Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014"

Transcriptie

1 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN

2 Inhoud Inleiding Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst Opbrengsten Opbrengsten van de CITO-Eindtoets Opbrengsten CITO-Entreetoets Opbrengsten van taal Opbrengsten van rekenen Sociaal emotionele ontwikkeling Onderwijsinhoudelijk beleid Beredeneerd aanbod groep Implementatie Estafette versie Werken met groepshandelingsplannen Begrijpend lezen Burgerschap Zorgstructuur Hoogbegaafdheid Ontwikkelingsperspectief Dyslexiebeleid ICT Het ICT-aanbod voor de lessen Hardware Personeelsbeleid Implementatie van de gesprekkencyclus voor leerkrachten Implementatie van de gesprekkencyclus voor directeuren Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsinstrumenten Borgen van afspraken Ouders Rapportage Ouderenquête De toekomst van De Weijerhof Definitielijst

3 Inleiding. Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst In 2011 is het schoolplan voor de periode van vastgesteld. In het jaarplan van vindt u een afgeleide van deze voornemens. Een jaarplan is bedoeld om verbeteringen van het onderwijs binnen BS De Weijerhof voor te nemen en vast te leggen. De onderwerpen van dit jaarplan zijn de onderlegger voor de vergaderingen, studiedagen en professionalisering van het team van De Weijerhof. Geven wij onze leerlingen het beste onderwijs wat wij hen kunnen bieden? is leidend op BS De Weijerhof. Hoofdstuk 1 bestaat uit een korte beschrijving van de opbrengsten en de conclusies die daar uitgetrokken worden. Elk veranderonderwerp wordt ingeleid met de huidige stand van zaken. Onderwijs is de gemeente Boxmeer is een uitdaging omdat regionaal de demografische krimp flink toe slaat. Daarom zien wij een extra motivatie om de kwaliteitsslag te maken die ons kan onderscheiden van andere basisscholen in de omgeving. Marijke Devillers Directeur 3

4 1. Opbrengsten BS De Weijerhof heeft van oudsher hoge opbrengsten. In februari 2011 werd door de inspecteur van het onderwijs geconcludeerd dat er onvoldoende aangetoond werd hoe de hoge eindopbrengsten tot stand kwamen. Besloten is om de opbrengsten van het onderwijs via het Cito-LOVS los van Dotcom te gaan hanteren. Het Cito-LOVS biedt ruimschoots de mogelijkheid om diepte- en breedteanalyses te maken van de tussenopbrengsten. In het schooljaar is voor het eerst zowel de Cito Eindtoets als de Cito Entreetoets afgenomen. De landelijke toetsen bieden het grote voordeel onze school te vergelijken met de opbrengsten van scholen met een vergelijkbare populatie. Daarnaast waren onze opbrengsten op het Drempelonderzoek hoog, en vonden wij het een gemiste kans om niet mee te doen aan de Cito-eindtoets. Deze is immers het meest bekend bij ouders. Hier ligt voor leerkrachten de uitdaging onze opbrengsten positief te onderscheiden van andere scholen. Onderwijsexpert Pierre Wolters heeft het team van De Weijerhof geschoold in het interpreteren van de opbrengsten. Er is een gedegen fundament ontstaan bij alle leerkrachten. Zij zijn in staat op basis van de analyse van het Cito-LOVS keuzes te maken in het curriculum. 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets , ,9 Het succes van de hoge eindopbrengsten van 2013 is te danken aan een grondige analyse van de Entreetoets van dit cohort leerlingen. Op basis hiervan heeft de leerkracht keuzes gemaakt in het curriculum. Het gebruik van de methode BLITS (studievaardigheden) hebben de resultaten omhoog gestuwd. Het percentiel op de Entreetoets 2012: 75 Het percentiel op de Eindtoets 2013: Opbrengsten CITO-Entreetoets De gemiddelde score van de toets ligt boven het landelijk gemiddelde: percentiel van 78 t.o.v. 73 Rekenen wordt hoger gescoord dan taal en studievaardigheden. Taal Rekenen Studievaardigheden Binnen het onderdeel taal is Schrijven zeer hoog en valt spelling negatief op. Bij het onderdeelstudievaardigheden valt Kaartlezen negatief op, het hanteren van informatiebronnen valt juist positief op. 1.3 Opbrengsten van taal Technisch lezen DMT EIND : Groep %: AB %: C %: DE

5 Begrijpend lezen Groep %: AB %: C %: DE Opbrengsten van rekenen Rekenen Eind Groep %: AB %: C %: DE Sociaal emotionele ontwikkeling Sinds twee jaar gebruiken wij op school VISEON om onze leerlingen te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Opvallend is dat in de hogere groepen, meerdere leerlingen negatief uitlaten over school. Dit heeft vaak met hun veiligheidsgevoel te maken. Leerkrachten in de bovenbouw gaan na de afname van VISEON altijd in gesprek met leerlingen. Soms blijken vragen verkeerd geïntepreteerd of soms blijkt er werkelijk iets te spelen.in een groep was het aanleiding om van buitenaf hulp in te roepen. 5

6 2. Onderwijsinhoudelijk beleid. 2.1 Beredeneerd aanbod groep 1-2 Na in 2011 en 2012 geschoold te zijn in het interpreteren van de uitslagen uit het volgsysteem KIJK en het Cito-leerlingvolgsysteem, hebben de kleuterleerkrachten meer bagage gekregen om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van kleuters. Leerkrachten hebben diverse organisatievormen eigen gemaakt. Er zijn einddoelen geformuleerd waaraan kinderen aan het eind van groep 2 moeten voldoen. Er is een gedegen planning voor de ontwikkelingsniveaus in hun groep. De intern begeleider van BS de Weijerhof begeleidt beide leerkrachten in het uitvoeren van de plannen. Een expert (Kim Freriks van Marant) gaat met de leerkrachten een verdiepingsslag maken. - Op tijd kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand signaleren. - Handelingsgericht werken bij groep 1-2 verder uitwerken door middel van studiebijeenkomsten met de leerkrachten, intern begeleider en Kim Freriks van Marant. Evaluatie mei 2014 Begeleidingskosten: 500,= 2.2 Implementatie Estafette versie 4 De opbrengsten van technisch lezen staken de afgelopen schooljaren negatief af ten opzichte van het potentieel van onze populatie. DMT (EIND) AB C DE Groep Groep De methode voor technisch lezen bleek niet te voldoen aan de moderne opvattingen over leesonderwijs. In schooljaar is besloten een tweetal methodes te vergelijken. De methode Estafette 4 past het best binnen ons onderwijsconcept. Vanaf maart 2013 is deze ingevoerd in de groepen 4 t/m 6. Leerkrachten hebben meer zicht gekregen door middel van nascholing op de technisch lezen en de didactiek, maar ook op hoe kinderen lezen en welke fasen op elkaar volgen. Dit schooljaar wordt er verdergegaan met de implementatie van de methode t.m. groep 7. - Verdere implementatie van de methode t/m groep 7. - Leerkrachten werken op 3 niveaus met technisch lezen - Leerkrachten zijn instaat een goede leesanalyse van hun leerlingen te maken - Leerkrachten zijn instaat de leerlingen op het goede niveau in te delen en te sturen - De methode wordt in alle groepen op dezelfde wijze gehanteerd. 6

7 - Binnen vergaderingen en studiebijeenkomsten begeleid door Ilse Meelker van onderwijs maak je samen kunnen leerkrachten verder hun kennis rondom de methode vergroten. - Er zijn in oktober 2013 klassenbezoeken door de intern begeleider en Ilse Meelker. - In vergaderingen is er aandacht voor de praktische invoering. - Het rooster van de groepen 4 t/m 7 wordt goed bekeken, misschien is er meer tijd voor lezen nodig. Begeleidingskosten: 1000,= Evaluatie mei Werken met groepshandelingsplannen Leerkrachten werken binnen de basisvakken rekenen en technisch lezen op 3 verschillende niveaus in de klas. Een groep leerlingen kan verdeeld worden in drie instructiebehoeftes: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en instructie onafhankelijk. Leerkrachten verdelen de groep op basis van de uitslagen vanuit het Cito-LOVS, op basis van de resultaten van de toetsen van de methode en op basis van de leerbehoefte van de leerling. - Het ontwikkelen van een format dat voor alle vakken kan worden gebruikt; in dit schooljaar is dit voor technisch lezen - Leerkrachten hebben zicht op de 3 leerniveaus in een groep en de groepering hiervan. - Begeleid door Ilse Meelker wordt er een groepsplan opgesteld rondom technisch lezen. - Tijdens diverse bijeenkomsten zal zij dit met het team evalueren en bijstellen Begeleidingskosten: 2000,= Evaluatie: mei Begrijpend lezen Door te kiezen voor Estafette als methode voor technisch lezen is de methode Ondersteboven van lezen overbodig geworden. In Ondersteboven van lezen zit ook een leerlijn begrijpend lezen. Dit bleek niet meer te passen in combinatie met Estafette. In de bovenbouw (groepen 6,7 en 8) is vrij organisch overgestapt op Nieuwsbegrip. Leerkrachten van de bovenbouw vinden Nieuwsbegrip een uitdagende en logische wijze om met kinderen teksten te analyseren. Op de toetsen van begrijpend lezen van het Cito-LOVS scoren onze leerlingen niet conform de verwachting. Het vermoeden bestaat dat onvoldoende technisch leesvaardigheden hier de belangrijkste oorzaak voor is. - Groep 5 gebruikt ook de methode Nieuwsbegrip : - Leerkrachten vergroten hun kennis over begrijpend lezen: - Leerkrachten weten waar een effectieve les begrijpend lezen aan voldoet : - Leerkrachten hanteren de methode Nieuwsbegrip zoals hij bedoeld is. - In januari wordt een eerste start gemaakt met dit traject. 7

8 - Ilse Meelker is de expert die het team begeleid. - (Dit traject zal zeker doorlopen in het schooljaar ) Begeleidingskosten: 1000,= Tussenevaluatie: mei Burgerschap Al ruim 10 jaar participeert De Weijerhof in Europese projecten. Leerlingen en docenten van minimaal 3 scholen uit minimaal 3 landen werken samen aan een project. Binnen het project vinden er over en weer bezoeken en/of uitwisselingen plaats. De projecten geven leerlingen en docenten in diverse landen de mogelijkheid om samen te werken aan een of meerdere onderwerpen waarvoor wederzijdse belangstelling bestaat. Schoolpartnerschappen helpen zowel leerlingen als docenten bij het verwerven en verbeteren van vaardigheden, niet alleen betreffende het onderwerp of vakgebied waarop het project is gericht, maar ook aangaande teamwork, sociale betrekkingen, planning en het ondernemen van projectactiviteiten en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Deelname aan een partnerschap met scholen uit diverse landen geeft de leerlingen en docenten ook de mogelijkheid om vreemde talen te oefenen en het verhoogt de motivatie voor het leren van een taal. Uit de terugkoppelingen uit het voortgezet onderwijs, blijken onze leerlingen in verhouding hoger te scoren op Engels dan klasgenoten. Het huidige project staat in teken van milieu en duurzaamheid: People, planet, profit. Een van onze leerkrachten, Emmy Lucas, is coördinator van dit project, zij wordt ondersteunt door haar collega s en een oud-leerkracht van onze school, Huub Creemers. Huub helpt mee in de projecten uit te denken, uit te voeren en gaat soms mee naar het buitenland. - leerlingen krijgen begrip voor andere culturen: - leerlingen vergroten hun spreekvaardigheid in het Engels: - leerlingen vergroten hun kennis rondom duurzaamheid: - leerlingen weten wat duurzaamheid in andere Europese landen inhoudt - lessen in de klas: - bezoeken aan Slowakije en Malta: - ontvangst ven een delegatie in Boxmeer: - voorbereiding van een aanvraag voor een nieuw project Begeleidingskosten: ,= (dit komt uit een subsidie, beschikbaar gesteld door het Europees platform.) 8

9 3. Zorgstructuur Afgelopen schooljaar zijn er structureel groepsgesprekken gevoerd tussen de intern begeleider en de leerkrachten. Zorgleerlingen worden met de intern begeleider overgedragen aan de volgende leerkracht. Bij gesprekken door leerkrachten met ouders van zorgleerlingen zit de intern begeleider er veel al bij. Binnen de zorgstructuur van BS De Weijerhof ligt vast dat twee keer per jaar de gehele groep door de leerkracht wordt door gesproken met de intern begeleider. De intern begeleider zorgt er voor dat individuele handelingsplannen worden besproken met de ouders. Zij ondersteunt leerkrachten in het uitvoeren van de handelingsplannen in de groep. Individuele handelingsplannen worden meestal door de intern begeleider gemaakt. Deze zijn terug te vinden in Dotcom. 3.1 Hoogbegaafdheid Op de Weijerhof zitten relatief veel leerlingen met bovengemiddelde capaciteiten. Er is voldoende leerstof voor het merendeel van deze leerlingen. Alleen kinderen met een hoogbegaafdheidsprofiel krijgen nog onvoldoende structurele aandacht. Er zijn een aantal leerlingen van onze school die de Plusklas bezoeken. Leerkrachten zijn instaat deze groep leerlingen te signaleren door middel van ons volgsysteem. Een aantal kinderen werken met het programma Acadin. Een computerprogramma om hen uit te dagen op hun niveau. - Leerkrachten vergroten hun kennis over de hoogbegaafde leerling. - Leerkrachten kunnen door middel van kleine aanpassingen in het curriculum tegemoet komen aan de leerbehoefte van deze groep leerlingen - Er zijn twee teambijeenkomsten verzorgd door Jan van Nuland (expert vanuit WSNS Land van Cuijk/Plusklas/Leonardoschool) Begeleidingskosten: geen Evaluatie: januari Ontwikkelingsperspectief Met behulp van een expert van het samenwerkingsverband (WSNS Land van Cuijk) heeft de intern begeleider afgelopen jaar voor een leerling een zogenaamds o.p.p. opgesteld. De leerkracht van de betreffende leerling maakte dit o.p.p. onderdeel haar groepsplan. Dit schooljaar lijkt er geen leerling bij ons op school te zitten wat een o.p.p. nodig heeft. - De intern begeleider onderhoudt vaardigheden voor het opstellen van een o.p.p.. - Binnen de bijeenkomsten van alle intern begeleiders wordt dit onderwerp besproken. Begeleidingskosten: geen Evaluatie: januari

10 4.3 Dyslexiebeleid Op De Weijerhof wordt het protocol Dyslexie uitgevoerd zoals dat omschreven is door het Expertisecentrum Nederlands te Nijmegen. Het afgelopen schooljaar is meer aandacht besteed aan vroeg-signalering van dyslexie. Leerkrachten en de intern begeleider weten tijdens het analyseren van toets-uitslagen van het Cito- LOVS aanwijzingen voor dyslexie op te merken. De school doet mee in het project vanuit WSNS Land van Cuijk met Kurzweil, een effectief computerprogramma ter ondersteuning van dyslectische kinderen. Twee leerkrachten en de intern begeleider zijn vaardig in het gebruiken van dit programma. - Verhogen van de kennis omtrent dyslexie bij de het team - Op schrift stellen van onze werkwijze - De intern begeleider en een leerkracht volgen een bijscholing rondom dit onderwerp. WSNS Land van Cuijk biedt een cursus Dyslexie aan. Binnen de teamvergaderingen zullen zij de andere leerkrachten regelmatig op de hoogte stellen. - De intern begeleider en de directeur zullen gaan afstemmen hoe ons beleid verwoord zal worden naar ouders. Begeleidingskosten: Voor de nascholing van Kurzweil betaalt de school ongeveer 250,-. Evaluatie: mei

11 4. ICT 4.1 Het ICT-aanbod voor de lessen Op de Weijerhof wordt het gebruik van computers en software ondersteunend gezien aan het onderwijs. In alle groepen worden het digitaal schoolbord met software voor diverse vakken intensief gebruikt. Leerkrachten zijn vaardig in het hanteren deze programma s en weten dat bij sommige vakken de software een wezenlijk onderdeel is van het lesprogramma. - Het onderhouden van de vaardigheden. - Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de software van de gebruikte programma s. - Binnen de teamvergaderingen is ICT een vast onderdeel van de agenda. - De coördinator houdt leerkrachten op de hoogte en zal zo nodig onderwijzen in het gebruik van programma s. Begeleidingskosten: eventueel aanschaf van nieuwe software. 4.2 Hardware De meeste computers hebben een update gehad in het voorjaar door er nieuwe harde schijven in te zetten. De infrastructuur op De Weijerhof is prima. De router is wel aan vervanging toe. Twee leerkrachten beschikken over een tablet bij wijze van experiment. Door de invoering van Basispoort is de toekomst van Skool onzeker. - De infrastructuur en de computers geschikt maken voor de nieuwste updates. - Onderzoeken of tablets een toevoeging zijn op ons onderwijs. - Vanaf januari 2014 zal hardware vervangen gaan worden. - Twee leerkrachten gebruiken de tablet in hun groep en delen hun ervaringen in de teamvergadering. Kosten: 8000,= 11

12 5. Personeelsbeleid 5.1 Implementatie van de gesprekkencyclus voor leerkrachten Afgelopen schooljaar hebben alle leerkrachten een functioneringsgesprek gevoerd. Een schooljaar eerder zijn er ontwikkelgesprekken geweest tussen de leerkrachten en de directeur. Leerkrachten schrijven hun eigen POP. De ontwikkeling van leerkrachten is in hoge mate in samenhang met de speerpunten van De Weijerhof. Uiteraard is er in de gesprekken ruimte zijn voor persoonlijke ambitie. Binnen Optimus is in het DBO van het voorjaar 2013 een nieuwe opzet van de gesprekkencyclus geïntroduceerd. Aan het team van De Weijerhof moet nog nader tekst en uitleg worden gegeven aan de gesprekkencyclus - De gesprekkencyclus van OPTIMUS wordt nader geïmplementeerd. - Er zijn klassenbezoeken geweest. - De competentie set is gescoord door zowel de medewerker als de leidinggevende. - De leerkrachten hebben een pop opgesteld en hebben naar aanleiding daarvan gerichte acties ondernomen. - Er is een voortgangsgesprek en een functioneringsgesprek gevoerd met de directie. Plan van aanpak: - Uitleg van de cyclus en het gebruik van instrumenten in de teamvergadering in het najaar van De planning van de gesprekkencyclus wordt opgenomen in de jaarplanning van de directie. - Ook het team wordt hierover geïnformeerd. - De directie volgt bij de implementatie zoveel mogelijk de lijn zoals beschreven in de OPTIMUS beleidsnotitie gesprekkencyclus. Kosten: zijn opgenomen in de implementatie van WMKPO 5.2 Implementatie van de gesprekkencyclus voor directeuren Binnen Optimus was tot 2013 geen cyclus met betrekking tot het voeren van functionerings- en popgesprekken van de directeuren met het college van bestuur. Dit lag voorheen besloten in de zogenaamde Kwaliteits-en verantwoordings -gesprekken tussen de directeuren en het college van bestuur. Vanaf heden worden de gesprekken met de directie van een school structureel gevoerd. - De directeur voert het beleid van Optimus uit op de school dat onder zijn verantwoording valt - De directeur zet zich in op de speerpunten die passend zijn bij zijn school - Het eerste functioneringsgesprek van de directeur vindt plaats in het najaar van Dit gesprek wordt gevoerd een van de leden van het college van bestuur. - De huidige directie van De Weijerhof wil voorstellen een gedeelte van dit gesprek te voeren in aanwezigheid van het team. 12

13 Onderleggers voor het gesprek zijn: - begroting en exploitatie van de school: - schoolopbrengsten en ontwikkelingen: - individuele ontwikkelpunten: - persoonlijke ambitie. Kosten: zijn opgenomen in de implementatie van WMKPO 13

14 6 Kwaliteitsbeleid 6.1 Kwaliteitsinstrumenten Op De Weijerhof wordt al een aantal jaren gewerkt met jaarplannen en tussenevaluaties in teamvergaderingen. Vanuit Optimus worden directies en intern begeleiders opgeleid in het gebruik van WMKPO. Dit is een integraal kwaliteitsinstrument. Momenteel wordt dit instrument al wel gebruikt, maar nog niet zoals het zou moeten. - optimale inzet van WMKPO. - Nascholing door de directie. - Uitleg in het team over het instrument - Gebruik van het instrument voor het afnemen van ouderenquêtes. Kosten: 1.500,= 6.2 Borgen van afspraken Binnen het onderwijs van De Weijerhof zijn de afgelopen paar jaar veel zaken veranderd. Omdat veel besproken wordt in de teamvergaderingen verdwijnen afspraken in notulen. Hierdoor zijn zaken soms niet duidelijk voor leerkrachten of voor verschillende interpretaties uitlegbaar. - borgen van afspraken over het onderwijs op De Weijerhof in een handboek - afspraken over het praktisch reilen en zeil vastleggen in een handboek - Een concept wordt voorgesteld in januari Dit concept wordt opgesteld door de directeur in overleg met het team in de vergaderingen. Kosten: geen Evaluatie: mei

15 7. Ouders Ouders zijn positief kritisch ten aanzien van de school en het onderwijs. Leerkrachten staan open voor de op- of aanmerkingen van ouders omtrent de ontwikkeling van hun kind. Als ouders het idee hebben dat zij niet gehoord worden door een leerkracht, vinden zij makkelijk hun weg naar de directeur. De dialoog tussen ouders en leerkrachten, intern begeleider en de directeur is open en respectvol. Ouders maken een wezenlijk onderdeel uit van onze school. Ook in praktische zin. De ouderraad is actief en ontplooit vele initiatieven ten baten van de school. De medezeggenschapsraad kijkt constructief mee naar het beleid en de koers van de school. Sommige ontwikkelingen binnen het onderwijs zijn versneld door de inbreng van hen. 7.1 Rapportage Vanaf dit schooljaar zal in september de eerste officiële gespreksronde tussen ouders en leerkrachten plaatsvinden. Rapporten verschijnen tweemaal per jaar. - Input van ouders krijgen omtrent de ontwikkeling en verwachtingen van hun kind. - Een inhoudelijk eigentijds rapport over de ontwikkeling van hun kind naar de ouders. - Format ontwikkelen voor de oudergesprekken in september, directie en een leerkracht. - Het verder ontwikkelingen van een rapport voor de ouders. Binnen de teamvergaderingen komt dit ruimschoots terug. Kosten: begroot is 500,= voor een nieuw rapport Evaluatie: mei Ouderenquête Hoewel het gevoel bestaat dat ouders tevreden zijn over het onderwijs op de Weijerhof, is dit niet gemeten. - Peiling van de mening van ouders van ons onderwijs, leerkrachten, zorg en directie? - Ouderenquête afnemen in het najaar van 2013 middels WMKPO. Kosten: zijn opgenomen in de implementatie van WMKPO Evaluatie: najaar

16 8 De toekomst van De Weijerhof De demografische krimp in de kern Boxmeer gaat onverminderd voort. In 2012 waren er nog maar 87 geboortes. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de beginjaren van dit millennium. Het dalend geboortecijfers heeft al jaren sterke invloed op de aanwas van 4 jarigen op De Weijerhof. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs op De Weijerhof en de bedrijfsvoering. Leerkrachten krijgen meer taken erbij, en ervaren een stijgende werkdruk omdat zij graag willen voldoend aan de huidige kwaliteitseisen. Relatief gaat er een groter deel van het beschikbare budget naar de exploitatie van het gebouw enz.. Middelen die dus niet ten gunste komen van het onderwijs aan onze leerlingen. Demografische krimp is niet te bestrijden op schoolniveau en vraagt om nieuwe oplossingen. Ouders en teamleden stellen steeds regelmatiger de vraag of het niet verstandig is te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere Boxmeerse basisscholen. Het college van bestuur is meermalen door de directeuren van De Schelven, De Bakelgeert en De Weijerhof op indringende wijze op hoogte gebracht van de gevolgen van de krimp op de scholen. Dit heeft geresulteerd tot verschillende gesprekken met andere schoolbesturen in de gemeente Boxmeer. In het najaar van 2013 wordt er een conferentie belegd met alle directeuren van de Boxmeerse basisscholen. De gemeente Boxmeer, kinderopvang Spring en KOKO-plus zullen tevens aansluiten bij de conferentie om op zoek te gaan naar oplossingen die zullen bijdragen aan een gezonde toekomst voor het onderwijs in Boxmeer. 16

17 9. Definitielijst Basispoort: De Stichting Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. Het doel van de Stichting is een Single Sign On te bieden voor de software van de aangesloten partners. Begrijpend lezen: Begrijpend lezen is een vorm van lezen waarbij het accent ligt op het achterhalen van de betekenis en bedoeling van de woorden, de zinnen en de gehele tekst in hun onderlinge verband. Beredeneerd aanbod aan jonge kinderen: Een beredeneerd onderwijsaanbod is een doordacht onderwijsaanbod dat samenhang vertoont in alle facetten: ontwikkeling van het kind, activiteiten en doelen. Leerlijnen en tussendoelen worden omgezet naar een samenhangend geheel van betekenisvolle activiteiten in de groep. Cito-LOVS: Cito leerlingvolgstyteem voor het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Met de toetsen van het volgsysteem volgt een school vorderingen op systematische wijze. Leerkrachten krijgen inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. De informatie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod. DMT: Drie-minuten-test. In drie minuten lezen kinderen zoveel mogelijk woorden van verschillende moeilijkheidsgraad. Dotcom: Digitaal programma voor de leerling-administratiesysteem en toets registratie. Gesprekkencyclus: Een gesprekscyclus is een verzameling van (minimaal) drie gesprekken tussen een medewerker en een leidinggevende. Tijdens de gesprekken gaat om het bepalen van doelstellingen, voortgang en een beoordeling van deze punten. Groepshandelingsplannen: Een verdeling van de leerlingen van een leerjaar per vakgebied. Er zijn concrete doelen per vakgebied geformuleerd, er zijn concreet beschreven activiteiten gepland en het moment en de wijze van evaluatie van de extra zorg zijn vastgelegd. Handelingsgericht werken: Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Intern begeleider: De intern begeleider is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem en de orthotheek. Ook draagt zij de zorg voor het opstellen van handelingsplannen en het plannen van de toetsen. Zij fungeert als consultent voor collega s. Daarnaast coacht zij leerkrachten op gebied van klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen in de klas. Onderwijsinhoud: Omvat alles wat direct met lesgeven aan de leerling te maken heeft: lesvakken, roosters, gebruikte materialen enz.. 17

18 Onderwijsinspectie: De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de resultaten van scholen in brede zin. Het toezicht kader van inspectie is vastgesteld door wet- en regelgeving. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Ontwikkelingsperspectief (o.p.p.): Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school opstelt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het oude systeem was er een handelingsplan voor leerlingen met een rugzakje of in het speciaal onderwijs. Dat wordt nu vervangen door het ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt voor kinderen die ten hoogste niveau groep 7 zullen behalen. Zij mogen worden uitgesloten bij de Cito Eindtoets. Skool: Aanbieder van een educatieve netwerkomgeving. VISEON: Een digitaal leerlingvolginstrument bedoelt om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch te volgen. Leerkrachten vullen deze lijst in. Vanaf groep 5 mogen leerlingen dit ook zelf. Voorgezet technisch lezen: Voortgezet technisch lezen volgt na het aanvankelijk lezen (het leren van letters en letterklanken). Voorwaarde is dat kinderen alle letters beheersen. Bij voortgezet technisch lezen leren kinderen nieuwe strategieën die het leesproces versnellen. Dat is nodig om tot leesbegrip te komen. WSNS Land van Cuijk: Weer Samen Naar School (WSNS) Land van Cuijk ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen basisscholen. Het doel hiervan is dat kinderen met gedrags- of leerproblemen zoveel mogelijk op gewone scholen les krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met ADHD, dyslexie of autisme. Of om hoogbegaafde leerlingen die extra aandacht nodig hebben. WSNS Land van Cuijk heeft een eigen zorgteam. Experts die scholen ondersteunen met advies, observaties en begeleiding. Zorgstructuur: Door de overheid gestimuleerde aanpak van scholen om de instroom van leerlingen naar het speciaal onderwijs te verminderen. Onderwijsinstellingen hebben een zorgstructuur ingericht met een intern begeleider. 18

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoud Inleiding.... 4 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 4 1. Opbrengsten... 5 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS NOORDERSCHOOL School : obs Noorderschool Plaats : Oostzaan BRIN-nummer : 18NH Onderzoeksnummer : 117149 Datum schoolbezoek : 29 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool Pius X Plaats : Wateringen BRIN nummer : 20CB C1 Onderzoeksnummer : 275832 Datum onderzoek : 1 juli 2014 Datum vaststelling : 5 november 2014 Pagina

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' School : basisschool 'De Kajuit' Plaats : Oisterwijk BRIN-nummer : 10VR Onderzoeksnummer : 94516 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL AMSTELMEER School : Basisschool Amstelmeer Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 14LP Onderzoeksnummer : 118518 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016 Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1 Jaarplan 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER School : basisschool Prins Willem Alexander Plaats : Sprang-Capelle BRIN-nummer : 06EJ Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL School : Rehobothschool Plaats : Naarden BRIN-nummer : 09CO Onderzoeksnummer : 112765 Datum schoolbezoek : 24 en 26 maart 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE HORIZON School : De Horizon Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 17SL Onderzoeksnummer : 112528 Datum schoolbezoek : 21 en 23 april 2009 Datum

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie