INSTRUMENTEN FLOW. Inleiding: artikel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSTRUMENTEN FLOW. Inleiding: artikel"

Transcriptie

1 INSTRUMENTEN FLOW Inleiding: artikel

2 Werk bestaat uit repetitieve taken van minder dan 1 minuut Alarm: Hoe langer hoe korter! De postindustriële samenleving bulkt van de kortcyclische arbeid Persartikel Prof. Dr. Geert Van Hootegem Februari Relatief aandeel repetitieve jobs tussen 1991 en 21 Reich (24) schetst het aanhoudend belang van repetitieve jobs in de Westerse landen. De onderstaande paragrafen beschrijven achtereenvolgens de evolutie tussen 1991 en 21 van het relatief aandeel jobs met arbeidstaken van minder dan tien minuten en het relatief aandeel jobs met arbeidstaken van minder dan één minuut. De evolutie wordt steeds beschreven voor België, waarna de data comparatief vergeleken wordt met Nederland, de EU15 en de EU27. Grafiek 1 toont dat tussen 1991 en 21 het relatief aantal jobs met kortcyclische arbeidstaken in België schommelt tussen 26% en 45%. Grafiek 1 toont specifiek dat tussen 25 en 21 in België een relatieve stijging van 26% naar 45% plaats vond van het aantal werknemers dat arbeidstaken verricht van minder dan tien minuten. België werd door deze stijging de koploper in het relatief aandeel jobs met arbeidstaken korter als tien minuten. In de EU15 en de EU27 bleef het relatief aandeel werknemers dat kortcyclische jobs uitoefent stabiel tussen 25 en 21. Ongeveer 4% van de werknemers in de EU15 en EU27 oefenden in 21 jobs uit met kortcyclische arbeidstaken. In Nederland vond tussen 1991 en 21 een relatieve daling plaats van 5% naar 38% van het aantal werknemers met jobs met kortcyclische taken van minder dan tien minuten. Grafiek 1. Relatief aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken van minder dan tien minuten in België, Nederland, de EU15 en de EU27 tussen 1991 tot Jaar België EU15 EU27 Nederland Bron: Eurofound, 1991;1995;2;25;21 + eigen bewerking.

3 Procentueel aantal jobs met repetitieve taken van minder dan één minuut Grafiek 2 toont aan dat tussen 2 en 25 een daling plaatsvond van het relatief aantal werknemers dat arbeidstaken van minder dan één minuut uitvoert in België. De daarop volgende vijf jaren (25-21 observeren we een relatieve stijging van 17% naar 29%.. Eenzelfde stijgende trend vinden we terug bij de EU15 en de EU27. Nederland zet een omgekeerde trend neer en kende tussen 2 en 21 een continue daling van 24% naar 16% van het relatief aandeel kortcyclische jobs. Deze dalende trend in Nederland leidt ertoe dat in 21 het aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken van minder dan één minuut 13% hoger ligt in België dan in Nederland. Grafiek 2. Relatief aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken van minder dan één minuut in België, Nederland, de EU15 en de EU27 tussen 2 tot Jaar België Nederland EU15 EU27 Bron: Eurofound, 2;25;21 + eigen bewerking. We concluderen dat in België een stijging plaatsvond van het relatief aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken van minder dan tien minuten én van minder dan één minuut. Terwijl tussen 1991 en 25 het relatief aandeel repetitieve jobs schommelt, vond een sterke stijging plaats van het relatief aandeel repetitieve jobs tussen 25 en 21. In tegenstelling tot België, kende Nederland een continu daling van het aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken van minder dan één minuut en van minder dan tien minuten. In de EU27 vond een kleine stijging plaats van het relatief aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken van minder dan één minuut. In tegenstelling tot België bleeft in de EU15 het relatief aandeel jobs met repetitieve arbeidstaken redelijk stabiel tussen 1991 en 21. Vanwaar deze toch wel onverwachte evoluties? De volgende paragraaf reikt een mogelijke verklaring aan voor deze evolutie in België. 2. De naakte cijfers Deze paragraaf verklaart de stijging van het relatief aantal repetitieve jobs in België door een toenemende Taylorisering van arbeid in de informatiemaatschappij (Robins en Webster, 24). Deze verklaring wordt ondersteund door te kijken naar de evolutie van het aandeel repetitieve jobs per sector en per beroepsgroep. Alvorens nader in te gaan op deze verklaring, wordt benadrukt dat in de volgende alinea s kortcyclische jobs worden beschreven als jobs die arbeidstaken incorporeren die minder dan 1 minuten duren. Grafiek 3 toont het relatief aandeel tewerkgestelden over de verschillende sectoren in België in 25 en 21. De primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector zijn samengesteld op basis van de NACE-code. De NACE-code verwijst naar de Europese activiteitennomenclatuur voor de productie en

4 % aantal werknemers de verspreiding van statistieken met betrekking tot economische activiteiten in Europa. Grafiek 3 toont voor België een relatieve stijging van 7% van het aantal werknemers in de tertiaire sector. Daarnaast kent België een relatieve daling van het aantal werknemers in de primaire en secundaire sector. België wordt dus gekenmerkt door een verschuiving in de tewerkstelling in de primaire sector en de secundaire sector naar een tewerkstelling in de tertiaire sector. Deze vaststelling komt overeen met wat Castells (2) beschrijft als een continue evolutie naar een informatiesamenleving, waarbij de focus ligt op kennis die gegenereerd wordt in dienstverlenende activiteiten. Grafiek 3. Procentueel aantal jobs in de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector in Belgie tussen 25 en Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector Quartaire sector Sector Bron: European Working and Condition Survey, 21 + eigen bewerking Grafiek 4 schetst het aantal kortcyclische jobs per sector tussen 25 en 21. Tussen 25 en 21 kenden alle sectoren een groei in het relatief aandeel jobs met kortcyclische arbeidstaken. De tendens naar meer kortcyclische arbeid is dus structureel en manifesteert zich economiebreed. De grootste stijging, van 22% naar 48%, vond evenwel plaats in de tertiaire sector. Het relatief aandeel jobs met kortcyclische arbeidstaken in de tertiaire sector, is zelfs 2% hoger dan het relatief aandeel jobs met kortcyclische arbeidstaken in de secundaire sector. Indien per economische activiteit het aandeel repetitieve jobs wordt berekend, kan worden vastgesteld dat terwijl in 25 17% van alle kortcyclische jobs in de industrie gebeurden, nu 14% van alle kortcyclische jobs in de industrie worden verricht. De maatschappelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening namen in 25 1% van alle kortcyclische jobs voor hun rekening, in 21 bedraagt dit reeds 14%. Op deze wijze is het aantal kortcyclische jobs in de maatschappelijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening bijna even groot als het aantal jobs met kortcyclische arbeidstaken in de industrie. Indien per economische activiteit wordt gekeken, vindt men een sterkere stijging terug in de tertiaire sector en zelfs de quartaire sector dan in de primaire en secundaire sector.

5 % aantal werknemers met kortcyclische arbeidstaken Grafiek 4. Procentueel aantal werknemers met kortcyclische arbeidstaken tussen 25 en 21 in België Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector Quartaire sector Sector Bron: European Working and Condition Survey, 21 + eigen bewerking Hoewel Reich ze tien jaar geleden al voorspelde, lijken deze data niet te stroken met de dominante opvatting. We zijn er wel van overtuigd dat we in een postindustrieel tijdperk leven maar we hebben ons blind overgegeven aan het discours dat ons gebiedt dat we omringd zijn met jobs die bulken van de autonomie, de creativiteit en de volledigheid. We zijn in de val gelopen van de mythe van de dienstensamenleving als het paradijs van het post-vakman/vrouw-schap. De data van de European Working and Condition Survey (25; 21) voor de tertiaire sector tonen aan dat almaar meer administratief personeel, dienstverlenend personeel, bedieners van machines en installaties, assembleurs en elementaire beroepen die werken met repetitieve arbeidstaken zijn tewerkgesteld in de tertiaire sector. In 25 werkte bijvoorbeeld 36% van al het administratief personeel dat repetitieve arbeidstaken verricht in de tertiaire sector, in 21 werkte reeds 51% van al het administratief personeel dat repetitieve arbeidstaken verricht in de tertiaire sector. Eenzelfde stijgende trend vindt plaats voor de meeste andere vermeldde beroepsgroepen. Indien de grafieken 3 en 4 worden samengevat kan worden besloten dat almaar meer jobs (in België) in de tertiaire sector te situeren zijn. Het relatief aantal jobs in de primaire, secundaire en quartaire sector daalde tussen 25 en 21. Daarnaast wordt vastgesteld dat in alle sectoren een stijging plaatsvond van het aantal jobs met kortcyclische arbeidstaken. De grootste stijging vond evenwel plaats in de tertiaire sector. Precies dé sector die een relatieve stijging kende van het aantal jobs. Dit simultaan proces van stijging van het aandeel jobs in tertiaire sector en de sterke stijging van het aandeel repetitieve jobs in de tertiaire sector, ligt aan de basis van de stijging van het aandeel repetitieve jobs in België tussen 25 en 21.

6 3. Op zoek naar verklaringen: de dienstenindustrie Maar hoe valt dat te verklaren? Er zijn verschillende mogelijke elkaar versterkende structurele tendenzen te benoemen. In de eerste plaats is er sprake van een statistische maskerade. Door outsourcingprocessen zijn tal van activiteiten verschoven van de industrie richting diensten aan ondernemingen terwijl het in wezen dezelfde activiteiten gebleven zijn. Omdat organisaties meer focus willen op hun waarde toevoegende core-activiteiten, zijn het vaak activiteiten (schoonmaak, bewaking, opslag- en overslag, etc.) die in een fel gestandaardiseerd keurslijf zitten. Dat outsoursingsproces gaat tevens gepaard met een proces van horizontale integratie waarbij monofunctionele giganten ontstaan. Een typisch voorbeeld is de sector van de contactcenters. Door toenemende processen van standaardisering gecombineerd met informatisering, worden al smalle taken nog verder versmald. Het opknippen van de waardenketen in monofunctionele organisaties, versterkt door de globalisering heeft bovendien een versterkend effect gehad op opslag-, overslag en vervoersactiviteiten (denk aan de distributie-activiteiten die een internetgigant als Amazon veroorzaakt). Activiteiten die veel kortcyclische arbeid in hun zog meetrekken. Ook de toename van de persoonlijke diensverlening (denk aan de dienstencheques activiteiten) die veelal georganiseerd wordt in monofunctionele entiteiten (bv. strijkateliers) heeft zijn tol geëist. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de grote automatiseringssprongen van de laatste decennia precies in de informatisering zitten en/of in het automatiseren van ambachtelijk werk. En ze zitten niet in het automatiseren van manipulatieve, kortcyclische taken. Daardoor winnen deze laatste aan relatief belang. Bovendien kunnen we observeren dat ondermeer door het invoeren van lean managementtechnieken geen enkele functie, geen enkele sector nog gevrijwaard blijft van de standaardiseringsijver. Ook dat leidt tot een toename van meer kortcycliciteit in de takenpakketten van eenieder. Ten slotte geven Robins en Webster (24) als mogelijk verklaring voor dit simultaan proces van tertairisering en cyclustijdreductie, dat in de informatiesamenleving meer dienstverlenende activiteiten zijn, die worden gekenmerkt door een almaar groter wordende Tayloristische insteek. Zij stellen dat Information, surveillance, efficiency: the very principles of Taylorism become intensified, extended and automated through the application of new communications and information technologies. Kortom, de dienstennijverheid wordt steeds meer gemodelleerd naar haar industriële voorganger.

7 4. Tijd voor Beleid. Deze verklaringen tonen aan dat de geobserveerde tendenzen van structurele aard zijn. Het gevolg is dat er op korte termijn niet verwacht moet worden dat het aantal kortcyclische jobs zal beginnen dalen. Wetende dat kortcyclische jobs, een bedreiging vormen voor de gezondheid van uitvoerders; beseffende dat we in onze economie nood hebben aan langer wordende loopbanen, lijken deze ontwikkelingen dramatisch voor de duurzaamheid van onze welvaart. Het is dus hoog tijd voor beleid. Voor een beleid dat inzet op actie. Deze FLOW-toolkit helpt alvast om de mouwen uit de handen te steken. Want we zijn zot van werk. Referentielijst Castells, M. (2). The rise of the network society. Oxford: Blackwell. Eurofound (1991). 1th European Working and Condition Survey. Brussels: Eurofound. Eurofound (1995). 2th European Working and Condition Survey. Brussels: Eurofound. Eurofound (2). 3th European Working and Condition Survey. Brussels: Eurofound. Eurofound (25). 4th European Working and Condition Survey. Brussels: Eurofound. Eurofound (21). 5th European Working and Condition Survey. Brussels: Eurofound. Game, A. (27). Workplace boredom coping: health, safety, and HR implications. Personnel Review 36(5), pp Martens, B., Dierick, G., & Noot, W. (28). Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving. Leuven: LannooCampus. Reich, R. (24). The jobs from the future. In Webster F. (Eds). The Information Society Reader (24-212). London: Routledge. Robins, K., & Webster, F. (1999). The long history of the information revolution. In Webster F. (Eds).The Information Society Reader (62-81). London: Routledge. Steijn, B. (24). Werken in de informatiemaatschappij. Assen: Koninklijke Van Gorcum. van Tulder, M., Malmivaara, A., & Koes, B. (27). Repetitive strain injury. The Lancet 369(9575), p Yassi, A. (1997). Repetitive strain injuries. The Lancet 349(956), pp

De impact van ICT op de Nederlandse economie

De impact van ICT op de Nederlandse economie De impact van ICT op de Nederlandse economie In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Project: 2014.062 Publicatienummer: 2014.062-1430 Datum: Utrecht, 4 november 2014 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie

VBO-ANALYSE. Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie VBO-ANALYSE Open economie betekent geven en nemen Buitenlandse investeringen fundamenteel voor Belgische economie Oktober 2013 570.000 II aantal jobs bij buitenlandse ondernemingen 50% II toegevoegde waarde

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag

Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag vbo-analyse Focus Conjunctuur Herstel zet zich door, maar groeipotentieel is te laag Juni 2014 47% II aantal sectoren dat uitgaat van een verbetering van de economische activiteit in de komende zes maanden

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

ASPECTEN VAN KWALITEIT VAN DE ARBEID Hoofdstuk 19

ASPECTEN VAN KWALITEIT VAN DE ARBEID Hoofdstuk 19 ASPECTEN VAN KWALITEIT VAN DE ARBEID Hoofdstuk 19 Dirk Malfait, m.m.v. Guy Notelaers 1 Het hoofdaccent van het werkgelegenheidsbeleid ligt in de eerste plaats op de kwantitatieve verhoging van de werkzaamheidsgraad.

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Technologie, globalisering en productiviteit

Technologie, globalisering en productiviteit Hans Stegeman H.W.Stegeman@rn.rabobank.nl 030-23407 Technologie, globalisering en productiviteit Twee ontwikkelingen hebben de economie in de afgelopen twintig jaar sterk veranderd: globalisering en technologische

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Evolutie van de sociale situatie en van de sociale bescherming in België

Evolutie van de sociale situatie en van de sociale bescherming in België Evolutie van de sociale situatie en van de sociale bescherming in België Monitoring van de sociale situatie in België en de vooruitgang op het vlak van de sociale doelstellingen en prioriteiten van het

Nadere informatie

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken?

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Werken aan employability wordt noodzakelijk Acerta initieert arbeidsmarktonderzoek in samenwerking met Prof.dr. L. Sels van de K.U.Leuven. Situering

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Sociaaleconomische trends 2014 Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties Olivier Marie 1) Tanja Traag Oktober 2014, 01 CBS Sociaaleconomische trends oktober,

Nadere informatie

back to the future De nieuwe rol van de accountant in een veranderende wereld

back to the future De nieuwe rol van de accountant in een veranderende wereld back to the future De nieuwe rol van de accountant in een veranderende wereld 25796.1-HU-Openbare les Hans Duits - BNW.indd 1 21-11-12 12:03 2 hoofdstuk # Naam hoofdstuk 25796.1-HU-Openbare les Hans Duits

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap CEVORA Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap www.cevora.be Studie in opdracht van CEVORA Uitgevoerd door Yolien De Hauw, Seth Maenen en Geert Van Hootegem Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Zakelijke diensten voor en door de industrie

Zakelijke diensten voor en door de industrie 06 Zakelijke diensten voor en door de industrie Gusta van Gessel-Dabekaussen Publicatiedatum CBS-website: 10 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein

Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein G32 Epidemiologie en de vraag naar een vijftal BIG-beroepen in het psychische domein Auteurs: Drs. A.(André) J.J. van der Kwartel, Drs. W.(Willem) van der Windt Datum: 15 april 2013 Kiwa Carity is hét

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Internationale concurrentie in perspectief Hervormen om de goede redenen in Nederland en Europa

Internationale concurrentie in perspectief Hervormen om de goede redenen in Nederland en Europa Paul Tang & Stephan Raes concurrentie in perspectief Hervormen om de goede redenen in Nederland en Europa De BV Nederland krijgt de afgelopen jaren minder mooie rapportcijfers. Produktiviteit groeit in

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie