Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014"

Transcriptie

1 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN

2 Inhoud Inleiding Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst Opbrengsten Opbrengsten van de CITO-Eindtoets Opbrengsten CITO-Entreetoets Opbrengsten van taal Opbrengsten van rekenen Sociaal emotionele ontwikkeling Onderwijsinhoudelijk beleid Beredeneerd aanbod groep Implementatie Estafette versie Werken met groepshandelingsplannen Begrijpend lezen Burgerschap Zorgstructuur Hoogbegaafdheid Ontwikkelingsperspectief Dyslexiebeleid ICT Het ICT-aanbod voor de lessen Hardware Personeelsbeleid Implementatie van de gesprekkencyclus voor leerkrachten Implementatie van de gesprekkencyclus voor directeuren Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsinstrumenten Borgen van afspraken Ouders Rapportage Ouderenquête De toekomst van De Weijerhof Definitielijst

3 Inleiding. Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst In 2011 is het schoolplan voor de periode van vastgesteld. In het jaarplan van vindt u een afgeleide van deze voornemens. Een jaarplan is bedoeld om verbeteringen van het onderwijs binnen BS De Weijerhof voor te nemen en vast te leggen. De onderwerpen van dit jaarplan zijn de onderlegger voor de vergaderingen, studiedagen en professionalisering van het team van De Weijerhof. Geven wij onze leerlingen het beste onderwijs wat wij hen kunnen bieden? is leidend op BS De Weijerhof. Hoofdstuk 1 bestaat uit een korte beschrijving van de opbrengsten en de conclusies die daar uitgetrokken worden. Elk veranderonderwerp wordt ingeleid met de huidige stand van zaken. Onderwijs is de gemeente Boxmeer is een uitdaging omdat regionaal de demografische krimp flink toe slaat. Daarom zien wij een extra motivatie om de kwaliteitsslag te maken die ons kan onderscheiden van andere basisscholen in de omgeving. Marijke Devillers Directeur 3

4 1. Opbrengsten BS De Weijerhof heeft van oudsher hoge opbrengsten. In februari 2011 werd door de inspecteur van het onderwijs geconcludeerd dat er onvoldoende aangetoond werd hoe de hoge eindopbrengsten tot stand kwamen. Besloten is om de opbrengsten van het onderwijs via het Cito-LOVS los van Dotcom te gaan hanteren. Het Cito-LOVS biedt ruimschoots de mogelijkheid om diepte- en breedteanalyses te maken van de tussenopbrengsten. In het schooljaar is voor het eerst zowel de Cito Eindtoets als de Cito Entreetoets afgenomen. De landelijke toetsen bieden het grote voordeel onze school te vergelijken met de opbrengsten van scholen met een vergelijkbare populatie. Daarnaast waren onze opbrengsten op het Drempelonderzoek hoog, en vonden wij het een gemiste kans om niet mee te doen aan de Cito-eindtoets. Deze is immers het meest bekend bij ouders. Hier ligt voor leerkrachten de uitdaging onze opbrengsten positief te onderscheiden van andere scholen. Onderwijsexpert Pierre Wolters heeft het team van De Weijerhof geschoold in het interpreteren van de opbrengsten. Er is een gedegen fundament ontstaan bij alle leerkrachten. Zij zijn in staat op basis van de analyse van het Cito-LOVS keuzes te maken in het curriculum. 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets , ,9 Het succes van de hoge eindopbrengsten van 2013 is te danken aan een grondige analyse van de Entreetoets van dit cohort leerlingen. Op basis hiervan heeft de leerkracht keuzes gemaakt in het curriculum. Het gebruik van de methode BLITS (studievaardigheden) hebben de resultaten omhoog gestuwd. Het percentiel op de Entreetoets 2012: 75 Het percentiel op de Eindtoets 2013: Opbrengsten CITO-Entreetoets De gemiddelde score van de toets ligt boven het landelijk gemiddelde: percentiel van 78 t.o.v. 73 Rekenen wordt hoger gescoord dan taal en studievaardigheden. Taal Rekenen Studievaardigheden Binnen het onderdeel taal is Schrijven zeer hoog en valt spelling negatief op. Bij het onderdeelstudievaardigheden valt Kaartlezen negatief op, het hanteren van informatiebronnen valt juist positief op. 1.3 Opbrengsten van taal Technisch lezen DMT EIND : Groep %: AB %: C %: DE

5 Begrijpend lezen Groep %: AB %: C %: DE Opbrengsten van rekenen Rekenen Eind Groep %: AB %: C %: DE Sociaal emotionele ontwikkeling Sinds twee jaar gebruiken wij op school VISEON om onze leerlingen te volgen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Opvallend is dat in de hogere groepen, meerdere leerlingen negatief uitlaten over school. Dit heeft vaak met hun veiligheidsgevoel te maken. Leerkrachten in de bovenbouw gaan na de afname van VISEON altijd in gesprek met leerlingen. Soms blijken vragen verkeerd geïntepreteerd of soms blijkt er werkelijk iets te spelen.in een groep was het aanleiding om van buitenaf hulp in te roepen. 5

6 2. Onderwijsinhoudelijk beleid. 2.1 Beredeneerd aanbod groep 1-2 Na in 2011 en 2012 geschoold te zijn in het interpreteren van de uitslagen uit het volgsysteem KIJK en het Cito-leerlingvolgsysteem, hebben de kleuterleerkrachten meer bagage gekregen om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van kleuters. Leerkrachten hebben diverse organisatievormen eigen gemaakt. Er zijn einddoelen geformuleerd waaraan kinderen aan het eind van groep 2 moeten voldoen. Er is een gedegen planning voor de ontwikkelingsniveaus in hun groep. De intern begeleider van BS de Weijerhof begeleidt beide leerkrachten in het uitvoeren van de plannen. Een expert (Kim Freriks van Marant) gaat met de leerkrachten een verdiepingsslag maken. - Op tijd kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand signaleren. - Handelingsgericht werken bij groep 1-2 verder uitwerken door middel van studiebijeenkomsten met de leerkrachten, intern begeleider en Kim Freriks van Marant. Evaluatie mei 2014 Begeleidingskosten: 500,= 2.2 Implementatie Estafette versie 4 De opbrengsten van technisch lezen staken de afgelopen schooljaren negatief af ten opzichte van het potentieel van onze populatie. DMT (EIND) AB C DE Groep Groep De methode voor technisch lezen bleek niet te voldoen aan de moderne opvattingen over leesonderwijs. In schooljaar is besloten een tweetal methodes te vergelijken. De methode Estafette 4 past het best binnen ons onderwijsconcept. Vanaf maart 2013 is deze ingevoerd in de groepen 4 t/m 6. Leerkrachten hebben meer zicht gekregen door middel van nascholing op de technisch lezen en de didactiek, maar ook op hoe kinderen lezen en welke fasen op elkaar volgen. Dit schooljaar wordt er verdergegaan met de implementatie van de methode t.m. groep 7. - Verdere implementatie van de methode t/m groep 7. - Leerkrachten werken op 3 niveaus met technisch lezen - Leerkrachten zijn instaat een goede leesanalyse van hun leerlingen te maken - Leerkrachten zijn instaat de leerlingen op het goede niveau in te delen en te sturen - De methode wordt in alle groepen op dezelfde wijze gehanteerd. 6

7 - Binnen vergaderingen en studiebijeenkomsten begeleid door Ilse Meelker van onderwijs maak je samen kunnen leerkrachten verder hun kennis rondom de methode vergroten. - Er zijn in oktober 2013 klassenbezoeken door de intern begeleider en Ilse Meelker. - In vergaderingen is er aandacht voor de praktische invoering. - Het rooster van de groepen 4 t/m 7 wordt goed bekeken, misschien is er meer tijd voor lezen nodig. Begeleidingskosten: 1000,= Evaluatie mei Werken met groepshandelingsplannen Leerkrachten werken binnen de basisvakken rekenen en technisch lezen op 3 verschillende niveaus in de klas. Een groep leerlingen kan verdeeld worden in drie instructiebehoeftes: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en instructie onafhankelijk. Leerkrachten verdelen de groep op basis van de uitslagen vanuit het Cito-LOVS, op basis van de resultaten van de toetsen van de methode en op basis van de leerbehoefte van de leerling. - Het ontwikkelen van een format dat voor alle vakken kan worden gebruikt; in dit schooljaar is dit voor technisch lezen - Leerkrachten hebben zicht op de 3 leerniveaus in een groep en de groepering hiervan. - Begeleid door Ilse Meelker wordt er een groepsplan opgesteld rondom technisch lezen. - Tijdens diverse bijeenkomsten zal zij dit met het team evalueren en bijstellen Begeleidingskosten: 2000,= Evaluatie: mei Begrijpend lezen Door te kiezen voor Estafette als methode voor technisch lezen is de methode Ondersteboven van lezen overbodig geworden. In Ondersteboven van lezen zit ook een leerlijn begrijpend lezen. Dit bleek niet meer te passen in combinatie met Estafette. In de bovenbouw (groepen 6,7 en 8) is vrij organisch overgestapt op Nieuwsbegrip. Leerkrachten van de bovenbouw vinden Nieuwsbegrip een uitdagende en logische wijze om met kinderen teksten te analyseren. Op de toetsen van begrijpend lezen van het Cito-LOVS scoren onze leerlingen niet conform de verwachting. Het vermoeden bestaat dat onvoldoende technisch leesvaardigheden hier de belangrijkste oorzaak voor is. - Groep 5 gebruikt ook de methode Nieuwsbegrip : - Leerkrachten vergroten hun kennis over begrijpend lezen: - Leerkrachten weten waar een effectieve les begrijpend lezen aan voldoet : - Leerkrachten hanteren de methode Nieuwsbegrip zoals hij bedoeld is. - In januari wordt een eerste start gemaakt met dit traject. 7

8 - Ilse Meelker is de expert die het team begeleid. - (Dit traject zal zeker doorlopen in het schooljaar ) Begeleidingskosten: 1000,= Tussenevaluatie: mei Burgerschap Al ruim 10 jaar participeert De Weijerhof in Europese projecten. Leerlingen en docenten van minimaal 3 scholen uit minimaal 3 landen werken samen aan een project. Binnen het project vinden er over en weer bezoeken en/of uitwisselingen plaats. De projecten geven leerlingen en docenten in diverse landen de mogelijkheid om samen te werken aan een of meerdere onderwerpen waarvoor wederzijdse belangstelling bestaat. Schoolpartnerschappen helpen zowel leerlingen als docenten bij het verwerven en verbeteren van vaardigheden, niet alleen betreffende het onderwerp of vakgebied waarop het project is gericht, maar ook aangaande teamwork, sociale betrekkingen, planning en het ondernemen van projectactiviteiten en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie. Deelname aan een partnerschap met scholen uit diverse landen geeft de leerlingen en docenten ook de mogelijkheid om vreemde talen te oefenen en het verhoogt de motivatie voor het leren van een taal. Uit de terugkoppelingen uit het voortgezet onderwijs, blijken onze leerlingen in verhouding hoger te scoren op Engels dan klasgenoten. Het huidige project staat in teken van milieu en duurzaamheid: People, planet, profit. Een van onze leerkrachten, Emmy Lucas, is coördinator van dit project, zij wordt ondersteunt door haar collega s en een oud-leerkracht van onze school, Huub Creemers. Huub helpt mee in de projecten uit te denken, uit te voeren en gaat soms mee naar het buitenland. - leerlingen krijgen begrip voor andere culturen: - leerlingen vergroten hun spreekvaardigheid in het Engels: - leerlingen vergroten hun kennis rondom duurzaamheid: - leerlingen weten wat duurzaamheid in andere Europese landen inhoudt - lessen in de klas: - bezoeken aan Slowakije en Malta: - ontvangst ven een delegatie in Boxmeer: - voorbereiding van een aanvraag voor een nieuw project Begeleidingskosten: ,= (dit komt uit een subsidie, beschikbaar gesteld door het Europees platform.) 8

9 3. Zorgstructuur Afgelopen schooljaar zijn er structureel groepsgesprekken gevoerd tussen de intern begeleider en de leerkrachten. Zorgleerlingen worden met de intern begeleider overgedragen aan de volgende leerkracht. Bij gesprekken door leerkrachten met ouders van zorgleerlingen zit de intern begeleider er veel al bij. Binnen de zorgstructuur van BS De Weijerhof ligt vast dat twee keer per jaar de gehele groep door de leerkracht wordt door gesproken met de intern begeleider. De intern begeleider zorgt er voor dat individuele handelingsplannen worden besproken met de ouders. Zij ondersteunt leerkrachten in het uitvoeren van de handelingsplannen in de groep. Individuele handelingsplannen worden meestal door de intern begeleider gemaakt. Deze zijn terug te vinden in Dotcom. 3.1 Hoogbegaafdheid Op de Weijerhof zitten relatief veel leerlingen met bovengemiddelde capaciteiten. Er is voldoende leerstof voor het merendeel van deze leerlingen. Alleen kinderen met een hoogbegaafdheidsprofiel krijgen nog onvoldoende structurele aandacht. Er zijn een aantal leerlingen van onze school die de Plusklas bezoeken. Leerkrachten zijn instaat deze groep leerlingen te signaleren door middel van ons volgsysteem. Een aantal kinderen werken met het programma Acadin. Een computerprogramma om hen uit te dagen op hun niveau. - Leerkrachten vergroten hun kennis over de hoogbegaafde leerling. - Leerkrachten kunnen door middel van kleine aanpassingen in het curriculum tegemoet komen aan de leerbehoefte van deze groep leerlingen - Er zijn twee teambijeenkomsten verzorgd door Jan van Nuland (expert vanuit WSNS Land van Cuijk/Plusklas/Leonardoschool) Begeleidingskosten: geen Evaluatie: januari Ontwikkelingsperspectief Met behulp van een expert van het samenwerkingsverband (WSNS Land van Cuijk) heeft de intern begeleider afgelopen jaar voor een leerling een zogenaamds o.p.p. opgesteld. De leerkracht van de betreffende leerling maakte dit o.p.p. onderdeel haar groepsplan. Dit schooljaar lijkt er geen leerling bij ons op school te zitten wat een o.p.p. nodig heeft. - De intern begeleider onderhoudt vaardigheden voor het opstellen van een o.p.p.. - Binnen de bijeenkomsten van alle intern begeleiders wordt dit onderwerp besproken. Begeleidingskosten: geen Evaluatie: januari

10 4.3 Dyslexiebeleid Op De Weijerhof wordt het protocol Dyslexie uitgevoerd zoals dat omschreven is door het Expertisecentrum Nederlands te Nijmegen. Het afgelopen schooljaar is meer aandacht besteed aan vroeg-signalering van dyslexie. Leerkrachten en de intern begeleider weten tijdens het analyseren van toets-uitslagen van het Cito- LOVS aanwijzingen voor dyslexie op te merken. De school doet mee in het project vanuit WSNS Land van Cuijk met Kurzweil, een effectief computerprogramma ter ondersteuning van dyslectische kinderen. Twee leerkrachten en de intern begeleider zijn vaardig in het gebruiken van dit programma. - Verhogen van de kennis omtrent dyslexie bij de het team - Op schrift stellen van onze werkwijze - De intern begeleider en een leerkracht volgen een bijscholing rondom dit onderwerp. WSNS Land van Cuijk biedt een cursus Dyslexie aan. Binnen de teamvergaderingen zullen zij de andere leerkrachten regelmatig op de hoogte stellen. - De intern begeleider en de directeur zullen gaan afstemmen hoe ons beleid verwoord zal worden naar ouders. Begeleidingskosten: Voor de nascholing van Kurzweil betaalt de school ongeveer 250,-. Evaluatie: mei

11 4. ICT 4.1 Het ICT-aanbod voor de lessen Op de Weijerhof wordt het gebruik van computers en software ondersteunend gezien aan het onderwijs. In alle groepen worden het digitaal schoolbord met software voor diverse vakken intensief gebruikt. Leerkrachten zijn vaardig in het hanteren deze programma s en weten dat bij sommige vakken de software een wezenlijk onderdeel is van het lesprogramma. - Het onderhouden van de vaardigheden. - Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de software van de gebruikte programma s. - Binnen de teamvergaderingen is ICT een vast onderdeel van de agenda. - De coördinator houdt leerkrachten op de hoogte en zal zo nodig onderwijzen in het gebruik van programma s. Begeleidingskosten: eventueel aanschaf van nieuwe software. 4.2 Hardware De meeste computers hebben een update gehad in het voorjaar door er nieuwe harde schijven in te zetten. De infrastructuur op De Weijerhof is prima. De router is wel aan vervanging toe. Twee leerkrachten beschikken over een tablet bij wijze van experiment. Door de invoering van Basispoort is de toekomst van Skool onzeker. - De infrastructuur en de computers geschikt maken voor de nieuwste updates. - Onderzoeken of tablets een toevoeging zijn op ons onderwijs. - Vanaf januari 2014 zal hardware vervangen gaan worden. - Twee leerkrachten gebruiken de tablet in hun groep en delen hun ervaringen in de teamvergadering. Kosten: 8000,= 11

12 5. Personeelsbeleid 5.1 Implementatie van de gesprekkencyclus voor leerkrachten Afgelopen schooljaar hebben alle leerkrachten een functioneringsgesprek gevoerd. Een schooljaar eerder zijn er ontwikkelgesprekken geweest tussen de leerkrachten en de directeur. Leerkrachten schrijven hun eigen POP. De ontwikkeling van leerkrachten is in hoge mate in samenhang met de speerpunten van De Weijerhof. Uiteraard is er in de gesprekken ruimte zijn voor persoonlijke ambitie. Binnen Optimus is in het DBO van het voorjaar 2013 een nieuwe opzet van de gesprekkencyclus geïntroduceerd. Aan het team van De Weijerhof moet nog nader tekst en uitleg worden gegeven aan de gesprekkencyclus - De gesprekkencyclus van OPTIMUS wordt nader geïmplementeerd. - Er zijn klassenbezoeken geweest. - De competentie set is gescoord door zowel de medewerker als de leidinggevende. - De leerkrachten hebben een pop opgesteld en hebben naar aanleiding daarvan gerichte acties ondernomen. - Er is een voortgangsgesprek en een functioneringsgesprek gevoerd met de directie. Plan van aanpak: - Uitleg van de cyclus en het gebruik van instrumenten in de teamvergadering in het najaar van De planning van de gesprekkencyclus wordt opgenomen in de jaarplanning van de directie. - Ook het team wordt hierover geïnformeerd. - De directie volgt bij de implementatie zoveel mogelijk de lijn zoals beschreven in de OPTIMUS beleidsnotitie gesprekkencyclus. Kosten: zijn opgenomen in de implementatie van WMKPO 5.2 Implementatie van de gesprekkencyclus voor directeuren Binnen Optimus was tot 2013 geen cyclus met betrekking tot het voeren van functionerings- en popgesprekken van de directeuren met het college van bestuur. Dit lag voorheen besloten in de zogenaamde Kwaliteits-en verantwoordings -gesprekken tussen de directeuren en het college van bestuur. Vanaf heden worden de gesprekken met de directie van een school structureel gevoerd. - De directeur voert het beleid van Optimus uit op de school dat onder zijn verantwoording valt - De directeur zet zich in op de speerpunten die passend zijn bij zijn school - Het eerste functioneringsgesprek van de directeur vindt plaats in het najaar van Dit gesprek wordt gevoerd een van de leden van het college van bestuur. - De huidige directie van De Weijerhof wil voorstellen een gedeelte van dit gesprek te voeren in aanwezigheid van het team. 12

13 Onderleggers voor het gesprek zijn: - begroting en exploitatie van de school: - schoolopbrengsten en ontwikkelingen: - individuele ontwikkelpunten: - persoonlijke ambitie. Kosten: zijn opgenomen in de implementatie van WMKPO 13

14 6 Kwaliteitsbeleid 6.1 Kwaliteitsinstrumenten Op De Weijerhof wordt al een aantal jaren gewerkt met jaarplannen en tussenevaluaties in teamvergaderingen. Vanuit Optimus worden directies en intern begeleiders opgeleid in het gebruik van WMKPO. Dit is een integraal kwaliteitsinstrument. Momenteel wordt dit instrument al wel gebruikt, maar nog niet zoals het zou moeten. - optimale inzet van WMKPO. - Nascholing door de directie. - Uitleg in het team over het instrument - Gebruik van het instrument voor het afnemen van ouderenquêtes. Kosten: 1.500,= 6.2 Borgen van afspraken Binnen het onderwijs van De Weijerhof zijn de afgelopen paar jaar veel zaken veranderd. Omdat veel besproken wordt in de teamvergaderingen verdwijnen afspraken in notulen. Hierdoor zijn zaken soms niet duidelijk voor leerkrachten of voor verschillende interpretaties uitlegbaar. - borgen van afspraken over het onderwijs op De Weijerhof in een handboek - afspraken over het praktisch reilen en zeil vastleggen in een handboek - Een concept wordt voorgesteld in januari Dit concept wordt opgesteld door de directeur in overleg met het team in de vergaderingen. Kosten: geen Evaluatie: mei

15 7. Ouders Ouders zijn positief kritisch ten aanzien van de school en het onderwijs. Leerkrachten staan open voor de op- of aanmerkingen van ouders omtrent de ontwikkeling van hun kind. Als ouders het idee hebben dat zij niet gehoord worden door een leerkracht, vinden zij makkelijk hun weg naar de directeur. De dialoog tussen ouders en leerkrachten, intern begeleider en de directeur is open en respectvol. Ouders maken een wezenlijk onderdeel uit van onze school. Ook in praktische zin. De ouderraad is actief en ontplooit vele initiatieven ten baten van de school. De medezeggenschapsraad kijkt constructief mee naar het beleid en de koers van de school. Sommige ontwikkelingen binnen het onderwijs zijn versneld door de inbreng van hen. 7.1 Rapportage Vanaf dit schooljaar zal in september de eerste officiële gespreksronde tussen ouders en leerkrachten plaatsvinden. Rapporten verschijnen tweemaal per jaar. - Input van ouders krijgen omtrent de ontwikkeling en verwachtingen van hun kind. - Een inhoudelijk eigentijds rapport over de ontwikkeling van hun kind naar de ouders. - Format ontwikkelen voor de oudergesprekken in september, directie en een leerkracht. - Het verder ontwikkelingen van een rapport voor de ouders. Binnen de teamvergaderingen komt dit ruimschoots terug. Kosten: begroot is 500,= voor een nieuw rapport Evaluatie: mei Ouderenquête Hoewel het gevoel bestaat dat ouders tevreden zijn over het onderwijs op de Weijerhof, is dit niet gemeten. - Peiling van de mening van ouders van ons onderwijs, leerkrachten, zorg en directie? - Ouderenquête afnemen in het najaar van 2013 middels WMKPO. Kosten: zijn opgenomen in de implementatie van WMKPO Evaluatie: najaar

16 8 De toekomst van De Weijerhof De demografische krimp in de kern Boxmeer gaat onverminderd voort. In 2012 waren er nog maar 87 geboortes. Dit is bijna een halvering ten opzichte van de beginjaren van dit millennium. Het dalend geboortecijfers heeft al jaren sterke invloed op de aanwas van 4 jarigen op De Weijerhof. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het onderwijs op De Weijerhof en de bedrijfsvoering. Leerkrachten krijgen meer taken erbij, en ervaren een stijgende werkdruk omdat zij graag willen voldoend aan de huidige kwaliteitseisen. Relatief gaat er een groter deel van het beschikbare budget naar de exploitatie van het gebouw enz.. Middelen die dus niet ten gunste komen van het onderwijs aan onze leerlingen. Demografische krimp is niet te bestrijden op schoolniveau en vraagt om nieuwe oplossingen. Ouders en teamleden stellen steeds regelmatiger de vraag of het niet verstandig is te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere Boxmeerse basisscholen. Het college van bestuur is meermalen door de directeuren van De Schelven, De Bakelgeert en De Weijerhof op indringende wijze op hoogte gebracht van de gevolgen van de krimp op de scholen. Dit heeft geresulteerd tot verschillende gesprekken met andere schoolbesturen in de gemeente Boxmeer. In het najaar van 2013 wordt er een conferentie belegd met alle directeuren van de Boxmeerse basisscholen. De gemeente Boxmeer, kinderopvang Spring en KOKO-plus zullen tevens aansluiten bij de conferentie om op zoek te gaan naar oplossingen die zullen bijdragen aan een gezonde toekomst voor het onderwijs in Boxmeer. 16

17 9. Definitielijst Basispoort: De Stichting Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. Het doel van de Stichting is een Single Sign On te bieden voor de software van de aangesloten partners. Begrijpend lezen: Begrijpend lezen is een vorm van lezen waarbij het accent ligt op het achterhalen van de betekenis en bedoeling van de woorden, de zinnen en de gehele tekst in hun onderlinge verband. Beredeneerd aanbod aan jonge kinderen: Een beredeneerd onderwijsaanbod is een doordacht onderwijsaanbod dat samenhang vertoont in alle facetten: ontwikkeling van het kind, activiteiten en doelen. Leerlijnen en tussendoelen worden omgezet naar een samenhangend geheel van betekenisvolle activiteiten in de groep. Cito-LOVS: Cito leerlingvolgstyteem voor het monitoren van de ontwikkeling van leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Met de toetsen van het volgsysteem volgt een school vorderingen op systematische wijze. Leerkrachten krijgen inzicht in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. De informatie geeft houvast bij het plannen van het onderwijsaanbod. DMT: Drie-minuten-test. In drie minuten lezen kinderen zoveel mogelijk woorden van verschillende moeilijkheidsgraad. Dotcom: Digitaal programma voor de leerling-administratiesysteem en toets registratie. Gesprekkencyclus: Een gesprekscyclus is een verzameling van (minimaal) drie gesprekken tussen een medewerker en een leidinggevende. Tijdens de gesprekken gaat om het bepalen van doelstellingen, voortgang en een beoordeling van deze punten. Groepshandelingsplannen: Een verdeling van de leerlingen van een leerjaar per vakgebied. Er zijn concrete doelen per vakgebied geformuleerd, er zijn concreet beschreven activiteiten gepland en het moment en de wijze van evaluatie van de extra zorg zijn vastgelegd. Handelingsgericht werken: Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Intern begeleider: De intern begeleider is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem en de orthotheek. Ook draagt zij de zorg voor het opstellen van handelingsplannen en het plannen van de toetsen. Zij fungeert als consultent voor collega s. Daarnaast coacht zij leerkrachten op gebied van klassenmanagement, didactisch en pedagogisch handelen in de klas. Onderwijsinhoud: Omvat alles wat direct met lesgeven aan de leerling te maken heeft: lesvakken, roosters, gebruikte materialen enz.. 17

18 Onderwijsinspectie: De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de resultaten van scholen in brede zin. Het toezicht kader van inspectie is vastgesteld door wet- en regelgeving. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Ontwikkelingsperspectief (o.p.p.): Het ontwikkelingsperspectief is een document dat de school opstelt over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het oude systeem was er een handelingsplan voor leerlingen met een rugzakje of in het speciaal onderwijs. Dat wordt nu vervangen door het ontwikkelingsperspectief. Een ontwikkelingsperspectief wordt gemaakt voor kinderen die ten hoogste niveau groep 7 zullen behalen. Zij mogen worden uitgesloten bij de Cito Eindtoets. Skool: Aanbieder van een educatieve netwerkomgeving. VISEON: Een digitaal leerlingvolginstrument bedoelt om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch te volgen. Leerkrachten vullen deze lijst in. Vanaf groep 5 mogen leerlingen dit ook zelf. Voorgezet technisch lezen: Voortgezet technisch lezen volgt na het aanvankelijk lezen (het leren van letters en letterklanken). Voorwaarde is dat kinderen alle letters beheersen. Bij voortgezet technisch lezen leren kinderen nieuwe strategieën die het leesproces versnellen. Dat is nodig om tot leesbegrip te komen. WSNS Land van Cuijk: Weer Samen Naar School (WSNS) Land van Cuijk ondersteunt samenwerkingsverbanden tussen basisscholen. Het doel hiervan is dat kinderen met gedrags- of leerproblemen zoveel mogelijk op gewone scholen les krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om leerlingen met ADHD, dyslexie of autisme. Of om hoogbegaafde leerlingen die extra aandacht nodig hebben. WSNS Land van Cuijk heeft een eigen zorgteam. Experts die scholen ondersteunen met advies, observaties en begeleiding. Zorgstructuur: Door de overheid gestimuleerde aanpak van scholen om de instroom van leerlingen naar het speciaal onderwijs te verminderen. Onderwijsinstellingen hebben een zorgstructuur ingericht met een intern begeleider. 18

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie