Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen"

Transcriptie

1 Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

2 1 Inleiding en situering Wettelijk kader Gemeentelijk initiatief Algemeen kader inzake toewijzing Decretale principes (Vlaamse Wooncode) Sociaal huurbesluit Lokale binding Toewijzing aan doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Doelgroep ouderen Doelgroep personen met een handicap Doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam Toepassing Lokale binding Doelgroepen Uitvoering Goedkeuring en wijziging Bekendmaking Inwerkingtreding Bijlagen Toepassingsgebied doelgroep ouderen Toepassingsgebied doelgroep personen met een handicap Toepassingsgebied doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam Doelgroep ouderen Beslissingen Verslaggeving LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 2 -

3 1 Inleiding en situering 1.1 Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het nieuwe sociale huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode en regelt de verhuring van woningen uit de sociale sector. Het besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid betreffende de toewijzing van sociale woningen. De toepassing van het lokaal toewijzingsreglement is beperkt tot de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit. De omzendbrief W/2011/01 d.d. 17 februari 2011 stelt dat indien een gemeente zich houdt aan de in de omzendbrief vooropgestelde principes een eenvoudige procedure en aanvraagdossier tot goedkeuring van het toewijzingsreglement voldoende is. 1.2 Gemeentelijk initiatief Zoals bepaald in artikel 26 van het sociaal huurbesluit kan de gemeente Arendonk gebruik maken van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Binnen het lokaal woonoverleg werd het belang van de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor Arendonk al enkele keren aangehaald. Op 27 november 2008, 18 december 2008 en 26 februari 2009 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan met de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor de gemeente Arendonk (zie bijlage). Dit lokaal toewijzingsreglement werd opgemaakt en goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 mei De minister hechtte op 16 november 2009 haar goedkeuring aan het opgemaakte lokaal toewijzingsreglement wat betreft het luik lokale binding en de voorrang voor de doelgroep personen met een handicap. De doelgroep ouderen werd door de minister echter afgekeurd. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom op 28 april 2011 beslist om over te gaan tot een aanpassing van het lokaal toewijzingsreglement doelgroep ouderen. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van de omzendbrief W/2011/01 d.d. 17 februari 2011 betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen. Er is een werkgroep aangesteld voor de opmaak van het toewijzingsreglement. Deze werkgroep is samengesteld uit betrokken actoren van het lokaal woonoverleg, en meer bepaald als volgt: Gemeente Arendonk: de burgemeester en/of bevoegde schepen, de gemeentesecretaris, betrokken ambtenaar; OCMW Arendonk: de voorzitter, secretaris, betrokken ambtenaar; Sociale verhuurders: de directeur en/of medewerker van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij(en), de coördinator en/of medewerker van het sociaal verhuurkantoor; IOK Kempens Woonplatform: medewerker; Wonen Antwerpen: diensthoofd of medewerker. De bepalingen in onderhavig reglement hebben betrekking op het patrimonium van Bouwmaatschappij De Noorderkempen als sociale verhuurder. Op 28 april 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure d.d. 26 februari 2009 herzien (zie bijlage). Het toewijzingsreglement voor de doelgroep ouderen is uitgewerkt binnen de daartoe aangestelde werkgroep. Op 27 juni 2011 heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd (zie bijlage). Op 26 augustus 2011 heeft de minister van Wonen het reglement goedgekeurd. Op 28 april 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure is het college van burgemeester en schepenen akkoord gegaan met de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam. Het toewijzingsreglement met doelgroepenplan voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam is LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 3 -

4 uitgewerkt binnen de daartoe aangestelde werkgroep. Op 10 september heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd (zie bijlage). Op datum invullen heeft de minister van Wonen het reglement goedgekeurd. 2 Algemeen kader inzake toewijzing 2.1 Decretale principes (Vlaamse Wooncode) De Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 95, 1, 3 de lid, bepaalt dat bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening gehouden moet worden met de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid, zoals opgenomen in artikel 4, 2 van de Vlaamse Wooncode. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed controleert de wettigheid van het toewijzingsreglement. 2.2 Sociaal huurbesluit Het kaderbesluit sociale huur geeft 2 opties inzake toewijzing. De verhuurder kan opteren om het standaardluik te volgen voor de toewijzing van woningen of de gemeente kan een lokaal toewijzingsreglement uitwerken om tegemoet te komen aan specifieke lokale noden. Standaardluik Er zijn 2 systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikels 18 tot en met 20 van het sociaal huurbesluit; SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21 van het sociaal huurbesluit. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1 rationele bezetting; 2 absolute voorrangsregels; 3 optionele voorrangsregels 1 ; 4 chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 en 4 maar het 3de criterium waar rekening mee gehouden wordt, is het puntensysteem 2. Lokaal toewijzingsreglement Het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit. De gemeente kan hierdoor afwijken van het algemeen geldende toewijzingsreglement en een lokaal toewijzingsreglement opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Belangrijk is dat het lokaal toewijzingsreglement het resultaat moet zijn van lokaal overleg en dat er ingespeeld wordt op de lokale situatie. Het sociaal huurbesluit bepaalt dat er een gemeentelijk toewijzingsbeleid mogelijk is in 3 gevallen. Artikels 27, 28 en 29 bepalen dat een lokaal toewijzingsreglement rekening kan houden met: specifieke lokale woonnoden die verband houden met lokale binding; woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen; 1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken, zoals optionele voorrangregels, facultatieve schrappingsen opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement van de betreffende verhuurder. 2 Puntensysteem op basis van 4 verplichte prioriteiten (woonnood kinderlast actueel besteedbaar inkomen mutatievraag zittende huurder) en op basis van 2 optioneel gewogen prioriteiten (aantal jaren ingeschreven aantal jaren verblijf in de gemeente). LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 4 -

5 bewaken en herstellen van de leefbaarheid. Het voorliggend lokaal toewijzingsreglement beperkt zich tot lokale binding en de woonbehoeftigheid van de doelgroep ouderen en de doelgroep personen met een handicap. 3 Lokale binding Wat betreft de lokale binding bestond er bij de Bouwmaatschappij De Noorderkempen al een regel waarbij prioriteit wordt gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond. In toepassing van dit toewijzingsreglement wordt nu voor het patrimonium van de Bouwmaatschappij De Noorderkempen aanvullend de regel gesteld dat ook personen die ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond voorrang krijgen. Deze regel kan als volgt worden gemotiveerd: Hij is gunstig voor jongeren die in Arendonk zijn opgegroeid, maar op het moment dat ze zelfstandig zijn geworden geen geschikte woning in Arendonk hebben gevonden en later willen terug keren. Hij is eveneens gunstig voor ouderen die jarenlang in Arendonk hebben gewoond, in de loop van hun actief leven zijn uitgeweken maar voor hun oude dag graag naar Arendonk terugkomen, bijvoorbeeld omdat hun kinderen daar nog wonen. In de werkgroep werd besproken of beide regels, de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente wonen en ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond, achter elkaar (met verschillende prioriteit) of naast elkaar (met evenveel prioriteit) worden gebruikt. De werkgroep besloot dat als de regels achter elkaar worden gebruikt het invoeren van de 2de regel (15 jaar in de gemeente) eigenlijk geen zin heeft, omdat die dan zo goed als nooit zal gelden. Bij het leggen van de gewenste beleidsaccenten is het noodzakelijk om beide regels eenzelfde prioriteit toe te kennen. De voorrangsregel betreffende lokale binding wordt als volgt geformuleerd: Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. De 2 criteria worden naast elkaar geplaatst (of) en worden met andere woorden evenwaardig benaderd. 4 Toewijzing aan doelgroepen 4.1 Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen In de gemeente Arendonk zijn er 2 doelgroepen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van een lokaal toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen: de doelgroep ouderen en de doelgroep personen met een handicap. De doelgroep ouderen wordt als volgt gedefinieerd: Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). De doelgroep personen met een handicap wordt als volgt gedefinieerd: Personen met een handicap: Personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid of beschermd wonen en die begeleid worden door een erkende dienst begeleid of beschermd wonen. De doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam wordt als volgt gedefinieerd: LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 5 -

6 Zorgbehoevend maar zelfredzaam: Personen die zelfredzaam zijn en die ten gevolge van een zorgbehoefte minimum 25 punten en maximum 34 punten scoren op de BEL-profielschaal en waarvoor een attest wordt afgeleverd door het OCMW. 4.2 Doelgroep ouderen De voorrang aan de doelgroep ouderen is reeds goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 27 juni 2011 en door de minister d.d. 26 augustus Om aan te tonen dat de in de omzendbrief W/2011/01 d.d. 17 februari 2011 vooropgestelde principes gerespecteerd werden, worden in bijlage 10.4 Doelgroep ouderen de gevraagde gegevens opgenomen. 4.3 Doelgroep personen met een handicap De voorrang aan de doelgroep personen met een handicap is reeds goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 11 mei 2009 en door de minister d.d. 16 november Het doelgroepenplan personen met een handicap is reeds overgemaakt en blijft onveranderd. 4.4 Doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam Om de keuze voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam te motiveren, wordt er aan dit toewijzingsreglement in bijlage een doelgroepenplan zorgbehoevend maar zelfredzaam gevoegd. Hierin is ook het formeel advies van de betrokken actoren opgenomen. 5 Toepassing Het lokaal toewijzingsreglement kan niet los gezien worden van het standaardluik. 5.1 Lokale binding Algemeen Lokale binding is een uitbreiding van de optionele voorrangsregel uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik (rationele bezetting, absolute voorrangsregels, chronologie of puntensysteem) blijven gelden. De voorrang voor lokale binding geldt enerzijds pas nadat de absolute voorrangsregels zijn toegepast, en anderzijds na toepassing van de door de gemeente vastgestelde voorrangsregels in het kader van doelgroepen en/of eventueel leefbaarheid. Daarnaast speelt de voorrang voor lokale binding ook steeds binnen de toepassing van de andere voorrangsregels. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindingsfactoren. Concreet betekent dit dat de voorrang omdat iemand tot de doelgroep behoort, primeert op de voorrang voor iemand met lokale binding. Maar binnen die doelgroep, zal iemand met lokale binding voorrang hebben op iemand zonder lokale binding. Concreet voor Arendonk In het kader van dit lokaal toewijzingsreglement komt artikel 20 van het sociaal huurbesluit te vervallen en wordt vervangen door artikel 27 met volgende concrete invulling voor Arendonk: Er wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 6 -

7 Toepassingsgebied Deze voorrangsregel betreffende lokale binding is van toepassing op het volledige patrimonium van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. 5.2 Doelgroepen Algemeen Een doelgroepentoewijzing is een aanvulling van het standaardluik. Binnen het standaardluik komt dan een nieuwe voorrangsregel voor bepaalde doelgroepen die zal gelden als absolute voorrangsregel. Deze voorrangsregel krijgt dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime (zie 2.2). Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische volgorde. De sociale huurwoningen, die voorbehouden worden voor de doelgroep, kunnen enkel met voorrang worden toegewezen aan kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. De toepassing van dit lokaal toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociaal huurbesluit. Concreet voor Arendonk De vastgestelde doelgroep krijgt in toepassing van dit lokaal toewijzingsreglement een plaats binnen de absolute voorrangregels. Aan artikel 19 van het sociaal huurbesluit wordt volgende tekst toegevoegd. Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). Personen met een handicap: Personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid of beschermd wonen en die begeleid worden door een erkende dienst begeleid of beschermd wonen. Zorgbehoevend maar zelfredzaam: Toepassingsgebied Personen die zelfredzaam zijn en die ten gevolge van een zorgbehoefte minimum 25 punten en maximum 34 punten scoren op de BEL-profielschaal en waarvoor een attest wordt afgeleverd door het OCMW. De toepassing van de voorrang voor de doelgroep ouderen (65 jaar of ouder) geldt op het grondgebied van Arendonk in afgebakende projecten en enkel voor woningen die omwille van hun ligging en de aanwezige voorzieningen of diensten bijzonder aangewezen zijn voor een oudere doelgroep. De gemeenteraad legt de lijst vast met de woonprojecten waar deze voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. Een lijst van deze woonprojecten is als bijlage toegevoegd aan dit reglement (zie 10.1 Toepassingsgebied doelgroep ouderen ). De toepassing van de voorrang voor de doelgroep personen met een handicap geldt op het grondgebied van Arendonk in afgebakende projecten en enkel voor woningen die omwille van hun ligging en de aanwezige voorzieningen of diensten bijzonder aangewezen zijn voor deze doelgroep. De gemeenteraad legt de lijst vast met de woonprojecten waar deze voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. Een lijst van deze woonprojecten is als bijlage toegevoegd aan dit reglement (zie 10.2 Toepassingsgebied doelgroep personen met een handicap ). De toepassing van de voorrang voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam geldt op het grondgebied van Arendonk in afgebakende projecten en enkel voor woningen die omwille van hun ligging en de aanwezige voorzieningen of diensten bijzonder aangewezen zijn voor deze doelgroep. De gemeenteraad legt de lijst vast met de woonprojecten waar deze voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. Een lijst van deze woonprojecten is als bijlage toegevoegd aan dit reglement (zie 10.3 Toepassingsgebied doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam ). LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 7 -

8 6 Uitvoering Bouwmaatschappij De Noorderkempen wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 7 Goedkeuring en wijziging Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zal het ontwerp van lokaal toewijzingsreglement en nadien ook elke wijziging ervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde. Ook elke wijziging aan de lijst van woningen waar de betreffende voorrang voor de doelgroep ouderen, voor de doelgroep personen met een handicap en voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam geldt, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 8 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen (gemeentelijk informatieblad, website, betrokken diensten van de gemeente en OCMW ) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ook ter inzage aan de balie van Bouwmaatschappij De Noorderkempen. Een afschrift van dit toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 9 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking de 1 ste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Eens goedgekeurd door de minister zal dit toewijzingsreglement het toewijzingsreglement, zoals goedgekeurd door de minister d.d. 26 augustus 2011, vervangen. 10 Bijlagen 10.1 Toepassingsgebied doelgroep ouderen De voorrangsregel voor de doelgroep ouderen is uitsluitend van toepassing op onderstaande lijst met woningen: 12 woongelegenheden in De Leggen (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) De Leggen 31 De Leggen 33 De Leggen 35 De Leggen 37 De Leggen 39 De Leggen 41 De Leggen 42 De Leggen 44 De Leggen 46 De Leggen 48 LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 8 -

9 De Leggen 50 De Leggen 52 6 woongelegenheden in De Valkborch (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) De Valkborch 10 De Valkborch 12 De Valkborch 21 De Valkborch 23 De Valkborch 25 De Valkborch 27 5 woongelegenheden in Weihof (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) Weihof 1 Weihof 5 Weihof 9 Weihof 11 Weihof Toepassingsgebied doelgroep personen met een handicap De voorrangsregel voor de doelgroep personen met een handicap is uitsluitend van toepassing op onderstaande lijst met woningen: 5 woongelegenheden in De Horeman De Rennen (appartementen met 2 slaapkamers) De Rennen 71 De Rennen 73 De Rennen 75 De Rennen 77 De Rennen Toepassingsgebied doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam De voorrangsregel voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam is uitsluitend van toepassing op onderstaande lijst met woningen: 23 woongelegenheden in woonzorgcentrum Sint Isabella De 23 woongelegenheden in het woonzorgcentrum van het OCMW worden voorbehouden voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam Doelgroep ouderen Omschrijving van de doelgroep De gemeente Arendonk wenst met het lokaal toewijzingsreglement voorrang te geven aan de doelgroep van ouderen bij de toewijzing van bepaalde sociale huurwoningen. De gemeente ervaart dat deze doelgroep specifieke problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden. De doelgroep ouderen wordt als volgt gedefinieerd: Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform - 9 -

10 Grootte van de doelgroep Tabel 1: Aandeel 65-plussers in de gemeente Arendonk (op 1 januari 2010) aantal 65-plussers aantal inwoners in Arendonk aandeel 65-plussers 16,2 % Bron: Tabel 2: Aandeel 65-plussers op de wachtlijst bij Bouwmaatschappij De Noorderkempen (februari 2010) aantal 65-plussers op de wachtlijst 19 aantal kandidaat-huurders 179 aandeel 65-plussers 10,6 % Bron: Woonbeleidsplan Arendonk (p. 41) Voorbehouden patrimonium Tabel 3: Woningtypologie van de sociale huurwoningen in Arendonk eengezinswoning appartement totaal aantal slaapkamers aantal slaapkamers studio totaal aantal voorbehouden voor ouderen Bron: Databank IOK op basis jaarverslagen sociale huisvestingsmaatschappijen Tabel 4: Overzicht aantal sociale huurwoningen aantal abs. rel. totaal patrimonium ,0 % 1/4 de van het totaal patrimonium 58,3 25,0 % totaal aantal studio s, 1 en 2 slaapkamers 86 36,9 % 1/3 de van totaal aantal studio s, 1 en 2 slaapkamers 28,7 33,4 % totaal voorbehouden voor ouderen 23 26,7 % Motivatie keuze van het voorbehouden patrimonium De motivatie om in Arendonk voorrang te verlenen aan de groep ouderen werd geformuleerd tijdens de opmaak van het doelgroepenplan ouderen 4. De werkgroep is anno 2011 van mening dat deze motivatie nog steeds van kracht blijft: De motivatie volgt uit volgende argumenten: Het is noodzakelijk om proactief in te grijpen op de grote toename van de leeftijdsgroep jaar (de actieve bejaarden). Deze groep zal in 2025 in vergelijking met 1995 verdubbeld zijn en de toename in Arendonk tussen 2005 en 2025 wordt geschat op personen; In Arendonk beschikt meer dan één op drie van de ouderen over lage inkomsten (33,4% heeft een verhoogde tegemoetkoming bij geneeskundige verzorging). Door het beschikbaar stellen van sociale woningen met een aangepaste huur kan men tegemoet komen aan de woonnoden van de socio-economische zwakke groep van ouderen; Door de clustervorming van deze woningen waar de voorrang geldt: Worden de onderlinge contacten bevorderd; 3 Ook specifiek aangepaste woningen die met voorrang worden toegewezen aan ouderen worden hier mee in opgenomen (Art. 19, 1, eerste lid, 1 ). 4 Lokaal toewijzingsreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 11 mei 2009 en afgekeurd door de minister d.d. 16 november LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform

11 Kan de thuiszorg gemakkelijker worden georganiseerd. Op basis van het voorgaande wordt vastgesteld dat de doelgroep ouderen in Arendonk specifieke problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt. Door toepassing van een lokaal toewijzingsreglement kan aan deze doelgroep bij voorrang sociale woningen worden toegewezen. In het sociaal huurbesluit wordt men beschouwd als ouderen vanaf 55 jaar. Vandaag is 55 jaar echter nog relatief jong en de leeftijdsgroepen van de jonge bejaarden nemen eveneens sterk toe. Daarom vindt de werkgroep het opportuun om meer prioriteit te schenken aan de personen die al iets ouder zijn en waarvan de werkgroep de woonnood hoger inschat. Dit is overeenkomstig de redenering in de omzendbrief W/2011/01, die de minimum leeftijdsgrens vaststelt op 65 jaar, naar analogie met de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd binnen de zorgsector. Hierbij wordt er geen cascade toegepast, zodat een eenduidige communicatie naar de doelgroep mogelijk is. De doelgroep ouderen wordt als volgt gedefinieerd: Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). Ook de visie van Bouwmaatschappij De Noorderkempen motiveert de keuze van het voorbehouden patrimonium. Deze visie werd geformuleerd tijdens de opmaak van het doelgroepenplan ouderen 5. De werkgroep is anno 2011 van mening dat deze visie nog steeds van kracht blijft: De kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij bestaat uit het ter beschikking stellen van een voldoende aantal kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare (huur-)prijzen. Dit impliceert een proactieve houding met betrekking tot het aantal beschikbare woningen en een gediversifieerd aanbod in functie van de noden van elke doelgroep. Gezien de prognoses met betrekking tot de vergrijzing (voor de gemeente Arendonk stellen wij vast dat de aantallen uit de leeftijdsgroepen boven de 60 jaar sterk zullen toenemen, met een zeer substantiële stijging in de groep jarigen) en gezien ouderen die in goede gezondheid verkeren er voor kiezen om zo lang als mogelijk thuis of in de vertrouwde omgeving te blijven wonen, zijn volgende maatregelen essentieel: 1. Het contingent woningen dat tot en met 31 december 2008 voor bejaarden werd voorbehouden, moet voor deze doelgroep voorbehouden blijven. Bij voorkeur situeren deze woningen zich in de nabijheid van het dorpscentrum wat bijdraagt tot het sociale contact, de ontspanningsmogelijkheden en een zinvolle dagbesteding; 2. Voor nieuw te bouwen woningen gaat de prioriteit naar toegankelijke, aanpasbare woningen; 3. Bij renovatie van de bestaande bejaardenwoningen gaat bijzondere aandacht naar de specifieke noden van de doelgroep, vb. stopcontacten op 50 cm hoogte, bredere deuren (90 cm), overbrugging drempels, inloopdouche Flankerende maatregelen Het lokaal bestuur zal blijvend inzetten op de nodige flankerende maatregelen ten behoeve van de doelgroep van ouderen: Het OCMW en de sociale verhuurder, Bouwmaatschappij De Noorderkempen, hebben een goede verstandhouding waardoor de betrokken huurders van een optimale dienstverlening kunnen genieten. De sociale huurders van de ouderenwoningen zullen beroep kunnen doen op het uitgebreide aanbod aan (thuis)diensten van het OCMW: bedeling van warme maaltijden aan huis, uitlenen van personenalarmtoestellen (aanvulling privémarkt), Minder Mobielen Centrale. Binnen het lokaal woonoverleg kan het lokaal toewijzingsreglement op regelmatige basis ter evaluatie voorgelegd worden. 5 Lokaal toewijzingsreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 11 mei 2009 en afgekeurd door de minister d.d. 16 november LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform

12 10.5 Beslissingen Op de volgende pagina s zijn de beslissingen toegevoegd van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad met betrekking tot de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement: Collegebeslissing d.d. 27 november 2008, 18 december 2008 opmaak lokaal toewijzingsreglement; Collegebeslissing d.d. 26 februari 2009 en 28 april 2011 totstandkomingsprocedure lokaal toewijzingsreglement; Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 juni 2011 goedkeuring lokaal toewijzingreglement voor de doelgroep ouderen ; Gemeenteraadsbeslissing d.d. 10 september 2012 goedkeuring lokaal toewijzingreglement voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam Verslaggeving Op de volgende pagina s is het verslag toegevoegd van de werkgroep, zijnde het lokaal woonoverleg, met betrekking tot de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement. Verslag lokaal woonoverleg d.d. 1 maart 2011, 15 maart 2011, 26 april 2011, 24 januari 2012 en 10 mei LTR Arendonk IOK - Kempens Woonplatform

13 VERSLAG Lokaal woonoverleg Arendonk plaats datum Gemeentehuis Arendonk 1 maart 2011 aanwezig: Ann Hermans, schepen ruimtelijke ordening en huisvesting, Simon Wuyts, stedenbouwkundig ambtenaar, Karine Soenen, seniorenbeleid OCMW, Peter Vanommeslaeghe, algemeen directeur De Ark, Danny Gladinez, directeur De Noorderkempen, Joeri Laureys, Wonen Vlaanderen-Antwerpen, Katleen Bols, stafmedewerker Kempens Woonplatform, verontschuldigd: Guido Verschaeren, secretaris OCMW, Dit bijkomend woonoverleg is gepland voor de bespreking van het lokaal toewijzingsreglement. Situatieschets doelgroepenplan ouderen Het lokaal toewijzingsreglement werd gedeeltelijk goedgekeurd, voor wat betreft het luik lokale binding. Het doelgroepenplan ouderen werd afgekeurd omdat er te veel woningen werden voorbehouden voor ouderen ten opzichte van het totale aantal woningen met 1 en 2 slaapkamers. De omzendbrief d.d. 17 februari 2011 maakt het mogelijk om lokale toewijzingsreglementen met doelgroepenplan ouderen (opnieuw) in te dienen via een verkorte procedure. Hiervoor moet er rekening gehouden worden met een aantal grenzen. Zo mag maximum 1/4 e van het totale patrimonium en maximum 1/3 e van het totale aantal 1 en 2 slaapkamerwoningen worden voorbehouden voor ouderen. De leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 65 jaar. Project OCMW De Noorderkempen Het project van De Noorderkempen omvat 23 rustoordflats in de rechtervleugel van het OCMWwoonzorgcentrum. Op elk verdiep is er (momenteel) telkens 1 flat aangepast voor een rolstoelgebruiker. Op het bovenste verdiep zijn er 2 woongelegenheden voor noodopvang voorzien (crisiswoningen). Het betreft een erfpacht van 99 jaar van het OCMW aan De Noorderkempen. De benedenverdieping zal worden ingericht als cafetaria. Deze rustoordflats worden sociaal verhuurd. Zonder doelgroepenplan worden ze verhuurd aan personen vanaf 55 jaar maar dit is niet de beoogde doelgroep. De doelgroep is: ouderen, met een beperkt zorgvermogen maar die nog wel zelfredzaam zijn. De rustoordflats vormen een tussenschakel tussen zelfstandig wonen en het rustoord. De huurders kunnen zelfstandig wonen/koken en hebben geen begeleiding nodig maar zijn wel in de nabijheid van de voorzieningen van het OCMW (dienst warme maaltijden, Minder Mobielen Centrale en strijkdienst). De flats worden voorzien van een personenalarmsysteem. Verschillende mogelijkheden voor de invulling van het lokaal toewijzingsreglement 1. Herziening afgekeurd doelgroepenplan met 23 woningen voorbehouden voor ouderen: Het reeds ingediende doelgroepenplan houdt rekening met een sociaal huurpatrimonium van 204 woningen. De 16 woningen in de Wolvenstraat zijn er niet bij gerekend. Wanneer deze wel in rekening worden gebracht, blijft het toewijzingsreglement onder de normen: er zijn 71 woningen met 1 en 2 slaapkamers waardoor je maximum 23,6 woningen (=1/3 e ) mag voorbehouden voor ouderen. Aangezien het er 23 zijn, worden de normen niet overschreden en kan het oude Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

14 reglement via de verkorte procedure worden ingediend. Het oude reglement kan dus mits kleine wijzigingen worden ingediend ter goedkeuring. Maar dan is er nog geen doelgroepenplan voor de 23 nieuwe rustoordflats. 2. Opmaak nieuw doelgroepenplan met 46 woningen voorbehouden voor ouderen (zowel de 23 van het oude doelgroepenplan ouderen als de 23 nieuwe rustoordflats): Rekening houdend met alle geplande projecten in Arendonk zal het aantal 1 en 2 slaapkamerwoningen toenemen tot 126 woningen, waardoor je maximum 42 woningen (=1/3 e ) mag voorbehouden voor ouderen. Dit ligt lager dan het gewenste aantal van 46 woningen. Er is geen garantie dat dit plan, waarbij de uitgebreide procedure gevolgd dient te worden, goedgekeurd zal worden. 3. Opmaak van 2 doelgroepenplannen: herziening doelgroepenplan ouderen en opmaak doelgroepenplan zorgbehoevende Praktisch a. Herziening doelgroepenplan ouderen. Zie puntje 1: het oude doelgroepenplan kan mits een aantal kleine wijzigingen worden ingediend ter goedkeuring. b. Opmaak doelgroepenplan zorgbehoevende voor de 23 nieuwe rustoordflats: De doelgroep wordt dan de zorgbehoevende die nog wel zelfredzaam kan zijn. Dit kan gemeten worden met behulp van de BEL-score. De maatschappelijke assistenten van het OCMW kunnen bijvoorbeeld de BEL-score testen en een attest afleveren. Diegene die zich inschrijven bij De Noorderkempen voor een rustoordflat kunnen dit attest dan voorleggen. Er is dan echter geen sprake van een leeftijdsgrens, maar in de praktijk zullen het wel voornamelijk de ouderen zijn die hiervoor in aanmerking komen. Je kan weliswaar niet tegengaan dat er eens een jongere, zorgbehoevend maar wel zelfredzaam, in de flat terechtkomt. Dit hoeft niet per se negatief te zijn. Daarnaast kan De Noorderkempen geen huurder uit de flat zetten: enkel op het moment van toewijzen kan De Noorderkempen vaststellen dat de huurders voldoen aan de mate van zelfredzaamheid/hulpbehoevendheid. Maar wat als de huurders niet meer zelfredzaam zijn? Hoe ver gaat de draagkracht van het OCMW? Dit zijn vragen waarmee op voorhand rekening gehouden moet worden. Het doelgroepenplan moet haalbaar zijn. Dit ligt ver van het oorspronkelijke concept. Het OCMW dient zich hierover uit te spreken. Het project van De Noorderkempen kan enkel slagen als er doelgroepenplan wordt opgemaakt. Vooraleer we verder kunnen met de opmaak van het doelgroepenplan ouderen en/of zorgbehoevende, dient het OCMW zich hierover uit te spreken. Zijn zij hiermee akkoord of houden ze zich vast aan de oorspronkelijke visie? Dit zal de verdere procedure bepalen. Het schattingsverslag is gunstig maar vervalt in juni Bedoeling is om deze gelden te investeren in de cafetaria. Er is echter nog geen erfpachtakte, dewelke 2 maand op voorhand bij de notaris moet liggen. Dit houdt in dat de akte eind april getekend moet zijn. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg zal doorgaan op dinsdag 15 maart 2011 om uur op het gemeentehuis. De agenda zal eerstdaags verstuurd worden. Het lokaal toewijzingsreglement zal na de andere agendapunten opnieuw worden besproken. Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

15 VERSLAG Lokaal woonoverleg Arendonk plaats datum Gemeentehuis Arendonk 15 maart 2011 aanwezig: Ann Hermans, schepen ruimtelijke ordening en huisvesting, Simon Wuyts, stedenbouwkundig ambtenaar, Guido Verschaeren, secretaris OCMW, Tinne Certiaens, sociale dienst OCMW, Karine Soenen, seniorenbeleid OCMW, Geert Schoofs, technisch directeur De Ark, Danny Gladinez, directeur De Noorderkempen, Joeri Laureys, Wonen Vlaanderen-Antwerpen, Annemiek Coolen, stafmedewerker dienst grondverwerving IOK, Katleen Bols, stafmedewerker Kempens Woonplatform, verontschuldigd: Peter Vanommeslaeghe, algemeen directeur De Ark, Lokaal toewijzingsreglement Doelgroepenplan ouderen Het lokaal toewijzingsreglement werd gedeeltelijk goedgekeurd, voor wat betreft het luik lokale binding. Het doelgroepenplan ouderen werd afgekeurd omdat er te veel woningen werden voorbehouden voor ouderen ten opzichte van het totale aantal woningen met 1 en 2 slaapkamers. De omzendbrief d.d. 17 februari 2011 maakt het mogelijk om lokale toewijzingsreglementen met doelgroepenplan ouderen (opnieuw) in te dienen via een verkorte procedure. Hiervoor moet er rekening gehouden worden met een aantal grenzen. Zo mag maximum 1/4 e van het totale patrimonium en maximum 1/3 e van het totale aantal 1 en 2 slaapkamerwoningen worden voorbehouden voor ouderen. De leeftijdsgrens wordt opgetrokken tot 65 jaar. Er zijn 2 projecten die nog in rekening gebracht kunnen worden, namelijk Wolvenstraat en De Rennen. Wanneer er rekening wordt gehouden met bovenstaande normen en de gerealiseerde projecten kan het doelgroepenplan ouderen via een korte procedure opnieuw worden ingediend ter goedkeuring. De Raad van Bestuur van De Noorderkempen pleit voor eenzelfde systeem in de gemeenten van hun werkingsgebied (Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel). Daarom pleiten ze ervoor om de leeftijd op te trekken van 55 jaar naar 65 jaar, maar om geen cascadesysteem in te voeren. Zo kan de communicatie naar de huurder toe nog duidelijk blijven. Woonzorgcentrum: zorgflats doelgroepenplan zorgbehoevend maar zelfredzaam De Noorderkempen zal 23 zorgflats realiseren in de rechtervleugel van het woonzorgcentrum van het OCMW. De doelgroep wordt omschreven als zorgbehoevend maar zelfredzaam. Het gaat dus om eenieder die zorg nodig heeft. De zorgbehoevendheid kan objectief gemeten worden aan de hand van de BEL-schaal. De huurders van de zorgflats moeten wel zelfredzaam zijn. Dit zorgt ervoor dat Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

16 voldoende afgebakend dient te worden wie er precies in aanmerking komt voor een zorgflat, en dat er doorstroom is naar bijvoorbeeld het rusthuis of een andere voorziening, indien de huurder niet meer zelfredzaam is. Momenteel zijn er 5 zorgflats rolstoelaanpasbaar. Mogelijks kan de architect zich hierover buigen om te kijken of het aantal rolstoelaanpasbare flats gemaximaliseerd kunnen worden. Hetgeen een extra investering met zich kan meebrengen. Zowieso zal elke zorgflat rolstoeltoegankelijk zijn. Het OCMW zal dit eveneens bekijken en zal dit terugkoppelen. Kempens Woonplatform zal de gemeente ondersteuning bieden en de nodige formele modeldocumenten overmaken. Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

17 VERSLAG Lokaal woonoverleg Arendonk plaats datum Gemeentehuis Arendonk 26 april 2011 aanwezig: Ann Hermans, schepen ruimtelijke ordening en huisvesting, Simon Wuyts, stedenbouwkundig ambtenaar, Guido Verschaeren, secretaris OCMW, Karine Soenen, seniorenbeleid OCMW, Danny Gladinez, directeur De Noorderkempen, Joeri Laureys, Wonen Vlaanderen-Antwerpen, Katleen Bols, stafmedewerker Kempens Woonplatform, Goedkeuring vorige verslag Project Grotstraat Joeri Laureys merkt op dat de kredietregeling onderworpen is aan een bepaalde procedure (zie Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot de kredietregeling, artikel 2 1). Het vergunningverlenend bestuursorgaan dient akkoord te gaan met de uitvoeringswijze. Het advies voor het UP 2012 kan u in bijlage terugvinden. Lokaal toewijzingsreglement Afbakenen van doelgroep De doelgroep wordt momenteel omschreven als zorgbehoevend maar zelfredzaam. Dit dient nauwkeurig en zo objectief mogelijk omschreven te worden. Tijdens het vorige overleg d.d. 15 maart 2011 werd reeds gesteld dat we hiervoor de BEL-score (BEL-foto/BEL-profielschaal) kunnen gebruiken. Deze houdt geen rekening met leeftijd en geeft een score op de mate van zelfzorgvermogen. De BEL-score houdt rekening met het zelfzorgvermogen in 4 aspecten van het algemeen dagelijkse leven: 1. het huishoudelijke; 2. het lichamelijke; 3. het sociale; 4. het geestelijke. Deze schaal mag enkel afgenomen worden door hiervoor bevoegde en gemachtigde medewerkers. Karine Soenen volgt in dit kader dan ook een opleiding. De BEL-score schaalt personen op punten van 0 tot en met 75. Bovengrens De BEL-schaal wordt ook toegepast in de Vlaamse Zorgverzekering en vanaf 35 punten zijn personen zwaar zorgbehoevend en komen ze in aanmerking voor een tussenkomst in de thuiszorg. De werkgroep is van mening dat personen zelfredzaam dienen te zijn en beroep kunnen doen op alle diensten die het OCMW aanbiedt. Vanaf 35 punten wordt de persoon door de werkgroep als te zwaar zorgbehoevend beschouwd: de bovengrens wordt vastgesteld op 34 punten. Het OCMW Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

18 hanteert de Katz-schaal, dewelke meer subjectief is. Er dient onderzocht te worden in welke mate personen die 35 punten scoren op de BEL-profielschaal in aanmerking komen voor een plaats in het rustoord van het OCMW. Ondergrens De vraag die eveneens beantwoord dient te worden: vanaf hoeveel punten komt iemand in aanmerking voor een flat? Het OCMW hanteert 25 punten als ondergrens voor de klusdienst: personen die zorgbehoevend zijn, kunnen beroep doen op de klusdienst. In overeenstemming met de aanpak van de klusdienst beslist de werkgroep daarom dat een score van 25 punten geldt als ondergrens om in aanmerking te kunnen komen voor een zorgflat. Het uitgangspunt is dat personen onder de 25 punten beschouwd worden als zelfredzaam zonder zorgbehoefte. Actualiseren: Het is mogelijk om de punten te actualiseren door bijvoorbeeld een hertesting maar De Noorderkempen kan hier geen gevolg aan geven: De Noorderkempen kan de personen niet verplichten om de zorgflat te verlaten. De werkgroep kiest er dan ook voor om de hertesting niet op te nemen. De BEL-score wordt éénmaal afgenomen en wanneer iemand voldoet aan de voorwaarden, komt hij in aanmerking voor een flat. Het OCMW zal zich engageren om mogelijke problemen en signalen van personen die te zwaar zorgbehoevend worden, op te vangen en/of hen door te verwijzen naar het OCMW-rustoord. De inplanting van het gebouw maakt een grote sociale controle mogelijk. Voorwaarden Behalve de voorwaarden van de BEL-score (minstens 25 punten en maximum 34 punten) dienen kandidaten voor een zorgflat natuurlijk ook in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en met andere woorden dienen zij dus ook aan de voorwaarden van de sociale huursector te voldoen: inkomen, leeftijd (vanaf 18 jaar), eigendom (geen eigendom). Bezetting De flats zijn beschikbaar voor alleenstaande personen en hooguit een koppel zonder kinderen. Een gezin met kinderen overschrijdt de rationele bezetting. Een flat met 1 slaapkamer is niet geschikt voor een koppel met één of meerdere kinderen. De typologie van de 23 zorgflats: 7 flats type 0/1, 10 flats type 1/1, 6 flats type 1/2. Volgorde Er zal geen cascadesysteem gehanteerd worden. Personen die 25 punten tot en met 34 punten scoren en voldoen aan de voldoen aan de voorwaarden voor een sociale huurwoning, komen in aanmerking en de dossiers worden chronologisch behandeld. De doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam wordt als volgt gedefinieerd: Personen zorgbehoevend maar zelfredzaam : Personen die zelfredzaam zijn en die ten gevolge van een zorgbehoefte minimum 25 punten en maximum 34 punten scoren op de BEL-profielschaal (waarvoor een attest wordt afgeleverd door het OCMW). Engagementsverklaring Het OCMW Arendonk en De Noorderkempen zullen een engagementsverklaring opmaken zodat hun samenwerking in de toekomst verzekerd wordt, ongeacht personeelswissels. Cijfergegevens Aanbod aan zorgdiensten: serviceflats, bejaardenwoningen, rustoord. Aanbod aan thuis(zorg)diensten: thuiszorg, gezinszorg (via mutualiteiten, familiehulp, landelijke thuiszorg, wit-geel-kruis ), warme maaltijden, klusdienst, Minder Mobielen Centrale, mantelzorgtoelage. Het is niet mogelijk om een inschatting te maken van het aantal personen dat in aanmerking komt voor een zorgflat, er zijn geen wachtlijsten. Flankerende maatregelen en bijzondere woonnood De omgeving Het betreft een zorgsite: project en omgeving. Het complex Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

19 Bouwtechnisch (bijvoorbeeld noodsignaal zal rechtstreeks gaan naar rustoord ), cafetaria op benedenverdieping, nabijheid rustoord, 5 rolstoelaanpasbare woongelegenheden, lift, 2 noodkamers, algemene werking sociale dienst OCMW. Het project is niet mogelijk zonder doelgroepenplan. Naar aanleiding van de besprekingen tussen het OCMW Arendonk en Bouwmaatschappij De Noorderkempen met betrekking tot de realisatie van voorliggend project, werd toekomstgericht de mogelijkheid geboden aan Bouwmaatschappij De Noorderkempen om op de site van het OCMW bouwprojecten te realiseren voor andere doelgroepen, voor wie de nabijheid van een zorgcentrum, de begeleiding door het OCMW of door andere instanties een meerwaarde zou betekenen. Tegelijkertijd zou het ter beschikking stellen van gronden voor nieuwbouw in het centrum van Arendonk een aanzienlijke financiële compensatie aanreiken voor de investeringen gedaan door de sociale huisvester met het oog op het realiseren van voormeld project. Procedure Katleen Bols werkt het doelgroepenplan zorgbehoevend maar zelfredzaam verder uit. Voor de nodige cijfergegevens zullen het OCMW en de gemeente gecontacteerd worden. Ook gegevens uit het lokaal sociaal beleidsplan en het woonbeleidsplan kunnen gebruikt worden. Joeri Laureys maakt het doelgroepenplan van Mechelen over, dat mogelijks als inspiratie kan dienen. Na de zomer wordt een lokaal woonoverleg gepland. Het doelgroepenplan zal dan besproken worden. Suggesties en opmerkingen worden daarna verwerkt. Het toewijzingsreglement wordt aangepast. Indien nodig wordt nadien een bijkomende vergadering gepland. Er wordt formeel advies gevraagd aan de verhuurder, zijnde De Noorderkempen. Ook de gemeente en het OCMW wordt om advies gevraagd. Het doelgroepenplan wordt voorgelegd aan adviesraden. Er wordt een informatievergadering gepland voor de seniorenraad, gezondheidsraad. Zij dienen een formeel advies te formuleren. De adviezen worden toegevoegd aan het dossier. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad kan het toewijzingsreglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister. Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

20 VERSLAG Lokaal woonoverleg Arendonk plaats datum Gemeentehuis Arendonk 24 januari 2012 aanwezig: Ann Hermans, schepen ruimtelijke ordening en huisvesting, Simon Wuyts, stedenbouwkundig ambtenaar, Guido Verschaeren, secretaris OCMW, Karine Soenen, seniorenbeleid OCMW, Jan Van Hoeymissen, directeur De Noorderkempen, An Denis, administratie projecten De Noorderkempen, Joeri Laureys, Wonen Vlaanderen-Antwerpen, Katleen Bols, stafmedewerker Kempens Woonplatform, Lokaal toewijzingsreglement Afbakenen van doelgroep De doelgroep wordt momenteel omschreven als zorgbehoevend maar zelfredzaam. De BEL-score wordt toegekend voor een bepaalde periode, tot maximum 3 jaar. De indicatiestelling bepaalt de duurtijd. De score wordt bepaald bij toewijzing/inschrijving. De sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt voor onbepaalde duur. De momentopname kan ervoor zorgen dat personen met een gegeven moment al dan niet tot de doelgroep behoren. Opnieuw scoren is mogelijk, maar hier kunnen geen gevolgen aan verbonden worden. Tijdens het vorige overleg is gekozen voor de BEL-score en ook nu wil de werkgroep deze score behouden. Het toewijzingsreglement is overgemaakt aan de betrokkenen en wordt opnieuw toegevoegd als bijlage. Opmerkingen kunnen nog steeds worden overgemaakt. Deze worden verwerkt en besproken op de volgende vergadering van de werkgroep d.d. 17 april Verdere verloop Katleen Bols werkt het doelgroepenplan zorgbehoevend maar zelfredzaam verder uit. Het doelgroepenplan zal opnieuw besproken worden op het volgend lokaal woonoverleg d.d. 17 april Na het volgende overleg zal er formeel advies gevraagd worden aan de verhuurder, zijnde De Noorderkempen. Ook de gemeente en het OCMW wordt om advies gevraagd. Het doelgroepenplan kan na de volgende vergadering voorgelegd worden aan adviesraden. Er wordt een informatievergadering gepland voor de seniorenraad, gezondheidsraad. Zij dienen een formeel advies te formuleren. De adviezen worden toegevoegd aan het dossier. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad kan het toewijzingsreglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister. Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

21 VERSLAG Lokaal toewijzingsreglement Arendonk plaats datum Gemeentehuis Arendonk 10 mei 2012 aanwezig: Ann Hermans, schepen ruimtelijke ordening en huisvesting, Simon Wuyts, stedenbouwkundig ambtenaar, Guido Verschaeren, secretaris OCMW, Peter Vanommeslaeghe, algemeen directeur De Ark, Jan Van Hoeymissen, directeur De Noorderkempen, Veerle Maes, Wonen Vlaanderen-Antwerpen, Tom Ghoos, stafmedewerker Kempens Woonplatform, Katleen Bols, stafmedewerker Kempens Woonplatform, verontschuldigd: Karine Soenen, seniorenbeleid OCMW, Joeri Laureys, Wonen Vlaanderen-Antwerpen, Annemiek Coolen, stafmedewerker dienst grondverwerving IOK, Lokaal toewijzingsreglement Het toewijzingsreglement voor de doelgroep zorgbehoevend maar zelfredzaam is al enkele malen besproken in het lokaal woonoverleg en is klaar om de verdere procedure te doorlopen. Procedure De werkgroep kan nu formeel advies vragen van gemeente, OCMW, sociale verhuurders. Er wordt een informatievergadering gepland op 14 juni 2012 om uur voor de seniorenraad en werkgroep gezondheid. Ook zij dienen een formeel advies te formuleren. Er wordt gestreefd naar een agendering op en een goedkeuring van de gemeenteraad in september De adviezen worden toegevoegd aan het dossier. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad kan het toewijzingsreglement ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister. Lokaal woonoverleg IOK Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Meerhout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader...3 1.2 Gemeentelijk initiatief...3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Kasterlee Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 27 augustus 2012 AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R.en

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 Email : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 BEKNOPT OVERZICHT VAN DE INGREPEN VOOR DE HUURPRIJSBEREKENING 2012 1. Actualisatie van de geschatte marktwaarde De schattingen van de huurwaarde van sociale woningen moeten voor toepassing in het jaar

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes Burgerzaken Johnny Claes besluit GEMEENTERAAD vergadering 22 november 2016 571.78 Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V),

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

Assistentiewoningen. Heerlyckheid Hoog Mosscher

Assistentiewoningen. Heerlyckheid Hoog Mosscher In voege dd::26/11/12 geactualiseerd dd : 13/01/14 Informatiebrochure Documenteigenaar: Manu De Clercq Assistentiewoningen Heerlyckheid Hoog Mosscher Een nieuw project gerealiseerd door in samenwerking

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP

FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP ocmw Sint-Katelijne-Waver FLATS VOOR BEJAARDEN EN PERSONEN MET EEN HANDICAP DEN HAES 8A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER Kennismakingsbrochure 2 / 13 12/03/2008 VOORWOORD Begin maart 2005 besliste de toenmalige

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Sociale trefdag 04 juni 2015

Sociale trefdag 04 juni 2015 Sociale trefdag 04 juni 2015 Agenda 1. Situering - Dienstverlening - Sociaal wonen - Woningkwaliteit / leegstand 2. Ben je akkoord? 1.1. Situering: Dienstverlening stad/sh Wonen? 1 ste lijn: dienstverlening

Nadere informatie

Assistentiewoningen Merlaen, Lazarusbron en Begijnewater

Assistentiewoningen Merlaen, Lazarusbron en Begijnewater Begijnewater opnamereglement en wachtlijstbeheer VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-07-07-2015 DEEL I. Aanvraag Artikel 1. Indienen van een aanvraag Een aanvraag tot opname op de wachtlijst

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen?

INHOUD. Bindend sociaal objectief: Profielanalyse 2014: Hoeveel woningen? Welke woningen? INHOUD Bindend sociaal objectief: Hoeveel woningen? Profielanalyse 2014: Welke woningen? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Hoeveel woningen? Wat hebben we nog voor de boeg? BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF Wat? Gemeentelijke

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 mail : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Inhoud. p. 19 2.3. Nood aan een aangepaste woning p. 19 3. Naar een antwoord op de noden: beleidskeuzes aangaande woonbeleid en omkadering

Inhoud. p. 19 2.3. Nood aan een aangepaste woning p. 19 3. Naar een antwoord op de noden: beleidskeuzes aangaande woonbeleid en omkadering Inhoud 1. Inleiding p. 1 1. Wettelijk kader: een nieuw sociaal huurbesluit p. 1 1.1. Toewijzingsvoorwaarden in het sociaal huurbesluit: 2 standaardsystemen p. 1 1.2. Kans voor een lokale saus bovenop de

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

VR DOC.0265/1

VR DOC.0265/1 VR 2016 2503 DOC.0265/1 VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

OPNAMEREGLEMENT WZC HOF TEN KOUTER

OPNAMEREGLEMENT WZC HOF TEN KOUTER 1 OPNAMEREGLEMENT WZC HOF TEN KOUTER Dit reglement werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Laarne in zitting van 27.04.2016. Dit reglement geldt voor het woonzorgcentrum

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 5 december 2011 Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3 1.3 Het

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie