5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5.1 Geconsolideerde jaarrekening 2011"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2011

2 Inhoud Jaarrekening 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten (enkelvoudig) Overzicht langlopende schulden ultimo 2011 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 56

3 5.1 Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec dec-10 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-10 PASSIVA Eigen vermogen 7 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Overige kortlopende schulden Totaal passiva

4 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2011 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATSBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Reserve aanvaardbare kosten VVT Vrije reserves Reserve kraamzorg Reserve WMO Reserve niet-collectief gebonden

5 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor : - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen) Toelichting Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen en direct opeisbare gelden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van intrest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten. Samenstelling geldmiddelen Geldmiddelen per 31 december Liquide middelen Kortlopende schulden aan kredietinstellingen Geldmiddelen per 31 december Liquide middelen Kortlopende schulden aan kredietinstellingen Mutatie geldmiddelen

6 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Algemeen De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De activiteiten van ZZG zorggroep bestaan voornamelijk uit: het leveren van professionele zorg aan pasgeboren babyʼs tot ouderen. Bijzondere waardevermindering ZZG zorggroep beschikt over vastgoed waar zorg wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 6 van de AWBZ. Voor dit vastgoed zijn in 2011 de bekostigingsregels aangepast. Volledige nacalculatie van kapitaallasten van goedgekeurde investeringen is vervangen door prestatiebekostiging. Hierbij geldt een overgangstermijn van 6 jaar (tot en met 2017) waarin deze overgang gefaseerd wordt doorgevoerd. Als gevolg van deze wijziging in de bekostiging, in samenhang met de beleidsvoornemens van het kabinet inzake de hervormging van de langdurige zorg is in de NBA wijzer 2, d.d. 24 oktober 2011, geconcludeerd dat sprake is van indicaties die kunnen duiden op een mogelijke waardevermindering. Als gevolg hiervan dient ZZG zorggroep overeenkomstig RJ 121 getoetst of de boekwaarde nog kan worden gerealiseerd uit de toekomstige opbrengsten. ZZG zorggroep heeft de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd op het niveau van de kasstroomgenererende eenheden, en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december Aangezien dit saldo positief is, zijn geen aanpassingen gedaan aan de waardering van het vastgoed. Als gevolg van de wijzigende bekostiging heeft ZZG zorggroep een nieuwe inschatting gemaakt van de verwachte economische Ievensduur en de eventuele restwaarde van de panden. Dit heeft er toe geleid dat de afschrijvingstermijn van gebouwen is aangepast van 50 jaar naar 30 jaar Voor delen van de gebouwen die een kortere gebruiksduur hebben, hebben wij een kortere termijn gehanteerd. Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de betreffende panden. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in 2011 met 3,4 miljoen toegenomen ten opzichte van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting ZZG zorggroep. In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen die tot de groep behoren. Dit betreffen de volgende stichtingen: Stichting Habicura (vastgoedstichting) integrale methode Stichting Arcus (vastgoedstichting) integrale methode Stichting Thuiszorg Zuid-Gelderland (vastgoedstichting) integrale methode ZZG Thuisservice B.V. integrale methode Stichting Samenwerking ZZG-Dichterbij (woonboerderij de Hagert) proportionele methode (59,6%) B.V. proportionele methode (60,0%) ZZG zorggroep is één van de commanditaire vennoten van de CV Maat Nijmegen te Nijmegen. De commanditaire vennoot draagt nimmer meer in het verlies van de inbreng. ZZG zorggroep heeft een belang van 20% in de deelneming PAL4 B.V. te Utrecht. 7 6

7 De financiele gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volgens bovenstaande methode in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire of annuïtaire jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De grond is gewaardeerd tegen actuele waarde, gebaseerd op afgesloten verkoopcontracten. De WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden tot 2018 via een overgangsregeling nagecalculeerd. Voor deze afschrijvingstermijnen hanteren wij de afschrijvingsperioden gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen door de Nederlandse Zorgautoriteit. In overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 121 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn bijzondere waardeverminderingen op de boekwaarde toegepast aangezien de bedrijfswaardeberekening een positief saldo laat zien. Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. 8 7

8 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien daartoe aanleiding bestaat is een voorziening voor incourantheid in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil) Het financieringsverschil, zijnde het verschil tussen het vastgestelde budget aanvaardbare kosten en de som van de opbrengsten uit verpleeggelden, bevoorschotting, de overige zorgopbrengsten en eventuele budgetaanpassing uit voorgaande jaren, dient alsnog in volgende boekjaren te worden verrekend. Derhalve is dit financieringsresultaat opgenomen als "nog in tarieven te verrekenen financieringsverschil. EIGEN VERMOGEN Collectief gefinancierd gebonden vermogen De binnen het budget aanvaardbare kosten behaalde resultaten zijn toegevoegd aan deze reserve. Deze bestaat uit een VVT en WMO segment. Bestemmingsreserve afschrijving instandhoudingsinvesteringen zijn de in de subsidie toegekende bedragen voor afschrijvingen verminderd met de werkelijke afschrijvingen op instandhoudingsinvesteringen. De toevoegingen en/of onttrekkingen gaan via de resultaatbestemming. Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Reserve kraamzorg; hieraan wordt toegevoegd het exploitatieresultaat van de kraamzorg. Reserve niet-collectief; de exploitatieresultaten van de vastgoedstichting worden jaarlijks toegevoegd aan deze reserve. VOORZIENINGEN Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. LANGLOPENDE SCHULDEN De post langlopende schulden betreft schulden met een looptijd langer dan één jaar. De langlopende schulden zijn tegen nominale waarde opgenomen. 9 8

9 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA De post kortlopende schulden omvat schulden met een looptijd langer van ten hoogste één jaar en de af te lossen bedragen op de langlopende schulden voor de komende boekjaar. Onder overlopende passiva zijn vooruitontvangen bedragen opgenomen en verplichtingen uit hoofde van per balansdatum niet opgenomen vakantiedagen en vakantiegeldverplichtingen over de per balansdatum verstreken periode Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Budget aanvaardbare kosten Het budget aanvaardbare kosten wordt bepaald aan de hand van de beleidsregel aanvaardbare kosten opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit aangevuld met intern berekende aanpassingen uit hoofde van nacalculeerbare posten. Het verschil tussen de ontvangen bedragen en het vastgestelde budget is in de balans opgenomen als "Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort (financieringsverschil)". Overige opbrengsten De overige opbrengsten worden verantwoord op transactiebasis. Bedrijfslasten De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag van historische uitgaafprijs en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Pensioenen ZZG zorggroep heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd het gemiddelde verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de ZZG zorggroep. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van ons persoonee, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. ZZG zorggroep betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever betaald wordt en de heflt door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit toelaat. ZZG zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. ZZG zorggroep heeft daarom heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord Grondslagen van segmentering In de resultatenrekening is segmentering toegepast tussen de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg), de kraamzorg, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de overige activiteiten (met name vastgoed activiteiten ). 10 9

10 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen Automatisering Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2011 Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaardering Af: afschrijvingen Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Met ingang van 1 januari 2012 is het stelsel van bekostiging van de afschrijvingslasten van materiële vaste activa waarbij een integrale vergoeding voor de werkelijke afschrijvingskosten van de vaste activa was opgenomen, gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging in bekostiging hebben wij de afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur

11 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Deelnemingen Overige leningen Leningen aan personeel Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt : 2011 Boekwaarde per 1 januari Bij: verstrekte lening 0 Bij: verstrekte fietsleningen personeel 0 Af: ontvangen aflossing leningen personeel Bij: resultaat deelneming Af: ontvangen aflossing leningen Boekwaarde per 31 december Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon Kernactiviteit Verschaft kapitaal Kapitaalbelang (in %) Eigen vermogen Resultaat Zeggenschapsbelangen: PAL 4 B.V. Ontwikkeling telediensten % voor de zorg Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 3. Voorraden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Voedingsmiddelen Centraal magazijn Emballage Totaal voorraden Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Vorderingen op debiteuren Vorderingen op gemeenten Belastingen en premies Vordering stg. KHO - Dekkerswald Nog te ontvangen energiebelasting Overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa

12 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 5. Nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot en/of tekort totaal Saldo per 1 januari 0 Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Sub-totaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling Nederlandse Zorgautoriteit Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Liquide middelen De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen

13 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 Reserve aanvaardbare kosten: RAK verpleging & verzorging, thuiszorg WMO Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011 Algemene reserves: Reserve Kraamzorg Algemene vrije reserves Reserve niet-collectief Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2011 en resultaat 2011 De specificatie is als volgt : Eigen vermogen Resultaat Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Stg. Habicura Stg. Arcus Stg. Thuiszorg Zuid-Gelderland Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

14 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 8. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2011 Voorziening groot onderhoud Voorziening voor uitgestelde beloningen Voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid Voorziening persoonlijk budget levensfase Reorganisatievoorziening Voorziening deelneming Totaal voorzieningen Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan van 2011, waarin rekening wordt gehouden met de onderhoudskosten van de komende vijf jaar. De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor uitkeringen bij een jubilieum. De voorziening wordt op individueel niveau bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de blijfkans, inflatie en een opslag voor sociale lasten. De voorziening loonkosten arbeidsongeschiktheid betreft een reservering voor personeelsleden die op balansdatum arbeidsongeschikt zijn, waarbij wij rekening houden met het eerste jaar en tweede jaar ziek. In jaar twee wordt 70% van het salaris uitgekeerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de individuele salarissen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenen en sociale lasten. Voorziening persoonlijk budget levensfase betreft een reservering voor toekomstige uitgaven. De regeling is opgenomen in de CAO VVT. De reorganisatievoorziening betreft de bezoldiging van personeelsleden die een reorganisatie-traject doorlopen. De voorziening is individueel bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met alle van belang zijnde emolumenten. De voorziening deelneming is gevormd als gevolg van het negatieve eigen vermogen van PAL 4 B.V. 9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Schulden aan kredietinstellingen Overige langlopende schulden Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden

15 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt : 31-dec dec-10 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Rek.courant Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij Vooruitbetaalde rente langlopende leningen Bouwcrediteuren Verplichtingen aan personeel Schuld Stg. Samenwerking ZZG-Dichterbij Nog te betalen energiekosten Nog te betalen kosten uitleenactiviteiten Nog te besteden subsidies Nog te betalen cliëntgebonden en locatiegebonden kosten Vooruitontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Overige schulden Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

16 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte Bij : investeringsruimte verslagjaar Beschikbare investeringsruimte 31 december Gemelde lopende investeringsprojecten leggen geen beslag op de beschikbare investeringsruimte. Huurverplichtingen * Het huurcontract van het pand Aldenhof (verzorgingshuis de Doekenborg) is gehuurd van Woonzorg Nederland. De einddatum van het contract is 1 juli De huurprijs bedraagt per jaar. * De locatie Piushove is gehuurd van Woningbouwcorporatie Talis. De einddatum van het contract is 1 november De huurprijs bedraagt op jaarbasis. * De locatie Park Malderborgh is gehuurd van Woningbouwcorporatie Portaal. De einddatum van het contract inzake de tijdelijke voorziening is 10 juni De einddatum van het contract inzake de ontmoetingsruimte is 1 juli 2024 en van het contract inzake de PG-unit is 9 juni De totale huurprijs bedraagt op jaarbasis. * De locatie Nw. Doddendaal is gehuurd van Woningbouwcorporatie Portaal. De huurprijs bedraagt op jaarbasis. * De locatie de Globe is gehuurd van Woningbouwcorporatie Talis. De einddatum van het contract is 1 augustus De huurprijs bedraagt op jaarbasis. * Overige huurverplichtingen 2011 Nijmegen, Meijhorst Nijmegen, Rentmeesterhof 53A Nijmegen, Deken Hensburchstraat Nijmegen, Deken Hensburchstraat Nijmegen, ROC (Flexwerk) Nijmegen, St. Jacobslaan 345-B Nijmegen, St. Annastraat Nijmegen, Medisch Centrum Oud-West Nijmegen, Barbarossastraat Beek, Kulturhus Malden, Malderburch Beuningen, Aldesteeg Beneden Leeuwen, Rozenstraat Lent, Schoolstraat Nijmegen, Winkelsteegseweg Nijmegen, Danielsplein 3c De huurverplichting aan de stichting Arcus, Habicura en Thuiszorg Zuid-Gelderland zijn vermeld in de toelichting op de enkelvoudige balans en vanwege de consolidatie niet op deze plaats vermeld. Gestelde zekerheden en termijncontracten A. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van totaal op Nijmeegsebaan 29, Nijmeegsebaan 31 te Nijmegen en Passedwarsstraat 69 te Wijchen B. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van op Dr. Claas Noorduynstraat 3-5, te Nijmegen. C. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 2e resp 3e rang van totaal op Vlietstraat 22 en 24, Heemraadstraaat 10-58, te Nijmegen. D. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van op Nijmeegsebaan onbenoemd, te Groesbeek. E. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 1e rang van op perceel grond H 2373 / H 2599, te Groesbeek en op perceel grond Kwakkenbergweg, te Nijmegen. F. Positieve / negatieve hypotheekverklaring 2e rang van op perceel grond H 2600, te Groesbeek en Kwakkenbergweg 122 en 152, te Nijmegen. Een rentederivaat van is afgesloten voor afdekking van de rentefluctuaties van een langlopende lening, looptijd 20 jaar tot Een rentederivaat van tot 1 april 2013 op een lening afgesloten in

17 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa Grond Terreinen Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal afschrijving Totaal voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunningen econ. lvsd econ. lvsd Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen herwaardering terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% 5% 2% 5% 5% 0% 18 17

18 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA WTZi - meldingsplichtige materiële vaste activa / Regeling kleinschalig wonen gefinancierde materiële vaste activa Subtotaal Kleinschalige Trekkings Onderhanden Instand- Onderhanden Subtotaal Ver- Inventaris woonvoorrechten Projecten houdingen Projecten meldingen bouwingen zieningen Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5% / 10% 0% 10% 19 18

19 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA WMG gefinancierde materiële vaste activa / Zorginfrastructuur gefinancieerde materiële vaste activa Inventaris Vervoer Automati- Onderhanden Subtotaal Ver- Installaties Inventaris Automati- Subtotaal Subtotaal middelen sering Projecten WMG bouwingen sering Zorginfrastr. Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 20 19

20 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa Sub-totaal Grond Terreinen Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris Vervoer Automati-Onderhanden Niet WTZi voorzieningen gebouwen bouwingen middelen sering Projecten WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen / herclassificering aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% 5% 2% 5% 5% 10% 0% 21 20

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie