost-Vlaanderen opgevolgd door Jeroen Van Pottelberge. De werking van de werkgroep werd begeleid door Dirk Luyten (studio beleid). Op 14 december 2010 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure goedgekeurd. Goedkeuring van het reglement Op 22 juni heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd. 3

4 De uitwerking in overleg met de actoren Het toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenwerking met de verhuurders en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. In Stekene zijn de verhuurders: Gewestelijke maatschappij voor Volkswoningen Sint-Gillis-Waas OCMW Stekene Om te voldoen aan de vormvereisten i.v.m. het betrekken van de verhuurders en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren: Werd formeel advies gegeven door de leden van de werkgroep o De leden van de werkgroep zijn de betrokken actoren. Zij vertegenwoordigen het algemene welzijns- en huisvestingsveld. Via de seniorenraad werden zoveel mogelijke actoren geïnformeerd over de stand van zaken. Het lokaal woonoverleg werd eveneens geïnformeerd door verslag uit te brengen van de werkzaamheden van de werkgroep. Er werd advies gevraagd aan de seniorenraad en de gehandicaptenraad Er werd overleg gepleegd met De Sperwer. De inhoudelijke discussie over mogelijke doelgroepen werd gevoerd binnen de werkgroep, die hierover besliste. 2 LOKALE BINDING Wat betreft de lokale binding bestond er bij de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen al een regel waarbij prioriteit wordt gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond. In toepassing van dit toewijzingsreglement wordt nu aanvullend de regel gesteld dat ook personen die ooit twinig jaar in de gemeente hebben gewoond voorrang krijgen. Deze regel kan men als volgt motiveren: Hij is gunstig voor jongeren die in Stekene zijn opgegroeid, maar op het moment dat ze zelfstandig zijn geworden geen geschikte woning in Stekene hebben gevonden en later willen terug keren. Hij is eveneens gunstig voor ouderen die jarenlang in Stekene hebben gewoond, in de loop van hun actief leven zijn uitgeweken maar voor hun oude dag graag naar Stekene terugkomen, bijvoorbeeld omdat hun kinderen daar nog wonen. Hij is gunstig voor mensen die zijn gescheiden en in het kader van die scheiding elders zijn (moeten) gaan wonen. De prioriteiten binnen het criterium lokale binding werd daarom als volgt uitgewerkt: Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit twintig jaar in de gemeente hebben gewoond. 4

5 3 TOEWIJZING AAN EEN DOELGROEPEN 3.1 Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Er is beslist een toewijzingsreglement voor specifieke doelgroepen te maken. Er zijn twee doelgroepen die, zoals beschreven in het bijgevoegde doelgroepenplan, in Stekene specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen. Ze worden worden Ouderen en Personen met een handicap genoemd en worden zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: Ouderen. Dit zijn personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van de beide partners 65 jaar of ouder is. Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. 3.2 Doelgroepenplan Om de keuze voor deze doelgroepen te motiveren, wordt er aan dit toewijzingsreglement in bijlage een doelgroepenplan gevoegd. 4 TOEPASSING 4.1 Eigen toewijzingsreglement en standaardregime Het eigen toewijzingsreglement kan niet los worden gezien van het standaardluik. Lokale binding Lokale binding is een uitbreiding van de optionele voorrangsregel uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik blijven gelden. De voorrang voor lokale binding geldt pas nadat de absolute voorrangregels en de voorrangregels in het kader van de doelgroepen zijn toegepast. Daarnaast speelt de voorrang voor lokale binding ook steeds binnen de toepassing van de andere voorrangsregels. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding, maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindingsfactoren. Dit alles betekent dat de voorrang gegeven in het kader van de doelgroepen (ouderen) primeert op de voorrang voor mensen met lokale binding. Binnen de doelgroep (ouderen) krijgt men de prioriteiten van de lokale binding. 5

6 In toepassing van dit toewijzingsbesluit vervalt artikel 20 van het sociale huurbesluit en wordt het vervangen door artikel 27 dat als volgt wordt ingevuld: 1. Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste zes jaar drie jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit twintig jaar in de gemeente hebben gewoond. Deze voorrangregel inzake lokale binding telt voor het volledige patrimonium van Gewestelijk maatschappij voor Volkswoningen. Doelgroepen Binnen het standaardluik komen er een nieuwe voorrangsregels voor de doelgroep ouderen die zullen gelden als absolute voorrangsregels. De voorrangsregels krijgen dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische volgorde. Die betreffende sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang worden toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociale huurbesluit. In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgen de twee doelgroepen een plaats binnen de absolute voorrangsregels. Aan artikel 19 van het sociale huurbesluit wordt de tekst: 1. Ouderen: dit zijn personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat dat één van beide partners 65 jaar of ouder is). Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de betreffende lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 2. Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de betreffende lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. voor het huidige punt 1 ingevoegd. Artikel 19 moet dan als volgt worden gelezen: De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang toe te kennen: 1. Ouderen: dit zijn personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat dat één van beide partners 65 jaar of ouder is). Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de betreffende lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 2. Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de betreffende lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 3 De kandidaat-huurder voor zover een van de personen, vermeld in artikel 1, 17, b), minstens 55 jaar oud is of een bepaalde handicap heeft, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van personen met die handicap; 3. De kandidaat-huurder met toepassing van artikel 30, vierde lid 4. De kandidaat-huurder die overeenkomstig artikel 18 enz 6

7 4.2 Welke woningen De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroep zijn van toepassing op het grondgebied van de gemeente Stekene en op de woningen van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Sint- Gillis-Waas en van het OCMW die volgens het sociaal huurbesluit worden verhuurd, maar niet van toepassing op het ganse patrimonium ervan. De gemeenteraad legt de lijst vast van de sociale woningen waar de voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. De lijst met woningen is als bijlage toegevoegd aan dit reglement. 5 VERDERE BEPALINGEN 5.1 Uitvoering De Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Sint-Gillis-Waas en het OCMW worden belast met de uitvoering van dit reglement. 5.2 Goedkeuring en wijzigingen De gemeente legt dit reglement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. Ook elke wijziging van de lijsten in bijlage wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 5.3 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Via het gemeenteblad (Kronycke) en de website van gemeente, OCMW en digitaal Sociaal Huis wordt bekend gemaakt dat er een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement is. Het reglement zelf ligt ter inzage aan de balie van de verhuurder, het OCMW en de gemeente. Op de website (gemeente en OCMW) zal er ook een link worden gelegd naar de tekst van het reglement. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 5.4 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het departement RWO of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te rekenen vanaf de ontvangstmelding van het dossier door de administratie (Woonbeleid Departement RWO) 7

8 6 BIJLAGEN 6.1 Beslissingen De beslissing van CBS met principieel akkoord voor de opmaak van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2009 betreffende de opmaak van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. De beslissing van CBS samenstelling werkgroep en totstandkomingsprocedure Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2009 betreffende de goedkeuring van de totstandkomingprocedure van het eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. Goedkeuring gemeenteraad toewijzingsreglement Gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2010 betreffende het vaststellen van het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. 6.2 Adviezen van de verhuurders en relevante actoren Visie en advies Gewestelijke maatschappij voor volkswoningen De kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij bestaat uit het ter beschikking stellen van een voldoende aantal kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare huurprijzen. Hierbij met voldoende aandacht voor de evolutie van de gezinssamenstellingen en de vergrijzing van de bevolking. Ingevolge deze evolutie dient aandacht gegeven aan de doelgroepen ouderen en alleenstaanden. Daar waar in het verleden reeds aandacht werd gegeven aan de doelgroep ouderen blijkt uit de lijst met kandidaten nood aan kleine woningen voor één oudergezinnen en alleenstaanden. Eerste stappen in deze richten werden gezet met de bouw van appartementen in de Stadionstraat en de Bloemenwijk te Stekene. Initiatief welke wordt verder gezet met de bouw van 10 appartementen langs de Molenbergstraat en 12 kleine eengezinswoningen op de wijk Bosdorp. Zonder de aandacht te verliezen voor de doelgroep kleine gezinnen of alleenstaanden wil de Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen de aanwezigheid van bejaardenentiteiten in het centrum blijven stimuleren. De aanwezigheid van winkels, sociale diensten en organisaties op loopafstand, geven een grote meerwaarde in de moeilijker wordende levensomstandigheden van de ouderen. Tevens bieden ze de mogelijkheid om de sociale contacten te onderhouden. Anderzijds tonen voldoende cijfers de vergrijzing van de bevolking aan, vergrijzing welke allen maar zal toenemen. Ouderen kiezen streven er naar om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Aan de vennootschap de taak - de plicht om tegemoet te komen aan dit streven. 3 Sociaal huurbesluit art

9 De vennootschap richt zich dan ook naar het vergroten van het aanbod bejaardenentiteiten en kleine woongelegenheden om zowel in Stekene als Kemzeke voldoende aanbod te hebben. In dit streven een prioriteit naar locaties in het centrum van de gemeente en deelgemeente Adviesraad voor senioren Op 22 april 2010 heeft de Algemene Vergadering van de seniorenraad het doelgroepenplan bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen doorgenomen en besproken. De Algemene Vergadering besliste POSITIEF ADVIES te verlenen ter goedkeuring van het doelgroepenplan bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen: - de seniorenraad verklaart zich akkoord met de gekozen doelgroepen - de seniorenraad verklaart zich akkoord met de omschrijving van de doelgroep senioren - de seniorenraad maakte wel volgende opmerking: in de ontwerptekst (p. 5) wordt vermeld dat de raad van bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor volkswoningen bereid is om op te vraag in te gaan om ook voor andere doelgroepen kleine woningen te voorzien én dus het aantal woningen van de Gewestelijke Maatschappij voor ouderen met 10 te verminderen van 44 naar 34. à de seniorenraad is van mening dat 10 woningen teveel is en stelt voor om slechts 5 woningen af te staan voor een andere doelgroep Adviesraad voor personen met een handicap Op 20 april 2010 heeft de werkgroep van de adviesraad voor personen met een handicap het doelgroepenplan bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen doorgenomen en besproken. Deze werkgroep POSITIEF ADVIES te verlenen ter goedkeuring van het doelgroepenplan bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen: - de werkgroep verklaart zich akkoord met de gekozen doelgroepen en ervaart het als positief dat er woningen voorbehouden worden voor personen met een mentale handicap - de werkgroep heeft volgende vraag bij de omschrijving van de doelgroep: Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. à Klopt deze definitie waarin sprake is van beschermd wonen én die begeleid zal worden door een erkende dienst begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. Zal de Sperwer instaan voor de orthoagogische begeleiding of zal het OCMW daarvoor mensen aanwerven? Zoniet dient de definitie te worden herbekeken en kan geen sprake zijn van beschermd wonen, maar wel van begeleid wonen. - de werkgroep maakte ook nog bijkomende opmerking: 1 appartement met 2 slaapkamers én 2 appartementen met 1 slaapkamer à stemt dit overeen met de vraag die er is (vraag ~aanbod) 9

10 De Sperwer Van de directie van de Sperwer ontvingen we de volgende visietekst: Woonproject Het Zwoezelhuis van VZW De Sperwer in samenwerking met het OCMW Stekene Samen met het OCMW van Stekene Bouwt VZW De Sperwer een woonproject uit in Stekene voor volwassenen met een (mentale) beperking. VZW De Sperwer is erkend door het VAPH ( voor de uitbouw en de ondersteuning van dit project maar de huur van de woning moeten de bewoners zelf betalen. In onze folder kunt u zien dat wij reeds in 1981 gestart zijn met een dienst Begeleid Wonen zodat wij over heel wat ervaring en knowhow beschikken. Voor de diensten Beschermd- en Geïntegreerd Wonen waarvoor wij de woningen zoeken, ligt de nadruk op een inclusieve woonvorm: Wonen in een gewoon huis tussen personen zonder beperking. Een grote struikelblok voor velen van hen zijn enerzijds de hoge huurprijzen op de reguliere markt en anderzijds de schaarste zeker in de regio Stekene. Vandaar dat wij een samenwerking met o.a. de huisvestingsmaatschappijen beogen om enkele woningen voor te behouden voor onze doelgroep. Voor onze doelgroep is het belangrijk dat zij vrij snel kunnen beschikken over een woning waarvan de huurprijs aangepast is aan hun draagvermogen. Nood. In de regio Stekene is er een vrij grote nood aan dergelijke woningen. Sinds januari zijn wij op zoek naar een gemeenschapswoning voor vier personen of twee aanpalende woningen voor elk twee personen. Pas vanaf één mei hebben wij één woning voor twee personen gevonden. Voor de andere twee hebben wij nog steeds niets gevonden wat voor hen problematisch is: ze zitten in een crisissituatie waar ze zo vlug mogelijk uit weg moeten. Vandaar dat het belangrijk is dat wij in de toekomst over een drietal betaalbare woningen kunnen beschikken, waarvan er twee in elkaars buurt zijn. Ik hoop hiermee aangetoond te hebben dat onze vraag realistisch en verantwoord is Gemeentelijk woonoverleg Op 4 juni 2010 vond het gemeentelijk woonoverleg plaats. Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen, met inbegrip van het doelgroepenplan werd besproken. Het gemeentelijk woonoverleg besliste unaniem positief advies te verlenen bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement Lijst met woningen waar de voorrang voor ouderen geldt Gewestelijke maatschappij Kemzeke REINAERTLAAN 1 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 3 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer 10

11 REINAERTLAAN 5 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 7 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 9 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 11 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 13 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 15 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer REINAERTLAAN 17 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Stekene KLAVERBLOEMSTRAAT 10 KLAVERBLOEMSTRAAT 12 KLAVERBLOEMSTRAAT 13 KLAVERBLOEMSTRAAT 14 KLAVERBLOEMSTRAAT 15 KLAVERBLOEMSTRAAT 16 KLAVERBLOEMSTRAAT 18 KLAVERBLOEMSTRAAT 20 KLAVERBLOEMSTRAAT 22 KLAVERBLOEMSTRAAT 24 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Bejaardenwoning met 1 slaapkamer Bejaardenwoning met 2 slaapkamers Bejaardenwoning met 2 slaapkamers Bejaardenwoning met 2 slaapkamers Bejaardenwoning met 2 slaapkamers NIEUWSTRAAT 08 A Appartement met 1 slaapkamer (bej.won.) NIEUWSTRAAT 10 A Appartement met 1 slaapkamer (bej.won.) NIEUWSTRAAT 14 Appartement met 1 slaapkamer (bej.won.) RANONKELSTRAAT 1 Bejaardenwoning met 2 slaapkamers RANONKELSTRAAT 3 Bejaardenwoning met 2 slaapkamers RANONKELSTRAAT 4 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 5 Bejaardenwoning met 2 slaapkamers RANONKELSTRAAT 6 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 7 Bejaardenwoning met 2 slaapkamers RANONKELSTRAAT 8 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 10 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 12 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 14 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 16 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer RANONKELSTRAAT 18 Bejaardenwoning met 1 slaapkamer OCMW 27 Appartementen in het te realiseren OCMW sociaal wooncomplex op de OCMW-campus aan de Kerkstraat 14 Stekene. Waarvan: 21 appartementen met 1 slaapkamer 6 appartement met 2 slaapkamers Lijst met woningen waar de voorrang voor personen met een handicap geldt 3 appartementen met 1 slaapkamer in het te realiseren OCMW sociaal wooncomplex op de OCMWcampus aan de Kerkstraat 14 Stekene. 11

12 6.4. Doelgroepenplan 4 Het doelgroepenplan is bijgevoegd. 4 Sociaal huurbesluit art

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Meerhout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader...3 1.2 Gemeentelijk initiatief...3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 5 december 2011 Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3 1.3 Het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes Burgerzaken Johnny Claes besluit GEMEENTERAAD vergadering 22 november 2016 571.78 Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V),

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2012 Aanwezig: G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, W. Depoorter, L. Denolf, E. De Ketelaere,

Nadere informatie

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Kasterlee Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

Sociale trefdag 04 juni 2015

Sociale trefdag 04 juni 2015 Sociale trefdag 04 juni 2015 Agenda 1. Situering - Dienstverlening - Sociaal wonen - Woningkwaliteit / leegstand 2. Ben je akkoord? 1.1. Situering: Dienstverlening stad/sh Wonen? 1 ste lijn: dienstverlening

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/ CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier Tel. 03/490 30 50 Info@lmhlier.be INTERN HUURREGLEMENT Het interne huurreglement 1 is een document waarin de Lierse Maatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 Email : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN AALTER 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale

Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale huurbesluit wil ik alle actoren in het veld van de sociale huisvesting wegwijs maken in de belangrijke wijzigingen die de Vlaamse regering heeft aangebracht

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN EEKLO 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN WAARSCHOOT 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN ZOMERGEM 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN ASSENEDE 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WoonWel in zitting van woensdag 12 maart 2014, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR)van

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN NEVELE 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Inhoud. p. 19 2.3. Nood aan een aangepaste woning p. 19 3. Naar een antwoord op de noden: beleidskeuzes aangaande woonbeleid en omkadering

Inhoud. p. 19 2.3. Nood aan een aangepaste woning p. 19 3. Naar een antwoord op de noden: beleidskeuzes aangaande woonbeleid en omkadering Inhoud 1. Inleiding p. 1 1. Wettelijk kader: een nieuw sociaal huurbesluit p. 1 1.1. Toewijzingsvoorwaarden in het sociaal huurbesluit: 2 standaardsystemen p. 1 1.2. Kans voor een lokale saus bovenop de

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN MALDEGEM 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Gemeente Stekene 6.4. Doelgroepenplan

Gemeente Stekene 6.4. Doelgroepenplan Gemeente Stekene 6.4. Doelgroepenplan bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 0 Inleiding... 4 0.1 Het reglementair kader... 4 0.2 Procedure waarmee het voorliggende

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Aangepast Raad van Bestuur d.d. 06.02.2014 (vorige versie 04.07.2013) Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING Providentia cvba met sociaal oogmerk Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97. Sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 mail : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het kaderbesluit tot reglementering van het sociale huurstelsel van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007, het Optimalisatiebesluit van 14 maart 2008, het BVR van

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie