TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING"

Transcriptie

1 Gorsemweg Sint-Truiden Tel 011/ Fax 011/ website: Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot uur dinsdag vanaf tot uur. TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Wie een sociale woning wenst te huren, moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de hieronder volgende Besluiten: - Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel in uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Gewijzigd bij: - B.V.R. van 14 maart B.V.R. van 18 juli B.V.R. van 10 oktober B.V.R. van 6 februari B.V.R. van 30 september Het Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van andere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaathuurders Dit document geeft een samenvatting van de voornaamste aandachtspunten hiervan. GELIEVE DEZE TOELICHTING DAN OOK AANDACHTIG TE WILLEN LEZEN. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 1/12

2 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Meerderjarig zijn Een kandidaat-huurder is minstens 18 jaar op het ogenblik van de inschrijving of hij is een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van een erkende dienst. Inkomensvoorwaarde Om ingeschreven te kunnen worden, mag het netto-belastbaar inkomen van de kandidaat-huurder een bepaald plafond, niet te boven gaan. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. De bedragen voor 2013 zijn : ,- voor een alleenstaande zonder persoon ten laste; ,- voor een alleenstaande gehandicapte; ,- vermeerderd met 1.696,- per persoon ten laste, voor anderen Als persoon ten laste wordt beschouwd: - de inwonende minderjarige kinderen of de kinderen waarvoor de kandidaat-huurder en/of huurder kinderbijslag ontvangt - de kinderen die niet inwonen bij de kandidaat-huurder, maar er wel op regelmatige basis verblijven - de als ernstig gehandicapt erkende gezinsleden Onder inkomen wordt zowel inzake inschrijving, toewijzing als inzake huurprijsberekening verstaan: De som van de belastbare inkomens en de niet-belastbare vervangingsinkomsten (vb. leefloon) van de kandidaat (of de huurder) en alle andere personen die met hem samenwonen of zullen samenwonen, met uitzondering van de ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die zonder onderbreking deel van het gezin hebben uitgemaakt en van de familieleden tot de tweede graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen) die ten minste 65 jaar oud zijn of erkend zijn als ernstig gehandicapt. Het inkomen van inwonende ouders en grootouders jonger dan 65 jaar, wordt slechts voor de helft meegerekend. Als een kind niet gedomicilieerd is bij zijn ouder, maar er wel op regelmatige basis verblijft, kan hij/zij meegerekend worden als persoon ten laste. Als er geen formele beslissing kan voorgelegd worden, volstaat een verklaring op erewoord door beide ouders. Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is het netto-belastbaar inkomen van het referentiejaar (het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar van inschrijving). Voor inschrijvingen in 2013, wordt het inkomen van 2010 (x ** zie verder hieronder) in aanmerking genomen. De gevraagde inkomensgegevens, vindt men op: - het aanslagbiljet der Belastingen (aanslagjaar 2011/ inkomen 2010). Bij ontbreken van een aanslagbiljet is een fiscale fiche , , of een andere bewijsstuk inzake inkomen noodzakelijk. Indien de kandidaat-huurder in 2010 geen inkomsten had, dient het inkomen van het eerstvolgend jaar aangetoond te worden. Ook indien het inkomen van het referentiejaar te hoog is maar de kandidaat kan aantonen dat zijn huidig inkomen beneden het maximum gedaald is, kan hij ingeschreven worden. NIEUW! Ongeacht de periode waarop het inkomen betrekking heeft, wordt dat inkomen steeds geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat en met als basis de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking heeft, tenzij het een inkomen betreft over het lopend jaar. Dus u dient uw inkomen van het jaar 2010 te vermenigvuldigen met de coëfficiënt 1,055526!!!! Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 2/12

3 Voor de toetsing van de inkomensvoorwaarden en de eigendomsvoorwaarde (zie hieronder), worden echtgenoten, waarvoor de echtscheidingsprocedure werd ingeleid, of wettelijke samenwonende, die hun wettelijke samenwoning beëindigen, niet meer als gezinsleden beschouwd. De sociale huisvestingsmaatschappij kan gemotiveerd beslissen om echtgenoten, die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is, niet meer als gezinsleden te beschouwen. Eigendomsvoorwaarde Op het moment van inschrijving en bij de toewijzing van een sociale woning mag de kandidaat-huurder/ toekomstige huurder geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. Uitzonderingen: - campingverblijf in het Vlaams Gewest; - indien de woning in mede-eigendom is van de kandidaat-huurder, waarvoor een echtscheiding werd ingeleid of waarvoor de wettelijke samenwoning beëindigd zal worden. Opgelet, deze uitzonderingsmaatregel geldt niet op het ogenblik van de toewijzing!; - de door de kandidaat-huurder bewoonde woning is het voorwerp van een onteigeningsbesluit en gelegen in het Vlaamse gewest; - onbewoonbaar- of ongeschiktverklaarde woning waarvan de ontruiming noodzakelijk is en die op datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring door de kandidaat-huurder werd bewoond (maximaal twee maanden voor de inschrijving); - de in het Vlaamse gewest gelegen woning is onaangepast en bewoond door de kandidaat-huurder die minstens 55 jaar oud is of die gehandicapt is; - de persoon die zich wil inschrijven is gehandicapt en is ingeschreven voor een ADL-woning. Inschrijvingsverplichting De kandidaat-huurder dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister. Inschrijving in het wachtregister volstaat niet!! Taal- en inburgeringsbereidheid a) Taalbereidheid De kandidaat-huurder en al zijn meerderjarige gezinsleden, dienen hun kennis van het Nederlands of hun bereidheid tot het leren van het Nederlands te bewijzen. Hoe bewijzen: - getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling (uitzondering Aruba, de Nederlandse Antillen en de Franstalige onderwijsinstellingen in een rand- of taalgrensgemeente); - studiebewijs, getuigschrift of diploma waaruit blijkt dat met het vereiste (taal)niveau haalt; - vrijstelling op basis van een toelatingsproef bij een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs; - verklaring van het Huis van het Nederlands dat men het vereiste niveau haalt; - verklaring van het Huis van het Nederlands dat men een cursus NT2 (cursus Nederlands tweede taal) heeft gevolgd met een minimale aanwezigheid van 80%; Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 3/12

4 - verklaring van het Huis van het Nederlands dat men een cursus NT2 aan het volgen is; - verklaring van het Huis van het Nederlands waaruit blijkt dat het huis van het Nederlands een intakegesprek heeft afgenomen (verklaring mag maximaal 6 maanden oud zijn). Uitzonderingen: - personen wiens gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt de taalcursus te volgen mits voorlegging van een medisch attest; - personen die om een beroepsmatige, medische of persoonlijke reden tijdelijk niet kunnen deelnemen aan de taalcursus (slechts een opschorting van de voorwaarde!); - de verplichte inburgeraar. b) Inburgeringstraject De kandidaat-huurder dient bereid te zijn een inburgeringstraject te doorlopen (indien hij een verplichte inburgeraar is). Hoe bewijzen: - attest van inburgering; - attest van vrijstelling (= attest uitgereikt door het Onthaalbureau, waarop vermeld staat dat de inburgeraar vrijgesteld is van de inburgeringsplicht en geen inburgeringprogramma hoeft te volgen); - attest van EVC (= attest, uitgereikt door het Onthaalbureau, waarop vermeld staat dat de inburgeraar, vanwege elders verworven competenties, geen primair inburgeringtraject hoeft te volgen en meteen in het secundair inburgeringtraject kan stappen); - het inburgeringscontract; - attest van aanmelding, uitgereikt door het Onthaalbureau. HET INSCHRIJVINGSREGISTER INSCHRIJVINGEN De inschrijving gebeurt enkel en alleen op de kantoren van de huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden, Gorsemweg 53 te Sint-Truiden. De kandidaat-huurder kan hiervoor persoonlijk tijdens de openingsuren terecht bij de verantwoordelijke van deze dienst of kan telefonisch of schriftelijk vragen om de formulieren toegezonden te krijgen. Op het inschrijvingsformulier dient de kandidaat-huurder de gevraagde persoonlijke gegevens te vermelden en kan hij/zij tevens een voorkeur aanduiden voor de ligging en het type van de gewenste woongelegenheid. In samenhang hiermee kan men opgeven welke de maximum huurprijs is die hij of zij wenst te betalen. Ingeval gewenst, kan de kandidatuur door de sociale huisvestingmaatschappij bezorgd worden aan andere sociale huisvestingsmaatschappijen die in de aangrenzende gemeenten actief zijn. Onvolledige dossiers worden niet aanvaard en zullen terug worden bezorgd aan de kandidaat-huurder. Indien de kandidaat-huurder aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan hij/zij ingeschreven worden en zal hij/zij nadien een inschrijvingsbewijs ontvangen. Het digitale openbare inschrijvingsregister ligt ter inzage in de kantoren van de huisvestingsmaatschappij tijdens de openingsuren. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 4/12

5 De kandidaat-huurder kan de ligging van de woningen aangeven waarvoor hij zich wil inschrijven. Het patrimonium is opgedeeld in verschillende keuzegebieden, zoals hieronder weergegeven. Bovendien kan de kandidaat-huurder opgeven voor welk type van woongelegenheid (appartement/duplexappartement of eengezinswoning/bungalow) hij zich kandidaat wil stellen. Kandidaat-huurders die minder mobiel zijn kunnen bijkomend kiezen voor een appartement op het gelijkvloers en/of op de verdieping met lift en/of op de verdieping met trap tot max. op verdieping. De kandidaat-huurder kan zich wel enkel inschrijven voor woongelegenheden aangepast aan de rationele bezetting (vb. een gezin met 1 kind komt in aanmerking voor een woonst met 2 slaapkamers.) Het werkgebied van de huisvestingsmaatschappij is opgedeeld in de hiernavolgende keuzegebieden: - Gingelom-centrum, Boekhout, Borlo, Buvingen, Jeuk, Kortijs, Mielen-boven-Aalst,, Montenaken, Muizen, Niel en Vorsen - Nieuwerkerken-centrum, Binderveld, Kozen en Wijer - Sint-Truiden-centrum, Aalst, Brustem, Duras, Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen, Halmaal, Halmaalwijk, Kerkom, Kortenbos, Nieuw Sint-Truiden, Melveren, Ordingen, Runkelen, Sint-Pieter-wijk, Velm, Wilderen en Zepperen - Sint-Truiden: Wonen-Welzijn Vissegatstraat - Sint-Truiden: Wonen-Welzijn Montenakenweg De huisvestingsmaatschappij kan evenwel steeds een te beperkte voorkeur weigeren als die een toewijzing onmogelijk zou maken. De keuze die een kandidaat-huurder maakt, dient voldoende groot te zijn. De keuze moet in elk geval betrekking hebben op locaties met reeds verhuurde woongelegenheden, enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk. De kandidaat-huurder kan tevens de maximale huurprijs (dit is de huurprijs exclusief eventuele huurlasten) opgeven die hij wenst te betalen. De kandidaat-huurder kan op de volgende tijdstippen zijn voorkeuren wijzigen zonder dat dit met behoud van inschrijvingsdatum/keuzedatum: bij iedere actualisering van het inschrijvingsregister; als de kandidaat-huurder gegronde redenen heeft die bij de inschrijving of laatste actualisering niet konden gemeld worden: - wijziging in de gezinssamenstelling die tot gevolg heeft dat de kandidaat-huurder en ander type woning nodig heeft; - wijziging van de situatie die een invloed heeft op de toepassing van de voorrangsregels vermeld in artikel 19 en 20 van het kaderbesluit sociale huur en in voorkomend geval door toepassing van de voorrangsregels voortvloeiende uit art 27, 28 en 29 van voornoemd besluit; als er woningen voor de eerste keer te huur zullen worden aangeboden, waarvan de verhuurder op 1 januari van het jaar waarin de laatste actualisering plaatsvond nog niet op de hoogte was en die daardoor niet aan de kandidaat-huurders werden aangeboden bij de inschrijving of bij de actualisering, maakt de verhuurder dat zo snel mogelijk bekend door duidelijke affichering in de kantoren en eventueel door andere communicatiemiddelen. Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de mededeling van de toekomstige eerste verhuring, of een latere datum, zoals meegedeeld door de verhuurder maar voorafgaand aan het eerste aanbod van de woning, krijgt de kandidaat-huurder de mogelijkheid om zijn voorkeur qua ligging uit te breiden naar die woning, met behoud van zijn inschrijvingsdatum als keuzedatum. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 5/12

6 Schrapping van een kandidatuur Tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister wordt overgegaan in de volgende gevallen: 1. als de kandidaat-huurder een woning die hem aangeboden wordt, heeft aanvaard; 2. als bij de actualisering blijkt dat de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, vermeld in artikel 3 1, eerste lid, 2 ; 3. als, op het ogenblik dat een woning aan de kandidaat-huurder wordt aangeboden, blijkt dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 14, 15 en 16; 4. als de kandidaat-huurder werd ingeschreven door de verhuurder ingevolge onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens, die door hem te kwader trouw werden afgelegd of gegeven; 5. als de kandidaat-huurder de verhuurder daar schriftelijk om verzoekt; 6. bij de tweede weigering of bij het tweemaal niet-reageren door de kandidaat-huurder als hem een woning wordt aangeboden die aan zijn keuze qua ligging, type en maximale huurprijs beantwoordt, op voorwaarde dat tussen de eerste weigering of het uitblijven van een reactie en het volgend aanbod van een andere woning een periode is verlopen van drie maanden. De verhuurder moet bij het aanbod van de volgende woning de kandidaat-huurder uitdrukkelijk op de hoogte brengen dat bij een weigering of het niet-reageren op het aanbod zijn kandidatuur wordt geschrapt. De kandidaat-huurder krijgt telkens een termijn van minimaal vijftien kalenderdagen, vanaf de postdatum van de brief waarmee het aanbod werd gedaan, om te reageren. Tijdens een periode van drie maanden tussen bovenvermelde 2 aanbiedingen, worden er geen woningen aangeboden aan de kandidaat-huurder. In afwijking daarvan kan de kandidaat-huurder uitdrukkelijk verzoeken om bepaalde woningen toch aangeboden te krijgen. Als hij het aanbod van een van die woningen vervolgens weigert, wordt hij geschrapt. Na de eerste weigering of na het eerste niet-reageren wordt de kandidaat-huurder door de verhuurder op dat recht gewezen; 7. als de kandidaat-huurder niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief van de verhuurder bij de actualisering van het register, op voorwaarde dat hij minimaal een maand, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, krijgt om te reageren en na de herinneringsbrief minimaal vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf de postdatum van de herinneringsbrief; Er zal worden overgegaan tot schrapping van een kandidatuur uit het inschrijvingsregister bij het onbestelbaar terugkeren van een brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning op voorwaarde dat de verhuurder de brief bij actualisering van het register of bij het aanbod van een woning, heeft verzonden naar het laatst bekende adres dat in het Rijksregister werd vermeld, tenzij de kandidaathuurder uitdrukkelijk heeft gevraagd om de briefwisseling naar een ander adres te verzenden. Als kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de inschrijving, beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, wordt de volgende procedure gevolgd: 1. als slechts een van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden; 2. als meer dan een van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, wordt het oorspronkelijk inschrijvingsnummer geschrapt en worden die kandidaat-huurders opnieuw ingeschreven met een nieuw inschrijvingsnummer en nieuwe inschrijvingsdatum. Actualisatie Tweejaarlijks worden de registers van kandidaten geactualiseerd. Men wordt dan aangeschreven met de vraag om de kandidatuur te bevestigen en nieuwe gegevens te bezorgen. Wie niet reageert op deze vraag of niet meer voldoet aan de voorwaarden wordt geschrapt. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 6/12

7 TOELATINGSVOORWAARDEN Alle meerderjarige personen die de sociale huurwoning zullen betrekken bij de aanvang van de huurovereenkomst, alle personen die na het afsluiten van de huurovereenkomst huwen of wettelijk gaan samenwonen met de oorspronkelijke huurder en alle andere personen met uitzondering van de minderjarige kinderen, die hun hoofdverblijfplaats zullen hebben en die de huurovereenkomst mede zullen ondertekenen op welk ogenblik van de verhuring dan ook MOETEN VOLDOEN AAN DE TOELATINGSVOORWAARDEN. Om tot een beschikbare sociale woning toegelaten te worden, moet de kandidaat-huurder aan bepaalde voorwaarden voldoen: - ingeschreven zijn in het register en voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden; - voldoen aan de inkomensvoorwaarde; - voldoen aan de eigendomsvoorwaarde; In geval men bij inschrijving wel eigendom mocht hebben geldt de volgende regeling: a) Ofwel uiterlijk 1 jaar na de toewijzing van de sociale woongelegenheid wordt het eigendom verkocht, waarbij aan de cv Nieuw Sint-Truiden contractueel een recht van voorkoop gegeven wordt; b) Ofwel vanaf het ogenblik dat de sociale woongelegenheid betrokken wordt, wordt het eigendom voor een periode van minstens 9 jaar verhuurd aan of, al dan niet kosteloos ter beschikking gesteld van cv Nieuw Sint-Truiden of een andere sociale verhuurder. Indien de woning verkocht wordt tijdens de looptijd van deze verhuring of terbeschikkingstelling, zal aan de sociale verhuurder contractueel een recht van voorkoop gegeven worden. Echtgenoten van kandidaat-huurders, waarvoor de echtscheidingsprocedure werd ingeleid, overeenkomstig art of 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, of wettelijk samenwonenden die hun wettelijke samenwoning gaan beëindigen, worden bij toewijzing WEL als gezinsleden beschouwd voor de toetsing van de inkomens- en eigendomsvoorwaarde. - Voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarde; Opm.: in geval van een verklaring van het Huis van het Nederlands dat de kandidaat-huurder deelneemt aan een cursus Nederlands tweede taal NT2, dan dient dit met een minimale aanwezigheid van 80% tot dan toe te zijn of dat er nog een minimale aanwezigheid van 80% voor het einde van de cursus mogelijk is. In geval er een intake werd afgenomen dan mag deze verklaring max. 6 maanden oud zijn. - voldoen aan de inburgeringbereidheid. Opm.: in het geval het inburgeringscontract op het ogenblik van de toewijzing nog loopt -> verklaring dat er geen inbreuk werd op de gepleegd op de verplichtingen van het contract. In geval er een attest van aanmelding wordt ingediend mag die maximum drie maanden oud zijn. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 7/12

8 TOEWIJZINGSREGELS Hoe wordt een sociale woning toegewezen? De huisvestingsmaatschappij dient bij de toewijzing van sociale woningen achtereenvolgens rekening te houden met de volgende elementen: 1) een gepaste rationele bezetting van de sociale woningen: De rationele bezetting van een woongelegenheid wordt als volgt vastgelegd op basis van: woningtype en -grootte (aantal slaapkamers); de gezinssamenstelling en in voorkomend geval specifieke gezinssituatie en fysieke toestand van de gezinsleden; specifieke omkadering voor woningcomplexen of delen van een complex. De factoren die de bezettingsgraad van een woongelegenheid bepalen, in functie van de samenstelling van het gezin, zijn het aantal beschikbare slaapkamers binnen deze woongelegenheid. Onder gezinnen worden zowel de éénouder- als de twee-oudergezinnen verstaan. De rationele bezettingsgraad per woongelegenheid bij toewijzing wordt door cv Nieuw Sint-Truiden vastgelegd als volgt: a. huis met 4 of meer slaapkamers wordt bij voorrang voorbehouden voor: - gezinnen met 3 of meer inwonende kinderen of andere personen b. huis/appartement met 3 slaapkamers wordt bij voorrang voorbehouden voor: - gezinnen met 2 inwonende kinderen of andere personen c. huis met 2 slaapkamers wordt bij voorrang voorbehouden voor: - gezinnen met 1 inwonend kind of andere persoon - koppels zonder inwonende kinderen of andere personen d. appartement met 2 slaapkamers wordt bij voorrang voorbehouden voor: - gezinnen met 1 inwonend kind of andere persoon - koppels zonder inwonende kinderen of andere personen en alleenstaanden e. huis/appartement met 1 slaapkamer wordt bij voorrang voorbehouden voor: - koppels zonder inwonende kinderen of andere personen en alleenstaanden f. studio wordt bij voorrang voorbehouden voor: - alleenstaanden Een hogere bezetting bij toewijzing kan enkel worden toegelaten indien er in de gekozen keuzegebieden geen grotere woning aanwezig is. In elk geval is de maximale bezetting beperkt tot twee personen per slaapkamer >= 11m² of één persoon per slaapkamer <11 m². Bij het bepalen van de gezinsgrootte zal tevens rekening gehouden worden met de kinderen die geplaatst zijn, of waarvoor de kandidaat-huurder een omgangsrecht heeft of het co-ouderschap uitoefent en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven. De kandidaat-huurder dient bij zijn/haar inschrijving aan te geven of hij/zij de nodige ruimte wenst om de kinderen die niet permanent bij hem/haar wonen te huisvesten. Met kinderen die meerderjarig worden, zal rekening blijven gehouden worden zolang zij de leeftijd van 25 jaar niet hebben bereikt en zolang hun deeltijds verblijf in de woning blijft voortduren. In het laatste geval zullen deze kinderen opgenomen worden in het inschrijvingsregister. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 8/12

9 Indien geen geschikte kandidaat-huurders meer voorhanden zijn die beantwoorden aan de vooropgezette rationele bezettingsgraad, wordt stapsgewijze uitgekeken naar de kandidaat-huurders waarvan de gezinssamenstelling één persoon (andere dan de ouders) minder telt. 2) in navolging van art. 18 en 19 van het kaderbesluit sociale huur wordt achtereenvolgens verplichte voorrang verleend aan de kandidaat- huurder die: a) (of één van zijn gezinsleden) 65 jaar of ouder is op datum van de toewijzing en in Sint-Truiden en Gingelom cfr de gemeentelijke toewijzingsreglementen van de stad Sint-Truiden (goedgekeurd door de Minister dd 24/04/2012) en de gemeente Gingelom (goedgekeurd door de Minister dd 03/12/2012) voor bepaalde woongelegenheden voorrang krijgt; b) (of één van zijn gezinsleden) minstens 55 jaar oud is of een bepaalde handicap heeft, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van een gezin waarvan een of meerdere leden getroffen zijn door een handicap; c) omwille van een beroepsprocedure in het gelijk wordt gesteld; d) door cv Nieuw Sint-Truiden opnieuw moet worden geherhuisvest als gevolg van afbraak of renovatiewerken van door cv Nieuw Sint-Truiden aangekochte panden of van woongelegenheden binnen haar eigen patrimonium. De huurder van cv Nieuw Sint-Truiden die op deze manier opnieuw geherhuisvest wordt, dient niet te voldoen aan de inkomensvoorwaarden; e) huurder is van een woongelegenheid van cv Nieuw Sint-Truiden welke niet voldoet aan de rationele bezetting en die wenst te verhuizen naar een woning die wel aan de rationele bezetting voldoet. Deze huurder moet wel steeds onmiddellijk en correct elke wijziging van zijn gezinssamenstelling aan cv Nieuw Sint-Truiden gemeld en/of vooraf aangevraagd hebben. In geval van deze voorrang, geldt de inkomensvoorwaarde niet; f) waarbij, op het moment van toewijzing, de gemelde gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden. Er wordt hem een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand is aangepast; g) aan bepaalde categorieën, opgesomd in de Vlaamse Wooncode, die vervolgens voorrang krijgen. Dit geldt onder meer voor een kandidaat die bewoner is van: een ruimte die niet bestemd is voor wonen, na vaststelling door een wooninspecteur; woning die, overeenkomstig art. 15 van de Vlaamse Wooncode, onderzocht werd in het kader van de advisering door de gewestelijk ambtenaar en daarna ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard, of onderzocht werd door de wooninspecteur, voor zover de woning minstens 3 gebreken van categorie III in verband met stabiliteit en vocht of minstens 2 gebreken van categorie III in verband met stabiliteit en vocht EN 1 gebrek van categorie IV heeft, volgens het technisch verslag, gevoegd als bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen; een woning die hij bewoonde op de datum waarop er een onteigeningsbesluit wordt getroffen voor deze woning. Voor een zelfde woning of verblijf kunnen deze voorrangsregels slechts eenmaal worden toegepast; h) de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige is of een minderjarige die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst. 3) Na de verplichte voorrangsregels maakt cv Nieuw Sint-Truiden gebruik van de volgende optionele voorrangsregels, nl. cv Nieuw Sint-Truiden verleent aldus voorrang aan de kandidaat-huurder die al minstens drie jaar woont in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of er in een periode van zes jaar voorafgaand aan de toewijzing minsten drie jaar gewoond heeft. Vervolgens krijgen diegene voorrang die Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 9/12

10 onder dezelfde criteria in het werkgebied van cv Nieuw Sint-Truiden woont of gewoond heeft. Dit werkgebied omvat concreet de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken (incl. alle deelgemeenten); 4) De chronologische volgorde van de inschrijvingen. ANDERE TOEWIJZINGSREGELS Kandidaat-huurders die omwille van zwaarwichtige redenen 1 niet kunnen of in aanmerking willen komen voor een toewijzing van een woning, kunnen dit kenbaar maken. De voorzitter en directeur zullen in onderling overleg beslissen of de aangebrachte redenen voldoende zwaarwichtig zijn en desgevallend het verzoek tot niet toewijzing ter goedkeuring voorleggen aan het directiecomité van de huisvestingsmaatschappij. De kandidaten zullen dan tijdens de aangegeven periode niet gecontacteerd worden teneinde het aantal weigeringen te beperken. Bij de toewijzing van afzonderlijke garages/carports en/of parkeerplaatsen wordt achtereenvolgens voorrang verleend conform de chronologische inschrijvingsdatum aan: sociale huurders in het wooncomplex zonder garage sociale huurders in de wijk zonder garage sociale huurders in de directe omgeving van de wijk of het wooncomplex zonder garage mede-eigenaar(s) in het wooncomplex zonder garage eigenaar(s) van een woning in de wijk oorspronkelijk opgericht door cv Nieuw Sint-Truiden zonder garage sociale huurders in het wooncomplex met garage sociale huurders in de wijk met garage mede-eigenaar(s) in het wooncomplex met garage eigenaar(s) van een woning in de wijk oorspronkelijk opgericht door cv Nieuw Sint-Truiden met garage overige aanvragers uit de directe omgeving van de wijk of het wooncomplex AFWIJKINGEN In uitzonderlijke gevallen en op basis van uitzonderlijke ernstige omstandigheden van sociale aard kan de sociale huisvesting versneld toewijzen door af te wijken van de toewijzingsregels. De beslissing wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij genomen op basis van een sociaal onderzoek en verslag van het OCMW of een andere sociale organisatie. Indien cv Nieuw Sint-Truiden geen afwijking wil toestaan is een mogelijkheid tot verhaal voorzien aan de hand van een aangetekende en gemotiveerde brief gericht aan de toezichthouder. Een OCMW kan ten behoeve van daklozen een versnelde toewijzing vragen van een sociale woning. Cv Nieuw Sint-Truiden, kan als voorwaarde het aanbieden van begeleidende maatregelen eisen. WEIGERING Het kaderbesluit sociale huur voorziet ook dat de toewijzing kan geweigerd worden (art.22). Deze weigering van toewijzing gebeurt voor de kandidaat-huurder die reeds huurder is of geweest is van een sociale verhuurder maar bij wie: - hetzij ernstige tekortkomingen met betrekking tot zijn verplichtingen zijn vastgesteld; - hetzij wanbetaling is vastgesteld en wel voor zover de schulden bij deze verhuurder op het ogenblik van de 1 Voorbeelden van zwaarwichtige redenen zijn: - De kandidaat-huurder is geïnterneerd of gedetineerd - De kandidaat-huurder verblijft in een ziekenhuis of een paramedische instelling Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 10/12

11 toewijzing niet werden afgelost behoudens in die uitzonderingen die specifiek in het sociaal huurbesluit zijn omschreven. De verhuurder kan de toewijzing van een woning eveneens weigeren aan een kandidaat-huurder voor zover wordt aangetoond dat de kandidaat-huurder in de afgelopen drie jaar klaarblijkelijk zwaarwichtige feiten heeft gepleegd waarvan aangenomen wordt dat deze rechtstreeks een ernstige bedreiging vormen voor de leefbaarheid. Verhaalrecht: Voor de hierna vermelde beslissingen van de verhuurder kan de kandidaat-huurder of huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder: 1. de beslissing met betrekking tot de toewijzing van een woning; 2. de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, 1, vierde lid, of een versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24; 3. de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register; 4. de beslissing om de toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder te weigeren, met toepassing van artikel 22; 5. de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden; 6. de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10, tweede lid, te weigeren; Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, 1. In dat geval moet hij de beoordeling binnen één jaar na datum van de betwiste toewijzing vragen; De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan de verhuurder en aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de aangetekende brief van betrokkene. De verhuurder betekent zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder. Als de verhuurder vaststelt dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 1, de toewijzing aan de betrokkene had moeten gebeuren of dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 4, dat de betrokkene ten onrechte werd geweigerd, of als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, krijgt de kandidaat-huurder de voorrang, vermeld in artikel 19, eerste lid, 1 bis en artikel 21, 2, eerste lid, 1 bis. Als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, wordt: 1. in het geval, vermeld in het eerste lid, 2, de afwijking vermeld in artikel 3, 1, vierde lid, of de versnelde toewijzing, vermeld in artikel 24 toegestaan; 2. in het geval, vermeld in het eerste lid, 3, de schrapping ongedaan gemaakt; 3. in het geval, vermeld in het eerste lid, 5,de persoon ingeschreven of toegelaten tot de toetreding tot de huurovereenkomst; 4. in het geval, vermeld in het eerste lid, 6, de voorkeur van de kandidaat-huurder aangenomen. Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 11/12

12 Bij gebrek aan een formele beslissing, binnen een termijn van twee maanden na het verzoek tot afwijking, versnelde toewijzing, inschrijving of toetreding, kan de kandidaat-huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen aan van de toezichthouder. De bepaling van het derde en vijfde lid zijn daarop van toepassing. De beoordeling moet worden gevraagd binnen 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van 2 maanden. INTERN HUURREGLEMENT cv Nieuw Sint-Truiden werkt met een intern huurreglement. Dit intern huurreglement kan evenwel op elk ogenblik aangepast worden door de huisvestingsmaatschappij. Het intern huurreglement is openbaar en kan door u ingezien worden elke werkdag tijdens de openingsuren. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSFEER De door U verstrekte persoonsgegevens worden door cv Nieuw Sint-Truiden verzameld teneinde in haar bestanden te worden verwerkt voor het beheer van het kandidaat-huurdersregister. Deze bestanden blijven exclusief eigendom van cv Nieuw Sint-Truiden. De kandidaat-huurder heeft het recht om overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 kennis te krijgen van de hem/haar betreffende gegevens en heeft tevens het recht om verbeteringen ervan aan te vragen. De Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer houdt een Openbaar Register van de geautomatiseerde verwerkingen (wet ). Nuttige adressen cv Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg Sint-Truiden Huis van het Nederlands Zoutstraat Sint-Truiden Tel. 011/ GSM 0475/ Onthaalbureau inburgering Zoutstraat Sint-Truiden Tel. 011/ openingsuren: maan-, woens-, donder- en vrijdag: 8u30 tot 11u30 dinsdag: 14u30-17u30 openingsuren: maan-, dins- en donderdag: 9u tot 12u & 13u30 tot 16u & eerste en derde maandag tot 19u openingsuren: maan-, dins- en donderdag: 9u tot 12u & 13u30 tot 16u & eerste en derde maandag van 17u tot 19u Toezichthouder Agentschap inspectie RWO : Koning Albert II laan 19 bus Brussel KH/FORMULIEREN/TOELICHTING BIJ AANVRAAG 2013 Toelichting bij de aanvraag tot het huren van een sociale woning (2013) blz 12/12

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

Sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79

Sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 INTERN HUURREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur 22/03/2012 & 19/04/2012 aangevuld

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociale huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 INTERN HUURREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur dd 22/03/2012 & 19/04/2012

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 Fax 011/67.43.10 e-mail : info@nst.be website: www.nst.be Openingsuren : maandag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 8.30 tot 11.30 uur dinsdag vanaf 14.30

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit HASSELTSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Coöperatieve vennootschap Gouverneur Roppesingel 53 3500 HASSELT erkend onder nr. 7050 Tel. 011/28.83.10 Keuzetoets 4 Fax 011/28.83.19 emailadres : info@hhm.woonnet.be

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATENNUMMER Uitbreidingsstraat 39-2850 Tel. 03/880.79.60 - fax 03/888.90.99 E-mail : info@goedwonenrupelstreek.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Wat moet u met dit formulier doen? Vul dit inschrijvingsformulier

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning 1. INLEIDING Deze folder geeft u meer informatie bij uw aanvraag voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 16 juni 2012 Juni 2012 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN

TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN TOELICHTING BIJ UW INSCHRIJVING BIJ DE GENTSE HAARD (DGH) DEZE BROCHURE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE DIE U MOET DOORNEMEN Heeft u nog vragen, dan kan u elke werkdag bellen van 9u tot 12u en van 13u30 tot

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement INFORMATIE EN DATUM Datum procedure 27.01.2011 Opgemaakt door Dienst Ivo Blancke Sociale dienst Zitting Dagelijks Bestuur 23.12.2010 Zitting Raad van Bestuur 27.01.2011 Eerste versie

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier voor het huren van een sociale woning

Inschrijvingsformulier voor het huren van een sociale woning Dit vak niet invullen: Inschrijvingsdatum:.//2016 Kandidaat-huurder: Inschrijvingsformulier voor het huren van een sociale woning Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om een sociale woning te huren.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Contactpersoon: Inge Geerinckx Intern Huurreglement In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (gewijzigd bij BVR 14 maart 2008)

Nadere informatie

voor het huren van een sociale woning

voor het huren van een sociale woning INSCHRIJVINGSPAKKET voor het huren van een sociale woning Datum cv De Mandelbeek - uw partner voor sociale woningbouw - dossier S.H.M. 321 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen volledig œoostrozebekestraat

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik De raad van bestuur van de CV Ons Dak heeft op 05 oktober 2015 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

WOONMARKT. 23 juni 2012

WOONMARKT. 23 juni 2012 WOONMARKT 23 juni 2012 Voorwaarden voor het huren van een sociale woning inkomensvoorwaarde voorwaarde van meerderjarigheid eigendomsvoorwaarde voorwaarde van taalbereidheid voorwaarde van inburgeringsbereidheid

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 31 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.02 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS

CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS CORDIUM TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR VERKOOP KAVELS Verwijzend naar het overdrachtenbesluit van 29.09.2006, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2011 Toewijzingsreglement sociale

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK

INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK INTERN HUURREGLEMENT NIEUW DAK Voorgelegd aan de raad van bestuur op 22 april 2009 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2010 Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 8 september 2010 Gewijzigd door

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Gewestelijke Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 Fax: 012/26.37.66 INTERN HUURREGLEMENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 21.06.2012

Nadere informatie

cv Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij INFOBROCHURE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

cv Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij INFOBROCHURE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER cv Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij INFOBROCHURE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER CV Zwijndrechtse Huisvestingsmaatschappij (ZHM) Struikheidelaan 2 2070 Zwijndrecht Tel.: 03 253 07 00 Fax : 03 254 06 85

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53 3800 Sint-Truiden Tel 011/68.33.79 INTERN HUURREGLEMENT Gewijzigd en goedgekeurd door de raad van bestuur 24/06/2010 Onderhavig intern

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de cvba Gewestelijke Vennootschap EIGEN DAK Felix Beernaertsplein 55/01 9230 Wetteren Tel. 09/365.43.10 Fax. 09/365.43.11 info@eigendak.be In uitvoering van het besluit van de

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg Maaseik

INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg Maaseik INTERN HUURREGLEMENT cv Ons Dak Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik De raad van bestuur van de CV Ons Dak heeft op 18 maart 2013 dit intern huurreglement goedgekeurd.. Het intern huurreglement houdt rekening

Nadere informatie

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken?

Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Wat heeft WoninGent nodig om uw kandidatuur aan te maken? Indien u niet alle nodige documenten mee heeft, kunnen we u niet inschrijven als kandidaathuurder. 1. Identiteitskaart De identiteitskaarten van

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S.

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Welkom Laatste inhoud Nieuwe opzoeking NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

Infobrochure1: voor kandidaat-huurders

Infobrochure1: voor kandidaat-huurders Infobrochure1: voor kandidaat-huurders 1 Dit overzicht is louter en alleen voor het informatieve doel van de kandidaat-huurder, zonder dat in de feitelijke bewoordingen ervan rechtsgrond kan worden gevonden,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet;

3 attest van EVC : het attest, vermeld in artikel 2, eerste lid, 13, van het Inburgeringsdecreet; Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode OFFICIEUZE CONSOLIDATIE DOOR AGENTSCHAP WONEN HOOFDSTUK

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, heeft de

Nadere informatie

Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers

Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers U wenst zich te laten inschrijven als kandidaat-koper? Inschrijvingsvoorwaarden voor de kandidaat-kopers Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning of sociale kavel aankopen als hij voldoet aan de

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van de inschrijving: (na controle van het dossier door het OCMW in te vullen) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ cvba WONEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

IHR TC RvB INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC RvB INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie