INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING"

Transcriptie

1 INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

2 VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten: Oudenaarde, Zingem, Gavere, Nazareth, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Zwalm, Zottegem, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal, Ronse, Brakel, Lierde en Geraardsbergen. Binnen onze werking bieden we sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen aan. U wenst zich kandidaat te stellen voor een sociale huurwoning? Het is eerst en vooral van belang om na te gaan of u aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden voldoet die op dit ogenblik van toepassing zijn. Daartoe dient u ons alle gevraagde documenten volledig en ondertekend te bezorgen. Op deze manier kunnen we nagaan of u zich kan inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Deze infobrochure probeert u daarbij alvast op weg te helpen. Mocht u nog meer vragen hebben, kan u uiteraard steeds op ons kantoor terecht. Wij helpen u graag verder. Succes! Jeanique Van Den Heede Directeur Stefaan Vercamer Voorzitter

3 UW INSCHRIJVING KAN PAS BEHANDELD WORDEN WANNEER ALLE DOCUMENTEN AANWEZIG ZIJN: Inschrijvingsformulier (volledig ingevuld en ondertekend) Eigendomsverklaring Inkomsten referentiejaar (2011 aanslagjaar 2012) Bewijs van taalvaardigheid Bewijs inburgering (indien van toepassing) Bewijs van echtscheiding of onherstelbare ontwrichting (indien van toepassing) Bezoekregeling kinderen (indien van toepassing) Attest invaliditeit 66%

4 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN: Alle meerderjarige gezinsleden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: Kandidaat moet meerderjarig zijn (uitgezonderd wonen in het kader van ontvoogde minderjarigen of begeleid zelfstandig wonen) Alle gezinsleden dienen ingeschreven te zijn in bevolkings- of vreemdelingenregister (personen die in het wachtregister staan kunnen niet worden ingeschreven) Het gezin mag geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten. Uitzonderingen staan vermeld in het Kaderbesluit Sociale Huur, Art Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag volgende grenzen niet overschrijden: Alleenstaande zonder kinderen ten laste: euro Persoon met een handicap zonder kinderen ten laste: euro Andere: euro euro per persoon ten laste ELKE GEZINSWIJZIGING OF WIJZIGING VAN ADRES DIENT BINNEN DE MAAND GEMELD TE WORDEN! ACTUALISATIE: In elk oneven jaar zullen wij alle kandidaten via een actualisatie vragen naar hun gezinssituatie. Hierin worden de voorwaarden opnieuw bekeken. Het is belangrijk dat u deze actualisatiebrief tijdig aan de Huisvestingsmaatschappij terug bezorgt! SCHRAPPINGSGRONDEN: Uw kandidatuur kan geschrapt worden om volgende redenen: U krijgt een sociale woning toegewezen U voldoet bij de tweejaarlijkse actualisatie niet langer aan de inkomensvoorwaarden U voldoet bij het toewijzen van een woning niet aan de toelatingsvoorwaarden U bent ingeschreven op basis van foutieve verklaringen (bv eigendomsverklaring) Wanneer u ons hier zelf schriftelijk om vraagt Wanneer u een tweede aanbod van een sociale woning weigert Bij het niet invullen van de actualisatiebrief

5 AANPASSEN VAN UW KANDIDATUUR: Wanneer u tijdens uw kandidatuur wijzigingen wil aanbrengen, zoals bvb een gemeente toevoegen of schrappen, kan u dit enkel en alleen op schriftelijk verzoek. Ook een aanpassing van het aantal kamers door bvb geboorte, kan mits voorlegging van de nodige bewijsstukken (uittreksel dienst bevolking). PATRIMONIUM: U kan zich inschrijven voor het volledige patrimonium, ongeacht of u in de gemeente woont. OPGELET: er wordt achtereenvolgens voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die: In de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is In de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is van een gemeente binnen het werkgebied van de verhuurder RATIONELE BEZETTING: U moet zich inschrijven op basis van het aantal gezinsleden. Dit wil zeggen dat een koppel of alleenstaande met 2 kinderen zich inschrijft voor een woning met 3 slaapkamers. Een alleenstaande of koppel zonderkinderen is verplicht zich in te schrijven voor een woning met 1 of 2 slaapkamers. TOEWIJZEN VAN EEN WONING: De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als de inschrijvingsvoorwaarden. De taal- en inburgeringsbereidheid worden opnieuw afgetoetst om na te gaan in welke mate u moeite heeft gedaan om zich te integreren in uw omgeving. Ook personen die later toetreden tot de huurovereenkomst zullen aan deze voorwaarden moeten voldoen. WEIGERING: U heeft het recht om een woning, door ons aangeboden, die voldoet aan uw gezinssamenstelling éénmaal te weigeren zonder gevolg. U behoudt uw positie op de kandidatenlijst. Bij een tweede weigering wordt u geschrapt van de kandidatenlijst. U kan zich wel opnieuw inschrijven, maar dan komt u opnieuw onderaan de wachtlijst.

6 INTERNE MUTATIE: Indien u reeds huurder bent van een sociale woning die door omstandigheden niet meer voldoet aan de rationele bezetting, kan u zich op de wachtlijst inschrijven. U heeft dan een absolute prioriteit om een woning toegewezen te krijgen die is aangepast aan uw gezinssituatie. Indien u hier 2 woningen weigert, kan u opnieuw inschrijven maar verliest u uw absolute voorrang. VERSNELDE TOEWIJZINGEN: Er zijn een aantal doelgroepen die onder strikte voorwaarden versneld een woning kunnen toegewezen krijgen: Daklozen Kwetsbare jongeren Personen met geestelijke gezondheidsproblemen De aanvraag voor deze toewijzing moet gebeuren door een bevoegde welzijnsorganisatie (OCMW, erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen, erkend initiatief beschut wonen, ). Het aantal versnelde toewijzingen is beperkt tot 5% van het gemiddelde aantal toewijzingen van de voorbije 5 jaar. Deze info is allemaal terug te vinden op Uiteraard kan u ook bij ons terecht met al uw vragen.

7 ENKELE BEGRIPPEN: Referentiehuurder: Dit is de persoon die de aanvraag doet. Het is belangrijk op voorhand goed te overleggen wie de aanvraag doet. Dit kan gevolgen hebben voor de wachttijd en voor uw contract. Niet elk gezinslid heeft dezelfde rechten. Eens het contract getekend is, kan de referentiehuurder niet meer worden aangepast. Ontdubbeling van de kandidatuur: Wanneer een koppel tijdens de wachttijd beslist om niet langer samen een aanvraag te doen kan men elk afzonderlijk een aanvraag doen met behoud van datum van inschrijving (en dus positie op de wachtlijst). Rationele bezetting: Dit betekent dat uw gezinssamenstelling de basis vormt van de woning die u wordt toegewezen. Enkele voorbeelden: Koppel of alleenstaande: 1 of 2 slaapkamers Koppel of alleenstaande met 1 kind: 2 slaapkamers Koppel of alleenstaande met 2 kinderen: 3 slaapkamers Koppel of alleenstaande met 3 kinderen: 4 slaapkamers Koppel of alleenstaande met 4 kinderen: 5 slaapkamers Deze rationele bezetting zorgt ervoor dat de situatie in de woningen leefbaar en veilig blijft. Partner: Hier zijn verschillende mogelijkheden: Gehuwden: indien u gehuwd bent dient verder niets ondernomen te worden Wettelijk samenwonend: dit is zo verklaard op de burgerlijke stand van uw gemeente Feitelijk samenwonend: in deze situatie hebt u niets verklaard op de burgerlijke stand. Wij bezorgen u een document dat u dient te ondertekenen.

8 Onherstelbare ontwrichting van het huwelijk: Wanneer gehuwden zich zonder hun partner wensen in te schrijven, hebben wij een bewijs van ontwrichting nodig. Dit kan aan de hand van attesten van een advocaat, proces verbaal van de politie, Op moment van toewijzing is dit echter niet voldoende en dient de echtscheiding uitgesproken te zijn. Omgangsrecht: Dit is de bezoekregeling voor gehuwden in een echtscheidingsprocedure of na uitspraak van de echtscheiding. Wij hebben hiervan een document nodig om te zien wie bij u gedomicilieerd is of er regelmatig verblijft. Dit in het belang van het aantal slaapkamers die wij moeten voorzien. Inkomen: Wij vragen het inkomen op van elke meerderjarige die mee de woning betrekt. Voor kinderen is het zo dat hun inkomen pas wordt meegeteld vanaf het jaar volgend op hun 25 ste verjaardag. Wanneer een kind de woning heeft verlaten en achteraf terug komt inwonen, zal hun inkomen wel meegerekend worden, ongeacht hun leeftijd. Voor inwonende ascendenten telt het inkomen slechts voor de helft mee, tot de leeftijd van 65 jaar. Achteraf wordt met hun inkomen geen rekening meer gehouden. Het inkomen van familieleden tot de tweede graad met een ernstige handicap wordt niet meegerekend.

9 Taalbereidheid: Hiermee dient men aan te tonen dat er een voldoende kennis van het Nederlands is of dat men de bereidheid toont deze taal aan te leren. Dit kan aan de hand van volgende documenten: de persoon behaalt het vereiste niveau van het Nederlands; de persoon heeft deelgenomen aan een cursus Nederlands tweede taal en was minstens 80% aanwezig; de persoon neemt deel aan een cursus Nederlands tweede taal, en hij was tot op het ogenblik van de inschrijving minstens 80% aanwezig of kan nog minstens 80% aanwezig zijn; er is door het huis van het Nederlands een intake afgenomen; de persoon heeft een inburgeringscontract gesloten; de persoon heeft een attest van EVC; de persoon heeft een attest van inburgering; de persoon heeft een vrijstelling voor het vereiste niveau van het Nederlands op basis van een toelatingsproef van een centrum voor basiseducatie, een centrum voor volwassenenonderwijs of van het Huis van het Nederlands; er is voor de persoon een verklaring van uitgeleerdheid door een centrum voor basiseducatie afgelegd. Inburgeringsbereidheid: Wanneer u niet in België bent geboren of geen nationaliteit hebt van de landen van de EU dient u één van onderstaande documenten te bezorgen: een attest van inburgering; een attest van vrijstelling; een attest van EVC; het inburgeringscontract; een attest van aanmelding als vermeld in artikel 10, 2, van het inburgeringsbesluit, uitgereikt door het onthaalbureau; een attest van uitstel van aanmelding als vermeld in artikel 13, 6, tweede lid, van het inburgeringsbesluit; een attest van heraanmelding als vermeld in artikel 2, 3, van het ministerieel besluit van 22 december 2008 tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid; een attest van uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract, vermeld in artikel 13, 6, tweede lid, van het inburgeringsbesluit.

10 Eigendomsvoorwaarde: U mag als sociale huurder geen volle eigendom hebben of volledig vruchtgebruik bezitten. Hierop zijn enkele uitzonderingen: campingverblijf uw huidige woning wordt onteigend en u bewoont de woning zelf uw echtscheiding wordt ingeleid of u gaat de wettelijke samenwoning beëindigen uw woning werd onbewoonbaar of ongeschikt verklaart (maximaal 2 maanden voor de inschrijving) en de ontruiming is noodzakelijk. Een woning waarover u het beheer bent verloren als gevolg van faillietverklaring overeenkomstig artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Vercamer

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT goedgekeurd op Raad van Bestuur 29-04-2008 aangepast goedgekeurd op Raad van Bestuur 02-12-2008, 20-10-2009, 02-09-2010, 06-12-2011, 21-02-2012, 03-04-2012, 11-02-2014, 31-03- 2014

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

de gewestelijke Huursubsidie of het

de gewestelijke Huursubsidie of het de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007

Nadere informatie

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting

Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Werkbundel over Woonbeleid en Sociale Huisvesting Voor de leerkracht Volksvertegenwoordigers kunnen onmogelijk alle beleidsthema s volgen. Daarom verdelen ze binnen hun fractie in het parlement de taken.

Nadere informatie

Sociaal huren/kopen/bouwen. Een overzicht. Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Sociaal huren/kopen/bouwen. Een overzicht. Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Sociaal huren/kopen/bouwen Een overzicht Thematische informatiebrochure. 1e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T

FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T 5 0 V R A G E N OV E R H E T I N T E R N AT I O N A A L F A M I L I A A L R E C H T F A M I L

Nadere informatie

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland

informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland informatie voor woningzoekenden Wonen via RWS in de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland Ramen wassen in Kapelle Inhoudsopgave 1 inleiding... 5 2 De procedure in het kort... 5 3 Uw inschrijving...

Nadere informatie

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt?

Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? Medische kosten van vreemdelingen. Wie betaalt? toelichting bij de procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met de verblijfsstatus versie 09/2009 Het is niet altijd eenvoudig om te weten

Nadere informatie

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs

School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs School- en studietoelagen 2008-2009 basis-, secundair en hoger onderwijs Voor wie? Hoe berekenen? Hoe aanvragen? Voorwoord Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

De aansluiting bij een ziekenfonds

De aansluiting bij een ziekenfonds Versie nr. 1 Laatste update: 14-12-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is een ziekenfonds? 3) Wat verstaan we onder de aansluiting bij een ziekenfonds? 4) Wat verstaan we onder de terugbetaling van

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid Decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid (B.S.8.V.2003) 1 HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen HOOFDSTUK II. - Doelgroep, doel en inhoud van het Vlaamse inburgeringsbeleid

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt

Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt Gezags- en verblijfsco-ouderschap in de praktijk Brochure Centrum voor Advies, Bemiddeling en Begeleiding (CABB) Hasselt maart 2011 Inleiding De laatste jaren is co-ouderschap een veel besproken onderwerp

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013

BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 H-Aar-Scherp BROCHURE LEEGSTAND Versie juni 2013 samenwerking Inhoud 1. Inleiding... 3 2. 3. 4. Leegstand en leegstandsregister... 3 2.1. Wat is leegstand?... 3 2.2. Leegstandsregister... 3 2.3. Uitzonderingen?...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie