Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P"

Transcriptie

1 Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P 10. P D S A P P D S A 11. P D S A 12. P D S A P D S A 13. P D S A P D S A 14. P D S A 15. P D S A 16. P D S A P D S A 17. P D S A 18. P D S A P D S A 1 DOORONTWIKKELEN VAN HET VERNIEUWEND ONDERWIJSCONCEPT Directie en Team, o.b.v. KPC GROEP 2 ORGANISATIE EN PLANNING UNIT 1 EN UNIT 2 Directie en Team 3 WERKEN MET INSTRUCTIEGROEPEN OP NIVEAU UNIT 1 EN UNIT 2 Directie, IB-er en Team 4 WERKEN MET EXPERTKOPPELS EN -MEETINGS Directie en Team 5 ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN HET WERKEN MET PORTFOLIO S Directie en Team, o.b.v. KPC Groep 6 IMPLEMENTATIE METHODE GOED GEDAAN Directie en Team 7 OPSTELLEN ONTWIKKELPLAN UNIT 1 Directie, IB-er en Unit 1 8 ONTWIKKELING ONDERWIJS AAN MEER- EN HOOGBEGAAFDEN Directie en Unit 2 9 ONTWIKKELING THEMATISCH REKENONDERWIJS Directie en Expertkoppel Rekenen 10 BORGING METHODE GOT-IT IN UNIT 2 (2 E HELFT GROEP 8) Directie en Expertkoppel Rekenen 11 IMPLEMENTATIE TAALMETHODE STAAL! IN UNIT 2 Directie en Expertkoppel Taal 12 BORGING METHODE ESTAFETTE IN UNIT 2 Directie en Expertkoppel Techn. Lezen 13 BORGING PROGRAMMA S GROOVE ME EN WORDS AND BIRDS VANAF GROEP 6 Directie, IB-er en Expertkoppel Taal 14 VERRIJKING ONDERWIJSAANBOD IN UNIT 1 EN 2 Directie, Unit 1 en 2 15 ONTWIKKELING GEBRUIK ICT IN UNIT 1 EN UNIT 2 Directie, ICT coördinator en Team 16 BORGING ONDERWIJSKWALITEIT / OPBRENGSTEN D.M.V. TRENDANALYSE M.B.V. CITO Directie en IB-er 17 BORGING IPB D.M.V. DE R&O CYCLUS Directie en Team 18 UPDATEN DYSLEXIEPROTOCOL IB-er P = Plan Afspraken maken met elkaar over de uitvoering van de ontwikkeling, verandering, implementatie. D = Do Periode waarin de bij Plan gemaakte afspraken uitgevoerd worden. S = Study Moment waarop de uitprobeerfase afgerond wordt en bestudeerd wordt welke afspraken vastgelegd worden in het document organisatiestructuur. A = Act Periode dat de bij Study vastgelegde schoolafspraken uitgevoerd en geborgd worden. Z = Zichtbaar Wat moet er aan het eind als zichtbaar resultaat zijn. PDSA (Plan, Do, Study, Act) model schooljaar (Z = wat is zichtbaar)

2 1. Doorontwikkelen van het vernieuwend onderwijsconcept P In schooljaar zal het concept Unitonderwijs doorontwikkeld worden. D Ontwikkeldoelen voor dit schooljaar zijn het ontwikkelen van portfolio s in Unit 1 groep 3 en Unit 2 groep 4 en 5, het verrijken van de leeromgeving van Unit 1 en Unit 2, het opzetten van een onderwijsstructuur voor meer- en hoogbegaafden, het verder uitwerken van instructies in niveaugroepen, thematisch rekenonderwijs en gepersonaliseerd rekenonderwijs (Got-it in groep 7 / 8) en het voeren van persoonlijke gesprekken met leerlingen. S Gedurende het schooljaar vinden er overlegmomenten plaats tijdens teamvergaderingen en unitvergaderingen. Tijdens deze overlegmomenten vindt afstemming en reflectie plaats op de ontwikkelingen die doorgemaakt worden. A Aan het einde van schooljaar hebben alle leerkrachten actief deelgenomen aan het realiseren van de ontwikkeldoelen binnen het vernieuwende onderwijsconcept op De Koningin Beatrixschool. In juni zal er met elkaar een evaluatie plaatsvinden over de realisatie van de ontwikkeldoelen en de ontwikkeling van het vernieuwend onderwijsconcept, waardoor ontwikkeldoelen ontstaan voor schooljaar Z De leerkrachten nemen actief deel aan de ontwikkeldoelen die opgesteld zijn. Ze houden zich aan de afspraken die met elkaar zijn gemaakt. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het document interne organisatie structuur. 2. Organisatie en dagplanning Unit 1 en Unit 2 P In schooljaar zal het concept Unitonderwijs doorontwikkeld worden. Belangrijke voorwaarde om tot een nog betere organisatie binnen de units te komen is het doorontwikkelen van de bestaande organisatie, met name op het gebied van het werken met specialisten binnen de vakgebieden en het geven van instructies in niveaugroepen. D De organisatie van Unit 1 en Unit 2 is zichtbaar in een Unitrooster en een dagplanning. Binnen het Unitrooster is te zien welke leerkracht op welk tijdstip welke instructie geeft aan welke groep. S Aan het eind van elke dag vindt er binnen de unit overleg plaats over de dagplanning van de daarop volgende dag. Het Unitrooster wordt eventueel aangepast. Gedurende het schooljaar is er een aantal overlegmomenten tijdens teamvergaderingen en unitvergaderingen. Tijdens deze overlegmomenten vindt afstemming en reflectie plaats op de organisatie van de units en wordt de organisatie waar nodig aangepast. A Aan het einde van schooljaar zijn de units goed georganiseerd en werken de units met een gestructureerd Unitrooster en een gestructureerde dagplanning, waarbij zichtbaar is dat binnen alle vakgebieden instructie in niveaugroepen gegeven wordt. Z De leerkrachten organiseren hun unit vanuit een gestructureerd Unitrooster en een gestructureerde dagplanning, waarbij zichtbaar met instructiegroepen op niveau gewerkt wordt. 3. Werken met instructiegroepen op niveau Unit 1 en Unit 2 P In schooljaar zal het concept Unitonderwijs doorontwikkeld worden. Belangrijke voorwaarde om tot een goede organisatie van de units te komen is de ontwikkeling van het werken met instructiegroepen op niveau. D In Unit 1 en Unit 2 wordt gewerkt met instructiegroepen op niveau. Resultaten uit methodegebonden en Cito toetsen worden gebruikt om voor elke leerling binnen elk vakgebied het gewenste instructieniveau te bepalen. S Gedurende het schooljaar vinden er drie leerling-besprekingen plaats met de intern begeleider, waarbij de vorderingen van alle leerlingen besproken worden. Op basis van deze leerling-besprekingen wordt het gewenste instructieniveau van alle leerlingen bepaald en worden instructiegroepen op niveau samengesteld. A Aan het einde van schooljaar wordt in Unit 1 en Unit 2 gewerkt met instructiegroepen op niveau. Z De leerkrachten hebben per jaargroep een overzicht van de instructiegroepen en werken binnen hun unit met instructiegroepen op niveau. 4. Werken met expertkoppels en -meetings P In schooljaar wordt het werken met expertkoppels doorontwikkeld. Om tot een goede organisatie van de school te komen is het doorontwikkelen van het werken met expertkoppels binnen de vakgebieden (Voorbereidend) Rekenen, (voorbereidend) Taal, Spelling, Aanvankelijk Lezen, Begrijpend lezen en Technisch lezen noodzakelijk. Om dit voor elkaar te krijgen staat er elke maand een expertmeeting ingepland waarbij de experts met elkaar in gesprek gaan. D Binnen de organisatie van de KBS wordt gewerkt met expertkoppels en -meetings. De expertkoppels zorgen ervoor dat de kwaliteit binnen hun vakgebied op orde is en blijft. Zij bepalen de leerlijnen en het aanbod. De experts stellen binnen hun unit de niveaugroepen voor hun vakgebied(en) samen. S Gedurende het schooljaar vindt overleg plaats tussen de experts tijdens de expertmeetings. Tijdens deze overlegmomenten worden doelen gesteld en vindt afstemming en reflectie plaats. Plannen worden teruggekoppeld tijdens de teamvergaderingen. A Aan het einde van schooljaar is het werken met expertkoppels doorontwikkeld. De schoolontwikkeling borgt hiermee de kwaliteitszorg. Alle experts hebben in het kader van professionalisering en/of duurzame inzetbaarheid hun kennis binnen hun vakgebied(en) vergroot. Z Expertkoppels zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs binnen hun vakgebied op niveau is en blijft. Experts werken binnen hun unit en vakgebied(en) met instructiegroepen op niveau.

3 5. Ontwikkeling op het gebied van het werken met portfolio s P In schooljaar zal het concept Unitonderwijs doorontwikkeld worden. Om de ontwikkeling van de leerlingen beter in beeld te krijgen, zal gewerkt gaan worden met portfolio s. In schooljaar is hiermee in groep 1 en 2 een start gemaakt. Dit schooljaar wordt het portfolio uitgebreid voor de groepen 3 en 4 (en misschien 5). D In Unit 1 en Unit 2 wordt in de groepen 1 t/m 4 gewerkt met portfolio s. In de groepen 5 t/m 8 wordt nog gewerkt met de rapporten waar de afgelopen jaren mee is gewerkt. Afspraken over het portfolio worden in de loop van het schooljaar opgesteld. S Gedurende het schooljaar vinden regelmatig overlegmomenten plaats door de werkgroep portfolio en het team. Ontwikkelingen en ideeën worden met elkaar besproken om tot een eigen portfolio te komen. A Aan het einde van schooljaar wordt in Unit 1 en groep 4 (en misschien 5) van Unit 2 gewerkt met portfolio s. Z De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 (en misschien 5) hebben een eigen portfolio, bestaande uit verschillende onderdelen (o.a. dit ben ik, dit is mijn werk (trotsportfolio), dit zijn mijn resultaten (resultatenportfolio) etc.) 6. Implementatie methode Goed gedaan P In schooljaar zal de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling Goed gedaan worden geïmplementeerd. Sociaal-emotionele ontwikkeling wordt een onderdeel in het portfolio. D De methode Goed gedaan wordt aangeschaft zodat er wekelijks in Unit 1 en Unit 2 mee gewerkt kan worden. S Aan het einde van het schooljaar (juni ) zal een evaluatie plaatsvinden over de implementatie van de methode Goed gedaan. Er zal dan ook gekeken worden hoe sociaal-emotionele ontwikkeling een plaats kan krijgen binnen het te ontwikkelen portfolio. A Aan het eind van schooljaar - hebben de leerlingen van Unit 1 en Unit 2 zich op sociaalemotioneel gebied ontwikkeld d.m.v. de methode Goed gedaan. Een aantal vaardigheden is opgenomen in het portfolio van groep 1 t/m 8. Z In Unit 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Goed gedaan waardoor de leerlingen zich op sociaalemotioneel gebied ontwikkelen. 7. Opstellen ontwikkelplan Unit 1 P In schooljaar is een start gemaakt met de ontwikkeling van de organisatie van Unit 1. In de schooljaren en is hieraan een vervolg gegeven. In schooljaar - zullen doelen en afspraken vastgelegd worden in het document ontwikkelplan Unit 1. D De doelen die gesteld en de afspraken die gemaakt worden binnen Unit 1 moeten vastgelegd worden in het document ontwikkelplan Unit 1. S Er vindt overleg plaats tijdens unitvergaderingen over de organisatie en afspraken van Unit 1. Gestelde doelen en gemaakte afspraken worden vastgelegd in het document ontwikkelplan Unit 1. A Aan het eind van schooljaar is de werkwijze van Unit 1 vastgelegd in het document ontwikkelplan Unit 1. Z Er wordt in Unit 1 gewerkt volgens de doelen en afspraken die vastgelegd zijn in het document ontwikkelplan Unit Ontwikkeling onderwijs aan meer- en hoogbegaafden P In schooljaar wordt een start gemaakt met het opzetten van een structuur voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. Een aantal leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (pilotgroep) zal starten met het maken van extra opdrachten naast hun normale weektaak. D De leerlingen van de pilotgroep krijgen keuze uit extra aanbod om tegemoet te komen aan hun leerbehoefte. De pilotgroep zal worden begeleid door juffrouw Hester. S Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de directie, de intern begeleider en juffrouw Hester omtrent de structuur en aanbod van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafden, waarbij het stellen van doelen, afstemming, reflectie en evaluatie centraal staan. A Aan het eind van schooljaar is in Unit 2 een opzet gemaakt voor het onderwijs aan meeren hoogbegaafden. Z Een groep leerlingen werkt structureel aan extra opdrachten naast hun normale weektaak. Zij krijgen hierbij ondersteuning van juffrouw Hester. Een instructiemoment staat ingepland in het weekrooster. 9. Ontwikkeling thematisch rekenonderwijs P In schooljaar zal het onderwijsaanbod binnen het vakgebied rekenen in Unit 1 en Unit 2 kritisch bekeken worden. Uitgangspunt om het rekenonderwijs in meer thematische onderdelen aan de leerlingen aan te bieden. D De rekenexperts onderzoeken of het thematisch aanbieden van rekenonderwijs in Unit 1 en 2 een meerwaarde oplevert. Zij gebruiken hiervoor de methode WIG 4 en materialen van de methode Met sprongen vooruit. S Tijdens de expertmeetings worden ontwikkelingen besproken en wordt de koers uitgestippeld van de te zetten stappen. Aan het eind van het schooljaar wordt het onderzoek geëvalueerd. A In schooljaar wordt het rekenonderwijs in Unit 1 en Unit 2 waar mogelijk op een thematische wijze aan de leerlingen aangeboden, d.m.v. de methode WIG 4 en de materialen van Met sprongen vooruit. Z Het rekenonderwijs in Unit 1 en Unit 2 is op zoveel mogelijk momenten verrijkt door de thematische manier van werken en door gebruik te maken van diverse onderwijsleermiddelen.

4 10. Borging methode Got-it rekenen in Unit 2 P Gedurende schooljaar is de methode Wereld in getallen voor rekenen aangeschaft. In schooljaar is een voorstudie gedaan door het expertkoppel rekenen en de directie naar het werken met een gepersonaliseerd rekenaanbod met de methode Got-it. Dit is goed bevallen waardoor de keuze gemaakt is hiermee in schooljaar 2014 door te gaan en deze in schooljaar - te borgen en waar mogelijk uit te breiden naar leerlingen met een speciale behoefte op het gebied van rekenen. D Het expertkoppel rekenen, maar met name de expert rekenen van Unit 2 zal zich bezig houden met de borging van Got-it. Er zal een aantal licenties aangeschaft worden waarmee leerlingen, die bovengemiddeld scoren op rekengebied, zelfstandig op eigen niveau en versneld hun rekenvaardigheden kunnen vergroten. S Er vindt overleg plaats tijdens unitvergaderingen en expertmeetings omtrent de borging van de methode Got-it, waarbij afstemming, reflectie en evaluatie centraal staan. Het expertkoppel rekenen (met name de rekenexpert van Unit 2) vervult hierin de voortrekkersrol. A Aan het eind van schooljaar is het werken met de methode Got-it door de rekenexpert van Unit 2 geborgd in het rekenonderwijs van Unit 2. Ervaringen worden waar nodig met het team gedeeld. Z Leerlingen met een bovengemiddeld rekenniveau in Unit 2 worden begeleid door de rekenexpert van Unit 2 bij het zelfstandig werken met de methode Got-it. 11. Implementatie taalmethode STAAL! in Unit 2 P Vanaf het begin van schooljaar wordt voor het 2 e schooljaar gewerkt met de methode Staal voor de vakgebieden taal en spelling. De nieuwe methode wordt geïmplementeerd in de organisatie van Unit 2 door het expertkoppel taal. D Borging van de methode Staal in de organisatie van Unit 2. S Tijdens overlegmomenten in Unit 2 en aan het einde van schooljaar wordt het werken met de methode Staal binnen de organisatie van Unit 2 geëvalueerd. Een plan van aanpak voor het komend schooljaar wordt opgesteld. A Aan het eind van schooljaar is het werken met de methode Staal geborgd in de organisatie van Unit 2. Z In Unit 2 worden instructies taal en spelling waar mogelijk in niveaugroepen gegeven. 12. Borging methode Estafette in Unit 2 P In schooljaar en is het leescircuit opgezet met behulp van de methode Estafette. In schooljaar wordt de methode Estafette door het expertkoppel technisch lezen geborgd in de organisatie van Unit 2. D Borging van de methode Estafette in de organisatie van Unit 2. S Tijdens overlegmomenten in Unit 2 en aan het einde van schooljaar wordt het werken met de methode Estafette binnen de organisatie van Unit 2 geëvalueerd. Een plan van aanpak voor het komend schooljaar wordt opgesteld. A Aan het eind van schooljaar is het werken met de methode Estafette geborgd in de organisatie van Unit 2. Z In Unit 2 worden tijdens het leescircuit instructies technisch lezen aan niveaugroepen gegeven. 13. Borging programma s Groove me en Words and Birds vanaf groep 6 P In schooljaar hebben de intern begeleider en de leerkracht van de bovenbouwunit een voorstel gedaan voor de aanschaf van de methode Groove me voor het vakgebied Engels voor de groepen 6 t/m 8. In schooljaar is de methode Groove me geïmplementeerd en in schooljaar 2014 is de methode geborgd. Ook is het programma Words and Birds aan het aanbod toegevoegd om de woordenschat te vergroten. In schooljaar - wordt het werken met de twee programma s geborgd in de organisatie van groep 6 t/m 8. D In Unit 2 wordt Engels op niveau gegeven aan de leerlingen van groep 6 t/m 8 met de programma s Groove me en Words and Birds. S Tijdens overlegmomenten in Unit 2 en aan het einde van schooljaar wordt het werken met de programma s Groove me en Words and Birds binnen de organisatie van Unit 2 geëvalueerd. A Aan het eind van schooljaar is het werken in niveaugroepen met de programma s Groove me en Words and Birds geborgd in de organisatie van Unit 2. Z In Unit 2 worden in niveaugroepen instructies Engels gegeven aan de leerlingen van groep 6 t/m Verrijking onderwijsaanbod in Unit 1 en 2 P In schooljaar zal het onderwijsaanbod Unit 1 en 2 kritisch bekeken worden. Waar nodig zullen materialen aangeschaft worden om het leeraanbod te verrijken. Aan het eind van schooljaar zijn al rekenmaterialen aangeschaft om het rekenaanbod meer divers te maken. D De leerkrachten van Unit 1 en 2 maken een analyse van het aanwezige onderwijsaanbod en schaffen materialen aan om het onderwijsaanbod te verrijken. S Tijdens overlegmomenten in de units en tijdens de expertmeetings wordt het huidige onderwijsaanbod besproken en wordt een keuze gemaakt in de aan te schaffen materialen. Aan het eind van het schooljaar wordt de keuze geëvalueerd. A In schooljaar wordt het onderwijsaanbod in Unit 1 en 2 verrijkt door het gericht aanschaffen van leer- en ontwikkelmaterialen. Z Het onderwijsaanbod van Unit 1 en 2 is verrijkt door de aanschaf van nieuwe leer- en ontwikkelmaterialen. Leerlingen leren niet alleen uit leerboeken, maar gebruiken ook andere leer- en ontwikkelmaterialen om nieuwe kennis tot zich te nemen.

5 15. Ontwikkeling gebruik ICT in Unit 1 en Unit 2 P Gedurende het schooljaar zal het gebruik van ICT middelen in Unit 1 en Unit 2 geïntensiveerd worden. In schooljaar is hiervoor een aantal laptops en tablets aangeschaft. Dit aantal zal in schooljaar - worden uitgebreid. D Het expertkoppel ICT houdt in overleg met de afdeling Unicoz ICT controle op de kwaliteit van de huidige hardware en software. Zij houdt zich ook bezig met de aanschaf van nieuwe hardware en software, met de licenties voor het gebruik van methodes op het digibord en computerprogramma s en met de oriëntatie op de nieuwste ontwikkelingen op ICT gebied. S Er vindt regelmatig overleg plaats tussen expertkoppel ICT en het team over de huidige ICT mogelijkheden, de ICT mogelijkheden in de toekomst, de aanschaf van hardware en software en over het op orde houden van de licenties. A Vanaf schooljaar wordt er in Unit 1 en Unit 2 gewerkt met computers, touchscreens, laptops en /of tablets. In schooljaar proberen we het gebruik van ICT middelen te intensiveren en nog meer onderdeel te laten zijn van ons concept Unitonderwijs. Op het netwerk en op de tablets staan goede software programma s waarmee de leerlingen zich op allerlei gebied kunnen ontwikkelen. Z Het onderwijsaanbod wordt in Unit 1 en Unit 2 verbreed en verrijkt door het gebruik van teacherfree programma s op de laptops en tablets. Leerlingen werken zelfstandig digitaal aan opdrachten en krijgen instructie met behulp van touchscreens. ICT is een goed geïmplementeerd middel dat het onderwijsaanbod verrijkt. 16. Borging onderwijskwaliteit / opbrengsten d.m.v. trendanalyse m.b.v. Cito P In schooljaar - wordt de onderwijskwaliteit gevolgd door de leerlingen te toetsen met behulp van de nieuwste Cito toetsen. Aan de hand van het maken van trendanalyses en datamuren wordt het onderwijs geëvalueerd en waar nodig van een impuls voorzien d.m.v. het opstellen van een korte termijn monitor. D De Intern Begeleider houdt zicht op de Cito toetsen en schaft vernieuwde toetsen aan na overleg met de directie. In teamvergaderingen en leerling-besprekingen worden trendanalyses, groepsoverzichten en datamuren besproken en eventuele stappen ter verbetering met elkaar uitgezet. Zowel op groepsniveau (korte termijn monitor) als op individueel niveau. S Aan het eind van elk toets moment van Cito worden de resultaten van de afgenomen toetsen door de Intern Begeleider en directie geëvalueerd en besproken met de basisgroepsleerkrachten en specialisten. Tijdens teamvergaderingen wordt regelmatig de kwaliteit (en daarmee de resultaten van de CITO toetsen) besproken. Tijdens de trendanalyse wordt de kwaliteit van het onderwijs nader onderzocht, waarna mogelijke stappen ter verbetering ondernomen worden d.m.v. de korte termijn monitor. A Gedurende het schooljaar wordt in alle groepen gebruik gemaakt van de nieuwste CITO toetsen. De resultaten worden door het team geëvalueerd om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Verbetering wordt ondernomen indien de trendanalyse uitwijst dat dit noodzakelijk is. Z Van alle leerlingen staan de resultaten van de toetsen van CITO in het digitale LOVS. De Intern Begeleider houdt leerling-besprekingen (2x per schooljaar) met de basisgroepsleerkrachten en experts. 17. Borging IPB d.m.v. de R&O cyclus P Gedurende schooljaar wordt er volgens de R&O cyclus gewerkt aan het IPB volgens de samengestelde richtlijnen. Dit schooljaar wordt een beoordelingsgesprek gevoerd en bij alle personeelsleden vindt ontwikkeling plaats middels een POP. D Continue ontwikkeling van de organisatie en de personeelsleden. Hiervoor stellen alle personeelsleden een POP op en voeren deze uit. S Gedurende het schooljaar vinden 2 gesprekken (POP- / beoordelingsgesprek) plaats met de directie. Deze gesprekken zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van het personeelslid. Tijdens de gesprekken wordt het POP geëvalueerd. In onderling overleg worden de ontwikkeldoelen voor het volgend schooljaar opgesteld. A Aan het einde van schooljaar hebben alle personeelsleden zich ontwikkeld aan de hand van een POP en zijn in onderling overleg nieuwe ontwikkeldoelen opgesteld. Daarnaast is met alle personeelsleden een beoordelingsgesprek gevoerd. Z De leerkrachten ontwikkelen zich aan de hand van een POP dat tijdens een gesprek (POP-gesprek) besproken wordt met de directie. Alle leerkrachten zijn beoordeeld op hun professioneel handelen binnen de organisatie. 18. Updaten protocol dyslexie P Gedurende schooljaar wordt het door de intern begeleider opgestelde dyslexie protocol geüpdate. Dit gebeurt n.a.v. de resultaten uit de metingen die worden gedaan in groep 3. Daar vinden 3 metingen plaats op het gebied van dyslexie. D Gedurende het schooljaar vinden 3 metingen plaats in groep 3 op het gebied van dyslexie. Deze metingen worden gedaan door de taalexpert van Unit 1 in overleg met de intern begeleider. Naar aanleiding van de resultaten uit de metingen worden leerlingen opgenomen in een groepsoverzicht en krijgen ze extra lees hulp. C Door de taalexpert van Unit 1 worden de metingen geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Aan het einde van groep 3 wordt indien nodig bekeken, welke leerlingen verder onderzocht dienen te worden voor het krijgen van een dyslexieverklaring en wordt het protocol geüpdate. A Aan het eind van schooljaar is er indien nodig een aantal leerlingen dat verder onderzocht wordt, waardoor aan het einde van groep 4 een dyslexieverklaring verkregen kan worden. Ook is het protocol dyslexie geüpdate. Z Er bevindt zich een kopie van de dyslexieverklaring in het leerling-dossier en leerlingen krijgen indien nodig gerichte hulp, zowel intern als extern (volgens het protocol dyslexie).

6 19. P D S A Z 20.

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut

Jaarplan o.b.s. De Boomhut Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2016-2017 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Info nr

Info nr Info nr. 12 2015-2016 Jorien Bos Mijn naam is Jorien Bos en ik ga volgend schooljaar bij jullie op school werken. Ik start met werken in de bovenbouw op de maandag, dinsdag en woensdag. Ik woon in Oosterwolde

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 Beste ouders en verzorgers, Afgelopen schooljaar is er wederom hard gewerkt door alle medewerkers om het maximale uit iedere leerling te halen. De afgelopen jaren heeft onze school

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie

KK14 Rekenen & Wiskunde KK14 Levensbeschouwing KK14 Afstemming KK14 Interne communicatie Schoolontwikkelplan 2014 2015 Jaar 2014-2015 School Bonifatius Directeur Rein Swart Datum 1 augustus 2014 Inleiding In dit schoolontwikkelplan 2014-2015 geven we aan: [1] welke beleidsterreinen uit WMK

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan

CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Dhr. Johan Blank Adres Grettingalaan 43 Plaats Harlingen Telefoon 0517-430583 E-Mail pjf@cbo-nwf.nl Datum 29-8-2016 CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015

Jaarplan. Schooljaar 2014 2015 Jaarplan Schooljaar 2014 2015 Lezen. 2013-2014 evaluatie 2013-2014 2014-2015 Weten wat aan leesonderwijs uit de Leeslijn wordt gedaan. Specifieke leesbegeleiding vindt plaats. Vanuit het takenbeleid inventariseert

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Evaluatie Plan van aanpak 2013 2014. Team Middelen Implementatie methode expressie doel/ resultaat. PCBS De Holm, Leusden

Evaluatie Plan van aanpak 2013 2014. Team Middelen Implementatie methode expressie doel/ resultaat. PCBS De Holm, Leusden Plan van aanpak 2013 2014 PCBS De Holm, Leusden Team Middelen Implementatie methode expressie September 2013 wordt gestart met een nieuwe methode voor drama in de groepen 3 t/m 8. De collega s verdiepen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014

OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 OBS Koningin Beatrix JAARVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Jacqueline de Fouw Buren, 15 september 2014 Inleiding In dit verslag van obs Koningin Beatrix geef ik weer welke activiteiten zijn ondernomen in het

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2013-2014 Op naar de top! Hoofdpunten: Opbrengstgericht werken op school- en groepsniveau Selectie & voorbereidingstraject nieuwe methode rekenen Implementatie pluskast

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team

Jaarplan Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Team Jaarplan 2016-2017 Onderwerp: Wie: Verbeterdoel: Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd bewustzijn structureel

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Dukdalf Plaats : Leiden BRIN nummer : 15UO C1 Onderzoeksnummer : 274623 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR Jaarplan Openbare basisschool voor Daltononderwijs Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR 2016-2017 Speerpunten PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK excellentie Beleid opstellen en gebruik

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs

Doelstelling 1: Voortgaande verbetering van de leerlingenzorg, inclusief voorbereiding op Passend Onderwijs Ontwikkelingen in het schooljaar 2013-2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft een aantal ontwikkelingspunten centraal gestaan. In het jaarplan zijn deze punten uitgebreid omschreven. De volgende doelstellingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan Onderwijskundig beleid (bijgevoegd bijlage plannen schoolanalyse) Personeelsbeleid Kwaliteitszorgbeleid

Jaarplan Onderwijskundig beleid (bijgevoegd bijlage plannen schoolanalyse) Personeelsbeleid Kwaliteitszorgbeleid Jaarplan 2014-2015 Ontwikkelgebieden Onderwijskundig beleid (bijgevoegd bijlage plannen schoolanalyse) Personeelsbeleid Kwaliteitszorgbeleid Overig beleid (facultatief) Verplichte onderwerpen 2013-2014

Nadere informatie

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016

Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1. Jaarplan 2015-2016 Basisschool Extralent, jaarplan 2015-2016 1 Jaarplan 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2015-2016 van basisschool Extralent, een basisschool voor voltijd onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (voorheen

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014. OBS De Zoeker: iedere dag een beetje beter.

Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014. OBS De Zoeker: iedere dag een beetje beter. Jaarplan voor het schooljaar 2013- OBS De Zoeker: iedere dag een beetje beter. VOORWOORD Voor u ligt het Jaarplan van OBS De Zoeker waarin de plannen voor schooljaar 2013- zijn opgesteld. Het jaarplan

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Protocol eigen leerlijn.

Protocol eigen leerlijn. Protocol eigen leerlijn. Indien blijkt dat een leerling het groepsniveau niet kan volgen, krijgt het een eigen leerlijn. Het betreft dan achterstand van meer dan anderhalf jaar op één of meerdere vakgebieden.,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

OBS De Sterrenboom. Schooljaarplan

OBS De Sterrenboom. Schooljaarplan OBS De Sterrenboom Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mevr. M. Groot Adres Bilwijkerweg 6B Plaats Stolwijk Telefoon 0182-351708 E-Mail directie.sterrenboom@onderwijsprimair.nl Datum 10-10-2016 Inleiding

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen

Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat JB Zutphen Doen wat werkt! Verbeterplan OBS Daltonschool Jan Ligthart januari 2017 OBS Dalton Jan Ligthart Leeuwerikstraat 1 7203JB Zutphen Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding 3 Doelstellingen 4 Planningsoverzicht

Nadere informatie

Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK)

Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK) JAARPLAN 2013 2014 De Jonge Wereld Beleidsterrein Onderwijskundig & Pedagogisch Gewenst resultaat Wat wil(de) men bereiken? (PLAN - DO Behaald resultaat Wat is er bereikt? (CHECK) Toelichting bij resultaat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Schoolontwikkelplan

Schoolontwikkelplan Schoolontwikkelplan 2017-2018 Jaar 2017-2018 School Sint Lidwina school Directeur Linda Blok (waarnemend) tot 1 augustus, vanaf 1 augustus Annemarie Slagter-Kool. Datum 25 juni 2017 concept (sept definitief)

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Invoering methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Invoering Taalmethode Taal op Maat

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan

Bijlage 1 Evaluatie jaarplan Bijlage 1 Evaluatie jaarplan 2015-2016 In het jaarplan is beschreven aan welke doelen in het schooljaar 2015-2016 is gewerkt. Daarbij is, d.mv. kleuren, een prioritering aangegeven.de in rood aangegeven

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan 1 Inleiding In het schoolplan 2017 2021 hebben we aangegeven in welke richting de school zich in de komende vier jaar wil ontwikkelen: we willen ons onderwijs meer laten aansluiten bij de verschillende

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Zeven items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2016-2017 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2016-2017. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie