Persoonlijke gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke gegevens"

Transcriptie

1 Versie /10/2014 Bitwest organisatie, organiseert een lan-party, genaamd 'Bitwest 2014 winter edition', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden lopen in The Level te Kortrijk van vrijdag 14 November 2014, 19 u, tot en met zondag 16 November u. Door deelname aan Bitwest 2014 winter edition verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die De organisatie daarover neemt. De organisatie houdt toezicht op het regelmatige verloop van Bitwest 2014 winter edition en haar bijkomende wedstrijden, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. De beslissingen van de organisatie kunnen niet betwist worden. Persoonlijke gegevens De organisatie zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor Bitwest 2014 winter edition meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. Dit stelt de organisatie in de mogelijkheid de deelnemers regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe lan-party s. Deze gegevens zullen NOOIT aan derden, voor gelijk welk doeleinde, zij het commercieel zij het persoonlijk, verkocht worden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 1 van 11

2 Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers doorgeven aan de organisatie zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het Internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op De organisatie. De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of de foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enige wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit onder meer op de website(s) van de organisatoren: De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars. Deelname Deelnemen aan de lan-party Bitwest 2014 winter edition kan enkel door via Internet op of via facebook.be/bitwest tickets aan te kopen. Legitimatie De deelnemer dient zich ten allen tijde te kunnen legitimeren tijdens het evenement (Bitwest 2014 winter edition) aan de hand van hun deelnamebewijs. De deelnemers aanvaarden dat hun identiteitskaart bij het aanmelden aan het onthaal worden gedigitaliseerd, zij het via uitlezing, zij het via fotografie. Bij afloop van het evenement worden deze gegevens opgeslagen op CD-Rom, die wordt bijgehouden door de huidige voorzitter. De gegevens zullen niet langer raadpleegbaar zijn zonder deze CD-Rom. Ook kunnen deze gegevens slechts opgevraagd worden door bevoegde overheidsinstanties en zal er slechts 1 exemplaar van de CD-Rom in omloop zijn. De gegevens over de activiteit van de deelnemer ingezameld door de organisatoren tijdens het verloop van Bitwest 2014 winter edition hebben betrekking op de aansluitingen en niet op de inhoud. Zij zijn vertrouwelijk en worden gedurende een jaar bewaard. Zij worden slechts aan de gerechtelijke overheid meegedeeld op vordering overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering. Na de termijn van een jaar worden ze vernietigd. De gegevens die de deelnemer bij zijn inschrijving meedeelt aan de organisatoren zijn vertrouwelijk en mogen in het kader van de wet op de persoonlijke levenssfeer niet aan derden worden meegedeeld. Die gegevens mogen aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van strafrechtelijke overtreding of op vordering. Bitwest 2014 winter edition Pagina 2 van 11

3 Gedrag Roken, alcohol en drugs Op de lan-party is het verboden te roken in de zaal. Dit rookverbod geldt voor iedereen. Verder is het verboden drugs mee te nemen naar Bitwest 2014 winter edition. De organisatie is ten allen tijde toegestaan hierop te controleren. Als je meerderjarig bent is alcoholgebruik toegestaan zolang het aanvaardbaar blijft en je geen schade of last veroorzaakt aan derden, de infrastructuur van het The Level, De organisatie of jezelf. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname aan Bitwest 2014 winter edition en heeft De organisatie het recht de deelnemer te verwijderen van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Geluid Het gebruik van speakers is niet toegelaten om overlast te vermijden, als we allemaal speakers zouden opzetten, zou dit voor enorm veel lawaai zorgen waar niemand baat bij heeft. Deelnemers aan Bitwest 2014 winter edition dienen een hoofdtelefoon ( headset ) te voorzien als zij geluid willen hebben. Enkel de organisatie van De organisatie mag gebruik maken van speakers, zij het sporadisch. Bitwest 2014 winter edition Pagina 3 van 11

4 Materiaal Enkel het gebruik van een eigen computer of laptop, beeldscherm, toetsenbord, muis, headset zijn toegestaan. Het gebruik van overig elektrisch materiaal, zoals daar zijn microgolfovens, ijskasten, UPS-en is niet toegelaten om overlast te vermijden, hierop is het elektriciteitsnetwerk van Bitwest 2014 winter edition niet voorzien en de inkom prijs is er niet op afgestemd. Deelnemers aan Bitwest 2014 winter edition dienen dit te respecteren. De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte materialen. Het opzetten van eigen server(s) binnen het netwerk van de Bitwest 2014 winter edition zonder uitdrukkelijke toestemming van De organisatie is niet toegelaten. Bij constatering van gebruik van niet toegestaan (al dan niet) elektrisch materiaal zal dit in beslag genomen worden door de organisatie, tot afloop van het evenement. De deelnemer kan uitgesloten worden van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs, indien niet akkoord met vooropgestelde handelingen. Rommel opruimen De deelnemer dient zijn/haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalcontainers/-bakken of vuilniszakken, beschikbaar gesteld door de organisatie. Een deelnemer die morst met eten of drinken kuist dat onmiddelijk op en vraagt eventueel om hulp bij de organisatie. Vernielingen De deelnemer is ten allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen in/op, aan en rondom het beschikbare gebouw waar het evenement plaats vindt. Deelnemers dienen zich aan het Zaalreglement en aan het Reglement te houden. Het Zaalreglement gaat voor. Algemeen De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw, de directe omgeving en de organisatie geen last ondervinden van de deelnemer. De lan-party Bitwest 2014 winter edition wordt gehouden in het The Level te Kortrijk. De deelnemers aanvaarden de regels van de zaaleigenaar, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie, ordeverstoring of enige regels die gelden in het The Level kunnen ten allen tijde de toegang tot de lanparty Bitwest 2014 winter edition ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie gewaarschuwd worden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 4 van 11

5 Bepaling van de winnaars/prijzen De winnaars zullen op zondag 16 November 2014 op de plaats waar de lan-party Bitwest 2014 winter edition gehouden wordt op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping en de intranetsite. Afwezigheid bij de wedstrijden Als een team of deelnemer niet opdaagt binnen een kwartier na de starttijd zal het team of de deelnemer automatisch verliezen. Dit om het tijdschema te respecteren. Deelname op afstand Alle deelnemers moeten aanwezig zijn tijdens hun matchen, deelname via internet van ergens anders is niet toegestaan en die match zal als een verlies genoteerd worden voor die deelnemer en zijn team. Illegale Software en bestanden Als deelnemer is het verboden illegale software en bestanden mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software en bestanden. Bij constatering van verspreiding/distributie van illegale bestanden ( warez ) of andere illegale materialen wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Bij het akkoord gaan met dit reglement verbindt de deelnemer zich ertoe de organisatoren toegang te verlenen tot elke ruimte voor de opslag van gegevens toegankelijk van op zijn harde schijf of andere opslagmedia. De deelnemer is ervan verwittigd dat hij de nodige maatregelen moet treffen om zijn persoonsgegevens te bewaren vooraleer de zaal, waar Bitwest 2014 winter edition doorgaat, te betreden. Illegale Materialen Als deelnemer is het verboden illegale materialen mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/ haar meegebrachte materialen. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Eigen risico Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer. De organisatie behoudt zich de mogelijkheid om camerabewaking te voorzien aan de ingang/uitgang van het gebouw. Dit betekent dat gemaakte beelden zullen worden bewaard op digitale media. Deze opnames kunnen worden gebruikt als Bitwest 2014 winter edition Pagina 5 van 11

6 bewijsmateriaal voor een evt. diefstal. Deze beelden worden enkel bij een dergelijk geval uitgewisseld met de betrokken instanties. Bitwest 2014 winter edition Pagina 6 van 11

7 Deze beelden worden onder geen enkel geval verspreidt onder het publiek met gelijk welk medium. Deze beelden zijn strikt geheim en worden enkel gebruikt ter bescherming van de infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition, de Hogeschool en haar bezoekers. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer. Beeldmateriaal De organisatoren kunnen elke deelnemer uitsluiten van Bitwest 2014 winter edition die afbeeldingen of films die strijdig zijn met de goede zeden te zien geeft of aanzet om die te tonen. De deelnemer wordt individueel verwittigd ingeval hij de door de organisatoren vastgelegde norm niet naleeft. Schade De deelnemer is ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie (stoelen, tafels, e.d.) eventuele Internetprovider en andere externe partijen. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software, of van De organisatie waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen De organisatie en tegen de organisatoren in dit verband. Vrijwaring De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Intellectuele eigendomsrechten De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer. Cheaten Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. De organisatie bepaalt ten allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Bitwest 2014 winter edition Pagina 7 van 11

8 Servers en netwerkservices Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. Worden onder andere als diensten beschouwd, het delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums ("shares"), peer2peer-functionaliteiten etc. Internet De toegang tot het internet is beperkt tot de behoeften van de spelen en/of chatprogramma s met als doel chatten (woordenwisseling via het internet). Het gebruik van de infrastructuur die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld biedt toegang tot het internet m.b.v. een firewall. De deelnemer is ervan verwittigd dat de sporen van activiteit van die firewall door de organisatoren wordt bewaard en aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van overtreding. Machtiging tot het doen van onderzoek De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. De deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere Internetproviders of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition. Als het netwerk en infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft De organisatie het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat De organisatie tot enige schadevergoeding gehouden is. Elke deelnemer is aansprakelijk en zal De organisatie schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht De organisatie te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Bitwest 2014 winter edition Pagina 8 van 11

9 Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreid of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart De organisatie voor elke vordering van derden in dit verband. De organisatie en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken: - waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is; - dat inbreuk pleegt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen; - dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt. Het is verboden het netwerk en infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition te gebruiken voor elke actie die leidt tot: - de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken; - de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk en infrastructuur; - het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid; - het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder. Het is verboden om illegale software en bestanden binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart De organisatie voor elke vordering van derden in dit verband. De organisatie is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan. De deelnemer erkent dat De organisatie niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC's. Elke deelnemer vrijwaart De organisatie voor elke vordering en schade dienaangaande van derden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 9 van 11

10 Daar de organisator netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IP-poorten. De deelnemer verbindt zich er toe dat de organisatoren ten allen tijde het door de netwerkkaart gebruikte MAC-adres van de deelnemer moet kunnen raadplegen. Hij verbindt zich ertoe dit niet te wijzigen, noch het door de organisator manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement en vormt een reden tot uitsluiting van Bitwest 2014 winter edition. Het gebruik van softwaremiddelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk van Bitwest 2014 winter edition is strikt beperkt tot de organisatoren. Het gebruik van zulke software door een deelnemer vormt een reden tot uitsluiting van Bitwest 2014 winter edition. Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke manier dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (overspoelen en weigeren van service) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van De organisatie en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem. Veiligheid op Bitwest 2014 winter edition De organisatie mag gebruik maken van stewards om de algemene veiligheid te waarborgen. Deze stewards zullen ook aanwezig zijn om de naleving van het reglement te garanderen. Bij eender welke inbreuk op het regelement hebben zij het recht om onmiddellijk in te grijpen. Zij vormen ook een aanspreekpunt voor de deelnemers en bezoekers. Indien er een inbreuk gemaakt word op het regelement dienen zij als eerste op de hoogte gesteld te worden. Geschillen Tuchtprocedures Deelnemers of bezoekers die zich niet houden aan een van de voorafgaande afspraken kan na intern overleg van de aanwezige organisatoren verwijderd worden uit de zaal. Zij zullen voor de rest van het evenement niet meer toegelaten worden. Dit zonder enig recht op een terugbetaling van inkomgelden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade die toegebracht kan worden tijdens de verwijdering uit de zaal. Dit geld voor zowel lichamelijke als materiele schade. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, drugsgebruik, vandalisme, oproer, ruzie, ordeverstoring of enige regels die gelden in het het The Level te Kortrijk kunnen ten allen tijde de toegang tot de lan-party Bitwest 2014 winter edition ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie gewaarschuwd worden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 10 van 11

11 Geschillen In geval van strafrechtelijke overtreding begaan in de lokalen of door het gebruik van het door de organisatoren ter beschikking gestelde netwerk, brengen die laatste de feiten ter kennis van de gerechtelijke overheid en delen zij haar de nuttige gegevens mee om de waarheid aan de dag te brengen. Indien er schade aan de organisator of aan derden wordt veroorzaakt, is alleen de deelnemer hiervoor burgerlijk aansprakelijk, zoals reeds eerder vermeld in dit reglement. De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de persoonsgegevens en de nodige informatie voor de werking van zijn computer te bewaren. De organisator is niet aansprakelijk bij verandering van het systeem en/ of de configuratie hiervan. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande. De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door een Comité van Wijzen die aangesteld worden door de organisatoren (de samenstelling van dit comité kan geraadpleegd worden bij De organisatie). De beslissingen van dit comité zijn onherroepelijk. Door aan de lan-party Bitwest 2014 winter edition deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren genoodzaakt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk. Alle eventuele aanpassingen of verbeteringen aan dit reglement, daarbij inbegrepen tijdens de loop van de Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden, gelden onverkort als punt van reglement. Bitwest 2014 winter edition Pagina 11 van 11

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Versie 2013-25/01/2013 Studentenvereniging Centaura, organiseert een lan-party, genaamd 'HowestLan 2013', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. HowestLan 2013 en haar

Nadere informatie

Artikel 1: Organisatie

Artikel 1: Organisatie Artikel 1: Organisatie VIVESlan organiseert een lanparty, gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. De bijhorende wedstrijden lopen van het begin van VIVESlan tot net voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

PARKEERTERREIN Het parkeren is geheel voor eigen risico. Alleen op aangegeven officiële parkeerplekken parkeren. BEZOEK

PARKEERTERREIN Het parkeren is geheel voor eigen risico. Alleen op aangegeven officiële parkeerplekken parkeren. BEZOEK 1 Algemene voorwaarden HET PAND De zaal mag alleen betreden en verlaten worden via de officiële in- en uitgang, waarbij de aanwijzingen van de toezichthouders opgevolgd dienen te worden. OPENINGSTIJDEN

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier.

Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. ANNEX 2 Wedstrijdreglement MGM-ANNA - Robomow: Nodig je vrienden uit kennis te maken met ANNA en win samen elk een Robomow robotgrasmaaier. Een slimme thermostaat Anna voor slechts 1* én kans op een gratis

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben.

In alle gevallen moet de deelnemer een geldig  adres en/of een account op het sociale netwerk Facebook hebben. ARTIKEL 1: HET ORGANISEREND BEDRIJF Het bedrijf Brown-Forman Arrow Continental Europe LLC, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 482 832 532 en met maatschappelijke zetel te 43/47

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwpoortkade 9-2, 1055RX

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Deelnemer = geregistreerd gebruiker (m/v) van de site www.columbustravel.nl en/of www.reisreporter.nl

Deelnemer = geregistreerd gebruiker (m/v) van de site www.columbustravel.nl en/of www.reisreporter.nl Algemene voorwaarden Voorwaarden voor deelname aan Columbus Reisreporter Definities en Begrippen: Uitgeverij Columbus BV, eigenaar van de websites www.columbustravel.nl, www.reisreporter.nl, het reismagazine

Nadere informatie

CASHBACK ACER LIQUID M330

CASHBACK ACER LIQUID M330 CASHBACK ACER LIQUID M330 HTTP://WWW.SPECIALPROMOS.BE/ACER/LIQUIDM330 ACTIE GELDIG TEM 31/08/2016 Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN ALGEMENE VOORWAARDEN www.wiedatejij.nl DE REGELS DIE U MOET KENNEN VOORALEER DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en regelen de rechtsverhouding

Nadere informatie

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable

Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Wedstrijdreglement van post uw meest relevante en originele supporter tweet met de #12deduivel en/of de #12ediable Artikel 1 - organisator / organiserende maatschappij De actie post uw meest relevante

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate

Algemene voorwaarden Definities Rechten en plichten van Dream or Donate Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Dream or Donate zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dream or Donate en Dromers, Dream or Donate en Donateurs en Donateurs

Nadere informatie

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator.

Win een van de 5 duo-tickets voor het UGC De Brouckère avant-première van de film The Dictator. REGLEMENT FACEBOOKWEDSTRIJD DICTATOR Dictator Quiz ARTIKEL 1 De UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL BELGIUM, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Royale 288 Koningsstraat, 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES

- WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES - WEDSTRIJD ZONDER AANKOOPVERPLICHTING - WEDSTRIJDREGLEMENT FUNNY SANDWICH WIN EEN JAAR LANG GRATIS SANDWICHES ARTIKEL 1: ALGEMEEN Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd Funny sandwich

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT

ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT ALGEMENE CAMPAGNEVOORWAARDEN ECHT UTRECHT - TOERISME UTRECHT ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de campagne Echt Utrecht van Toerisme Utrecht te Utrecht, hierna te noemen Toerisme Utrecht.

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD «WIN GRATIS VATEN» - PLANIDOO 2016 1. Algemeen De online wedstrijd "WIN GRATIS VATEN" (hierna de Wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door 2DS vzw, met zetel te Barastraat

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG

WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD VADERDAG De N.V. ICI PARIS XL (hierna: Organisator ), met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499 (België) en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Definities. Aanmelding: 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Aanmelding: Afspeellicentie: Content: Diensten: Inloggegevens: Klant: Overeenkomst: Orderbevestiging: Uhorse Website: Storing: De aanmelding bij de Website van en door

Nadere informatie

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN

ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN ALGEMENE- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN RESTAURANT- BAR VISUALS te EINDHOVEN Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan en Overeenkomstenreserveringen gesloten met:

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN

Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN Voorwaarden Syntaxis Radiation LAN Op deze en de volgende pagina's staan de voorwaarden waarmee de bezoekers akkoord dienen te gaan bij aanmelding voor het evenement. De organisatie gaat er vanuit dat

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE GEBRUIKS- & VERKOOPSVOORWAARDEN Lees aandachtig deze algemene voorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten (incl. website) van Social Snowballs

Nadere informatie

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement

Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Alpro Pur Enjoy Wedstrijdreglement Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de online wedstrijd Alpro Pur Enjoy (hierna genoemd: de Wedstrijd ) die zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête

Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Wedstrijdreglement AG Insurance Tevredenheidsenquête Artikel 1: Organisator De NV AG Insurance, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas

Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas Wedstrijdreglement 1 jaar gratis kaas ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF De naamloze vennootschap Savencia Fromage & Dairy Benelux nv (BE 0406.658.741), gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1050 ELSENE,

Nadere informatie

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Alle inhoud die u als Cliënt/Patiënt c.q. Zorgverlener zelf plaatst op PatientCoach vallen geheel en alleen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Gebruiksvoorwaarden PatientCoach Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website PatientCoach.nl ( PatientCoach ) van het Leids Universitait Medisch Centrum, gevestigd te Leiden ( LUMC ). Lees deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIDEUR.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIDEUR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIDEUR.NL Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle opdrachten die Not-One B.V., h.o.d.n. Digideur (hierna: Digideur) krijgt, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy

Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy Overeenkomst Oscar en gebruikers: Gebruiksvoorwaarden en privacy policy www.oscaronline.be Deel 1: Algemene gebruiksvoorwaarden www.oscaronline.be 1. Over deze algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl

Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl Gebruikersvoorwaarden boeken.bereslim.nl 1. Definities: De Website Het Beveiligde gedeelte van de Website Gebruikersvoorwaarden Bereslim Bezoeker Gebruiker De website boeken.bereslim.nl danwel de website

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: augustus 2015

Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: augustus 2015 Wedstrijdreglement Ruil jouw auto in voor een elektrische fiets Versie: augustus 2015 1. Organisator Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en Televisieomroep, Radio 2, waarvan de maatschappelijke

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Make- A- Hero

Wedstrijdreglement Make- A- Hero Wedstrijdreglement Make- A- Hero Artikel 1 - Organisatie Deze "Make- A- Hero" wedstrijd wordt georganiseerd door Make- A- Wish Belgium- Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Gentsesteenweg 3 bus 002,

Nadere informatie

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE!

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE! Artikel 1: Organisatie Het bedrijf WIKO Benelux SPRL, hierna de "Organisator" te noemen, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 412, 1150 Brussel, België, ondernemingsnummer:

Nadere informatie

PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland

PRIJSVRAAG REGLEMENT Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland ALGEMEEN PRIJSVRAAG REGLEMENT "Prijsvraag `La Collection Le Club AccorHotels België en Nederland 1. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door: ACCOR HOTELS BELGIË NV / SA Leonardo Da Vincilaan 25 B-1831

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. ALGEMENE VOORWAARDEN Laatst aangepast: 17-1-2017 Deze algemene voorwaarden van Real Life Gaming (eenmanszaak) gevestigd te Utrecht zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met deelnemers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op

Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op Algemene Voorwaarden Bezoekers Evenementen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden raadpleegbaar op www.wantijpop.nl/algemenevoorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN

Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Sony Mobile SPELVOORWAARDEN Algemeen Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie 'WIN REIS & TICKETS NAAR DE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINALE IN CARDIFF (hierna verder te noemen: de Actie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden New Dimension S.A. Page 1 Algemene Voorwaarden 1. Algemene informatie... 2 2. Juridische informatie... 2 3. Toepassingsgebied van deze overeenkomst... 2 4. Beperking van de aansprakelijkheid... 3 Beperkte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EasyProgram BV

Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden EasyProgram BV Algemene voorwaarden voor het gebruik van onze website (hierna: Gebruiksvoorwaarden ) EasyProgram BV Bedankt voor uw bezoek aan de website van EasyProgram BV. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

De wedstrijd speelt zich af op het grondegebied van het Vlaams Gewest.

De wedstrijd speelt zich af op het grondegebied van het Vlaams Gewest. Wedstrijdreglement Indevuilbak.be LEES DIT WEDSTRIJDREGLEMENT ZORGVULDIG. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSING VAN DEZE

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 WEDSTRIJDREGLEMENT BXL TOUR CONTEST : DIAMOND 2017 ARTIKEL 1 De vennootschap BRUSSELS MAJOR EVENTS vzw met maatschappelijke zetel in de Korte Museumstraat 6-8, 1000 Brussel, België, organiseert een wedstrijd,

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Kwaremont

Wedstrijdreglement Kwaremont Wedstrijdreglement Kwaremont 1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de Kwaremontbier wedstrijd (hierna de wedstrijd genoemd). Deze wedstrijd loopt van 22

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO

ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO ALGEMENE VOORWAARDEN VRAAGHUGO Op VraagHugo.nl bieden wij je informatie en advies om jou als ondernemer te helpen bij het regelen van jouw standaard ondernemerszaken. Ook kan je met VraagHugo.nl zelf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert

Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert Reglement Wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert 13 Artikel 1 De wedstrijd Win een meettoestel die de luchtkwaliteit in jouw woning visualiseert ( Game ) wordt

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

PRIVACY. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt. PRIVACY Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: NV FASHION STORE met maatschappelijke zetel te Hulstsestraat 6, 2431 Veerle Laakdal.

Nadere informatie

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ).

2. De actie is een initiatief van Philips Electronics Nederland BV gevestigd aan de Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven (hierna: Philips ). ACTIEVOORWAARDEN PHILIPS Dutch Masters of Light Algemeen 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dutch Masters of Light (hierna: de actie ). De Gedragscode Promotionele Kansspelen is van

Nadere informatie

Privacy & cookies policy

Privacy & cookies policy Privacy & cookies policy Artikel 1 Verwerking van gegevens 1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant op de website van Pelckmans uitgevers nv of de websites van haar onderliggende

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De firma t Kastels Broodje, Turnhoutsebaan 40, B-2460 Kasterlee met ondernemingsnummer BE0629.583.646, RPR Turnhout (hierna: t Kastels Broodje ), organiseert een wedstrijd onder de benaming

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN?

WEDSTRIJDREGLEMENT ARTIKEL 1 WIE MAG DEELNEMEN? WEDSTRIJDREGLEMENT De heer Yuri Hellyn Tjampensstraat 10, 8573 Tiegem (hierna: Talktoo ) en ondernemingsnummer BE0839350205, organiseert een wedstrijd onder de benaming TalkToo verkiezing meest klantgerichte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Geodate.nl is een datingsite die voor leden toegankelijk is via internet en mobiele telefoon. Door lid te worden van Geodate.nl accepteer je de gebruiksvoorwaarden van Geodate.nl en

Nadere informatie