Voorjaarsnota

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsnota 2008 2"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA 2008

2 Voorjaarsnota

3 RAADSVOORSTEL Registr.nr. : VLD/2008/31075 R.nr. : 37.1 Datum besluit B&W : 10 juni 2008 Te behandelen in de gemeenteraad van : 2/3 juli 2008 Portefeuillehouder : P. van der Zwan Commissie d.d. : 26 juni 2008 Raadsvoorstel tot behandeling Voorjaarsnota Vlaardingen, 10 juni 2008 Aan de gemeenteraad. Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2008 aan. In deze Voorjaarsnota leggen wij de kaders voor de meerjarenbegroting aan uw raad voor. Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende onderdelen: 1) Ambitieus, betrokken, sociaal: in deze aanbiedingsbrief wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het coalitie-akkoord 2) Budgettaire samenvatting 3) Kaderstelling per programma 4) Meerjaren vermogensoverzicht 5) Lokale Lasten Voorstel Wij stellen uw raad voor: 1. de Voorjaarsnota 2008 voor kennisgeving aan te nemen; 2. het college opdracht te geven de voornemens uit de Voorjaarsnota verder uit te werken in de programmabegroting Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester, Ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma Voorjaarsnota

4 Voorjaarsnota

5 RAADSBESLUIT Registr.nr. : VLD/2008/ R.nr. : 37.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2008, R.nr. 37.1; Besluit: 1. de Voorjaarsnota 2008 voor kennisgeving aan te nemen; 2. het college opdracht te geven de voornemens uit de Voorjaarsnota verder uit te werken in de programmabegroting Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 3 juli 2008 De griffier, De burgemeester, Drs. W.G. Amesz mr. T.P.J. Bruinsma Voorjaarsnota

6 Voorjaarsnota

7 Ambitieus, betrokken en sociaal; de opgave voor de komende twee jaar Voor u ligt de Voorjaarsnota van Hierin schetsen wij de contouren van de meerjarenbegroting en schenken wij aandacht aan het nieuwe beleid dat wij de komende tijd ten uitvoer willen brengen. Ons college heeft de opdracht uitvoering te geven aan het coalitieakkoord ambitieus, betrokken, sociaal. In deze aanbiedingsbrief zetten wij uiteen wat u in dat opzicht in 2009 van het college kunt verwachten. Een overzicht: Een sociaal Vlaardingen Het welzijn van kinderen staat voor ons centraal. De noodzakelijke verbetering van de samenwerking tussen de betrokken instanties moet vorm krijgen in de nieuwe Centra voor jeugd en gezin (CJG). Hier kunnen kinderen en hun ouders terecht voor antwoorden op al hun vragen over opvoeden én opgroeien. Het centrum biedt bovendien een divers hulp-, ondersteunings- en cursus aanbod om problemen snel én adequaat op te lossen. Het CJG is verantwoordelijk voor de coördinatie van álle zorg is vanuit het principe: Eén gezin, één plan. Het eerste centrum in Vlaardingen zal uiterlijk medio 2009 zijn deuren openen. Binnen het steunpunt Jongeren bundelen alle instanties (Sociale Zaken, CWI, UWV en RMC) hun krachten om jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en/of inkomen te leiden naar school of werk. Onder het motto Eén jongere, één plan wordt gestreefd naar duurzame inpassing in de maatschappij. Het steunpunt zal intensief samenwerken met het Centrum voor jeugd en gezin en op termijn daar mogelijk in opgaan. Ons doel is dat mensen, die recht hebben op sociale voorzieningen, daar ook gebruik van maken. Wij spannen ons het komende jaar extra in om deze Vlaardingers ook daadwerkelijk te bereiken. Met de recent toegestane verruiming van regelingen wordt de positie van burgers, die zijn aangewezen op financiële steun van de overheid, beter. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar. De bestrijding van de armoede wordt hierdoor versterkt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de negen prestatievelden die binnen de WMO worden onderscheiden is beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt de komende tijd verder uitgewerkt, onder meer in de nieuwe ouderennota die in september van dit jaar zal verschijnen. We zijn op de goede weg met de WMO, zo blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek. Naast het WMO-loket in het stadhuis wordt in de te ontwikkelen wijkinformatiecentra een WMO-loket ingericht. Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken Het vergroten van de burgerparticipatie is een van onze hoofdthema s. De afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het participatiebeleid en het gebiedsgericht werken. Nu gaat het er om burgerparticipatie in de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven en te versterken. Er bestaan nu in Vlaardingen in alle wijken bewonersplatforms en overlegplatfora, in totaal meer dan 20. In de Babberspolder wordt, naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie, een pilot gestart waarbij bewoners een rol krijgen als oren en ogen van de buurt. Het budget Snel Geld wordt verruimd voor de intensivering van het sociaal beheer in de herstructureringsgebieden. Bij grote projecten worden expliciet middelen voor participatie beschikbaar gesteld. In de Babberspolder zullen wij het eerste wijkinformatiecentrum openen. Kwaliteit van de dienstverlening De komende periode zal een verdere verbetering van de dienstverlening zichtbaar worden. Een verdergaande professionalisering van onze organisatie, een correcte en adequate bejegening van burger en ondernemers en de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken zijn daarbij kernthema s. Wij maken forse stappen op het gebied van de digitale dienstverlening. Burgers kunnen straks al hun vragen bij de balies in het stadskantoor terecht. Veel vragen kunnen direct aan de balie worden beantwoord. Voor meer specialistische informatie komen snelle lijnen tussen baliemedewerkers en specialisten. De verdere professionalisering zal ook zichtbaar worden in het projectmatig werken. Daar kan een forse slag gemaakt worden via een strakkere aansturing en een realistische projectplanning. In de opleidingsplannen wordt prioriteit gegeven projectmatig werken en burgerparticipatie. Voorjaarsnota

8 In oktober zal ons college het Programma van Eisen voor het nieuwe stadskantoor presenteren. Aan de hand daarvan zal uw raad een uitspraak worden gevraagd over de te nemen vervolgstappen. Wij gaan ervan uit dat dit debat in relatie met de meerjarenbegroting kan worden gevoerd. Een evenwichtig woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid In Vlaardingen zullen in de periode ongeveer 1400 nieuwe woningen gebouwd zijn. Daarmee wordt de doelstelling, die is neer gelegd in regionale volkshuisvestingsafspraken, bereikt. In 2009 worden onder meer de eerste paal voor de tweede fase Buizengat Oost geslagen en starten de bouwwerkzaamheden in het Stationsgebied Centrum. Voor de langere termijn zijn in het Actieplan Wonen vergaande doelstellingen geformuleerd. Meer ruimte voor eengezinswoningen, starters en doorstromers, maar ook de mogelijkheid om binnen de wooncarrière in Vlaardingen te kunnen wonen, moeten zorgen voor een completer woningaanbod. Voor de uitvoering van het Actieplan Wonen willen wij de komende vier jaar extra middelen inzetten voor onder meer de gebiedsgerichte uitwerking, communicatie en burgerparticipatie en de begeleiding van bouwprojecten. De substantiële investeringen komen vooral van de corporaties. Een levendige verkeersveilige binnenstad De vitalisering van de binnenstad is noodzakelijk. Een autoluw Veerplein en de afsluiting van de Westhavenplaats bieden nieuwe mogelijkheden om dit te bereiken. Levendigheid en veiligheid stellen wij centraal. Een visie op de binnenstad voor 2020 zal in september aan uw raad worden voorgelegd. De herontwikkeling van het Veerplein en omgeving zal eveneens op korte termijn gestalte krijgen. Wij willen leegstand van winkels in de binnenstad voorkomen of bestrijden. Hiervoor wordt nog dit jaar een plan van aanpak opgesteld. De parkeernota is voor inspraak vrij gegeven. Na de vaststelling door uw raad, later dit jaar, starten we met de uitvoering. Een milieubewust en duurzaam Vlaardingen Er is budget beschikbaar voor verdere maatregelen om het CO2 gehalte terug te dringen. In 2025 moet regionaal een CO2 reductie van 40 % zijn bereikt. Het kantorenpark Vijfsluizen zal met CO2 neutrale en milieuzuinige gebouwen toonaangevend op dit gebied worden. Er wordt een conferentie met ondernemers belegd om de verantwoordelijkheid van bedrijven voor CO2 reductie onder de aandacht te brengen. De verbetering van de luchtkwaliteit wordt aangepakt met een aantal maatregelen zoals schone autotypes voor het gemeentelijk wagenpark, geen rookgaskanalen voor open haarden. In september zal een groene golf op de Holysingel worden gerealiseerd. Daarna gebeurt hetzelfde op de Burgemeester Pruissingel. Door de aanleg van nieuwe rode lopers en fietsstallingen stimuleren we het fietsgebruik. Met uw raad zijn wij van oordeel dat de stad veel schoner moet worden. Met een budgettoename van 20% voor de aanpak van afval, graffiti, onkruid en hondenpoep zal de aanblik van de stad verbeteren. Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel, ook binnen ons inkoopbeleid. Wij hanteren de richtlijnen van duurzaam en diervriendelijk inkopen van SenterNovem en doen mee aan een pilot van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die tot doel heeft om in 2010, 75% van alle inkoop duurzaam te laten zijn. Een aantrekkelijke Broekpolder In 2007 werd met de Federatie Broekpolder een convenant gesloten om zo gezamenlijk de kwaliteit van het groen en de recreatiewaarde van de Broekpolder te verbeteren. Hiermee heeft dit burgerinitiatief concreet vorm gekregen. Een gebiedsvisie voor de Broekpolder is opgesteld. De federatie zal in overleg met betrokken Vlaardingers voorstellen doen om de groene en recreatieve waarde van het gebied te vergroten. In de Broekpolder ondervinden bezoekers hinder van de berenklauw. Alleen met een structurele aanpak kunnen wij de berenklauw bestrijden. Daarvoor is een extra investering nodig. Sport Op het gebied van sport spelen de komende periode vier belangrijke thema s. De knelpunten rond de huisvesting van de voetbalverenigingen worden opgelost. Daarnaast komen wij op korte termijn met voorstellen over invulling van de buitenzwemvoorziening. De realisatie van de sportaccommodaties in park t Nieuwelant zal verder vorm krijgen en tot slot zal uitvoering worden gegeven aan het met de KNVB afgesloten convenant, dat moet bijdragen tot het ontstaan en behoud van vitale sportverenigingen. Voorjaarsnota

9 Een werkend Vlaardingen De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Vlaardingen behoeft een extra impuls. Daarbij denken wij niet alleen aan nieuwe ontwikkelingen zoals Vijfsluizen. Ook de (her) ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen leidt tot een versterking van de economische positie van Vlaardingen. Er wordt een analyse gemaakt van de behoefte aan bedrijventerreinen. Aan de hand daarvan bepalen wij ons standpunt voor de verdere ontwikkeling van onder meer Vergulde Hand West en het terrein van Lever Fabergé. In Groot Vettenoord voeren wij het actieplan uit, dat in samenwerking met de ondernemers is opgesteld. Stadspromotie Vlaardingen heeft veel meer te bieden dan buitenstaanders denken. We slagen er echter nog onvoldoende in om dat voor het voetlicht te brengen. Daar moet verandering in komen. Nog voor de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota zullen wij in de Nota Stadspromotie voorstellen doen om daar verandering in te brengen. Hiermee hopen wij het imago van Vlaardingen aantrekkelijker te maken voor ondernemers, werknemers en bewoners en meer bezoekers naar Vlaardingen te leiden. De toegangspoorten van Vlaardingen worden beter geaccentueerd. Wij gaan binnenkort de eerste twee welkomborden plaatsen langs de rijkswegen A20 en A4. Een veilig Vlaardingen In juli worden de resultaten van de veiligheidsrapportage 2008 gepresenteerd. Daaruit moet blijken of onze burgers zich veiliger voelen dan twee jaar geleden, en hoe het veiligheidsgevoel zich verhoudt tot de andere regiogemeenten. Vandalisme en vernielingen worden met kracht bestreden en wij willen dat de daders dat ook voelen. Daarom zullen wij vaker schade gaan verhalen op de dader. De aanpak van hennepkwekerijen wordt geïntensiveerd. Veel aandacht krijgt de bestrijding van jeugdoverlast en drankmisbruik onder jongeren. In 2008 loopt het bestuurlijk arrangement van de 21 Antillianengemeenten af. Antilliaanse jongeren komen nog altijd relatief veel in aanraking met politie en justitie. Wij willen daarom het Antillianenbeleid voor Vlaardingen voortzetten. Cultuur De nieuwbouw aan het Vlaardings museum wordt voorbereid. Een door het bestuur van het museum opgesteld Plan van Aanpak zal op korte termijn verschijnen. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal educatief centrum, waarin onder meer Muziekcentrum Opmaat en de Vrije Academie zullen opgaan, wordt in juli van dit jaar afgerond. Dan moet blijken of zo n regionaal centrum levensvatbaar is. Voor de realisatie van het Jongeren Cultuur Centrum volgt bij de begroting van 2009 een concreet voorstel. In het vierde kwartaal zullen wij uw raad ook een voorstel doen om een deel van Vlaardingen aan te wijzen als beschermd stadsgezicht We zijn op de goede weg, maar zijn er nog niet. Veel zaken vragen nog onze aandacht. Wij blijven Ambitieus, Betrokken en Sociaal. Juni 2008 Burgemeester en wethouders, Gemeente Vlaardingen Voorjaarsnota

10 Voorjaarsnota

11 KADERSTELLING BEGROTING PER PROGRAMMA Voorjaarsnota

12 PROGRAMMA WELZIJN EN ZORG VISIE EN STRATEGIE Vlaardingen is een prettige en levendige stad. Daarom wordt ingezet op een sterke sociale infrastructuur en een hoge maatschappelijke participatie van burgers. Iedereen krijgt de kans om actief deel te nemen aan het maatschappelijk en economisch leven. Voorzieningen voor ontspanning, ontmoeting en ontplooiing worden daarom geboden. Levensloopvriendelijk wonen wordt gestimuleerd. Meedoen aan de samenleving is niet voor iedere burger vanzelfsprekend. Daarom worden zeer kwetsbare personen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd. Aan deze burgers worden voorzieningen aangeboden zodat zij niet in de marge van de samenleving blijven. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Volgens de Leefbaarheidsmonitor 2008 waarderen burgers de leefbaarheid in hun buurt of wijk met de landelijke gemiddelde score van (in 2006 in Vlaardingen een 6,9 ten opzichte van landelijk een 7,3) De WMO-monitor op de negen prestatievelden is uitgevoerd; op basis hiervan worden de beleidsdoelstellingen geconcretiseerd. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten Leefbaarheidsprogramma De gemeente vindt bewonersparticipatie erg belangrijk en heeft ogen en oren in de wijk, zodat de bewoners ook dichterbij het bestuur staan en er serieus van gedachten wordt gewisseld over leefbaarheid in de wijk. Een bewonersplatform kan hierbij adviseren. In 2007 is in opdracht van de Raad een project snel geld gestart. Dit project is bedoeld om de bewonersnetwerken in de wijken te versterken, bewonersgroepen te faciliteren en te kunnen inspelen op een toenemend aantal wijkinitiatieven. Afgesproken is, dat in samenspraak met de leefbaarheids-platforms 3 keer per jaar een voorstel snel geld aan het college wordt gepresenteerd. Het budget snel geld bedraagt op dit moment , dat is gedekt door herschikking van bestaande budgetten. Ten behoeve van de intensivering van het sociaal beheer in de herstructureringsgebieden willen wij dit budget verhogen met tot WMO In Vlaardingen is sprake van een dubbele vergrijzing: er zijn relatief veel ouderen die gemiddeld ook een hogere leeftijd bereiken dan vroeger. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Wij hebben ervoor gezorgd, dat de zogenaamde individuele verstrekkingen goed geregeld zijn. De uitvoering hiervan vindt plaats door ROG-plus. Informatieverstrekking over WMO-voorzieningen is van groot belang. De digitale informatievoorziening is inmiddels geregeld. Er is een Wmo-loket in het stadhuis, loketten in de wijken zullen volgen. De dubbele vergrijzing in combinatie met de steeds sterker wordende spanning op de arbeidsmarkt vraagt om toepassing van innovatieve methoden, teneinde zorg op een adequaat niveau te kunnen blijven garanderen. De gemeente zal de samenwerking tussen zorgaanbieders en corporaties verder stimuleren. Het is wenselijk dat een consultatiebureau voor ouderen beschikbaar komt. Deze voorziening zal worden bekostigd vanuit de WMO-gelden. De WMO-monitor op de 9 prestatievelden wordt gedurende 2008 uitgevoerd. De resultaten komen in de eerste helft van 2009 beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2008 heeft een klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. de individuele voorzieningen plaats gevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn na de zomervakantie 2008 beschikbaar. Bijzondere aandacht vragen maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare personen. Er wordt naar gestreefd dat in 2013 alle daklozen worden ondergebracht in een zorgtraject. Daarnaast moet huisvesting beschikbaar komen. Er zal een Centraal Onthaal worden geïmplementeerd, waarbij voor mensen die gebruik willen maken van de voorzieningen en zorgtraject een pasjessysteem wordt Voorjaarsnota

13 geïntroduceerd. Mensen uit de regio Nieuwe Waterweg Noord, waarvoor Vlaardingen centrumgemeente is, kunnen zo n pasje aanvragen. Wijkinformatiecentrum Vlaardingen-Ambacht In het Coalitieakkoord en de Programmabegroting 2008 hebben wij gesteld te willen komen tot drie wijkinformatiecentra, naast een centrale voorziening in het stadskantoor. Zo n wijkinformatiecentrum biedt informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. In de begroting 2009 zullen wij een concreet voorstel opnemen voor de realisatie van een centrum in de wijk Vlaardingen-Ambacht. Careyn: kosten jeugdgezondheidszorg Careyn heeft, onder andere met de consultatiebureaus, een belangrijke rol in de Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. In 2008 is nog geprofiteerd van oude kostprijsafspraken, maar die worden voor 2009 herzien. Daardoor zullen de kosten toenemen. De meerkosten bedragen bij continuering van de huidige inzet. Overige punten/ruimtescheppende maatregelen Maatwerkafspraken GGD (schaalvoordelen) De GGD-NWN is per gefuseerd met de GGD Rotterdam tot GGD-Rotterdam-Rijnmond. Daarbij is voor vier jaar een zogenaamde afnamegarantie afgesproken op het niveau van Dit betreft de uniforme taken. Daarnaast worden er maatwerktaken afgenomen van de GGD. Het bedrag wat aan de GGD betaald wordt voor het uniforme pakket (een bedrag per inwoner) geeft echter ruimte vanwege schaalvoordelen bij de GGD. De maatwerktaken kunnen binnen de afname garantie bekostigd worden. Dit levert een ruimte op van in totaal circa Recapitulatie Ruimtevrager: Leefbaarheidsprogramma; snel geld Wijkinfo centrum Vl-Ambacht pm pm pm pm Careyn kosten jeugdgezondheidszorg Ruimteschepper: Maatwerkafspraken GGD TOTAAL Voorjaarsnota

14 PROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS VISIE EN STRATEGIE In Vlaardingen wonen ongeveer jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, dat is ruim 20% van de bevolking. Zij moeten opgroeien tot actieve en betrokken volwassenen. Het opgroeien verloopt niet voor alle kinderen probleemloos, door lichamelijke, sociaal-culturele en sociaal-economische factoren. Ook deze kinderen moeten hun mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien. Het voorkomen, tijdig signaleren en oplossen van ontwikkelingsachterstanden is daarom erg belangrijk. Als bij jonge kinderen al voordat ze naar school gaan belemmeringen worden weggenomen, die een goed functioneren in de klas in de weg staan, kunnen zij met een gezonde basis aan de schoolloopbaan beginnen. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk jongeren met een startkwalificatie hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Belangrijke factor hierbij is het voorkomen van schooluitval en ongeoorloofd verzuim. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Op 1 augustus 2010: - is het bereik van 2- en 3-jarige doelgroepkinderen dat deelneemt aan een effectief Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma in de voorschoolse periode 100%; - werken alle peuterspeelzalen met effectieve VVE-programma s; - zijn er bindende afspraken gemaakt met de kinderopvang over het gebruik van effectieve VVEprogramma s. Het deel van de Vlaardingse jeugd dat een startkwalificatie behaalt is in 2008 groter dan in In 2008 is het percentage werkzoekende werkloze jongeren ten opzichte van 2007 gedaald. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten De kadernota peuterspeelzaalbeleid in Vlaardingen De grote sprong wordt uitgevoerd. Hiermee wordt bereikt dat alle kinderen zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen. Extra peuterspeelzalen Om het gewenste deelname percentage per 1 augustus 2010 te realiseren trekken wij extra uit voor 2 nieuwe peuterspeelzaalgroepen. Aanwending subsidie Onderwijs Achterstanden Beleid In de subsidie aan de Stichting Kinderopvang Vlaardingen voor peuterspeelzaalwerk zit een component van circa ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Deze kosten kunnen echter ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Onderwijsachterstanden In de regio is in het schooljaar 2006/2007 het voortijdig schoolverlaten met 10% teruggedrongen. Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht tot 18 jaar in werking getreden. Deze vervangt de partiële leerplicht. In verband hiermee wordt een extra leerplichtambtenaar aangetrokken. Hiervoor komen naar verwachting regionale middelen beschikbaar. Wij hebben het voornemen een Buurt Educatief ServicePlusPunt van de bibliotheek in de Prins Willem Alexanderschool te realiseren voor kinderen van de school en voor andere kinderen uit de buurt in de leeftijd 0-14 jaar. Ook hun ouders kunnen van deze voorziening gebruik maken. Voorjaarsnota

15 Ruimteschepers: AanwendingsubsidieOAB Grotonderhoudopvangscholen Gementelijkebijdrageberoepsonderwijs TOTAL Overige punten/ruimtescheppende maatregelen Groot onderhoud opvangscholen In het budget voor de opvangscholen zit een bedrag voor groot onderhoud. Groot onderhoud maakt echter onderdeel uit van het gesloten circuit voor onderwijshuisvesting en over- en onderschrijdingen worden geëgaliseerd met de reserve. De vrijval is per jaar. Gemeentelijke bijdrage beroepsonderwijs Voor beroepsonderwijs ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Daarnaast bevat de begroting ook een gemeentelijke bijdrage ad Conform het principe in = uit (externe middelen zijn leidend bij omvang bestedingen) kan dit budget nu vrijvallen, aangezien de specifieke uitkering toereikend blijkt te zijn. Recapitulatie Ruimtevrager: Extra peuterspeelzalen VOORJAARSNOTA2008 Voorjaarsnota

16 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN Visie en Strategie Wie kan werken, moet werken. Wie niet kan werken wordt een bestaansminimum geboden. Iedereen wordt geïnformeerd over de bestaande sociale voorzieningen, burgers die recht hebben op deze voorzieningen maken daar ook gebruik van. Ook nieuwe Nederlanders participeren in de samenleving. Om hen daarbij te helpen worden inburgerings- en integratietrajecten aangeboden. De Wet werk en bijstand (WWB) wordt cliëntgericht en rechtmatig uitgevoerd, gericht op minimalisering van de instroom en maximalisering van de uitstroom naar betaald werk. Met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt werk geboden aan mensen met een handicap die zijn aangewezen op aangepaste arbeid. Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV) is voor de gemeente Vlaardingen het bedrijf, dat deze arbeid organiseert. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Eind 2008 bedraagt het aantal bijstandscliënten van Sociale Zaken maximaal 1700, deze cliënten hebben allemaal een passend re-integratie- of zorgtraject. Alle inwoners zijn geïnformeerd over het recht op sociale voorzieningen. Van de 270 inburgeraars die in 2008 bij beschikking de verplichting tot inburgering opgelegd krijgen behaalt 80% het inburgeringexamen binnen 5 jaar. De personen die onder de Regeling Afwikkeling nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RAOV c.q. pardonregeling) vallen doorlopen een inburgeringtraject en worden begeleid naar werk en/ of scholing. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten Bijstandsgerechtigden Op 31 december 2007 hadden wij 1674 cliënten voor de bijstand. Dat is aanzienlijk lager dan de raming die in de begroting stond (1900). Vlaardingen was daarmee landelijk de 7 e grootste daler van gemeenten boven de inwoners. Ook de twee jaren daarvoor behoorden wij tot de top tien. Ten opzichte van andere grote gemeenten is ons scherpe instroom- en uitstroombeleid dus zeer effectief. Werkdeel Met ingang van 2004 wordt op grond van de Wet werk en bijstand ondermeer een budget Werk-deel door het ministerie van SZW toegekend. Dit budget moet worden ingezet voor re-integratieactiviteiten en werkgelegenheidsprojecten. De wet kent een regeling om een saldo door te schuiven naar het volgende jaar. In de afgelopen jaren is er een positief saldo op dit budget ontstaan van circa 5 mln. Dat wordt ingezet in het kader van het verder terugdringen van het aantal bijstandscliënten. Terugdringen wachtlijstentbv Het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen heeft een in-, door- en uitstroomafdeling opgezet, die zal bijdragen aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De per 1 januari 2008 gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) biedt voor deze ontwikkelingen de nodige ruimte. Als uitvloeisel van een in de Tweede Kamer aangenomen motie is incidenteel geld beschikbaar gekomen om de wachtlijsten te verkleinen. Een structurele aanpak is noodzakelijk, waarvoor wij beschikbaar willen stellen. Overige punten/ruimtescheppende maatregelen TBV/woonplaatsbeginsel Uit eerdere in 2006 uitgevoerde berekeningen van het Ministerie en Cedris bleek, dat Vlaardingen ernstige nadelige gevolgen zou ondervinden van het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Deze gevolgen zijn destijds in de meerjarenbegroting verwerkt. In december 2007 heeft tussentijds rapportage plaatsgevonden over de financiële aspecten van de gemoderniseerde Wsw en de gevolgen daarvan voor de financiering van TBV per De definitieve subsidiebeschikking van het Ministerie laat zien, dat de negatieve gevolgen voor Vlaardingen zich niet meer voor zullen doen. Voorjaarsnota

17 Participatie van jongeren en terugdringen schulden In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is de ambitie uitgesproken om een extra impuls te geven aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Voor 2008 en 2009 zijn hiervoor al bedragen in de begroting opgenomen. De maatregelen hebben echter een structureel karakter. Voor 2010 en 2011 wordt dit nu als pm-post opgenomen Kwijtschelding afvalstoffenheffing (actualisatie begroting) Deze kwijtschelding wordt in stappen ten laste gebracht van de algemene middelen in plaats van de heffing. Dat loopt op tot De feitelijke kwijtscheldingslasten bedroegen over 2007 echter circa Hier kan dus vrijvallen (zonder aantasting faciliteit). Recapitulatie Ruimtevragers: Terugdringen wachtlijsten TBV Participatie jongeren en terugdringen schulden pm pm Ruimtescheppers: TBV Woonplaatsbeginsel Kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing TOTAAL Voorjaarsnota

18 PROGRAMMA WONEN, ECONOMIE EN HAVEN VISIE EN STRATEGIE Vlaardingen is een levendige stad waarin optimaal gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De inrichting van de stad sluit aan bij de, veelsoortige en gevarieerde, wensen van haar gebruikers, uitgaande van veiligheid en duurzaamheid. Daarom wordt gestreefd naar gedifferentieerde buurten die met elkaar in verband staan, een ongedeelde stad. Een levendige stad is ondenkbaar zonder economische activiteiten. Daartoe wordt het ondernemersklimaat in de stad verbeterd. De (her)ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen wordt bevorderd, de binnenstad wordt gerevitaliseerd en de bedrijvigheid in andere winkelcentra wordt bevorderd. Het is van belang dat gemeente en bedrijfsleven elkaar weten te vinden en dat er sprake is van een kwalitatief goede dienstverlening aan de ondernemers. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Wij willen in nieuwbouw en vernieuwbouw het tempo verhogen, doorstroming bevorderen en een evenwichtiger bevolkingssamenstelling realiseren. Voor de korte termijn wordt daaraan invulling in het kader van de regionale woningbouwafspraken. Op grond daarvan heeft de gemeente Vlaardingen een taakstelling van woningen. Die taakstelling moet per 1 januari 2010 zijn gerealiseerd. Voor de langere termijn willen wij onze doelstelling realiseren via de uitvoering van het Actieplan Wonen. Het aantal arbeidsplaatsen in de Rivierzone, inclusief Groot Vettenoord en Vijfsluizen, is op 1 januari 2010 groter dan op 1 januari 2006 (op basis van enquête Bedrijvenregister Zuid- Holland waren dit arbeidsplaatsen). De leegstand van winkelpanden in de winkelcentra is per november ,1% over de gehele gemeente en is op 1 januari 2010 lager dan 10%. In het landelijk benchmark onderzoek van 2005 was de waardering voor het ondernemersklimaat 6,5 tegenover een gemiddelde van 6,6. In 2009 doen wij weer een onderzoek ondernemersklimaat in Dan willen we beter scoren dan het landelijk gemiddelde. In hetzelfde benchmarkonderzoek was de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening 5,7 tegenover een gemiddelde van 5,9. In 2009 doen wij weer een onderzoek ondernemersklimaat in Ook hierbij willen we dan beter scoren dan het gemiddelde. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten Wij verwachten dat in de periode 2005 tot in het totaal 1361 huizen zullen zijn gebouwd. De taakstelling van woningen is daarmee nagenoeg gehaald. De onderschrijding van 39 woningen valt binnen de door de regio toegestane marges. Actieplan Wonen Het Actieplan Wonen vormt het kader voor de vertaling in gebiedsgerichte uitwerkingen in samenwerking met de woningcorporaties. Het gaat daarbij om een evenwichtig woningbouw- en woonbeleid. Daarvoor is een grootschalige herstructurering nodig waardoor vroeg-naoorlogse wijken (Holy, Westwijk en Babberspolder) een groenstedelijk woonmilieu gaan vormen met meer eengezinswoningen. Daarnaast zal het centrumstedelijke woonmilieu in het Centrum, de Oostwijk en de Rivierzone via herstructurering een kwaliteitsimpuls moeten krijgen. Het Actieplan Wonen leidt tot het per saldo verminderen van het aantal meergezinswoningen met circa 1850 en een toevoeging aan de woningvoorraad van ongeveer 3500 eengezinswoningen. Voor de realisatie van het Actieplan Wonen investeert de gemeente de komende periode in totaal circa 4,8 mln miljoen. Het gaat hierbij om extra kosten die de gemeente maakt voor gebiedsgerichte projectmatige uitwerking, stedenbouwkundige studies, haalbaarheidsstudies, communicatie, burgerparticipatie etc. Hiervoor spreken wij het vermogen aan. Voorjaarsnota

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarstukken 2007. Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening Jaarstukken 27 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 1 2 Jaarstukken Gemeente Vlaardingen 27 Inhoudsopgave Bestuurlijke Structuur Voorwoord

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan.

Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Aanbiedingsbrief Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2004 en de meerjarenbegroting 2004-2006 bieden wij de ontwerpbegroting 2004-2007 aan. Voor u ligt de eerste gemeentelijke programmabegroting.

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 2015

Programmabegroting 2012 2015 Programmabegroting 2012 2015 11 oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 FINANCIËLE POSITIE... 5 3 PROGRAMMAPLAN... 13 3.1 Bestuur...15 3.2 Openbare orde en veiligheid...17 3.3 Beheer en leefomgeving...21

Nadere informatie

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009

Najaarsnota 2009 Versie 28 oktober 2009 Versie 28 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Preambule 5 1.1 Opgaven voor de komende jaren 5 1.2 Resultaten van de afgelopen jaren 16 2. De programma s 21 2.1 Binding en Ontmoeting 21 2.1.1 Ontmoeting en toenadering

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening

Zoetermeer, 24 april 2007. Concernverslag 2006 Jaarverslag Jaarrekening Zoetermeer, 24 april 2007 Concernverslag Jaarverslag Jaarrekening Feiten & cijfers over Zoetermeer Inwoners per 01-01-2007 per 01-01- Aantal inwoners 118.017 116.982 Aantal woningen 50.802 49.805 Gemiddeld

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

Programmabegroting 2009-2012

Programmabegroting 2009-2012 Programmabegroting 2009-2012 Cluster Centrale Staf, Vakteam Strategie & Control 1 Uitgave Gemeente Delft, augustus 2008 Druk Den Haag Media Groep Informatie Gemeente Delft, vakteam Strategie & Control,

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen

Themabegroting 2012. Gemeente Heerenveen Themabegroting 2012 Gemeente Heerenveen Heerenveen, 11 oktober 2011 Inhoudsopgave Themabegroting 2012 Deel 1 Themaplan paginanummer Inleiding 5 Thema s 01. Heerenveen bestuurt en organiseert 11 02. Heerenveen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie