TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING"

Transcriptie

1 Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas op het moment dat alle nodige documenten in ons bezit zijn en uw aanvraag voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. Het is daarom belangrijk dat u deze bundel persoonlijk komt indienen, zodat wij samen kunnen kijken of uw dossier in orde is. Wij aanvaarden enkel dossiers die volledig in orde zijn. De inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vindt u in deze bundel. TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Wie een sociale woning wenst te huren, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn vastgelegd in de Sociale Huurwet die de Vlaamse regering goedkeurde op 12 oktober Hieronder vindt u een beknopte versie van deze wetgeving terug. GELIEVE DEZE AANDACHTIG TE LEZEN. De volledige versie kan u terugvinden op doorklikken naar Ik wil huren Reglement. Hier kan u het intern huurreglement downloaden. 1

2 Inschrijvingsvoorwaarden Als u zich wil inschrijven voor een sociale woning moet u voldoen aan 6 inschrijvingsvoorwaarden: 1. U moet meerderjarig zijn, behalve wanneer u een minderjarige ontvoogde persoon bent of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van een erkende dienst; 2. U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of op een referentieadres; 3. U moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde U en uw gezinsleden hebben samen een netto belastbaar inkomen in 2013 dat niet hoger ligt dan de volgende grenzen: Alleenstaande zonder personen ten laste Alleenstaande gehandicapte Voor alle andere gezinssamenstellingen Per persoon ten laste verhoogd met Geïndexeerd Niet geïndexeerd (terug te vinden op belastingbrief) Volgende inkomsten worden niet meegerekend: De inkomsten van ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die sinds hun 18 e zonder onderbreking deel uitgemaakt hebben van het gezin; De inkomsten van familieleden tot de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen) die ouder zijn dan 65 jaar of erkend zijn als ernstig gehandicapt; De inkomsten van uw echtgenoot op voorwaarde dat u kan aantonen dat uw huwelijk onherstelbaar ontwricht is; Volgende inkomsten worden voor de helft meegerekend: De inkomsten van inwonende ouders en grootouders jonger dan 65 jaar Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het geïndexeerd inkomen van het referentiejaar, nl. het derde jaar dat voorafgaat aan de inschrijving. Wanneer u zich in 2015 inschrijft, wordt uw geïndexeerd inkomen van 2012 in aanmerking genomen. 2

3 Had u geen inkomen tijdens het derde jaar dat aan de inschrijving voorafgaat, dan wordt het geïndexeerd inkomen genomen van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd. Als uw belastbaar inkomen van 2012 de vermelde grens overschrijdt, maar uw inkomen op het moment van uw aanvraag onder de grens gedaald is, mag u zich toch inschrijven. Hiervoor bezorgt u ons alle huidige inkomsten van de laatste drie maanden. 4. U moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde. U of uw partner heeft geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Inwonende kinderen mogen wel eigendom hebben. Aan deze voorwaarde zijn 6 uitzonderingen gekoppeld. Deze kan u terugvinden op onze website doorklikken naar Ik wil huren Reglement. Hier kan u het intern huurreglement downloaden. 5. U moet de bereidheid tonen om het Nederlands te leren. Als u Nederlands spreekt maar geen van bovenstaande bewijsstukken kan voorleggen, kan uw relatiebeheerder voor u het nodige attest opmaken. Uitzonderingen: Personen wiens gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt de taalcursus te volgen mits voorlegging van een medisch attest; Personen die om een beroepsmatige, medische of persoonlijke reden tijdelijk niet kunnen deelnemen aan de taalcursus (slechts een opschorting van de voorwaarde); De verplichte inburgeraar. 6. U bent bereid het inburgeringtraject te volgen. Deze regel geldt enkel voor mensen die verplicht moeten inburgeren. 3

4 Het inschrijvingsregister - inschrijvingsbewijs De inschrijving gebeurt op de zitdagen van SVK Het Scharnier. Alleen als u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan u ingeschreven worden en zal u nadien een inschrijvingsbewijs ontvangen. Indien u dit wenst, kan SVK Het Scharnier uw kandidatuur bezorgen aan andere sociaal verhuurkantoren die in de aangrenzende gemeenten actief zijn. SVK Het Scharnier aanvaardt GEEN onvolledige dossiers. Deze worden steeds terugbezorgd aan de kandidaat-inschrijver. Schrapping van een kandidatuur De sociale huurwet bepaalt dat uw kandidatuur geschrapt wordt in de volgende situaties: de kandidaat een aangeboden woongelegenheid heeft aanvaard; de kandidaat bij actualisering niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden; de kandidaat bij een aanbod van een woongelegenheid niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, en de kandidaat de woning effectief gekregen zou hebben als hij wel voldeed; de kandidaat werd ingeschreven ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die ter kwader trouw werden afgelegd; de kandidaat daar zelf schriftelijk om vraagt; de kandidaat de tweede maal weigert of de tweede maal niet reageert als hem een woning door de verhuurder wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgende aanbod van een woning een periode verlopen is van ten minste drie maanden en de verhuurder bij het aanbod van de volgende woning de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengt dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kandidatuur geschrapt zal worden; de datum van schrapping is de datum dat de schriftelijke mededeling van schrapping aan de kandidaat-huurder wordt verstuurd; de kandidaat-huurder niet of niet-tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief bij actualisering van het register op voorwaarde dat hij minimaal een maand, vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de herinneringsbrief. 4

5 De Raad van bestuur van SVK Het Scharnier besliste dat de kandidaat-huurder eveneens geschrapt wordt indien: een brief onbestelbaar terugkeert bij een aanbod van een woongelegenheid of tijdens de actualisatie indien SVK Het Scharnier de briefwisseling verzendt naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister is vermeld, tenzij de kandidaat-huurder uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verzocht de briefwisseling naar een ander adres te sturen. Sommige kandidaten, die zich samen hebben ingeschreven, willen na verloop van tijd beiden een afzonderlijke inschrijving. Dit kan, neem hiervoor contact op met SVK Het Scharnier. In uitzonderlijke situaties heeft u de mogelijkheid om een toewijzing uit te stellen. Niet elke kandidaat-huurder kan of wil op elk ogenblik een aanbod van een sociale woongelegenheid aanvaarden. Indien u tijdelijk door omstandigheden niet kan of wil in aanmerking komen voor toewijzing van een woning, moet u dit schriftelijk kenbaar maken aan SVK Het Scharnier. Als uw aanvraag aanvaardbaar en gegrond is, zal u tijdens de door u aangegeven periode niet gecontacteerd worden teneinde het aantal weigeringen te beperken. De toelatingsvoorwaarden Wanneer u aan beurt komt voor een woning moet SVK Het Scharnier controleren of u op dat moment voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit zijn dezelfde voorwaarden als bij uw inschrijving. 1. ingeschreven zijn in het register van kandidaat-huurders en op het ogenblik van de toewijzing nog steeds aan al de inschrijvingsvoorwaarden voldoen 2. voldoen aan de inkomensvoorwaarden 3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister 4. voldoen aan de eigendomsvoorwaarden. In geval men bij inschrijving wel eigendom mocht hebben geldt de volgende regeling: uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale woongelegenheid wordt het eigendom vervreemd. Uitzondering: voor de kandidaat huurder waarvan het huwelijk onherstelbaar ontwricht is: als bij toewijzing de echtscheiding NIET is ingeleid zal er rekening gehouden worden met het bezit van de (gezamenlijke) woning. Tenzij er kan bewezen worden dat de echtscheiding vanwege gegronde reden nog niet is opgestart. 5. voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarden 6. voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden 5

6 Toewijzingsregels SVK Het Scharnier houdt bij de toewijzing achtereenvolgens rekening met: 1.de rationele bezetting van de woning (d.w.z. grote woningen worden alleen toegewezen aan grote gezinnen; kleine woningen alleen aan kleine gezinnen ); 2.de absolute voorrangsregels (zie verder); 3.het puntensysteem (zie verder); 4.de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. De absolute voorrangsregels: SVK Het Scharnier verleent absolute voorrang aan iedere kandidaat-huurder die zelf een woning aanbrengt, op voorwaarde dat deze woning aangepast is aan zijn gezinssamenstelling en voldoet aan de nodige voorwaarden inzake woningkwaliteit en vergunningen. SVK Het Scharnier kan de aangeboden woning weigeren op basis van contractvoorwaarden of inbreuken op de hierboven vermelde voorwaarden. Voorrangsregels van artikel 21 2: - de KH (kandidaat-huurder) die zelf een handicap heeft of van wie een gezinslid gehandicapt is, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meerdere leden getroffen zijn door een handicap. -Het inwilligen van het beroep tegen een onterechte weigering tot toewijzing of benadeling bij een toewijzing in het verleden. -Herhuisvesting van mensen, indien dit ingevolge werken aan hun woning in het kader van de Vlaamse wooncode noodzakelijk is. Een KH die recht heeft op een absolute prioriteit kan een aangeboden woning één keer weigeren. De absolute prioriteit wordt behouden. Bij een volgende weigering wordt het recht op absolute prioriteit verloren en worden 3 minpunten toegekend. Puntensysteem: De gewogen prioriteiten zijn enerzijds vier verplichte gewogen prioriteiten, namelijk de woonnood, de kinderlast, het actueel besteedbare inkomen en de mutatievraag van een zittende huurder van de verhuurder en anderzijds twee optionele gewogen prioriteiten namelijk het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het inschrijvingsregister ingeschreven is, en het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in de gemeente of het werkingsgebied verblijft. 6

7 De prioriteit 'woonnood' omvat de volgende deelaspecten : 1 een effectieve of dreigende dakloosheid; 2 het wonen op een camping; 3 de verminderde kwaliteit of de overbewoning van een woning; 4 de betaalbaarheid van de huurprijs; 5 het zelfstandig wonen of gaan wonen van een minderjarige met begeleiding door een erkende dienst. Eenzelfde campingverblijf kan slechts eenmaal aanleiding geven tot een puntentoekenning. Een overzicht van de punten kan u terugvinden op onze website doorklikken naar Ik wil huren Reglement. Hier kan u het intern huurreglement downloaden. Aan de prioriteit actueel besteedbaar inkomen, worden minimaal vijf punten en maximaal twintig punten toegekend. Een overzicht van deze punten kan u terugvinden op onze website doorklikken naar Ik wil huren Reglement. Hier kan u het intern huurreglement downloaden. Voor de prioriteit kinderlast kunnen maximaal zes punten worden toegekend. Per kind, inclusief kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven, wordt een punt toegekend. Aan de prioriteit de mutatievraag van een zittende huurder van de verhuurder' worden zeven punten toegekend indien de zittende huurder zich opnieuw KH stelt en op de wachtlijst komt: Als de KH een kamerwoning bewoont bij het SVK en bijkomende begeleiding krijgt en na stopzetten van de begeleiding wil verhuizen uit de kamerwoning: 17 punten SVK-huurder woont in een te klein geworden woning volgens de normen van de rationele bezetting: 14 punten Aan de optionele prioriteit 'het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het inschrijvingsregister ingeschreven is' worden maximaal drie punten toegekend. SVK Het Scharnier kent 1 punt per jaar toe dat de kandidaat-huurder onafgebroken in het inschrijvingsregister ingeschreven is, met een maximum van 3 punten. 7

8 Aan de optionele prioriteit het aantal jaren dat de kandidaat-huurder in het werkingsgebied verblijft' worden maximaal zes punten toegekend. SVK Het scharnier vzw kent aan de kandidaat-huurder die inwoner is van het werkingsgebied Genk, As,Opglabbeek, Zutendaal, zes punten toe. Met inwoner van het werkingsgebied wordt de persoon bedoeld die : - op het ogenblik van de toewijzing effectief verblijft in de gemeente of het werkingsgebied, of; - in de periode van zes jaar voorafgaand aan de toewijzing ingeschreven is of geweest is in het bevolkingsregister van de gemeente of een van de gemeenten van het werkingsgebied. Voor iedere prioriteit kan aan de kandidaat-huurder een aantal punten worden toegekend. Binnen iedere prioriteit is geen cumulatie van punten mogelijk en geldt enkel de hoogste puntenscore die op de kandidaat-huurder van toepassing is. Het puntenaantal kan verminderd worden. Als een kandidaat-huurder 2 maal zonder gegronde reden een woning, die voldoet aan zijn woonwensen, weigert wordt het puntenaantal gedurende een jaar met 3 punten verminderd. Recht van verhaal Wanneer een huurder of een kandidaat zich onheus behandeld voelt, kan hij via een aangetekend en gemotiveerd schrijven een beoordeling vragen aan de toezichthouder. Deze aanvraag moet binnen 30 dagen na de melding van de beslissing verstuurd worden. Enkel in de 1 e situatie heeft hij 1 jaar tijd. Deze beoordeling kan gaan over de volgende situaties: - De beslissing rond de toewijzing van een woning; - Het weigeren om een afwijking of een versnelde toewijzing toe te staan; - De beslissing om een kandidaat te schrappen uit het kandidaatsregister; - De beslissing om een kandidaat-huurder te weigeren; 8

9 - De beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst niet toe te laten; - De beslissing om een voorkeur van een kandidaat-huurder te weigeren; - De beslissing om de kandidaat-huurder niet op te nemen in het referentiebestand voor het bekomen van een huurpremie; - De beslissing om een weigering niet als gegrond te beschouwen. De toezichthouder stuurt zijn beoordeling binnen de 30 dagen naar de betrokkene en de verhuurder. Voor SVK Het Scharnier is de toezichthouder: Agentschap Inspectie RWO K. Albert II laan 19 bus BRUSSEL Intern Huurreglement Het intern huurreglement van SVK Het Scharnier is een openbaar document. Het ligt voor elke (kandidaat-) huurder ter inzage op ons kantoor na een afspraak met SVK Het Scharnier. Het document is ook steeds raadpleegbaar op de website; Gegevens SVK Het Scharnier vzw SVK Het scharnier Grotestraat 65 bus Genk Tel: 089/ Fax: 089/

INFORMATIE BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN SOCIALE HUURWONING

INFORMATIE BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN SOCIALE HUURWONING Maak een afspraak op het nummer 089 62 90 31 om uw aanvraag in orde te brengen. INFORMATIE BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN SOCIALE HUURWONING U wil een sociale woning huren? Dan wil en moet u heel wat weten.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 E-mail: kandidaat@mbvsw.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Grotestraat 65/31, 3600 Genk Intern Huurreglement Dit document is het intern huurreglement van SVK Het Scharnier, Grotestraat 65/31, 3600 Genk. Het kaderbesluit sociale huur werd gewijzigd door het besluit

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document is het intern huurreglement van SVK Het Scharnier, Grotestraat 65 b31, 3600 Genk. Het kaderbesluit sociale huur werd gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

WoonAnker Mariadal Temse

WoonAnker Mariadal Temse WoonAnker Mariadal 1 9140 Temse www.woonanker.be INTERN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van WoonAnker aankopen als hij voldoet aan de

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Grotestraat 65/31, 3600 Genk Intern Huurreglement Dit document is het intern huurreglement van SVK Het Scharnier, Grotestraat 65/31, 3600 Genk. Het kaderbesluit sociale huur werd gewijzigd door het besluit

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Versie 2014 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Dienst Huisvesting OCMW De Haan Vak bestemd voor dienst Huisvesting Aanslagbiljet jaar. Formulier gezinssamenstelling : Verklaring op erewoord :... Controle eigendomsvoorwaarde :. verzonden op :..terug

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT BEJAARDENWONINGEN OCMW DE HAAN

INTERN HUURREGLEMENT BEJAARDENWONINGEN OCMW DE HAAN 1 INTERN HUURREGLEMENT BEJAARDENWONINGEN OCMW DE HAAN De OCMW Raad van De Haan, hierna genoemd de verhuurder, heeft in zitting van 27 juli 2015, zijn goedkeuring gegeven aan het hiernavolgend huurreglement.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van Leefbaar Wonen vzw, Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT Abingdonstraat 99 03 778 62 50 9100 SINT-NIKLAAS INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL Kader en randvoorwaarden...

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Versie 2018-06-13 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Gent OCMW-vereniging van publiekrecht, Offerlaan 4, 9000 Gent Het werd goedgekeurd door de Raad van Beheer van SVK Gent op. SVK GENT OCMW-VERENIGING

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VOOR HET HUREN VAN GARAGES, STANDPLAATSEN EN CARPORTS

INTERN HUURREGLEMENT VOOR HET HUREN VAN GARAGES, STANDPLAATSEN EN CARPORTS INTERN HUURREGLEMENT VOOR HET HUREN VAN GARAGES, STANDPLAATSEN EN CARPORTS Dit intern huurreglement voor het huren van garages, standplaatsen en carports werd opgesteld met het oog op duidelijke richtlijnen

Nadere informatie

Intern Huurreglement van inschrijven tot toewijzen

Intern Huurreglement van inschrijven tot toewijzen SVK de Woonkans vzw sociaal verhuurkantoor voor de gemeenten Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven Sociaal Huis Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 4 2500 Lier 03/489.29.50 Erkend door het Vlaams Gewest afdeling

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afschrift Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 december 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter De heer Yoeri Note, raadslid;

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van Leefbaar Wonen vzw, Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WOONWEB ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SVK Gent

INTERN HUURREGLEMENT SVK Gent INTERN HUURREGLEMENT SVK Gent Sociaal Verhuurkantoor Gent is een vereniging van OCMW Gent Pagina 1 Woord vooraf Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Gent, OCMW-vereniging van publiekrecht,

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WOONWEB ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb

Nadere informatie

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van het

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK Voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 april 2009 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2010 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 8 september 2010 Gewijzigd door

Nadere informatie

Intern huurreglement. Deel 1: van inschrijving tot toewijzen. Kader en randvoorwaarden

Intern huurreglement. Deel 1: van inschrijving tot toewijzen. Kader en randvoorwaarden Intern huurreglement Deel 1: van inschrijving tot toewijzen Kader en randvoorwaarden Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

Intern huurreglement. Deel 1: van inschrijving tot toewijzen. Kader en randvoorwaarden

Intern huurreglement. Deel 1: van inschrijving tot toewijzen. Kader en randvoorwaarden Intern huurreglement Deel 1: van inschrijving tot toewijzen Kader en randvoorwaarden Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

Intern huurreglement. Deel 1: van inschrijving tot toewijzen. Kader en randvoorwaarden

Intern huurreglement. Deel 1: van inschrijving tot toewijzen. Kader en randvoorwaarden Intern huurreglement Deel 1: van inschrijving tot toewijzen Kader en randvoorwaarden Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WOONWEB ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/629 894 CONTACTPERSOON: AKKO DESCHUYTTER INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN blz. 1/35 Inhoud Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

Per register waarin jij je inschrijft, krijg je een inschrijvingsbewijs met de vermelding van je inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum. IK WIL KOPEN Hoe stel ik me kandidaat? Als je een sociale woning of bouwgrond wilt kopen, moet je ingeschreven zijn in het register in de gemeente waar je wil wonen. Dat is een lijst waar iedereen opstaat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Mechelen vzw, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen. Het

Nadere informatie

V.U. Nancy Bourgoignie voorzitter Stuiverstraat 401 A 8400 Oostende. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Nancy Bourgoignie voorzitter Stuiverstraat 401 A 8400 Oostende. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Nancy Bourgoignie voorzitter Stuiverstraat 401 A 8400 Oostende Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie

2 DECEMBER Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

2 DECEMBER Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid NL einde Publicatie : 13-12-13 VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 2 DECEMBER 13. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

Artikel 2 - Algemene toelatingsvoorwaarden m.b.t. het Register van de kandidaathuurders

Artikel 2 - Algemene toelatingsvoorwaarden m.b.t. het Register van de kandidaathuurders Sociaal Verhuurkantoor Comme Chez Toi Artikel 1 - Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle huurwoningen die door het SVK Comme Chez Toi worden aangeboden, met uitzondering van de transitwoningen,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van, Kasteelstraat

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : INSCHRIJVINGSDATUM: AANVRAAG VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KAVELS

DOSSIERNUMMER : INSCHRIJVINGSDATUM: AANVRAAG VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KAVELS DOSSIERNUMMER : INSCHRIJVINGSDATUM: Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt Tel: 011/26.45.60 Fax: 011/26.45.61 mail via info@cordium.be Openingsuren: Inschrijvingen: Elke werkdag van 08.30 u tot 12.00

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SVK Gent

INTERN HUURREGLEMENT SVK Gent INTERN HUURREGLEMENT SVK Gent Sociaal Verhuurkantoor Gent is een vereniging van OCMW Gent Pagina 1 Woord vooraf Dit document is het intern huurreglement van SVK Gent, welzijnsvereniging, met zetel te Onderbergen

Nadere informatie

Informatie voor kandidaat huurders

Informatie voor kandidaat huurders Informatie voor kandidaat huurders SVK Regio Tielt vzw Ondernemingsnummer: 0465.806.965 Kasteelstraat 101, 8700 Tielt tel.:051/24 29 07 - fax.:051/ 69.58.15 2018 mail: renaat.coudenys@svkregiotielt.be

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

V.U. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Stuiverstraat 401/A 8400 Oostende. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Stuiverstraat 401/A 8400 Oostende. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Stuiverstraat 401/A 8400 Oostende Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van

Nadere informatie

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van O.C.M.W.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en het toewijssysteem voor woningen verhuurd door vzw huuringent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en het toewijssysteem voor woningen verhuurd door vzw huuringent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en het toewijssysteem voor woningen verhuurd door vzw huuringent Artikel 1 Algemene bepalingen Vzw huuringent verhuurt private huurwoningen, die

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie