ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007"

Transcriptie

1 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd wordt door InfoGroep, verklaart zich volledig akkoord met dit algemeen reglement evenals met elke beslissing die InfoGroep hierover neemt of nog zal nemen. Dergelijke beslissingen door InfoGroep kunnen niet betwist worden. InfoGroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit algemeen reglement wanneer zij dit nodig of opportuun acht. De actuele, gangbare versie van dit algemeen reglement zal gedateerd en gepubliceerd worden op de website van ILAN (http://www.ilan.be). Indien er iets niet duidelijk is aan dit algemeen reglement, kan steeds contact opgenomen worden met InfoGroep. De deelnemers kunnen desgewenst ter plaatste ook een gedrukte kopie daarvan ter inzage krijgen. Adresgegevens: InfoGroep Pleinlaan 2 B-1050 Brussel Telefoon: 02 / Fax: 02 / In geval van onduidelijkheden in verband met dit algemeen reglement, en enkel voor dat doeleinde, kan u InfoGroep contacteren via het telefoonnummer Artikel 2. Registratie en toegang. InfoGroep heeft het recht om een vergoeding te vragen in de vorm van een geldsom in ruil voor deelname of bezoek aan een ILAN evenement. Deelname of bezoek aan een ILAN evenement kan enkel na voorafbetaling van de door InfoGroep vastgestelde toegangsprijs, en na ontvangst door InfoGroep van een daartoe bestemd inschrijvingsformulier, waarvan alle gevraagde gegevens waarheidsgetrouw moeten ingevuld zijn. 1

2 Van zodra beide voorwaarden vervuld zijn voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode, vastgesteld door InfoGroep, is de betrokken deelnemer of bezoeker geregistreerd voor het evenement. Deze inschrijvingsperiode kan door InfoGroep op elk willekeurig tijdstip verlengd of ingekort worden naargelang het haar schikt. Het is strikt verboden om onder een andere naam en adres in te schrijven voor het ILAN evenement dan vermeld staat op de identiteitskaart of op een ander wettelijk erkend identiteitsdocument van de betrokkene. Indien dat niet het geval is, verliest deze persoon niet alleen recht op toegang maar ook elk recht op schadevergoeding evenals het recht op terugbetaling van het reeds betaalde toegangsgeld. Bezoekers of deelnemers aan een ILAN evenement die jonger zijn dan 18 jaar moeten te allen tijde begeleid worden door een ouder of een wettelijke voogd. Indien dat niet het geval is voorzien zij zelf in een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd, die gedateerd is en geldig is voor de duur van het evenement, zo niet mogen zij niet deelnemen aan het ILAN evenement, noch het ILAN evenement bezoeken. Deze schriftelijke toestemming kan door InfoGroep opgevraagd worden gedurende de volledige duur van het ILAN evenement. Alle personen die het ILAN evenement willen betreden zijn verplicht hun identiteit te kunnen aantonen vooraleer hen effectief toegang tot ILAN zal verleend worden. Zij aanvaarden eveneens dat InfoGroep voor administratieve doeleinden een kopie mag nemen en bewaren van het identiteitsdocument waar de betrokkene zich op beroept, al dan niet in digitale vorm. InfoGroep heeft ook te allen tijde het recht om personen de toegang tot een ILAN evenement te weigeren indien zij dit nodig acht, zonder dat hen hiervoor een verklaring of een schadevergoeding verschuldigd is. Een deelnemer aan een ILAN evenement heeft het recht om maximaal n aan hem door InfoGroep toegewezen plaats in te nemen met slechts n computer en n beeldscherm en de daarbij horende strikt noodzakelijke randapparatuur voor de de duur van het evenement. Alle elektrische of elektronische apparaten die hier niet toe behoren zoals koelkasten, microgolfovens, koffiezetmachines,... alsook printers, scanners, stroboscopen, megafoons, toeters en stroomgroepen zijn enkel toegelaten indien men vooraf hiervoor een schriftelijke toestemming vanwege InfoGroep gevraagd en bekomen heeft. Enkel InfoGroep is bevoegd om te oordelen welke toestellen aanvaardbaar zijn en welke niet. Het gebruik van luidsprekers is niet toegestaan, deelnemers aan een ILAN evenement dienen zelf een hoofdtelefoon te voorzien of zij hebben geen geluid. Hierop zal controle zijn en bij overtreding zal gevraagd worden de luidsprekers op te bergen of af te geven tot het ILAN evenement op zijn einde loopt, tenzij de persoon in kwestie vroeger weggaat. Het is niet toegelaten om dieren of wapens mee te brengen op het terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat. LUIDSPREKERS ZIJN NIET TOEGELATEN! GEEN HOOFDTELEFOON = GEEN GELUID! 2

3 3 Artikel 3. Wedstrijden. Wedstrijden worden betwist per categorie en in georganiseerd verband afgewerkt, competities genoemd. Hoewel bepaalde wedstrijden wel in groepsverband gespeeld worden kan er enkel individueel ingeschreven worden, per deelnemer wordt er slechts n identificatienummer (afgekort: ID) en slechts n inschrijving toegelaten (twee personen kunnen dus niet op n computer aan competities deelnemen). En inschrijving geeft bijgevolg recht op n inschrijving voor de wedstrijden. Bezoekers mogen niet deelnemen aan de wedstrijden. Voor het verloop van deze wedstrijden is het wedstrijd reglement, ook competition rulebook genoemd, van toepassing. Elke deelnemer wordt verondersteld dit gelezen te hebben, te kennen en onvoorwaardelijk mee akkoord te gaan alvorens deel te nemen aan de wedstrijden. InfoGroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijd reglement, deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden (http://www.ilan.be). InfoGroep of de door haar hiervoor aangestelde personen houden toezicht op het regelmatige verloop van het ILAN evenement en de bijhorende wedstrijden, op de toepassing van de reglementen, het aanwijzen van de winnaars en de toekenning van prijzen. Deze beslissingen kunnen niet betwist worden, noch kan de deelnemer een schadevergoeding eisen voor de eventuele gevolgen van deze beslissingen. 4 Artikel 4. Orde, diefstal en schade. InfoGroep kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hardware en software) als gevolg van deelname aan een ILAN evenement. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hardware, software of voertuigen en andere door de deelnemers meegebrachte voorwerpen al dan niet veroorzaakt door problemen met het elektriciteitsnet, het netwerk, via brand of via waterschade en/of het gebruik van blusmiddelen. Personen die het ILAN evenement betreden staan zelf in voor het opruimen van de door hen veroorzaakte rommel en deponeren deze in de daarvoor voorziene vuilzakken en/of vuilnisbakken, ter beschikking gesteld door InfoGroep. Een ILAN evenement wordt gehouden in een evenementen zaal, die geen eigendom is van InfoGroep. De deelnemers en bezoekers aanvaarden de regels van het huis, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen over heel het terrein waarvan deze evenementen zaal deel van uitmaakt. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie, nachtlawaai, zedenschennis, onder invloed zijn of ordeverstoring kunnen te allen tijde gesanctioneerd worden via de bepalingen in artikel 10 van dit reglement en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden. InfoGroep kan de geleden schade verhalen op de deelnemer. InfoGroep is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen InfoGroep in dit verband. Iedereen is verplicht de gangpaden en nooduitgangen vrij te houden zodat een snelle 3

4 evacuatie te allen tijde mogelijk blijft. Elk voorwerp of voertuig dat een mogelijke evacuatie kan bemoeilijken mag door InfoGroep ten alle tijde verplaatst worden en indien hier kosten aan verbonden zijn dan zijn deze voor rekening van de eigenaar van dit voorwerp of voertuig, in geen geval kunnen deze kosten verhaald worden op InfoGroep. 5 Artikel 5. Verantwoord gebruik van het netwerk. InfoGroep respecteert het auteursrecht van iedereen die betrokken is bij de creatie en het verspreiden van auteurs rechtelijk beschermd materiaal als muziek, films, computerprogramma s, video spelletjes en andere literaire, artistieke en wetenschappelijke werken gecreerd door derden. Van de deelnemers en bezoekers aan een ILAN evenement wordt hetzelfde verwacht. Deelnemers en bezoekers aan een ILAN evenement mogen in geen geval niet-geautoriseerde kopien maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, hetzelfde geldt voor het downloaden, aanbieden, streamen, opslaan, op een optisch medium branden, verspreiden of verhandelen ervan tijdens het evenement. Inclusief het opzetten van servers of diensten via welke auteursrechtelijk beschermd materiaal op illegale wijze uitgewisseld wordt. Wie zich aan die regel niet houdt, stelt zich naast de sancties vermeldt in artikel 10 mogelijk ook bloot aan civiele en strafrechtelijke procedures. Het computernetwerk dat aangeboden wordt door InfoGroep mag enkel gebruikt worden voor wettelijk toegestane doeleinden. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt over het netwerk. InfoGroep beheert het netwerk als een goede huisvader en kan niet zelf aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden plegen via het netwerk en de infrastructuur van het ILAN evenement. Het netwerk dat InfoGroep aanbiedt fungeert slechts als een doorgeefluik van informatie, volgens de voorwaarden opgelegd in artikel 18 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Met betrekking tot het leveren van deze dienst heeft InfoGroep, volgens artikel 21 van dezelfde wet, geen algemene verplichting om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten en omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. De deelnemer dient evenwel de mogelijke bijkomende aanwijzingen en beperkingen die InfoGroep, of de door haar hiervoor aangestelde personen, voor gebruik van het netwerk oplegt, nu of in de toekomst, strikt op te volgen. Elke deelnemer zal door InfoGroep slechts n IP-adres toegewezen krijgen en mag slechts n door InfoGroep aan hem ter beschikking gestelde netwerkpoort gebruiken, verbonden aan de door InfoGroep aan hem toegewezen plaats op het evenement. Het is strikt verboden om een ander IP-adres te gebruiken op het netwerk. De deelnemers zijn verplicht het aan hun toegewezen IP-adres in te stellen vooraleer zij hun computer verbinden met het netwerk. Het is verboden om een ander hardware adres (of MAC adres) in te stellen, een ander IP-adres in te stellen of een andere netwerkpoort of netwerkkaart te gebruiken 4

5 dan bij de start van het evenement door de deelnemer gebruikt werd, noch een andere plaats in te nemen op het evenement zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van InfoGroep. Een deelnemer mag enkel gebruik maken van zijn eigen computer zelfs indien hij hiervoor toestemming heeft van de persoon waarvan hij de computer wil gebruiken, behoudens speciale hiervoor door InfoGroep ter beschikking gestelde computers en dit volgens de beperkingen die zij hieraan verbindt. Het is verboden voor bezoekers en voor alle personen die geen deelnemer zijn om het netwerk te gebruiken, ook niet via een computer van een deelnemer. Het is voor iedereen verboden om zelf een eigen computernetwerk op te zetten waar dan ook op het terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat en dit gedurende het gehele verloop van het evenement. Het is verplicht voor elke deelnemer om binnen het uur na het aansluiten van zijn computer op het netwerk om zichzelf aan te melden op de Intranet site daar in te loggen met behulp van zijn bij de inschrijvingen toegewezen ID en wachtwoord combinatie en daarna onmiddellijk zijn ingenomen plaats in de zaal te registreren. Verzaakt de deelnemer aan deze plicht dan maakt hij misbruik van het netwerk, kan er een sanctie volgen volgens de bepalingen in artikel 10 en is deelname aan wedstrijden uitgesloten. Voor het inloggen op de Intranet site en het registreren van zijn plaats mag de deelnemer assistentie vragen aan InfoGroep, maar hij blijft wel zelf de verantwoordelijkheid behouden zijn plaats tijdig en op een correcte wijze te registreren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zijn computer en zijn bestanden af te schermen van het netwerk bijvoorbeeld door middel van het installeren van een firewall programma, zo niet loopt hij het risico dat zijn computer of zijn bestanden op illegale wijze misbruikt worden door derden en draagt hij hier zelf mede de verantwoordelijkheid voor. Elke applicatie die het netwerk of de infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook (zoals overspoelen/weigeren van service), zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk of de infrastructuur en is verboden. Enkel InfoGroep of de door haar hiervoor schriftelijk de bevoegdheid verleende persoon heeft het recht om controles uit te voeren op het netwerk, zoals het scannen van IP-adressen en poorten alsook het monitoren en loggen van netwerk verkeer. Hierbij gelden eveneens en onverminderd de bepalingen en conclusies voorzien in het advies nummer 44 van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van 12 november 2001, betreffende de verenigbaarheid van het onderzoek naar overtredingen van het auteursrecht op het Internet met de wetsbepalingen tot bescherming van persoonsgegevens en van telecommunicatie. InfoGroep speelt hierin een rol die op dit vlak vergelijkbaar is met die van een internetprovider en haar klanten een rol die op dit vlak vergelijkbaar is met die van een abonnee. Teneinde te handelen met inachtneming van de wet kunnen de platenmaatschappijen en de erkende agenten van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten enkel geval per geval en op grond van gegevens die voor het publiek on line beschikbaar zijn (pseudoniemen, datum en uur waarop de bestanden zijn verspreid) vaststellen of de auteursrechten geschonden zijn en op deze grondslag vervolging instellen, waarbij de vaststellingen verricht door beheersvennootschappen van het auteursrecht die samenwerken met daartoe erkende agenten uiteraard een grotere bewijskracht hebben. 5

6 Deze vervolgingen kunnen worden ingesteld nadat de platenmaatschappij of SABAM (en niet via medewerking van een provider) de betrokken gebruiker ervan heeft verwittigd dat hij een illegale activiteit uitoefent. Behalve in het kader van een gerechtelijke procedure mag een internetprovider geen persoonsgegevens betreffende zijn abonnees meedelen aan derden. Volgens de huidige stand van het recht moeten de gerechtelijke autoriteiten alle algemene onderzoeken uitvoeren die ertoe kunnen leiden dat een lijst wordt opgesteld van de personen die het auteursrecht overtreden. Het hacken, cracken, sniffen, spammen, spoofen of misbruiken van het netwerk aangeboden door InfoGroep op gelijk welke manier inclusief de bepalingen eerder vermeld in dit artikel resulteert in de maatregelen en sancties zoals bepaald in artikel Artikel 6. Commercile activiteiten. Het verspreiden van reclame op een ILAN evenement voor gelijk welke doeleinden is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk en op voorhand afgesproken is met InfoGroep. Bij het niet naleven van deze regel wordt een compensatie getroffen naargelang het InfoGroep en haar sponsors schikt. Het ontplooien van commercile activiteiten zoals maar niet gelimiteerd tot aankoop, verkoop, het leveren van diensten, op een ILAN evenement is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InfoGroep verboden. Ook voor deze activiteiten kan een schadevergoeding geist worden door InfoGroep. Deze bepalingen gelden gedurende het verloop van het evenement over het hele terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat. 7 Artikel 7. Rookverbod. Binnen de zaal waar het ILAN evenement doorgaat is het verboden te roken gedurende de duur van het evenement. Dit rookverbod geldt voor iedereen. Indien er een afzonderlijke ruimte voorzien is waar gerookt mag worden geldt hierop een uitzondering en mag er alleen in de afzonderlijke ruimte gerookt worden. Deze zal goed worden aangeduid. Het gebruik, het bezit en de verkoop van eender welke illegale drugs (zoals cannabis) is te allen tijde en voor iedereen verboden. Bij ernstige inbreuken zal de politie verwittigd worden. 8 Artikel 8. Zendapparatuur en interne communicatie. Het is voor iedereen verboden om op het grondgebied van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat om zendapparatuur te gebruiken die werkt via de PMR446 band. Alle toestellen die hiervan gebruik maken zullen worden in beslag genomen tot het einde van het evenement. Hetzelfde geldt voor apparatuur die gebruikt kan worden om draadloze computer netwerken op te zetten inclusief deze die werken via de IEEE a, b of g en gelijkaardige standaarden. Computers of andere apparatuur die draadloze netwerkkaarten bevatten dienen deze uit te schakelen 6

7 of indien dat niet mogelijk is op zijn minst ongebruikt te laten gedurende de duur van het evenement. Zo niet worden deze toestellen in beslag genomen tot het einde van het evenement. Het is niet toegestaan om de interne communicatie uitgevoerd door InfoGroep en haar medewerkers, via welk middel dan ook, voor, tijdens of na het evenement af te luisteren of te hinderen, op gelijk welke wijze. Men is verplicht informatie voor zich te houden die men per ongeluk via de communicatie van InfoGroep en haar medewerkers voor, tijdens of na het evenement, in bezit krijgt. 9 Artikel 9. Controle. InfoGroep of de door haar hiertoe bevoegde persoon heeft het recht tot controle van alle apparatuur of voorwerpen die gelijk welke persoon meebrengt op het terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat. Dit is inclusief maar niet gelimiteerd tot computers, alle apparatuur voor data opslag inclusief de inhoud ervan, meegebrachte rugzakken en tassen, koelboxen en voertuigen. Van de betrokkene wordt verwacht om volledige medewerking te verlenen aan deze controle. 10 Artikel 10. Sancties. InfoGroep heeft het recht om sancties uit te spreken voor alle overtredingen zoals bepaald in dit reglement. Deze sancties kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot: 1) Een officile waarschuwing met de uitdrukkelijke vraag om de verboden of verdachte activiteiten onmiddellijk en onvoorwaardelijk te beindigen. Deze waarschuwing kan schriftelijk bijgehouden door InfoGroep, om administratieve redenen, inclusief de naam van de persoon gedurende de duur van het evenement. 2) InfoGroep behoudt het voorrecht om bij herhaaldelijke overtredingen, verdacht gedrag, het niet opvolgen van de aanwijzingen van InfoGroep of bij ernstige overtredingen de toegang tot het ILAN evenement te allen tijde te ontzeggen, de betrokkene heeft niet de mogelijkheid om hiervoor een schadevergoeding te vragen. Bij ernstige inbreuken zal steeds de politie verwittigd worden. 3) Overtreders kunnen geschorst worden gedurende een willekeurige termijn voor alle toekomstige activiteiten die door InfoGroep georganiseerd worden. Buiten deze sancties mag InfoGroep ook een schadevergoeding eisen van de betrokkene voor de geleden schade. Deze sancties zijn niet beperkt tot de strikte duur van het ILAN evenement en zijn geldig voor alle deelnemers en bezoekers, inclusief hun eventuele begeleiders, aan het ILAN evenement. 11 Artikel 11. Privacy. Persoonsgegevens die bij InfoGroep worden ontvangen zullen verwerkt worden, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 7

8 de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Deze persoonsgegevens kunnen door InfoGroep gebruikt worden voor de volgende doeleinden: het op de hoogte stellen van commercile acties en promoties van producten, diensten en evenementen. Personen die een ILAN evenement betreden aanvaarden dat hun naam (inclusief eventuele pseudoniemen) en/of foto gepubliceerd kunnen worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar kunnen worden gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de websites van de organisatoren, waaronder deze met adres InfoGroep kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in het hier omschreven privacy-beleid. In dat geval, zullen wij de betrokken persoon contacteren alvorens de persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om deze persoon op de hoogte te stellen van wijzigingen aan ons privacy-beleid n om de kans te bieden deze persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. InfoGroep zal de verzamelde gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden. Alle persoonsgegevens die worden doorgeven aan InfoGroep zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens geldt evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het Internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonsgegevens door onbevoegden kan bijgevolg in geen geval verhaald worden op InfoGroep. Als u geen mededelingen wenst te ontvangen van InfoGroep aangaande commercile acties of promoties, gelieve InfoGroep te contacteren via Uw persoonsgegevens worden daarna gratis verwijderd uit ons bestand. U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via indien u bepaalde gegevens wenst in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 12 Artikel 12. Nietigheid en bevoegdheid. Het nietig zijn van n of meer punten van dit algemeen reglement belet niet dat alle andere punten onverminderd geldig blijven. Alle contracten, diensten en handelingen voor een ILAN evenement zijn onderworpen aan het Belgische recht, en voor alle geschillen die in verband hiermee zouden kunnen optreden, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leuven, of het arrondissement waar het ILAN evenement doorgaat, bevoegd. 8

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Hosting Algemene Voorwaarden

Hosting Algemene Voorwaarden Artikel 1. Begrippen Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van, hierna: "", gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, onder

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen:

Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: Algemene Voorwaarden Bedrijven MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: - MijnContainerPartner.nl / (MCP) - MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING Rechtspositieregeling studenten De rechtspositieregeling van de Hogeschool PXL omvat alle rechten en plichten van studenten

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie