Intern huurreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intern huurreglement"

Transcriptie

1 Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering, tot reglementering van het sociale huurstelsel, ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse wooncode. (B.S. 7/12/2007) Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 30/03/2009. Het intern huurreglement is een openbaar document. Het wordt bekend gemaakt en ter inzage beschikbaar gesteld aan alle huurders en alle bij het OCMW van Holsbeek ingeschreven kandidaathuurders. 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN EN INSCHRIJVING 1.a) Inschrijvingsvoorwaarden Een kandidaat-huurder kan enkel ingeschreven worden indien hij aan onderstaande voorwaarden voldoet. Met uitzondering van de inwonende minderjarigen moeten allen die de woning zouden betrekken voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. - Voorwaarde van meerderjarigheid Kandidaat-huurders moeten minstens 18 jaar zijn op het moment van de inschrijving in het inschrijvingsregister. Individuele afwijkingen zijn mogelijk in het kader van begeleid zelfstandig wonen. - Inkomensvoorwaarde Om ingeschreven te kunnen worden, mag het gezamenlijk netto belastbaar gezinsinkomen, in het referentiejaar (= derde jaar dat vooraf gaat aan de inschrijving) een bepaald bedrag niet overschrijden (vb. Wanneer de kandidaat zich in 2009 wenst in te schrijven, wordt het gezinsinkomen van 2006 in aanmerking genomen). Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Als de persoon die zich kandidaat wil stellen, tijdens het referentiejaar geen inkomen had, neemt de verhuurder het inkomen in aanmerking van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd. Als het inkomen van het referentiejaar de inkomensgrens overschrijdt, maar in het jaar van de aanvraag daaronder gedaald is, kan de persoon worden ingeschreven. Inkomensgrenzen van 01/01/2009 tot 31/12/2009: voor een alleenstaande zonder personen ten laste voor een alleenstaande gehandicapte voor anderen, verhoogd met per persoon ten laste Een persoon ten laste wordt gedefinieerd als: 1

2 a) De persoon die op de referentiedatum bij de referentiepersoon gedomicilieerd is en die minderjarig is, of waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt uitbetaald, of die door de minister op voorlegging van bewijzen als ten laste wordt beschouwd; b) De referentiepersoon of de persoon, vermeld onder a), die erkend is als ernstig gehandicapt of erkend was op het ogenblik van pensionering. De verhuurder kan in individuele gevallen gemotiveerd afwijken van de inkomensvoorwaarde. In dat geval komt het actueel besteedbare inkomen van de kandidaat-huurder in aanmerking, voor zover de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 05/07/1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen, of in budgetbegeleiding is bij een OCMW of een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling. Personen die een echtscheiding inleidden of hun wettelijke samenwoning gaan beëindigen, worden bij inschrijving beschouwd als alleenstaanden. In principe moet men wel degelijk stappen hebben ondernomen om de echtscheiding in te leiden of de wettelijke samenwoning te beëindigen voor men kan ingeschreven worden als alleenstaande. Als dat niet zo is moet men aantonen dat het huwelijk of de wettelijke samenwoning onherstelbaar ontwricht is, om als alleenstaande beschouwd te worden. - Eigendomsvoorwaarde Bij inschrijving mag de kandidaat-huurder of zijn gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een in het Vlaams Gewest gevestigd campingverblijf. De eigendomsvoorwaarde is niet van toepassing op een woning in het Vlaams Gewest die: - het voorwerp is van een onteigeningsbesluit en die door de kandidaat-huurder wordt bewoond - maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en waarvan de ontruiming noodzakelijk is en die bewoond werd door de kandidaat-huurder - onaangepast is en wordt bewoond door de kandidaat-huurder die minstens 55 jaar of gehandicapt is - de kandidaat-huurder gehandicapt is en ingeschreven is voor een ADL-woning (woning met hulp voor de activiteiten van het dagelijks leven) - een gezamenlijk bezit is van de kandidaat-huurder en de partner als de echtscheiding wordt ingeleid of men de wettelijke samenwoning gaat beëindigen. Op het moment dat het OCMW een woning aanbiedt moet de scheiding wel zijn uitgesproken waardoor duidelijk wordt wiens eigendom de woning wordt. Ook hier geldt dat wie kan aantonen dat zijn of haar huwelijk of wettelijke samenwoning onherstelbaar ontwricht is, toch als alleenstaand kan beschouwd worden. - Taal- en inburgeringsvoorwaarde Taalvoorwaarde Een kandidaat-huurder moet bij inschrijving aantonen dat hij Nederlands heeft geleerd of bereid is om het te leren. Men moet niet aan deze taalvoorwaarde voldoen - als de gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt om taallessen te volgen, en men dit met een medisch attest kan bewijzen. - als met hiervan (tijdelijk) vrijgesteld is omdat men om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan de taallessen. - als men een verplichte inburgeraar is, omdat deze moet voldoen aan de inburgeringsvoorwaarde, zoals hieronder beschreven. 2

3 Inburgeringsvoorwaarde De kandidaat-huurder moet voor zover hij een verplichte inburgeraar is overeenkomstig het decreet van 23/02/2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid bij de inschrijving tot een woning aantonen dat hij bereid is het inburgeringstraject te volgen. De verplichte inburgeraar kan worden ingeschreven als hij een van de volgende attesten kan voorleggen: - een attest van inburgering - een attest van vrijstelling - een attest van EVC (eerder verworven competentie) - het inburgeringscontract - een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau - Voorwaarde van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister De kandidaat-huurder en zijn gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Inschrijving in het wachtregister komt niet in aanmerking. 1.b) Inschrijving De inschrijvingen gebeuren op het OCMW Holsbeek, Dreef Holsbeek. Na geldige inschrijving krijgt men een inschrijvingsbewijs. Men wordt ingeschreven in het inschrijvingsregister. Naast het gewone inschrijvingsregister, hanteert het OCMW Holsbeek ook een beperkt inschrijvingsregister dat geen namen maar enkel inschrijvingsnummers bevat zodat de kandidaat-huurder kan zien op welke plaats men op de wachtlijst staat. Bij inschrijving krijgt de kandidaat-huurder de kans om de wensen m.b.t. het type woning, de ligging en de maximale huurprijs kenbaar te maken. Als men een gezinshereniging heeft aangevraagd of wil aanvragen, moet men dit bij inschrijving meedelen. Wijzigingen Elke adreswijziging en wijziging in de gezinstoestand moet de kandidaat-huurder binnen de maand melden aan het OCMW Holsbeek, dat elk oneven jaar nagaat of de kandidaten die op de wachtlijst staan nog voldoen aan de voorwaarden. Het OCMW vraagt dan opnieuw naar het inkomen behalve bij kandidaat-huurders die minder dan 6 maanden op de wachtlijst staan. Als de kandidaat-huurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, na de inschrijving beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, wordt volgende procedure gevolgd: - Als slechts 1 van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, blijft het oorspronkelijke inschrijvingsnummer behouden - Als meer dan 1 van de kandidaat-huurders de inschrijving wil behouden, wordt het oorspronkelijk inschrijvingsnummer geschrapt en worden die kandidaat-huurders opnieuw ingeschreven met een nieuw inschrijvingsnummer Schrapping De kandidaat-huurder wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister als: - de kandidaat-huurder niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden - de kandidaat-huurder bij een aanbod van een woning niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (zie verder) - de kandidaat-huurder bij de inschrijving met opzet verkeerde of onvolledige gegevens heeft opgegeven - de kandidaat-huurder zelf geen kandidaat meer wil zijn en dit schriftelijk meedeelt 3

4 - de kandidaat-huurder niet reageert op een schriftelijke vraag tot actualisatie van de gegevens. Daarna wordt een herinneringsbrief gestuurd en heeft men nogmaals 15 dagen om de gevraagde gegevens te bezorgen. Reageert men hierop ook niet, dan wordt men geschrapt uit het inschrijvingsregister - de brief die het OCMW verstuurde voor actualisatie van de gegevens of voor het aanbieden van een woning onbestelbaar terugkeert - de kandidaat-huurder 2 keer een aangepast aanbod weigert - het OCMW een woning aanbiedt, en men die aanneemt Als men geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister en nog steeds of opnieuw voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, heeft men altijd het recht om zich opnieuw in te schrijven. Inschrijvingsbewijs Bij inschrijving krijgt men een inschrijvingsbewijs met de volgende vermeldingen: - de inschrijvingsdatum - het inschrijvingsnummer - de woonwensen qua woningtype, de ligging en eventueel de maximale huurprijs, die men heeft opgegeven - de dagen en uren waarop men het beperkt inschrijvingregister kan inkijken - de klachtenprocedure - het verhaalrecht - de redenen waarom men uit het inschrijvingsregister kan geschrapt worden - de melding dat de kandidaat-huurder door zijn inschrijving de toestemming geeft aan het OCMW Holsbeek om bij de bevoegde overheden en instellingen de noodzakelijke verklaringen, attesten of gegevens te verkrijgen - de melding dat de personen die samen met de inschrijver de sociale huurwoning zullen betrekken, moeten voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden (zie verder) - de contactgegevens van het agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) - de melding hoe dit interne huurreglement kan ingekeken of opgevraagd kan worden 2. TOELATINGSVOORWAARDEN Als er een woning vrijkomt, moet men naast de inschrijvingsvoorwaarden ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, die dezelfde zijn als de inschrijvingsvoorwaarden. Met uitzondering van de inwonende minderjarigen moet iedereen die de woning zal betrekken aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen. 2.a) De toelatingvoorwaarden Eigendomsvoorwaarde In drie gevallen waar een afwijking in de eigendomsvoorwaarden werd toegestaan bij de inschrijving (onbewoonbaar of ongeschikt verklaarde woning, onaangepaste woning voor 55+ers, handicap en ingeschreven voor ADL woning), moet de kandidaat-huurder binnen 1 jaar na toewijzing van de woning: - Zijn woning in eigendom verkopen of vervreemden - Voor minstens 9 jaar verhuren of ter beschikking stellen aan het OCMW of een andere sociale verhuurder (SVK, Huisvestingsmaatschappij). Het OCMW of de andere sociale verhuurder is echter niet verplicht om op dit aanbod in te gaan. 4

5 Let op: bij de inschrijving werd een uitzondering gemaakt voor de woningzoekende die aan het scheiden is of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen. Bij toelating is dit in principe niet meer het geval. Als men bij toewijzing nog steeds in een echtscheidingsprocedure zit, zal rekening gehouden worden met het bezit van de (gezamenlijke) woning. Resultaat is dat men geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister, omdat men niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Het OCMW kan slechts in uitzonderlijke gevallen beslissen om mensen die kunnen aantonen dat hun huwelijk of wettelijke samenwoning onherstelbaar ontwricht is, ook bij toewijzing als alleenstaande te beschouwen. Inkomensvoorwaarde Ook bij de toelating moet men voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Bij de toelating wordt het inkomen van 3 jaar terug in aanmerking genomen. Let op: ook hier werd bij de inschrijving een uitzondering gemaakt voor de woningzoekende die aan het scheiden is of de wettelijke samenwoning gaat beëindigen. Bij toelating is dit in principe niet meer het geval. Als men bij toewijzing nog steeds in een echtscheidingsprocedure zit, zal rekening gehouden worden met het gezamenlijke inkomen. Het OCMW kan slechts in uitzonderlijke gevallen beslissen om mensen die kunnen aantonen dat hun huwelijk of wettelijke samenwoning onherstelbaar ontwricht is, ook bij toewijzing als alleenstaande te beschouwen. Taal- en inburgeringsvoorwaarde Als een woning vrijkomt wordt opnieuw nagegaan of de kandidaat-huurders nog steeds voldoen aan de voorwaarde van taalbereidheid en inburgeringsbereidheid. 2.b) Op wacht zetten Indien men op het ogenblik dat men wordt uitgenodigd nog niet kan verhuizen bijvoorbeeld omdat: - De echtscheiding nog niet is uitgesproken, of de wettelijke samenwoning nog niet beëindigd is en men niet kan bewijzen dat de relatie onherstelbaar ontwricht is - De gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden, en men ervoor kiest om maar 1 keer te verhuizen - Men voor de huidige huurwoning een contract van bepaalde duur heeft afgesloten, en men pas tegen het einde van het contract wil verhuizen, Kan men het OCMW verzoeken om tijdelijk op wachten geplaatst te worden. Dit betekent dat men niet wordt uitgenodigd voor een vrijkomende woning, totdat men het OCMW verwittigt van het moment dat men toch wil verhuizen. 3. TOEWIJZINGSREGELS De toewijzing van de huurwoningen gebeurt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Holsbeek op basis van het hieronder vermelde toewijzingssysteem. Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met: - de rationele bezetting - de absolute voorrangsregels - de optionele voorrangsregels - de chronologische volgorde van inschrijving in het inschrijvingsregister 5

6 3.a) Rationele bezetting of de woninggrootte Het OCMW geeft een invulling aan de rationele bezetting van de woning die aangepast is aan het eigen patrimonium, rekening houdend met het vooropgesteld aantal bewoners. Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt niet alleen rekening gehouden met de kinderen die permanent in de woning wonen, maar ook met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor met het coouderschap of een omgangsrecht heeft. Men heeft als kandidaat-huurder het recht om die extra ruimte niet op te eisen. Als de gezinshereniging nog niet heeft plaats gevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan de gezinshereniging zou kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaat-huurder een woning toegewezen die aan zijn huidige gezinssamenstelling aangepast is, met in achtneming van de voorrangsregels. Een kandidaat-huurder, die zich heeft ingeschreven voor een woning, die niet voldoet aan de rationele bezetting, kan slechts een woning worden toegewezen voor zover: - er geen andere kandidaten zijn met een aangepaste rationele bezetting - zijn gezinssamenstelling de rationele bezetting het meeste benadert. De toewijzing gebeurt op grond van de gezinssamenstelling en het woningtype, zoals hieronder weergegeven: Type - Woning Gelijkvloers / met verdiep Huizen Kortrijksebaan 98A Holsbeek Kortrijksebaan 98B - Holsbeek Kortrijksebaan 98C - Holsbeek Kortrijksebaan 98D - Holsbeek Schaliëndak 19 - Holsbeek Schaliëndak 19A - Holsbeek Appartementen Appelweg 20/00/01 Appelweg 20/00/02 Appelweg 20/01/01 Appelweg 20/01/02 Appelweg 20/01/03 Appelweg 20/01/04 3.b) Absolute voorrangsregels Aantal slaapkamers Min. aantal personen bij inschrijving Met verdiep Met verdiep Met verdiep Met verdiep Gelijkvloers Gelijkvloers Met verdiep Max. aantal personen bij inschrijving De absolute voorrangsregels dienen achtereenvolgens te worden toegepast: Het betreft achtereenvolgens de volgende kandidaat-huurder: 6

7 1. die minstens 55 jaar oud is of gehandicapt is (of een van zijn gezinsleden), uitsluitend als voor die woning specifiek op deze kenmerken gerichte investeringen zijn gedaan; 2. die benadeeld wordt geacht door de verhuurder door de toewijzing van een andere woning of die onterecht geweigerd is; 3. die opnieuw gehuisvest moet worden; 4. die een woning bewoont die niet voldoet aan de rationele bezettingsnorm; 5. van wie de gezinshereniging nog niet heeft plaatsgevonden; 6. die woont in een onroerend goed, dat in een proces-verbaal werd vastgesteld als niet hoofdzakelijk bestemd voor wonen; 7. die woont in een woning die onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig arikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, en waarvan de ontruiming noodzakelijk was; 8. die woont in een woning die ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard overeenkomstig artikel 15 Vlaamse Wooncode, of onderzocht door de wooninspecteur, voor zover de woning minstens 3 gebreken van categorie III in verband met stabiliteit en vocht of minstens 2 gebreken van categorie III in verband met stabiliteit en vocht en een gebrek van categorie IV heeft volgens het technisch verslag; 9. die woont in een woning op de datum waarop die het voorwerp is van een onteigeningsbesluit. In de gevallen, vermeld in 6,7 en 8, moet de woning die aanleiding geeft tot de voorrang in dezelfde gemeente gelegen zijn als de woning die toegewezen wordt. Dit om de gemeente maximaal te responsabiliseren en haar aan te moedigen haar centrale rol als regisseur van het woonbeleid voluit op te nemen. Om in aanmerking te komen voor de in 6 tot 9 vermelde voorrang moet de kandidaat-huurder de woning sedert ten minste 6 maanden bewoond hebben en zich binnen maximaal 2 maanden na de vaststelling in een proces-verbaal, de datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring of de datum van de akte van onteigening, ingeschreven hebben als kandidaat-huurder. De woning kan slechts eenmaal aanleiding geven tot die voorrang. 3.c) Optionele voorrangsregels 1. Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is of geweest is van de gemeente Holsbeek. 2. Er wordt voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die nog geen sociale huurwoning huren of die nog geen huurcontract hebben van onbepaalde tijd met een sociale huisvestingsmaatschappij. Met deze laatste categorie worden de huurders die huren van SVK s of OCMW s bedoeld. Op die manier kan er een doorstroming plaatsvinden van urgente naar meer permanente huisvesting. 3.d) Chronologische volgorde van inschrijving in het inschrijvingsregister Na toepassing van de rationele bezetting van de woning, de absolute voorrangsregels en de optionele voorrangsregels wordt toegewezen op basis van de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingsregister. 4. AFWIJKINGEN / VERSNELDE TOEWIJZINGEN In individuele gevallen en als bijzondere sociale omstandigheden dit verantwoorden, kan het OCMW Holsbeek beslissen af te wijken van de toewijzingsregels om een woning versneld toe te wijzen aan een kandidaat-huurder die in een uitzonderlijk moeilijke situatie verkeert. 7

8 Hierbij kan het OCMW ook bijkomende voorwaarden opleggen voor de toewijzing van een woning. Het OCMW kan voor een dakloze een versnelde toewijzing toestaan. Het OCMW zal deze toewijzing koppelen aan begeleidende maatregelen door het OCMW of een andere welzijnsdienst. 5. TOEWIJZING WEIGEREN Het OCMW kan in bepaalde gevallen weigeren om een woning toe te wijzen aan een kandidaathuurder die in principe in aanmerking komt om een woning te worden toegewezen. De redenen van weigering van toewijzing zijn de volgende: - Wanneer de huurovereenkomst werd beëindigd op basis van ernstige of blijvende tekortkomingen aan de huurdersverplichtingen; - Wanneer de kandidaat-huurder de woning van een verhuurder bewoont of heeft verlaten voor zover wordt aangetoond dat hij ernstig of blijvend zijn verplichtingen niet nagekomen is; - In uitzonderlijke gevallen als de kandidaat-huurder in de afgelopen 3 jaar klaarblijkelijk zwaarwichtige feiten heeft gepleegd waarvan aangenomen wordt dat deze een rechtstreekse en ernstige bedreiging vormen voor de leefbaarheid. Als een huurovereenkomst werd beëindigd wegens wanbetaling aan een verhuurder, kan het OCMW de toewijzing van een woning weigeren wanneer de kandidaat-huurder op het ogenblik van de toewijzing de schulden bij de eerste verhuurder nog niet heeft afgelost. De toewijzing kan niet worden geweigerd als de kandidaat-huurder toegelaten is tot een collectieve schuldenregeling overeenkomstig de wet van 05/07/1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van in beslag genomen onroerende goederen, of in budgetbegeleiding is bij een OCMW of een door de Vlaamse Gemeenschap erkende instelling voor schuldbemiddeling. Het OCMW kan in plaats van de toewijzing te weigeren begeleidende maatregelen opleggen aan de kandidaat-huurder. De kandidaat-huurder kan tegen de beslissing tot weigering een verhaal indienen. Als de toewijzing van een woning wordt geweigerd, kan het aanbieden van een woning gedurende maximaal 1 jaar na de weigering worden opgeschort. 6. NODIGE DOCUMENTEN De informatie die nodig is om vast te stellen of een persoon voldoet aan de voorwaarden die gelden bij inschrijving, toelating en toetreding tijdens de huurovereenkomst, en om de huurprijs te bepalen moeten opgevraagd worden. De nodige gegevens worden - voor zover dit mogelijk is - elektronisch opgevraagd bij de bevoegde overheden en instellingen. Bij inschrijving geeft de kandidaat-huurder dan ook toestemming aan het OCMW om deze gegevens op te vragen. Als de langs elektronische weg verkregen informatie onvoldoende is of als blijkt dat een persoon niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, wordt de persoon zelf om meer informatie of een reactie op de gegevens gevraagd. Van de huurder wordt wel verwacht dat hij het OCMW onmiddellijk op de hoogte brengt van elke wijziging van de bewonerssamenstelling en elke verwerving in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik van een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw. 8

9 7. FACULTATIEVE OPZEGGINGSGROND Het OCMW Holsbeek maakt gebruik van de facultatieve opzeggingsgrond voorzien in art Dit is de mogelijkheid om de huurovereenkomst op te zeggen wanneer de huurder voor het derde jaar op rij de basishuurprijs van de woning zal betalen en dat zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal gelijk is aan het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. Dan zal het OCMW de opzeg van de huurovereenkomst betekenen, met een opzeggingstermijn van twaalf maanden. Alle andere opzeggingsmogelijkheden door huurder of verhuurder staan in de huurovereenkomst. 8. VERHAAL De kandidaat-huurder of huurder die meent dat zijn rechten zijn geschonden, kan een beoordeling vragen over de beslissing van het OCMW Holsbeek door de toezichthouder. Dit kan in volgende gevallen: - Wanneer hij meent onterecht te zijn geweigerd voor een toewijzing - Hij zich benadeeld voelt door een toewijzing (bijvoorbeeld omdat een andere kandidaathuurder een versnelde toewijzing kreeg) - Hij van oordeel is dat hij ten onrechte geen afwijking heeft verkregen van de meerderjarigheids- of inkomensvoorwaarde - Hij meende in aanmerking te komen voor versnelde toewijzing - Hij meent dat zijn inschrijving onterecht geschrapt is - Hij meent dat zijn huurovereenkomst onterecht buitengerechtelijk zal worden ontbonden De (kandidaat-) huurder moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing. Toezichthouder = Agentschap Inspectie RWO Koning Albert II laan 19 bus Brussel Tel: 02/ Fax: 02/

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW MEULEBEKE BONESTRAAT 24 8760 MEULEBEKE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Versie 2014 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT Abingdonstraat 99 03 778 62 50 9100 SINT-NIKLAAS INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL Kader en randvoorwaarden...

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement SOCIALE HUISVESTING regio LANDEN cvba-so Intern huurreglement Goedgekeurd door de Raad van bestuur op 16 juni 2012 Juni 2012 Hertog van Brabantlaan 61-3400 Landen tel 011/88 21 58 - info@shrlanden.be www.socialewoningenlanden.be

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement INFORMATIE EN DATUM Datum procedure 27.01.2011 Opgemaakt door Dienst Ivo Blancke Sociale dienst Zitting Dagelijks Bestuur 23.12.2010 Zitting Raad van Bestuur 27.01.2011 Eerste versie

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van Leefbaar Wonen vzw, Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd

Nadere informatie

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting 1 INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

WOONMARKT. 23 juni 2012

WOONMARKT. 23 juni 2012 WOONMARKT 23 juni 2012 Voorwaarden voor het huren van een sociale woning inkomensvoorwaarde voorwaarde van meerderjarigheid eigendomsvoorwaarde voorwaarde van taalbereidheid voorwaarde van inburgeringsbereidheid

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16

cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 cvba Eigen Woning Intern huurreglement versie raad van bestuur dd. 7/12/16 Het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele

INTERN HUURREGLEMENT. van de. Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W Zele INTERN HUURREGLEMENT van de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Acacialaan 49W13 9240 Zele In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014

Nadere informatie

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Contactpersoon: Inge Geerinckx Intern Huurreglement In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (gewijzigd bij BVR 14 maart 2008)

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1.

HOOFDSTUK I. Definities ART. 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, BS 2008-03-17

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van O.C.M.W.

Nadere informatie

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2

GEWIJZIGD BIJ: * BVR van 18 juli 2008, B.S., 13 november 2008 Vervangt het artikel 19, eerste lid, 2 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode GEWIJZIGD BIJ: * BVR 14 maart 2008, B.S., 21 maart

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 12 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/629 894 CONTACTPERSOON: AKKO DESCHUYTTER INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN blz. 1/35 Inhoud Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen...

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ (SHM) DE OOSTENDSE HAARD NIEUWPOORTSESTEENWEG 205 8400 OOSTENDE TEL: 059 70 29 54 FAX: 059 80 80 91 E-MAIL: info@oostendsehaard.woonnet.be WEBSITE: www.oostendsehaard.be

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Datum 12/10/2007 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014,

Nadere informatie

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afschrift Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 december 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter De heer Yoeri Note, raadslid;

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DENDERSTREEK In uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Gent OCMW-vereniging van publiekrecht, Offerlaan 4, 9000 Gent Het werd goedgekeurd door de Raad van Beheer van SVK Gent op. SVK GENT OCMW-VERENIGING

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA

INTERN HUURREGLEMENT. van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA INTERN HUURREGLEMENT van de DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ CVBA In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit

I. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden vervat in het sociaal huurbesluit HASSELTSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ Coöperatieve vennootschap Gouverneur Roppesingel 53 3500 HASSELT erkend onder nr. 7050 Tel. 011/28.83.10 Keuzetoets 4 Fax 011/28.83.19 emailadres : info@hhm.woonnet.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van, Kasteelstraat

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning 1. INLEIDING Deze folder geeft u meer informatie bij uw aanvraag voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, heeft de

Nadere informatie

Intern Huurreglement van inschrijven tot toewijzen

Intern Huurreglement van inschrijven tot toewijzen SVK de Woonkans vzw sociaal verhuurkantoor voor de gemeenten Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven Sociaal Huis Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 4 2500 Lier 03/489.29.50 Erkend door het Vlaams Gewest afdeling

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015

INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 INTERN HUURREGLEMENT OCMW LENDELEDE VERSIE 19.03.2015 Inhoud Deel I: Algemeen 3 I.1 Wettelijke basis van het intern huurreglement... 3 I.2 Toepassingsgebied... 3 Deel II: Inschrijving 3 II.1 Inschrijvingsvoorwaarden

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuur Kantoor Maasland Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VOLKSWELZIJN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

4 OKTOBER Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid Welkom Laatste inhoud Nieuwe opzoeking NL FR einde Publicatie : 2013-12-13 VLAAMSE OVERHEID 4 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN

INTERN HUURREGLEMENT. van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ. cvba WONEN INTERN HUURREGLEMENT van de SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ cvba WONEN In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT

IHR TC29012015-RvB05022015 INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Kikvorsstraat 113, 9000 GENT Lange Steenstraat 54, 9000 GENT Brusselsesteenweg 479, 9050 GENT Het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH) legt de regels vast voor het toewijzen en verhuren

Nadere informatie

VR DOC.1537/2BIS

VR DOC.1537/2BIS VR 2016 2312 DOC.1537/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL

SOCIAAL WONEN arro LEUVEN - SWaL Wijgmaalsesteenweg 18, 3020 HERENT Erkend door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder nr. 2360 INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement is een openbaar document waarin de sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN SOCIALE WONING WOONZO cvba Hasseltsesteenweg 28 bus 1 Tel 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 3700 Tongeren e-mail : info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 11.30 u elke maandag en dinsdag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016

INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Cel huisvesting gemeente - OCMW INTERN HUURREGLEMENT SOCIALE WONINGEN OCMW Vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16 februari 2016 Het OCMW treedt op als verhuurder van de sociale woningen.

Nadere informatie