Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt Sint-Niklaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas"

Transcriptie

1 Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt Sint-Niklaas

2 INHOUDSTABEL 1. Situering Wettelijk kader Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Vlaamse Wooncode Kaderbesluit sociale huur: standaardregime en toewijzingsreglement Totstandkoming gemeentelijk toewijzingsreglement Initiatief en procedure Goedkeuring Uitwerking in overleg met de actoren 8 2. Toewijzing aan doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep Doelgroepenplan 9 3. Toepassing Integratie gemeentelijk toewijzingsreglement en standaardregime Selectie van woningen Verdere bepalingen Uitvoering Goedkeuring en wijzigingen Bekendmaking Inwerkingtreding Bijlagen Beslissingen Adviezen van de sociale verhuurders Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement: lijst met woningen Doelgroepenplan 13 2

3 1. SITUERING 1.1 Wettelijk kader Op 1 januari 2008 trad het kaderbesluit sociale huur van 12 oktober 2007 in werking. Dat besluit geeft uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode betreffende de verhuring van woningen in de sociale huisvesting. De laatste aanpassing van het sociaal huurbesluit werd op 6 februari 2009 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en trad in werking op 4 april Het kaderbesluit geeft aan gemeenten de mogelijkheid om, binnen de grenzen van het besluit, een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op te maken dat beter is afgestemd op de lokale situatie (artikel 26 t.e.m. 29 van het kaderbesluit sociale huur). Als regisseur van het lokale woonbeleid krijgt de gemeente met het gemeentelijk toewijzingsreglement een instrument om lokale noden te vertalen in een sociaal woonbeleid. 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Vlaamse Wooncode Artikel 95 van de Vlaamse Wooncode bepaalt dat bij toewijzing van sociale huurwoningen rekening moet worden gehouden met de bijzondere doelstellingen van het woonbeleid en extra aandacht moet besteed worden aan kandidaat-huurders die behoren tot de meest behoeftige gezinnen of alleenstaanden. Artikel 4 formuleert deze bijzondere doelstellingen van het woonbeleid: realisatie van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen, bevorderen van de integratie van bewoners in de samenleving, en bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. Bij het opmaken van een toewijzingreglement moet dus rekening worden gehouden met artikel 4: zowel een rechtvaardige en evenwichtige verdeling van de sociale woningen als het individueel woonrecht van de huurder moeten zodanig worden ingevuld dat ze verenigbaar zijn met de zorg voor de leefbaarheid en het bevorderen van de integratie van de bewoners in de samenleving Kaderbesluit sociale huur: standaardregime en toewijzingsreglement Het kaderbesluit sociale huur voorziet een standaardregime (artikels 18 t.e.m. 21) voor de toewijzing van de sociale woningen en daarnaast de mogelijkheid om een eigen gemeentelijk of lokaal toewijzingsreglement op maat op te maken (artikels 26 t.e.m. 29). De gemeente neemt als regisseur van het lokale woonbeleid het initiatief om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken in samenspraak met de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. Standaardregime De sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren volgen elk een eigen standaard toewijzingssysteem. 3

4 De VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem vermeld in artikels 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. De sociale verhuurkantoren gebruiken het toewijzingssysteem vermeld in artikel 21 van het sociale huurbesluit. Sociale huisvestingsmaatschappijen houden in hun standaard toewijzingssysteem achtereenvolgens rekening met: 1. De rationele bezetting van de woning (artikel 18) 2. De absolute voorrangsregels (artikel 19) 3. De optionele voorrangsregels (artikel 20) 4. Chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister Sociale verhuurkantoren houden in hun toewijzingssysteem achtereenvolgens rekening met (artikel 21): 1. De rationele bezetting van de woning overeenkomstig artikel De absolute voorrangsregels vermeld in 2 3. Het puntensysteem vermeld in 3 4. De chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister Eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Artikels 26 t.e.m. 29 van het kaderbesluit sociale huur bepalen de basis waarop de gemeente kan afwijken om een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken. In het toewijzingsreglement worden de objectieve gegevens opgenomen ter onderbouwing van de noodzaak tot het opstellen van een toewijzingsreglement. In een gemeentelijk toewijzingreglement kan men rekening houden met: 1. de lokale binding van een kandidaat-huurder; 2. de woonbehoeftigheid van een specifieke doelgroep; 3. de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in een bepaalde wijk of een complex. Onderstaand worden de 3 mogelijkheden besproken. 1. De lokale binding van een kandidaat-huurder Vanuit de optionele voorrangsregels, beschreven in artikel 20, kan er al voorrang gegeven worden aan kandidaat-huurders die een aantal jaren in de gemeente verblijven. Dat kan door het toewijzingsreglement uitgebreid worden naar kandidaat-huurders die werken in de gemeente waarin de woning is gelegen, van wie de schoolgaande kinderen naar een school gaan in de gemeente waar de woning gelegen is, die een aantal jaren in de buurt of de wijk wonen waarin de woning ligt. 2. De woonbehoeftigheid van een specifieke doelgroep Als de gemeente rekening wil houden met de woonbehoeftigheid van een specifieke doelgroep moet het toewijzingsreglement een doelgroepenplan bevatten. Dat doelgroepenplan wordt opgesteld in samenspraak met de lokale besturen en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. De gemeente maakt gebruik van de gegevens van het lokaal sociaal beleidsplan. 4

5 Een doelgroepenplan moet voor elke doelgroep minstens de volgende elementen bevatten: een beschrijving van de doelgroep; de specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden; indien voorhanden cijfergegevens over het aantal kandidaat-huurders die behoren tot de doelgroep; de flankerende maatregelen die ten behoeve van de doelgroep worden genomen door de lokale besturen en de lokale welzijnsactoren. Echter, een omzendbrief van 17 februari 2011 van minister Freya Van den Bossche geeft aan de gemeenten nieuwe instructies die het opmaken van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor ouderen vereenvoudigen. Een gemeente die binnen de nieuwe vooropgestelde principes een toewijzingsreglement opmaakt, dient voortaan geen uitgebreid doelgroepenplan (zoals bijgevoegd) meer op te maken. Het volstaat om het sjabloon voor de aanvraag tot goedkeuring van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor ouderen in te vullen onder bepaalde voorwaarden. Voorgestelde principes: 1. Doelgroepenbepaling: wat de leeftijd betreft dient de ondergrens van 65 jaar gerespecteerd te worden. 2. Toegankelijkheid woningen: de woningen dienen minimaal gelijkvloers of toegankelijk met een lift te zijn. Om onderbezetting te vermijden mogen de woningen maximaal 2 slaapkamers hebben. Idealiter liggen de voorbehouden woningen in de nabijheid van winkels, openbaar vervoer, een woonzorgcentrum, enzovoort. 3. Voorbehouden patrimonium: er worden 2 bovengrenzen vastgesteld om te voorkomen dat een disproportioneel aandeel woningen wordt voorbehouden voor 65-plussers. a. Maximaal 1/3 de van de studio s en 1- of 2- slaapkamerwoningen mag voor 65-plussers worden voorbehouden. b. Maximaal 1/4 de van het totale patrimonium mag voor 65-plussers worden voorbehouden. Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor Sint-Niklaas voldoet aan elk van deze richtlijnen. Naast een meer uitgebreid doelgroepenplan wordt bijgevolg ook het ingekorte sjabloon voor de aanvraag tot goedkeuring van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor ouderen ingevuld en bijgevoegd bij dit gemeentelijk toewijzingsreglement. De vereenvoudigde procedure tot goedkeuring van het toewijzingsreglement wordt gevolgd sinds het ontvangen van de omzendbrief en de daarop volgende collegebeslissing. 3. Bewaken en herstellen van de leefbaarheid Indien een gemeente kan aantonen dat de leefbaarheid voor een of meer wijken of gebouwen ernstig bedreigd of verstoord is, kunnen er afwijkende toewijzingsregels worden toegepast. 1.3 Totstandkoming gemeentelijk toewijzingsreglement De gemeente legt de procedure van de totstandkoming van het gemeentelijk toewijzingsreglement vast. Ze betrekt daarbij de verhuurders en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren. Het toewijzingsreglement is een openbaar reglement. Het kan betrekking hebben op alle sociale huurwoningen van de gemeente of een gedeelte ervan. 5

6 Sint-Niklaas maakt gebruik van artikel 26 van het sociale huurbesluit om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken. De stad neemt hiertoe het initiatief en legt de procedure vast om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken. Het toewijzingsreglement en elke wijziging ervan moet aan de minister of zijn gemachtigde worden voorgelegd. De volgende documenten worden aan het toewijzingsreglement toegevoegd: 1. De gemeentelijke beslissing over de gevolgde procedure van de totstandkoming van het toewijzingsreglement. 2. Het advies van de verhuurders en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren. De gemeente bepaalt de manier waarop aan het gemeentelijk toewijzingsreglement bekendheid wordt gegeven. De goedkeuring of weigering wordt binnen negentig kalenderdagen na de ontvangstmelding van het verzoek tot goedkeuring door de minister of zijn gemachtigde genomen. Als binnen die termijn geen beslissing aan de gemeente is betekend, is de goedkeuring verworven. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd Initiatief en procedure Op 29 maart 2010 gaf het college van burgemeester en schepenen de opdracht om een werkgroep samen te stellen om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken nadat een informatieve nota was voorgelegd over de bestaande mogelijkheden om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken. In het college van 7 april 2010 werd deze werkgroep als volgt samengesteld: - voor het stadsbestuur: Marc Heynderickx, schepen van huisvesting, Christel Geerts, schepen voor sociale zaken en welzijn 1, Christien Geldolf, huisvestingsambtenaar; - voor de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting: André Van den Berghe, directeur 2, Walter Pauwels, oud voorzitter, Nathalie Van Garsse, voorzitter, Freddy Van Gasse, bestuurder, Rudi Van Aerde, bestuurder; - voor het OCMW: Tjeu Van Diessen, secretaris en Jef Foubert, voorzitter; - voor het Sociaal Verhuurkantoor Waasland: Isis Verbeeck, coördinator. De leden van de werkgroep zijn de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. De inhoudelijke discussie over de lokale invulling van het gemeentelijk toewijzingsreglement werd binnen deze werkgroep gevoerd op 30 april De verschillende mogelijkheden om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken werden besproken. Enkel voor de doelgroep senioren werd het wenselijk geacht om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken. Het college in zitting op 17 mei 2010 gaf op basis van het verslag van deze werkgroep opdracht om een ontwerpversie van een toewijzingsreglement op te maken. Er werd gekozen om een gemeentelijk toewijzingsreglement op te maken voor de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, niet voor het Sociaal Verhuurkantoor Waasland. 1 Opgevolgd door Sofie Heyrman, schepen voor sociale zaken en welzijn, sinds Opgevolgd door Geert Verhoeve, directeur, sinds

7 Het college in zitting op 28 juni 2010 besliste om voor 1 doelgroep, namelijk voor senioren ouder dan 70 jaar, een gemeentelijk toewijzingsreglement op te stellen. Dat college besliste ook over de procedure wat de totstandkoming betreft. Dienst huisvesting van stad Sint-Niklaas werkt een doelgroepenplan en een voorstel tot reglement (ontwerpversies) uit. Parallel aan het afwerken van het doelgroepenplan ontvangt het stadsbestuur op 24 februari 2011 een omzendbrief van minister Freya Van den Bossche inzake de mogelijkheid tot een vereenvoudigde aanvraag tot een gemeentelijk toewijzingsreglement voor ouderen. Wanneer een gemeente zich houdt aan enkele vooropgestelde principes is een eenvoudige procedure en aanvraagdossier tot goedkeuring van het toewijzingsreglement voldoende. Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor Sint-Niklaas voldoet aan elk van deze richtlijnen. Naast het doelgroepenplan wordt bijgevolg ook het sjabloon voor de aanvraag tot goedkeuring van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen ingevuld. De te volgen procedure en verantwoordingsstukken worden vereenvoudigd. Indien de gemeente een lokaal toewijzingsreglement opmaakt waarbij de voorziene bovengrenzen voor de patrimoniumafbakening worden gerespecteerd, dient minimaal de volgende procedure te worden gevolgd en volgende stukken te worden overgemaakt. - Het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad legt de totstandkomingsprocedure vast. Een afschrift van het besluit wordt bij het dossier gevoegd. - Een eenmalig overleg met de lokale actoren (minimaal gemeente, OCMW en sociale verhuurders) volstaat. Het verslag wordt bij het dossier gevoegd. - Indien uit het verslag van het lokaal overleg blijkt dat de actoren akkoord gaan met het ontwerp toewijzingsreglement voor ouderen, moeten er geen aparte adviezen worden bij het dossier gevoegd. - Het toewijzingsreglement wordt bij het dossier gevoegd. Als bijlage bij het toewijzingsreglement wordt een adressenlijst gevoegd van de woningen die zullen worden voorbehouden voor ouderen. - Er dient geen uitgebreid doelgroepenplan te worden opgemaakt. Enkel het sjabloon in bijlage bij de omzendbrief dient te worden ingevuld en bij het dossier gevoegd. Het college van burgemeester en schepenen in zitting op 21 maart 2011 besliste om de verkorte procedure te volgen en gaf opdracht om aanvullend advies van de seniorenraad en de SNMH op te vragen. Het definitieve gemeentelijke toewijzingsreglement en het doelgroepenplan werd aan het college van burgemeester en schepen op 12 juli 2011 en 16 augustus 2011 voorgelegd samen met de adviezen van de SNMH, SVK Waasland en de seniorenraad. Het college in zitting van 16 augustus 2011 beslist om het gemeentelijk toewijzingsreglement aan de gemeenteraad voor te leggen. De uitwerking en procedure werd vanuit Wonen-Vlaanderen gevolgd en begeleid door Jeroen Van Pottelberge Goedkeuring De gemeenteraad stelde in zitting van 28 oktober 2011 het toewijzingsreglement vast. 7

8 Op 27 april 2012 ontving de stad Sint-Niklaas de goedkeuring van Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Uitwerking in overleg met de actoren Het toewijzingsreglement werd opgesteld in samenspraak en samenwerking met de sociale verhuurders en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. 8

9 2. TOEWIJZING AAN DOELGROEPEN 2.1 Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep De stad Sint-Niklaas wil afwijkende toewijzingsregels vastleggen bij de toewijzing van sociale huurwoningen van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting voor een specifieke doelgroep, namelijk personen ouder dan 70 jaar. De doelgroep ondervindt specifieke problemen om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt. Om tegemoet te komen aan de specifieke nood zullen in een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen toegewezen worden aan personen ouder dan 70 jaar. De gevraagde afwijking kadert hoofdzakelijk in de visie van meer aangepast wonen voor deze doelgroep. Een doelgroepenplan werd opgemaakt (in bijlage). De doelgroep die in het voorliggende toewijzingsreglement en bijhorend doelgroepenplan omschreven wordt en die problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van het gemeentelijke toewijzingsreglement bij voorrang (specifieke, gereserveerde) sociale woningen aan wil toewijzen wordt omschreven als: Personen vanaf 70 jaar (bij een koppel volstaat dat een van beide partners 70 jaar is). 2.2 Doelgroepenplan Om de keuze voor deze doelgroep te motiveren, wordt er aan dit toewijzingsreglement in bijlage een doelgroepenplan toegevoegd. Het doelgroepenplan omvat volgende delen: a. Een beschrijving van de doelgroep; b. De specifieke problemen die deze doelgroep ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden; c. Cijfergegevens over het aantal kandidaat-huurders die behoren tot de doelgroep; d. De flankerende maatregelen die ten behoeve van de doelgroep worden genomen door de lokale besturen en de lokale welzijnsactoren. Het doelgroepenplan werd opgesteld in samenspraak met het stadsbestuur en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. Zowel het meer uitgebreide doelgroepenplan, als de vereenvoudigde aanvraag tot een gemeentelijk toewijzingsreglement voor ouderen (volgens de sjabloon in de omzendbrief van minister Freya Van den Bossche van 17 februari 2011) worden bij dit voorliggend toewijzingsreglement gevoegd. 9

10 3. TOEPASSING 3.1 Integratie gemeentelijk toewijzingsreglement en standaard toewijzingsregime Binnen het standaardluik komt er een nieuwe voorrangsregel voor de doelgroep die zal gelden als absolute voorrangsregel. Binnen het standaardluik blijven de andere regels zoals rationele bezetting en chronologische volgorde gelden. De betreffende sociale huurwoningen die voor deze doelgroep werden aangewezen kunnen alleen met voorrang worden toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van de rationele bezetting voldoen. De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstukken III en V van het sociaal huurbesluit. In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgt de doelgroep een plaats binnen de absolute voorrangsregels. Aan artikel 19 van het sociaal huurbesluit wordt de volgende tekst als punt 1 toegevoegd: 1. Personen vanaf 70 jaar. (bij een koppel volstaat dat een van beide partners 70 jaar is). Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in bijlage van dit reglement is gevoegd. Artikel 19 moet dan als volgt worden gelezen: De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang toe te kennen: 1. Personen vanaf 70 jaar (bij een koppel volstaat dat een van beide partners 70 jaar is). Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in bijlage van dit reglement is gevoegd. 2. De kandidaat-huurder die minstens 55 jaar oud is of die zelf een bepaalde handicap heeft of van wie een gezinslid erdoor is getroffen, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meerdere leden getroffen zijn door een handicap. 3. De kandidaat-huurder die overeenkomstig artikel 18, Selectie van woningen De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroep zijn van toepassing op een beperkt deel van de sociale huurwoningen van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. De gemeenteraad legt de lijst met woningen vast waarop deze voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. De lijst met woningen waar de voorrang geldt wordt als bijlage toegevoegd aan dit reglement. 10

11 4. VERDERE BEPALINGEN 4.1 Uitvoering De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 4.2 Goedkeuring en wijzigingen De gemeente legt dit reglement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. Elke wijziging van de lijst in bijlage zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 4.3 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Via de website van de stad Sint-Niklaas, de website van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting en via de Stadskroniek wordt bekend gemaakt dat er een gemeentelijk toewijzingsreglement is. Het reglement ligt ter inzage aan de balie van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 4.4 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de eerste dag die volgt op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het departement RWO. Bij gebrek aan beslissing treedt het reglement in werking negentig dagen te rekenen vanaf de ontvangstmelding van het dossier door de administratie (Woonbeleid Departement RWO). 11

12 5. BIJLAGEN 5.1 Beslissingen - Bijlage 1: beslissing CBS 29 maart 2010 met principieel akkoord voor de opmaak van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. - Bijlage 2: beslissing CBS 7 april 2010 over de samenstelling werkgroep en de procedure van totstandkoming. - Bijlage 3: kennisneming CBS 17 mei 2010 van het verslag overleg werkgroep lokaal toewijzingreglement. - Bijlage 4: beslissing CBS 28 juni 2010 betreffende de doelgroep. - Bijlage 5: verslag lokale woonraad 22 september Bijlage 6: beslissing CBS 21 maart 2011 betreffende voorstel doelgroepenplan en gemeentelijk toewijzingsreglement. - Bijlage 7: beslissing CBS 12 juli 2011 betreffende definitief voorstel gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. - Bijlage 8: beslissing CBS 16 augustus 2011 betreffende definitief voorstel gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Vaststelling door de gemeenteraad van het toewijzingsreglement. De vaststelling door de gemeenteraad wordt als bijlage 9 toegevoegd bij dit voorliggende toewijzingsreglement. 5.2 Bijkomende adviezen Advies van de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting Bijlage 10 Advies van SVK Waasland Bijlage 11 Advies lokale seniorenraad Bijlage Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement: lijst met woningen De volgende lijst omvat de woningen van de SNMH waar de voorrang voor personen ouder dan 70 jaar geldt. Adres Type Slk Douche/bad Zorgkern 1. Azalealaan 38 appart. 1 douche Azalealaan 2. Azalealaan 41 appart. 1 douche Azalealaan 3. Klaprozenstraat 68 appart. 1 douche Azalealaan 4. Klaprozenstraat 84 appart. 1 douche Azalealaan 5. Goudenregenlaan 68 appart. 1 douche Azalealaan 6. Goudenregenlaan 57 appart. 1 douche Azalealaan 7. Goudenregenlaan 75/B appart. 1 douche Azalealaan 8. Abingdonstraat 5 appart. 1 douche Baensland 9. Abingdonstraat 37 appart. 1 douche Baensland 12

13 10. Reynaertpark 56 appart. 1 douche 11. Reynaertpark 58 appart. 1 douche 12. Reynaertpark 68 appart. 1 douche 13. Reynaertpark 70 appart. 1 douche 14. Reynaertpark 80 appart. 1 douche 15. Reynaertpark 82 appart. 1 douche 16. Reynaertpark 92 appart. 1 douche 17. Reynaertpark 94 appart. 1 douche 18. Reynaertpark 104 appart. 1 douche 19. Reynaertpark 106 appart. 1 douche 20. Abingdonstraat 49 appart. 1 bad Baensland 21. Abingdonstraat 53 appart. 1 bad Baensland 22. Abingdonstraat 57 appart. 1 bad Baensland 23. Abingdonstraat 61 appart. 1 bad Baensland 24. Abingdonstraat 65 appart. 1 bad Baensland 25. Abingdonstraat 69 appart. 1 bad Baensland 26. Abingdonstraat 73 appart. 1 bad Baensland 27. Abingdonstraat 77 appart. 1 bad Baensland 28. Abingdonstraat 81 appart. 1 bad Baensland 29. Abingdonstraat 85 appart. 1 bad Baensland 30. Reynaertpark 116 appart. 1 douche 31. Godelievelaan 16 appart. 2 bad 32. Klokke Roelandlaan 11 appart. 1 douche 33. Klokke Roelandlaan 49 huis 1 douche 34. Veldstraat 151 appart. 1 douche Azalealaan 35. Veldstraat 153 appart. 1 douche Azalealaan 36. Veldstraat 159 appart. 1 douche Azalealaan 37. Polderstraat 30 appart. 1 douche Azalealaan 38. Polderstraat 36 appart. 1 douche Azalealaan 39. Abingdonstraat 36 appart. 2 douche Baensland 40. Abingdonstraat 120 appart. 2 douche Baensland 41. Wallenhof 54 appart. 1 bad 42. Wallenhof 58 appart. 1 bad 5.4 Doelgroepenplan De vereenvoudigde aanvraag tot een gemeentelijk toewijzingsreglement voor ouderen (bijlage 13) en het meer uitgebreide doelgroepenplan (bijlage 14) zijn toegevoegd aan voorliggend gemeentelijk toewijzingsreglement. 13

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Sociale trefdag 04 juni 2015

Sociale trefdag 04 juni 2015 Sociale trefdag 04 juni 2015 Agenda 1. Situering - Dienstverlening - Sociaal wonen - Woningkwaliteit / leegstand 2. Ben je akkoord? 1.1. Situering: Dienstverlening stad/sh Wonen? 1 ste lijn: dienstverlening

Nadere informatie

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Meerhout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader...3 1.2 Gemeentelijk initiatief...3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Kasterlee Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk

Nadere informatie

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU!

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU! SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS Kwalitatief Voldoende aanbod Behoorlijke woonomgeving Voor woonbehoeftigen & met woonzekerheid Betaalbaar SOCIALE HUISVESTING: NU! WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 5 december 2011 Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3 1.3 Het

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes Burgerzaken Johnny Claes besluit GEMEENTERAAD vergadering 22 november 2016 571.78 Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V),

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

VR DOC.0265/1

VR DOC.0265/1 VR 2016 2503 DOC.0265/1 VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/ CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier Tel. 03/490 30 50 Info@lmhlier.be INTERN HUURREGLEMENT Het interne huurreglement 1 is een document waarin de Lierse Maatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

2015_GR_ Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring

2015_GR_ Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 31 augustus 2015 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Bouwen, Wonen en Milieu Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00340 - Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00930 Onderwerp: Nieuw lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-27-04 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-27-04 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 Email : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008

NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008 NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008 Lokale besturen die sociale verhuurder zijn, moeten met ingang van 1 januari 2008 het nieuwe

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...3 2.1 Decretale

Nadere informatie

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 HERENT Erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder nr. 2360 INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement is een openbaar document waarin de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2012 Aanwezig: G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, W. Depoorter, L. Denolf, E. De Ketelaere,

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00128 Onderwerp: Addendum bij de subsidieovereenkomst voor energiezuinige renovatie van sociale woningen - Projecten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE,

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN ENERGIE, WONEN, STEDEN EN SOCIALE ECONOMIE, Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 47, 1, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de verhuring

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie