Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen"

Transcriptie

1 Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 5 december 2011 Inhoud 1 Situering Wettelijk kader Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsreglement Toewijzing aan doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Doelgroepenplan Toepassing Eigen toewijzingsreglement en standaardregime Welke woningen Verdere bepalingen Uitvoering Goedkeuring en wijzigingen Bekendmaking Inwerkingtreding Bijlagen Beslissingen Adviezen van de verhuurders en de relevante actoren Stad Hasselt OCMW Hasselt Hasseltse huisvestingsmaatschappij Cordium Sociaal Verhuurkantoor Midden Limburg Vlaams Woningfonds Zorgcircuit wonen KIDS Intesa Seniorenraad Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement Lijst met woningen waar de voorrang van Ouderen geldt Toewijzingen met voorrang aan de doelgroep Mensen zonder netwerk Zelfstandig wonende jongeren met Autismestoornis Personen met psychiatrische problemen... 25

2 5.3.5 Personen met een handicap Doelgroepenplan Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 2

3 1 SITUERING 1.1 Wettelijk kader Artikel 4 van de Vlaamse Wooncode formuleert de bijzondere doelstellingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de toewijzing. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen; het leefbaar samenwonen bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling kan geven aan de prioriteiten en toewijzingsregels die de Vlaams regering vaststelt. Vanaf 1 januari 2008 voorziet het sociaal huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) voor de toewijzing van sociale woningen een standaardregime en daarnaast de mogelijkheid van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol. 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime Wat betreft het standaardregime zijn er twee systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. De VMSW en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikelen 18, 19 en 20 van het sociale huurbesluit. De SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1. de rationele bezetting 2. de absolute voorrangsregels 3. de optionele voorrangsregels 1 4. de chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 en 4 maar het derde criterium waar rekening mee wordt gehouden, is een puntensysteem. 2 1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken zoals optionele voorrangsregels, facultatieve schrappings- en opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement van de betreffende verhuurder. 2 Puntensysteem op basis van vier verplichte prioriteiten (1) woonnood (2) kinderlast (3) actueel besteedbaar inkomen (4) mutatievraag van zittende huurder en op basis van 2 optionele gewogen prioriteiten (1) aantal jaren ingeschreven en (2) aantal jaren verblijf in gemeente. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 3

4 Eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Artikel 26 van het sociale huurbesluit (BVR van 12 oktober 2007) bepaalt dat de gemeente kan afwijken van het algemeen geldend toewijzingsreglement en een specifiek toewijzingsreglement kan opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Het opstellen van een eigen toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29. In dit eigen gemeentelijk toewijzingsreglement kan men: 1. Rekening houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, 2. Rekening houden met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen 3. Werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen. De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol. 1.3 Het tot stand komen van het gemeentelijk toewijzingsreglement Initiatief en procedure Zoals bepaald in artikel 26 van het nieuw sociale huurbesluit heeft de stad Hasselt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Met de beslissingen van het CBS van 30/08/10 mbt gemeentelijke toewijzingsreglement voor sociale woningen werd het initiatief genomen om te komen tot een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement. Door het CBS werd een werkgroep opgericht die de opdracht kreeg een toewijzingsreglement op te stellen. De werkgroep was als volgt samengesteld: Voor de stad Hasselt: Toon Hermans Schepen sociale huisvesting Marc Schepers Kabinetschef van de burgemeester Koen Knevels Woonmanager Voor het OCMW van Hasselt: Hilde De Wilde Directeur Sociale dienst Erna Poesmans Stafmedewerkster Wonen Voor de sociale verhuurders: Ria Keupers en Dominique Vrancken Hasseltse huisvestingsmaatschappij Alain Bielen Cordium Jessica Haex Vlaams woningfonds Sent Auwers Sociaal Verhuurkantoor Midden Limburg De werkgroep werd vanuit Agentschap Wonen (Limburg) opgevolgd door Jos Gorssen. De werking van de werkgroep werd begeleid door Dirk Luyten (studio beleid). Op2 december 2010 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure goedgekeurd. Goedkeuring van het reglement Op 6 mei 2011 heeft de werkgroep aan het ontwerp van toewijzingsreglement een unaniem gunstig advies gegegeven. Op 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 4

5 Op 9 augustus 2011 werd het toewijzingsreglement ter goedkeuring voorgelegd aan het departement rwo- Vlaanderen. Minister Freya Van den Bossche hecht op 5 december 2011, overeenkomstig artikel 26 van het Kaderbesluit Sociale Huur, haar goedkeuring aan het gemeentelijk lokaal toewijzingsreglement van de stad Hasselt, mits aanpassingen op enkele punten die verder in dit document worden verwerkt, nl: - schrapping van de 4 SVK- woningen voor ouderen. SVK s kunnen gelijkvloerse woningen voorbehouden voor ouderen zonder een gemeenschappelijk toewijzingsreglement; - Schrapping van de subgroep jongeren die begeleid worden door een dienst begeleid zelfstandig wonen erkend in het kader van Bijzondere jeugdzorg, van de doelgroep mensen zonder netwerk. In de wijzigingen van het kaderbesluit Sociale Huur wordt een absolute voorrang voorzien voor de kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is of een persoon die met toepassing van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst dat jongeren begeleid. - Opgeven van de locatie waar de 4 woningen komen voor zelfstandig wonende personen met autismestoornis en een manier van aanpak om de voorrang te realiseren. De uitwerking in overleg met de actoren Het toewijzingsreglement werd uitgewerkt in samenwerking met de verhuurders en de lokale huisvestings- en welzijnsactoren. In Hasselt zijn de sociale verhuurders: Hasseltse huisvestingsmaatschappij Cordium Vlaams woningfonds Sociaal Verhuurkantoor Midden Limburg Om te voldoen aan de vormvereisten i.v.m. het betrekken van de verhuurders en de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren: Werd formeel advies gegeven door de leden van de werkgroep De leden van de werkgroep zijn de betrokken actoren. Zij vertegenwoordigen het algemene welzijns- en huisvestingsveld. Door de werkgroep gebeurde er consultaties van diverse welzijnsvoorzieningen en woonbegeleidingsdiensten De stad heeft zo veel mogelijke relevante actoren geïnformeerd over de stand van zaken. Zo is er advies gevraagd aan o Het vast bureau van de Seniorenraad van 21 maart 2011 o Aan het zorgcircuit dat ondermeer een eigen voorstel van doelgroepenplan uitwerkte dat door de werkgroep besproken werd en dat leidde tot de aanpassing van de doelgroepen. o Stuurgroep LSB werd op 30 maart 2011 geïnformeerd over de stand van zaken van de werkzaamheden van de werkgroep De inhoudelijke discussie over mogelijke doelgroepen werd gevoerd binnen de werkgroep, die hierover besliste. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 5

6 2 TOEWIJZING AAN DOELGROEPEN 2.1 Keuze voor het toewijzen aan doelgroepen Er is beslist een toewijzingsreglement voor specifieke doelgroepen te maken. De eerste doelgroep die, zoals beschreven in het bijgevoegde doelgroepenplan, in Hasselt specifieke problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen wordt Ouderen genoemd en wordt zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: Ouderen: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is. De tweede doelgroep wordt Mensen zonder netwerk genoemd en wordt zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: Mensen zonder netwerk. Dit zijn jongeren (jongvolwassenen jaar)die begeleid worden door een Dienst Begeleid Wonen erkend in het kader van het Algemeen Welzijnswerk of volwassenen die begeleid worden door een Dienst Begeleid Wonen erkend in het kader van het Algemeen Welzijnswerk en die allen bereid zijn hun begeleidingstraject verder aan te gaan. Een derde doelgroep wordt Zelfstandig wonende personen met autismestoornis genoemd en wordt zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: Zelfstandig wonende personen met autismestoornis: Dit zijn zelfstandig wonende personen met een diagnose autisme en een (rand)normale begaafdheid, gesteld door een erkend centrum of arts en een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor beschermd of begeleid wonen of een DIO die bij het wonen begeleid worden door een erkende dienst of een vrijwilligersorganisatie onder supervisie van een erkende dienst of een gemeentelijke dienst. Een vierde doelgroep wordt Personen met psychiatrische problemen genoemd en wordt zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: Personen met psychiatrische problemen: dit zijn personen die (zoals blijkt uit het advies van een coördinerend geneesheer van een erkend initiatief beschut wonen) kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen, in aanmerking komen voor beschut wonen en die begeleid worden door een erkend initiatief voor beschut wonen. Een vijfde doelgroep wordt Personen met een handicap genoemd en wordt zoals in het doelgroepenplan als volgt gedefinieerd: Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 6

7 Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. 2.2 Doelgroepenplan Om de keuze voor deze doelgroepen te motiveren, wordt er aan dit toewijzingsreglement in bijlage een doelgroepenplan gevoegd. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 7

8 3 TOEPASSING 3.1 Eigen toewijzingsreglement en standaardregime Het eigen toewijzingsreglement kan niet los worden gezien van het standaardluik. Doelgroepen Binnen het standaardluik komen er een nieuwe voorrangsregels voor doelgroepen die zullen gelden als absolute voorrangsregels. De voorrangsregels krijgen dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime. Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische volgorde. Die betreffende sociale huurwoningen kunnen alleen met de voorrang worden toegewezen aan de kandidaathuurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. De toepassing van dit toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociale huurbesluit. In toepassing van dit toewijzingsreglement krijgen de doelgroepen een plaats binnen de absolute voorrangsregels. Aan artikel 19 van het sociale huurbesluit wordt de tekst: 1. Ouderen: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 2. Mensen zonder netwerk. Dit zijn jongeren (jongvolwassenen jaar)die begeleid worden door een Dienst Begeleid Wonen erkend in het kader van het Algemeen Welzijnswerk of volwassenen die begeleid worden door een Dienst Begeleid Wonen erkend in het kader van het Algemeen Welzijnswerk en die allen bereid zijn hun begeleidingstraject verder aan te gaan. Deze voorrang is enkel van toepassing voor die toewijzingen zoals vermeld in de bijlage van dit reglement. 3. Zelfstandig wonende personen met autismestoornis: Dit zijn zelfstandig wonende personen met een diagnose autisme en een (rand)normale begaafdheid, gesteld door een erkend centrum of arts en een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor beschermd of begeleid wonen of een DIO die bij het wonen begeleid worden door een erkende dienst of een vrijwilligersorganisatie onder supervisie van een erkende dienst of een gemeentelijke dienst. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 4. Personen met psychiatrische problemen: dit zijn personen die (zoals blijkt uit het advies van een coördinerend geneesheer van een erkend initiatief beschut wonen) kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen, in aanmerking komen voor beschut wonen en die begeleid worden door een erkend initiatief voor beschut wonen. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 5. Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 8

9 als punt 1 tot 5 ingevoegd. Artikel 19 moet dan als volgt worden gelezen: De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang toe te kennen: 1. Ouderen: personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat één van beide partners 65 jaar of ouder is. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 2. Mensen zonder netwerk. Dit zijn jongeren (jongvolwassenen jaar)die begeleid worden door een Dienst Begeleid Wonen erkend in het kader van het Algemeen Welzijnswerk of volwassenen die begeleid worden door een Dienst Begeleid Wonen erkend in het kader van het Algemeen Welzijnswerk en die allen bereid zijn hun begeleidingstraject verder aan te gaan. Deze voorrang is enkel van toepassing voor die toewijzingen zoals vermeld in de bijlage van dit reglement. 3. Zelfstandig wonende personen met autismestoornis: Dit zijn zelfstandig wonende personen met een diagnose autisme en een (rand)normale begaafdheid, gesteld door een erkend centrum of arts en een erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voor beschermd of begeleid wonen of een DIO die bij het wonen begeleid worden door een erkende dienst of een vrijwilligersorganisatie onder supervisie van een erkende dienst of een gemeentelijke dienst. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 4. Personen met psychiatrische problemen: dit zijn personen die (zoals blijkt uit het advies van een coördinerend geneesheer van een erkend initiatief beschut wonen) kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen, in aanmerking komen voor beschut wonen en die begeleid worden door een erkend initiatief voor beschut wonen. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 5. Personen met een handicap: personen die ten gevolge van een handicap beschikken over een zorgtoewijzing (VAPH) die toegang geeft tot begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning en die begeleid worden door een erkende dienst begeleid wonen, beschermd wonen of inclusieve ondersteuning. Deze voorrang is enkel van toepassing op de woningen die zijn opgenomen in de lijst die in de bijlage van dit reglement is gevoegd. 6. De kandidaat-huurder voor zover een van de personen, vermeld in artikel 1, 17, b), minstens 55 jaar oud is of een bepaalde handicap heeft, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van personen met die handicap; 7. De kandidaat-huurder met toepassing van artikel 30, vierde lid 8. De kandidaat-huurder die overeenkomstig artikel 18 enz 3.2 Welke woningen De bepalingen van dit reglement inzake de doelgroepen zijn van toepassing op het grondgebied van de stad Hasselt en op de woningen van de sociale verhuurders, maar niet van toepassing op het ganse patrimonium ervan. De gemeenteraad legt de lijsten vast van de sociale woningen waar de voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijsten aan indien nodig. Deze lijsten met woningen zijn als bijlagen toegevoegd aan dit reglement. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 9

10 4 VERDERE BEPALINGEN 4.1 Uitvoering De sociale verhuurders worden belast met de uitvoering van dit reglement. 4.2 Goedkeuring en wijzigingen De gemeente legt dit reglement en elke wijziging ervan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. Ook elke wijziging van de lijsten in bijlage wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 4.3 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Via de gemeentelijke informatiekanalen (De Hasselaar, digitale nieuwsbrief, ) en de website van stad, OCMW en sociale verhuurders wordt bekend gemaakt dat er een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement is. Het reglement zelf ligt ter inzage bij de sociaal verhuurders, het OCMW en de stad. Op de websites van stad, OCMW en sociale verhuurders zal er ook een link worden gelegd naar de tekst van het reglement. Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 4.4 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de eerste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het departement RWO of bij gebrek aan beslissing negentig dagen te rekenen vanaf de ontvangstmelding van het dossier door de administratie (Woonbeleid Departement RWO). Het reglement werd op 5 december 2011 goedgekeurd door de bevoegde minister Freya Van den Bossche. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 10

11 5 BIJLAGEN 5.1 Beslissingen De beslissing van CBS met principieel akkoord voor de opmaak van een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement De beslissing van CBS samenstelling werkgroep en totstandkomingsprocedure Goedkeuring gemeenteraad toewijzingsreglement De voorwaardelijke goedkeuring door Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie 5.2 Adviezen van de verhuurders en de relevante actoren Stad Hasselt We stellen vast de maatschappelijk sterkeren omwille van de stijgende vastgoedprijzen en andere sociaaleconomische tendensen minder vlug overgaan tot het verwerven van eigendom. Diverse analyses van inkomensdata en bestedingspatronen concluderen allen dat de groep van gezinnen die onder de armoedegrens duikt steeds omvangrijker zal worden. Het zijn deze maatschappelijk zwakkeren die zich alsmaar minder kunnen handhaven op de private huurmarkt en bij de zoektocht naar een huurwoning verdrongen worden door de groep van economisch sterkere huurders. Voor personen met een beperkte mobiliteit zoals senioren is er bovendien nauwelijks een betaalbaar en geschikt aanbod op de private huurmarkt. Voor velen is het huren van een geschikte sociale huurwoning met een inkomensgerelateerde huurprijs, de geboden kwaliteit en de huurzekerheid op termijn het enige alternatief. Het is net het thuisgevoel dat je kan creëren in een kwaliteitsvolle woning met de nodige woonzekerheid dat een noodzakelijke voorwaarde is om deel te nemen aan het buurt-, wijk-, en stadsgebeuren. Op het vlak van sociale huurwoningen heeft het stadsbestuur zich geëngageerd om een inhaalbeweging te realiseren. We zullen daarvoor onder andere de mogelijkheden geboden via het decreet grond en panden optimaal toewenden en streven in nieuwe woonprojecten naar een optimale variatie in woontypologie, eigendomsstatuten en maatschappelijke status van de bewoners. 3 Sociaal huurbesluit art Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 11

12 De gemiddelde wachttijden voor de toewijzing van een sociale huurwoning blijven echter te lang. Het SVK- Midden-Limburg biedt aan een aantal woningzoekenden met de grootste woonnood een oplossing op kortere termijn maar de mogelijkheden en begeleidingscapaciteit van het SVK blijft beperkt. Wij zijn van mening dat voor een aantal doelgroepen de lange wachttijd hoe langer hoe meer onoverbrugbaar is en dat een versnelde toewijzing mits bijkomende regels en met de nodige begeleiding verantwoordbaar is. Een specifiek toewijzingsreglement is vooral een instrument voor het bieden van kansen aan hen die ondersteuning het meest nodig hebben. Een doelgroepenbeleid op het vlak van sociale huisvesting moet eveneens passen in een globaal stedelijk beleid en flankerende maatregelen van hogere overheden. Het stadsbestuur meet zichzelf daarom in de eerste plaats een regie- en ondersteuningsrol toe om de lokale actoren de mogelijkheid te bieden om zich optimaal te kunnen richten en specialiseren tot hun respectievelijke doelgroepen. Door het aanreiken van overlegstructuren en het ondersteunen van concrete projecten kan de stad vanuit een rol van regisseur lopende projecten op haar grondgebied mee stimuleren, evalueren en bijsturen OCMW Hasselt Het OCMW Hasselt wil aan elke persoon Maatschappelijke hulp- en dienstverlening verzekeren. Vanuit de eigen mogelijkheden stellen we deze personen in staat om op een duurzame en zelfredzame wijze een menswaardig leven te leiden. Enerzijds trachten we dit te realiseren via seniorenzorg en seniorenvoorzieningen. Anderzijds via de sociale dienst die kansarmoede aanpakt. Kansarmoede wordt in het OCMW omschreven als een gebrek aan kansen of onvoldoende zicht hebben op de eigen kansen en mogelijkheden. Enerzijds kan dit betekenen dat personen niet over bepaalde vaardigheden beschikken of geen zicht hebben op hun eigen talenten. Anderzijds zijn er maatschappelijke uitsluitingsmechanismen die maken dat bepaalde mensen hun kansen en talenten niet kunnen inzetten of actualiseren. Bovendien hangt ook heel veel nog af van de onmiddellijke omgeving waarbinnen mensen opgroeien en leven. Dit betekent dat kansarmoede op drie niveaus moet aangepakt worden. Dat spiegelt zich ook af binnen de werking van de sociale dienst. De klassieke individuele hulpverlening helpt onze cliënten hun kansen te vergroten en met beide handen aan te pakken. De maatschappelijke oorzaken van uitsluiting en kansarmoede worden eveneens, waar mogelijk aangepakt door beleidsvoorbereidend werk, ondersteuning van acties en medewerking aan onderzoek. Het derde niveau waarop we werken is de onmiddellijke omgeving van onze cliënten. Dit betekent concreet werken aan het netwerk rond de cliënt, via groepsbijeenkomsten, participatie initiatieven en overleg. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat hulp kan geboden worden op alle levensdomeinen. Goede en betaalbare huisvesting is een basisbehoefte en grondrecht van iedereen. Meer en meer mensen vallen op het vlak van gezond en betaalbaar wonen uit de boot. Dit vertaalt zich binnen het OCMW dan ook in veel woonvragen en vraag naar oplossingen in acute situaties. Het woningaanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen is echter bijzonder klein. Het merendeel van de woningen wordt in Hasselt bovendien verhuurd door immo- kantoren die werken volgens een zekere bedrijfslogica. Mensen met een laag inkomen (vervangingsinkomen, leefloon, inkomen van de sociale zekerheid,ea...) worden gediscrimineerd door de verhuurders op de private huisvestingsmarkt. Bij de sociale huisvesters zijn er lange wachtlijsten. Het OCMW tracht cliënten actief te helpen in hun zoektocht naar een woning en zal de kandidaat-huurder dan ook helpen (indien nodig) om zijn inschrijving bij het SVK Midden-Limburg en de sociale huisvesters in orde te brengen. Voorts kunnen kandidaat- huurders bij het OCMW terecht als ze moeilijkheden hebben bij het samenstellen van hun huurwaarborg. Naast deze financiële ondersteuning kan het OCMW ook zorgen voor materiële steun, sociale, juridische en psychologische begeleiding en zorg. Dit vertaalt zich in een omvangrijk takenpakket van maatschappelijke welzijnszorg voor een uitgebreide doelgroep. Er is op dit ogenblik al een goede samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen op het grondgebied (Hasseltse huisvestingsmaatschappij, Cordium, Vlaams Woningfonds) en SVK Midden- Limburg. In navolging van het lokaal sociaal beleid in Hasselt werd er een werkgroep opgericht zorgcircuit wonen. Deze werkgroep werd samengesteld uit vertegenwoordigers van: de stad Hasselt, het OCMW, het sociaal verhuurkantoor Midden- Limburg, Cordium, seniorenvoorziening De zonnestraal, twee centra algemeen welzijnswerk actief op het grondgebied, beschut wonen, bijzondere jeugdzorg en het CAD. Na het opstellen van de woonladder voor Hasselt werden er al snel een aantal hiaten duidelijk en kwam dan binnen deze werkgroep ook een vraag voor het opstellen van een doelgroepenplan. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 12

13 In het lokaal woonoverleg, waar het OCMW actief aan participeert, kon het OCMW doorgeven dat er een aantal doelgroepen gebaat zijn bij een eigen toewijzingsreglement. Het OCMW werkte in deze werkgroep dan ook mee aan een eigen toewijzingsreglement afgestemd op de lokale situatie en noden. De werkgroep heeft voor het doelgroepenplan de volgende doelgroepen gekozen: *Ouderen, *Personen met autismestoornis, *Personen met chronische psychiatrische problematiek (beschut wonen), *Personen met een handicap, *Mensen zonder netwerk (begeleid wonen) Deze doelgroepen en hun noden zijn niet vreemd voor het OCMW. Het OCMW erkent dat de woonproblematiek dermate specifiek is dat ze bijzondere aandacht vragen. Het OCMW wil samen met de gemeente, sociale woonorganisaties en andere actoren (welzijnsorganisaties) via dit doelgroepenplan en natuurlijk voor de meest kwetsbare,de mogelijkheid scheppen om toch over een aangepaste woning van goede kwaliteit te beschikken, soms wel mits de begeleiding kan verder gezet worden door de begeleidende welzijnsorganisaties in de sociale woning. Men wil daarmee de meest kwetsbare doelgroep kansen bieden om blijvend een kwalitatieve en betaalbare woonst te huren en zo in een thuis te voorzien. De begeleidende instanties engageren zich om ook de begeleiding intensief verder te zetten (al dan niet beperkt in tijd) indien de cliënt in een sociale woning via het doelgroepenplan terecht komt. Indien er toch problemen zijn kan dit aanleiding zijn tot het organiseren van een lokaal cliëntoverleg (hierna LCO genoemd). Het overleg is o.a. een middel om de hulpverlening beter af te stemmen op wat mensen nodig hebben aan ondersteuning. Het LCO wordt voorgezeten door een coördinator, een medewerker van het OCMW die onafhankelijk de verschillende hulpverleners met de cliënt rond de tafel brengt om moeilijkheden te bespreken die zich voordoen over alle levensdomeinen heen. We denken hierbij aan huisvestingsproblemen, moeilijkheden rond activering, financiële beslommeringen, opvoedings- en relationele problemen, Hasseltse huisvestingsmaatschappij De Hasseltse Huisvestingsmaatschappij is een sociale huisvestingsmaatschappij met als maatschappelijk doel het bouwen, verbouwen, beheren en verhuren van gebouwen in het kader van sociale huisvesting. Hiervoor is de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij erkend als sociale huisvestingsmaatschappij bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen onder het erkenningsnummer Hasselt behoort tot het werkgebied van de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij. Een sociale huisvestingsmaatschappij moet er voor zorgen dat iedereen een kans maakt op een sociale woning, zodat de woningen niet alleen toegewezen worden aan de minder-begoede mensen, maar evenmin alleen aan de meer-begoede mensen. Er moet ook gezorgd worden voor een voldoende aanbod voor senioren en mindervaliden, zodat er een evenwicht is tussen de verschillende categorieën van sociale huurders. Bij huidige toewijzing moeten gelijkvloers appartementen en appartementen met lift volgens de wachtlijst toegewezen worden. Dit houdt in dat bijvoorbeeld mensen van 30 jaar een appartement krijgen toegewezen op gelijkvloers of met lift. Ook senioren moeten wij iets aanbieden volgens de wachtlijst, dit kan op 1 ste en 2 de verdiep zijn. Merendeel gaan zij dit niet nemen wegens hun mobiliteit, dit is een eerste weigering. Na een tweede weigering moeten we ze schrappen. Momenteel zijn er veel huurwoningen met 3 slaapkamers waar alleenstaanden of koppels + 60 ers wonen. Deze kunnen we momenteel niet herhuisvesten naar een seniorenappartement of gelijkvloers of met lift, aangepast aan hun noden en mobiliteit Cordium De kerntaak van een sociale huisvestingsmaatschappij bestaat uit het ter beschikking stellen van een voldoende aantal kwaliteitsvolle woningen tegen betaalbare huurprijzen. Daartoe is het bouwen en verhuren van deze be- Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 13

14 taalbare - maar ook aangepaste - woongelegenheden prioritair. CORDIUM heeft zich dan ook tot doel gesteld om deze kerntaak te vervullen voor alle leeftijdsgroepen, uiteraard binnen het wettelijk kader. In deze beleidsvisie kiest CORDIUM eveneens voor de nodige aangroei van bejaardenwoningen om in het werkgebied van de vennootschap in Hasselt een voldoende groot aanbod in de verschillende wijkkernen te hebben. Op deze wijze creëert onze vennootschap de nodige opportuniteiten om tot doorstroom binnen de woningen te komen en is de garantie op een rationelere bezetting groter. Immers als bejaarden kunnen doorstromen naar aangepaste woningen in hun vertrouwde wijk, is de kans gevoelig groter om dergelijke verhuisbeweging in gang te zetten en kunnen op deze manier weer jongere mensen de wijk instromen. In het kader van bouwen en verhuren aan alle groepen die in aanmerking komen voor sociale huisvesting, wil CORDIUM plaats voorzien voor verschillende doelgroepen die kwetsbaar zijn en die zonder enige vorm van begeleiding minder kans hebben om binnen onze vennootschap gehuisvest te blijven. Cordium wenst met haar beleid en visie, aangevuld met de daartoe beschikbare instrumenten, de opdracht vanuit het Vlaams woonbeleid zo maximaal mogelijk in te vullen. Dit specifiek gemeentelijk toewijzingsreglement is daarvoor een noodzakelijk instrument Sociaal Verhuurkantoor Midden Limburg De vereniging heeft tot doel om in het werkingsgebied betaalbare en comfortabele huisvesting te verschaffen aan personen en gezinnen die door hun maatschappelijke situatie geen of weinig kans hebben om op de bestaande huisvestingsmarkt aan bod te komen. De vereniging zal dit doen door: op de private huurwoningmarkt binnen het werkingsgebied woningen te huren of in erfpacht te nemen om ze, zo nodig na renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden; de onderhuurders en huurders inspraak- en participatiemogelijkheden te bieden en hen te begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder; Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen van de vzw Vlaams Woningfonds Niet alle gezinnen kunnen ondanks de gunstige hypothecaire leningsvoorwaarden bij het Vlaams Woningfonds een eigen woning verwerven. Daarom gaat het Vlaams Woningfonds ook zelf over tot de aankoop en renovatie van woningen gelegen in stedelijke centra van het Vlaams Gewest waaronder Hasselt om deze aan gezinnen met minstens 1 kind te verhuren tegen een lage huurprijs. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet het kandidaat gezin minstens 1 kind ten laste hebben, dit houdt in dat het kind bij de aanvrager dient te zijn gedomicilieerd. Bij de toewijzing van een woning wordt in eerste instantie rekening gehouden met de rationele bezetting van de te verhuren woongelegenheid. Het grootste aandeel van onze panden bestaat uit eengezinswoningen met 3 of meer slaapkamers. Wij beschikken niet over 1- slaapkamerappartementen of studio s in Hasselt. Het Vlaams Woningfonds onderschrijft het eigen toewijzingsreglement van de stad Hasselt. De doelgroepen die in het toewijzingsreglement zijn opgenomen maken echter geen deel uit van de wettelijk vastgelegde doelgroep van het Vlaams Woningfonds (grote gezinnen) en het daaraan verbonden patrimonium in Hasselt. De voorrangsregels zoals gedefinieerd in het lokaal toewijzingsreglement zijn daardoor niet toepasbaar door het Vlaams Woningfonds. Om die reden zijn er geen woningen van het Vlaams Woningfonds opgenomen in de lijst met woningen waarvoor een voorrang voor de doelgroepen van toepassing is. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 14

15 5.2.7 Zorgcircuit wonen In 2007 werd het zorgcircuit wonen als werkgroep geïnstalleerd met daarin zowel begeleidende, preventieve en curatieve woonactoren. Als doelstellingen werden het inventariseren van problemen en het samenwerken om noden op te lossen vooropgesteld. Hierin zijn medewerkers van Stad Hasselt en verschillende Hasseltse welzijnsorganisaties in vertegenwoordigd. In nauwe samenwerking met het OCMW Hasselt en gestuurd vanuit het structureel woonoverleg werd het gemeentelijk toewijzingsreglement en een bijhorend doelgroepenplan verder voorbereid. Aan het zorgcircuit werd gevraagd na te denken welke doelgroepen uit de woonladder bijkomend opgenomen kunnen worden in een lokaal toewijzingsregelement om op deze wijze specifiek in te spelen op de lokale situatie. Vanuit de Hasseltse woonladder stelde het zorgcircuit wonen in een eerste fase de volgende doelgroep voor: senioren eenoudergezinnen dak- en thuislozen kwetsbare jongeren personen met een handicap De werkgroep nam kennis van de werkzaamheden van het zorgcircuit wonen en werkte hun voorstellen verder uit. Bij de verdere bespreking van de werkgroep werd uitgebreid overlegd met de betrokken welzijnsactoren. Aan de welzijnsactoren werd gevraagd deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 1. Heeft u voorziening te maken met, of weet van a. Een groep van jongeren b. van Hasselt c. die een woonnood heeft d. en die door uw voorziening begeleid (kunnen) worden 2. Kan u deze groep van jongeren wat nauwkeuriger omschrijven 3. Beschikt u over cijfergegevens waarmee we wat meer zicht kunnen krijgen op de grootte van deze groep van jongeren (uit Hasselt!)!) Welke zijn de andere relevante welzijnsactoren actief rond deze doelgroep? 4. Is er vanuit deze groep van jongeren een vraag naar sociale woningen a. Hoe groot is die vraag? b. Naar welk soort van sociale woning? (woningtype en voorkeurligging) 5. Welke garantie kan u voorziening bieden om de betreffende jongeren een aangepaste woonbegeleiding aan te bieden a. Over welke woonbegeleiding gaat het? b. Hoeveel jongeren kan u hoelang begeleiden? c. Hebt uzelf nog bepaalde opmerkingen of vragen? Verder werden de volgende consultaties georganiseerd 21 januari 2011 o Marleen Hermans van De oever (onderafdelingen De Dijk en de Kering). Ivan Nulens van De wiekslag liet zich verontschuldigen, maar liet weten dat hij zich aansloot bij de vraag van Marleen Hermans o Jan Gilissen en Karina Claes van CAW 't verschil, studiotraining de Tunnel o Leen Weutens (KIDS Koninklijk Instituut Doven en Slechthorenden) en Marijke Tirions (oudergroep) Werking jongeren met ASS en hun ouders 3 maart 2011 o Tom Beenaerts (vzw Basis) beschut wonen 6 mei 2011 o Wim Gysels (Intesa) personen met een beperking Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 15

16 De werkgroep stond zo voortdurend in dialoog met het Zorgcircuit wonen. De werkgroep nam kennis van de verschillende schriftelijke antwoorden op de vragen die door de werkgroep waren gesteld en de diverse documenten die nog tijdens de werkzaamheden van de werkgroep werden opgesteld. Deze antwoorden en documenten werden verwerkt in het doelgroepenplan KIDS In het proces naar volwassenwording is het voor mensen met autisme van groot belang dat de wonen, werken en vrije tijd samen ingevuld worden. Het succes in één van deze domeinen wordt bepaald door het succes in de twee anderen. Er zijn de laatste jaren heel wat initiatieven genomen voor mensen met autisme zowel op het vlak van werken (o.a ASSEMBLI) als op het vlak van vrije tijd (o.a. Spetters). Deze zijn zeer zinvol en noodzakelijk, maar kennen enkel succes als ze geïntegreerd kunnen worden in woonzorgprojecten. KIDS heeft enkele eigen initiatieven op vlak van wonen, zoals het beschermd woonproject in de Walenstraat en het woonproject in Wolfsdonk. Ze hebben echter een te beperkte opvangmogelijkheid voor de schoolverlaters. De wachtlijsten zijn te lang. Er kan pas een nieuwe kandidaat invoegen na overlijden van één van de bewoners. Er is dus duidelijk nood aan meer woonprojecten. In andere provincies werden reeds woonprojecten opgestart (Antwerpen: Auticura; Vlaams Brabant: Autiwoonzorgproject). Deze tonen ook de nood van woonzorg voor mensen met autisme aan. In KIDS alleen volgen 240 jongeren met autisme een schools curriculum, waarvan 111 op het internaat verblijven. Het aantal leerlingen met autisme is enorm gestegen in het KIDS. Zo kent de passer (een afdeling van BuSO- KIDS voor normaal begaafde jongeren vanaf 12 jaar) een stijging van 25 jongeren in 1999 (startjaar) naar 100 leerlingen in Er zijn altijd wachtlijsten die we niet volledig kunnen beantwoorden. Het aantal aanmeldingen blijft stijgen. Er is op dit ogenblik een enorme nood aan invullingen voor deze groep na de schoolperiode. We worden elk jaar geconfronteerd vanuit de oudergroep met de prangende vraag naar arbeidszorg en woonzorg. Wat na de pas- Ser? Wat na het KIDS? Op dit ogenblik zijn er nog veel hiaten in de levensloop van mensen met autisme. Als de ondersteuning stopt of onderbroken wordt na de schoolfase is er een verhoogd risico voor regressie en depressie. Alle aangeleerde vaardigheden kunnen op korte termijn verdwijnen. Het is van het grootste belang om de omkadering te continueren zodat we kunnen spreken van een naadloze overgang tussen de schoolfase en de woon- en werkperiode. Op die manier krijgen jongeren met autisme maximale ontplooiingskansen. Op dit ogenblik vormt dit in Limburg een ernstig hiaat in de zorgsector. Reële cijfers zijn niet beschikbaar, maar elk jaar vernemen we van oud-leerlingen en hun ouders dat ze nog altijd op de wachtlijst staan voor een bepaalde woonzorg. Jongeren met autisme hebben beperkingen, maar ook heel wat mogelijkheden. Deze mogelijkheden proberen wij, mits een geïndividualiseerde en specifieke aanpak, een reële kans tot ontwikkeling te geven. Een goed gevoel, sociale competentie, sociale integratie, ontwikkelen van vaardigheden, zijn hierbij essentiële actiepunten. We proberen hen niet alleen voor te bereiden voor de school (functionele vaardigheden, kennisvaardigheden, communicatieve vaardigheden, stages ) maar nog meer voor het leven. Een woonzorgproject zou hierbij een mooie aansluiting vormen. Specifieke problemen voor mensen met autisme om een aangepaste en betaalbare woning te vinden - vaak kansarme gezinnen - vaak éénoudergezinnen - vaak een complexe gezinsproblematiek, bv. nog kinderen met een beperking of één van de ouders die ook een diagnose autisme heeft Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 16

17 Samenwerkingsverbanden Project autiwoonzorg wil in Limburg een samenwerkingsverband opstarten. Dit project staat in haar kinderschoenen maar poogt verschillende partners in Limburg samen te laten werken rond AUTI WOON ZORG. Men wil hiermee bekomen dat mensen met Autisme meer aanbod hebben in wonen en de passende zorg hiervoor. Besluit Mensen met autisme hebben voor bepaalde ontwikkelingstaken blijvende ondersteuning nodig. Zonder specifieke ondersteuning (wonen, werken en vrije tijd) en zonder een zinvolle dagbesteding geraken zij snel geïsoleerd en genegeerd. Regressie, depressie en psychiatrische opname zijn dan jammer genoeg vaak het gevolg. Dit kost de maatschappij veel geld. Afhankelijk van de verticale continuïteit (vloeiende en goed voorbereide overgang van de schoolfase naar de volgende levensfase) en de horizontale continuïteit (samenwerking met verschillende instanties en begeleidingsteams, netwerking), kunnen we spreken van een geslaagd traject. Alle mensen met autisme hebben specifieke competenties die ingezet kunnen worden in het vrijwilligerscircuit, de arbeidszorg of in het normaal economisch circuit (NEC). Indien mensen met autisme kunnen opgenomen worden in het woonzorgproject van Hasselt/Limburg/Vlaanderen betekent dit een belangrijke vooruitgang in de levenskwaliteit voor deze bijzondere en nog steeds miskende doelgroep Intesa Intesa vzw is een organisatie die zich richt tot de opvang van personen met een handicap. Intesa vzw werd op 1/1/2003 opgericht naar aanleiding van de fusie van 2 organisaties die al meer dan 20 jaar werkzaam zijn in de sector van de gehandicaptenzorg, nl. Elkon vzw en Ago vzw. Samen vangen wij een 180 personen met een handicap op en dit met een bestaffing van ca. 130 personeelsleden. Ago richt zich specifiek tot de doelgroep van personen met een mentale handicap (licht, matig en ernstig) en kinderen met autisme. Vaak zijn er ook bijkomende handicaps aan verbonden zoals motorische beperkingen, gedragstoornissen, e.a. Deze opvang gebeurt via 4 woonvormen, 3 dagcentra en de projecten Beschermd en Begeleid wonen. Deze projecten situeren zich in Zuid-Limburg, nl. te Borgloon, Alken, Tongeren en Sint-Truiden. Elkon richt zich tot de doelgroep van personen met een ernstige fysische handicap. Deze handicap kan aangeboren zijn maar ook verworven (vb. hersenbeschadiging na coma, hersentumor, hersenbloeding, ) - ook hier is er meestal sprake van bijkomende handicaps, zoals gedragsstoornissen, sensorische beperkingen, e.a. De opvang gebeurt door een woonproject en 3 dagcentra. Deze projecten of werkingseenheden zijn gespreid over Midden en Zuid-Limburg, nl. Hasselt en Bilzen. De woonvormen bieden een thuis voor onze bewoners, zij kunnen er 24u/24u en 365 dagen per jaar rekenen op professionele ondersteuning en zorg. In de dagcentra worden zorg én aangepaste dagactiviteiten aangeboden op maat van de zorgvrager, dit alle werkdagen van 8u30 tot 18u00. De zorgvragers in de dagcentra zijn deels onze bewoners, maar voornamelijk externen (vnl. thuiswonenden opgehaald en thuisgebracht door onze eigen vervoerdiensten). Uiteraard is deze opvang verbonden aan een uitgebreide infrastructuur. Op dit vlak stellen zich diverse problemen. Niet alleen zijn een aantal gebouwen verouderd en moeten zij aangepast worden aan de huidige normen op vlak van veiligheid, preventie, legionella-problematiek, afvalwater, maar ook moeten wij permanent mee evolueren met de groeiende noden van onze zorgvragers. Anderzijds is er de enorme wachtlijst van personen met een handicap in Vlaanderen die dringend een plaats zoeken in een voorziening. Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 17

18 Intesa vzw wil hierin duidelijk meewerken aan een oplossing. Binnen de bestaande infrastructuur is er echter geen ruimte meer voor uitbreiding, vandaar dat wij investeringsdossiers voor nieuwbouw hebben ingediend bij onze subsidiërende overheid, met gunstig gevolg. In Hoepertingen-Borgloon realiseerde Ago een woonvorm voor 24 bedden en een dagcentrum voor 21 plaatsen die eind 2007 in gebruik werd genomen. In Kuringen-Hasselt realiseerde Elkon een uitbreiding van de woonvorm met 10 bedden aan de bestaande recente nieuwbouw. Momenteel heeft Intesa samen met Cordium een klein project lopen voor enkele woningen voor personen met een handicap die woonbegeleiding kunnen krijgen vanwege Intesa Seniorenraad Koen Knevels, woonmanager van de Stad Hasselt gaf het Vast Bureau van de Stedelijke Seniorenraad op 21 maart 2011 uitvoerig toelichting bij het Gemeentelijk Toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen in Hasselt. Het Vast Bureau verklaarde zich principieel akkoord met de besluiten. 5.3 Toepassingsgebied van het toewijzingsreglement Lijst met woningen waar de voorrang van Ouderen geldt Het gaat om de volgende woningen Hasseltse huisvestingsmaatschappij 282 woningen van de Hasseltse huisvestingsmaatschappij waarvan 138 reeds bestaande woningen en 144 woningen uit de nieuwe projecten. Straat Huisnr busnr Gemeente Bestaande / historische woongelegenheden Bampslaan 18 1 Hasselt Bampslaan 18 2 Hasselt Bampslaan 18 3 Hasselt Bampslaan 18 4 Hasselt Bampslaan 18 5 Hasselt Bampslaan 18 6 Hasselt Bampslaan 18 7 Hasselt Bampslaan 18 8 Hasselt Bampslaan 18 9 Hasselt Bampslaan Hasselt Bloemenstraat 48 1 Hasselt Bloemenstraat 48 2 Hasselt Bloemenstraat 48 3 Hasselt Bloemenstraat 48 4 Hasselt Brigandsstraat 2 2 Hasselt Brigandsstraat 2 5 Hasselt Brigandsstraat 2 8 Hasselt Brigandsstraat 2 12 Hasselt Brigandsstraat 4 2 Hasselt Brigandsstraat 4 5 Hasselt Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 18

19 Brigandsstraat 4 8 Hasselt Brigandsstraat 6 1 Hasselt Brigandsstraat 6 4 Hasselt Brigandsstraat 6 7 Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat 20 Hasselt Casterstraat 22 Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Casterstraat Hasselt Hovenstraat 33 1 Hasselt Hovenstraat 34 1 Hasselt Hovenstraat 34 2 Hasselt Hovenstraat 35 1 Hasselt Hovenstraat 44 1 Hasselt Hovenstraat 44 2 Hasselt Hovenstraat 46 1 Hasselt Hovenstraat 46 2 Hasselt Hovenstraat 48 1 Hasselt Kuringersteenweg 38 1 Hasselt Kuringersteenweg 38 2 Hasselt Luikersteenweg 29 2 Hasselt Luikersteenweg 29 3 Hasselt Mgr Kerkhofstraat 16 2 Hasselt Mgr Kerkhofstraat 18 1 Hasselt Rederijkerstraat 16 1 Hasselt Rederijkerstraat 16 2 Hasselt Rederijkerstraat 16 3 Hasselt Rederijkerstraat 16 4 Hasselt Rederijkerstraat 16 5 Hasselt Rederijkerstraat 16 6 Hasselt Rederijkerstraat 16 7 Hasselt Rederijkerstraat 16 8 Hasselt Rederijkerstraat 16 9 Hasselt Rederijkerstraat Hasselt Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 19

20 Rederijkerstraat Hasselt Rederijkerstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Rozenstraat Hasselt Runkstersteenweg 2 A Hasselt Runkstersteenweg 2 B Hasselt Runkstersteenweg 2 C Hasselt Runkstersteenweg 2 D Hasselt Runkstersteenweg 2 E Hasselt Runkstersteenweg 4 1 Hasselt Runkstersteenweg 4 2 Hasselt Runkstersteenweg 6 1 Hasselt Runkstersteenweg 6 2 Hasselt Runkstersteenweg 8 1 Hasselt Runkstersteenweg 17 1 Hasselt Runkstersteenweg 21 1 Hasselt Runkstersteenweg 21 2 Hasselt Runkstersteenweg 73 A Hasselt Runkstersteenweg 73 B Hasselt Runkstersteenweg 73 D Hasselt Runkstersteenweg 73 F Hasselt Runkstersteenweg 73 G Hasselt Wilgenstraat 21 2 Hasselt Wilgenstraat 21 3 Hasselt Wilgenstraat 28 2 Hasselt Wilgenstraat 28 3 Hasselt Gemeentelijk toewijzingsreglement Hasselt vs 9 07/06/11 20

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen Stuk 2223 (2003-2004) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 5 maart 2004 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Ria Van Den Heuvel en de heren Jan Roegiers, Carlo Daelman en Koen Helsen betreffende een

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst

Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Koortsachtig en creatief op zoek naar een woonst Trefdag Hoe thuisloosheid van jongvolwassenen opvangen en voorkomen? 2 juni 2017 Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform Inhoudstabel 1. Situering Vlaams

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 Email : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID

TOELICHTING BIJ DE AANVRAAG TOT HET HUREN VAN EEN SOCIALE WOONGELEGENHEID Cvba Woonzo Hasseltsesteenweg 28 bus 1 3700 Tongeren Telefoon 012/44.02.00 Fax 012/26.37.66 E-mail info@woonzo.be Openingsuren : Inschrijvingen : alle werkdagen van 08.30 u tot 12.00 u elke maandag en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking tot de

Nadere informatie

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd:

1. Situering. Hierbij worden volgende voorwaarden opgelegd: Vlaamse Woonraad Koning Albert II-laan 19 bus 23 1210 Brussel vlaamse.woonraad@rwo.vlaanderen.be www.vlaamsewoonraad.be Advies 2015/08 datum 9 oktober 2015 bestemmeling kopie onderwerp Mevrouw Liesbeth

Nadere informatie

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61

DOSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DOSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 DATUM NTVANGEN : DSSIERNAAM : INSCHRIJVINGSNUMMER : DSSIERNUMMER : Gouverneur Roppesingel 133 3500 Hasselt DSSIERNUMMER VMSW: tel: 011/26.45.69 fax: 011/26.45.61 BILZEN CMW, Hospitaalstraat 15: woensdag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014. 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 BULLETIN 7 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN JULI 2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar wonen 07/2014 2014/016 Stand van zaken projecten kwalitatief en betaalbaar

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld

Nadere informatie

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJVINGFORMULIER HUURWONING VLAAMS WONINGFONDS cvba FSMA 016598A KBO 0421 111 543 RPR Brussel Ieperlaan 41-1000 Brussel Tel.: (02) 548 91 11 Sanering, verkoop en huurhulp Inschrijvingsnummer: Gezinsnummer :. INSCHRIJVINGFORMULIER

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS

INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS VAN EEN SOCIALE WONING : HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING / SOCIAAL APPARTEMENT VOORWAARDEN EN REGELS Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen Stationsstraat 58 9900 Eeklo Tel. 09/376 90 40 Fax 09/376 90 41 E-mail: verhuring@mbv.woonnet.be Website: www.mbv-sociaalwonen.be INLICHTINGEN VOOR KANDIDAAT-HUURDERS

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT Verwijzend naar het kaderbesluit tot reglementering van het sociale huurstelsel van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007, het Optimalisatiebesluit van 14 maart 2008, het BVR van

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU!

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU! SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS Kwalitatief Voldoende aanbod Behoorlijke woonomgeving Voor woonbehoeftigen & met woonzekerheid Betaalbaar SOCIALE HUISVESTING: NU! WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

Intern huurreglement

Intern huurreglement Intern huurreglement OCMW Holsbeek Dreef 1 3220 Holsbeek Het intern huurreglement van OCMW Holsbeek, is gebaseerd op de bepalingen van het Kaderbesluit Sociale Huur d.d. 12/10/2007 van de Vlaamse regering,

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol

Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol Verslag werkwinkel begeleid wonen 15/11/2012 In het kader van de open jaarvergadering gelijke behandelingsprotocol Begeleiding van workshop: Spreker De Klokke: Bob Lenssens, Sprekers Pro Mente: Bart Dentant,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN

INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN SVK MIDDEN-LIMBURG VZW KERKPLEIN 60 IN 3520 ZONHOVEN 011/397 030 INFO@SVKMIDDENLIMBURG.BE INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 17 december 2012 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 17 december 2012 Aanwezig: G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, W. Depoorter, L. Denolf, E. De Ketelaere,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00930 Onderwerp: Nieuw lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek?

INHOUD ALGEMEEN. 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? INHOUD ALGEMEEN 1. Lokale besturen en wonen 1.1 Opbouw handboek 1.2 Hoe kwam het handboek tot stand? 1.3 U hebt een reactie over het handboek? 2. Relevante wetten en decreten 2.1 De Belgische Grondwet

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie