Jaarrekening Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2009. Stichting Ziekenhuis Bernhoven. geconsolideerde jaarrekening"

Transcriptie

1 Regio Oss Uden Veghel Jaarrekening 2009 Stichting Ziekenhuis Bernhoven geconsolideerde jaarrekening

2 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa/(financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring Bijlagen Meerjarenoverzicht productie Meerjarenoverzicht resultaten Overzicht productie Grafisch overzicht productie Salariskosten 71 Pagina 2

3 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Pagina 3

4 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-08 Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-08 PASSIVA Eigen vermogen 10 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 0 0 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 4

5 5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2009 Ref BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie Niet-gebudgetteerde zorgprestaties Omzet B-segment Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen Pagina 5

6 5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Ref Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden mutatie onderhanden werk DBC's vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen immateriële vaste activa Desinvesteringen immateriële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden Mutatie leningen u/g Overige investeringen in financiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Pagina 6

7 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Groepsverhoudingen Zorginstellingen "Stichting Ziekenhuis Bernhoven", "Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven", "Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Bernhoven", "Rode Invent 2002 B.V, "Rode Invent 2003 B.V en "Rode Invent 2004 B.V." behoren tot het Stichting Ziekenhuis Bernhoven-concern. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Ziekenhuis Bernhoven te Bernheze. De jaarrekeningen van de genoemde zorginstellingen zijn opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Bernhovenconcern te Bernheze. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Stelselwijziging Stelselwijziging ontvangen voorschotten DBC s Tot 1 januari 2008 werden de ontvangen voorschotten van verzekeraars voor de Diagnose Behandel Combinaties verwerkt als vooruitontvangen bedragen onder de overige vorderingen. Naar aanleiding van de RJ uiting is overgegaan tot een presentatie van het voorschot in mindering op het onderhanden werk voor zover dit leidt tot een debetpositie voor het aan zorgverzekeraars toe te rekenen onderhanden werk en een creditpositie in de balans voorzover dit leidt tot een per saldo schuldpositie aan de verzekeraar. De ter vergelijking opgenomen vergelijkende cijfers in de balans zijn in verband met voornoemde grondslagwijziging aangepast. De invloed van deze wijziging in waarderingsgrondslag op het vermogen per 1 januari 2008 en op het resultaat over 2009 is nihil. De invloed op het totaal vermogen bedraagt EUR 0 miljoen. Stelselwijziging exploitatiesaldo "Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven" Tot 1 januari 2008 werd het exploitatiesaldo van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst dienst verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf 1 januari 2009 wordt het jaarlijkse resultaat in de balans van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst verantwoord als nog in tarieven te verrekenen saldi. Als gevolg hiervan is dit als tevens als zodanig verwerkt in de jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Bernhoven. De invloed van deze wijziging op het vermogen per 31 december 2008 bedraagt en op het resultaat over 2009 is De invloed op het totaal vermogen bedraagt Stelsel- en schattingswijzigingen materiële vaste activa De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met uitzondering van het volgende: De waardering van alle immateriële en materiële vaste activa, dus ook die activa waarvoor een integrale vergoeding wordt verkregen voor de afschrijvingskosten, vindt voortaan plaats overeenkomstig artikel 2: 384 BW tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde. Zorginstellingen kunnen voor de waardering van immateriële en materiële vaste activa dus ook de actuele waarde hanteren. Tevens is sprake van een mogelijke schattingswijziging doordat de afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa niet langer zijn gebaseerd op de termijnen zoals voorgeschreven in de beleidsregels Nza. Pagina 7

8 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening zijn tevens opgenomen de stichtingen en vennootschappen die tot de groep behoren. Dit betreft de volgende stichtingen en vennootschappen: Stichting Ziekenhuis Bernhoven Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst Ziekenhuis Bernhoven Stichting Zelfstandig Behandelcentrum Bernhoven Rode Invent 2002 B.V. Rode Invent 2003 B.V. Rode Invent 2004 B.V. Op grond van artikel 7, lid 4 van Regeling verslaggeving WTZi is de volgende stichtingen buiten de consolidatie gebleven: Stichting "Ziekenhuis Bernhoven Helpt" te Veghel Grondslagen van waardering van activa en passiva De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet geconsolideerd. Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. Verbonden rechtspersonen Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in paragraaf consolidatie, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd "Stichting Ziekenhuis Bernhoven" aan te merken als verbonden partij. Omschrijving van de soort transacties die hebben plaatsgevonden: Ziekenhuis Bernhoven heeft in het boekjaar zorgprestaties geleverd aan Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven en apparatuur gehuurd van Rode Invent 2002 B.V, Rode Invent 2003 B.V. en Rode Invent 2004 B.V.. Aard van de verbondenheid tussen de verbonden partijen: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Ziekenhuis Bernhoven vormen tevens de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Diagnostisch centrum en het Zelfstandig behandelcentrum. De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. Stichting "Ziekenhuis Bernhoven Helpt" te Veghel. Deze stichting geeft financiële ondersteuning aan kleinschalige projecten in Derde Wereldlanden. Ziekenhuis Bernhoven heeft geen zeggenschap over deze stichting. Het eigen vermogen en het resultaat van deze stichting is erg beperkt. Pagina 8

9 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. In beginsel geldt nog altijd dat (voormalig) WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. Voor WTZi-vergunningsplichtige vaste activa, instandhoudingen en WMG-gefinancierde vaste activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen. Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur. Toelichting gevolgen wijziging bekostiging kapitaallasten en aanpassing Regeling verslaggeving WTZi en Richtlijn 655 Zorginstellingen op waardering van vaste activa In 2008 is duidelijk geworden dat de bekostiging van kapitaallasten van het vastgoed van ziekenhuizen sterk wordt aangepast. Het bouwregime is vervallen en meer en meer is sprake van integrale tarieven voor geleverde prestatie (B-segment DBC s). Er is landelijk sprake van aanzienlijke onzekerheden van de toekomstige opbrengsten, (bijvoorbeeld in de kapitaalslasten van het A-segment en de uitbreiding van het B-segment). Ook ontbreekt een uniform kader van ervaringsnormen voor een bedrijfswaardeberekening door de zorgsector. De bedrijfswaardeberekening is sterk afhankelijk van veronderstellingen over toekomstige bekostigingssystemen, groei van de productie en disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige financiering en bekostiging. Op basis van voortzetting van de huidige bekostigingssystematiek is geen sprake van bijzondere waardeverminderingen, anders dan hetgeen al is geboekt. Aangezien de richting van politieke beslissingen die de hoogte en methode van de toekomstige bekostiging beïnvloeden, dusdanig onduidelijk is, kan er over de toekomstige waardering geen betrouwbare inschatting worden gemaakt. Eventuele veranderingen in bekostiging kan substantiële impact hebben op de vermogenspositie van ziekenhuis Bernhoven, zowel voor het beeld van resultaat en vermogen in de onderhavige jaarrekening als in toekomstige jaren, maar zal pas in het jaar dat de bekostiging betrouwbaar kan worden ingeschat in de jaarrekening worden verwerkt. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. Eventueel ontvangen subsidies of andere ontvangen vergoedingen betreffende de afschrijvingskosten, zijn in mindering gebracht op de investeringen of als vooruitontvangen bedragen onder de overlopende passiva opgenomen. Pagina 9

10 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening. Voorraden Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de DBC indien deze lager is. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Effecten Effecten opgenomen onder vlottende activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde. Deze effecten worden aangemerkt als zijnde aangehouden voor handelsdoeleinden. Waardeveranderingen van deze effecten worden verwerkt in de resultatenrekening. Indien de marktwaarde van effecten niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. De niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Pagina 10

11 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Financiële instrumenten De instelling maakt gebruik van interest rate swaps om renterisico s af te dekken om de variabiliteit van de variabele rente van opgenomen leningen af te dekken. Voor deze instrumenten wordt kostprijs hedge accounting toegepast teneinde de resultaten uit waardeveranderingen van interest rate swaps en de afgedekte positie (variabiliteit van de toekomstige transactie) gelijktijdig in de winst- en verliesrekening te verwerken. De toepassing van kostprijs hedge accounting leidt tot de volgende op de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen voor financiële instrumenten. De eerste waardering van de interest rate swaps vindt plaats tegen kostprijs. Zolang de interest rate swaps betrekking hebben op de toekomstige rentestromen van opgenomen leningen wordt de interest rate swaps niet geherwaardeerd. Zodra verwachte toekomstige rentekasstroom leidt tot de verantwoording van rentelasten in de winst- en verliesrekening, worden de met het interest rate swaps verbonden winsten of verliezen in dezelfde periode in de winst- en verliesrekening verwerkt. Negatieve marktwaarde van rente swaps toe te rekenen aan overhedges worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Indien interest rate swaps niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting, aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat nog niet in de winst- en verliesrekening was, wordt opgenomen als overlopende post in de balans totdat de afgedekte verwachte transacties plaatsvinden. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst- en verliesrekening. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. De voorziening huisvesting omvat de contante waarde van te verwachten aanloop- en verhuisverliezen in verband met de geplande nieuwbouw. De voorziening jubileumuitkering omvat de contante waarde van te verwachten gratificatie bij 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar dienstverband. Pagina 11

12 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Stichting Ziekenhuis Berhoven heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Stichting Ziekenhuis Berhoven heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Ziekenhuis Berhoven heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: "Stichting Ziekenhuis Bernhoven", "Stichting Diagnostisch Centrum & Trombosedienst ziekenhuis Bernhoven", "Rode Invent 2002 B.V.", "Rode Invent 2003 B.V." en "Rode Invent 2004 B.V.". Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: indirecte personeelskosten: verdeling op basis van productie; indirecte materiële kosten: verdeling op basis van productie; indirecte overige kosten: verdeling op basis van productie. Pagina 12

13 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Immateriële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Goodwill 0 0 Licentiekosten 0 0 Overige Totaal immateriële vaste activa Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari 0 0 Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen 0 0 De plankosten voor de nieuwbouw zijn overgeheveld voor een bedrag van vanuit onderhanden projecten naar immateriële vaste activa nadat de ontwerpfase in 2009 is afgerond. De afschrijvingskosten starten in 2009 en worden in de jaarrekening 2010 met terugwerkende kracht verantwoord. Deze afschrijvingskosten zijn nacalculeerbaar, de opbrengsten zullen net als de kosten in 2010 in het extern budget worden verantwoord. 2. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Grond Terreinvoorzieningen Gebouwen Semi permanente gebouwen 0 0 Verbouwingen Installaties Onderhanden projecten Trekkingsrechten Instandhouding Inventaris Vervoermiddelen 0 0 Automatisering Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Cumulatieve herwaarderingen 0 0 Cumulatieve afschrijvingen Pagina 13

14 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa zijn de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa, wordt verwezen naar "Grondslagen van waardering van activa en passiva" en naar het mutatieoverzicht "materiële vaste activa" onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de "onderhanden en gereedgekomen projecten". De afschrijvingen vaste activa zijn gespecificeerd in toelichting Er is een kredietfaciliteit met de ING-Bank en de Postbank overeengekomen. De volgende zekerheden zijn gesteld: verpanding bedrijfsuitrusting, positieve hypotheekverklaring, negatieve pledge, pari/passu en cross default, verpanding vorderingen op Rode Invent B.V.. 3. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Deelnemingen Vorderingen op deelnemingen Overige effecten Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Bij: kapitaalstorting Bij: verstrekte lening Af: ontvangen aflossing leningen Af: waardeverminderingen Overboeking naar materiële vaste activa Boekwaarde per 31 december In 2009 zijn de aandelen Rode Invent B.V verworven. De financiële vaste activa van Rode Invent B.V en Rode Invent B.V zijn in 2008 overgeheveld naar de materiële vaste activa en de financiële vaste activa Rode Invent B.V is in 2009 voor een bedrag van overgeheveld naar de materiële vaste activa. Er zijn in de jaren 2002 tot en met 2005 leningen afgesloten in het kader van lease van apparatuur, zoals CT-scans, apparatuur voor het project filmloos, de MRI, de telefoon-centrale en de patiëntenvoorzieningen. Deze leningen zijn verstrekt aan Rode Invent B.V. De looptijd van deze leningen is 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,5%. Als zekerheid is pandrecht verkregen op de roerende zaken die door deze leningen zijn aangeschaft. Pagina 14

15 5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 4. Voorraden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Medische middelen Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Overige voorraden: Totaal voorraden De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht, bedraagt net als in Onderhanden werk uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Onderhanden werk DBC's A-segment Onderhanden werk DBC's B-segment Af: ontvangen voorschotten Af: voorziening onderhanden werk Totaal onderhanden werk Tot 1 januari 2008 werden de ontvangen voorschotten van verzekeraars voor de Diagnose Behandel Combinaties verwerkt als vooruitontvangen bedragen onder de overige vorderingen. De ter vergelijking opgenomen vergelijkende cijfers in de balans zijn in verband met een grondslagwijziging aangepast. De invloed van deze wijziging in waarderingsgrondslag op het vermogen per 1 januari 2008 en op het resultaat over 2009 is nihil. De invloed op het totaal vermogen bedraagt EUR 0 miljoen. De totale ontvangen voorschotten voor een bedrag van zijn opgesplitst in de rubriek "5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's" voor een bedrag van gebaseerd op dat deel van de zorgverzekeraars waarvan een voorschot is ontvangen en de rest naar de rubriek "13. Kortlopende schulden en overlopende passiva" voor een bedrag van Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-08 Vorderingen op debiteuren Af: ontvangen voorschotten 0 0 Overige vorderingen: Vooruitbetaalde bedragen: Nog te ontvangen bedragen: Overige overlopende activa: Totaal vorderingen en overlopende activa De vorderingen op debiteuren is eind 2009 hoger dan 2008 door late facturering van de opbrengsten Begin maart 2010 zijn de openstaande vorderingen van circa 45 miljoen tot en met 2009 tot ongeveer 1,8 miljoen teruggelopen. De voorziening in 2009 die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt De voorziening in 2008 was De post ontvangen voorschotten bedroeg in de jaarrekening Als gevolg van de stelselwijzing in 2009 is dit voorschot opgesplitst naar de rubriek "5. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's" voor een bedrag van en naar de rubriek "13. Kortlopende schulden en overlopende passiva" voor een bedrag van Tot 1 januari 2008 werd het exploitatiesaldo van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst verwerkt in de reserve aanvaardbare kosten. Vanaf 1 januari 2009 wordt het jaarlijkse resultaat in de balans van het Diagnostisch Centrum en Trombosedienst als nog in tarieven te verrekenen saldi verantwoord. Als gevolg hiervan is dit als tevens als zodanig verwerkt in de jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Bernhoven. De invloed van deze wijziging op nog te ontvangen bedragen per 1 januari 2008 is een toename van en voor 2009 een toename van Pagina 15

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

Stichting Elan Wonen. Haarlem

Stichting Elan Wonen. Haarlem Stichting Elan Wonen Haarlem Geconsolideerde jaarrekening 2012 Stichting Elan Wonen, Haarlem 2 Inhoud Geconsolideerde Jaarrekening... 5 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 6 2 Geconsolideerde

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Update Externe Verslaggeving- december 2006, onderdeel Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Inleiding In deze update is getracht de belangrijkste wijzigingen in de Externe Verslaggeving in de Nederlandse

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011

Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 Catom Enterprises BV JAARVERSLAG 2011 INHOUD Profiel 4 Missie en Visie 8 Strategie 12 Jaarverslag 22 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 28 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2011 30

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud

Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013. Jaarrekening 2013 Lucas Onderwijs. naar inhoud Lucas Onderwijs JAARREKENING 2013 1 NB. Deze pagina bevat hyperlinks! Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013............................................................................................................................

Nadere informatie