Persoonlijke gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijke gegevens"

Transcriptie

1 Versie /10/2014 Bitwest organisatie, organiseert een lan-party, genaamd 'Bitwest 2014 winter edition', gedurende dewelke bij verschillende wedstrijden prijzen te winnen zijn. Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden lopen in The Level te Kortrijk van vrijdag 14 November 2014, 19 u, tot en met zondag 16 November u. Door deelname aan Bitwest 2014 winter edition verklaart elke deelnemer zich akkoord met dit reglement, alsook met elke beslissing die De organisatie daarover neemt. De organisatie houdt toezicht op het regelmatige verloop van Bitwest 2014 winter edition en haar bijkomende wedstrijden, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. De beslissingen van de organisatie kunnen niet betwist worden. Persoonlijke gegevens De organisatie zal, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de persoonsgegevens die bij registratie voor Bitwest 2014 winter edition meegedeeld worden opslaan in zijn databanken. Dit stelt de organisatie in de mogelijkheid de deelnemers regelmatig op de hoogte te brengen van nieuwe lan-party s. Deze gegevens zullen NOOIT aan derden, voor gelijk welk doeleinde, zij het commercieel zij het persoonlijk, verkocht worden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 1 van 11

2 Alle persoonlijke gegevens die de deelnemers doorgeven aan de organisatie zullen met de grootste discretie bewaard worden. Bij het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het Internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op De organisatie. De deelnemers aanvaarden dat hun naam en/of de foto gepubliceerd worden alsook dat hun beeltenis of portret gereproduceerd en aan het publiek kenbaar wordt gemaakt op enige wijze, daarbij inbegrepen via film en streaming, en dit onder meer op de website(s) van de organisatoren: De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die het openbaar maken van deze gegevens zou hebben voor de winnaars. Deelname Deelnemen aan de lan-party Bitwest 2014 winter edition kan enkel door via Internet op of via facebook.be/bitwest tickets aan te kopen. Legitimatie De deelnemer dient zich ten allen tijde te kunnen legitimeren tijdens het evenement (Bitwest 2014 winter edition) aan de hand van hun deelnamebewijs. De deelnemers aanvaarden dat hun identiteitskaart bij het aanmelden aan het onthaal worden gedigitaliseerd, zij het via uitlezing, zij het via fotografie. Bij afloop van het evenement worden deze gegevens opgeslagen op CD-Rom, die wordt bijgehouden door de huidige voorzitter. De gegevens zullen niet langer raadpleegbaar zijn zonder deze CD-Rom. Ook kunnen deze gegevens slechts opgevraagd worden door bevoegde overheidsinstanties en zal er slechts 1 exemplaar van de CD-Rom in omloop zijn. De gegevens over de activiteit van de deelnemer ingezameld door de organisatoren tijdens het verloop van Bitwest 2014 winter edition hebben betrekking op de aansluitingen en niet op de inhoud. Zij zijn vertrouwelijk en worden gedurende een jaar bewaard. Zij worden slechts aan de gerechtelijke overheid meegedeeld op vordering overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering. Na de termijn van een jaar worden ze vernietigd. De gegevens die de deelnemer bij zijn inschrijving meedeelt aan de organisatoren zijn vertrouwelijk en mogen in het kader van de wet op de persoonlijke levenssfeer niet aan derden worden meegedeeld. Die gegevens mogen aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van strafrechtelijke overtreding of op vordering. Bitwest 2014 winter edition Pagina 2 van 11

3 Gedrag Roken, alcohol en drugs Op de lan-party is het verboden te roken in de zaal. Dit rookverbod geldt voor iedereen. Verder is het verboden drugs mee te nemen naar Bitwest 2014 winter edition. De organisatie is ten allen tijde toegestaan hierop te controleren. Als je meerderjarig bent is alcoholgebruik toegestaan zolang het aanvaardbaar blijft en je geen schade of last veroorzaakt aan derden, de infrastructuur van het The Level, De organisatie of jezelf. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname aan Bitwest 2014 winter edition en heeft De organisatie het recht de deelnemer te verwijderen van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Geluid Het gebruik van speakers is niet toegelaten om overlast te vermijden, als we allemaal speakers zouden opzetten, zou dit voor enorm veel lawaai zorgen waar niemand baat bij heeft. Deelnemers aan Bitwest 2014 winter edition dienen een hoofdtelefoon ( headset ) te voorzien als zij geluid willen hebben. Enkel de organisatie van De organisatie mag gebruik maken van speakers, zij het sporadisch. Bitwest 2014 winter edition Pagina 3 van 11

4 Materiaal Enkel het gebruik van een eigen computer of laptop, beeldscherm, toetsenbord, muis, headset zijn toegestaan. Het gebruik van overig elektrisch materiaal, zoals daar zijn microgolfovens, ijskasten, UPS-en is niet toegelaten om overlast te vermijden, hierop is het elektriciteitsnetwerk van Bitwest 2014 winter edition niet voorzien en de inkom prijs is er niet op afgestemd. Deelnemers aan Bitwest 2014 winter edition dienen dit te respecteren. De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte materialen. Het opzetten van eigen server(s) binnen het netwerk van de Bitwest 2014 winter edition zonder uitdrukkelijke toestemming van De organisatie is niet toegelaten. Bij constatering van gebruik van niet toegestaan (al dan niet) elektrisch materiaal zal dit in beslag genomen worden door de organisatie, tot afloop van het evenement. De deelnemer kan uitgesloten worden van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs, indien niet akkoord met vooropgestelde handelingen. Rommel opruimen De deelnemer dient zijn/haar eigen veroorzaakte rommel gemaakt tijdens deelname aan het evenement op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalcontainers/-bakken of vuilniszakken, beschikbaar gesteld door de organisatie. Een deelnemer die morst met eten of drinken kuist dat onmiddelijk op en vraagt eventueel om hulp bij de organisatie. Vernielingen De deelnemer is ten allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte vernielingen aan alle spullen in/op, aan en rondom het beschikbare gebouw waar het evenement plaats vindt. Deelnemers dienen zich aan het Zaalreglement en aan het Reglement te houden. Het Zaalreglement gaat voor. Algemeen De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de beheerder van het gebouw, de directe omgeving en de organisatie geen last ondervinden van de deelnemer. De lan-party Bitwest 2014 winter edition wordt gehouden in het The Level te Kortrijk. De deelnemers aanvaarden de regels van de zaaleigenaar, zullen deze respecteren en zullen zich correct gedragen. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, vandalisme, oproer, ruzie, ordeverstoring of enige regels die gelden in het The Level kunnen ten allen tijde de toegang tot de lanparty Bitwest 2014 winter edition ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie gewaarschuwd worden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 4 van 11

5 Bepaling van de winnaars/prijzen De winnaars zullen op zondag 16 November 2014 op de plaats waar de lan-party Bitwest 2014 winter edition gehouden wordt op de hoogte gebracht worden onder meer via omroeping en de intranetsite. Afwezigheid bij de wedstrijden Als een team of deelnemer niet opdaagt binnen een kwartier na de starttijd zal het team of de deelnemer automatisch verliezen. Dit om het tijdschema te respecteren. Deelname op afstand Alle deelnemers moeten aanwezig zijn tijdens hun matchen, deelname via internet van ergens anders is niet toegestaan en die match zal als een verlies genoteerd worden voor die deelnemer en zijn team. Illegale Software en bestanden Als deelnemer is het verboden illegale software en bestanden mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software en bestanden. Bij constatering van verspreiding/distributie van illegale bestanden ( warez ) of andere illegale materialen wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Bij het akkoord gaan met dit reglement verbindt de deelnemer zich ertoe de organisatoren toegang te verlenen tot elke ruimte voor de opslag van gegevens toegankelijk van op zijn harde schijf of andere opslagmedia. De deelnemer is ervan verwittigd dat hij de nodige maatregelen moet treffen om zijn persoonsgegevens te bewaren vooraleer de zaal, waar Bitwest 2014 winter edition doorgaat, te betreden. Illegale Materialen Als deelnemer is het verboden illegale materialen mee te nemen naar het evenement. De deelnemer is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/ haar meegebrachte materialen. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Eigen risico Het aansluiten van een computer of andere spullen op het netwerk of stroomnet, dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie, is volledig op eigen risico van de deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer. De organisatie behoudt zich de mogelijkheid om camerabewaking te voorzien aan de ingang/uitgang van het gebouw. Dit betekent dat gemaakte beelden zullen worden bewaard op digitale media. Deze opnames kunnen worden gebruikt als Bitwest 2014 winter edition Pagina 5 van 11

6 bewijsmateriaal voor een evt. diefstal. Deze beelden worden enkel bij een dergelijk geval uitgewisseld met de betrokken instanties. Bitwest 2014 winter edition Pagina 6 van 11

7 Deze beelden worden onder geen enkel geval verspreidt onder het publiek met gelijk welk medium. Deze beelden zijn strikt geheim en worden enkel gebruikt ter bescherming van de infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition, de Hogeschool en haar bezoekers. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of schade aan de computer of andere spullen van de deelnemer. Beeldmateriaal De organisatoren kunnen elke deelnemer uitsluiten van Bitwest 2014 winter edition die afbeeldingen of films die strijdig zijn met de goede zeden te zien geeft of aanzet om die te tonen. De deelnemer wordt individueel verwittigd ingeval hij de door de organisatoren vastgelegde norm niet naleeft. Schade De deelnemer is ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie (stoelen, tafels, e.d.) eventuele Internetprovider en andere externe partijen. De organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel directe als indirecte, aan personen, al dan niet deelnemers, of materialen (hier inbegrepen hard- en software) als gevolg van het deelnemen aan Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden. Dit geldt eveneens voor technische storingen en/of mankementen in de hard- of software, of van De organisatie waardoor deelname aan de wedstrijd tijdelijk ofwel niet mogelijk is, onderbroken wordt of heel moeilijk verloopt. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongeval, verlies of diefstal. Elke deelnemer ziet af van elk verhaal tegen De organisatie en tegen de organisatoren in dit verband. Vrijwaring De deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Intellectuele eigendomsrechten De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden door, dan wel door middel van de deelnemer. Cheaten Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan het evenement is verboden. De organisatie bepaalt ten allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs. Bitwest 2014 winter edition Pagina 7 van 11

8 Servers en netwerkservices Het is verboden servers of diensten op het netwerk in te stellen zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisatoren. Worden onder andere als diensten beschouwd, het delen van hulpmiddelen zoals gedeelde repertoriums ("shares"), peer2peer-functionaliteiten etc. Internet De toegang tot het internet is beperkt tot de behoeften van de spelen en/of chatprogramma s met als doel chatten (woordenwisseling via het internet). Het gebruik van de infrastructuur die de deelnemers ter beschikking wordt gesteld biedt toegang tot het internet m.b.v. een firewall. De deelnemer is ervan verwittigd dat de sporen van activiteit van die firewall door de organisatoren wordt bewaard en aan de gerechtelijke overheid worden meegedeeld in geval van overtreding. Machtiging tot het doen van onderzoek De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. De deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere Internetproviders of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving. De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de gegevens die hij consulteert, opvraagt of doorstuurt. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via het netwerk en de infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition. Als het netwerk en infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition gebruikt wordt op enige wijze die in strijd zou zijn met onderhavig reglement en al haar voorwaarden, of met andere geldende voorschriften, zullen de noodzakelijke maatregelen genomen worden teneinde de inbreuk stop te zetten en heeft De organisatie het recht om naar eigen oordeel de deelnemer onmiddellijk uit te sluiten en te verwijderen, zonder verwijl en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat De organisatie tot enige schadevergoeding gehouden is. Elke deelnemer is aansprakelijk en zal De organisatie schadeloosstellen voor alle kosten en schade die voortvloeien uit het oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het netwerk en infrastructuur door de deelnemer of door een derde partij en is tevens verplicht De organisatie te vrijwaren tegen vorderingen van derden, daarbij inbegrepen vorderingen naar aanleiding van gebruik niet conform aan onderhavig reglement. Bitwest 2014 winter edition Pagina 8 van 11

9 Deze clausule is eveneens van toepassing indien de deelnemer gegevens verspreid of toegankelijk maakt op onrechtmatige wijze of met inbreuk op de rechten van derden, zoals intellectuele rechten en naburige rechten. De deelnemer vrijwaart De organisatie voor elke vordering van derden in dit verband. De organisatie en/of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken die derden of de deelnemer plegen via haar netwerk. Het netwerk en infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition mag uitsluitend worden gebruikt voor wettelijk toegestane doeleinden. Het is onder meer ten strengste verboden om een verbinding te maken of om materiaal te zenden, ontvangen, uploaden of downloaden, gebruiken of hergebruiken: - waarvan het bestaan, de inhoud, het bezit, de verspreiding of het gebruik bedreigend, obsceen of frauduleus is; - dat inbreuk pleegt op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, rechten van derden of wettelijke bepalingen; - dat een misdrijf vormt of een inbreuk op een rechterlijk bevel, een overheidsbesluit of enigerlei andere illegale handeling vormt. Het is verboden het netwerk en infrastructuur van Bitwest 2014 winter edition te gebruiken voor elke actie die leidt tot: - de illegale of zonder toestemming genomen toegang tot de gegevens van de verbonden netwerken; - de aantasting of het in gevaar brengen van de goede werking van het IP-netwerk en infrastructuur; - het in gevaar brengen van of de aantasting van de integriteit van computergegevens of de beschadiging of vernietiging van de informaticagegevens of van hun betrouwbaarheid; - het in gevaar brengen van of de aantasting van de privacy van derden in het algemeen of van andere deelnemers van het netwerk in het bijzonder. Het is verboden om illegale software en bestanden binnen te brengen of te gebruiken alsook enig ander materiaal dat illegaal is of inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of rechten van derden. Elke deelnemer vrijwaart De organisatie voor elke vordering van derden in dit verband. De organisatie is niet aansprakelijk voor inbreuken die deelnemers plegen via haar netwerk of infrastructuur. Elke deelnemer is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik ervan. De deelnemer erkent dat De organisatie niet in staat is de inhoud van de op haar server(s) en op de verschillende plaatsen geplaatste informatie te controleren. De deelnemer is en blijft alleen verantwoordelijk voor de inhoud van alle uitgewisselde gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de keuze en de gevolgen van het plaatsen van links naar andere servers of PC's. Elke deelnemer vrijwaart De organisatie voor elke vordering en schade dienaangaande van derden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 9 van 11

10 Daar de organisator netwerkbeheerder is, kan hij technische tests uitvoeren om de veiligheid ervan te vrijwaren. Die tests kunnen betrekking hebben op het nazicht van de op elke computer geopende TCP/IP-poorten. De deelnemer verbindt zich er toe dat de organisatoren ten allen tijde het door de netwerkkaart gebruikte MAC-adres van de deelnemer moet kunnen raadplegen. Hij verbindt zich ertoe dit niet te wijzigen, noch het door de organisator manueel of automatisch toegekende IP-adres te wijzigen. De wijziging van die parameters is een schending van het reglement en vormt een reden tot uitsluiting van Bitwest 2014 winter edition. Het gebruik van softwaremiddelen om de diensten vast te stellen die toegankelijk zijn op de computers die aangesloten zijn op het netwerk van Bitwest 2014 winter edition is strikt beperkt tot de organisatoren. Het gebruik van zulke software door een deelnemer vormt een reden tot uitsluiting van Bitwest 2014 winter edition. Elke applicatie die het netwerk en infrastructuur overbelast of op onredelijke wijze belast, op welke manier dan ook, zal worden beschouwd als een potentieel offensief gebruik van het netwerk en infrastructuur (overspoelen en weigeren van service) en is verboden. De deelnemer zal geen informaticapiraterij of hacking plegen tegenover het systeem van De organisatie en hun leveranciers, of tegenover enig ander systeem. Veiligheid op Bitwest 2014 winter edition De organisatie mag gebruik maken van stewards om de algemene veiligheid te waarborgen. Deze stewards zullen ook aanwezig zijn om de naleving van het reglement te garanderen. Bij eender welke inbreuk op het regelement hebben zij het recht om onmiddellijk in te grijpen. Zij vormen ook een aanspreekpunt voor de deelnemers en bezoekers. Indien er een inbreuk gemaakt word op het regelement dienen zij als eerste op de hoogte gesteld te worden. Geschillen Tuchtprocedures Deelnemers of bezoekers die zich niet houden aan een van de voorafgaande afspraken kan na intern overleg van de aanwezige organisatoren verwijderd worden uit de zaal. Zij zullen voor de rest van het evenement niet meer toegelaten worden. Dit zonder enig recht op een terugbetaling van inkomgelden. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade die toegebracht kan worden tijdens de verwijdering uit de zaal. Dit geld voor zowel lichamelijke als materiele schade. Deelnemers of bezoekers die zich te buiten gaan aan dronkenschap, drugsgebruik, vandalisme, oproer, ruzie, ordeverstoring of enige regels die gelden in het het The Level te Kortrijk kunnen ten allen tijde de toegang tot de lan-party Bitwest 2014 winter edition ontzegd worden en bij ernstige misdrijven zal de politie gewaarschuwd worden. Bitwest 2014 winter edition Pagina 10 van 11

11 Geschillen In geval van strafrechtelijke overtreding begaan in de lokalen of door het gebruik van het door de organisatoren ter beschikking gestelde netwerk, brengen die laatste de feiten ter kennis van de gerechtelijke overheid en delen zij haar de nuttige gegevens mee om de waarheid aan de dag te brengen. Indien er schade aan de organisator of aan derden wordt veroorzaakt, is alleen de deelnemer hiervoor burgerlijk aansprakelijk, zoals reeds eerder vermeld in dit reglement. De deelnemer verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de persoonsgegevens en de nodige informatie voor de werking van zijn computer te bewaren. De organisator is niet aansprakelijk bij verandering van het systeem en/ of de configuratie hiervan. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Personen die op welke wijze ook Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden vervalsen, een inbreuk plegen op het reglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden uitgesloten; hun deelname geldt als niet bestaande. De zaken die niet voorzien zijn in dit reglement zullen onderzocht worden door een Comité van Wijzen die aangesteld worden door de organisatoren (de samenstelling van dit comité kan geraadpleegd worden bij De organisatie). De beslissingen van dit comité zijn onherroepelijk. Door aan de lan-party Bitwest 2014 winter edition deel te nemen aanvaardt men zonder voorbehoud alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren genoodzaakt zijn te treffen. Tegen hun beslissing is geen verhaal mogelijk. Alle eventuele aanpassingen of verbeteringen aan dit reglement, daarbij inbegrepen tijdens de loop van de Bitwest 2014 winter edition en haar bijhorende wedstrijden, gelden onverkort als punt van reglement. Bitwest 2014 winter edition Pagina 11 van 11

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

Vooruitgangstraat, 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer : 0314.595.348 http://economie.fgov.be. Een LAN-party organiseren

Vooruitgangstraat, 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer : 0314.595.348 http://economie.fgov.be. Een LAN-party organiseren Vooruitgangstraat, 50 B-1210 Brussel Ondernemingsnummer : 0314.595.348 http://economie.fgov.be Een LAN-party organiseren Een LAN-party organiseren 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Mobistar Internet Everywhere Ticket. Herlaadbare formule

Mobistar Internet Everywhere Ticket. Herlaadbare formule Mobistar Internet Everywhere Ticket Herlaadbare formule 02/2013 Artikel 1. Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer de Klant gebruikmaakt van Mobistar Internet Everywhere Ticket

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING Rechtspositieregeling studenten De rechtspositieregeling van de Hogeschool PXL omvat alle rechten en plichten van studenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTHORIZED VIDEOS B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Wederpartij, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de website

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Beschrijving van de Dienst(en) Artikel 3. Toepassing van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Backbone: het Geheel van telecommunicatiemiddelen waarvan de eindpunten de Knooppunten van Telenet zijn, met inbegrip van de Uitrusting van Telenet op deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014

Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 Algemene Voorwaarden Ondernemers 12062014 1. Definities en Toepassing 1.1. In deze Algemene Voorwaarden Ondernemers wordt verstaan onder: Account: het door Registratie aangemaakte profiel van Ondernemer

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNET, VASTE TELEFONIE EN TELEVISIEDIENSTEN VOOR CONSUMENTEN De huidige algemene voorwaarden omvatten meerdere hoofdstukken: Hoofdstuk A bevat een definitie van de begrippen gebruikt

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door VDR WEB

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door VDR WEB ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2014 VDR WEB, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door VDR WEB Deze voorwaarden zijn geldig voor

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit!

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit! ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2011 Punt Uit! - Mathias Vissers, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit! - Mathias Vissers

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV

ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV ALGEMENE VOORWAARDEN INMOTIV IMPACT SOFTWARE NV Artikel I. Algemene beschrijving van de diensten De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die inmotiv, vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Situering De werkgever heeft de bevoegdheid om richtlijnen vast te stellen voor het gebruik van de ICTmiddelen die hij ter

Nadere informatie