ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007"

Transcriptie

1 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd wordt door InfoGroep, verklaart zich volledig akkoord met dit algemeen reglement evenals met elke beslissing die InfoGroep hierover neemt of nog zal nemen. Dergelijke beslissingen door InfoGroep kunnen niet betwist worden. InfoGroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit algemeen reglement wanneer zij dit nodig of opportuun acht. De actuele, gangbare versie van dit algemeen reglement zal gedateerd en gepubliceerd worden op de website van ILAN (http://www.ilan.be). Indien er iets niet duidelijk is aan dit algemeen reglement, kan steeds contact opgenomen worden met InfoGroep. De deelnemers kunnen desgewenst ter plaatste ook een gedrukte kopie daarvan ter inzage krijgen. Adresgegevens: InfoGroep Pleinlaan 2 B-1050 Brussel Telefoon: 02 / Fax: 02 / In geval van onduidelijkheden in verband met dit algemeen reglement, en enkel voor dat doeleinde, kan u InfoGroep contacteren via het telefoonnummer Artikel 2. Registratie en toegang. InfoGroep heeft het recht om een vergoeding te vragen in de vorm van een geldsom in ruil voor deelname of bezoek aan een ILAN evenement. Deelname of bezoek aan een ILAN evenement kan enkel na voorafbetaling van de door InfoGroep vastgestelde toegangsprijs, en na ontvangst door InfoGroep van een daartoe bestemd inschrijvingsformulier, waarvan alle gevraagde gegevens waarheidsgetrouw moeten ingevuld zijn. 1

2 Van zodra beide voorwaarden vervuld zijn voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode, vastgesteld door InfoGroep, is de betrokken deelnemer of bezoeker geregistreerd voor het evenement. Deze inschrijvingsperiode kan door InfoGroep op elk willekeurig tijdstip verlengd of ingekort worden naargelang het haar schikt. Het is strikt verboden om onder een andere naam en adres in te schrijven voor het ILAN evenement dan vermeld staat op de identiteitskaart of op een ander wettelijk erkend identiteitsdocument van de betrokkene. Indien dat niet het geval is, verliest deze persoon niet alleen recht op toegang maar ook elk recht op schadevergoeding evenals het recht op terugbetaling van het reeds betaalde toegangsgeld. Bezoekers of deelnemers aan een ILAN evenement die jonger zijn dan 18 jaar moeten te allen tijde begeleid worden door een ouder of een wettelijke voogd. Indien dat niet het geval is voorzien zij zelf in een voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van hun ouder of wettelijke voogd, die gedateerd is en geldig is voor de duur van het evenement, zo niet mogen zij niet deelnemen aan het ILAN evenement, noch het ILAN evenement bezoeken. Deze schriftelijke toestemming kan door InfoGroep opgevraagd worden gedurende de volledige duur van het ILAN evenement. Alle personen die het ILAN evenement willen betreden zijn verplicht hun identiteit te kunnen aantonen vooraleer hen effectief toegang tot ILAN zal verleend worden. Zij aanvaarden eveneens dat InfoGroep voor administratieve doeleinden een kopie mag nemen en bewaren van het identiteitsdocument waar de betrokkene zich op beroept, al dan niet in digitale vorm. InfoGroep heeft ook te allen tijde het recht om personen de toegang tot een ILAN evenement te weigeren indien zij dit nodig acht, zonder dat hen hiervoor een verklaring of een schadevergoeding verschuldigd is. Een deelnemer aan een ILAN evenement heeft het recht om maximaal n aan hem door InfoGroep toegewezen plaats in te nemen met slechts n computer en n beeldscherm en de daarbij horende strikt noodzakelijke randapparatuur voor de de duur van het evenement. Alle elektrische of elektronische apparaten die hier niet toe behoren zoals koelkasten, microgolfovens, koffiezetmachines,... alsook printers, scanners, stroboscopen, megafoons, toeters en stroomgroepen zijn enkel toegelaten indien men vooraf hiervoor een schriftelijke toestemming vanwege InfoGroep gevraagd en bekomen heeft. Enkel InfoGroep is bevoegd om te oordelen welke toestellen aanvaardbaar zijn en welke niet. Het gebruik van luidsprekers is niet toegestaan, deelnemers aan een ILAN evenement dienen zelf een hoofdtelefoon te voorzien of zij hebben geen geluid. Hierop zal controle zijn en bij overtreding zal gevraagd worden de luidsprekers op te bergen of af te geven tot het ILAN evenement op zijn einde loopt, tenzij de persoon in kwestie vroeger weggaat. Het is niet toegelaten om dieren of wapens mee te brengen op het terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat. LUIDSPREKERS ZIJN NIET TOEGELATEN! GEEN HOOFDTELEFOON = GEEN GELUID! 2

3 3 Artikel 3. Wedstrijden. Wedstrijden worden betwist per categorie en in georganiseerd verband afgewerkt, competities genoemd. Hoewel bepaalde wedstrijden wel in groepsverband gespeeld worden kan er enkel individueel ingeschreven worden, per deelnemer wordt er slechts n identificatienummer (afgekort: ID) en slechts n inschrijving toegelaten (twee personen kunnen dus niet op n computer aan competities deelnemen). En inschrijving geeft bijgevolg recht op n inschrijving voor de wedstrijden. Bezoekers mogen niet deelnemen aan de wedstrijden. Voor het verloop van deze wedstrijden is het wedstrijd reglement, ook competition rulebook genoemd, van toepassing. Elke deelnemer wordt verondersteld dit gelezen te hebben, te kennen en onvoorwaardelijk mee akkoord te gaan alvorens deel te nemen aan de wedstrijden. InfoGroep behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijd reglement, deze wijzigingen zullen gepubliceerd worden (http://www.ilan.be). InfoGroep of de door haar hiervoor aangestelde personen houden toezicht op het regelmatige verloop van het ILAN evenement en de bijhorende wedstrijden, op de toepassing van de reglementen, het aanwijzen van de winnaars en de toekenning van prijzen. Deze beslissingen kunnen niet betwist worden, noch kan de deelnemer een schadevergoeding eisen voor de eventuele gevolgen van deze beslissingen. 4 Artikel 4. Orde, diefstal en schade. InfoGroep kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hardware en software) als gevolg van deelname aan een ILAN evenement. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hardware, software of voertuigen en andere door de deelnemers meegebrachte voorwerpen al dan niet veroorzaakt door problemen met het elektriciteitsnet, het netwerk, via brand of via waterschade en/of het gebruik van blusmiddelen. Personen die het ILAN evenement betreden staan zelf in voor het opruimen van de door hen veroorzaakte rommel en deponeren deze in de daarvoor voorziene vuilzakken en/of vuilnisbakken, ter beschikking gesteld door InfoGroep. Een ILAN evenement wordt gehouden in een evenementen zaal, die geen eigendom is van InfoGroep. De deelnemers en bezoekers aanvaarden de regels van het huis, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen over heel het terrein waarvan deze evenementen zaal deel van uitmaakt. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie, nachtlawaai, zedenschennis, onder invloed zijn of ordeverstoring kunnen te allen tijde gesanctioneerd worden via de bepalingen in artikel 10 van dit reglement en bij ernstige misdrijven zal de politie verwittigd worden. InfoGroep kan de geleden schade verhalen op de deelnemer. InfoGroep is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen InfoGroep in dit verband. Iedereen is verplicht de gangpaden en nooduitgangen vrij te houden zodat een snelle 3

4 evacuatie te allen tijde mogelijk blijft. Elk voorwerp of voertuig dat een mogelijke evacuatie kan bemoeilijken mag door InfoGroep ten alle tijde verplaatst worden en indien hier kosten aan verbonden zijn dan zijn deze voor rekening van de eigenaar van dit voorwerp of voertuig, in geen geval kunnen deze kosten verhaald worden op InfoGroep. 5 Artikel 5. Verantwoord gebruik van het netwerk. InfoGroep respecteert het auteursrecht van iedereen die betrokken is bij de creatie en het verspreiden van auteurs rechtelijk beschermd materiaal als muziek, films, computerprogramma s, video spelletjes en andere literaire, artistieke en wetenschappelijke werken gecreerd door derden. Van de deelnemers en bezoekers aan een ILAN evenement wordt hetzelfde verwacht. Deelnemers en bezoekers aan een ILAN evenement mogen in geen geval niet-geautoriseerde kopien maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal, hetzelfde geldt voor het downloaden, aanbieden, streamen, opslaan, op een optisch medium branden, verspreiden of verhandelen ervan tijdens het evenement. Inclusief het opzetten van servers of diensten via welke auteursrechtelijk beschermd materiaal op illegale wijze uitgewisseld wordt. Wie zich aan die regel niet houdt, stelt zich naast de sancties vermeldt in artikel 10 mogelijk ook bloot aan civiele en strafrechtelijke procedures. Het computernetwerk dat aangeboden wordt door InfoGroep mag enkel gebruikt worden voor wettelijk toegestane doeleinden. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt over het netwerk. InfoGroep beheert het netwerk als een goede huisvader en kan niet zelf aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden plegen via het netwerk en de infrastructuur van het ILAN evenement. Het netwerk dat InfoGroep aanbiedt fungeert slechts als een doorgeefluik van informatie, volgens de voorwaarden opgelegd in artikel 18 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. Met betrekking tot het leveren van deze dienst heeft InfoGroep, volgens artikel 21 van dezelfde wet, geen algemene verplichting om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten en omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden. De deelnemer dient evenwel de mogelijke bijkomende aanwijzingen en beperkingen die InfoGroep, of de door haar hiervoor aangestelde personen, voor gebruik van het netwerk oplegt, nu of in de toekomst, strikt op te volgen. Elke deelnemer zal door InfoGroep slechts n IP-adres toegewezen krijgen en mag slechts n door InfoGroep aan hem ter beschikking gestelde netwerkpoort gebruiken, verbonden aan de door InfoGroep aan hem toegewezen plaats op het evenement. Het is strikt verboden om een ander IP-adres te gebruiken op het netwerk. De deelnemers zijn verplicht het aan hun toegewezen IP-adres in te stellen vooraleer zij hun computer verbinden met het netwerk. Het is verboden om een ander hardware adres (of MAC adres) in te stellen, een ander IP-adres in te stellen of een andere netwerkpoort of netwerkkaart te gebruiken 4

5 dan bij de start van het evenement door de deelnemer gebruikt werd, noch een andere plaats in te nemen op het evenement zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van InfoGroep. Een deelnemer mag enkel gebruik maken van zijn eigen computer zelfs indien hij hiervoor toestemming heeft van de persoon waarvan hij de computer wil gebruiken, behoudens speciale hiervoor door InfoGroep ter beschikking gestelde computers en dit volgens de beperkingen die zij hieraan verbindt. Het is verboden voor bezoekers en voor alle personen die geen deelnemer zijn om het netwerk te gebruiken, ook niet via een computer van een deelnemer. Het is voor iedereen verboden om zelf een eigen computernetwerk op te zetten waar dan ook op het terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat en dit gedurende het gehele verloop van het evenement. Het is verplicht voor elke deelnemer om binnen het uur na het aansluiten van zijn computer op het netwerk om zichzelf aan te melden op de Intranet site daar in te loggen met behulp van zijn bij de inschrijvingen toegewezen ID en wachtwoord combinatie en daarna onmiddellijk zijn ingenomen plaats in de zaal te registreren. Verzaakt de deelnemer aan deze plicht dan maakt hij misbruik van het netwerk, kan er een sanctie volgen volgens de bepalingen in artikel 10 en is deelname aan wedstrijden uitgesloten. Voor het inloggen op de Intranet site en het registreren van zijn plaats mag de deelnemer assistentie vragen aan InfoGroep, maar hij blijft wel zelf de verantwoordelijkheid behouden zijn plaats tijdig en op een correcte wijze te registreren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om zijn computer en zijn bestanden af te schermen van het netwerk bijvoorbeeld door middel van het installeren van een firewall programma, zo niet loopt hij het risico dat zijn computer of zijn bestanden op illegale wijze misbruikt worden door derden en draagt hij hier zelf mede de verantwoordelijkheid voor. Elke applicatie die het netwerk of de infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke wijze dan ook (zoals overspoelen/weigeren van service), zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk of de infrastructuur en is verboden. Enkel InfoGroep of de door haar hiervoor schriftelijk de bevoegdheid verleende persoon heeft het recht om controles uit te voeren op het netwerk, zoals het scannen van IP-adressen en poorten alsook het monitoren en loggen van netwerk verkeer. Hierbij gelden eveneens en onverminderd de bepalingen en conclusies voorzien in het advies nummer 44 van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van 12 november 2001, betreffende de verenigbaarheid van het onderzoek naar overtredingen van het auteursrecht op het Internet met de wetsbepalingen tot bescherming van persoonsgegevens en van telecommunicatie. InfoGroep speelt hierin een rol die op dit vlak vergelijkbaar is met die van een internetprovider en haar klanten een rol die op dit vlak vergelijkbaar is met die van een abonnee. Teneinde te handelen met inachtneming van de wet kunnen de platenmaatschappijen en de erkende agenten van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten enkel geval per geval en op grond van gegevens die voor het publiek on line beschikbaar zijn (pseudoniemen, datum en uur waarop de bestanden zijn verspreid) vaststellen of de auteursrechten geschonden zijn en op deze grondslag vervolging instellen, waarbij de vaststellingen verricht door beheersvennootschappen van het auteursrecht die samenwerken met daartoe erkende agenten uiteraard een grotere bewijskracht hebben. 5

6 Deze vervolgingen kunnen worden ingesteld nadat de platenmaatschappij of SABAM (en niet via medewerking van een provider) de betrokken gebruiker ervan heeft verwittigd dat hij een illegale activiteit uitoefent. Behalve in het kader van een gerechtelijke procedure mag een internetprovider geen persoonsgegevens betreffende zijn abonnees meedelen aan derden. Volgens de huidige stand van het recht moeten de gerechtelijke autoriteiten alle algemene onderzoeken uitvoeren die ertoe kunnen leiden dat een lijst wordt opgesteld van de personen die het auteursrecht overtreden. Het hacken, cracken, sniffen, spammen, spoofen of misbruiken van het netwerk aangeboden door InfoGroep op gelijk welke manier inclusief de bepalingen eerder vermeld in dit artikel resulteert in de maatregelen en sancties zoals bepaald in artikel Artikel 6. Commercile activiteiten. Het verspreiden van reclame op een ILAN evenement voor gelijk welke doeleinden is niet toegestaan, tenzij dit schriftelijk en op voorhand afgesproken is met InfoGroep. Bij het niet naleven van deze regel wordt een compensatie getroffen naargelang het InfoGroep en haar sponsors schikt. Het ontplooien van commercile activiteiten zoals maar niet gelimiteerd tot aankoop, verkoop, het leveren van diensten, op een ILAN evenement is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InfoGroep verboden. Ook voor deze activiteiten kan een schadevergoeding geist worden door InfoGroep. Deze bepalingen gelden gedurende het verloop van het evenement over het hele terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat. 7 Artikel 7. Rookverbod. Binnen de zaal waar het ILAN evenement doorgaat is het verboden te roken gedurende de duur van het evenement. Dit rookverbod geldt voor iedereen. Indien er een afzonderlijke ruimte voorzien is waar gerookt mag worden geldt hierop een uitzondering en mag er alleen in de afzonderlijke ruimte gerookt worden. Deze zal goed worden aangeduid. Het gebruik, het bezit en de verkoop van eender welke illegale drugs (zoals cannabis) is te allen tijde en voor iedereen verboden. Bij ernstige inbreuken zal de politie verwittigd worden. 8 Artikel 8. Zendapparatuur en interne communicatie. Het is voor iedereen verboden om op het grondgebied van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat om zendapparatuur te gebruiken die werkt via de PMR446 band. Alle toestellen die hiervan gebruik maken zullen worden in beslag genomen tot het einde van het evenement. Hetzelfde geldt voor apparatuur die gebruikt kan worden om draadloze computer netwerken op te zetten inclusief deze die werken via de IEEE a, b of g en gelijkaardige standaarden. Computers of andere apparatuur die draadloze netwerkkaarten bevatten dienen deze uit te schakelen 6

7 of indien dat niet mogelijk is op zijn minst ongebruikt te laten gedurende de duur van het evenement. Zo niet worden deze toestellen in beslag genomen tot het einde van het evenement. Het is niet toegestaan om de interne communicatie uitgevoerd door InfoGroep en haar medewerkers, via welk middel dan ook, voor, tijdens of na het evenement af te luisteren of te hinderen, op gelijk welke wijze. Men is verplicht informatie voor zich te houden die men per ongeluk via de communicatie van InfoGroep en haar medewerkers voor, tijdens of na het evenement, in bezit krijgt. 9 Artikel 9. Controle. InfoGroep of de door haar hiertoe bevoegde persoon heeft het recht tot controle van alle apparatuur of voorwerpen die gelijk welke persoon meebrengt op het terrein van de evenementen zaal waar het ILAN evenement doorgaat. Dit is inclusief maar niet gelimiteerd tot computers, alle apparatuur voor data opslag inclusief de inhoud ervan, meegebrachte rugzakken en tassen, koelboxen en voertuigen. Van de betrokkene wordt verwacht om volledige medewerking te verlenen aan deze controle. 10 Artikel 10. Sancties. InfoGroep heeft het recht om sancties uit te spreken voor alle overtredingen zoals bepaald in dit reglement. Deze sancties kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot: 1) Een officile waarschuwing met de uitdrukkelijke vraag om de verboden of verdachte activiteiten onmiddellijk en onvoorwaardelijk te beindigen. Deze waarschuwing kan schriftelijk bijgehouden door InfoGroep, om administratieve redenen, inclusief de naam van de persoon gedurende de duur van het evenement. 2) InfoGroep behoudt het voorrecht om bij herhaaldelijke overtredingen, verdacht gedrag, het niet opvolgen van de aanwijzingen van InfoGroep of bij ernstige overtredingen de toegang tot het ILAN evenement te allen tijde te ontzeggen, de betrokkene heeft niet de mogelijkheid om hiervoor een schadevergoeding te vragen. Bij ernstige inbreuken zal steeds de politie verwittigd worden. 3) Overtreders kunnen geschorst worden gedurende een willekeurige termijn voor alle toekomstige activiteiten die door InfoGroep georganiseerd worden. Buiten deze sancties mag InfoGroep ook een schadevergoeding eisen van de betrokkene voor de geleden schade. Deze sancties zijn niet beperkt tot de strikte duur van het ILAN evenement en zijn geldig voor alle deelnemers en bezoekers, inclusief hun eventuele begeleiders, aan het ILAN evenement. 11 Artikel 11. Privacy. Persoonsgegevens die bij InfoGroep worden ontvangen zullen verwerkt worden, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 7

8 de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Deze persoonsgegevens kunnen door InfoGroep gebruikt worden voor de volgende doeleinden: het op de hoogte stellen van commercile acties en promoties van producten, diensten en evenementen. Personen die een ILAN evenement betreden aanvaarden dat hun naam (inclusief eventuele pseudoniemen) en/of foto gepubliceerd kunnen worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar kunnen worden gemaakt op enigerlei wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit ondermeer op de websites van de organisatoren, waaronder deze met adres InfoGroep kan de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in het hier omschreven privacy-beleid. In dat geval, zullen wij de betrokken persoon contacteren alvorens de persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om deze persoon op de hoogte te stellen van wijzigingen aan ons privacy-beleid n om de kans te bieden deze persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. InfoGroep zal de verzamelde gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden. Alle persoonsgegevens die worden doorgeven aan InfoGroep zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens geldt evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het Internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonsgegevens door onbevoegden kan bijgevolg in geen geval verhaald worden op InfoGroep. Als u geen mededelingen wenst te ontvangen van InfoGroep aangaande commercile acties of promoties, gelieve InfoGroep te contacteren via Uw persoonsgegevens worden daarna gratis verwijderd uit ons bestand. U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via indien u bepaalde gegevens wenst in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt u ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 12 Artikel 12. Nietigheid en bevoegdheid. Het nietig zijn van n of meer punten van dit algemeen reglement belet niet dat alle andere punten onverminderd geldig blijven. Alle contracten, diensten en handelingen voor een ILAN evenement zijn onderworpen aan het Belgische recht, en voor alle geschillen die in verband hiermee zouden kunnen optreden, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Leuven, of het arrondissement waar het ILAN evenement doorgaat, bevoegd. 8

Artikel 1: Organisatie

Artikel 1: Organisatie Artikel 1: Organisatie VIVESlan organiseert een lanparty, gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. De bijhorende wedstrijden lopen van het begin van VIVESlan tot net voor

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Versie 2014-07/10/2014 Bitwest organisatie, organiseert een lan-party, genaamd 'Bitwest 2014 winter edition', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. Bitwest 2014 winter

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Versie 2013-25/01/2013 Studentenvereniging Centaura, organiseert een lan-party, genaamd 'HowestLan 2013', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. HowestLan 2013 en haar

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017

Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 Projet du 3 janvier Reglement van de DACIA-wedstrijd Win tickets voor het Autosalon 2017 ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG De N.V. ICI PARIS XL (hierna: Organisator ), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Shareatattoo

Wedstrijdreglement Shareatattoo Wedstrijdreglement Shareatattoo ARTIKEL 1 ORGANISATIE 1.1. Renault België Luxemburg NV, met maatschappelijke zetel op Pleinlaan 21, 1050 Elsene, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras

Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Reglement van de wedstrijd Ricard: Win jouw Ricard terras Artikel 1 - Organisator De vennootschap PERNOD RICARD BELGIUM N.V., Terhulpsesteenweg 130b1, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd Win jouw Ricard

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL

WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL WEDSTRIJDREGLEMENT WERKEN MET STIHL Artikel 1 ORGANISATIE ANDREAS STIHL NV, met maatschappelijke zetel te Veurtstraat 117, 2870 Puurs en met KBOnr. 0427.714.768 (hierna STIHL ) organiseert een wedstrijd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Inleiding Verzameling van persoonsgegevens Gebruik van persoonsgegevens Niet verdelen van de persoonsgegevens Beveiliging van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS. INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Made by you wordt georganiseerd door Veritas nv, De Villermontstraat

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia

WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia WEDSTRIJDREGLEMENT Win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd win elke dag SMEG prijzen dankzij Philadelphia (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE

WEDSTRIJDREGLEMENT DEELNAME SPEELWIJZE WEDSTRIJDREGLEMENT 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Granini50years wedstrijd (hierna te noemen Actie ) van Eckes Granini (verder te noemen: "de Organisator ), gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE SITTARD-GELEEN STATUTAIR GEVESTIGD TE HUB DASSENPLEIN 3, 6131 LB SITTARD (KvK-nummer: 14130475 en BTW-nummer: NL00.19.06.562.B.01), VERDER

Nadere informatie

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz

Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz Spelreglement Facebook Alterfin Fair Trade Quiz De onderneming Alterfin cvba, waarvan de hoofdzetel zich bevindt aan de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel (hierna de organisator ), organiseert van 29

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY

WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN DE AFTRAP MET LOTUS SUZY ARTIKEL 1 Lotus Bakeries België NV (hierna Lotus ) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9971 Lembeke, Gentstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt

Publieke informatie door jou gepubliceerd. Berichten die je naar andere leden stuurt PRIVACY STATEMENT Dit Privacy Statement toont onze vastberadenheid om je recht op privacy en je gegevens te beschermen. Postbuzz verwerkt je persoonlijke gegevens met zorg en conform aan de bepalingen

Nadere informatie

USER S AND PRIVACY POLICY

USER S AND PRIVACY POLICY USER S AND PRIVACY POLICY Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK»

Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» Wedstrijdreglement van de actie «CATSAN SMART PACK» 1 De Organisator De «CATSAN Smart Pack» wedstrijd (de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door Mars Belgium NV, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe,

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

Website Disclaimer. Intellectuele eigendomsrechten. Beperking van aansprakelijkheid. Website disclaimer en privacy beleid van Life Essence pag 1

Website Disclaimer. Intellectuele eigendomsrechten. Beperking van aansprakelijkheid. Website disclaimer en privacy beleid van Life Essence pag 1 Website Disclaimer Deze website is eigendom van BVBA Sofega - Life-Essence, hierna Life Essence genoemd. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014

Brei mee met Radio 2. Wedstrijdreglement. Versie: 7/3/2014 Wedstrijdreglement Brei mee met Radio 2 Versie: 7/3/2014 Voor zover de regels voor de wedstrijd niet in het bijzonder zijn uiteengezet in dit wedstrijdreglement, gelden (in aanvulling) de regels van het

Nadere informatie

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card.

1. Deze Actie staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen en die houder zijn van een Carrefour Bonus Card. OFFICIEEL REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE COLLECT & REFRESH Artikel 1: Algemene bepalingen 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie Collect & Refresh (hierna genoemd de Actie ) zijn van toepassing op de actie

Nadere informatie

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo

omhoog dat u dit niet merkt is hoogstens normaal, daar de koeling daarvoor zorg draagt, doch het kleppenhuis word meer dan 100 heter en onze Halo Deze website wordt onderhouden door Halo- Europe.com en de site Halo-Benelux.com Afdeling van Inoviniti Van den Bergh G.C.V.,Hogenstraat 10a 3440 Zoutleeuw, met als rechtbank van Koophandel te Leuven.

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure

WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure WEDSTRIJDREGLEMENT Win your True Pleasure Artikel 1: Organisatie 1.1. De wedstrijd Win your True Pleasure (hierna de wedstrijd genoemd) is een wedstrijd georganiseerd door Mondelez Services Nederland b.v.

Nadere informatie

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs.

opgenomen in Denemarken. Video s die na 1 december 2015 worden ingezonden, dingen niet mee aan de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag

Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Reglement van het spel de wedstrijd Groot spel voor de 20 ste verjaardag Artikel 1: ORGANISATOR De vennootschap MAISONS DU MONDE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven in de

Nadere informatie

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs.

Deelnemers die na 17 januari deelnemen, dingen niet mee voor de prijs. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: "VisitDenmark"), organiseert via alle marketingkanalen van VisitDenmark,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 16/11/2015

Wedstrijdreglement 16/11/2015 Wedstrijdreglement 16/11/2015 Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Hiep hiep Heylen (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd op wedstrijd.meubelen-heylen.com

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. De wedstrijd loopt van 25/05/2015 tot en met 05/07/2015.

Wedstrijdreglement. De wedstrijd loopt van 25/05/2015 tot en met 05/07/2015. Wedstrijdreglement Art. 1: Wedstrijdvoorwaarden Dit reglement bepaalt de voorwaarden van de wedstrijd georganiseerd door Belgacom N.V. van publiek recht (v.a 22/6/2015 Proximus, NV van publiek recht),

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: augustus 2015

Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: augustus 2015 Wedstrijdreglement Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: augustus 2015 1. Organisator Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en Televisieomroep, Radio 2, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier

WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier WEDSTRIJDREGLEMENT Facebookwedstrijd Knal erop dagen i.s.m Laurent Perrier ARTIKEL 1 Prik&Tik cvba, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is in de Gerard Mercatorstraat 85 in 3920 Lommel, organiseert

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer

Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Wedstrijdreglement Win bed- en badlinnen van De Witte Lietaer Art. 1 Organisatie Dit reglement bepaalt de algemene voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van Blan Win bed- en badlinnen van De Witte

Nadere informatie

Website Disclaimer + Privacy

Website Disclaimer + Privacy Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van Hilde Motmans Contactgegevens: Hilde Motmans Mouterijstraat 53, 3582 Koersel Gsm: +32 473 71 36 59 E-mail: info@dehuwelijksfotograaf.be Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015

Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting. Win 200 euro shoptegoed. Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Wedstrijdreglement winactie zonder aankoopverplichting Win 200 euro shoptegoed Van 30 mei 2015 tot 7 juni 2015 Artikel 1: Organisatie van het spel De onderneming Sarenza (hierna de organisator genoemd),

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE

WEDSTRIJDREGLEMENT. XIU actie schooljaar THE FLUO CHALLENGE WEDSTRIJDREGLEMENT XIU actie schooljaar 2017-2018 THE FLUO CHALLENGE Inleiding THE FLUO CHALLENGE is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de vzw XIU. Scholen die deelnemen aan deze wedstrijd proberen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 1. Algemeen De online wedstrijd "WIN GRATIS VATEN" (hierna de Wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door 2DS vzw, met zetel te Barastraat

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd

Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Wedstrijdreglement Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Lantmännen Unibake Tekenwedstrijd (hierna: Wedstrijd ) georganiseerd

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. ALGEMENE VOORWAARDEN Laatst aangepast: 17-1-2017 Deze algemene voorwaarden van Real Life Gaming (eenmanszaak) gevestigd te Utrecht zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE

Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Reglement van THE AG SPRINT EXPERCIENCE Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE0404.494.849, organiseert op 6 mei,

Nadere informatie

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA

REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA REGLEMENT COMME CHEZ BADOIT» WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV Danone Waters Benelux SA Artikel 1 De wedstrijd COMME CHEZ BADOIT wordt georganiseerd door NV Danone Waters Benelux SA met zetel te Jules

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid.

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van de Multipharma website en privacy beleid. Multipharma C.V.B.A. ("Multipharma") Square Marie Curie 30 B-1070 Brussel BTW BE 0866.855.346 Verantwoordelijke

Nadere informatie

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING PRIVACY STATEMENT 1. ALGEMEEN Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld. Onderstaand wordt de omgang van Kaan s Kaashandel. met uw persoons- en bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN

Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN Op deze en de volgende pagina's staan de voorwaarden waarmee de bezoekers akkoord dienen te gaan bij aanmelding voor het evenement. De organisatie gaat er vanuit dat

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

CASHBACK ACER LIQUID M330

CASHBACK ACER LIQUID M330 CASHBACK ACER LIQUID M330 HTTP://WWW.SPECIALPROMOS.BE/ACER/LIQUIDM330 ACTIE GELDIG TEM 31/08/2016 Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ARTIKEL

Nadere informatie

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website

Uitgever van de website. Burger Brands Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Louizlaan Brussel, BTW BE Host van de website Welkom op onze website www.quick.be Quick doet alles wat in zijn vermogen ligt om te verzekeren dat de informatie op de website juist en actueel is, en behoudt zich het recht voor de inhoud om het even

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie