INTERN HUURREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN HUURREGLEMENT"

Transcriptie

1 INTERN HUURREGLEMENT Versie 2014 Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR 14 maart 2008, 6 februari 2009, het optimalisatiebesluit van november 2011 en het besluit van de Vlaamse Regering van 04/10/2013 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode. Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9 bus Heusden- Zolder Tel: 011/ Fax: 011/ Website: IBAN: BE Ondernemingsnummer: Vzw-nr.:

2 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 2 van 37

3 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 3 van 37 ALGEMEEN 1 Dit intern huurreglement is een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het optimalisatiebesluit van november 2011, waarin het Svk minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen, of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen. U heeft zich aangemeld bij het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw. Dit Sociaal Verhuurkantoor is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), dat door de Vlaamse Regering erkend en gesubsidieerd wordt. Dit zijn de officiële, juridische gegevens van het Svpwl vzw: Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9/21, 3550 Heusden-Zolder Tel: 011/ of 85 Fax: 011/ Website: IBAN: BE Vzw-nummer: Ondernemingsnummer: In het eerste deel van het intern huurreglement. we schetsen hierin de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor kandidaat-huurders die zich aanmelden bij het Svpwl vzw. In het tweede deel van het intern huurreglement schetsen we de voorwaarden, verwachtingen en werkwijze voor de huurders van het SVK. 1 een openbaar document ter uitvoering van de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode waarin de verhuurder minimaal de concrete regels die een verdere invulling vereisen of op basis waarvan keuzes moeten worden gemaakt, vastlegt en waarin in voorkomend geval de specifieke toewijzingsregels ter uitvoering van artikel 25 tot en met 29 worden opgenomen.

4 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 4 van 37 INHOUDSOPGAVE DEEL I: KANDIDAAT-HUURDERS 1. De inschrijvingsvoorwaarden Inleiding Voorwaarde van meerderjarigheid Inkomensvoorwaarde Eigendomsvoorwaarde Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister Taal & inburgering Deze en de andere gegevens Uitzondering inkomensgrenzen en eigendomsvoorwaarden bij een echtscheiding 8 2. De inschrijvingsprocedure Inleiding Het inschrijvingsregister Gezinsgrootte en rationele bezetting Woonwensen Wijzigingen doorgeven! Schrappen uit het inschrijvingsregister Inschrijvingsbewijs De toewijsvoorwaarden Inleiding De gezinssamenstelling Het inkomen Eigendom Taal(bereidheid) & inburgering Kandidatuur in wacht zetten De toewijsregels Inleiding De rationele bezetting Absolute prioriteiten Gewogen prioriteiten: het SVK- puntensysteem Chronologie Aanbod van een woning Het weigeren van een aanbod Verhaal tegen een toewijzing De toewijzing Individuele afwijkingen Inleiding Afwijking op de inschrijvingsvoorwaarden Afwijking op de toewijzingsregels Individuele afwijking; versnelde toegang Toewijzing enkel met bijkomende voorwaarden 15

5 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 5 van De nodige documenten Inleiding Het svk zal een aantal gegevens opvragen Gegevens te verstrekken door de kandidaat-huurder Wet op de privacy 16 DEEL II: HUURDERS 1. De huurder of onderhuurder Anderen Verhaal bij weigering tot toetreding Huurdersverplichtingen Verhuurderverplichtingen De huurder of onderhuurder Algemeen Model-onderhuurcontract De Huurwaarborg De Plaatsbeschrijving Het Bewonersreglement Het einde van de huurovereenkomst Communicatie met het Svk Bijlagen Aanmeldingspunten Svpwl vzw Binnen te brengen bewijsstukken Inkomensgrenzen Taal- en inburgeringsvoorwaarden Rationele bezetting - subsidiëring SVK Het Svk- puntensysteem De klachtenprocedure en het verhaalrecht 23

6 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 6 van 37 INTERN HUURREGLEMENT DEEL I: KANDIDAAT-HUURDERS

7 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 7 van De inschrijvingsvoorwaarden 1.0. Inleiding Iedere natuurlijke persoon die aan de onderstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan zich kandidaat stellen bij het Sociaal Verhuurkantoor. Deze voorwaarden moeten wel gestaafd worden met bewijsstukken. De kandidaat-huurder verklaart zich akkoord met de administratieve 2 manier van werken, die het SVK moet volgen. De kandidaat-huurder is ook bereid alle persoonlijke gegevens (ook van de gezinsleden) ter beschikking te stellen die daartoe nodig zijn Voorwaarde van meerderjarigheid Op het moment van de inschrijving moet de kandidaat-woningzoeker meerderjarig zijn. Een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst kan zich ook inschrijven. Bewijsstukken: attest gezinssamenstelling met rijksregisternummers, attest van woonst met historiek, attest begeleidende dienst in het geval van minderjarigheid, attest van verlengde minderjarigheid, 1.2. Inkomensvoorwaarde Het netto-belastbaar inkomen van de kandidaat-huurder en zijn gezinsleden (van 3 jaar geleden) mag de inkomensgrenzen niet overschrijden. Dit bedrag varieert naar gelang je gezinstoestand: alleenstaande personen zonder personen ten laste, alleenstaande gehandicapten, alle anderen. Voor een alleenstaande persoon met een handicap mag het inkomen bijvoorbeeld hoger zijn. Voor de anderen stijgt de inkomensgrens afhankelijk van het aantal personen ten laste. Kinderen die niet bij je zijn gedomicilieerd of waarvoor je geen kindergeld ontvangt, maar die wel op regelmatige basis bij je verblijven, worden ook aanzien als persoon ten laste. Je vindt de actuele inkomensgrenzen in bijlage (Inkomensgrenzen). Bewijsstuk: Aanslagbiljet personenbelasting van 3 jaar terug Uitzonderingen op de inkomensvoorwaarde: - in het puntensysteem houdt het SVK ook rekening met je actueel besteedbaar inkomen (zie bijlage: Actueel besteedbaar inkomen). - Er zijn algemene afwijkingen voor wie geen inkomen had 3 jaar geleden of van wie het inkomen toen te hoog lag en ondertussen is gedaald. - Het SVK kan ook kiezen voor een individuele afwijking toe te staan voor wie in collectieve schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer is. - Tenslotte wordt er ook een uitzondering gemaakt voor wie aan het scheiden is, zijn wettelijke samenwoonst wil beëindigen of in uitzonderlijke gevallen voor wie kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Deze persoon wordt aanzien als alleenstaande, het inkomen van de partner wordt niet mee in rekening gebracht. Maar let op: tegen dat een woning vrijkomt moet de scheiding ingeleid zijn. Het SVK moet dit wel motiveren en staven Eigendomsvoorwaarde Bij inschrijving mag een kandidaat-huurder, noch één van zijn gezinsleden, geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom, of volledig in vruchtgebruik hebben (in binnen- of buitenland) op het moment van inschrijving. De eigendomsvoorwaarde slaat op het volledige én volle eigendomsrecht of het volledige vruchtgebruik. Medeeigendom vormt dus geen bezwaar. Bovendien moet men de woning in volle eigendom hebben. Wie bijvoorbeeld een woning geërfd heeft waarbij de weduwe het vruchtgebruik heeft, komt ook in aanmerking. Men beschikt in dat geval immers niet over het volle eigendomsrecht maar slechts over de naakte eigendom. Bewijsstukken: Formulier B: Verklaring op erewoord controle op eigendomsvoorwaarde (Indien bij toewijzing het formulier B ouder is dan 6 maanden, moet men deze verklaring opnieuw laten tekenen en de controle opnieuw uitvoeren), Verklaring op eer (Svpwl): geen eigendom Uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde: - als de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is (vb. campingverblijf) - als de woning waar je nu woont, in het Vlaamse Gewest gelegen is en binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan ligt. 2 Het sociaal verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw moet het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode toepassen. Dit Besluit stond in het Belgische Staatsblad op 7 december 2007 en werd geactualiseerd op 14 maart 2008, deze veranderingen stonden in het Belgische Staatsblad van 17 maart Het wordt verder in de tekst kaderbesluit sociale huur genoemd.

8 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 8 van 37 - als je huwelijk onherstelbaar ontwricht is en je samen met je partner een woning bezit. Maar let op: tegen dat het SVK je een woning aanbiedt moet de scheiding ingeleid zijn. - de woning gelegen in het Vlaamse Gewest, maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en de ontruiming is noodzakelijk. - je fysiek gehandicapt bent en je woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, is niet aangepast. - je gehandicapt bent en ingeschreven bent voor een ADL-woning. - je het beheer over je woning bent verloren ten gevolge van een faillietverklaring In deze situaties maken we wel een aantal afspraken op het moment dat je van het SVK een woning krijgt aangeboden. Maar daarover verder meer. Opmerking bij eigendom bij echtscheiding: Bij de inschrijving wordt de persoon die een echtscheidingsprocedure heeft ingeleid, of die een wettelijke samenwoning gaat beëindigen, beschouwd als alleenstaande, maar op het moment van toelating (toewijzing) moet de echtscheiding of beëindiging van wettelijke samenwoning een feit zijn, zo niet wordt die persoon samen met zijn toekomstige ex-partner als gezin beschouwd. Het Svpwl vzw kan echter beslissen om echtgenoten die kunnen aantonen dat hun huwelijk onherstelbaar ontwricht is, niet als gezinsleden te beschouwen en dit zowel voor de inschrijving als voor de toewijzing. Hiervoor moeten geloofwaardige bewijstukken worden aangebracht Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister De woningzoekende en zijn gezinsleden moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, anders kan het SVK ze niet inschrijven. In het bevolkingsregister vind je ook het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister. Wie nog in het wachtregister staat, kan zich dus niet langer inschrijven. Ook wie ambtelijk geschrapt is, kan zich niet inschrijven. In sommige gevallen kan men zich hiervoor wenden tot het OCMW om een referentieadres aan te vragen. Je kan ook je referentieadres bij familie of vrienden zetten. Dan kan je je wel weer inschrijven. Bewijsstukken: attest gezinssamenstelling met rijksregisternummers, attest van woonst met historiek, 1.5. Taal & inburgering Van de verplichte inburgeraar wordt verwacht dat hij bereid is in te burgeren. Ben je geen verplichte inburgeraar, dan moet je voldoen aan de taalvoorwaarde. Dat betekent dat je moet aantonen dat je Nederlands hebt geleerd of bereid bent om het te leren. Op welke manier het SVK nagaat of je moet voldoen aan de taal-of de inburgeringsvoorwaarde en op welke manier je dit kan staven, vind je in bijlage: Taal en Inburgeringsvoorwaarde. De diploma s, getuigschriften en bewijsstukken die hiervoor nodig zijn worden opgesomd in artikel 4 van het kaderbesluit sociale huur. Dit artikel vermeldt ook de uitzonderingen op deze regels. Zie bijlage: Taal-en inburgeringsvoorwaarden. Wanneer moet je niet voldoen aan de taalvoorwaarde: - als je gezondheidstoestand het blijvend onmogelijk maakt om taallessen te volgen (aan te tonen met een medisch attest) - je kan hiervan ook tijdelijk vrijgesteld worden als je om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen niet kan deelnemen aan de taallessen Deze en de andere gegevens Tijdens het inschrijvingsmoment vragen we je ook andere gegevens, zoals je huidig inkomen en hoe dringend je een woning nodig hebt. We hebben deze gegevens nodig om de toewijzingsvolgorde te bepalen. En voor dit alles hebben we bewijsstukken nodig. Weet dat: - we voor de hier opgesomde inschrijvingsvoorwaarden de nodige bewijsstukken moeten hebben, alvorens we je op de wachtlijst (inschrijvingsregister) kunnen plaatsen, - je sommige bewijsstukken zelf moet bezorgen, maar we zullen zoveel mogelijk trachten deze stukken rechtstreeks op te vragen, - we voor de toewijzingselementen uitzonderlijk kunnen werken met een verklaring op eer, maar dat we bij de toewijzing van de woning effectief de nodige bewijsstukken moeten hebben Uitzondering inkomensgrenzen en eigendomsvoorwaarden bij een echtscheiding Voor de toepassing van de inkomensgrenzen en de eigendomsvoorwaarden past het svk een uitzondering toe in geval van echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoonst. Echtgenoten of samenwonenden worden als aparte kandidaten behandeld en niet als gezinsleden beschouwd, indien de echtscheiding werd ingeleid overeenkomstig artikel 1254 of 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, of indien het gaat om wettelijk samenwonenden die hun wettelijke samenwoning gaan beëindigen. De echtgenoten en samenwonenden moeten wel aantonen dat hun huwelijk of samenwoonst onherstelbaar ontwricht is.

9 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 9 van 37 Bewijsstukken: Sociaal verslag van het OCMW, brief van de notaris over de verkoop van het onroerend goed, brief van een advocaat die de juridische stappen begeleidt, verslag van het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Proces-verbaal van de politie, 2. De inschrijvingsprocedure 2.1. Inleiding De kandidaat-huurder meldt zich aan bij het OCMW van zijn gemeente om zich in te schrijven. Indien de kandidaat in een gemeente woont waar het SVPWL niet vertegenwoordigd is, meldt hij zich aan op het centraal aanspreekpunt (zie bijlage: Aanmeldingspunten Svpwl). Het inschrijvingsformulier wordt samen met de kandidaat-huurder volledig ingevuld. Hierbij worden gegevens met betrekking tot zijn gezinssamenstelling, inkomen, eigendom en huidige situatie opgevraagd. Ook worden de woonvoorkeuren van de kandidaat ingevuld. Na het invullen van het inschrijvingsformulier, wordt er een lijst met binnen te brengen bewijsstukken (zie bijlage: Binnen te brengen bewijsstukken) meegegeven. Pas nadat de kandidaat-huurder alle bewijsstukken bezorgd heeft aan het svk, wordt hij ingegeven in het registratieprogramma en komt hij op de wachtlijst te staan. De kandidaat ontvangt dan een inschrijvingsnummer en een inschrijvingsbewijs. Na de inschrijving moet iedere wijziging in de gezinssamenstelling of het adres van de kandidaat binnen één maand na wijziging worden bekendgemaakt aan het Svk Het inschrijvingsregister Het inschrijvingsregister Is de lijst van de rechtmatig 3 ingeschreven kandidaat-huurders in volgorde van inschrijving. Deze lijst kan geraadpleegd en gecontroleerd worden (de anonieme versie) door de kandidaat-huurder. Enkel kandidaten die in het inschrijvingsregister staan, worden uitgenodigd voor een woning. Elk oneven jaar wordt deze lijst geactualiseerd: de nieuwe gegevens van de kandidaten worden aangepast. De kandidaat zal dan worden uitgenodigd om zijn gegevens en deze van zijn gezinsleden aan te passen. Bij inschrijving krijg je een nummer in het inschrijvingsregister. Wie zich samen inschrijft, krijgt ook samen één nummer. Maar het kan natuurlijk dat jullie na verloop van tijd toch niet meer samen kandidaat zijn. Dan gebeurt het volgende: - De referentiehuurder (zoals bepaald bij de start van de inschrijving) behoudt de inschrijving en ook de datum. - De partner krijgt een nieuwe inschrijving, maar wel met behoud van de datum. - Andere kandidaten (bv: kinderen of ouders) krijgen een nieuwe inschrijving met een nieuwe datum De elektronische versie van het anonieme register is tijdens de kantooruren raadpleegbaar. Kandidaten kunnen zich hiervoor wenden tot het centraal aanspreekpunt (zie bijlage: Aanmeldingspunten). De verwerking van persoonlijke gegevens is onderworpen aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gegevens worden door het Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw verwerkt in een bestand, dat alleen wordt aangewend om te voldoen aan de verplichtingen vastgelegd in het Kaderbesluit sociale huur. Deze gegevens zijn controleerbaar, verifieerbaar en liggen ter inzage in het kantoor van SVPWL Gezinsgrootte en rationele bezetting Er wordt ook gekeken naar de rationele bezetting van de woning. Dit is de gezinsgrootte die het best past bij die woning. Om de woninggrootte te bepalen, heeft het SVK een aantal normen vastgelegd (zie bijlage: Rationele bezetting). Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen in het gezin en de fysieke toestand van deze personen. Met uitzondering van de inwonende minderjarigen moeten allen voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Bij het bepalen van de rationele bezetting wordt er niet alleen rekening gehouden met de permanente bewoners, maar is er ook ruimte voorzien voor kinderen die niet permanent in de woning zullen verblijven, zoals kinderen met bezoekrecht. Tenzij men het svk uitdrukkelijk vraagt dit niet te doen. Het Svk heeft een lijst opgemaakt van al haar woningen met de minimale en de maximale bezetting. Hierop staat ook vermeld welke woningen prioritair toegewezen worden aan de doelgroep voor de levenslange huursubsidie. De lijst kan opgevraagd worden op het SVK-secretariaat. De SVK-medewerkers kunnen je perfect vertellen voor welke woningen je in aanmerking komt. Als je een gezinshereniging hebt aangevraagd of wil aanvragen, moet je dit bij de inschrijving meedelen. Het SVK zal je dan ook vragen naar de gegevens van de leden van je gezin die nu nog in het buitenland verblijven. Voorlopig 3 Exacte gezinssamenstelling op ogenblik van de inschrijving, ook de gegevens van gezinsleden in het buitenland waarvoor een aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend of zal worden ingediend. Wijzigingen in de gezinssamenstelling of het adres moeten binnen de maand doorgegeven worden.

10 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 10 van 37 zal je echter worden ingeschreven voor een woning die voldoet aan je huidige gezinsgrootte in België. Als de gezinshereniging plaatsvindt, kan je je opnieuw inschrijven voor een grotere woning Woonwensen Tijdens de inschrijving krijg je de kans om je wensen m.b.t. het type woning, de ligging en de maximale huurprijs kenbaar te maken. Dit houdt in dat je enkel zal worden uitgenodigd voor die woningen die voldoen aan je wensen. Maar let op: hoe hoger je eisen, hoe langer het kan duren voor het SVK je een geschikte woning kan aanbieden. De SVK-medewerker zal je helpen een keuze te maken. Bij een toewijzing wordt de kandidaat wordt dan later uitgenodigd voor die woningen die hij opgegeven heeft tijdens de inschrijving. Hoe hoger de eisen of hoe beperkter de keuzes, hoe langer het kan duren vooraleer het SVK een geschikte woning kan aanbieden. Bij een te beperkte keuze wordt het voor het SVK onmogelijk een geschikte woning toe te wijzen. Het SVK heeft dan ook het recht die voorkeur te weigeren en de kandidaat sterk aan te raden zijn keuzes uit te breiden. Als de kandidaat het daar niet mee eens is, kan hij deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. (zie bijlage: Klachtenprocedure en verhaalrecht) Indien een kandidaat later zijn woonwensen wil veranderen, kan dit door de verklaring Aanpassing woonvoorkeur in te vullen. Als er een gegronde reden is om de woonwensen aan te passen, zal het SVK ze op elk moment aanpassen. Als je immers tweemaal een woning weigert die voldoet aan je woonwensen, worden er gedurende één jaar 3 punten afgetrokken. Daarom geeft het SVK je de mogelijkheid om je woonwensen te wijzigen Wijzigingen doorgeven! Om goed te kunnen toewijzen, moet het SVK je situatie kennen, én op de hoogte worden gebracht als er iets verandert. Het SVK geeft immers voorrang aan degene met een laag inkomen en een hoge huisvestingsnood. En je situatie kan veranderen. Sommige gegevens kunnen we opzoeken, anderen niet. Daarom verwachten we dat je elke adreswijziging en wijziging in je gezinstoestand binnen de maand meldt aan het SVK. Ook wijzigingen zoals je actuele inkomen, of als de verhuis meer of minder dringend wordt, meld je best zo snel mogelijk. Dit zou mogelijks de toewijzing van een woning kunnen bespoedigen, of latere frustraties vermijden. Elk oneven jaar zal het SVK nagaan of de kandidaten die op de wachtlijst staan, nog voldoen aan de voorwaarden. Op dat moment zal het bij alle kandidaat-huurders opnieuw naar het inkomen vragen. We zullen dit niet doen bij kandidaat-huurders die minder dan 12 maanden op de wachtlijst staan of van wie we de gegevens in het afgelopen jaar nog actualiseerden n.a.v. een toewijzing. Daarnaast zal het Svk de elementen voor de toewijzing (actueel inkomen, herhuisvestingsnood, ) opvragen. We zullen dit niet doen bij kandidaat-huurders waarvan de gegevens minder dan 6 maanden daarvoor werden geactualiseerd. Deze actualisatie vindt bij elke toewijzing plaats Schrappen uit het inschrijvingsregister De kandidaat-huurder wordt uit het register geschrapt in onderstaande gevallen: 1. De kandidaat aanvaardt een aangeboden woning en ondertekent een huurcontract bij het SVK. 2. De kandidaat voldoet niet meer aan de inschrijvingsvoorwaarden. 3. Bij het actualiseren van het inschrijvingsregister voldoet de kandidaat niet meer aan de inkomensvoorwaarden. 4. als bij de controle van de toelatingsvoorwaarden bij een aanbod van een woning blijkt dat de kandidaathuurder niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor zover de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot de toewijzing van de woning (zie: toewijsreglement). 5. De kandidaat verstrekt met opzet onjuiste of onvolledige gegevens of legt moedwillig valse verklaringen af. 6. De kandidaat wenst zelf geen kandidaat meer te zijn (dit moet schriftelijk bevestigd worden via de Verklaring schrapping op eigen vraag ) 7. Als de kandidaat niet of niet tijdig reageert op een schriftelijke vraag van het SVK tot actualisatie van zijn gegevens. Het SVK geeft de kandidaat minimum een maand de tijd, te rekenen vanaf de postdatum van de brief om op deze brief te reageren. Daarna wordt er een herinneringsbrief gestuurd en heeft de kandidaat nogmaals minstens 15 dagen, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, om de gevraagde gegevens te bezorgen. Als de kandidaat dan nog steeds niet heeft gereageerd, gaat het SVK er vanuit dat hij niet meer geïnteresseerd is in een woning. 8. als de brief die het SVK stuurde voor actualisatie van de gegevens van de kandidaat of voor het aanbieden van een woning, onbestelbaar terugkeert. Dit kan alleen maar als de brief is verstuurd naar het laatst bekende adres in het rijksregister of naar het adres dat de kandidaat uitdrukkelijk heeft opgegeven om post naar te verzenden. 9. als de kandidaat twee maal niet reageert op een aanbod dat aan zijn woonwensen voldoet. Nadat hij één keer niet heeft gereageerd, zal het SVK hem gedurende 3 maanden geen woning aanbieden, tenzij hij zelf aanduidt bij een aanbod om dit niet te doen. Het SVK moet de kandidaat wel telkens minimum 15 kalenderdagen geven, te rekenen vanaf de postdatum van de brief, om te reageren en de kandidaat uitdrukkelijk te waarschuwen dat hij mogelijk geschrapt wordt.

11 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 11 van De kandidaat daagt 2 keer zonder zwaarwichtige reden niet op na een uitnodiging om een woning te komen bekijken. 11. De kandidaat deelt niet tijdig de wijziging in gezinssamenstelling of adres mee. Zelfs als je twee maal niet reageert, kan het SVK afzien van de mogelijke schrapping, als je hier tenminste een grondige reden voor hebt. Het SVK moet dan natuurlijk wel weten waarom je op dit moment een bepaalde woning niet kan of wil aanvaarden. Als je denkt dat je een gegronde reden hiervoor hebt, maak die dan zeker kenbaar aan het SVK, op die manier kan je misschien toch ingeschreven blijven. Als je geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister en nog steeds of opnieuw voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, heb je altijd het recht om je opnieuw in te schrijven. Je krijgt dan een nieuw inschrijvingsnummer (en datum). Als je geschrapt wordt en je kan je niet vinden in deze beslissing, raden we je aan om dit te bespreken met de SVKmedewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief niet mocht worden geschrapt, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht (zie bijlage: Klachtenprocedure en Verhaalrecht) Inschrijvingsbewijs Na de inschrijving krijg je een inschrijvingsbewijs. Dit vermeldt onder meer je inschrijvingsdatum, inschrijvingsnummer, de woonwensen die je hebt opgegeven,... In voorkomende situatie vind je ook een overzicht van de nodige bewijsstukken die nog ontbreken om je de toewijzingspunten waar je recht op hebt, toe te kunnen kennen. Het Intern Huurreglement kan opgevraagd worden op het Svk-secretariaat. Een elektronische versie ervan kan afgehaald worden op de website: (onder Praktische Info ). 3. De toewijsvoorwaarden 3.0. Inleiding Wat als er een woning vrijkomt? Wie ingeschreven is op de wachtlijst en in aanmerking komt voor deze woning, moet nog steeds voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Die worden bij toelating opnieuw getoetst. In een aantal gevallen zijn de voorwaarden bij toelating net iets strenger dan bij inschrijving. Het SVK gaat dus aan de hand van gelijkaardige documenten na of de kandidaat nog steeds voldoet aan die voorwaarden. Ook de toewijzingselementen worden dan geactualiseerd. Op dit ogenblik moet de kandidaat-huurder dit kunnen staven met de juiste attesten en documenten. Indien hij bij inschrijving gebruik heeft gemaakt van verklaringen op eer, zijn deze bij toewijzing niet voldoende om de toewijzingsvolgorde te kunnen bepalen De gezinssamenstelling De gezinssamenstelling wordt opnieuw nagegaan via een uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister Het inkomen Bij een toewijzing moet de kandidaat-huurder nog steeds voldoen aan de inkomensvoorwaarde. We bekijken dan het inkomen van 3 jaar terug (zie bijlage: Inkomensgrenzen). Het actueel besteedbaar inkomen wordt berekend (het gemiddelde inkomen van de laatste 6 maanden, zie bijlage: Het Actueel besteedbaar inkomen). Het belangrijkste verschil zit bij mensen die tijdens de inschrijving in een echtscheiding waren. In principe moet hun echtscheiding bij toelating afgerond zijn. Zo niet, worden beide partners terug aanzien als gezin en moeten ze samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (ook al zal één van beiden de woning nooit betrekken). Als de echtscheiding echter nog niet achter de rug is (of zelfs nog niet is ingezet), maar de kandidaat kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is, of dat de echtscheiding om grondige redenen nog niet is opgestart, kan het SVK beslissen om in uitzonderlijke gevallen de kandidaat toch als alleenstaande te beschouwen. Dan wordt er bij toelating geen rekening gehouden met het inkomen van de toekomstige ex-partner Eigendom Wie wil toegelaten worden tot een SVK-woning, mag geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of vruchtgebruik hebben. Indien bij de toewijzing het formulier B ouder is dan 6 maanden, moet men deze verklaring opnieuw opmaken en de controle opnieuw uitvoeren. Bewijsstukken: brief van de notaris over de verkoop van het onroerend goed, bewijs van bankbeslag, vonnis van vrederechter over de verdeling van de goederen bij echtscheiding, brief van de advocaat in verband met de bestemming van het goed.

12 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 12 van 37 Bij inschrijving konden een aantal mensen aanspraak maken op een afwijking. (omdat hun woning werd onteigend, ongeschikt of onbewoonbaar was, onaangepast,...). Wie in die situatie verkeert, moet uiterlijk één jaar na de toewijzing zijn woning hebben vervreemd of verkocht. Let op: Bij de inschrijving werd een uitzondering gemaakt voor de woningzoekende waarvan het huwelijk onherstelbaar ontwricht is. Als bij toewijzing de echtscheiding niet werd ingeleid, zal rekening worden gehouden met het bezit van de (gezamenlijke) woning. (Tenzij de kandidaat kan bewijzen dat de echtscheiding vanwege gegronde redenen nog niet is opgestart). Resultaat is dat de kandidaat geschrapt wordt uit het inschrijvingsregister, omdat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. In uitzonderlijke gevallen, als de kandidaat kan aantonen dat zijn huwelijk onherstelbaar ontwricht is, kan het SVK beslissen de kandidaat toch als alleenstaande te beschouwen en ook zo te toetsen aan de eigendomsvoorwaarde Taal(bereidheid) & inburgering Als een woning vrijkomt wordt voor een aantal kandidaten die bovenaan op de wachtlijst staan opnieuw nagegaan of ze nog steeds voldoen aan de voorwaarde van taalbereidheid. Dit geldt voor iedereen die bij inschrijving geen attest heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij het vooropgestelde niveau Nederlands al behaald heeft. Een zelfde verhaal voor de inburgeringsbereidheid: bij een toewijzing wordt opnieuw nagegaan of de mogelijke kandidaten nog steeds voldoen aan de voorwaarde van inburgeringsbereidheid. Dit geldt voor verplichte inburgeraars die bij inschrijving nog geen inburgeringsattest hebben voorgelegd. Op welke manier het Svk nagaat of je moet voldoen aan de taal- of inburgeringsvoorwaarde en op welke manier je dit kan staven, vind je terug in bijlage: Taal- en inburgeringsvoorwaarde Kandidatuur in wacht zetten Als je wordt uitgenodigd voor een vrijkomende woning, verwachten we steeds een reactie, en dit binnen de termijn die in de uitnodiging staat. Anders word je mogelijks geschrapt uit het inschrijvingsregister. Je kan het SVK vragen je kandidatuur in wacht te zetten, dit betekent dat het Svk een bepaalde periode wacht om je uit te nodigen voor een huurcontract. Dit betekent dat je gedurende een afgesproken termijn niet wordt uitgenodigd voor een vrijkomende woning. Maar let op: ook daarna is het niet zeker dat we je snel een woning kunnen aanbieden. Als je deze mogelijkheid wil gebruiken, raden we je aan dit te overleggen met het SVK. Sowieso verwacht het SVK een gegronde reden van je: - de gezinshereniging heeft nog niet plaatsgevonden en de kandidaat kiest ervoor om maar één keer te verhuizen, - het huidige huurcontract kan niet kan worden beëindigd (omdat de te betalen schadevergoeding te groot is) en de kandidaat kan pas later verhuizen. - de kandidaat ligt in het ziekenhuis, of verblijft in een instelling, De toewijsregels 4.0. Inleiding De toewijsregels bepalen bij het vrijkomen van een SVK-woning, welke kandidaat-huurder eerst in aanmerking komt voor de woning. De kandidaten moeten eerst voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Van de mogelijke kandidaten worden dan eerst de toewijzingselementen gecontroleerd. Op dit ogenblik moet je dit kunnen staven met de juiste attesten en documenten. Indien je bij inschrijving een verklaring op eer hebt gebruikt, zijn deze bij toewijzing niet voldoende om de toewijzingsvolgorde te kunnen bepalen. Daarna vindt er een toets plaats op de rationele bezetting (woninggrootte). Dan worden de overblijvende kandidaten in een volgorde geplaatst, eerst degene die beroep kunnen doen op een absolute voorrang, gevolgd door een rangorde op basis van hun maatschappelijke kwetsbaarheid. Hiervoor gebruiken de SVK s een uniek wegingssysteem: het SVK-puntensysteem. Let op: dit wegingssysteem vertrekt van de meest actuele situatie. Het kan zijn dat je vandaag nog even kan wachten op een woning, maar morgen op straat staat. Of dat je vandaag beschikt over een redelijk inkomen, maar morgen werkloos valt. In beide situaties zal je puntenaantal (en dus je kans op een woning) stijgen. Het is daarom belangrijk dat als je situatie wijzigt, je dit onmiddellijk aan het SVK meldt.

13 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 13 van 37 Het toewijssysteem bestaat uit 4 stappen, die in volgorde afgehandeld worden De rationele bezetting De rationele bezetting 4 is het eerste element om een woning te kunnen toewijzen. Op basis van je gezinsgrootte wordt bepaald over welke ruimten een woning minimaal moet beschikken en hoe groot deze ruimten moeten zijn. Om de woninggrootte te bepalen, heeft het SVK ook een aantal normen vastgelegd (zie bijlage: Rationele bezetting). Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen in het gezin en de fysieke toestand van deze personen. Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt niet alleen rekening gehouden met de kinderen die permanent in de woning wonen, maar ook met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor je het co-ouderschap of een bezoekrecht hebt. Je kan als kandidaat-huurder ook beslissen om het recht op die extra ruimte niet op te eisen Absolute prioriteiten Je wordt bij voorrang uitgenodigd om de woongelegenheid te komen bezichtigen als je valt onder de wettelijk vastgelegde voorrangsregels: 1. Een kandidaat brengt zelf een geschikte woning aan, aangepast aan zijn gezinssamenstelling en in voorkomend geval aan zijn lichamelijke gesteldheid of die van één of meerder leden van zijn gezin. Het SVK kan de woning wel weigeren wegens de contractvoorwaarden, de kwaliteit of het comfort van de woning. 2. Die een fysieke handicap heeft of van wie een gezinslid gehandicapt is. Die kandidaat krijgt voorrang op die woning die aangepast is aan de huisvesting van gehandicapten. 3. Die een verhaal heeft ingediend tegen een beslissing van het SVK (over het niet toelaten tot een woning), en die gelijk heeft gekregen. 4. Die naar aanleiding van grote renovatiewerken moet worden herhuisvest, en het SVK aan zijn SVK-woning deze werken uitvoert of laat uitvoeren. Als je recht hebt op een absolute prioriteit, maar je ziet de aangeboden woning toch niet zitten, kan je één keer weigeren. Je behoudt dan je recht op een absolute prioriteit. Als je de volgende woning ook niet ziet zitten, verlies je je recht op de absolute prioriteit en zullen vervolgens 3 minpunten worden toegekend Gewogen prioriteiten: het SVK- puntensysteem In een derde fase wordt het SVK-puntensysteem toegepast (zie bijlage: SVK-puntensysteem). Het SVK hanteert een puntensysteem waarbij een aantal categorieën worden onderscheiden. Voor elke categorie kan je een aantal punten scoren. Binnen iedere categorie geldt enkel de hoogste puntenscore die op je van toepassing is. De kandidaat-huurder die het hoogste puntentotaal realiseert, komt eerst aan de beurt. We onderscheiden 6 Categorieën in het puntensysteem. 1. Het Actueel Besteedbaar Inkomen je werkelijke inkomen en van alle andere personen die met je in de woning trekken of zullen trekken, op het ogenblik van toewijzing. Voor kinderen jonger dan 25 jaar en inwonende ouders of grootouders gelden speciale regels. (maximaal 20 punten, minimum 5). Zie bijlage: Actueel besteedbaar inkomen 2. Woonnood er wordt een inschatting gemaakt hoe dringend je een woning nodig hebt. Zo worden er bijvoorbeeld meer punten toegekend aan mensen die dakloos zijn of die onmiddellijk een onbewoonbaar verklaarde woning moeten verlaten. (maximum 20 punten, minimum 0 punten). Er zijn verschillende categorieën waarop een kandidaat punten toegekend kan krijgen. 3. Het aantal kinderen ten laste Bijkomend krijgt de kandidaat 1 punt per kind ten laste, met een maximum van 6 punten. Kinderlast: kinderen waarvoor je de zorg opneemt, inclusief kinderen die geplaatst zijn of waarvoor je coouderschap of een bezoekrecht hebt en die dus niet permanent in de woning zullen verblijven. 4. Anciënniteit Een kandidaat krijgt per jaar dat hij is ingeschreven bij het Svk, 1 punt, met een maximum van 3 punten. 5. Interne mutatie een huurder van het SVK die wil verhuizen naar een andere SVK woning krijgt een aantal punten toegekend. (maximum 17 punten) 6. Inwoner van de gemeente Dit is de zogenaamde verblijfsprioriteit. De kandidaat moet ten minste één jaar in de gemeente wonen, er verblijven of er tenminste één jaar verbleven hebben in de periode van 3 jaar voor de uitnodiging. Wordt ook 4 Bij het beoordelen van de rationele bezetting wordt rekening gehouden met kinderen die geplaatst zijn of waarvoor de kandidaat-huurder een co-ouderschap of een omgangsrecht heeft en die daardoor niet permanent in de woning zullen verblijven. De kandidaat-huurder kan schriftelijk verzaken aan de toepassing van dit recht. Hij kan de verzaking aan dit recht op elk ogenblik herroepen. Als de gezinshereniging, vermeld in artikel 10, derde lid, nog niet heeft plaatsgevonden op het ogenblik dat een woning die aangepast is aan die gezinshereniging zou kunnen worden toegewezen, wordt aan de kandidaat-huurder een woning die aan zijn huidige gezinssamenstelling en fysieke toestand aangepast is, toegewezen met inachtneming van de voorrangsregels vermeld in artikel 19 en 21 van het kaderbesluit sociale huur.

14 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 14 van 37 als verblijven beschouwd: mensen die een nauwe band hebben met de gemeente; er geboren en getogen zijn; er ouders, familieleden of verwanten wonen hebben. (maximum 6 punten). Tenslotte kan je puntenaantal ook verminderd worden. Als je 2 keer zonder goede reden een woning weigert die voldoet aan je woonwensen, wordt je puntenaantal gedurende een jaar met 3 punten verminderd. Je kan een aanbod weigeren, indien je hier gegronde redenen voor hebt. Het SVK zal hierover oordelen. Indien het SVK jouw redenen ongegrond vindt en je bent het hier niet mee eens, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen volgend op de melding van de beslissing. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in bijlage Chronologie Bij gelijkheid van punten, geldt de datum van inschrijving: de kandidaat die het langst in het register is ingeschreven, wordt dan uitgenodigd om het onderhuurcontract af te sluiten Aanbod van een woning Wanneer er een woning van het Sociaal Verhuurkantoor vrijkomt, wordt op basis van de woonwensen van de kandidaat-huurders, de rationele bezetting van de woning, de absolute prioriteiten en de gewogen prioriteiten de lijst opgemaakt met mogelijke kandidaat-huurders. De kandidaat-huurder met de meeste punten wordt uitgenodigd om de woning te komen bezichtigen. Van deze kandidaten worden de gegevens aangepast aan zijn of haar huidige situatie. Op basis van die gegevens wordt er opnieuw een rangorde opgemaakt van de kandidaten. De kandidaat die na actualisatie als hoogste op de lijst staat, krijgt de woning aangeboden. Enkel als je dan dit aanbod toch nog afslaat, zal het SVK dit aanzien als een weigering, en kan dit mogelijks tot een schrapping leiden. Bij weigering, dient er een verklaring ingevuld te worden Het weigeren van een aanbod Indien de kandidaat de woning niet wilt huren, moet hij een gegronde reden hebben. Volgende argumenten worden als gegronde redenen aanvaard om een woning niet te huren: - Het huidige huurcontract van de kandidaat-huurder kan niet worden beëindigd, omdat de te betalen schadevergoeding in dat geval te groot is. - De te huren woning geeft de kandidaat geen recht op huursubsidie. - De kandidaat heeft geen auto en de woning ligt te ver van zijn werk, school, - Omdat de te huren woning te dicht ligt bij de verblijfplaats van personen waarmee de kandidaat beter geen omgang meer mee heeft. Als je laat horen niet geïnteresseerd te zijn, en deze woning voldoet aan je vraag, moeten we dit interpreteren als een weigering, tenminste als de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot toewijzing van de woning. Hetzelfde geldt als je niet reageert. Als je voor een tweede maal niet reageert, wordt je wellicht geschrapt uit het inschrijvingsregister. Als je voor de tweede maal weigert, krijg je gedurende een jaar 3 minpunten toegekend. En als de uitnodiging onbestelbaar terugkeert wordt je geschrapt uit het inschrijvingsregister. Het SVK kan deze lijst uitbreiden. De uitgebreide lijst wordt dan opgenomen bij een latere wijziging van dit intern huurreglement Verhaal tegen een toewijzing Als je overtuigd bent dat je de woning had moeten krijgen, en toch gaat ze naar iemand anders, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief benadeeld werd, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen het jaar na de toewijzing. Meer over het verhaalrecht vind je in bijlage De toewijzing De beslissing tot het uitnodigen van de kandidaten en het verhuren van de woning wordt genomen door het Dagelijks Bestuur van het Sociaal verhuurkantorenplatform West-Limburg vzw. Zij wordt later bekrachtigd door de Raad van Bestuur. Indien de kandidaat de woning inhuurt, zorgt het SVK voor het opmaken van het onderhuurcontract, de plaatsbeschrijving en de overnameformulieren voor water, gas, elektriciteit enz. De verzekering van het gebouw (huurdersaansprakelijkheid) wordt ook door het SVK afgesloten.

15 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 15 van 37 Het onderhuurcontract moet worden ondertekend door de kandidaat-huurder, zijn partner en alle meerderjarige inwonende kinderen. Indien de kandidaat-huurder alleenstaande is op het moment van de toewijzing en later met een partner gaat samenwonen, moeten ook hij of zij het onderhuurcontract mee ondertekenen. Hetzelfde geldt voor meerderjarige gezinsleden die later komen samenwonen. Bij het afsluiten van het onderhuurcontract ontvang je een huishoudelijk reglement met alle rechten en plichten van de huurder nog eens opgesomd. Tevens krijg je een exemplaar van de klachtenprocedure bij het SVK (zie bijlage: Klachtenprocedure en Verhaalrecht). 5. Individuele afwijkingen 5.0. Inleiding In een beperkt aantal situaties kan worden afgeweken van bovenstaande regels. Bij uitzondering kan het Dagelijks Bestuur een woning verhuren na een gemotiveerde afwijking op basis van individuele omstandigheden. Het Ocmw moet dan een verslag maken over de bijzonder moeilijke toestand van de kandidaat Afwijking op de inschrijvingsvoorwaarden Op de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zijn geen bijkomende afwijkingen mogelijk, dan degene die we reeds hebben vernoemd Afwijking op de toewijzingsregels In een beperkt aantal situaties kan een versnelde toewijzing worden toegepast. Het SVK wil dit enkel weldoordacht toepassen. Een versnelde toewijzing voor de ene, betekent immers langer wachten voor degene die het hoogst was geplaatst op de wachtlijst Individuele afwijking; versnelde toegang Het SVK kan in een aantal specifieke situaties een individuele afwijking toestaan op de toewijzingsregels. Dit betekent dat er in individuele gevallen, op basis van bijzondere omstandigheden van sociale aard, kan afgeweken worden van de toewijzingsregels en een woning versneld kan worden toegewezen. Als je een afwijking had gevraagd, en het SVK is niet ingegaan op deze vraag, raden we je aan om dit te bespreken met de SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief die afwijking had moeten bekomen, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op; hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na je de beslissing van het SVK dat ze niet op je vraag kunnen ingaan ontvangen hebt. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in bijlage Toewijzing enkel met bijkomende voorwaarden Wat gebeurt er als je vroeger al huurder was van het SVK, maar dat voorgaande huurcontract werd opgezegd omwille van een ernstige tekortkoming zoals burenruzie, onderhoud van de woning of het betalen van de huur? Of je bent huurder van het SVK, vraagt een andere woning (een mutatie) aan en je voldoet niet aan die huurdersverplichtingen? Het SVK zal in bepaalde situaties de toewijzing van een woning aan een kandidaat-huurder weigeren: - als er nog grote huurachterstand is vanuit het verleden bij het Svpwl vzw. - als de kandidaat reeds huurder was bij het Svk, maar het contract (gerechtelijk) werd ontbonden wegens wanbetaling, het in het gedrang brengen van de leefbaarheid, of tekortkomingen inzake huurderverplichtingen. - indien de kandidaat niet als bekwaam wordt beschouwd om zelfstandig te wonen zonder begeleiding (bv. een zorginstelling, deze kan een attest afleveren waaruit dit blijkt). In plaats van de toegang te weigeren kan het SVK bijkomende voorwaarden betreffende begeleiding opleggen. Het SVK zal bovendien beoordelen of de aangebrachte begeleiding voldoende is om bepaalde problemen in de toekomst te vermijden. De afspraken worden in een begeleidingsovereenkomst gegoten die integraal deel uitmaakt van je huurovereenkomst. Indien je je niet zou houden aan de begeleidingsovereenkomst kan het SVK je huurcontract opzeggen. Zolang niet aan deze begeleidingsvoorwaarden voldaan is of bij een effectieve weigering zal het SVK je geen woning meer aanbieden, en dit gedurende een door het SVK te bepalen periode, met een maximum van één jaar. In deze periode verwachten we dat het begeleidingspakket is vastgelegd en/of is opgestart. Als je vroeger voldoet aan deze gestelde begeleidingsvoorwaarden wordt deze periode ingekort. Als het huurcontract was opgezegd wegens wanbetaling, is de weigering of het opleggen van begeleidende voorwaarden niet van toepassing als: - Je tot een collectieve schuldenregeling bent toegelaten EN er een minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling is opgesteld

16 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 16 van 37 - Je tot budgetbegeleiding of budgetbeheer bij een OCMW (of een andere erkende instelling voor schuldbemiddeling) bent toegetreden EN 75% van je schuld hebt afbetaald, - Als je ondertussen al je schuld hebt betaald. Ook als je nog geen huurder bent (geweest) van het Svk, kan het Svk argumenteren dat je een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van andere bewoners of buren. Ook in dat geval zal het SVK je toewijzing weigeren of koppelen aan bijkomende begeleidingsvoorwaarden. Je kan deze problemen bij toewijzing vermijden, door al bij de inschrijving op de SVK-wachtlijst een gesprek over noodzakelijke begeleiding te vragen. Neem hiervoor contact op met het SVK-personeel. De beslissing om de toewijzing van de woning te koppelen aan deze bijkomende voorwaarden/ te weigeren wordt grondig gemotiveerd. Het SVK zal je deze motivatie aangetekend bezorgen, en dit binnen de 14 dagen na de beslissing. In deze brief moet het SVK ook vermelden waar je terecht kan als je het niet eens bent met deze beslissing. Als je meent dat onterecht de woning geweigerd wordt, raden we je aan om dit te bespreken met de SVKmedewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat je effectief onterecht benadeeld wordt, kan je deze zaak voorleggen aan de toezichthouder. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van het SVK dat ze niet op je vraag kunnen ingaan. Meer praktische informatie over het verhaalrecht vind je in bijlage. We willen er tenslotte ook op wijzen dat dit ook geldt voor kandidaat-huurders die later bij komen wonen in een SVK-woning (zie ook deel 2 van het intern huurreglement). 6. De nodige documenten 6.0. Inleiding Om de inschrijving en toewijzing correct te laten verlopen, moet het svk een groot aantal documenten opvragen (zie bijlage: Binnen te brengen documenten) Het svk zal een aantal gegevens opvragen Het SVK is verplicht om bepaalde gegevens rechtstreeks op te vragen bij de bevoegde overheden en instellingen en bij de lokale besturen. Dit is opgelegd om kandidaat-huurders niet nodeloos te laten rondrennen voor allerhande papieren (bijvoorbeeld voor gezinssamenstelling of taalvoorwaarden). Hiervan kan dus niet afgeweken worden. Je inschrijving in het SVK-inschrijvingsregister betekent automatisch je toestemming aan het SVK om de nodige verklaringen, attesten of gegevens op te vragen Gegevens te verstrekken door de kandidaat-huurder. Gegevens die het svk niet kan opvragen moet de woningzoekende ons zelf bezorgen. Dit geldt sowieso voor alle elementen die de toewijzingsvolgorde bepalen, zoals je huidige (actuele) inkomen, documenten die de hoogdringendheid dat je moet verhuizen kunnen aantonen, aantal kinderen met bezoekrecht, Wet op de privacy Gelet op de wet tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992, heeft iedere kandidaat-huurder inzage in het persoonlijk dossier met mogelijkheid tot kosteloze wijziging van onjuiste gegevens, kosteloze verwijdering of het verbod op de aanwending te vragen van alle hem betreffende persoonsgegevens die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, mededeling of bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

17 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 17 van 37 INTERN HUURREGLEMENT DEEL II: HUURDERS

18 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 18 van De huurder of onderhuurder 1.0. Algemeen We onderscheiden verschillende categorieën van huurders, met mogelijks verschillende toetredingsvoorwaarden en rechten, maar steeds met dezelfde plichten. Deze categorieën zijn ook van toepassing op oude huurcontracten. Daarom verwacht het SVK dat je elke gezinsuitbreiding of verandering binnen de maand meedeelt aan het SVK. Nieuwe huurders moeten immers voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde De referentiehuurder (of oorspronkelijke huurder) Bij de aanvang van de huurovereenkomst zal aan alle meerderjarigen die de woning zullen betrekken worden gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Toch moet het van aan de start duidelijk zijn wie de referentiehuurder is (er kan maar één persoon referentiehuurder zijn). De referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner worden huurder categorie A. Zij krijgen volledige rechten op het huurcontract. Ook het meerderjarig inwonend kind wordt gevraagd de huurovereenkomst te ondertekenen. Ze dienen net als de andere huurders te voldoen aan dezelfde voorwaarden, maar worden huurder categorie C Later toetredende huurders: De hierna volgende omschrijvingen van huurder zijn enkel van toepassing op personen die later de huurwoning gaan betrekken (toetredende huurders). Je bent als huurder steeds verplicht wijzigingen in de gezinssamenstelling binnen de maand te melden aan het SVK. Later toetredende huurders moeten steeds te voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden: - meerderjarig zijn, - geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben - voldoen aan de taal en inburgeringbereidheid - ingeschreven zijn in de bevolkingsregister. Wie later toetreedt tot de huurovereenkomst moet echter niet voldoen aan de inkomensvoorwaarde. Voor meer informatie over de toelatingsvoorwaarden verwijzen we je naar deel 1 van het intern huurreglement. Je vindt hier ook meer uitleg over een mogelijke weigering door het SVK, of over het verhaalrecht als de later toetredende huurder wordt geweigerd. Je kan dit deel opvragen op het SVK-secretariaat Wettelijke en feitelijke partner Als je later huwt of wettelijk gaat samenwonen met je partner en die persoon betrekt de huurwoning, wordt deze persoon je wettelijke partner. Hij of zij moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de inkomensvoorwaarde. Door te huwen of wettelijk te gaan samenwonen, kan je partner huurder categorie B worden en dezelfde rechten en plichten krijgen als de oorspronkelijke huurder. Met een feitelijke partner bedoelen we de partner van de oorspronkelijke (onder)huurder, die feitelijk samenwoont of gaat samenwonen met de oorspronkelijke (onder)huurder. Zowel de wettelijke als de feitelijke partner is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Voor deze toetredende partner gelden immers de toelatingsvoorwaarden die hierboven zijn opgesomd. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als de partner niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we gegevens (moeten) opvragen. Ook de proefperiode (zie art 4 van het huurcontract) is van toepassing. Deze periode van 2 jaar gaat in op de datum dat je het SVK hebt verwittigd. We kunnen aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen / of de huurder weigeren indien deze partner: - nog grote huurachterstand heeft vanuit het verleden bij het Svpwl vzw. - reeds huurder was bij het Svk, maar het contract (gerechtelijk) werd ontbonden wegens wanbetaling, het in het gedrang brengen van de leefbaarheid, of tekortkomingen inzake huurderverplichtingen. - niet als bekwaam wordt beschouwd om zelfstandig te wonen zonder begeleiding (bv. een zorginstelling, deze kan een attest afleveren waaruit dit blijkt).

19 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 19 van 37 In plaats van de toegang te weigeren kan het SVK bijkomende voorwaarden betreffende begeleiding opleggen. Het SVK zal bovendien beoordelen of de aangebrachte begeleiding voldoende is om bepaalde problemen in de toekomst te vermijden. De afspraken worden in een begeleidingsovereenkomst gegoten die integraal deel uitmaakt van je huurovereenkomst. Indien je je niet zou houden aan deze begeleidingsovereenkomst kan het SVK je huurcontract opzeggen. We verwijzen hiervoor naar deel 1 van het intern huurreglement, punt 5.4. Als een wettelijke partner het huurcontract ondertekent wordt hij of zij huurder categorie B. Deze persoon heeft vanaf dan dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke huurder. Als een feitelijke partner het huurcontract ondertekent in bijlage, krijgt hij niet meteen alle rechten op het huurcontract. Gedurende 12 maanden na de ondertekening krijgt hij immers het statuut van huurder categorie C. Na 12 maanden wordt de feitelijke partner automatisch huurder categorie B, en krijgt hij of zij ook dezelfde rechten en plichten als de oorspronkelijke huurder Anderen Tenslotte zijn er nog alle andere personen die de woning (gaan) betrekken, daar hun hoofdverblijfplaats hebben en die niet de referentiehuurder of zijn wettelijke of feitelijke partner zijn. Voor hen zijn de hoger genoemde toelatingsvoorwaarden én proefperiode onverkort van toepassing. Deze toetredende huurder is verplicht de huurovereenkomst mee te ondertekenen maar eerst en vooral het SVK onmiddellijk op de hoogte te brengen. Maar ook het SVK moet zijn akkoord geven. Voor deze toetredende huurders gelden immers de toelatingsvoorwaarden, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde. Het SVK moet het ondertekenen van de huurovereenkomst weigeren als deze persoon niet voldoet aan deze toelatingsvoorwaarden. Daarnaast moet het SVK de toetreding ook weigeren indien de woonbezettingsnormen uit de Vlaamse Wooncode worden overschreden. Dit maakt dat we gegevens (moeten) opvragen. We kunnen aan dit ondertekenen bijkomende voorwaarden van begeleiding opleggen / of de huurder weigeren indien deze partner - nog grote huurachterstand heeft vanuit het verleden. Het Svpwl houdt hierbij ook rekening met achterstallen opgelopen bij andere sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM, OCMW, Beschut Wonen). - reeds huurder was bij het Svk, maar het contract (gerechtelijk) werd ontbonden wegens wanbetaling, het in het gedrang brengen van de leefbaarheid, of tekortkomingen inzake huurderverplichtingen. - niet als bekwaam wordt beschouwd om zelfstandig te wonen zonder begeleiding (bv. een zorginstelling, deze kan een attest afleveren waaruit dit blijkt). In plaats van de toegang te weigeren kan het SVK bijkomende voorwaarden betreffende begeleiding opleggen. Het SVK zal bovendien beoordelen of de aangebrachte begeleiding voldoende is om bepaalde problemen in de toekomst te vermijden. De afspraken worden in een begeleidingsovereenkomst gegoten die integraal deel uitmaakt van je huurovereenkomst. Indien je je niet zou houden aan de begeleidingsovereenkomst kan het SVK je huurcontract opzeggen. We verwijzen hiervoor naar deel 1 van het intern huurreglement, punt 5.4. Ook alle meerderjarige personen die van bij de start van het huurcontract de woning betrekken, maar geen referentiehuurder of partner van de referentiehuurder zijn én je kinderen die meerderjarig worden, worden verzocht de huurovereenkomst te ondertekenen. Met uitzondering van de minderjarige kinderen die in de loop van het huurcontract meerderjarig worden, moeten die personen uiteraard ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (samen met de referentiehuurder en evt. zijn partner) en is de proefperiode op hen van toepassing. Voor kinderen die in de loop van het huurcontract meerderjarig worden, zijn de toelatingsvoorwaarden én de proefperiode niet van toepassing. Gezien ze huurder worden, vallen ze wel onder alle huurdersverplichtingen. Deze huurders worden huurder categorie C krijgen een beperkter recht op het huurcontract. Het huurcontract wordt niet op hen overgedragen als de andere huurders categorie A of B de woning verlaten en dus het contract opzeggen. Het huurcontract stopt ook bij het overlijden van de laatste inwonende referentiehuurder of partner Verhaal bij weigering tot toetreding Als het SVK je feitelijke partner of iemand anders weigert toe te laten tot de woning, en je kan niet akkoord gaan met deze beslissing, raden we je aan dit te bespreken met een SVK-medewerker. Als dit gesprek je niet verder helpt, en je hebt voldoende argumenten die aantonen dat de beslissing van het SVK onterecht is, kan je je zaak voorleggen aan de toezichthouder. We noemen dit het verhaalrecht. Let op: hiervoor stuur je een aangetekende én gemotiveerde brief naar de toezichthouder en dit binnen de 30 dagen na de beslissing van het SVK. De toezichthouder beoordeelt of de beslissing van het SVK gegrond is. Hij bezorgt zijn antwoord aan jou en aan het SVK en dit binnen de 30 dagen na je aangetekend schrijven. Op basis van het antwoord van de toezichthouder kan het SVK zijn beslissing herzien. Ons antwoord mag je dan ook verwachten binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder.

20 Svpwl vzw: Intern Huurreglement 2014 Pagina 20 van 37 Als je van het verhaalrecht wilt gebruikmaken, bezorg je een gemotiveerd en aangetekend schrijven aan de toezichthouders: Agentschap Inspectie RWO aan de toezichthouders Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel 1.6. Huurdersverplichtingen De (onder)huurder leeft volgende verplichtingen na: - de woning betrekken, - iedere gezinswijziging binnen de maand schriftelijk meedelen, - hier zijn hoofdverblijfplaats én domicilie hebben, - de huurprijs betalen, - de woning onderhouden als een goede huisvader, - bereidheid tonen om Nederlands te leren, - voor de verplichte inburgeraars, een inburgeringstraject volgen, - de woning zo bewonen dat de leefbaarheid niet in gedrang komt en geen hinder ontstaat voor buren en naaste omgeving. - als er een begeleidingsovereenkomst is afgesloten, de afspraken naleven - in bepaalde gevallen instemmen met een verhuis: als de woning die aangepast is aan de fysieke mogelijkheden van personen met een handicap niet langer wordt bewoond door een persoon die daar nood aan heeft als de woning een sociale assistentiewoning is en niet langer wordt bewoond door een persoon die minstens 65 jaar oud is als er renovatiewerken worden uitgevoerd in de huidige woning, waardoor de huurder daar niet langer kan blijven wonen. We willen je uitdrukkelijk vragen de huur te betalen en dit ten laatste tegen de datum vermeld in het huurcontract. Naast het betalen van de huur vormt het onderhouden van de woning een belangrijk element. In het Bewonersreglement vind je een overzicht van de verantwoordelijkheden voor de huurder en de verhuurder. Dit kan je een houvast bieden als je twijfelt voor wie de kosten van het onderhoud zijn. Je kan ook altijd met je vragen bij het SVK terecht. Het Bewonersreglement wordt meegegeven aan de huurder tijdens het ondertekenen van het huurcontract. Het kan ook opgevraagd worden aan het SVK-secretariaat Verhuurderverplichtingen Het SVK heeft volgende verplichtingen: - bij het aangaan huurovereenkomst aan de huurder de huurprijs en een inschatting van de huurlasten meedelen, - een woning die voldoet aan de kwaliteitseisen ter beschikking stellen en ervoor zorgen dat deze woning tijdens de verhuurperiode hieraan blijft voldoen, - de huurwoning onderhouden zodat ze als sociale huurwoning kan blijven worden verhuurd én de herstellingen uitvoeren of laten uitvoeren waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is. 2. De huurder of onderhuurder 2.0. Algemeen Het SVK huurt woningen in, om deze onder te verhuren. Dit maakt dat we je als huurder niet meer rechten kunnen geven, als we van de eigenaar in onze onderlinge huurovereenkomst hebben bekomen. Dit hoofdhuurcontract moet wel mogelijk maken dat we het door het Vlaamse Gewest opgelegde model van onderhuurcontract kunnen afsluiten. Je sluit een huurcontract af met het SVK. Voor alle vragen en problemen wend je je dan ook tot het SVK. Indien nodig, zal het SVK de eigenaar van de woning aanspreken. In geen enkele situatie is het toegelaten dat de huurder zich rechtstreeks tot de eigenaar wendt. De overheid legt de regelgeving vast die van toepassing is op sociale verhuring. Die is in belangrijke mate opgenomen in dit intern huurreglement en in het huurcontract. Voor alle andere elementen is de huurwet van toepassing. Opgelet! Het is best mogelijk dat de regelgeving tijdens de duur van de huurovereenkomst wijzigt. Dat kan ook gevolgen hebben voor jou als huurder. Als de regelgeving wordt aangepast, zijn die wijzigingen ook van toepassing op huurders die een contract afsloten voor dat die wijzigingen van kracht werden. De bepalingen die zijn opgenomen in je huurcontract kunnen dus in de toekomst niet langer geldig zijn.

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN INTERN HUURREGLEMENT : DEEL 1: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van Leefbaar Wonen vzw, Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT. Abingdonstraat 99 03 778 62 50 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 - VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK WAASLAND - OCMW-VERENIGING PUBLIEK RECHT Abingdonstraat 99 03 778 62 50 9100 SINT-NIKLAAS INFO@SVKWAASLAND.BE INHOUDSTABEL Kader en randvoorwaarden...

Nadere informatie

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016)

ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS (VERSIE 03/2016) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Arsenaalstraat 22 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk ALGEMEEN INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1: KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: O.C.M.W. MOORSLEDE MARKTPLAATS 18A 8890 MOORSLEDE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van O.C.M.W.

Nadere informatie

CVBA Geelse Huisvesting (GH)

CVBA Geelse Huisvesting (GH) CVBA Geelse Huisvesting (GH) Kameinestraat 3, 2440 Geel Tel: 014/58 01 55 Fax: 014/58 11 18 E-mail: info@geelsehuisvesting.be www.geelsehuisvesting.be Openingsuren: Ma: van 14.00 uur tot 19.00 uur Di:

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW DENTERGEM WAPENPLAATS 23 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid Oost- Vlaanderen vzw, kantoor

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN VZW RSVK WAREGEM SCHAKELSTRAAT 41 8790 WAREGEM 056/629 894 CONTACTPERSOON: AKKO DESCHUYTTER INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN blz. 1/35 Inhoud Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen...

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN OCMW MEULEBEKE BONESTRAAT 24 8760 MEULEBEKE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

Intern Huurreglement van inschrijven tot toewijzen

Intern Huurreglement van inschrijven tot toewijzen SVK de Woonkans vzw sociaal verhuurkantoor voor de gemeenten Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven Sociaal Huis Dungelhoeffsite Paradeplein 2 bus 4 2500 Lier 03/489.29.50 Erkend door het Vlaams Gewest afdeling

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN ANTWERPSESTEENWEG 99A 2550 KONTICH INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK WoonWeb Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Jacques Deroo voorzitter Sociaal Huis Bredene Duinenstraat 106 8450 Bredene Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT KANDIDAAT-HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Augustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 E-mail: info@eigen-haard.be website: www.eigen-haard.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. 1. Regels en wetten 2.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2017 (Vak in te vullen door SVK Woonweb) Datum dossier volledig.... /... / 2017 Puntenscore: Inschrijvingsnummer:.. Familie / Meneer / Mevrouw. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN Sociaal Verhuurkantoor Dienst Woonbeleid OCMW Destelbergen Kouterlaan 19, 9070 Destelbergen Tel: 09/230.08.99 Fax: 09/231.89.90 svk@ocmw-destelbergen.be INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van, Kasteelstraat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL I : KANDIDAAT-HUURDERS Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Gent OCMW-vereniging van publiekrecht, Offerlaan 4, 9000 Gent Het werd goedgekeurd door de Raad van Beheer van SVK Gent op. SVK GENT OCMW-VERENIGING

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Bodukam vzw, Imeldalaan 7, 2820 Bonheiden. Het werd goedgekeurd

Nadere informatie

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INFOBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING VOORWOORD Beste, U bent op zoek naar betaalbaar wonen in de Vlaamse Ardennen? Het werkingsgebied van de SHM Vlaamse Ardennen omvatten volgende gemeenten:

Nadere informatie

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Beslissing: Goedgekeurd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Afschrift Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 11 december 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter De heer Yoeri Note, raadslid;

Nadere informatie

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden.

Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/ / INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING. Deze informatie mag ik bijhouden. Gladiolenstraat 10, 2250 Olen 014/22 43 08 014/22 03 84 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden. INHOUD: 1. Regels en wetten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Toelatingsvoorwaarden 4.

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

V.U. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Stuiverstraat 401/A 8400 Oostende. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing

V.U. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Stuiverstraat 401/A 8400 Oostende. Intern Huurreglement. Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing V.U. Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Stuiverstraat 401/A 8400 Oostende Intern Huurreglement Deel 1: Van inschrijving tot toewijzing Kader en Randvoorwaarden: Dit document is een deel van

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Voor vragen over deze materie kan u uiteraard steeds terecht bij een medewerker van de Merelbeekse Sociale Woningen. *** TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Optionele

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING

INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR EEN HUURWONING 2016 NIET INVULLEN VERHUURDER VULT DIT VAK IN Ontvangen op: Aantal slaapkamers : (max. RB..) Inschrijvingsdatum: Inschrijvingsnummer:... Ontbrekende documenten:

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E-mail: info@mbm.woonnet.be INHOUD: INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 meneer / mevrouw..... Datum aanvraag: / /2016 Datum verwerking: / /2016 Uniek inschrijvingsnr: Puntenscore: domicilie ::... verblijfsadres : idem of :..

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM VERSIE MAART 2017 INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN

INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE WONINGEN Datum aanvraag 1 :.. Datum laatste contact :.. Datum eventuele intrekking van aanvraag :.. 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER NAAM :.. VOORNAAM :.. STRAAT :.. POSTNR.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 WoonWeb vzw Kontich INSCHRIJVINGSFORMULIER 2015 familie / meneer / mevrouw... Datum aanvraag OCMW: / /2015 Datum ontvangst SVK: / /2015 Datum verwerking: / /2015 Chronologisch inschrijvingsnr: Uniek inschrijvingsnr:

Nadere informatie

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt

Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Hasseltse Huisvestingsmaatschappij Gouverneur Roppesingel 53 3500 Hasselt Tel. 011/28 83 10 keuzetoets 4 email: info@hhm.woonnet.be website: www.hasseltsehuisvestingsmaatschappij.be Openingsuren: maandag-,

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

maasland INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1. KANDIDAAT-HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN

maasland INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1. KANDIDAAT-HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN maasland Koning Albertlaan 15, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be INTERN HUURREGLEMENT KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling en een concrete invulling

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING INSCHRIJVING Inschrijven bij de Merelbeekse Sociale Woningen kan elke werkdag van 9u tot 11u30. U kan het inschrijvingsformulier vooraf telefonisch

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Deel 1: Intern Huurreglement voor Kandidaat-Huurders. Botermarkt Roeselare

INTERN HUURREGLEMENT. Deel 1: Intern Huurreglement voor Kandidaat-Huurders. Botermarkt Roeselare Kantoor: Motestraat 14 8800 Roeselare Postadres: Botermarkt 2 8800 Roeselare 051 35 68 86 Ondernemingsnummer 0886.432.025 Botermarkt 2 8800 Roeselare - 051 35 68 86 info@svkregioroeselare.be INTERN HUURREGLEMENT

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning

Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning Toelichting bij het indienen van een aanvraag voor een sociale woning 1. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Niet iedereen kan zich als kandidaat-huurder laten inschrijven. Om in aanmerking te komen voor een sociale

Nadere informatie

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv

De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv De Molse BouwMaatschappij voor de Huisvesting nv Bosveld 152, 2400 Mol Tel: 014/31 50 70 Fax: 014/31 56 40 E- mail: info@mbm.woonnet.be INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING Deze informatie mag ik bijhouden INHOUD:

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuur Kantoor Maasland Heufkensweg 4 bus 1, 3630 Maasmechelen 089/77 87 30 info@svkmaasland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN INTERN HUURREGLEMENT Dit intern huurreglement wil een verstaanbare vertaling

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2013 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt.

BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. BVR tot reglementering van het sociale huurstelsel 2007, voor de SVK s concreet gemaakt. Schematisch overzicht 1. Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toewijzingsregels OPGELET; - De momenteel

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen

INTERN HUURREGLEMENT. Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat, 02/ 569 78 99, 02/ 569 80 78, 0478 05 13 41, www.dewoonkoepel.be INTERN HUURREGLEMENT Deel 1 : Van inschrijven tot toewijzen Wijzigingen versie februari

Nadere informatie

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde

Sociale woning huren - Info. Omschrijving. Voorwaarden. Inkomensvoorwaarde. Eigendomsvoorwaarde Sociale woning huren - Info Omschrijving U kan een studio, woning of appartement huren, aangeboden door een SHM in Vlaanderen. De keuzemogelijkheden hangen af van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Deinse Sociale Bouwmaatschappij cvba so Stationsstraat 29 9800 Deinze Tel.: 09/386 37 01 Fax: 09/380 16 41 Email: info@deinse-sociale-bouwmij.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2015 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING

Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE KOOPWONING CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvesting Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier tel 03 / 490 30 50 fax 03 / 490 30 59 e-mail info@lmhlier.be Formulier om u in te schrijven als KANDIDAAT voor een SOCIALE

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN

INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN INTERN HUURREGLEMENT VAN HET OCMW MENEN Het intern huurreglement verwijst naar het kaderbesluit sociale huur BVR dd. 12 oktober 2007 (verder vernoemd het kaderbesluit) en de gerelateerde wetgeving omzendbrieven

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING. Versie 01/01/2014 TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Versie 01/01/2014 1 INSCHRIJVING Inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam in Dendermonde kan op volgende manieren: Elke

Nadere informatie

KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: KASTEELSTRAAT 13, 8870 IZEGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : KANDIDAAT-HUURDERS: VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van, Kasteelstraat

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijving door: Datum aanmelding: 1. Gegevens aanmelder Domicilie adres Naam: Adres: Voornaam: Telefoon/Gsm: E-mailadres: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:

Nadere informatie

Intern Huurreglement

Intern Huurreglement Intern Huurreglement Dit document werd goedgekeurd op de Raad van Bestuur 15 juni 2009 Kader Dit intern huurreglement van SVK Het Scharnier vzw, Dorpsstraat 9, 3660 Opglabbeek;werd opgesteld naar aanleiding

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING

CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING CVBA DE LEIE SOCIALE HUISVESTING NIEUWSTRAAT 81 8940 WERVIK TEL. : 056 / 31 13 64 FAX.: 056 / 31 03 07 VAK VOORBEHOUDEN VOOR DE CVBA DE LEIE: DATUM INSCHRIJVING: IDENTIFICATIENUMMER: DATUM TOEWIJZING:

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be TOELICHTINGSBROCHURE BIJ

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit)

INTERN HUURREGLEMENT. Voorwoord. 1. Inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden. 1.1 Inschijvingsvoorwaarden (art.3 1 van het besluit) INTERN HUURREGLEMENT Voorwoord. De raad van bestuur van NV Vitare heeft op 25 april 2014 dit intern huurreglement goedgekeurd. Het intern huurreglement houdt rekening met en verwijst naar: het kaderbesluit

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 12 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2012 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGS REGLEMENT

INSCHRIJVINGS REGLEMENT INSCHRIJVINGS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting cvba Violetstraat 15 3580 BERINGEN Openingsuren: maandag: 9 12 u. en 14 16 u. woensdag: 9 12 u. vrijdag: 9 12 u. Kandidaat-huurders: tel. 011 24

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen

INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016. Personalia kandidaat huurder (s) COPIE IK + 18 Jarigen INSCHRIJVINGSFORMULIER 2016 Datum van de inschrijving: (na controle van het dossier door het OCMW in te vullen) Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle

Nadere informatie

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning

Informatiefolder. Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning Informatiefolder Alles wat u moet weten over het aanvragen van een sociale huurwoning 1. INLEIDING Deze folder geeft u meer informatie bij uw aanvraag voor een sociale huurwoning. Het is belangrijk dat

Nadere informatie

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven?

Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Welke gegevens hebben wij nodig om een persoon bij te kunnen inschrijven? Wanneer er iemand bij u wil komen wonen, dient deze persoon aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor de sociale woningbouw te voldoen.

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING

TOELICHTINGSBROCHURE BIJ HET AANVRAGEN VAN EEN SOCIALE WONING Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen Zwanenhoekstraat 10, Sint-Gillis-Waas Telefoon: 03/770.60.63 / Fax: 03/707.14.11 Email: info@volkswoningen-sint-gillis-ws.woonnet.be Website: www.gmvw.be TOELICHTINGSBROCHURE

Nadere informatie

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden

Toetsing inschrijvingsvoorwaarden INSCHRIJVINGSFORMULIER Update 01 januari 2015 Datum van aanvraag:. /. / Datum van inschrijving:././ Datum van aanvraag is niet noodzakelijk dezelfde als de inschrijvingsdatum. Pas als alle noodzakelijke

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT 1.Voorwoord. Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 voorziet dat Vitare als sociale verhuurder moet beschikken over een intern huurreglement. Dit document is openbaar

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurder < C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be of op afspraak Inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven

Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Appartementen Amelbergastraat 2, Zandhoven Contactpersoon: Inge Geerinckx Intern Huurreglement In toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (gewijzigd bij BVR 14 maart 2008)

Nadere informatie

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met:

Wij verzoeken u dit aanvraagformulier volledig in te vullen en ons terug te bezorgen, samen met: Betreft: Aanvraagformulier tot het bekomen van een sociale woongelegenheid Geachte, Op uw vraag kunnen wij u hierbij een aanvraagformulier bezorgen met het oog op het bekomen van een sociale woongelegenheid.

Nadere informatie

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ.

INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Informatie bij de inschrijving p.1 van 11 INFORMATIE BIJ INSCHRIJVING 2017 DEZE INFORMATIE IS VOOR MIJ. Informatie

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT Bouwmaatschappij De Mandel Intern huurreglement (versie 1.8) INTERN HUURREGLEMENT Versie 1.8 Verwijzend naar het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDERS

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

U wenst een woning te huren?

U wenst een woning te huren? C.V. Ons Dak, Maastrichtersteenweg 33 3680 Maaseik Openingsuren: 089/ 51.84.10 Maandag, woensdag en vrijdag: 9u-12u kim.driessen@onsdak.be Maandag: 16u-18u www.onsdak.be U wenst een woning te huren? Wat

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN:

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ (SHM) DE OOSTENDSE HAARD NIEUWPOORTSESTEENWEG 205 8400 OOSTENDE TEL: 059 70 29 54 FAX: 059 80 80 91 E-MAIL: info@oostendsehaard.woonnet.be WEBSITE: www.oostendsehaard.be

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2: VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN Dit document is een deel van het intern huurreglement van SVK Sovekans Leefbaar Wonen vzw Krommestraat 12, 8000 Brugge. Het werd onder

Nadere informatie

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014.

Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd op de raad van 30 juni 2014. OCMW-woningen Sint-Willibrordusplein 4-3550 Heusden-Zolder 011 45 61 50 ocmwwoningen@ocmwheusdenzolder.be Intern huurreglement inzake verhuring van woningen in De Rijzillen in Heusden-Zolder Goedgekeurd

Nadere informatie