TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID"

Transcriptie

1 Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus Tongeren Telefoon 012/ Fax 012/ Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van u tot u elke maandag en dinsdag van u tot u elke woensdag van u tot u TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Deze toelichting is een korte, begrijpbare samenvatting van de sociale huurwetgeving. U kan steeds een kopie van de volledige tekst opvragen. INSCHRIJVING Inschrijven kan alleen door persoonlijk langs te komen op één van onze inschrijvingsdagen. De inschrijving is enkel geldig als u ons alle nodige documenten hebt bezorgd. U moet tijdens de inschrijving beslissen wie de toekomstige referentiehuurder wordt. 1. VOORWAARDEN LEEFTIJD U moet minstens 18 jaar zijn. Uitzonderingen: Minderjarige ontvoogde personen Minderjarige personen die zelfstandig wonen of gaan wonen met begeleiding door een erkende dienst Toelichting 2014 pag. 1/11

2 INKOMEN Wij houden rekening met het geïndexeerde inkomen van u en uw gezinsleden in Wat is inkomen? Geïndexeerd(*) inkomen = inkomen van 2011 * 121,01 116,43 De som van de netto-belastbare inkomens en de niet-belastbare vervangingsinkomens (bijv. leefloon en invaliditeitsuitkering). Uitzonderingen: de inkomens van ongehuwde kinderen, jonger dan 25 jaar, die zonder onderbreking deel hebben uitgemaakt van het gezin, tellen niet mee; de inkomens van familieleden tot de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, broers en zussen), die tenminste 65 jaar oud zijn of ernstig gehandicapt, tellen niet mee; de inkomens van inwonende ouders en grootouders, jonger dan 65 jaar, tellen voor de helft mee. Had u in 2011 geen inkomen, dan telt het inkomen van Had u in 2012 geen inkomen, dan telt het inkomen van Had u in 2013 geen inkomen, dan telt het inkomen van Hebt u in 2011 te veel verdiend, maar uw inkomen is nu wel lager dan de inkomensgrenzen, dan kan u toch ingeschreven worden. Voor een inschrijving in 2014 mag het inkomen niet hoger zijn dan: euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste; euro voor een alleenstaande gehandicapte; euro, verhoogd met euro per persoon ten laste voor anderen. Wat zijn personen ten laste? EIGENDOM minderjarige kinderen of kinderen waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen en die bij de kandidaathuurder wonen of er regelmatig verblijven; de ernstig gehandicapte gezinsleden. U mag geen woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (binnen- en buitenland) hebben. Er zijn bepaalde uitzonderingen. Als u eigendom hebt, neem dan contact met Woonzo voor meer informatie. BEVOLKINGSREGISTERS/REFERENTIEADRES U dient in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven te zijn. Een referentieadres kan ook. TAAL U en uw gezinsleden moeten de Nederlandse taal spreken of bereid zijn om het te leren. INBURGERING Indien nodig, moeten u en uw gezinsleden bereid zijn om een inburgeringstraject te volgen. Toelichting 2014 pag. 2/11

3 Wil u zich inschrijven voor een sociale assistentiewoning, dan gelden bijkomend de volgende voorwaarden: 1. U of één van uw gezinsleden is minstens 65 jaar oud; 2. Niemand van uw gezin heeft in een periode van 10 jaar voor uw inschrijving een woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad; 3. Niemand van uw gezin heeft in een periode van 10 jaar voor uw inschrijving een stuk grond voor woningbouw in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad. Voor de controle van de inkomens- en eigendomsvoorwaarde worden de volgende personen niet meegeteld: 1. Uw echtgeno(o)te, op voorwaarde dat u kan aantonen dat uw huwelijk onherstelbaar is ontwricht; 2. De personen met wie u nu samenwoont, maar die niet mee verhuizen naar de sociale woning. Uw huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer samenleven niet langer mogelijk is. Bijvoorbeeld: * u bent al met een echtscheiding bezig; * er is een proces-verbaal voor huiselijk geweld, mishandelingen of grove beledigingen; * uw echtgeno(o)te verblijft al lange tijd in de gevangenis; * u leeft al meer dan 36 maanden feitelijk gescheiden; * er is een vonnis van dringende en voorlopige maatregelen; Misschien zijn er nog andere redenen? De directeur en de dienst kandidaten van Woonzo beslissen hierover. Als u al huurder bent van Woonzo en u wil verhuizen naar een ander appartement of woning met hetzelfde aantal slaapkamers, dan moet u de kosten hiervoor betalen. Woonzo heeft deze kosten bepaald op 180 euro. 2. VOORKEUR U mag zelf het pandtype en de ligging kiezen, voor zover Woonzo dit kan aanbieden. Ook mag u opgeven welke huurprijs u maximum wenst te betalen. Als u een te beperkte keuze maakt of als uw keuze een toewijzing onmogelijk maakt, dan zal Woonzo dit weigeren. U moet minimum kiezen voor een volledige gemeente van ons werkgebied of in Tongeren voor minimum één van de drie keuzegebieden. Als u wil weten hoe deze keuzegebieden zijn samengesteld, dan kan u informeren bij Woonzo. Uitzonderlijk kan het Directiecomité van Woonzo akkoord gaan met de uitsluiting van bepaalde wijken of complexen, maar dan moet u hiervoor gegronde redenen hebben. Uw gezinsamenstelling bepaalt op hoeveel slaapkamers u recht hebt. Zie pagina 4. Als Woonzo uw voorkeur weigert, dan kan u beroep aantekenen bij de toezichthouder. Zie pagina 9. Toelichting 2014 pag. 3/11

4 WIJZIGEN VAN VOORKEUR U kan uw voorkeur wijzigen, met behoud van uw inschrijvingsdatum: Bij elke actualisatie (om de twee jaar); Als uw gezin groter of kleiner wordt en u een groter of kleiner pand nodig hebt; Als u hiervoor een goede reden hebt die bij de vorige actualisatie nog niet bekend was; Als uw situatie wijzigt, waardoor u mogelijk voorrang krijgt bij een toewijzing (zie pagina 7) Voor de rest wijzigt uw voorkeur vanaf de datum dat u dit vraagt. U moet hiervoor een formulier keuzewijziging invullen en ondertekenen. U mag dit maximum twee keer per jaar doen. 3. RATIONELE BEZETTING Iedereen heeft recht op een pand met twee slaapkamers. Indien u dit wil, mag u zich ook inschrijven voor een pand met één slaapkamer. Panden met drie slaapkamers uw gezin moet minstens twee inwonende kinderen of andere personen tellen. Panden met vier slaapkamers uw gezin moet minstens zes inwonende kinderen of andere personen tellen. Als er zo geen gezinnen meer zijn, dan zal Woonzo toewijzen in volgorde van het aantal kinderen. Vanaf 3 inwonende kinderen of andere personen mag u kiezen voor een pand met vier slaapkamers. Bij het bepalen van het aantal slaapkamers, wordt ook rekening gehouden met: Kinderen die regelmatig in het gezin verblijven (bezoekrecht). Gezinsleden waarvoor een gezinshereniging is aangevraagd of zal aangevraagd worden. Zijn er geen kandidaten meer die voldoen aan de rationele bezetting? Dan komen kandidaten van hetzelfde complex, die een slaapkamer minder nodig hebben, in aanmerking. 4. INSCHRIJVINGSREGISTER Als uw inschrijving in orde is, dan wordt u ingeschreven in ons register van kandidaat-huurders. U ontvangt een inschrijvingsbewijs met uw inschrijvingsdatum en nummer. Hou dit goed bij. U kan dit register (zonder persoonlijke gegevens) inkijken elke maandag tussen u en u en elke woensdag tussen u en u. Toelichting 2014 pag. 4/11

5 5. SCHRAPPING VAN DE KANDIDATUUR In de volgende gevallen moet Woonzo uw kandidatuur schrappen: 1. Als u een pand dat u wordt aangeboden, aanvaardt. U kan NIET ingeschreven blijven voor een ander (beter) pand. U mag zich wel nadien opnieuw komen inschrijven. 2. Als u bij de actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Actualisatie: Om de twee jaar vragen wij u om ons nieuwe gegevens te bezorgen, als u nog geïnteresseerd bent in een sociale woning. 3. Als u bij de toewijzing van een woning niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. 4. Als u bij uw inschrijving te kwader trouw onjuiste of onvolledige verklaringen hebt gedaan. 5. Als u hier zelf om vraagt. 6. Als u voor de tweede maal een pand weigert of niet reageert op het aanbod hiervan. 7. Als u niet of niet tijdig reageert op de actualisatiebrief en de herinneringsbrief. 8. Als bij de actualisatie uw brief onbestelbaar terugkeert (op voorwaarde dat wij hem versturen naar het laatst bekende adres in het Rijksregister of naar een verzendadres van uw keuze). 6. ONTDUBBELING VAN DE KANDIDATUUR Als kandidaten uit een zelfde kandidatuur zich niet langer samen willen kandidaat stellen dan gelden volgende regels: Slechts 1 persoon wil de kandidatuur behouden Het inschrijvingsnummer blijft behouden. De andere kandidaten doen schriftelijk afstand van de kandidatuur. Meerdere kandidaten willen de kandidatuur behouden De referentiehuurder behoudt de oorspronkelijke kandidatuur. De wettelijke of feitelijke partner krijgt een nieuw inschrijvingsnummer met dezelfde inschrijvingsdatum. De andere kandidaten moeten zich apart inschrijven, zonder behoud van nummer en datum. Als er in de oorspronkelijke kandidatuur een weigering werd genoteerd, dan wordt deze ook overgenomen in de nieuwe kandidatuur van de wettelijke of feitelijke partner. 7. VOORLOPIGE TERUGTREKKING VAN DE KANDIDATUUR Als u tijdelijk niet meer in aanmerking wenst te komen voor een sociale woning, dan kan u een voorlopige terugtrekking van uw kandidatuur vragen. Het directiecomité van Woonzo zal beslissen over uw aanvraag. Als zij akkoord gaan, dan wordt uw eventuele weigering niet genoteerd. Toelichting 2014 pag. 5/11

6 TOEWIJZING ALLE MEERDERJARIGE PERSONEN DIE MEE VERHUIZEN NAAR DE SOCIALE WONING, MOETEN AAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN VOLDOEN. 1. VOORWAARDEN 1. U moet ingeschreven zijn als kandidaat-huurder 2. U moet voldoen aan de inkomensvoorwaarde Zie inschrijvingsvoorwaarden 3. U moet voldoen aan de eigendomsvoorwaarde Als u bij de inschrijving een eigendom mocht hebben, dan moet u deze nu binnen een jaar vervreemden. Eventueel kan de verhuurder deze periode verlengen. 4. U moet voldoen aan de taalvoorwaarde Zie art. 16 van de sociale huurwetgeving 5. U moet voldoen aan de inburgeringsvoorwaarde Zie art. 15 van de sociale huurwetgeving Er wordt geen rekening gehouden met uw echtgeno(o)te: 1. Als er een vordering tot echtscheiding is ingesteld; 2. Als er gegronde redenen zijn, waarom een inleiding tot echtscheiding niet mogelijk is; 3. Als er een vermoeden van afwezigheid, als vermeld in art. 112 van het Burgerlijk Wetboek, is ingesteld. 2. VOORRANGSREGELS Bij de toewijzing moet achtereenvolgens rekening worden gehouden met: De rationele bezetting van de woning; De absolute voorrangsregels; De lokale voorrangsregels; De chronologische volgorde. RATIONELE BEZETTING Zie pagina 4 van deze toelichting. Toelichting 2014 pag. 6/11

7 ABSOLUTE VOORRANGSREGELS Woonzo is verplicht om achtereenvolgens voorrang te geven aan: 1. Kandidaten met een fysieke handicap of beperking als de woning hiervoor is aangepast; Kandidaten die zijn ingeschreven voor een sociale assistentiewoning als de beschikbare woning er één is; Huurders van Woonzo die overbezet wonen (volgens de Vlaamse Wooncode); Huurders van Woonzo die wonen in een aangepaste woning en deze niet langer nodig hebben; Kandidaten die beroep hebben aangetekend tegen de toewijzing van een woning aan een andere kandidaat en die in het gelijk werden gesteld; Huurders van Woonzo die door afbraak- of renovatiewerken herhuisvest moeten worden. 2. Kandidaten die nog geen sociale woning huren en die herhuisvest moeten worden door Woonzo. 3. Huurders van Woonzo die wonen in een pand dat niet voldoet aan de rationele bezetting (prioritaire mutatie, zie pagina 8). 4. Kandidaten bij wie op het moment van toewijzing de geplande gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden. 5. Kandidaten die wonen in een pand dat niet voor wonen is bestemd 6. Kandidaten van wie de woning onbewoonbaar werd verklaard. 7. Kandidaten van wie de woning onteigend gaat worden. 8. Ontvoogde minderjarige personen. Dit is slechts een beperkte samenvatting van de voorrangsregels. Soms gelden nog bijkomende regels en voorwaarden. Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor één van deze voorrangsregels, neem dan contact met Woonzo voor meer informatie. LOKALE VOORRANGSREGELS De gemeentebesturen van Tongeren, Borgloon, Heers, Riemst en Voeren hebben beslist om voorrang te geven aan kandidaten die een bepaalde band hebben met de gemeente. Woonzo moet kandidaten - na toepassing van de absolute voorrangsregels op de volgende manier rangschikken: 1. Kandidaten die minstens 18 jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben; 2. Kandidaten die drie jaar van de laatste zes jaar in de gemeente wonen of gewoond hebben; 3. Kandidaten die werken in de gemeente (minstens parttime); 4. Kandidaten met schoolgaande kinderen in de gemeente; 5. Kandidaten die mantelzorg geven; 6. Kandidaten die mantelzorg krijgen. Toelichting 2014 pag. 7/11

8 CHRONOLOGISCHE VOLGORDE Kandidaten worden, na toepassing van de absolute en lokale voorrangsregels gerangschikt volgens datum. Eerst op keuzedatum, dan op inschrijvingsdatum. 3. PRIORITAIRE MUTATIE Huurders die wonen in een pand dat niet voldoet aan de rationele bezetting, krijgen voorrang bij de toewijzing van een sociale woning. Deze voorrang wordt alleen gegeven als het hele gezin verhuist naar het nieuwe pand en als wijzigingen in de gezinsamenstelling worden gemeld aan Woonzo. Een pand voldoet niet aan de rationele bezetting als: 1. de woning te klein is voor het aantal gezinsleden; 2. de woning te groot is voor het aantal gezinsleden; 3. de woning onaangepast is aan de medische toestand van de bewoner(s) De regels zijn ingewikkeld! Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact op met Woonzo voor meer informatie. 4. SPECIFIEKE TOEWIJZINGSREGELS Bij de toewijzing van garages/autostaanplaatsen wordt achtereenvolgens voorrang gegeven aan: sociale huurders in het gebouw sociale huurders in de wijk; mede-eigenaar(s) in het gebouw; eigenaar(s) in de wijk van een woning oorspronkelijk gebouwd door Woonzo; overige aanvragers uit de directe omgeving van de wijk of het gebouw. Bij de toewijzing wordt daarenboven een absolute voorrang verleend aan sociale huurders in het gebouw en de wijk die nog geen garage in gebruik hebben. 5. VERSNELDE TOEWIJZING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Indien nodig kan Woonzo afwijken van de voorrangsregels en een woning toewijzen aan iemand in nood. Woonzo wil dit liefst zo weinig mogelijk doen! Veel mensen zitten in nood. Bijvoorbeeld: echtscheiding, einde huurcontract, schulden, laag inkomen, kinderen ten laste, Dit zijn geen redenen voor voorrang! Als u denkt recht te hebben op een afwijking (versnelde toewijzing), neem dan contact op met Woonzo voor meer informatie! Toelichting 2014 pag. 8/11

9 DOELGROEPEN Sommige kwetsbare doelgroepen kunnen voorrang krijgen bij de toewijzing van een sociale woning. De dienst of organisatie die hen begeleidt moet dit vragen aan Woonzo. Voor een dakloze OCMW CAW Voor een jongere Een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen CAW Voor een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem Een erkend initiatief beschut wonen Een project psychiatrische hulp in de thuissituatie Een ambulant intensief behandelteam Voor meer informatie kan u bij één van deze diensten/organisaties terecht. 6. WEIGERING VAN TOEWIJZING Woonzo kan de toewijzing van een sociale woning weigeren aan kandidaten die huurder van Woonzo zijn of waren en die hun verplichtingen ernstig en blijvend niet zijn nagekomen. Woonzo kan eveneens de toewijzing weigeren aan kandidaten als wordt aangetoond dat zij een ernstige bedreiging vormen voor de psychische of fysische integriteit van de andere bewoners. Woonzo is verplicht deze weigering schriftelijk aan de kandidaten te melden. Zij kunnen tegen deze beslissing beroep aantekenen. VERHAAL Bent u het niet eens met een beslissing van Woonzo? U kan beroep aantekenen bij de toezichthouder van onze maatschappij. Waarvoor kan u beroep aantekenen: 1. Woonzo wijst een pand toe aan een andere kandidaat, terwijl u dacht dat dit voor u was; 2. Woonzo beslist dat u geen recht hebt op een versnelde toewijzing; 3. Woonzo heeft uw kandidatuur geschrapt; 4. Woonzo weigert om u een pand toe te wijzen; 5. Woonzo weigert om u in te schrijven als kandidaat; Woonzo weigert om u te laten wonen bij een huurder van Woonzo; 6. Woonzo wil uw voorkeur niet aanvaarden; 7. Woonzo geeft uw naam niet door aan de VMSW voor een eventuele huurpremie; 8. Woonzo beslist om uw reden voor de weigering van een pand, niet te aanvaarden. Bent u van plan om beroep aan te tekenen? Neem dan contact met Woonzo. Zij zullen u vertellen wat u moet doen. Toelichting 2014 pag. 9/11

10 U kan ook rechtstreeks contact nemen met de toezichthouder. Toezichthouder / Agentschap inspectie RWO Koning Albert-II-laan 19 bus Brussel. Tel 02/ INTERN HUURREGLEMENT DIVERSE BEPALINGEN Het intern huurreglement van Woonzo wijzigt regelmatig. Wil u dit inkijken? Kom dan tijdens de kantooruren naar Woonzo. NUTTIGE ADRESSEN HUIS VAN HET NEDERLANDS Regio Zuid-Limburg Zoutstraat Sint Truiden Tel 011/ Gsm 0475/ (Claudine Penxten) HUIS VAN HET NEDERLANDS Loket Tongeren Gebouw VDAB Stationslaan Tongeren Gsm 0475/ (Claudine Penxten) Gsm 0473/ (Sofie Schalenbourg) ONTHAALBUREAU INBURGERING Regio Zuid-Limburg Zoutstraat Sint Truiden 011/ ONTHAALBUREAU INBURGERING Loket Tongeren Gebouw VDAB Stationslaan Tongeren Tel 011/ Toezichthouder / Agentschap inspectie RWO Koning Albert-II-laan 19 bus Brussel. Tel 02/ Toelichting 2014 pag. 10/11

11 SVK HOUTVAST Hospitaalstraat Bilzen Tel 089/ SVK LAND VAN LOON Paardskerkhofstraat Heers Tel 011/ OCMW TONGEREN Dijk Tongeren Tel 012/ OCMW BORGLOON Graethempoort 3A 3840 Borgloon Tel 012/ OCMW RIEMST Paenhuisstraat Riemst Tel 012/ OCMW HEERS Paardskerkhofstraat Heers Tel 011/ OCMW VOEREN Gemeenteplein Voeren Tel 04/ Toelichting 2014 pag. 11/11

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 Fax: 012/26.37.66 INTERN HUURREGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 27.03.2014

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van de inschrijving: (na controle van het dossier door het OCMW in te vullen) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle

Nadere informatie

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS Verwijzend naar het overdrachtenbesluit van 29.09.2006, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2011 Toewijzingsreglement sociale

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT Abingdonstraat 99 03 778 62 50 9100 SINT-NIKLAAS INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL Kader en randvoorwaarden...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem

Gezellige Woningen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem Gezellige en Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Bleekstraat 9, 2880 Bornem INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONING NAAM + VOORNAAM Geboortedatum Nationaliteit

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN DIJLEDAL CVBA SO VAARTKOM 1B 3000 LEUVEN VOORBEHOUDEN AAN DE VENNOOTSCHAP INSCHRIJVINGSNUMMER: INSCHRIJVINGSDATUM:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van Leefbaar Wonen vzw, Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Versie 2014 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd

Nadere informatie

VR DOC.0265/2

VR DOC.0265/2 VR 2016 2503 DOC.0265/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers

Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers U wenst zich te laten inschrijven als kandidaat-koper? Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale kavel aankopen als hij voldoet aan de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik De raad van bestuur van de CV Ons Dak heeft op 05 oktober 2015 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning 1. INLEIDING Deze folder geeft u meer informatie bij uw aanvraag voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW MEULEBEKE BONESTRAAT 24 8760 MEULEBEKE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

voor het KOPEN van een sociale koopwoning

voor het KOPEN van een sociale koopwoning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het KOPEN van een sociale koopwoning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer:

Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: Dit vak niet invullen Inschrijvingsdatum: Definitief kandidatennummer: www.woonpuntmechelen.be Aanvraagformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 Fax: 012/26.37.66 INTERN HUURREGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 21.06.2012

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij

cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING cvba Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht Tel.: 03 253

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ (SHM) DE OOSTENDSE HAARD NIEUWPOORTSESTEENWEG 205 8400 OOSTENDE TEL: 059 70 29 54 FAX: 059 80 80 91 E-MAIL: info@oostendsehaard.woonnet.be WEBSITE: www.oostendsehaard.be

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Seringenstraat 2 8400 OOSTENDE HUURDERSCOÖPERATIEVE, gesticht op 24 februari 1951 en erkend door de VMSW onder nummer 3351 Burgerlijke vennootschap, die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN

FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN FORMULIER VOOR DE INSCHRIJVING VAN KANDIDAAT-KOPERS IN DE REGISTERS VOOR SOCIALE KOOPWONINGEN 1 ALGEMENE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KANDIDAAT-KOPER(S) Kandidaat-koper 1 Kandidaat-koper 2 Naam Voornaam

Nadere informatie

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam:

Toekomstige referentiehuurder. Wettelijke of feitelijke partner. + 18 jarige kinderen (die de woning mee zullen betrekken) Naam & voornaam: cvba-so Volkshaard Datum aanvraag: Ravensteinstraat 12 9000 Gent Dossiernummer: tel.: 09/233.12.43 / fax: 09/265.83.96 www.volkshaard.be Centrale Lijst: sociale.dienst@volk.woonnet.be Toekomstige referentiehuurder

Nadere informatie

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken?

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Indien u niet alle nodige documenten mee heeft, kunnen we u niet inschrijven als kandidaathuurder. 1. Identiteitskaart De identiteitskaarten van

Nadere informatie

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van O.C.M.W.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie