Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerhout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen"

Transcriptie

1 Meerhout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

2 1 Inleiding en situering Wettelijk kader Gemeentelijk initiatief Algemeen kader inzake toewijzing Decretale principes (Vlaamse Wooncode) Sociaal huurbesluit Lokale binding Toewijzing aan doelgroepen Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep Doelgroepenplan Toepassing Lokale binding Doelgroepen Uitvoering Goedkeuring en wijziging Bekendmaking Inwerkingtreding Bijlagen Toepassingsgebied doelgroep ouderen Doelgroepenplan Beslissingen Verslaggeving...9 LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 2

3 1 Inleiding en situering 1.1 Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het nieuwe sociale huurbesluit in werking getreden. Dit besluit geeft uitvoering aan titel VII van de Vlaamse Wooncode en regelt de verhuring van woningen uit de sociale sector. Het besluit geeft de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een eigen toewijzingsbeleid te voeren. De Vlaamse overheid wil de gemeenten meer mogelijkheden geven om hun regierol betreffende wonen te versterken. Een belangrijk element van een woonbeleid op maat van lokale noden is het beleid betreffende de toewijzing van sociale woningen. De toepassing van het lokaal toewijzingsreglement is beperkt tot de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit. 1.2 Gemeentelijk initiatief Zoals bepaald in artikel 26 van het sociaal huurbesluit kan de gemeente Meerhout gebruik maken van de mogelijkheid om een lokaal toewijzingsreglement op te maken. Binnen het lokaal woonoverleg werd het belang van de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor Meerhout al enkele keren aangehaald. Op 17 mei 2010 is het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gegaan met de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor de gemeente Meerhout (zie bijlage). Er is een werkgroep aangesteld voor de opmaak van het toewijzingsreglement. Deze werkgroep is als volgt samengesteld: Gemeente Meerhout; OCMW Meerhout; Geelse Huisvesting; SVK Zuiderkempen; KLE Zuiderkempen; Wonen Antwerpen; IOK. SVK Zuiderkempen heeft te kennen gegeven dat het lokaal toewijzingsreglement niet van toepassing moet zijn op haar patrimonium. Vandaar dat de bepalingen in onderhavig reglement enkel betrekking hebben op het patrimonium van de Geelse Huisvesting als sociale verhuurder. Op 4 oktober 2010 heeft het college van burgemeester en schepenen de totstandkomingsprocedure goedgekeurd. Het toewijzingsreglement is uitgewerkt binnen de daartoe aangestelde werkgroep. Daarnaast werd het lokaal toewijzingsreglement, evenals het doelgroepenplan, toegelicht aan de seniorenraad op 16 november De betrokken actoren werden ook om advies gevraagd. Dit advies is toegevoegd aan het doelgroepenplan. Op 20 december 2010 heeft de gemeenteraad het toewijzingsreglement goedgekeurd. Op 11 april 2011 heeft de minister van Wonen het reglement goedgekeurd. 2 Algemeen kader inzake toewijzing 2.1 Decretale principes (Vlaamse Wooncode) De Vlaamse Wooncode, in het bijzonder artikel 95, 1, 3 de lid, bepaalt dat bij de toewijzing van sociale huurwoningen rekening gehouden moet worden met de bijzondere doelstellingen van het Vlaamse Woonbeleid, zoals opgenomen in artikel 4, 2 van de Vlaamse Wooncode. Het toewijzingsreglement moet het recht op menswaardig wonen waarborgen, het leefbaar samenwonen LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 3

4 bevorderen en gelijke kansen voor iedereen nastreven. Elk toewijzingssysteem moet streven naar een evenwicht tussen het algemeen belang en het individuele woonrecht. Het departement RWO controleert de wettigheid van het toewijzingsreglement. 2.2 Sociaal huurbesluit Het kaderbesluit sociale huur geeft 2 opties inzake toewijzing. De verhuurder kan opteren om het standaardluik te volgen voor de toewijzing van woningen of de gemeente kan een lokaal toewijzingsreglement uitwerken om tegemoet te komen aan specifieke lokale noden. Standaardluik Er zijn 2 systemen van algemene toewijzingsregels voor sociale huurwoningen. VMSW en de sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in de artikels 18 tot en met 20 van het sociaal huurbesluit; SVK s gebruiken het toewijzingssysteem zoals vermeld in artikel 21 van het sociaal huurbesluit. De sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de sociale huurwoningen toewijzen rekening houdend met achtereenvolgens: 1 rationele bezetting; 2 absolute voorrangsregels; 3 optionele voorrangsregels 1 ; 4 chronologische volgorde van de inschrijvingen in het inschrijvingenregister. De sociaal verhuurkantoren hanteren dezelfde toewijzingsregels zoals geformuleerd in de punten 1, 2 en 4 maar het 3de criterium waar rekening mee gehouden wordt, is het puntensysteem 2. Lokaal toewijzingsreglement Het opstellen van een lokaal toewijzingsreglement wordt bepaald in de artikels 26 tot en met 29 van het sociaal huurbesluit. De gemeente kan hierdoor afwijken van het algemeen geldende toewijzingsreglement en een lokaal toewijzingsreglement opstellen op basis van specifieke behoeften en lokale noden. Belangrijk is dat het lokaal toewijzingsreglement het resultaat moet zijn van lokaal overleg en dat er ingespeeld wordt op de lokale situatie. Het sociaal huurbesluit bepaalt dat er een gemeentelijk toewijzingsbeleid mogelijk is in 3 gevallen. Artikels 27, 28 en 29 bepalen dat een lokaal toewijzingsreglement rekening kan houden met: specifieke lokale woonnoden die verband houden met lokale binding; woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen; bewaken en herstellen van de leefbaarheid. Het voorliggend lokaal toewijzingsreglement beperkt zich tot lokale binding en de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen. 3 Lokale binding De Geelse Huisvesting hanteerde reeds de voorrangsregel voor personen die de laatste 6 jaar gedurende 3 jaar in de gemeente hebben gewoond. De werkgroep was van mening dat als er een lokaal toewijzingsreglement wordt opgemaakt, met eigen lokale accenten, het dan ook logisch is de voorrang voor de eigen inwoners specifieker te gaan omschrijven. Op die manier kunnen ouderen, die vroeger in Meerhout hebben gewoond en door omstandigheden zijn uitgeweken, toch hun oude dag opnieuw doorbrengen in Meerhout. Ook 1 Binnen het standaardluik kan de verhuurder zelf ook bepaalde keuzes maken, zoals optionele voorrangregels, facultatieve schrappingsen opzeggingsgronden die moeten worden vastgelegd in het interne huurreglement van de betreffende verhuurder. 2 Puntensysteem op basis van 4 verplichte prioriteiten (woonnood kinderlast actueel besteedbaar inkomen mutatievraag zittende huurder) en op basis van 2 optioneel gewogen prioriteiten (aantal jaren ingeschreven aantal jaren verblijf in de gemeente). LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 4

5 mensen die hun jeugd hebben doorgebracht in Meerhout en zijn uitgeweken (werk, partner ) en op een bepaald moment wensen terug te keren, krijgen zo kansen op de woningmarkt in Meerhout. Het is momenteel echter moeilijk om de omvang van deze voorrangsregel in te schatten en dus een verantwoorde definitie voor op te stellen. De werkgroep beslist daarom om in 1 ste instantie de voorrangsregel, die de Geelse Huisvesting toepast in een aantal andere gemeenten van haar werkingsgebied, over te nemen. Er wordt echter afgesproken dat deze voorrangsregel na verloop van tijd wordt geëvalueerd (aan de hand van concrete cijfergegevens) en dan eventueel wordt bijgestuurd. De voorrangsregel betreffende lokale binding wordt als volgt geformuleerd: Er wordt voorrang gegegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. De 2 criteria worden naast elkaar geplaatst (of) en worden met andere woorden evenwaardig benaderd. 4 Toewijzing aan doelgroepen 4.1 Keuze voor het toewijzen aan een doelgroep In de gemeente Meerhout is er de doelgroep ouderen, zoals beschreven in het bijgevoegde doelgroepenplan, die specifieke problemen ondervindt om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt en waaraan men door toepassing van een lokaal toewijzingsreglement bij voorrang sociale woningen wil toewijzen. De doelgroep ouderen wordt als volgt gedefinieerd: Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). 4.2 Doelgroepenplan Om de keuze voor deze doelgroep te motiveren, wordt aan dit lokaal toewijzingsreglement een doelgroepenplan als bijlage toegevoegd. Hierin is ook het formeel advies van de betrokken actoren opgenomen. 5 Toepassing Het lokaal toewijzingsreglement kan niet los gezien worden van het standaardluik. 5.1 Lokale binding Algemeen Lokale binding is een uitbreiding van de optionele voorrangsregel uit het standaardluik. De andere regels uit het standaardluik (rationele bezetting, absolute voorrangsregels, chronologie of puntensysteem) blijven gelden. De voorrang voor lokale binding geldt enerzijds pas nadat de absolute voorrangsregels zijn toegepast, en anderzijds na toepassing van de door de gemeente vastgestelde voorrangsregels in het kader van doelgroepen en/of eventueel leefbaarheid. Daarnaast speelt de voorrang voor lokale binding ook steeds binnen de toepassing van de andere voorrangsregels. De andere voorrangsregels primeren dus op de voorrang wegens lokale binding maar binnen de toepassing van de andere voorrangsregels heeft lokale binding voorrang op afwezigheid van lokale bindingsfactoren. LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 5

6 Concreet betekent dit dat de voorrang omdat iemand tot de doelgroep behoort, primeert op de voorrang voor iemand met lokale binding. Maar binnen die doelgroep, zal iemand met lokale binding voorrang hebben op iemand zonder lokale binding. Concreet voor Meerhout In het kader van dit lokaal toewijzingsreglement komt artikel 20 van het sociaal huurbesluit te vervallen en wordt vervangen door artikel 27 met volgende concrete invulling voor Meerhout: Er wordt voorrang gegegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond of ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. Toepassingsgebied Deze voorrangsregel betreffende lokale binding is van toepassing op het volledige patrimonium van de Geelse Huisvesting. 5.2 Doelgroepen Algemeen Een doelgroepentoewijzing is een aanvulling van het standaardluik. Binnen het standaardluik komt dan een nieuwe voorrangsregel voor bepaalde doelgroepen die zal gelden als absolute voorrangsregel. Deze voorrangsregel krijgt dan een plaats binnen de absolute voorrangsregels van het standaardregime (zie 2.2). Daarnaast blijven de andere regels uit het standaardluik gelden zoals de rationele bezetting en de chronologische volgorde. De sociale huurwoningen, die voorbehouden worden voor de doelgroep, kunnen enkel met voorrang worden toegewezen aan kandidaat-huurders die aan de voorwaarde van rationele bezetting voldoen. De toepassing van dit lokaal toewijzingsreglement wijzigt niets aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk III en V van het sociaal huurbesluit. Concreet voor Meerhout De vastgestelde doelgroep krijgt in toepassing van dit lokaal toewijzingsreglement een plaats binnen de absolute voorrangregels. Aan artikel 19 van het sociaal huurbesluit wordt volgende tekst toegevoegd. Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is). Artikel 19 van het sociaal huurbesluit moet dan als volgt worden gelezen: De verhuurder is verplicht om achtereenvolgens aan de volgende kandidaat-huurders een voorrang toe te kennen: 1. Ouderen: Personen vanaf 65 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 65 jaar of ouder is); 2. De kandidaat-huurder voor zover 1 van de personen, vermeld in artikel 1, 17, b), minstens 55 jaar oud is of een bepaalde handicap heeft, uitsluitend als de beschikbare woning door de daarop gerichte investeringen specifiek is aangepast aan de huisvesting van ouderen of aan de huisvesting van personen met die handicap; 3. De kandidaat-huurder met toepassing artikel 30, 4 de lid; 4. De kandidaat-huurder die overeenkomstig artikel 18, 2, 2 de lid, 26,60, 3, en 90, 1, 4 de lid, van de Vlaamse Wooncode opnieuw moet worden gehuisvest. Voor de huurder van een sociale woning die door dezelfde verhuurder opnieuw gehuisvest wordt, geldt artikel 3, 1,1 ste lid, 2 niet; 5. LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 6

7 Toepassingsgebied De toepassing van deze voorrang voor ouderen (65 jaar of ouder) geldt op het grondgebied van Meerhout in afgebakende projecten en enkel voor woningen die omwille van hun ligging en de aanwezige voorzieningen of diensten bijzonder aangewezen zijn voor een oudere doelgroep. De gemeenteraad legt de lijst vast met de woonprojecten waar deze voorrang geldt. De gemeenteraad past de lijst aan indien nodig. Een lijst van deze woonprojecten is als bijlage toegevoegd aan dit reglement. 6 Uitvoering De Geelse Huisvesting wordt belast met de uitvoering van dit reglement. 7 Goedkeuring en wijziging Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zal het ontwerp van lokaal toewijzingsreglement en nadien ook elke wijziging ervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde. Ook elke wijziging aan de lijst van woningen waar de betreffende voorrang voor de doelgroep ouderen geldt, wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de minister of zijn gemachtigde. 8 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen (gemeentelijk informatieblad, website, betrokken diensten van de gemeente en OCMW ) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ook ter inzage aan de balie van de Geelse Huisvesting. Een afschrift van dit toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. 9 Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking de 1 ste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 10 Bijlagen 10.1 Toepassingsgebied doelgroep ouderen De voorrangsregel voor de doelgroep ouderen is uitsluitend van toepassing op onderstaande lijst met woningen: 16 woningen in Berkenhof (gelijkvloerse woning met 1 slaapkamer) Berkenhof 21 Berkenhof 22 Berkenhof 23 Berkenhof 24 Berkenhof 25 Berkenhof 26 LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 7

8 Berkenhof 27 Berkenhof 28 Berkenhof 29 Berkenhof 30 Berkenhof 31 Berkenhof 32 Berkenhof 33 Berkenhof 34 Berkenhof 35 Berkenhof woningen in voormalig klooster Project nog te realiseren Doelgroepenplan Het doelgroepenplan, inclusief de adviezen van de verhuurders en van de relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren, is toegevoegd als een afzonderlijke bijlage Beslissingen Op de volgende pagina s zijn de beslissingen toegevoegd van het college van burgemeester en schepenen en van de gemeenteraad met betrekking tot de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement: Collegebeslissing d.d. 17 mei 2010 opmaak lokaal toewijzingsreglement; Collegebeslissing d.d. 4 oktober 2010 totstandkomingsprocedure lokaal toewijzingsreglement; Gemeenteraadsbeslissing d.d. 20 december 2010 goedkeuring lokaal toewijzingreglement. LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 8

9 10.4 Verslaggeving Op de volgende pagina s zijn de verslagen toegevoegd van de werkgroep, zijnde het lokaal woonoverleg, met betrekking tot de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement. Verslag lokaal woonoverleg d.d. 29 juni 2010; Verslag lokaal woonoverleg d.d. 28 september 2010; Verslag lokaal woonoverleg d.d. 9 november 2010; Verslag lokaal woonoverleg d.d. 7 juni LTR Meerhout IOK Kempens Woonplatform 9

10 VERSLAG Meerhout plaats datum Gemeentehuis Meerhout 29 juni 2010 aanwezig: Jos Engelen, schepen van RO en huisvesting, Leen Heuvelmans, stedenbouwkundige, Johan Hoes, voorzitter OCMW, Peter Verryt, secretaris OCMW, Cindy Beckx, maatschappelijk assistente OCMW, Susie De Vocht, directrice Geelse Huisvesting, Jef Veraghtert, bestuurder Geelse Huisvesting en KLE Zuiderkempen, Liesbeth Verbist, dienst grondverwerving IOK, Els Maes, stafmedewerker studiedienst IOK, verontschuldigd: Maria Biermans, SVK Zuiderkempen, Joeri Laureys, Wonen Antwerpen, afwezig: Bart Vansant, directeur KLE Zuiderkempen, Opdracht opmaak lokaal toewijzingsreglement Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 mei 2010 het lokaal woonoverleg de opdracht gegeven voor de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement met betrekking tot sociale huurwoningen. Totstandkomingsprocedure De totstandkomingsprocedure wordt besproken en zal als volgt worden voorgelegd aan het CBS: Opmaak LTR door werkgroep Opdracht werkgroep De gemeente heeft, via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 17 mei 2010, een werkgroep aangesteld die zich buigt over: De opmaak van een totstandkomingsprocedure; Het inwinnen van het advies van verhuurders en relevante lokale huisvestings- en welzijnsactoren; De opmaak van een specifiek toewijzingsreglement. Afhankelijk van de lokale nood waaraan het toewijzingsreglement tegemoet komt (lokale binding, doelgroep, leefbaarheid of een combinatie), zal ook het volgende worden toegevoegd aan het dossier:

11 De te weerhouden bindingsfactoren; Doelgroepenplan; Leefbaarheidsplan. Het lokaal toewijzingsreglement legt eenduidig het toepassingsgebied vast (welke sociale verhuurders en welk patrimonium). Samenstelling werkgroep De werkgroep is, overeenkomstig het lokaal woonoverleg, als volgt samengesteld: Vanuit de gemeente: Jos Engelen, schepen van RO en huisvesting; Leen Heuvelmans, stedenbouwkundige Vanuit het OCMW: Johan Hoes, voorzitter OCMW Peter Verryt, secretaris OCMW Cindy Beckx, maatschappelijk assistente sociale dienst OCMW Vanuit de sociale verhuurders: Susie De Vocht, directeur Geelse Huisvesting Jef Veraghtert, bestuurder Geelse Huisvesting Maria Biermans, coördinator SVK Zuiderkempen Vanuit KLE Zuiderkempen: Bart Vansant, directeur Vanuit IOK: Liesbeth Verbist, dienst grondverwerving Els Maes, coördinator Kempens Woonplatform Vanuit Wonen Antwerpen: Joeri Laureys, adjunct van de directeur Beslissingswijze werkgroep De werkgroep voert de inhoudelijke discussies met betrekking tot de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement. Hierbij zal er bij consensus beslist worden. Betrokkenheid relevante actoren In navolging van artikel 26, 2 van het kaderbesluit Sociale Huur zullen de verhuurders en relevante huisvestings- en welzijnsactoren als volgt betrokken worden: De sociale verhuurders maken deel uit van de werkgroep en zijn op die manier nauw betrokken bij de totstandkoming van het lokaal toewijzingsreglement; Bovendien zal er een formeel advies gevraagd worden aan de sociale verhuurders, zijnde: Geelse Huisvesting; SVK Zuiderkempen; Daarnaast zal ook aan de gemeente en het OCMW een formeel advies gevraagd worden; De samenstelling van de werkgroep stemt overeen met deze van het lokaal woonoverleg. Op die manier zijn de lokale huisvestings- en welzijnsactoren betrokken bij de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement; Er zal een informatievergadering gepland worden voor de seniorenraad om zoveel mogelijk actoren te informeren over de opmaak van het lokaal toewijzingsreglement. Bovendien zal er ook een formeel advies gevraagd worden aan de seniorenraad. Goedkeuring en wijziging Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zal het ontwerp van specifiek toewijzingsreglement en nadien ook elke wijziging ervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister of zijn gemachtigde.

12 Bekendmaking Het toewijzingsreglement is een openbaar document dat via de gemeentelijke informatiekanalen (gemeentelijk informatieblad, website, betrokken diensten van de gemeente en OCMW ) wordt bekendgemaakt en verspreid. Het reglement ligt ook ter inzage aan de balie van de verhuurders. Een afschrift van dit toewijzingsreglement wordt aan de toezichthouder bezorgd. Inwerkingtreding Het reglement treedt in werking op de 1 ste dag volgend op de ontvangstmelding van de goedkeuring door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Bepalen van de lokale accenten in het lokaal toewijzingsreglement Lokale binding De Geelse Huisvesting past momenteel de voorrangsregel toe voor kandidaat-huurders, die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn geweest van Meerhout. In de andere gemeenten van het werkingsgebied van de Geelse Huisvesting waar een LTR werd opgemaakt is dit uitgebreid als volgt: Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond OF ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. Voor de vergadering is het niet vanzelfsprekend dat deze aangepaste voorrangsregel ook voor Meerhout moet worden meegenomen. Zo hanteert het OCMW bijvoorbeeld voor het woonzorgcentrum de voorrangsregel waarbij men de helft van zijn/haar leven in Meerhout moet gewoond hebben. Tijdens de volgende bijeenkomst zal verder besproken worden of lokale binding al dan niet moet worden meegenomen en wat de exacte invulling dan desgevallend zal zijn. Doelgroepen Er zal een doelgroepenplan worden opgemaakt voor senioren. Andere doelgroepen worden nu niet meegenomen. Dit neemt niet weg dat in een later stadium ook voor andere doelgroepen een doelgroepenplan kan worden opgemaakt. Leefbaarheid Dit wordt volgende bijeenkomst besproken. Doelgroepenplan ouderen Aanleiding De Geelse Huivesting verhuurt momenteel 16 bejaardenwoningen aan het OCMW (Berkenhof) buiten het sociaal huurstelsel. Vanaf 2011 zal de Geelse Huisvesting deze woningen opnieuw verhuren binnen het sociaal huurstelsel. Gelet op de configuratie van deze woningen, is het uitgangspunt dat deze blijvend ingezet worden als bejaardenwoningen. Daarnaast heeft het OCMW nog 10 bejaardenwoningen die afgebroken zullen worden in functie van de nieuwbouw van het woonzorgcentra. Voor de bewoners van deze bejaardenwoningen zou een alternatief huisvestingsaanbod gedaan moeten worden. Motivering Volgende elementen zullen al zeker worden verwerkt in het doelgroepenplan Relevante elementen uit het woonplan dat in opmaak is; Gegevens vanuit Geelse Huisvesting: Patrimonium Onderbezetting: 30 van de 101 verhuurde woningen zijn momenteel onderbezet (20 van de 31 woningen ter hoogte van de Biesakkerlaan-Boslaan). Een goed alternatief zal de stap van een te grote naar een aangepaste huurwoning voor de oudere huurder vergemakkelijken.

13 Aantal huurders en kandidaat-huurders ouder dan 55 jaar Gegevens vanuit het OCMW: Relevante gegevens uit het zorgstrategisch plan Het OCMW heeft destijds grond overgedragen aan de Geelse Huisvesting, met het oog op de realisatie van bejaardenwoningen; De wachtlijsten voor de bejaardenwoningen van het OCMW; Inplanting van de seniorensite Specifieke kenmerken van de 16 bejaardenwoningen: domoticavoorzieningen, ruimte badkamers met inloopdouche, brede gangen, gezamenlijke ontmoetingsruimte Meerhout als zorggemeente: De 16 bejaardenwoningen situeren zich in de onmiddellijke nabijheid van de woonzorgcentra De Berk en Ter Kempen. Mogelijks komt op deze site in de toekomst ook een lokaal dienstencentrum (in het huidige rusthuis De Berk). Het kan niet de bedoeling zijn om de leefbaarheid van deze rustige site te verstoren door deze 16 woningen open te stellen voor alle kandidaat-huurders (en dus ook mogelijks luidruchtige jongeren) In het zorgstrategisch plan is deze visie eveneens ingeschreven. Exacte definiëring doelgroep ouderen Dit dient volgende bijeenkomst afgelijnd te worden (leeftijdsgrens, zorgbehoefte ). Aanduiding woningen Volgende woningen kunnen mogelijks in aanmerking komen voor de doelgroep: 4 woningen Biesakkerlaan ( ) 10 woongelegenheden voormalig klooster Daarnaast beschikt de Geelse Huisvesting nog over aangepaste woningen: 4 invalide appartementen Weegbreestraat ( ) 16 woningen Berkenhof: deze woningen zijn in die mate aangepast (of kunnen dit worden mits kleine ingrepen), dat ze in principe niet meer expliciet moeten worden meegenomen in het LTR. Els Maes vraagt na of deze aangepaste woningen wel worden meegerekend om de verhouding van het aantal bejaardenwoningen ten opzichte van het aantal woningen met 1 en 2 slaapkamers te bepalen. SVK Zuiderkempen heeft doorgegeven dat het LTR niet van toepassing moet zijn op het woningbestand van het SVK. Zittende huurders Om te controleren of de zittende huurders ook bij de Geelse Huisvesting kunnen blijven huren, dient gekeken te worden of ze op de datum van toewijzing voldeden aan de inkomensvoorwaarden. De huurprijs zal berekend worden op basis van het actueel besteedbaar inkomen, zoals dit door het OCMW wordt doorgegeven. Problematiek afgekeurde doelgroepenplannen In de regio is het doelgroepenplan ouderen in verschillende gemeenten afgekeurd omdat het aantal voorbehouden seniorenwoningen disproportioneel is ten aanzien van het aantal woningen met 1 en 2 slaapkamers. Vanuit het kabinet van minister Van den Bossche werd medegedeeld dat er hieromtrent verduidelijkende richtlijnen verwacht kunnen worden. IOK volgt deze ontwikkelingen nauwgezet op. Gelet op het feit dat de huurcontracten voor de 16 bejaardenwoningen aflopen, wenst de vergadering deze ontwikkelingen niet af te wachten, vooraleer te starten met het LTR. Indien er meer duidelijkheid komt, zal hier uiteraard wel rekening mee gehouden worden. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg zal doorgaan op dinsdag 28 september 2010 om 9.00 uur op het gemeentehuis in functie van het lokaal toewijzingsreglement.

14 VERSLAG Meerhout plaats datum Gemeentehuis Meerhout 28 september 2010 aanwezig: Jos Engelen, schepen van RO en huisvesting, Johan Hoes, voorzitter OCMW, Peter Verryt, secretaris OCMW, Cindy Beckx, maatschappelijk assistente OCMW, Susie De Vocht, directrice Geelse Huisvesting, Jef Veraghtert, bestuurder Geelse Huisvesting en KLE Zuiderkempen, Els Maes, coördinator Kempens Woonplatform IOK, verontschuldigd: Leen Heuvelmans, stedenbouwkundige, Maria Biermans, SVK Zuiderkempen, Joeri Laureys, Wonen Antwerpen, Liesbeth Verbist, dienst grondverwerving IOK, afwezig: Bart Vansant, directeur KLE Zuiderkempen, Verslag vorig lokaal woonoverleg Enkele opmerkingen bij het verslag lokaal woonoverleg d.d. 29 juni 2010: Op p. 4 bovenaan: aantal huurders en kandidaat-huurders ouder dan 55 jaar: de leeftijdsgrens is vorige vergadering inderdaad niet beslist dit zijn de gegevens, overgemaakt door de Geelse Huisvesting in functie van de vorige vergadering. Exacte afbakening van de doelgroep wordt vandaag besproken, waarna gegevens (en leeftijdsgrenzen) aangepast worden. Op p. 4 midden: 16 woningen Berkenhof: deze woningen zijn in die mate aangepast (of kunnen dit worden mits kleine ingrepen) het deel tussen haakjes wordt geschrapt: er zijn voldoende investeringen gedaan aan de woningen om als aangepaste woningen beschouwd te worden. Totstandkomingsprocedure De totstandkomingsprocedure, zoals besproken op 29 juni 2010, wordt kortelings voorgelegd aan het CBS: Bepalen van de lokale accenten in het lokaal toewijzingsreglement Lokale binding De vergadering is van mening dat als er een lokaal toewijzingsreglement wordt opgemaakt, met eigen lokale accenten, het dan ook logisch is om voorrang te geven aan eigen inwoners. Het is echter voor de vergadering niet evident om een juiste definitie te formuleren van eigen inwoners. De Geelse Huisvesting past momenteel de voorrangsregel toe voor kandidaat-huurders, die in de periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn geweest van Meerhout.

15 In de andere gemeenten van het werkingsgebied van de Geelse Huisvesting waar een LTR werd opgemaakt is dit uitgebreid als volgt: Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond OF ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. Het OCMW hanteert voor het woonzorgcentrum de voorrangsregel waarbij men de laatste 3 jaar in Meerhout moet gewoond hebben of ooit de helft van zijn/haar leven in Meerhout moet gewoond hebben. De vergadering besluit om de voorrangsregel van de Geelse Huisvesting over te nemen in Meerhout: Eerst wordt voorrang gegeven aan personen die de laatste 6 jaar 3 jaar in de gemeente hebben gewoond OF ooit 15 jaar in de gemeente hebben gewoond. De 2 mogelijkheden worden naast elkaar geplaatst en dus evenwaardig benaderd. Er wordt afgesproken dat deze regel te allen tijde geëvalueerd kan worden, bijvoorbeeld als er meer cijfergegevens zijn betreffende deze voorrangsregel en het effect ervan beter kan ingeschat worden. Doelgroepen Er zal een doelgroepenplan worden opgemaakt voor ouderen. Andere doelgroepen worden nu niet meegenomen. Dit neemt niet weg dat in een later stadium ook voor andere doelgroepen een doelgroepenplan kan worden opgemaakt. Leefbaarheid Er zal voorlopig geen leefbaarheidsplan worden opgemaakt. Doelgroepenplan ouderen Afbakening doelgroep In principe is het merendeel van de woningen die voorbehouden zullen worden voor ouderen, nu in beheer van het OCMW: De 16 woningen in het complex Berkenhof werden door het OCMW gehuurd van de Geelse Huisvestring, maar komen op 1 juli 2011 in beheer van de Geelse Huisvesting; Op de zorgsite zullen 10 bejaardenwoningen van het OCMW verdwijnen voor de bouw van de nieuwe woonzorgzone. Het project van de Geelse Huisvesting in het voormalige klooster, kan beschouwd worden als een herhuisvestingsalternatief voor de bewoners van deze 10 woningen van het OCMW. In die zin leek het voor de vergadering dan ook vanzelfsprekend om de doelgroep af te bakenen, conform de huidige voorwaarde bij het OCMW. De doelgroep ouderen zal voor Meerhout daarom als volgt gedefinieerd worden: Personen vanaf 60 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 60 jaar of ouder is). Percentage woningen voorbehouden voor ouderen Het aandeel woningen, voorbehouden voor ouderen, ten opzichte van het aantal 1 en 2 slaapkamerwoningen van de Geelse Huisvesting ligt hoog. Toch besliste de vergadering om de 3 locaties (4 Biesakkerlaan 16 Berkenhof 10 voormalig klooster) mee te nemen in het LTR. Alle visie-elementen wijzen er immers op om de site achter het gemeentehuis een invulling als zorgsite te geven. Bovendien zal in de toekomst deze site een concrete vertaling vormen van de visie in het woonzorgdecreet. Doelgroepenplan De 1 ste versie van het doelgroepenplan wordt besproken, waarbij volgende aanpassingen nog zullen doorgevoerd worden: p. 1: definitie doelgroep ouderen: Personen vanaf 60 jaar (bij een koppel volstaat het dat 1 van beide partners 60 jaar of ouder is). terminologie zal consequent in heel het document worden toegepast: ouderen en ouderenwoning. p.10: wachtlijsten zullen aangepast worden Cindy Beckx bezorgd info p. 11: nieuw woonzorgcentrum: start bouwwerken wordt verwacht einde begin 2013, oplevering 2015

16 p. 11: het huurcontract met het OCMW voor de 16 ouderenwoningen wordt opgezegd op 1 januari 2011, waarna ze op 1 juli 2011 in beheer van de Geelse Huisvesting komen; p. 11: de exacte locatie voor de 10 serviceflats is nog niet gekend, zal pas uitgevoerd worden na de overige plannen p.11: het gebouw waar nu de sociale dienst van het OCMW gevestigd is, zal op termijn worden afgebroken p.12 titel wordt vervangen door woonzorgcentra p.13: baddienst wordt verwijderd bij de specifieke diensten, gezinszorg wordt toegevoegd p. 13: de 4 invalide appartementen zijn gelokaliseerd aan de Weegbreestraat i.p.v. Biesakkerlaan p. 14: 16 ouderenwoningen zullen vanaf 1 juli verhuurd worden door de Geelse Huisvesting: p.14: toekomstige projecten typologie: Watertorenstraat: 15 woningen met 4 slaapkamers (4/5 en 4/6) Beerstraat: 14 woningen met 2 slaapkamers (2/4) Gasthuisstraat: 10 appartementen met 1 slaapkamer (1/2) p. 17: tabel 17 en 18 wordt aangepast (dezelfde datum + opdeling naar leeftijd: -55, en 60+): Geelse Huisvesting bezorgd p.17: bij de wachtlijsten van de Geelse Huisvesting wordt de nuancering gemaakt dat deze voor 60-plussers een onderschatting is omwille van de bestaande wachtlijsten bij het OCMW. p. 21: 4 ouderenwonigen Biesakkerlaan kunnen alternatief vormen voor ouderen die zich nog te jong/actief voelen om zich op de zorgsite te vestigen. p. 21: nuancering wachtlijst Geelse Huisvesting. p. 22: flankerende maatregelen: link met zorgdiensten WZC wordt weggelaten. p. 26: fotoverslag: Cindy Beckx bezorgd aantal foto s die het specifieke karakter van het complex Berkenhof in beeld brengen. Lokaal toewijzingsreglement Op basis van deze vergadering en op basis van het doelgroepenplan, zal het lokaal toewijzingsreglement worden opgemaakt. Verdere afspraken De ontbrekende gegevens worden aan Els Maes bezorgd tegen 8 oktober. Doelgroepenplan wordt afgewerkt en lokaal toewijzingsreglement wordt opgemaakt. Beide documenten worden voorgelegd aan het college met de vraag om dit voor te leggen aan de seniorenraad voor advies. 2 de helft oktober wordt een toelichting gepland voor de seniorenraad. Adviezen van gemeente, OCMW, Geelse Huisvesting en SVK Zuiderkempen zouden tegen begin november overgemaakt moeten worden. Inhoudelijke elementen van dit advies kunnen zijn: Mening over de voorgestelde invulling van lokale binding Doelgroepenplan ouderen: akkoord om een gedeelte van het patrimonium van de Geelse Huisvesting voor te behouden voor de doelgroep ouderen? Wat is de mening met betrekking tot de afbakening van de doelgroep? Algemene opmerkingen, suggesties, visie-elementen. Einddocument zal worden afgerond in 1 ste helft november, zodanig dat het geagendeerd kan worden op de gemeenteraad van december. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg zal doorgaan op dinsdag 9 november 2010 om uur op het gemeentehuis in functie van een laatste bespreking van het lokaal toewijzingsreglement.

17 VERSLAG Meerhout plaats datum Gemeentehuis Meerhout 25 november 2010 aanwezig: Jos Engelen, schepen van RO en huisvesting, Johan Hoes, voorzitter OCMW, Peter Verryt, secretaris OCMW, Susie De Vocht, directrice Geelse Huisvesting, Bart Vansant, directeur KLE Zuiderkempen, Veerle Maes, Wonen Antwerpen, Greet Steenssens, Wonen Antwerpen, Els Maes, coördinator Kempens Woonplatform IOK, verontschuldigd: Leen Heuvelmans, stedenbouwkundige, Cindy Beckx, maatschappelijk assistente OCMW, Jef Veraghtert, bestuurder Geelse Huisvesting en KLE Zuiderkempen, Joeri Laureys, Wonen Antwerpen, afwezig: Maria Biermans, SVK Zuiderkempen, Liesbeth Verbist, dienst grondverwerving IOK, Verslag vorig lokaal woonoverleg Opmerking bij het verslag lokaal woonoverleg d.d. 28 september 2010: Op p. 2 afbakening doelgroep (werd al rechtgezet in de bijlage van het ontwerp van lokaal toewijzingsreglement): De 16 woningen in het complex Berkenhof werden door het OCMW gehuurd van de Geelse Huisvesting, maar komen op 1 juli 2011 in beheer van de Geelse Huisvesting. Totstandkomingsprocedure De totstandkomingsprocedure, zoals besproken op 29 juni 2010 in het lokaal woonoverleg, werd op 4 oktober 2010 aangenomen door het CBS. Betrokkenheid actoren Alle betrokken actoren hebben advies geformuleerd over het lokaal toewijzingsreglement en bijhorend doelgroepenplan; Op 16 november werd het dossier toegelicht aan de seniorenraad, waarna het dossier ook positief werd beoordeeld.

18 Bespreking ontwerp lokaal toewijzingsreglement De inhoud van het voorliggend ontwerp van lokaal toewijzingsreglement wordt overlopen. Er wordt stil gestaan bij de locatie van de voorrangsregel voor de doelgroep ouderen ten opzichte van de overige absolute voorrangregels. Het is nu de 1 ste absolute voorrangsregel, voor andere voorrangsregels als herhuisvesting. Vermits het een voorrangsregel betreft die enkel van toepassing is op die sociale huurwoningen die opgenomen staan in de lijst, bijgevoegd bij het lokaal toewijzingsreglement, wordt besloten om het als 1 ste absolute voorrangsregel te laten staan. Het lokaal woonoverleg geeft positief advies over het voorliggend ontwerp lokaal toewijzingsreglement. Bespreking ontwerp doelgroepenplan Het doelgroepenplan wordt een laatste keer besproken. Er wordt nog stilgestaan bij de volgende elementen: De leeftijdsgrens van 60 jaar voor de doelgroep. Er wordt even van gedachten gewisseld om dit alsnog op te trekken naar 65 jaar. Hier wordt echter van afgezien, gelet op de specifieke situatie van Meerhout. De woningen die worden opgenomen in de lijst, zorgen voornamelijk voor een bestendiging van het huidige aanbod aan ouderenwoningen van het OCMW. Vermits bij het OCMW de leeftijdsgrens 60 jaar bedraagt, is het lokaal woonoverleg het unaniem eens dat deze leeftijdsgrens moet worden aangehouden. De verhouding van het aantal ouderenwoningen ten opzichte van het aanbod sociale huurwoningen met 1 of 2 slaapkamers is vrij hoog. Het lokaal woonoverleg is zich hier bewust van, maar is overtuigd dat de achterliggende kwalitatieve motivering voldoende sterk is om dit te rechtvaardigen. Het lokale bestuur wenst hiermee immers de uitgebouwde visie rond de zorgsite, met de realisatie van het woon- en zorgtraject, kracht bij te zetten. Het lokaal woonoverleg geeft positief advies over het voorliggend ontwerp doelgroepenplan. Verdere procedure Ontwerp lokaal toewijzingsreglement en ontwerp doelgroepenplan worden gefinaliseerd; Dossier wordt geagendeerd op gemeenteraad van 20 december 2010; Dossier wordt opgestuurd naar departement en toezichthouder; 90 dagen na ontvangstmelding neemt minister beslissing over dossier. Communicatie Zodra het lokaal toewijzingsreglement is goedgekeurd, wordt hierover gecommuniceerd door de gemeente (website, gemeentelijk infoblad) indien gewenst kan Kempens Woonplatform tekst aanleveren. OCMW en Geelse Huisvesting bekijken samen hoe communicatie verder zal verlopen naar de zittende huurders van het complex Berkenhof evenals naar de kandidaat-huurders. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg zal doorgaan op donderdag 3 maart 2011 om uur op het gemeentehuis. Volgende elementen staan al zeker op de agenda: Stand van zaken woonplan; Bespreking aangemelde sociale woonprojecten i.f.v. UP2012. Andere agendapunten kunnen worden doorgegeven.

19 VERSLAG Meerhout plaats datum Gemeentehuis Meerhout 7 juni 2011 aanwezig: Jos Engelen, schepen van RO en huisvesting, Leen Heuvelmans, stedenbouwkundige, Susie De Vocht, directrice Geelse Huisvesting, Jef Veraghtert, bestuurder Geelse Huisvesting en KLE Zuiderkempen, Bart Vansant, directeur KLE Zuiderkempen, Joeri Laureys, Wonen Antwerpen, Els Maes, coördinator Kempens Woonplatform IOK, verontschuldigd: Peter Verryt, secretaris OCMW, Johan Hoes, voorzitter OCMW, Maria Biermans, SVK Zuiderkempen, Koen Meeus, dienst grondverwerving IOK, Goedkeuring vorig verslag Er zijn geen opmerkingen betreffende het verslag van het lokaal woonoverleg van 3 maart Bespreking sociale woonprojecten UP 2012 Opvolging bindend sociaal objectief Volgende projecten worden besproken (de adviezen per project zijn toegevoegd als bijlage): Geelse Huisvesting: Gasthuisstraat: 10 huurappartementen i.f.v. levenslang wonen; Watertorenstraat: 15 huurwoningen (grote woningen); Beerstraat: 15 appartementen (1- en 2-slaapkamers); Renovatie: vervanging bestaande asbesthoudende brievenbussen door nieuwe KLE Zuiderkempen: Goorstraat: 15 woongelegenheden; Schoolstraat: 12 appartementen. Op basis van de geplande projecten van de Geelse Huisvesting en KLE Zuiderkempen kan nog steeds besloten worden dat het bereiken van het bindend sociaal objectief (in het kader van het decreet grond- en pandenbeleid) een haalbare kaart zal zijn voor de gemeente Meerhout. Het geactualiseerde opvolgsysteem is toegevoegd als bijlage. Resultaten patrimonium enquête VMSW Meerhout In het kader van het Energierenovatieprogramma 2020 heeft de Vlaamse Regering tot doel om tegen 2020 alle woningen in Vlaanderen te voorzien van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing en hoogrendementsverwarming, dus ook binnen het sociaal huurpatrimonium. In dat opzicht heeft

20 VMSW de SHM bevraagd om tot een inventaris te komen van dit sociaal huurpatrimonium. Voor Meerhout leverde dit volgende resultaten op voor het patrimonium van de Geelse Huisvesting: 88 woongelegenheden heeft zowel dakisolatie, dubbele beglazing als een degelijke verwarmingsketel (74 % van het patrimonium); 31 woongelegenheden vallen in de categorie waarvoor er onvoldoende gegevens voorhanden zijn of waarvoor een totaalrenovatie gepland is (26 % van het patrimonium). Dit betreft de 31 woningen in de wijk aan de Biesakkerlaan waar momenteel renovatiewerken lopende zijn. Er kan met andere woorden besloten worden dat het sociaal huurpatrimonium in Meerhout, na deze renovatiewerken aan de Biesakkerlaan, volledig tegemoet komt aan de gestelde energienormen in het kader van het energierenovatieprogramma Lokaal toewijzingsreglement Op 11 april nam de minister de beslissing om het lokaal toewijzingsreglement goed te keuren, mits er enkele aanpassingen worden doorgevoerd, zijnde: maximaal 26 woningen voorbehouden voor ouderen (i.p.v. de huidige 30); de leeftijdsgrens voor nieuwe kandidaat-huurders te verhogen naar 65 jaar. Het lokaal woonoverleg besluit om volgende aanpassingen door te voeren naar aanleiding van deze beslissing: Daar Berkenhof en het voormalige klooster telkens om samenhangende woningen gaat, die bovendien op de zorgsite gelegen zijn, zullen de 4 woningen aan de Biesakkerlaan geschrapt worden uit het reglement; Voor de eenduidige communicatie naar kandidaat-huurders, zal de leeftijdsgrens algemeen op 65 jaar gelegd worden (zonder onderscheid te maken tussen bestaande kandidaat-huurders en nieuwe kandidaat-huurders). Het lokaal toewijzingsreglement wordt op die manier aangepast door Kempens Woonplatform, waarna het geagendeerd wordt op de gemeenteraad (september wellicht). Deze aangepaste versie wordt opnieuw overgemaakt aan de administratie en aan de toezichthouder. De Geelse Huisvesting past ook haar intern huurreglement aan. Indien gewenst, kan er via een artikel op de website of in het infoblad, ook gecommuniceerd worden over de inwerkingtreding van dit reglement (Kempens Woonplatform maakt artikel over aan de gemeente). Woonplan Na de toelichting op 26 april 2011 aan de Gecoro, seniorenraad en de raadsleden werd door zowel de seniorenraad als de Gecoro een positief advies gegeven. Op vraag van de Gecoro werd nog wel een tactische doelstelling 4.6 toegevoegd aan het actieplan, met name Het lokale bestuur laat de inventaris bouwkundig erfgoed uitzuiveren, zodanig dat bepaalde woonontwikkelingen hierdoor in de toekomst niet langer worden afgeremd. Actie: Het lokale bestuur legt contacten met VIOE om de inventaris bouwkundig erfgoed uit te laten zuiveren. Trekker: Stedenbouwkundig ambtenaar Betrokkenen: Beleid / VIOE Indicator: uitgezuiverde inventaris Timing: De OCMW-raad heeft het voorliggende woonplan goedgekeurd in zitting van 25 mei. Voor de gemeenteraad staat dit geagendeerd op 27 juni. Nadien zal een definitieve versie verspreid worden onder de leden van het lokaal woonoverleg. Volgend lokaal woonoverleg Het volgend lokaal woonoverleg zal doorgaan op dinsdag 6 december 2011 om 9.00 uur op het gemeentehuis. Eventuele agendapunten kunnen steeds overgemaakt worden.

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform

NIJLEN. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Nijlen. IOK - Kempens Woonplatform NIJLEN Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

Lokaal Toewijzingsreglement

Lokaal Toewijzingsreglement Lokaal Toewijzingsreglement Deelactie 3.4 van het Lokaal Woonbeleidsplan Inleiding en situering Wettelijk kader Op 1 januari 2008 is het kaderbesluit sociale huur in werking getreden. Dit besluit geeft

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 1/12 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Aanpassing van het reglement van 25/04/2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk

Nadere informatie

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas

Stad Sint-Niklaas. Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas Gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas INHOUDSTABEL 1. Situering 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Standaardregime

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud

Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud Gemeente Stekene Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 2 1.3 Het tot stand komen

Nadere informatie

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012

Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 1/22 Gemeente Hamme Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Ontwerp goedgekeurd door de Werkgroep Lokaal Toewijzingsreglement op 22maart 2012 Inhoud 1 Situering... 2 1.1 Wettelijk kader... 2 1.2

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen

Arendonk. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Arendonk Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN. Gemeente Staden LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN Gemeente Staden INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 26 mei 2015 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Logist. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT

INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT Gewestelijke sociale huisvestingsmaatschappij cvba WOONZO Hasseltsesteenweg 28/1 3700 TONGEREN Tel: 012/44.02.00 INTERGEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT TONGEREN-BORGLOON-HEERS-RIEMST-VOEREN cvba WOONZO

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 OPENBARE ZITTING UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD TIENEN Zitting van 30 november 2017 De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Jos Hermans. Zijn aanwezig:

Nadere informatie

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014

Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Doelgroepenplan & lokaal toewijzingsreglement ouderen - sociale huisvesting - Gemeente Wachtebeke Ontwerp lokaal woonoverleg dd 26/09/2014 Inhoudsopgave A. Situering 2 1. Wettelijk kader 2 2. Toewijzingsregels

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout

Herenthout. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Herenthout Herenthout Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...4 2.1 Decretale principes

Nadere informatie

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Mortsel. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Mortsel Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen april 2013 2 Inhoudstafel Situering... 3 Toewijzing aan doelgroepen... 5 Toepassing... 5 Verdere bepalingen... 7 Bijlagen... 8 3 Situering 1.1

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1

Kasterlee. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Kasterlee Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen Lokaal toewijzingsreglement Kasterlee IOK Kempens Woonplatform 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding en situering... 3 1.1 Wettelijk

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN.

Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Stad Nieuwpoort GEMEENTELIJK LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 juni 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 24 november 2014 Bekendgemaakt

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1

INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 Campus Blairon 599 2300 TURNHOUT Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2017 p.1 van 20 INTERN HUURREGLEMENT 2017 VERSIE 6.1 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN INHOUDSTAFEL 1. Inleiding... 4 1.1. Wettelijk Kader... 4 1.2. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 4 1.2.1. Het standaardregime...

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9

INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 Campus Blairon 599 2300 Turnhout Tel: 014/40 11 04 Fax: 014/40 11 01 info@arkwonen.be Intern Huurreglement 2013 p.1 van 48 INTERN HUURREGLEMENT 2013 VERSIE 3.9 INHOUD 1 TOEWIJZINGSREGLEMENT HUURWONINGEN

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen)

Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Bijlage 1 : Gemeentelijk toewijzingsreglement (algemeen) Wettelijk kader De Vlaamse wooncode (art 95 3 ) bepaalt verder dat een (eigen gemeentelijk) toewijzingsreglement een lokale invulling (binnen de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN

AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN AANVRAAG TOT GOEDKEURING LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT OUDEREN STAD BILZEN Aangepaste versie 8 mei 2015 Redactie Stebo v.z.w Lokaal toewijzingsreglement ouderen Stad Bilzen 1 Inhoudsopgave 1. SITUERING...

Nadere informatie

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen. IOK - Kempens Woonplatform. Lokaal toewijzingsreglement Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen 1 Inleiding en situering...3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing...3 2.1 Decretale

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent

Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huurwoningen op het grondgebied van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 oktober 2016 Gewijzigd in de gemeenteraad van 22 mei 2017 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

VR DOC.1537/1BIS

VR DOC.1537/1BIS VR 2016 2312 DOC.1537/1BIS VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode Leidraad voor het opstellen van een eigen toewijzingsreglement

Nadere informatie

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Woord vooraf. Marino Keulen Vlaams minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft de gemeenten meer armslag om het lokale woonbeleid vorm te geven in functie van de plaatselijke omstandigheden.

Nadere informatie

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding

Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen. Handleiding Het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen Handleiding kaft 2 toewijzing.indd 1 07-02-2008 11:50:52 Woord vooraf Het nieuwe sociale huurbesluit dat op 1 januari 2008 in werking trad, geeft

Nadere informatie

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT

Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT Gemeente HERSELT Provincie ANTWERPEN Arrondissement TURNHOUT NOTULEN UIT DE GEMEENTERAAD ZITTING van 27 augustus 2012 AANWEZIG: Peetermans L. - burgemeester-voorzitter; Helsen K., Luyten F., Korthout R.en

Nadere informatie

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik

Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Intern Huurreglement OCMW LENNIK Kroonstraat 27 1750 Lennik Artikel 1: algemeen Dit reglement is van toepassing op de 5 appartementen, gelegen Kroonstraat 27 te 1750 Lennik, die verhuurd worden door het

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE

INTERN HUURREGLEMENT 1. INSCHRIJVING EN VOORRANG 1.1. INSCHRIJVINGSREGISTER EN KEUZE INTERN HUURREGLEMENT Gelet op Afdeling IV De standaardvoorrangs- en toewijzingsregels en artikel 74 van het besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering

Nadere informatie

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale

Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale Ministeriële uitspraak in de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij om een aantal gevraagde correcties

Nadere informatie

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU!

Vlaamse Wooncode. Grond- en pandendecreet SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN SOCIALE HUISVESTING: NU! SOCIALE HUISVESTING DE OPDRACHT IS Kwalitatief Voldoende aanbod Behoorlijke woonomgeving Voor woonbehoeftigen & met woonzekerheid Betaalbaar SOCIALE HUISVESTING: NU! WOONBELEID VLAANDEREN: BETAALBAAR WONEN

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C165 WON14 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C165 WON14 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C165 WON14 (2009-2010)

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00128 Onderwerp: Sluiten van een gewijzigde sociale woonbeleidsconvenant 2014-2016 met de Vlaamse regering

Nadere informatie

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes

Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden. besluit GEMEENTERAAD. Burgerzaken Johnny Claes Burgerzaken Johnny Claes besluit GEMEENTERAAD vergadering 22 november 2016 571.78 Individuele huisvesting met sociaal karakter. Appartementen voor bejaarden Tegenwoordig Verontschuldigd Luc Bouckaert (CD&V),

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

3 het departement : het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, B.S.

Nadere informatie

VR DOC.0265/1

VR DOC.0265/1 VR 2016 2503 DOC.0265/1 VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER ALGEMENE INFORMATIE VOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. Hoe kan ik mij inschrijven als kandidaat-huurder? 1.1. Kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning? Niet iedereen kan zich zomaar als kandidaat-huurder

Nadere informatie

Sociale trefdag 04 juni 2015

Sociale trefdag 04 juni 2015 Sociale trefdag 04 juni 2015 Agenda 1. Situering - Dienstverlening - Sociaal wonen - Woningkwaliteit / leegstand 2. Ben je akkoord? 1.1. Situering: Dienstverlening stad/sh Wonen? 1 ste lijn: dienstverlening

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit bij het nieuwe Procedurebesluit

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 7 februari 2017 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 07 maart 2017 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Maatschappij voor de Huisvesting van het Kanton Heist-op-den-Berg Plantijnlaan 2-2220 Heist-op-den-Berg - tel 015/24 71 86 - fax 015/24 26 80 BE84 7885 4270 7359 - info@hkh.woonnet.be www.huisvestingheistputte.be

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT C.V.B.A. Tieltse Bouwmaatschappij INTERN HUURREGLEMENT RvB van 10/04/2014 Onderstaand intern huurreglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 10/04/2014. In uitvoering van het Besluit van 12/10/2007

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT INTERN HUURREGLEMENT INHOUD: 1. Algemeen 2. Rationele bezetting 3. Toewijzingssysteem 4. Weigering van toewijzing 5. Redenen tot schrapping 6. Wijziging kandidaat-huurders 7. Waarborgregeling 8. Huurlasten

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Woonplatform. 20 november 2012

Woonplatform. 20 november 2012 Woonplatform 20 november 2012 1. Voortgangstoets Meting voortgang realisatie bindend sociaal objectief opgelegd door Vlaamse Gewest Sociaal objectief = aantal te realiseren sociale woningen periode 2009

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN AALTER 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN WAARSCHOOT 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen

Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Stad Hasselt Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen 5 december 2011 Inhoud 1 Situering... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement... 3 1.3 Het

Nadere informatie

Gemeenteraad - toelichtende nota

Gemeenteraad - toelichtende nota Gemeenteraad - toelichtende nota Punt 2 Openbare werken riolerings- en wegeniswerken Sint Germanusstraat project W214055 goedkeuring voorontwerpdossier Bijlage(n) neen Het project W214055 heeft als doel

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KAVELS Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale kavel van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel

Nadere informatie

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/

CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus Lier Tel. 03/ CVBA LIERSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE HUISVESTING Abtsherbergstraat 10 bus 19 2500 Lier Tel. 03/490 30 50 Info@lmhlier.be INTERN HUURREGLEMENT Het interne huurreglement 1 is een document waarin de Lierse Maatschappij

Nadere informatie

2015_GR_ Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring

2015_GR_ Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring Gemeenteraad zitting van 31 augustus 2015 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Bouwen, Wonen en Milieu Besluit Goedgekeurd 2015_GR_00340 - Aanpassing toewijzingsreglement - Sociale huurwoningen - Goedkeuring Samenstelling

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING Geachte mevrouw Geachte heer Deze bundel is de start van uw dossier om ingeschreven te worden als kandidaat-huurder van SVK Het Scharnier. U krijgt uw definitief inschrijvingsnummer op de wachtlijst pas

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN

BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN BIJLAGE I VAN HET OVERDRACHTENBESLUIT VAN 29/9/2006 TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij

Nadere informatie

Sociale huisvesting in Vlaanderen*.

Sociale huisvesting in Vlaanderen*. Sociale huisvesting in Vlaanderen*. *Studies maken een onderscheid tussen Vlaanderen en Wallonië. Volkshaard cvba so Kleine Landeigendom Het Volk Centrale voor Huisvesting Ravensteinstraat 12 9000 Gent

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008

NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008 NIEUW SOCIAAL HUURBESLUIT WEGWIJZER VOOR DE LOKALE BESTUREN DIE SOCIALE VERHUURDER ZIJN versie 2 april 2008 Lokale besturen die sociale verhuurder zijn, moeten met ingang van 1 januari 2008 het nieuwe

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014)

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE KOOPWONINGEN (28/11/2014) Artikel 1. Een kandidaat-koper kan een sociale koopwoning van de VMSW of een sociale huisvestingsmaatschappij aankopen als hij voldoet aan de voorwaarden,

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Lijst rationele bezettingen met zones

Lijst rationele bezettingen met zones ugustijnenlaan 28/6 2200 Herentals tel. 014/85.98.00 fax. 014/23.27.39 Email : info@eigen-haard.be Website: www.eigen-haard.be Lijst rationele bezettingen met zones Rationele bezetting:voor de rationele

Nadere informatie

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS

PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS PROFIELANALYSE SOCIAAL PATRIMONIUM & (KANDIDAAT-) SOCIALE HUURDERS LOKALE REGIE MOGELIJK MAKEN NEVELE 214 Sociaal wonen is bij uitstek een lokale aangelegenheid en onderwerp van de regisserende gemeente.

Nadere informatie