Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012"

Transcriptie

1 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering Wettelijk kader Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsreglement Lokale binding Toewijzing aan doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Doelgroepenplan Toepassing Eigen toewijzingsreglement en standaardregime Verdere bepalingen Uitvoering Goedkeuring en wijzigingen Bekendmaking Inwerkingtreding Evaluatie Bijlagen Beslissingen Adviezen en visie van de relevante actoren Lokaal bestuur De Zonnige Woonst Vzw Woonaksent Seniorenraad Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement Lijst van de woningen met voorrang voor 65-plussers Doelgroepenplan

2 2/22 1 SITUERING 1.1 Wettelijk kader Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de toewijzing. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen; het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt. Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) voor de toewijzing van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol. 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime Wat betreft het standaardregime zijn er twee systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. De SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1. de rationele bezetting 2. de absolute voorrangsregels 3. de optionele voorrangsregels 1 4. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. 1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken zoals optionele voorrangsregels, facultatieve schrappings- en opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement van de betreffende verhuurder. 2

3 3/22 De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 en 4 maar het derde criterium waar rekening mee wordt gehouden, is een puntensysteem. 2 Eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Artikel 26 van het sociale huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) bepaalt dat de gemeente kan afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement kan opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Het opstellen van een eigen toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29. In dit eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men: 1. Rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, 2. Rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen 3. Werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol. 1.3 Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsreglement Initiatief en procedure Zoals bepaald in artikel 26 van het nieuw sociale huurbesluit heeft Hamme gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Met de beslissing van het CBS van 11/10/11 mbt gemeentelijke toewijzingsreglement voor sociale woningen werd het initiatief genomen om te komen tot een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. Door het CBS werd een werkgroep opgericht die de opdracht kreeg een toewijzingsreglement op te stellen. De werkgroep was als volgt samengesteld: Gemeente OCMW Herman Vijt Burgemeester Etienne Drieghe, Schepen van huisvesting Andre Reuse Secretaris Paul Verschelden Voorzitter Geert De Geest Hoofd Sociale Dienst 2 Puntensysteem op basis van vier verplichte prioriteiten (1) woonnood (2) kinderlast (3) actueel besteedbaar inkomen (4) mutatievraag van zittende huurder en op basis van 2 optionele gewogen prioriteiten (1) aantal jaren ingeschreven en (2) aantal jaren verblijf in gemeente. 3

4 4/22 De Zonnige Woonst (SHM) Paul Van de Casteele voorzitter Guy Van Gucht directeur Vzw Woonaksent (SVK) Ruth Hillaert Agentschap Wonen Oost- Veerle Vandecasteele Vlaanderen Of vervangende bestuurs- of personeelsleden. De werking van de werkgroep werd begeleid door Dirk Luyten (studio beleid). Op 11 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure goedgekeurd. Goedkeuring van het reglement Op 22 maart 2012 heeft de werkgroep het ontwerp van toewijzingsreglement goedgekeurd. Op 25 april 2012 heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd. De uitwerking in overleg met de actoren Het toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenwerking met de verhuurders en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. In Hamme zijn de sociale verhuurders: De Zonnige Woonst (SHM) Vzw Woonaksent (SVK) Om te voldoen aan de vormvereisten i.v.m. het betrekken van de verhuurders en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren: Werd formeel advies gegeven door de leden van de werkgroep De gemeente heeft via de informatievergadering van 13 februari 2012 voor de seniorenraad en geïnteresseerde mandatarissen zo veel mogelijke actoren geïnformeerd over de stand van zaken. De seniorenraad werd om advies gevraagd. De inhoudelijke discussie over mogelijke doelgroepen werd gevoerd binnen de werkgroep, die hierover besliste Op het Lokaal woonoverleg van 22 maart 2011 werd het ontwerp van toewijzingsreglement besproken. 4

5 5/22 2 LOKALE BINDING Wat betreft de lokale binding bestond er bij De Zonnige Woonst de regel dat voorrang werd gegeven aan de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van een gemeente Hamme. Met dit reglement wil men in het kader van de lokale binding nog meer prioriteit te geven aan mensen die lange tijd in Hamme hebben gewoond. Daarnaast wil men aan kandidaat-huurders die in één van de deelkernen/buurten wonen, een bijkomende prioriteit geven voor de woongelegenheden in hun deelgemeente/buurt. Dit helpt om sociale verdringing tegen te gaan. Deze voorrang wil men niet voor het centrum laten gelden omdat het grootste aanbod van sociale huurwoningen zich daar situeert. Het toekennen van een bijkomende voorrang zou voor gevolg hebben dat inwoners van een deelgemeente/buurt amper nog in aanmerking zouden komen voor een woning of appartement in het centrum. Op basis van al deze overwegingen wordt het criterium lokale binding als volgt uitgewerkt: 1. Er zal eerst voorrang worden gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme. 2. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme wonen of gewoond hebben. 3. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van Hamme. Binnen de drie genoemde groepen wordt voorrang verleend aan - inwoners van Moerzeke voor woongelegenheden in Moerzeke - inwoners van Kastel voor woongelegenheden in Kastel - inwoners van Zogge voor woongelegenheden in Zogge - inwoners van St.-Anna voor woongelegenheden in St.-Anna De bepaling van de lokale binding is niet van toepassing op het SVK. 5

6 6/22 3 TOEWIJZING AAN DOELGROEPEN 3.1 Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Er is beslist een toewijzingsreglement voor specifieke doelgroepen te maken. 65-plussers De doelgroep die, zoals beschreven in het bijgevoegde doelgroepenplan, in Hamme specifieke problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen wordt 65-plussers genoemd en wordt zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: 65-plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is) 3.2 Doelgroepenplan Om de keuze voor deze doelgroepen te motiveren, wordt er aan dit toewijzingsreglement in bijlage een doelgroepenplan gevoegd. 6

7 7/22 4 TOEPASSING 4.1 Eigen toewijzingsreglement en standaardregime Het eigen toewijzingsreglement kan niet los worden gezien van het standaardluik. Lokale binding Lokale binding is een uitbreiding van de optionele voorrangsregel uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik blijven gelden. De voorrang voor lokale binding geldt pas nadat de absolute voorrangregels en de voorrangregels in het kader van de doelgroepen zijn toegepast. Daarnaast speelt de voorrang voor lokale binding ook steeds binnen de toepassing van de andere voorrangsregels. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding, maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindingsfactoren. Dit alles betekent dat de voorrang gegeven in het kader van de doelgroepen primeert op de voorrang voor mensen met lokale binding. Binnen de doelgroepen krijgt men de prioriteiten van de lokale binding. In toepassing van dit toewijzingsbesluit vervalt artikel 20, 1, eerste lid van het sociale huurbesluit en wordt het vervangen door artikel 27 dat als volgt wordt ingevuld: 1. Er zal eerst voorrang worden gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte wonen op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme. 2. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar op het grondgebied van de fusiegemeente Hamme wonen of gewoond hebben. 3. Vervolgens wordt voorrang verleend aan kandidaat-huurders die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner geweest zijn van Hamme. Binnen de drie genoemde groepen wordt voorrang verleend aan - inwoners van Moerzeke voor woongelegenheden in Moerzeke - inwoners van Kastel voor woongelegenheden in Kastel - inwoners van Zogge voor woongelegenheden in Zogge - inwoners van St.-Anna voor woongelegenheden in St.-Anna Doelgroepen Binnen het standaardluik komen er een nieuwe voorrangsregels voor doelgroepen die zullen gelden als absolute voorrangsregels. De voorrangsregels krijgen dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische volgorde. Die betreffende sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang worden toegewezen aan de kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. 7

8 8/22 De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociale huurbesluit. In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgen de doelgroepen een plaats binnen de absolute voorrangsregels. Aan artikel 19 van het sociale huurbesluit wordt de tekst: plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is). De voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. als punt 1, ingevoegd. Artikel 19 moet dan als volgt worden gelezen: De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang toe te kennen: plussers: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is). De voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 2 de kandidaat-huurder of een van zijn gezinsleden met een bepaalde handicap of die minstens 55 jaar oud is of een van zijn gezinsleden, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van personen met die handicap of aan de huisvesting van ouderen; 2 bis de kandidaat-huurder met toepassing van artikel 30, vierde lid; 3 de kandidaat-huurder die. (enzovoort) Welke woningen De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroepen zijn van toepassing op het grondgebied van Hamme en op de woningen van de sociale verhuurders, maar niet van toepassing op het ganse patrimonium ervan. De gemeenteraad legt de lijsten vast van de sociale woningen waar de voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijsten aan indien nodig. Deze lijsten met woningen zijn als bijlagen toegevoegd aan dit reglement. 8

9 9/22 5 VERDERE BEPALINGEN 5.1 Uitvoering De sociale verhuurders worden belast met de uitvoering van dit reglement. 5.2 Goedkeuring en wijzigingen De gemeente legt dit reglement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. Ook elke wijziging van de lijsten in bijlage wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 5.3 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Via de gemeentelijke informatiekanalen (De Kleine Wuiten, Haminfo) en de websites van gemeente, OCMW en De Zonnige Woonst worden bekend gemaakt dat er een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement is. Het reglement zelf ligt ter inzage bij de sociaal verhuurders, het OCMW en de gemeente. Op de website van gemeente/ocmw en De Zonnige Woonst zal er ook een link worden gelegd naar de tekst van het reglement. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 5.4 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het departement RWO of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te rekenen vanaf de ontvangstmelding van het dossier door de administratie (Woonbeleid Departement RWO) 5.5 Evaluatie Het reglement zal regelmatig worden geëvalueerd op het lokaal woonoverleg. 9

10 10/22 6 BIJLAGEN 6.1 Beslissingen De beslissing van CBS met principieel akkoord voor de opmaak van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement De beslissing van CBS samenstelling werkgroep en totstandkomingsprocedure Goedkeuring gemeenteraad toewijzingsreglement 6.2 Adviezen en visie van de relevante actoren Lokaal bestuur Visie lokaal bestuur Een behoorlijke huisvesting is een recht voor iedereen. Ook het lokaal bestuur vindt het zijn plicht dit fundamenteel recht te vrijwaren. Dat vraagt in vele gevallen beschermende en stimulerende maatregelen. Door de talrijke projecten aan nieuwbouw en vernieuwbouw is Hamme één van de weinige gemeenten in het arrondissement waar de bouwactiviteiten nog altijd in stijgende lijn gaan. Deze bouwkoorts is het gevolg van al de initiatieven die het gemeentebestuur, de sociale bouwmaatschappij, privé-ondernemers en particulieren op tal van plaatsen in Hamme ontplooien. Bovendien nemen het gemeentebestuur en het Vlaamse Gewest de nodige maatregelen om leegstand, verkrotting en verwaarlozing van gebouwen tegen te gaan. Het gemiddelde gezinsinkomen in Hamme ligt een flink stuk lager dan dit in vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen. Hamme heeft een ruim aanbod aan sociale woningen in vergelijking met de regio en Vlaanderen. Het potentiële aantal gezinnen dat in aanmerking komt voor een sociale woning ligt derhalve gevoelig hoger. Dit verantwoordt ook de steeds verdere uitbreiding van het aantal sociale woningen en de uitbouw van vzw Woonaksent (Sociaal verhuurkantoor) in de gemeente. 3 Sociaal huurbesluit art

11 11/22 Zowel de Vlaamse als de lokale demografische gegevens wijzen op een sterke toename van de doelgroep ouderen. De zorg om hun huisvesting is een bekommernis van het lokaal bestuur. Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit vraagt een woning en woonomgeving die aangepast is aan de noden van de ouderen. Het uitbouwen van het aanbod serviceflats is hier één optie, maar het verhogen van de toegankelijkheid tot de sociale huisvesting is daarbij een andere prioriteit. Het lokaal bestuur biedt ook een aantal ondersteunende diensten aan die het zelfstandig wonen kunnen bevorderen; we denken hierbij o.a. aan de poetsdienst, de minder mobielen centrale, de thuislevering van maaltijden, het seniorenrestaurant, de klusjesdienst. In 2011 werd een werkgroep, met betrokken actoren, opgericht om de mogelijkheden van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor de sociale huisvestingssector te onderzoeken. Specifiek werd de situatie van de doelgroep ouderen hierbij bestudeerd, en dit leidde uiteindelijk tot voorliggend gemeentelijk toewijzingsreglement met specifieke aandacht en maatregelen voor de doelgroep De Zonnige Woonst De gemeente Hamme is omwille van verschillende redenen een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Zo is er de nabijheid van vele tewerkstellingspolen (de N41-as Dendermonde-Sint- Niklaas en de centrale ligging binnen de Vlaamse driehoek Antwerpen-Brussel-Gent impliceren de nabijheid van verschillende industriegebieden), de bereikbaarheid langs de wegen E17, N41 en N446 én de combinatie van landelijke uitstraling met een stevig uitgebouwde gemeentelijke kern. Dit heeft echter ook tot gevolg dat de prijzen om woningen te kopen of te huren voor velen niet meer betaalbaar zijn. De meest kwetsbaren in onze lokale samenleving voelen dit het hardst aan daar zij niet over de financiële middelen beschikken om zo maar te migreren, zelfs niet op het niveau van de deelkernen. Vandaar de uitdrukkelijke voorrang voor sociale huurders die hier sinds hun geboorte wonen, ongeacht hun leeftijd. Dit argument speelt dus zowel voor bv. jonge koppels als alleenstaande senioren. Aldus wordt sociale verdringing tegengegaan. Binnen onze wachtlijsten zien we dat het voor bepaalde groepen nog moeilijker is om een sociale huurwoning te kunnen krijgen dan voor anderen. Om ook hen de mogelijkheid te geven een sociale huurwoning te kunnen betrekken kan er een toewijzingsreglement opgesteld worden, bv. met als doelgroep senioren plus 65 jaar. Dit lokaal toewijzingsreglement biedt kansen aan deze groep van kandidaat-huurders. De grote vraag naar betaalbare sociale woningen resulteert immers in langere wachttijden. Voor ouderen betekenen die langere wachttijden in het slechtste geval dat er op het moment van toewijzen geen woonbehoefte meer is 11

12 12/22 Het is een algemeen gegeven dat ouderen het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. De woningen zijn best gelijkvloers en goed toegankelijk omdat ze later kunnen geconfronteerd worden met lichamelijke beperkingen. Winkels en diensten in de dichte omgeving geven tevens een meerwaarde Vzw Woonaksent Visie en advies van Woonaksent vzw in verband met de toewijzing naar de doelgroep ouderen. De kerntaak van een sociaal verhuurkantoor bestaat eruit om kwalitatief goede woningen in te huren op de private huurmarkt voor een betaalbare prijs en deze verder te verhuren aan de allerzwaksten van de maatschappij. Hierbij wordt ook huurbegeleiding aangeboden. In tegenstelling tot de sociale huisvestingsmaatschappij, werkt Woonaksent niet met een chronologische lijst maar eerder op acute woonsituatie en inkomen. Woonaksent startte in 2011 in Hamme met het afstoten van woningen die niet meer voldeden aan de minimum veiligheidsvereisten, waardoor het aantal woningen op eind 2011 op maar 20 stond. De slechtere woningen worden nu stilaan vervangen door woningen die kwalitatief goed zijn. In 2012 wordt er verwacht dat het aantal woningen in Hamme dus terug zal stijgen. Woonaksent behoud zijn eigenheid van werking, ondanks het toekomstige lokale toewijzingsreglement. Dit om verschillende redenen: - Woonaksent is afhankelijk van het aanbod van woningen op de private huurmarkt. Dit betekent dat het moeilijk is om een aangepaste woning voor ouderen in te huren. Dit heeft als gevolg dat ouderen geen huursubsidie kunnen krijgen indien de woning niet is aangepast waardoor de huurprijs relatief laag blijft. - Het aantal woningen die Woonaksent heeft in Hamme is te laag om hiervan een deel te kunnen voorbehouden voor een specifieke doelgroep. - Woonaksent hecht er ook belang om aan ouderen een bepaalde stabiliteit te kunnen geven. Een sociaal verhuurkantoor kan echter geen volledige woonzekerheid bieden omwille van het feit dat de organisatie zelf woningen huurt van de private huurmarkt. Het initiatief om binnen Hamme bepaalde aangepaste woningen voor te behouden voor ouderen wordt ondersteund door Woonaksent, hierbij aandacht hebbende op die mensen op onze wachtlijst die hierdoor geholpen kunnen worden met een meer duurzame oplossing Seniorenraad Met een brief van Luc Michiels (voorzitter seniorenraad) van 23 februari 2012 formuleerde de gemeentelijke seniorenraad haar advies: 12

13 13/ Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement Lijst van de woningen met voorrang voor 65-plussers Het gaat om de volgende woningen van De Zonnige Woonst: Hamme Straat Nr Cod Gemeent Woningtype e e Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs 13

14 14/22 Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Prieel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Klaprooslaan 1 Klaprooslaan 3 Klaprooslaan 5 Klaprooslaan 7 Leeuwerikenlaa 44 14

15 15/22 n Leeuwerikenlaa n 46 Leeuwerikenlaa n 48 Leeuwerikenlaa n 50 Leeuwerikenlaa n 52 Leeuwerikenlaa n 54 Leeuwerikenlaa n 56 Leeuwerikenlaa n 58 Strijderslaan 62 Strijderslaan 64 Strijderslaan 66 Strijderslaan 68 Strijderslaan 70 Strijderslaan 72 Strijderslaan 74 Strijderslaan 76 Strijderslaan 14 1 Strijderslaan 14 3 Strijderslaan 14 5 Strijderslaan 14 7 Strijderslaan 14 9 Strijderslaan

16 16/22 Strijderslaan 15 3 Strijderslaan 15 5 Strijderslaan 15 7 Strijderslaan 15 9 Strijderslaan 16 1 Strijderslaan 16 3 Strijderslaan 16 5 Strijderslaan 16 7 Strijderslaan 16 9 Strijderslaan 17 1 Spinnewiel 1 Spinnewiel 2 Spinnewiel 3 Spinnewiel 4 Spinnewiel 5 Spinnewiel 6 Spinnewiel 7 Spinnewiel 8 Spinnewiel 9 Spinnewiel 10 Spinnewiel 11 Spinnewiel 12 16

17 17/22 Spinnewiel 13 Spinnewiel 14 Spinnewiel 15 Spinnewiel 16 Spinnewiel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Spinnewiel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Spinnewiel Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Spinnewiel 21 Spinnewiel 22 Spinnewiel 23 Spinnewiel 24 Zouavenstraat Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Zouavenstraat Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Zouavenstraat Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Zouavenstraat Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Zouavenstraat Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Vlaslaan Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Vlaslaan Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Vlaslaan Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Vlaslaan Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs Vlaslaan Hamme Eengezinswoning 2 Slpkrs 17

18 18/22 Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst 70 B 9220 Hamme Appartement 1 Slpkr Calvarieberg Hamme Appartement 1 Slpkr Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst 31 B 9220 Hamme Appartement 1 Slpkr Kleinhulst 31 D 9220 Hamme Appartement 1 Slpkr Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr 18

19 19/22 aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Mandemakerstr Hamme Appartement 1 Slpkr aat Neerlandt Hamme Appartement 1 Slpkr Neerlandt Hamme Appartement 1 Slpkr Neerlandt Hamme Appartement 1 Slpkr Neerlandt Hamme Appartement 1 Slpkr K. J. Cardijnlaan 61 K. J. Cardijnlaan 64 K. J. Cardijnlaan 65 K. J. Cardijnlaan Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs 19

20 20/ Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hamme Appartement 2 Slpkrs Hooirt Hamme Appartement 2 Slpkrs Hooirt Hamme Appartement 2 Slpkrs Hooirt Hamme Appartement 2 Slpkrs Hooirt Hamme Appartement 2 Slpkrs Hooirt Hamme Appartement 2 Slpkrs Koningsplein Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr 0 Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr 0 Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr 2 Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Sint-Jozefstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Sint-Jozefstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Sint-Jozefstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Sint-Jozefstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Sint-Jozefstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Sint-Jozefstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Veldstraat Hamme Appartement 1 Slpkr Moerzeke Straat Nr Cod e Gemeent e Woningtype 20

21 21/22 T Hoog Moerzek e T Hoog Moerzek e T Hoog Moerzek e T Hoog Moerzek e T Hoog Moerzek e Hazeldonk Moerzek e Hazeldonk Moerzek e Baljuwstraat Moerzek e Baljuwstraat Moerzek e Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs Eengezinswoning 2 Slpkrs 21

22 22/22 7. DOELGROEPENPLAN 4 Het doelgroepenplan is bijgevoegd. 4 Sociaal huurbesluit art

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Meerhout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader...3 1.2 Gemeentelijk initiatief...3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 5 december 2011 Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3 1.3 Het

Nadere informatie

Sociale trefdag 04 juni 2015

Sociale trefdag 04 juni 2015 Sociale trefdag 04 juni 2015 Agenda 1. Situering - Dienstverlening - Sociaal wonen - Woningkwaliteit / leegstand 2. Ben je akkoord? 1.1. Situering: Dienstverlening stad/sh Wonen? 1 ste lijn: dienstverlening

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2012 Aanwezig: G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, W. Depoorter, L. Denolf, E. De Ketelaere,

Nadere informatie

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Kasterlee Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes Burgerzaken Johnny Claes besluit GEMEENTERAAD vergadering 22 november 2016 571.78 Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V),

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

0.2 Procedure waarmee het voorliggende doelgroepenplan tot stand kwam

0.2 Procedure waarmee het voorliggende doelgroepenplan tot stand kwam 1/56 Doelgroepenplan Hamme bij het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 0 Inleiding... 3 0.1 Het

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...3 2.1 Decretale

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/ CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier Tel. 03/490 30 50 Info@lmhlier.be INTERN HUURREGLEMENT Het interne huurreglement 1 is een document waarin de Lierse Maatschappij

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 Email : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU!

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU! SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS Kwalitatief Voldoende aanbod Behoorlijke woonomgeving Voor woonbehoeftigen & met woonzekerheid Betaalbaar SOCIALE HUISVESTING: NU! WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008

NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008 NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008 Lokale besturen die sociale verhuurder zijn, moeten met ingang van 1 januari 2008 het nieuwe

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

Inhoud. p. 19 2.3. Nood aan een aangepaste woning p. 19 3. Naar een antwoord op de noden: beleidskeuzes aangaande woonbeleid en omkadering

Inhoud. p. 19 2.3. Nood aan een aangepaste woning p. 19 3. Naar een antwoord op de noden: beleidskeuzes aangaande woonbeleid en omkadering Inhoud 1. Inleiding p. 1 1. Wettelijk kader: een nieuw sociaal huurbesluit p. 1 1.1. Toewijzingsvoorwaarden in het sociaal huurbesluit: 2 standaardsystemen p. 1 1.2. Kans voor een lokale saus bovenop de

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale

Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale Met de brochure Wegwijs in het nieuwe sociale huurbesluit wil ik alle actoren in het veld van de sociale huisvesting wegwijs maken in de belangrijke wijzigingen die de Vlaamse regering heeft aangebracht

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WoonWel in zitting van woensdag 12 maart 2014, in uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR)van

Nadere informatie

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING

INFORMATIE DOOR U TE BEWAREN II TOELATINGSVOORWAARDEN EN TOEWIJZING VAN DE SOCIALE HUURWONING Providentia cvba met sociaal oogmerk Burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen bij de rechtbank van koophandel te Brussel, nr 97. Sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00930 Onderwerp: Nieuw lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN NEVELE 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN AALTER 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol

Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol Begeleiding van workshop: Spreker De Klokke: Bob Lenssens, Sprekers Pro Mente: Bart Dentant,

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie