Voorjaarsnota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaarsnota 2008 2"

Transcriptie

1 VOORJAARSNOTA 2008

2 Voorjaarsnota

3 RAADSVOORSTEL Registr.nr. : VLD/2008/31075 R.nr. : 37.1 Datum besluit B&W : 10 juni 2008 Te behandelen in de gemeenteraad van : 2/3 juli 2008 Portefeuillehouder : P. van der Zwan Commissie d.d. : 26 juni 2008 Raadsvoorstel tot behandeling Voorjaarsnota Vlaardingen, 10 juni 2008 Aan de gemeenteraad. Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2008 aan. In deze Voorjaarsnota leggen wij de kaders voor de meerjarenbegroting aan uw raad voor. Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende onderdelen: 1) Ambitieus, betrokken, sociaal: in deze aanbiedingsbrief wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van het coalitie-akkoord 2) Budgettaire samenvatting 3) Kaderstelling per programma 4) Meerjaren vermogensoverzicht 5) Lokale Lasten Voorstel Wij stellen uw raad voor: 1. de Voorjaarsnota 2008 voor kennisgeving aan te nemen; 2. het college opdracht te geven de voornemens uit de Voorjaarsnota verder uit te werken in de programmabegroting Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris, De burgemeester, Ir. C. Kruyt mr. T.P.J. Bruinsma Voorjaarsnota

4 Voorjaarsnota

5 RAADSBESLUIT Registr.nr. : VLD/2008/ R.nr. : 37.2 Besluit van de gemeenteraad van Vlaardingen De gemeenteraad van Vlaardingen, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2008, R.nr. 37.1; Besluit: 1. de Voorjaarsnota 2008 voor kennisgeving aan te nemen; 2. het college opdracht te geven de voornemens uit de Voorjaarsnota verder uit te werken in de programmabegroting Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Vlaardingen, gehouden op 3 juli 2008 De griffier, De burgemeester, Drs. W.G. Amesz mr. T.P.J. Bruinsma Voorjaarsnota

6 Voorjaarsnota

7 Ambitieus, betrokken en sociaal; de opgave voor de komende twee jaar Voor u ligt de Voorjaarsnota van Hierin schetsen wij de contouren van de meerjarenbegroting en schenken wij aandacht aan het nieuwe beleid dat wij de komende tijd ten uitvoer willen brengen. Ons college heeft de opdracht uitvoering te geven aan het coalitieakkoord ambitieus, betrokken, sociaal. In deze aanbiedingsbrief zetten wij uiteen wat u in dat opzicht in 2009 van het college kunt verwachten. Een overzicht: Een sociaal Vlaardingen Het welzijn van kinderen staat voor ons centraal. De noodzakelijke verbetering van de samenwerking tussen de betrokken instanties moet vorm krijgen in de nieuwe Centra voor jeugd en gezin (CJG). Hier kunnen kinderen en hun ouders terecht voor antwoorden op al hun vragen over opvoeden én opgroeien. Het centrum biedt bovendien een divers hulp-, ondersteunings- en cursus aanbod om problemen snel én adequaat op te lossen. Het CJG is verantwoordelijk voor de coördinatie van álle zorg is vanuit het principe: Eén gezin, één plan. Het eerste centrum in Vlaardingen zal uiterlijk medio 2009 zijn deuren openen. Binnen het steunpunt Jongeren bundelen alle instanties (Sociale Zaken, CWI, UWV en RMC) hun krachten om jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en/of inkomen te leiden naar school of werk. Onder het motto Eén jongere, één plan wordt gestreefd naar duurzame inpassing in de maatschappij. Het steunpunt zal intensief samenwerken met het Centrum voor jeugd en gezin en op termijn daar mogelijk in opgaan. Ons doel is dat mensen, die recht hebben op sociale voorzieningen, daar ook gebruik van maken. Wij spannen ons het komende jaar extra in om deze Vlaardingers ook daadwerkelijk te bereiken. Met de recent toegestane verruiming van regelingen wordt de positie van burgers, die zijn aangewezen op financiële steun van de overheid, beter. Het Rijk stelt hiervoor extra geld beschikbaar. De bestrijding van de armoede wordt hierdoor versterkt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voor de negen prestatievelden die binnen de WMO worden onderscheiden is beleid ontwikkeld. Dit beleid wordt de komende tijd verder uitgewerkt, onder meer in de nieuwe ouderennota die in september van dit jaar zal verschijnen. We zijn op de goede weg met de WMO, zo blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek. Naast het WMO-loket in het stadhuis wordt in de te ontwikkelen wijkinformatiecentra een WMO-loket ingericht. Burgerparticipatie en gebiedsgericht werken Het vergroten van de burgerparticipatie is een van onze hoofdthema s. De afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het participatiebeleid en het gebiedsgericht werken. Nu gaat het er om burgerparticipatie in de dagelijkse praktijk handen en voeten te geven en te versterken. Er bestaan nu in Vlaardingen in alle wijken bewonersplatforms en overlegplatfora, in totaal meer dan 20. In de Babberspolder wordt, naar aanleiding van een door de raad aangenomen motie, een pilot gestart waarbij bewoners een rol krijgen als oren en ogen van de buurt. Het budget Snel Geld wordt verruimd voor de intensivering van het sociaal beheer in de herstructureringsgebieden. Bij grote projecten worden expliciet middelen voor participatie beschikbaar gesteld. In de Babberspolder zullen wij het eerste wijkinformatiecentrum openen. Kwaliteit van de dienstverlening De komende periode zal een verdere verbetering van de dienstverlening zichtbaar worden. Een verdergaande professionalisering van onze organisatie, een correcte en adequate bejegening van burger en ondernemers en de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken zijn daarbij kernthema s. Wij maken forse stappen op het gebied van de digitale dienstverlening. Burgers kunnen straks al hun vragen bij de balies in het stadskantoor terecht. Veel vragen kunnen direct aan de balie worden beantwoord. Voor meer specialistische informatie komen snelle lijnen tussen baliemedewerkers en specialisten. De verdere professionalisering zal ook zichtbaar worden in het projectmatig werken. Daar kan een forse slag gemaakt worden via een strakkere aansturing en een realistische projectplanning. In de opleidingsplannen wordt prioriteit gegeven projectmatig werken en burgerparticipatie. Voorjaarsnota

8 In oktober zal ons college het Programma van Eisen voor het nieuwe stadskantoor presenteren. Aan de hand daarvan zal uw raad een uitspraak worden gevraagd over de te nemen vervolgstappen. Wij gaan ervan uit dat dit debat in relatie met de meerjarenbegroting kan worden gevoerd. Een evenwichtig woningbouw- en volkshuisvestingsbeleid In Vlaardingen zullen in de periode ongeveer 1400 nieuwe woningen gebouwd zijn. Daarmee wordt de doelstelling, die is neer gelegd in regionale volkshuisvestingsafspraken, bereikt. In 2009 worden onder meer de eerste paal voor de tweede fase Buizengat Oost geslagen en starten de bouwwerkzaamheden in het Stationsgebied Centrum. Voor de langere termijn zijn in het Actieplan Wonen vergaande doelstellingen geformuleerd. Meer ruimte voor eengezinswoningen, starters en doorstromers, maar ook de mogelijkheid om binnen de wooncarrière in Vlaardingen te kunnen wonen, moeten zorgen voor een completer woningaanbod. Voor de uitvoering van het Actieplan Wonen willen wij de komende vier jaar extra middelen inzetten voor onder meer de gebiedsgerichte uitwerking, communicatie en burgerparticipatie en de begeleiding van bouwprojecten. De substantiële investeringen komen vooral van de corporaties. Een levendige verkeersveilige binnenstad De vitalisering van de binnenstad is noodzakelijk. Een autoluw Veerplein en de afsluiting van de Westhavenplaats bieden nieuwe mogelijkheden om dit te bereiken. Levendigheid en veiligheid stellen wij centraal. Een visie op de binnenstad voor 2020 zal in september aan uw raad worden voorgelegd. De herontwikkeling van het Veerplein en omgeving zal eveneens op korte termijn gestalte krijgen. Wij willen leegstand van winkels in de binnenstad voorkomen of bestrijden. Hiervoor wordt nog dit jaar een plan van aanpak opgesteld. De parkeernota is voor inspraak vrij gegeven. Na de vaststelling door uw raad, later dit jaar, starten we met de uitvoering. Een milieubewust en duurzaam Vlaardingen Er is budget beschikbaar voor verdere maatregelen om het CO2 gehalte terug te dringen. In 2025 moet regionaal een CO2 reductie van 40 % zijn bereikt. Het kantorenpark Vijfsluizen zal met CO2 neutrale en milieuzuinige gebouwen toonaangevend op dit gebied worden. Er wordt een conferentie met ondernemers belegd om de verantwoordelijkheid van bedrijven voor CO2 reductie onder de aandacht te brengen. De verbetering van de luchtkwaliteit wordt aangepakt met een aantal maatregelen zoals schone autotypes voor het gemeentelijk wagenpark, geen rookgaskanalen voor open haarden. In september zal een groene golf op de Holysingel worden gerealiseerd. Daarna gebeurt hetzelfde op de Burgemeester Pruissingel. Door de aanleg van nieuwe rode lopers en fietsstallingen stimuleren we het fietsgebruik. Met uw raad zijn wij van oordeel dat de stad veel schoner moet worden. Met een budgettoename van 20% voor de aanpak van afval, graffiti, onkruid en hondenpoep zal de aanblik van de stad verbeteren. Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel, ook binnen ons inkoopbeleid. Wij hanteren de richtlijnen van duurzaam en diervriendelijk inkopen van SenterNovem en doen mee aan een pilot van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die tot doel heeft om in 2010, 75% van alle inkoop duurzaam te laten zijn. Een aantrekkelijke Broekpolder In 2007 werd met de Federatie Broekpolder een convenant gesloten om zo gezamenlijk de kwaliteit van het groen en de recreatiewaarde van de Broekpolder te verbeteren. Hiermee heeft dit burgerinitiatief concreet vorm gekregen. Een gebiedsvisie voor de Broekpolder is opgesteld. De federatie zal in overleg met betrokken Vlaardingers voorstellen doen om de groene en recreatieve waarde van het gebied te vergroten. In de Broekpolder ondervinden bezoekers hinder van de berenklauw. Alleen met een structurele aanpak kunnen wij de berenklauw bestrijden. Daarvoor is een extra investering nodig. Sport Op het gebied van sport spelen de komende periode vier belangrijke thema s. De knelpunten rond de huisvesting van de voetbalverenigingen worden opgelost. Daarnaast komen wij op korte termijn met voorstellen over invulling van de buitenzwemvoorziening. De realisatie van de sportaccommodaties in park t Nieuwelant zal verder vorm krijgen en tot slot zal uitvoering worden gegeven aan het met de KNVB afgesloten convenant, dat moet bijdragen tot het ontstaan en behoud van vitale sportverenigingen. Voorjaarsnota

9 Een werkend Vlaardingen De ontwikkeling van de werkgelegenheid in Vlaardingen behoeft een extra impuls. Daarbij denken wij niet alleen aan nieuwe ontwikkelingen zoals Vijfsluizen. Ook de (her) ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen leidt tot een versterking van de economische positie van Vlaardingen. Er wordt een analyse gemaakt van de behoefte aan bedrijventerreinen. Aan de hand daarvan bepalen wij ons standpunt voor de verdere ontwikkeling van onder meer Vergulde Hand West en het terrein van Lever Fabergé. In Groot Vettenoord voeren wij het actieplan uit, dat in samenwerking met de ondernemers is opgesteld. Stadspromotie Vlaardingen heeft veel meer te bieden dan buitenstaanders denken. We slagen er echter nog onvoldoende in om dat voor het voetlicht te brengen. Daar moet verandering in komen. Nog voor de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota zullen wij in de Nota Stadspromotie voorstellen doen om daar verandering in te brengen. Hiermee hopen wij het imago van Vlaardingen aantrekkelijker te maken voor ondernemers, werknemers en bewoners en meer bezoekers naar Vlaardingen te leiden. De toegangspoorten van Vlaardingen worden beter geaccentueerd. Wij gaan binnenkort de eerste twee welkomborden plaatsen langs de rijkswegen A20 en A4. Een veilig Vlaardingen In juli worden de resultaten van de veiligheidsrapportage 2008 gepresenteerd. Daaruit moet blijken of onze burgers zich veiliger voelen dan twee jaar geleden, en hoe het veiligheidsgevoel zich verhoudt tot de andere regiogemeenten. Vandalisme en vernielingen worden met kracht bestreden en wij willen dat de daders dat ook voelen. Daarom zullen wij vaker schade gaan verhalen op de dader. De aanpak van hennepkwekerijen wordt geïntensiveerd. Veel aandacht krijgt de bestrijding van jeugdoverlast en drankmisbruik onder jongeren. In 2008 loopt het bestuurlijk arrangement van de 21 Antillianengemeenten af. Antilliaanse jongeren komen nog altijd relatief veel in aanraking met politie en justitie. Wij willen daarom het Antillianenbeleid voor Vlaardingen voortzetten. Cultuur De nieuwbouw aan het Vlaardings museum wordt voorbereid. Een door het bestuur van het museum opgesteld Plan van Aanpak zal op korte termijn verschijnen. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal educatief centrum, waarin onder meer Muziekcentrum Opmaat en de Vrije Academie zullen opgaan, wordt in juli van dit jaar afgerond. Dan moet blijken of zo n regionaal centrum levensvatbaar is. Voor de realisatie van het Jongeren Cultuur Centrum volgt bij de begroting van 2009 een concreet voorstel. In het vierde kwartaal zullen wij uw raad ook een voorstel doen om een deel van Vlaardingen aan te wijzen als beschermd stadsgezicht We zijn op de goede weg, maar zijn er nog niet. Veel zaken vragen nog onze aandacht. Wij blijven Ambitieus, Betrokken en Sociaal. Juni 2008 Burgemeester en wethouders, Gemeente Vlaardingen Voorjaarsnota

10 Voorjaarsnota

11 KADERSTELLING BEGROTING PER PROGRAMMA Voorjaarsnota

12 PROGRAMMA WELZIJN EN ZORG VISIE EN STRATEGIE Vlaardingen is een prettige en levendige stad. Daarom wordt ingezet op een sterke sociale infrastructuur en een hoge maatschappelijke participatie van burgers. Iedereen krijgt de kans om actief deel te nemen aan het maatschappelijk en economisch leven. Voorzieningen voor ontspanning, ontmoeting en ontplooiing worden daarom geboden. Levensloopvriendelijk wonen wordt gestimuleerd. Meedoen aan de samenleving is niet voor iedere burger vanzelfsprekend. Daarom worden zeer kwetsbare personen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd. Aan deze burgers worden voorzieningen aangeboden zodat zij niet in de marge van de samenleving blijven. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Volgens de Leefbaarheidsmonitor 2008 waarderen burgers de leefbaarheid in hun buurt of wijk met de landelijke gemiddelde score van (in 2006 in Vlaardingen een 6,9 ten opzichte van landelijk een 7,3) De WMO-monitor op de negen prestatievelden is uitgevoerd; op basis hiervan worden de beleidsdoelstellingen geconcretiseerd. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten Leefbaarheidsprogramma De gemeente vindt bewonersparticipatie erg belangrijk en heeft ogen en oren in de wijk, zodat de bewoners ook dichterbij het bestuur staan en er serieus van gedachten wordt gewisseld over leefbaarheid in de wijk. Een bewonersplatform kan hierbij adviseren. In 2007 is in opdracht van de Raad een project snel geld gestart. Dit project is bedoeld om de bewonersnetwerken in de wijken te versterken, bewonersgroepen te faciliteren en te kunnen inspelen op een toenemend aantal wijkinitiatieven. Afgesproken is, dat in samenspraak met de leefbaarheids-platforms 3 keer per jaar een voorstel snel geld aan het college wordt gepresenteerd. Het budget snel geld bedraagt op dit moment , dat is gedekt door herschikking van bestaande budgetten. Ten behoeve van de intensivering van het sociaal beheer in de herstructureringsgebieden willen wij dit budget verhogen met tot WMO In Vlaardingen is sprake van een dubbele vergrijzing: er zijn relatief veel ouderen die gemiddeld ook een hogere leeftijd bereiken dan vroeger. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Wij hebben ervoor gezorgd, dat de zogenaamde individuele verstrekkingen goed geregeld zijn. De uitvoering hiervan vindt plaats door ROG-plus. Informatieverstrekking over WMO-voorzieningen is van groot belang. De digitale informatievoorziening is inmiddels geregeld. Er is een Wmo-loket in het stadhuis, loketten in de wijken zullen volgen. De dubbele vergrijzing in combinatie met de steeds sterker wordende spanning op de arbeidsmarkt vraagt om toepassing van innovatieve methoden, teneinde zorg op een adequaat niveau te kunnen blijven garanderen. De gemeente zal de samenwerking tussen zorgaanbieders en corporaties verder stimuleren. Het is wenselijk dat een consultatiebureau voor ouderen beschikbaar komt. Deze voorziening zal worden bekostigd vanuit de WMO-gelden. De WMO-monitor op de 9 prestatievelden wordt gedurende 2008 uitgevoerd. De resultaten komen in de eerste helft van 2009 beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2008 heeft een klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. de individuele voorzieningen plaats gevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn na de zomervakantie 2008 beschikbaar. Bijzondere aandacht vragen maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare personen. Er wordt naar gestreefd dat in 2013 alle daklozen worden ondergebracht in een zorgtraject. Daarnaast moet huisvesting beschikbaar komen. Er zal een Centraal Onthaal worden geïmplementeerd, waarbij voor mensen die gebruik willen maken van de voorzieningen en zorgtraject een pasjessysteem wordt Voorjaarsnota

13 geïntroduceerd. Mensen uit de regio Nieuwe Waterweg Noord, waarvoor Vlaardingen centrumgemeente is, kunnen zo n pasje aanvragen. Wijkinformatiecentrum Vlaardingen-Ambacht In het Coalitieakkoord en de Programmabegroting 2008 hebben wij gesteld te willen komen tot drie wijkinformatiecentra, naast een centrale voorziening in het stadskantoor. Zo n wijkinformatiecentrum biedt informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. In de begroting 2009 zullen wij een concreet voorstel opnemen voor de realisatie van een centrum in de wijk Vlaardingen-Ambacht. Careyn: kosten jeugdgezondheidszorg Careyn heeft, onder andere met de consultatiebureaus, een belangrijke rol in de Jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar. In 2008 is nog geprofiteerd van oude kostprijsafspraken, maar die worden voor 2009 herzien. Daardoor zullen de kosten toenemen. De meerkosten bedragen bij continuering van de huidige inzet. Overige punten/ruimtescheppende maatregelen Maatwerkafspraken GGD (schaalvoordelen) De GGD-NWN is per gefuseerd met de GGD Rotterdam tot GGD-Rotterdam-Rijnmond. Daarbij is voor vier jaar een zogenaamde afnamegarantie afgesproken op het niveau van Dit betreft de uniforme taken. Daarnaast worden er maatwerktaken afgenomen van de GGD. Het bedrag wat aan de GGD betaald wordt voor het uniforme pakket (een bedrag per inwoner) geeft echter ruimte vanwege schaalvoordelen bij de GGD. De maatwerktaken kunnen binnen de afname garantie bekostigd worden. Dit levert een ruimte op van in totaal circa Recapitulatie Ruimtevrager: Leefbaarheidsprogramma; snel geld Wijkinfo centrum Vl-Ambacht pm pm pm pm Careyn kosten jeugdgezondheidszorg Ruimteschepper: Maatwerkafspraken GGD TOTAAL Voorjaarsnota

14 PROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS VISIE EN STRATEGIE In Vlaardingen wonen ongeveer jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, dat is ruim 20% van de bevolking. Zij moeten opgroeien tot actieve en betrokken volwassenen. Het opgroeien verloopt niet voor alle kinderen probleemloos, door lichamelijke, sociaal-culturele en sociaal-economische factoren. Ook deze kinderen moeten hun mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien. Het voorkomen, tijdig signaleren en oplossen van ontwikkelingsachterstanden is daarom erg belangrijk. Als bij jonge kinderen al voordat ze naar school gaan belemmeringen worden weggenomen, die een goed functioneren in de klas in de weg staan, kunnen zij met een gezonde basis aan de schoolloopbaan beginnen. Het is wenselijk dat zo veel mogelijk jongeren met een startkwalificatie hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Belangrijke factor hierbij is het voorkomen van schooluitval en ongeoorloofd verzuim. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Op 1 augustus 2010: - is het bereik van 2- en 3-jarige doelgroepkinderen dat deelneemt aan een effectief Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma in de voorschoolse periode 100%; - werken alle peuterspeelzalen met effectieve VVE-programma s; - zijn er bindende afspraken gemaakt met de kinderopvang over het gebruik van effectieve VVEprogramma s. Het deel van de Vlaardingse jeugd dat een startkwalificatie behaalt is in 2008 groter dan in In 2008 is het percentage werkzoekende werkloze jongeren ten opzichte van 2007 gedaald. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten De kadernota peuterspeelzaalbeleid in Vlaardingen De grote sprong wordt uitgevoerd. Hiermee wordt bereikt dat alle kinderen zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen. Extra peuterspeelzalen Om het gewenste deelname percentage per 1 augustus 2010 te realiseren trekken wij extra uit voor 2 nieuwe peuterspeelzaalgroepen. Aanwending subsidie Onderwijs Achterstanden Beleid In de subsidie aan de Stichting Kinderopvang Vlaardingen voor peuterspeelzaalwerk zit een component van circa ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Deze kosten kunnen echter ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Onderwijsachterstanden In de regio is in het schooljaar 2006/2007 het voortijdig schoolverlaten met 10% teruggedrongen. Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht tot 18 jaar in werking getreden. Deze vervangt de partiële leerplicht. In verband hiermee wordt een extra leerplichtambtenaar aangetrokken. Hiervoor komen naar verwachting regionale middelen beschikbaar. Wij hebben het voornemen een Buurt Educatief ServicePlusPunt van de bibliotheek in de Prins Willem Alexanderschool te realiseren voor kinderen van de school en voor andere kinderen uit de buurt in de leeftijd 0-14 jaar. Ook hun ouders kunnen van deze voorziening gebruik maken. Voorjaarsnota

15 Ruimteschepers: AanwendingsubsidieOAB Grotonderhoudopvangscholen Gementelijkebijdrageberoepsonderwijs TOTAL Overige punten/ruimtescheppende maatregelen Groot onderhoud opvangscholen In het budget voor de opvangscholen zit een bedrag voor groot onderhoud. Groot onderhoud maakt echter onderdeel uit van het gesloten circuit voor onderwijshuisvesting en over- en onderschrijdingen worden geëgaliseerd met de reserve. De vrijval is per jaar. Gemeentelijke bijdrage beroepsonderwijs Voor beroepsonderwijs ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Daarnaast bevat de begroting ook een gemeentelijke bijdrage ad Conform het principe in = uit (externe middelen zijn leidend bij omvang bestedingen) kan dit budget nu vrijvallen, aangezien de specifieke uitkering toereikend blijkt te zijn. Recapitulatie Ruimtevrager: Extra peuterspeelzalen VOORJAARSNOTA2008 Voorjaarsnota

16 PROGRAMMA WERK EN INKOMEN Visie en Strategie Wie kan werken, moet werken. Wie niet kan werken wordt een bestaansminimum geboden. Iedereen wordt geïnformeerd over de bestaande sociale voorzieningen, burgers die recht hebben op deze voorzieningen maken daar ook gebruik van. Ook nieuwe Nederlanders participeren in de samenleving. Om hen daarbij te helpen worden inburgerings- en integratietrajecten aangeboden. De Wet werk en bijstand (WWB) wordt cliëntgericht en rechtmatig uitgevoerd, gericht op minimalisering van de instroom en maximalisering van de uitstroom naar betaald werk. Met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) wordt werk geboden aan mensen met een handicap die zijn aangewezen op aangepaste arbeid. Toeleveringsbedrijf Vlaardingen (TBV) is voor de gemeente Vlaardingen het bedrijf, dat deze arbeid organiseert. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Eind 2008 bedraagt het aantal bijstandscliënten van Sociale Zaken maximaal 1700, deze cliënten hebben allemaal een passend re-integratie- of zorgtraject. Alle inwoners zijn geïnformeerd over het recht op sociale voorzieningen. Van de 270 inburgeraars die in 2008 bij beschikking de verplichting tot inburgering opgelegd krijgen behaalt 80% het inburgeringexamen binnen 5 jaar. De personen die onder de Regeling Afwikkeling nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RAOV c.q. pardonregeling) vallen doorlopen een inburgeringtraject en worden begeleid naar werk en/ of scholing. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten Bijstandsgerechtigden Op 31 december 2007 hadden wij 1674 cliënten voor de bijstand. Dat is aanzienlijk lager dan de raming die in de begroting stond (1900). Vlaardingen was daarmee landelijk de 7 e grootste daler van gemeenten boven de inwoners. Ook de twee jaren daarvoor behoorden wij tot de top tien. Ten opzichte van andere grote gemeenten is ons scherpe instroom- en uitstroombeleid dus zeer effectief. Werkdeel Met ingang van 2004 wordt op grond van de Wet werk en bijstand ondermeer een budget Werk-deel door het ministerie van SZW toegekend. Dit budget moet worden ingezet voor re-integratieactiviteiten en werkgelegenheidsprojecten. De wet kent een regeling om een saldo door te schuiven naar het volgende jaar. In de afgelopen jaren is er een positief saldo op dit budget ontstaan van circa 5 mln. Dat wordt ingezet in het kader van het verder terugdringen van het aantal bijstandscliënten. Terugdringen wachtlijstentbv Het Toeleveringsbedrijf Vlaardingen heeft een in-, door- en uitstroomafdeling opgezet, die zal bijdragen aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De per 1 januari 2008 gemoderniseerde Wet sociale werkvoorziening (Wsw) biedt voor deze ontwikkelingen de nodige ruimte. Als uitvloeisel van een in de Tweede Kamer aangenomen motie is incidenteel geld beschikbaar gekomen om de wachtlijsten te verkleinen. Een structurele aanpak is noodzakelijk, waarvoor wij beschikbaar willen stellen. Overige punten/ruimtescheppende maatregelen TBV/woonplaatsbeginsel Uit eerdere in 2006 uitgevoerde berekeningen van het Ministerie en Cedris bleek, dat Vlaardingen ernstige nadelige gevolgen zou ondervinden van het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Deze gevolgen zijn destijds in de meerjarenbegroting verwerkt. In december 2007 heeft tussentijds rapportage plaatsgevonden over de financiële aspecten van de gemoderniseerde Wsw en de gevolgen daarvan voor de financiering van TBV per De definitieve subsidiebeschikking van het Ministerie laat zien, dat de negatieve gevolgen voor Vlaardingen zich niet meer voor zullen doen. Voorjaarsnota

17 Participatie van jongeren en terugdringen schulden In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is de ambitie uitgesproken om een extra impuls te geven aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Voor 2008 en 2009 zijn hiervoor al bedragen in de begroting opgenomen. De maatregelen hebben echter een structureel karakter. Voor 2010 en 2011 wordt dit nu als pm-post opgenomen Kwijtschelding afvalstoffenheffing (actualisatie begroting) Deze kwijtschelding wordt in stappen ten laste gebracht van de algemene middelen in plaats van de heffing. Dat loopt op tot De feitelijke kwijtscheldingslasten bedroegen over 2007 echter circa Hier kan dus vrijvallen (zonder aantasting faciliteit). Recapitulatie Ruimtevragers: Terugdringen wachtlijsten TBV Participatie jongeren en terugdringen schulden pm pm Ruimtescheppers: TBV Woonplaatsbeginsel Kosten kwijtschelding afvalstoffenheffing TOTAAL Voorjaarsnota

18 PROGRAMMA WONEN, ECONOMIE EN HAVEN VISIE EN STRATEGIE Vlaardingen is een levendige stad waarin optimaal gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De inrichting van de stad sluit aan bij de, veelsoortige en gevarieerde, wensen van haar gebruikers, uitgaande van veiligheid en duurzaamheid. Daarom wordt gestreefd naar gedifferentieerde buurten die met elkaar in verband staan, een ongedeelde stad. Een levendige stad is ondenkbaar zonder economische activiteiten. Daartoe wordt het ondernemersklimaat in de stad verbeterd. De (her)ontwikkeling van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen wordt bevorderd, de binnenstad wordt gerevitaliseerd en de bedrijvigheid in andere winkelcentra wordt bevorderd. Het is van belang dat gemeente en bedrijfsleven elkaar weten te vinden en dat er sprake is van een kwalitatief goede dienstverlening aan de ondernemers. Wat willen we bereiken? In de begroting 2008 hebben wij de volgende doelen geformuleerd: Wij willen in nieuwbouw en vernieuwbouw het tempo verhogen, doorstroming bevorderen en een evenwichtiger bevolkingssamenstelling realiseren. Voor de korte termijn wordt daaraan invulling in het kader van de regionale woningbouwafspraken. Op grond daarvan heeft de gemeente Vlaardingen een taakstelling van woningen. Die taakstelling moet per 1 januari 2010 zijn gerealiseerd. Voor de langere termijn willen wij onze doelstelling realiseren via de uitvoering van het Actieplan Wonen. Het aantal arbeidsplaatsen in de Rivierzone, inclusief Groot Vettenoord en Vijfsluizen, is op 1 januari 2010 groter dan op 1 januari 2006 (op basis van enquête Bedrijvenregister Zuid- Holland waren dit arbeidsplaatsen). De leegstand van winkelpanden in de winkelcentra is per november ,1% over de gehele gemeente en is op 1 januari 2010 lager dan 10%. In het landelijk benchmark onderzoek van 2005 was de waardering voor het ondernemersklimaat 6,5 tegenover een gemiddelde van 6,6. In 2009 doen wij weer een onderzoek ondernemersklimaat in Dan willen we beter scoren dan het landelijk gemiddelde. In hetzelfde benchmarkonderzoek was de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening 5,7 tegenover een gemiddelde van 5,9. In 2009 doen wij weer een onderzoek ondernemersklimaat in Ook hierbij willen we dan beter scoren dan het gemiddelde. Stand van zaken m.b.t. doelen en activiteiten Wij verwachten dat in de periode 2005 tot in het totaal 1361 huizen zullen zijn gebouwd. De taakstelling van woningen is daarmee nagenoeg gehaald. De onderschrijding van 39 woningen valt binnen de door de regio toegestane marges. Actieplan Wonen Het Actieplan Wonen vormt het kader voor de vertaling in gebiedsgerichte uitwerkingen in samenwerking met de woningcorporaties. Het gaat daarbij om een evenwichtig woningbouw- en woonbeleid. Daarvoor is een grootschalige herstructurering nodig waardoor vroeg-naoorlogse wijken (Holy, Westwijk en Babberspolder) een groenstedelijk woonmilieu gaan vormen met meer eengezinswoningen. Daarnaast zal het centrumstedelijke woonmilieu in het Centrum, de Oostwijk en de Rivierzone via herstructurering een kwaliteitsimpuls moeten krijgen. Het Actieplan Wonen leidt tot het per saldo verminderen van het aantal meergezinswoningen met circa 1850 en een toevoeging aan de woningvoorraad van ongeveer 3500 eengezinswoningen. Voor de realisatie van het Actieplan Wonen investeert de gemeente de komende periode in totaal circa 4,8 mln miljoen. Het gaat hierbij om extra kosten die de gemeente maakt voor gebiedsgerichte projectmatige uitwerking, stedenbouwkundige studies, haalbaarheidsstudies, communicatie, burgerparticipatie etc. Hiervoor spreken wij het vermogen aan. Voorjaarsnota

19 Bedrijventerreinen (Her)ontwikkeling van bedrijventerreinen versterkt de economische kracht van Vlaardingen. Om in de vraag naar behoefte aan grond en panden te kunnen voorzien voor de Vlaardingse ondernemers en ondernemers buiten Vlaardingen zullen keuzes gemaakt moeten worden. De keuzes zullen betrekking hebben op de soort bedrijven die zich gaan (her)vestigen in onze gemeente. Belangrijk aspecten daarbij zijn het aantal (nieuwe) arbeidsplaatsen alsmede de milieubelasting. Voor Groot Vettenoord hebben gemeente, Kamer van Koophandel en de ondernemers een actieprogramma opgesteld. In samenwerking met ontwikkelaar OVG zijn concrete plannen neergelegd voor de ontwikkeling van het kantorenpark in Vijfsluizen. Momenteel ligt er een voorontwerp bestemmingsplan. Er vindt nog afstemming plaats met overige overheden uit de regio voordat een definitief bestemmingsplan gepresenteerd kan worden. Door vergelijking van vraag en aanbod wordt momenteel een analyse gemaakt van de behoefte aan bedrijventerreinen. Aan de hand van de resultaten van deze analyse zullen wij ons een oordeel vormen over de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Vergulde Hand West en het terrein van Lever Fabergé. Voor de toekomstige ontwikkelingen op deze bedrijventerreinen op het gebied van infrastructuur en revitalisering is een bedrag opgenomen Via het vermogen wordt 7,4 mln gereserveerd voor de aanleg van het viaduct Vijfsluizen. Meer promotionele activiteiten Bij de begrotingsbehandeling 2008 heeft de raad via een motie een eenmalig startkrediet van beschikbaar gesteld (ten laste van reserves) voor promotionele activiteiten om het imago van Vlaardingen te kunnen verbeteren en de promotie van Vlaardingen op een hoger plan te brengen. Op korte termijn verwachten wij de Nota Stadspromotie aan uw raad aan te kunnen bieden. In afwachting daarvan hebben wij vooralsnog een PM-post opgenomen voor stadspromotie. Binnenstad De vitalisering van de binnenstad is een traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt. In september zullen wij onze visie voor de binnenstad presenteren. De herinrichting van het Veerplein zal in de komende maanden in voorbereiding worden genomen. De ontwikkeling van het leisureconcept Veerplein 134 (v/m V&D-pand) verloopt volgens planning. Naast het voorbereiden en doorlopen van de formele procedures ter realisering van het project wordt in september de realisatieovereenkomst, een uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek, aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor een aantal panden in de binnenstad is de leegstand een structureel probleem. Waar sprake is van langdurige leegstand trachten wij alternatieve bestemmingen te realiseren. Overige punten/ruimtescheppende maatregelen Meer kostendekkend werken; Grondexploitaties, bouwleges, geo-informatie, archeologie en archief De invoering van de Grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is voorzien per 1 juli Als gevolg daarvan wordt het mogelijk om bij particuliere grondexploitaties, waar de tot exploitatie te brengen gronden niet in eigendom van de gemeente zijn, tot een ruimer kostenverhaal te komen dan tot op heden mogelijk was. Zo wordt het ook mogelijk om weliswaar gemaximeerd apparaatskosten van de gemeente op de particuliere grondexploitant te verhalen. Voor een aantal diensten verwachten wij de komende jaren meer inkomsten te kunnen genereren. In de eerste plaats gaat het om de bouwleges. Nu de bouwactiviteiten toenemen, zal ook de opbrengst van de bouwleges groeien. Daarnaast willen we in de bouwleges komen tot een grotere dekking in de kosten van de bouwaanvraag tot en met de eerste inspectie na oplevering. Onze geo-informatie staat kwalitatief op een hoog niveau. Wij willen dit product meer rendabel maken. Er is ook een samenhang met het aantal bodemingrepen waarbij de archeologie aan de orde komt. Er wordt gesloopt en er vindt veel nieuwbouw plaats. De kosten voor archeologie hangen voor een deel samen met deze projecten en behoren daar ook voor een deel uit gedekt te worden. In de beleidsnota Archeologie die nog dit jaar verschijnt, zal nader worden ingegaan op het op Europees niveau (verdrag van Malta) vastgelegde veroorzakersprincipe, waarmee kosten kunnen worden doorbelast naar initiatiefnemers van bodemverstorende activiteiten. Ook de dienstverlening die het archief aan individuele burgers biedt kan naar ons oordeel meer kostendekkend worden. Wij verwachten dat in het totaal onze inkomsten op termijn met zullen toenemen. Voorjaarsnota

20 Zeehavengelden In 2007 zijn de inkomsten uit havengelden behoorlijk toegenomen. Dat heeft een structureel effect, dat geschat wordt op per saldo ( kosten baggeren en inkomsten havengelden). Recapitulatie Ruimtevrager: Stadspromotie pm pm pm pm Ruimtescheppers: Zeehavengelden Meer kostendekkend werken TOTAAL Voorjaarsnota

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel

Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen. Collegevoorstel College V200900943 Gemeentelijke bijdrage Centrumplan Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding van de realisatie van het centrumplan Vlijmen is gebleken dat het noodzakelijk

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

Startnotitie (oriënterend)

Startnotitie (oriënterend) Startnotitie (oriënterend) Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 13 maart 2012 RV/12/00145 6 Oriënterende notitie ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden

Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden Pagina 1 van 6 Versie Nr. 1 Concept Afdeling: Beleid & Projecten Leiderdorp, 21-12-2010 Onderwerp: bestemming uitkering BLSgelden 2005 t/m 2009 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met het voorstel

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007

Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Investeren in Helmonders BEGROTING 2007 Begroting 2007 De begroting 2007 is een goede start van deze bestuursperiode. De PvdA ondersteunt het extra geld ad euro 4,3 miljoen in onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND BOB 13/029 Aan de raad, GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SCHOOLVERZUIM EN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN REGIO WEST-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op verzoek van de portefeuillehouders RMC(Regionale

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 juli 2009

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 juli 2009 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 juli 2009 1. Voorstel tot vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0594 B.15.0594 Landgraaf, 26 mei 2015 ONDERWERP: Visienota Accommodatiebeleid Landgraaf Raadsvoorstelnummer: 29 PROGRAMMA

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011

Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Aan de leden van het algemeen bestuur van Regio Zuid-Holland Zuid Agendapunt 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 28 oktober 2011 Onderwerp Bijlage(n) Behandeld door/tel.nr. Kaders gunning invoering en exploitatie

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018

Voorstellen college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len college n.a.v. de Kaderbrief 2018 len Openbare Orde en Veiligheid 4 2 Veilige en leefbare buurten. Meer toezicht en handhaving in de openbare ruimte door het vergroten van de capaciteit stadstoezicht

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 18

Gemeente Helden. Agendapunt 18 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot instemming met kadernota Wet sociale werkvoorziening (WSW) "De klant centraal" en de verordeningen Persoongebonden budget Begeleid Werken en Volgorde plaatsingsbeleid WSW.

Nadere informatie

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten

Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007. Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Nr. 2007-088 Houten, 4 december 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende nota met visie en uitgangspunten voor de brede school ontwikkeling in Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de kaderstellende

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Notitie Onderwijs en LEA 2011

Notitie Onderwijs en LEA 2011 BESPREEKNOTITIE TEN BEHOEVE VAN DE VOORBEREIDENDE RAADSVERGADERING Datum : 24 augustus 2011 Datum vergadering : 6 september 2011 Onderwerp : Notitie Onderwijs en LEA 2011 Geachte raad, Binnen de eerder

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014

Gemeentefinanciën 403. Middelen. Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 Gemeentefinanciën 403 Middelen.1.2.3.4 Gemeentefinanciën Personeel Belastingen Stadsdelen Amsterdam in cijfers 2014 404 Middelen Werk, inkomen en participatie De begroting van Amsterdam voor 20 is bijna

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 10. Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen. Datum: 2 september 2014. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 10 Onderwerp: Aankoop kantoorpand Rabobank te Nieuwleusen Datum: 2 september 2014 Portefeuillehouder: Decosnummer: 235 Informant: P. la Roi E. p.laroi@dalfsen.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen. o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0012 B 1 07/122 låçéêïéêéw= Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010 Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst Publiek Algemene

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk 2016 Registratienummer: 00537810 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 29 april 2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 9 juli 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6890 Onderwerp : Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 22 juni 2012 Beslispunten A. het Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie