5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2011

2 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 56

3 5.1 Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-10 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-10 PASSIVA Eigen vermogen 7 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden Totaal passiva

4 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten VVT Vrije reserves Reserve kraamzorg Reserve WMO Reserve niet-collectief gebonden

5 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen) Toelichting Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen en direct opeisbare gelden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten. Samenstelling geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december Liquide middelen Kortlopende schulden aan kredietinstellingen Geldmiddelen per 31 december Liquide middelen Kortlopende schulden aan kredietinstellingen Mutatie geldmiddelen

6 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Algemeen De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De activiteiten van ZZG zorggroep bestaan voornamelijk uit: het leveren van professionele zorg aan pasgeboren babyʼs tot ouderen. Bijzondere waardevermindering ZZG zorggroep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervormging van de langdurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke waardevermindering. Als gevolg hiervan dient ZZG zorggroep overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. ZZG zorggroep heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december Aangezien dit saldo positief is, zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed. Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft ZZG zorggroep een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische Ievensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 30 jaar Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben, hebben wij een kortere termijn gehanteerd. Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met 3,4 miljoen toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting ZZG zorggroep. In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit betreffen de volgende stichtingen: Stichting Habicura (vastgoedstichting) integrale methode Stichting Arcus (vastgoedstichting) integrale methode Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland (vastgoedstichting) integrale methode ZZG Thuisservice B.V. integrale methode Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (woonboerderij de Hagert) proportionele methode (59,6%) B.V. proportionele methode (60,0%) ZZG zorggroep is één van de commanditaire vennoten van de CV Maat Nijmegen te Nijmegen. De commanditaire vennoot draagt nimmer meer in het verlies van de inbreng. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 B.V. te Utrecht. 7 6

7 De financiele gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volgens bovenstaande methode in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire of annuïtaire jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De grond is gewaardeerd tegen actuele waarde, gebaseerd op afgesloten verkoopcontracten. De WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden tot 2018 via een overgangsregeling nagecalculeerd. Voor deze afschrijvingstermijnen hanteren wij de afschrijvingsperioden gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen door de Nederlandse Zorgautoriteit. In overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn bijzondere waardeverminderingen op de boekwaarde toegepast aangezien de bedrijfswaardeberekening een positief saldo laat zien. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. 8 7

8 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien daartoe aanleiding bestaat is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil) Het financieringsverschil, zijnde het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare kosten en de som van de opbrengsten uit verpleeggelden, bevoorschotting, de overige zorgopbrengsten en eventuele budgetaanpassing uit voorgaande jaren, dient alsnog in volgende boekjaren te worden verrekend. Derhalve is dit financieringsresultaat opgenomen als "nog in tarieven te verrekenen financieringsverschil. EIGEN VERMOGEN Collectief gefinancierd gebonden vermogen De binnen het budget aanvaardbare kosten behaalde resultaten zijn toegevoegd aan deze reserve. Deze bestaat uit een VVT en WMO segment. Bestemmingsreserve afschrijving instandhoudingsinvesteringen zijn de in de subsidie toegekende bedragen voor afschrijvingen verminderd met de werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen. De toevoegingen en/of onttrekkingen gaan via de resultaatbestemming. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Reserve kraamzorg; hieraan wordt toegevoegd het exploitatieresultaat van de kraamzorg. Reserve niet-collectief; de exploitatieresultaten van de vastgoedstichting worden jaarlijks toegevoegd aan deze reserve. VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. LANGLOPENDE SCHULDEN De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden zijn tegen nominale waarde opgenomen. 9 8

9 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd langer van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen op de langlopende schulden voor de komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Budget aanvaardbare kosten Het budget aanvaardbare kosten wordt bepaald aan de hand van de beleidsregel aanvaardbare kosten opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit aangevuld met intern berekende aanpassingen uit hoofde van nacalculeerbare posten. Het verschil tussen de ontvangen bedragen en het vastgestelde budget is in de balans opgenomen als "Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil)". Overige opbrengsten De overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. Bedrijfslasten De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Pensioenen ZZG zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd het gemiddelde verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de ZZG zorggroep. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van ons persoonee, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZZG zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever betaald wordt en de heflt door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. ZZG zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. ZZG zorggroep heeft daarom heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord Grondslagen van segmentering In de resultatenrekening is segmentering toegepast tussen de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), de kraamzorg, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de overige activiteiten (met name vastgoed activiteiten ). 10 9

10 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2011 Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaardering Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Met ingang van 1 januari 2012 is het stelsel van bekostiging van de afschrijvingslasten van materiële vaste activa waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van de vaste activa was opgenomen, gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging in bekostiging hebben wij de afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur

11 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Deelnemingen Overige leningen Leningen aan personeel Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt : 2011 Boekwaarde per 1 januari Bij: verstrekte lening 0 Bij: verstrekte fietsleningen personeel 0 Af: ontvangen aflossing leningen personeel Bij: resultaat deelneming Af: ontvangen aflossing leningen Boekwaarde per 31 december Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen Resultaat Zeggenschapsbelangen: PAL 4 B.V. Ontwikkeling telediensten % voor de zorg Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 3. Voorraden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Voedingsmiddelen Centraal magazijn Emballage Totaal voorraden Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Vorderingen op debiteuren Vorderingen op gemeenten Belastingen en premies Vordering stg. KHO - Dekkerswald Nog te ontvangen energiebelasting Overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa

12 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 5. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort totaal Saldo per 1 januari 0 Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling Nederlandse Zorgautoriteit Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen

13 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 Reserve aanvaardbare kosten: RAK verpleging & verzorging, thuiszorg WMO Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 Algemene reserves: Reserve Kraamzorg Algemene vrije reserves Reserve niet-collectief Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011 en resultaat 2011 De specificatie is als volgt : Eigen vermogen Resultaat Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Stg. Habicura Stg. Arcus Stg. Thuiszorg Zuid-Gelderland Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

14 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 8. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2011 Voorziening groot onderhoud Voorziening voor uitgestelde beloningen Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid Voorziening persoonlijk budget levensfase Reorganisatievoorziening Voorziening deelneming Totaal voorzieningen Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan van 2011, waarin rekening wordt gehouden met de onderhoudskosten van de komende vijf jaar. De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor uitkeringen bij een jubilieum. De voorziening wordt op individueel niveau bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de blijfkans, inflatie en een opslag voor sociale lasten. De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die op balansdatum arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het eerste jaar en tweede jaar ziek. In jaar twee wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenen en sociale lasten. Voorziening persoonlijk budget levensfase betreft een reservering voor toekomstige uitgaven. De regeling is opgenomen in de CAO VVT. De reorganisatievoorziening betreft de bezoldiging van personeelsleden die een reorganisatie-traject doorlopen. De voorziening is individueel bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met alle van belang zijnde emolumenten. De voorziening deelneming is gevormd als gevolg van het negatieve eigen vermogen van PAL 4 B.V. 9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden

15 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Rek.courant Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij Vooruitbetaalde rente langlopende leningen Bouwcrediteuren Verplichtingen aan personeel Schuld Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij Nog te betalen energiekosten Nog te betalen kosten uitleenactiviteiten Nog te besteden subsidies Nog te betalen cliëntgebonden en locatiegebonden kosten Vooruitontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Overige schulden Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

16 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Gemelde lopende investeringsprojecten leggen geen beslag op de beschikbare investeringsruimte. Huurverplichtingen * Het huurcontract van het pand Aldenhof (verzorgingshuis de Doekenborg) is gehuurd van Woonzorg Nederland. De einddatum van het contract is 1 juli De huurprijs bedraagt per jaar. * De locatie Piushove is gehuurd van Woningbouwcorporatie Talis. De einddatum van het contract is 1 november De huurprijs bedraagt op jaarbasis. * De locatie Park Malderborgh is gehuurd van Woningbouwcorporatie Portaal. De einddatum van het contract inzake de tijdelijke voorziening is 10 juni De einddatum van het contract inzake de ontmoetingsruimte is 1 juli 2024 en van het contract inzake de PG-unit is 9 juni De totale huurprijs bedraagt op jaarbasis. * De locatie Nw. Doddendaal is gehuurd van Woningbouwcorporatie Portaal. De huurprijs bedraagt op jaarbasis. * De locatie de Globe is gehuurd van Woningbouwcorporatie Talis. De einddatum van het contract is 1 augustus De huurprijs bedraagt op jaarbasis. * Overige huurverplichtingen 2011 Nijmegen, Meijhorst Nijmegen, Rentmeesterhof 53A Nijmegen, Deken Hensburchstraat Nijmegen, Deken Hensburchstraat Nijmegen, ROC (Flexwerk) Nijmegen, St. Jacobslaan 345-B Nijmegen, St. Annastraat Nijmegen, Medisch Centrum Oud-West Nijmegen, Barbarossastraat Beek, Kulturhus Malden, Malderburch Beuningen, Aldesteeg Beneden Leeuwen, Rozenstraat Lent, Schoolstraat Nijmegen, Winkelsteegseweg Nijmegen, Danielsplein 3c De huurverplichting aan de stichting Arcus, Habicura en Thuiszorg Zuid-Gelderland zijn vermeld in de toelichting op de enkelvoudige balans en vanwege de consolidatie niet op deze plaats vermeld. Gestelde zekerheden en termijncontracten A. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van totaal op Nijmeegsebaan 29, Nijmeegsebaan 31 te Nijmegen en Passedwarsstraat 69 te Wijchen B. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van op Dr. Claas Noorduynstraat 3-5, te Nijmegen. C. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 2e resp 3e rang van totaal op Vlietstraat 22 en 24, Heemraadstraaat 10-58, te Nijmegen. D. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van op Nijmeegsebaan onbenoemd, te Groesbeek. E. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van op perceel grond H 2373 / H 2599, te Groesbeek en op perceel grond Kwakkenbergweg, te Nijmegen. F. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 2e rang van op perceel grond H 2600, te Groesbeek en Kwakkenbergweg 122 en 152, te Nijmegen. Een rentederivaat van is afgesloten voor afdekking van de rentefluctuaties van een langlopende lening, looptijd 20 jaar tot Een rentederivaat van tot 1 april 2013 op een lening afgesloten in

17 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Grond Terreinen Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal afschrijving Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunningen econ. lvsd econ. lvsd Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen herwaardering terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% 5% 2% 5% 5% 0% 18 17

18 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA WTZi - meldingsplichtige materiële vaste activa / Regeling kleinschalig wonen gefinancierde materiële vaste activa Subtotaal Kleinschalige Trekkings Onderhanden Instand- Onderhanden Subtotaal Ver- Inventaris woonvoorrechten Projecten houdingen Projecten meldingen bouwingen zieningen Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5% / 10% 0% 10% 19 18

19 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA WMG gefinancierde materiële vaste activa / Zorginfrastructuur gefinancieerde materiële vaste activa Inventaris Vervoer Automati- Onderhanden Subtotaal Ver- Installaties Inventaris Automati- Subtotaal Subtotaal middelen sering Projecten WMG bouwingen sering Zorginfrastr. Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 20 19

20 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa Sub-totaal Grond Terreinen Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris Vervoer Automati-Onderhanden Niet WTZi voorzieningen gebouwen bouwingen middelen sering Projecten WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen / herclassificering aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% 5% 2% 5% 5% 10% 0% 21 20

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010

ZZG zorggroep. Jaarrekening 2010 ZZG zorggroep Jaarrekening 2010 1 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1. Geconsolideerde balans per 31 december 2010 3 5.1.2. Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 4 5.1.3. Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold

Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold pagina 17 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31 december 2012 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh

Jaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh Jaarrekening 2013 Stichting de Wielborgh INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening Jaarrekening 2012 Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1. Bestuursverslag 5.2 Jaarrekening 2012 5.2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) INHOUD pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 11 mei 2015. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012

Jaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012 Jaarrekening 211 Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 212 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 211 5.1.1 Balans per 31 december 211 2 5.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING 1.1 JAARREKENING 2013 1.1 JAARREKENING 1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-13 31-dec-12 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 52.845.259 46.731.897

Nadere informatie

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Gegevens rechtspersoon. Statutaire vestigingsplaats: Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Gegevens rechtspersoon. Statutaire vestigingsplaats: Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015 Deel 2 Gegevens rechtspersoon Gegevens rechtspersoon Naam rechtspersoon: Statutaire vestigingsplaats: Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend Purmerend Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015 Dhr. L.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Pleyade

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Pleyade Jaarverslaggeving 2014 Stichting Pleyade INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 3 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen

Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) (in euro s) Ref. 31 december

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " *' $ ($$. % + "! # /$$ - "# $! "% $! " $! ""( $!. ",* ". $! "( $! /

# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($!  *' $ ($$. % + ! # /$$ - # $! % $!  $! ( $!. ,* . $! ( $! / !" # $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " #$%& #'() $* *' $ ($$. % + +*" "* "!," # /$$ - "# $! "% $! " $! "!&' ""( $!. ")* "+* ",* "- "$* ". $! "( $! / 0 #!0' 1)* )-+*#$ ( (2 ( 3 2 (4562"2"* 52 *( 5 7"

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting PerspeKtief

Jaarrekening 2014. Stichting PerspeKtief Jaarrekening 2014 Stichting PerspeKtief INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 2 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 3 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 4 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Fokus Exploitatie

Jaarrekening 2012 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2012 Stichting Fokus Exploitatie Inhoud Jaarrekening 2012 3 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2012 4 Kasstroomoverzicht over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis "Heemzicht"

Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis Heemzicht d.d. 12 mei 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis "Heemzicht" INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 3 5.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Catharina Stichting

Jaarrekening 2010. Catharina Stichting Jaarrekening 2010 Catharina Stichting Versie: 18-5-2011 DEEL II BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting en daartoe behorende zorgvoorzieningen De Catharina

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Schakelring

Jaarrekening Stichting Schakelring Jaarrekening 2010 Stichting Schakelring INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 5 5.1.3 Geconsolideerd

Nadere informatie

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2014

Stichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2014 1 Inhoud 5.1 Jaarrekening 2014 3 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy

Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 13 mei 2014. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Schakelring

Jaarrekening Stichting Schakelring Jaarrekening 2012 Stichting Schakelring INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 5 5.1.3 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Jaarrekening 2013 6 7 8 Jaarrekening 2013 Zorg Apotheken Flevoland BV 9 Zorg Apotheken Flevoland BV, jaarstukken INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2013 5.1 Jaarrekening 2013 11 5.1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Horizon

Jaarrekening Stichting Horizon Jaarrekening 2013 Stichting Horizon Stichting zorgcentrum Horizon INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 17 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n

Inhoud. Jaarrekening: S t i c h t i n g G r a a f s c h a p b i b l i o t h e k e n Inhoud Jaarrekening: 1 Balans per 31 december 2014 2 2 Rekening van baten en lasten over 2014 3 3 Algemene toelichting 4 4 Toelichting op de balans 6 5 Overigens gegevens 12 bladzijde 1 1. Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie