Jaarrekening Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening"

Transcriptie

1 Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring Bijlagen Meerjarenoverzicht productie Meerjarenoverzicht resultaten Overzicht productie Grafisch overzicht productie Salariskosten 71 Pagina 2

3 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Pagina 3

4 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-08 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-08 PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 4

5 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet B-segment Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Pagina 5

6 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden werk DBC's vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Pagina 6

7 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstellingen "Stichting Ziekenhuis Bernhoven", "Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven", "Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Bernhoven", "Rode Invent 2002 B.V, "Rode Invent 2003 B.V en "Rode Invent 2004 B.V." behoren tot het Stichting Ziekenhuis Bernhoven-concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Ziekenhuis Bernhoven te Bernheze. De jaarrekeningen van de genoemde zorginstellingen zijn opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Bernhovenconcern te Bernheze. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Stelselwijziging Stelselwijziging ontvangen voorschotten DBC s Tot 1 januari 2008 werden de ontvangen voorschotten van verzekeraars voor de Diagnose Behandel Combinaties verwerkt als vooruitontvangen bedragen onder de overige vorderingen. Naar aanleiding van de RJ uiting is overgegaan tot een presentatie van het voorschot in mindering op het onderhanden werk voor zover dit leidt tot een debetpositie voor het aan zorgverzekeraars toe te rekenen onderhanden werk en een creditpositie in de balans voorzover dit leidt tot een per saldo schuldpositie aan de verzekeraar. De ter vergelijking opgenomen vergelijkende cijfers in de balans zijn in verband met voornoemde grondslagwijziging aangepast. De invloed van deze wijziging in waarderingsgrondslag op het vermogen per 1 januari 2008 en op het resultaat over 2009 is nihil. De invloed op het totaal vermogen bedraagt EUR 0 miljoen. Stelselwijziging exploitatiesaldo "Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven" Tot 1 januari 2008 werd het exploitatiesaldo van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst dienst verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf 1 januari 2009 wordt het jaarlijkse resultaat in de balans van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst verantwoord als nog in tarieven te verrekenen saldi. Als gevolg hiervan is dit als tevens als zodanig verwerkt in de jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Bernhoven. De invloed van deze wijziging op het vermogen per 31 december 2008 bedraagt en op het resultaat over 2009 is De invloed op het totaal vermogen bedraagt Stelsel- en schattingswijzigingen materiële vaste activa De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: De waardering van alle immateriële en materiële vaste activa, dus ook die activa waarvoor een integrale vergoeding wordt verkregen voor de afschrijvingskosten, vindt voortaan plaats overeenkomstig artikel 2: 384 BW tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde. Zorginstellingen kunnen voor de waardering van immateriële en materiële vaste activa dus ook de actuele waarde hanteren. Tevens is sprake van een mogelijke schattingswijziging doordat de afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa niet langer zijn gebaseerd op de termijnen zoals voorgeschreven in de beleidsregels Nza. Pagina 7

8 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: Stichting Ziekenhuis Bernhoven Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Bernhoven Rode Invent 2002 B.V. Rode Invent 2003 B.V. Rode Invent 2004 B.V. Op grond van artikel 7, lid 4 van Regeling verslaggeving WTZi is de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven: Stichting "Ziekenhuis Bernhoven Helpt" te Veghel Grondslagen van waardering van activa en passiva De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd "Stichting Ziekenhuis Bernhoven" aan te merken als verbonden partij. Omschrijving van de soort transacties die hebben plaatsgevonden: Ziekenhuis Bernhoven heeft in het boekjaar zorgprestaties geleverd aan Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven en apparatuur gehuurd van Rode Invent 2002 B.V, Rode Invent 2003 B.V. en Rode Invent 2004 B.V.. Aard van de verbondenheid tussen de verbonden partijen: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Ziekenhuis Bernhoven vormen tevens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Diagnostisch centrum en het Zelfstandig behandelcentrum. De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. Stichting "Ziekenhuis Bernhoven Helpt" te Veghel. Deze stichting geeft financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten in Derde Wereldlanden. Ziekenhuis Bernhoven heeft geen zeggenschap over deze stichting. Het eigen vermogen en het resultaat van deze stichting is erg beperkt. Pagina 8

9 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In beginsel geldt nog altijd dat (voormalig) WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Toelichting gevolgen wijziging bekostiging kapitaallasten en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655 Zorginstellingen op waardering van vaste activa In 2008 is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van ziekenhuizen sterk wordt aangepast. Het bouwregime is vervallen en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor geleverde prestatie (B-segment DBC s). Er is landelijk sprake van aanzienlijke onzekerheden van de toekomstige opbrengsten, (bijvoorbeeld in de kapitaalslasten van het A-segment en de uitbreiding van het B-segment). Ook ontbreekt een uniform kader van ervaringsnormen voor een bedrijfswaardeberekening door de zorgsector. De bedrijfswaardeberekening is sterk afhankelijk van veronderstellingen over toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Op basis van voortzetting van de huidige bekostigingssystematiek is geen sprake van bijzondere waardeverminderingen, anders dan hetgeen al is geboekt. Aangezien de richting van politieke beslissingen die de hoogte en methode van de toekomstige bekostiging beïnvloeden, dusdanig onduidelijk is, kan er over de toekomstige waardering geen betrouwbare inschatting worden gemaakt. Eventuele veranderingen in bekostiging kan substantiële impact hebben op de vermogenspositie van ziekenhuis Bernhoven, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren, maar zal pas in het jaar dat de bekostiging betrouwbaar kan worden ingeschat in de jaarrekening worden verwerkt. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Eventueel ontvangen subsidies of andere ontvangen vergoedingen betreffende de afschrijvingskosten, zijn in mindering gebracht op de investeringen of als vooruitontvangen bedragen onder de overlopende passiva opgenomen. Pagina 9

10 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Effecten Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Pagina 10

11 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële instrumenten De instelling maakt gebruik van interest rate swaps om renterisico s af te dekken om de variabiliteit van de variabele rente van opgenomen leningen af te dekken. Voor deze instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast teneinde de resultaten uit waardeveranderingen van interest rate swaps en de afgedekte positie (variabiliteit van de toekomstige transactie) gelijktijdig in de winst- en verliesrekening te verwerken. De toepassing van kostprijs hedge accounting leidt tot de volgende op de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen voor financiële instrumenten. De eerste waardering van de interest rate swaps vindt plaats tegen kostprijs. Zolang de interest rate swaps betrekking hebben op de toekomstige rentestromen van opgenomen leningen wordt de interest rate swaps niet geherwaardeerd. Zodra verwachte toekomstige rentekasstroom leidt tot de verantwoording van rentelasten in de winst- en verliesrekening, worden de met het interest rate swaps verbonden winsten of verliezen in dezelfde periode in de winst- en verliesrekening verwerkt. Negatieve marktwaarde van rente swaps toe te rekenen aan overhedges worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Indien interest rate swaps niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat nog niet in de winst- en verliesrekening was, wordt opgenomen als overlopende post in de balans totdat de afgedekte verwachte transacties plaatsvinden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst- en verliesrekening. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. De voorziening huisvesting omvat de contante waarde van te verwachten aanloop- en verhuisverliezen in verband met de geplande nieuwbouw. De voorziening jubileumuitkering omvat de contante waarde van te verwachten gratificatie bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar dienstverband. Pagina 11

12 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting Ziekenhuis Berhoven heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Stichting Ziekenhuis Berhoven heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Ziekenhuis Berhoven heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: "Stichting Ziekenhuis Bernhoven", "Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven", "Rode Invent 2002 B.V.", "Rode Invent 2003 B.V." en "Rode Invent 2004 B.V.". Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: indirecte personeelskosten: verdeling op basis van productie; indirecte materiële kosten: verdeling op basis van productie; indirecte overige kosten: verdeling op basis van productie. Pagina 12

13 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Goodwill 0 0 Licentiekosten 0 0 Overige Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari 0 0 Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen 0 0 De plankosten voor de nieuwbouw zijn overgeheveld voor een bedrag van vanuit onderhanden projecten naar immateriële vaste activa nadat de ontwerpfase in 2009 is afgerond. De afschrijvingskosten starten in 2009 en worden in de jaarrekening 2010 met terugwerkende kracht verantwoord. Deze afschrijvingskosten zijn nacalculeerbaar, de opbrengsten zullen net als de kosten in 2010 in het extern budget worden verantwoord. 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semi permanente gebouwen 0 0 Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen 0 0 Automatisering Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen Pagina 13

14 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa zijn de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa, wordt verwezen naar "Grondslagen van waardering van activa en passiva" en naar het mutatieoverzicht "materiële vaste activa" onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de "onderhanden en gereedgekomen projecten". De afschrijvingen vaste activa zijn gespecificeerd in toelichting Er is een kredietfaciliteit met de ING-Bank en de Postbank overeengekomen. De volgende zekerheden zijn gesteld: verpanding bedrijfsuitrusting, positieve hypotheekverklaring, negatieve pledge, pari/passu en cross default, verpanding vorderingen op Rode Invent B.V.. 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen Overboeking naar materiële vaste activa Boekwaarde per 31 december In 2009 zijn de aandelen Rode Invent B.V verworven. De financiële vaste activa van Rode Invent B.V en Rode Invent B.V zijn in 2008 overgeheveld naar de materiële vaste activa en de financiële vaste activa Rode Invent B.V is in 2009 voor een bedrag van overgeheveld naar de materiële vaste activa. Er zijn in de jaren 2002 tot en met 2005 leningen afgesloten in het kader van lease van apparatuur, zoals CT-scans, apparatuur voor het project filmloos, de MRI, de telefoon-centrale en de patiëntenvoorzieningen. Deze leningen zijn verstrekt aan Rode Invent B.V. De looptijd van deze leningen is 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,5%. Als zekerheid is pandrecht verkregen op de roerende zaken die door deze leningen zijn aangeschaft. Pagina 14

15 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Totaal voorraden De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt net als in Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk Totaal onderhanden werk Tot 1 januari 2008 werden de ontvangen voorschotten van verzekeraars voor de Diagnose Behandel Combinaties verwerkt als vooruitontvangen bedragen onder de overige vorderingen. De ter vergelijking opgenomen vergelijkende cijfers in de balans zijn in verband met een grondslagwijziging aangepast. De invloed van deze wijziging in waarderingsgrondslag op het vermogen per 1 januari 2008 en op het resultaat over 2009 is nihil. De invloed op het totaal vermogen bedraagt EUR 0 miljoen. De totale ontvangen voorschotten voor een bedrag van zijn opgesplitst in de rubriek "5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's" voor een bedrag van gebaseerd op dat deel van de zorgverzekeraars waarvan een voorschot is ontvangen en de rest naar de rubriek "13. Kortlopende schulden en overlopende passiva" voor een bedrag van Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Vorderingen op debiteuren Af: ontvangen voorschotten 0 0 Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Overige overlopende activa: Totaal vorderingen en overlopende activa De vorderingen op debiteuren is eind 2009 hoger dan 2008 door late facturering van de opbrengsten Begin maart 2010 zijn de openstaande vorderingen van circa 45 miljoen tot en met 2009 tot ongeveer 1,8 miljoen teruggelopen. De voorziening in 2009 die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt De voorziening in 2008 was De post ontvangen voorschotten bedroeg in de jaarrekening Als gevolg van de stelselwijzing in 2009 is dit voorschot opgesplitst naar de rubriek "5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's" voor een bedrag van en naar de rubriek "13. Kortlopende schulden en overlopende passiva" voor een bedrag van Tot 1 januari 2008 werd het exploitatiesaldo van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf 1 januari 2009 wordt het jaarlijkse resultaat in de balans van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst als nog in tarieven te verrekenen saldi verantwoord. Als gevolg hiervan is dit als tevens als zodanig verwerkt in de jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Bernhoven. De invloed van deze wijziging op nog te ontvangen bedragen per 1 januari 2008 is een toename van en voor 2009 een toename van Pagina 15

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft

Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Omega, Amsterdam

Stichting Omega, Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2010. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Regio Oss, Uden, Veghel Jaarrekening 2010 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 4 5.1.2

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) INHOUD pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei

Jaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof

Jaarrekening Stichting Ophovenerhof Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold

Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold pagina 17 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31 december 2012 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 3

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening Jaarrekening 2012 Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1. Bestuursverslag 5.2 Jaarrekening 2012 5.2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012

Jaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012 Jaarrekening 211 Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 212 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 211 5.1.1 Balans per 31 december 211 2 5.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Zaans Medisch Centrum

Jaarrekening 2011. Stichting Zaans Medisch Centrum Jaarrekening 2011 Stichting Zaans Medisch Centrum dd. 20-4-2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening 2011. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening Jaarrekening 2011 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2011 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2015 5 Toelichting

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh

Jaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh Jaarrekening 2013 Stichting de Wielborgh INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. Catharina Stichting

Jaarrekening 2010. Catharina Stichting Jaarrekening 2010 Catharina Stichting Versie: 18-5-2011 DEEL II BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING II. Bestuur en vaststelling jaarrekening De Stichting en daartoe behorende zorgvoorzieningen De Catharina

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Libra Zorggroep

Jaarrekening Stichting Libra Zorggroep Jaarrekening 2010 Stichting Libra Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 3 5.1.1 Balans per 31 december 2010 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2010 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010 6 5.1.4

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening Jaardocument 2010 Gelre ziekenhuizen. Deel II: jaarrekening. Versie definitief d.d. 26 mei 2011 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2010 Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen

Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) (in euro s) Ref. 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " *' $ ($$. % + "! # /$$ - "# $! "% $! " $! ""( $!. ",* ". $! "( $! /

# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($!  *' $ ($$. % + ! # /$$ - # $! % $!  $! ( $!. ,* . $! ( $! / !" # $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " #$%& #'() $* *' $ ($$. % + +*" "* "!," # /$$ - "# $! "% $! " $! "!&' ""( $!. ")* "+* ",* "- "$* ". $! "( $! / 0 #!0' 1)* )-+*#$ ( (2 ( 3 2 (4562"2"* 52 *( 5 7"

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy

Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 11 mei 2015. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2009 deel II: jaarrekening

Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2009 deel II: jaarrekening Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2009 deel II: jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2009 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2009 3 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2009

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Victas

Jaarrekening 2012 Stichting Victas Jaarrekening 2012 Stichting Victas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31 december 2012 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2012 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 6 5.1.4 Grondslagen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting ZuidOostZorg

Jaarrekening 2013 Stichting ZuidOostZorg Jaarrekening 2013 Stichting ZuidOostZorg Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 3 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Schakelring

Jaarrekening Stichting Schakelring Jaarrekening 2010 Stichting Schakelring INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 5 5.1.3 Geconsolideerd

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg

Jaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Sensire en Yunio Jaarrekening 2012

Sensire en Yunio Jaarrekening 2012 Sensire en Yunio Jaarrekening 2012 Samen en persoonlijk, voor jong en oud, dichtbij en vertrouwd Samen en persoonlijk Jaarrekening 2012 Stichting Sensire INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Jaarrekening. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid. Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008

Jaarrekening. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid. Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Jaarrekening 2008 Model: geconsolideerde jaarrekening GGZ-instellingen 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Mondriaan

Nadere informatie

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING

Stichting Sirjon Zorggroep 1.1 JAARREKENING 1.1 JAARREKENING 2013 1.1 JAARREKENING 1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-13 31-dec-12 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 52.845.259 46.731.897

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 1. Vaste activa 1.1 inventaris 0 0 1.2 automatisering 3.431 4.468 3.431 4.468 2. Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting GGZ Friesland

Jaarrekening 2012. Stichting GGZ Friesland Jaarrekening 2012 Stichting GGZ Friesland INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 1 1.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2012 2

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie