Adviesdocument Politie Nederland Deloitte, 11 maart 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesdocument Politie Nederland Deloitte, 11 maart 2011"

Transcriptie

1 Adviesdocument Politie Nederland Deloitte, 11 maart 2011 Voor het functioneren van onze maatschappij is veiligheid essentieel. De maatschappij verwacht van de politie dat zij in staat is lokale veiligheid te garanderen, landelijke en grensoverschrijdende criminaliteit, zoals cybercrime, drugshandel en georganiseerde misdaad aan te pakken en dat het politiewerk op een effectieve en efficiënte manier wordt uitgevoerd. Om beter in staat te zijn invulling te geven aan de eisen van de maatschappij acht de minister de invoering van de nationale politie noodzakelijk. De nationale politie moet leiden tot meer ruimte voor de professional, minder bureaucratie, minder bestuurlijke drukte, een veiliger leefomgeving en een effectievere opsporing. Een organisatie die flexibel en slagvaardig kan inspelen op de continu wijzigende veiligheidsproblemen. Een politiekorps waarin elke agent goed toegerust en opgeleid de straat op gaat. Waarin de ruimte voor de politieprofessional groot is en de administratieve lasten beperkt zijn. Een organisatie waarvan de onderdelen goed met elkaar samenwerken, een organisatie die functioneert als één eenheid, maar met haar basis in de wijken. Zo stelt de minister in zijn brief aan de tweede kamer van 14 december i Een effectieve en efficiënte politieorganisatie In het nieuwe bestel valt het beheer van de politie onder directe verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De centrale aansturing en het vergroten van de grip op het beheer heeft, naar ons idee, een positieve invloed op de effectiviteit en efficiëntie van de gehele politieorganisatie. Dat het ook veel efficiënter en effectiever kan, blijkt uit de gesprekken met spelers uit het veld. Zo kan de vorming van shared service centers voor ondersteunende bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT, huisvesting, inkoop, personeel en financieel beheer grote doelmatigheidswinsten opleveren. Daarnaast dragen ook een goede basisvoorziening Handhaving en Opsporing, optimalisatie van processen en een effectieve inzet van het personeel (zoals de inzet van een administratieve backoffice van Hollands Midden) hier aan bij. Tevens kunnen door sterk verbeterde, gestandaardiseerde en uniforme informatievoorziening forse winsten geboekt worden. Zo kan de kwaliteit van het proces-verbaal worden verhoogd, zodat een veel hoger percentage in één keer goed wordt aangeleverd. De doelmatigheidswinsten kunnen worden ingezet voor meer blauw op straat. We zijn er van overtuigd dat er een directe relatie bestaat tussen de effectiviteit en efficiëntie van de beheerorganisatie en de kwaliteit van het primaire proces. Een goede ondersteuning kan de kwaliteit van politiedienstverlening aanzienlijk verbeteren. Draagvlak is een must voor een succesvolle transitie Een ronde langs de stakeholders leert ons dat de koers van de minister, daar waar het gaat om het realiseren van deze efficiëntere en effectievere politieorganisatie, kan rekenen op steun. Alle partijen beamen het belang van meer grip en sturing op de politieorganisatie en zien dat centralisatie van ondersteunende bedrijfsvoeringstaken kan leiden tot synergievoordelen. Voordelen die ten goede kunnen komen aan het op peil houden van de operationele sterkte. Over de voorgestelde verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het nieuwe bestel zijn betrokken partijen niet onverdeeld positief. Op lokaal niveau bestaat de vrees dat door de vorming van de Politie Nederland lokale belangen ondergesneeuwd worden door landelijke prioriteiten en de burgemeester onvoldoende bestuurlijke invloed zal overhouden. ii De veiligheidsregio s, belangrijke partners in de veiligheidsketen, zijn bezorgd dat de politie losgezongen wordt van de veiligheidszorg vooral in die politieregio s die uit meerdere veiligheidsregio s en een groot aantal gemeenten bestaan. iii Om daadwerkelijk te komen tot een succesvolle transitie is het van belang dat deze zorgen weggenomen. Geloof van betrokken stakeholders in de beoogde eindsituatie is immers een van de belangrijkste factoren voor een snelle en succesvolle transitie. Om dit te realiseren dient duidelijkheid gecreëerd te worden over de borging van belangen en bestuurlijke invloed in het nieuwe bestel. In dit document geven we onze visie op hoe hier invulling aan te geven.

2 Scheiding vraag en aanbod; een heldere verantwoordelijkheidsverdeling De burgemeester verliest in het nieuwe bestel het beheer over de politie, maar behoudt het gezag op het gebied van openbare orde en veiligheid. De officier van Justitie behoudt het gezag wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de taken die verricht worden ten behoeve van justitie. In de conceptnota van wijziging ter vaststelling van de nieuwe politiewet is gezag als volgt beschreven: de beslissingsbevoegdheid over de inzet en het optreden van de politie. iv Dit kan worden uitgelegd als dat de gezagsdragers ook beslissen over de inzet en capaciteit van politie. De burgemeester en officier van justitie beslissen in dat geval niet alleen over het Wat, maar ook over het Hoe. Wij zijn echter van mening dat het logischer is om de verantwoordelijkheden voor de vraag (het Wat ) en het aanbod (het Hoe ) te scheiden. Gezag dient wat ons betreft te gaan over het Wat en niet over het Hoe. Hierdoor worden de verantwoordelijkheden van de burgemeester en officier van justitie enerzijds en de politie anderzijds helder en ontstaat meer ruimte voor de politieprofessional. De scheiding tussen vraag en aanbod zou in het nieuwe bestel kunnen worden gerealiseerd door de burgemeester en de officier van justitie te maken tot klant en de politiechef tot leverancier. De burgemeester en de officier van justitie bepalen als klant Wat er op het gebied van openbare orde en veiligheid gerealiseerd dient te worden binnen een gemeente/ regio. Het aanbod wordt georganiseerd vanuit het politiekorps, waarbij de lokale politiechef als leverancier bepaalt Hoe het best kan worden voorzien in de eisen van de burgemeester en de officier van justitie. De politieprofessional richt zich op het aanbieden van oplossingen op het gebied van openbare orde, veiligheid en criminaliteitsbestrijding, terwijl burgemeester en officier van justitie zich focussen op het identificeren van een voor het gebied passende en onderling afgestemde vraag. Zij moeten zich uiteraard alle drie realiseren dat ze uiteindelijk als gezamenlijke partners dienen te zorgen voor een veilige(re) samenleving. De vraagbepaling De vraag naar openbare orde, veiligheid en criminaliteitsbestrijding (het Wat ) wordt bepaald op de verschillende niveaus binnen het bestel. De burgemeester en officier van justitie stellen op lokaal niveau de vraag vast in het veiligheidsplan, op basis van input vanuit onder andere de gemeente en politie. De vraag dient verwoord te worden in termen van op te lossen knelpunten en problemen en gewenste, meetbare resultaten. Aangezien de afstemming tussen vraag en aanbod een schaarstevraagstuk is, zal ook een prioritering moeten worden aangegeven. Het veiligheidsplan fungeert als programma van eisen en is input voor de afstemming in de lokale driehoek en tevens voor het regionale beleidsplan. Op landelijk niveau worden de prioriteiten bepaald, op basis van regionale, nationale en internationale input. De minister van Veiligheid en Justitie stelt deze prioriteiten vast in afstemming met de Nationale Korpschef, het

3 Openbaar Ministerie en de regioburgemeesters. De landelijke prioriteiten zijn vervolgens bepalend voor de verdeling van de politiecapaciteit (aanbod). Balans handhaving en opsporing Bij de vraagbepaling moet een balans gezocht worden tussen handhaving en opsporing. Op landelijk niveau wordt deze balans bewerkstelligd door het kanaliseren van de prioriteitsstelling onder bevoegdheid van de Minister, die beide belangen dient. Op lokaal niveau dient de balans te worden gewaarborgd doordat burgemeester en officier van justitie gezamenlijk, in dialoog, de vraag bepalen. De burgemeester zal vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de lokale openbare orde en veiligheid voornamelijk inzetten op preventie (huishoudelijk geweld, overlast van jongeren etc.), begeleiding van bijvoorbeeld grote evenementen en criminaliteitsbestrijding, terwijl de officier van justitie vooral inzet op opsporing en vervolging van criminaliteit. Onze verwachting is echter dat doordat beide partijen niet zelf over de directe inzet van de politiesterkte gaan, zij beter in staat zijn vanuit hun (gezamenlijke) behoefte de vraag formuleren. Daarbij komt dat beide belangen elkaar versterken; immers, een goede preventie, toezicht en handhaving zorgt voor een beperktere kans op crimineel gedrag. Waarborgen lokale invloed Waar de huidige korpsbeheerder op regionaal niveau geen gezagsverantwoordelijkheid heeft ten aanzien van de politie, heeft de nieuwe regioburgemeester dit wel. De regioburgemeester krijgt in het nieuwe bestel een doorslaggevende stem in het verdelen van de sterkte over de regio. Onder andere hierdoor bestaat op lokaal niveau de vrees dat de burgemeester onvoldoende bestuurlijke invloed behoudt en lokale belangen ondergesneeuwd worden door landelijke of regionale prioriteiten. De burgemeester die verantwoordelijk is voor de lokale openbare orde en veiligheid ervaart dat als behoorlijk bedreigend, bijvoorbeeld in de situatie dat er een aantal grote evenementen is en de burgemeester niet de gewenste inzet toebedeeld krijgt. Dan moet worden gekozen tussen het afgelasten van het evenement, een (persoonlijk) risico nemen door het evenement door te laten gaan of aanvullende eisen (met bijbehorende lasten) neer te leggen bij de organisator van het evenement. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat de lokale vraag het uitgangspunt blijft vormen voor het regionale beleidsplan en dat het regionale beleidsplan input moet zijn voor de prioriteiten die op landelijk niveau worden vastgesteld. Er ontstaat hierdoor een wisselwerking tussen de lokale, regionale, nationale en internationale prioriteiten. In de praktijk zal de dagelijkse afstemming tussen vraag en aanbod plaatsvinden op lokaal niveau. De regioburgemeester dient, naar onze mening, te fungeren als bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeenten uit de regio. Hij vertegenwoordigt de lokale prioriteiten op regionaal niveau en verdedigt de lokale belangen. In dit proces is het de taak van de regioburgemeester om, bottom-up, de lokale vraag te kanaliseren en hierin de uniformiteit te bevorderen en versnippering tegen te gaan. Top-down dient de regioburgemeester er op toe te zien dat de landelijke prioriteiten op lokaal niveau worden nageleefd. Uiteindelijk wordt op regionaal niveau gekomen tot een helder beleidskader, gevoed door de lokale burgemeesters en het Openbaar Ministerie. Verdeling van het aanbod De nationale korpschef stelt een verdeling van de politiecapaciteit (aanbod) over de politieregio s voor, uitgaande van verdeling van schaarse middelen en de landelijk geformuleerde prioriteiten. De politiecapaciteit bestaat uit een generiek en specifiek deel. Het generieke deel wordt op basis van inwoneraantal toegekend aan de regio s. De verdeling van de specifieke capaciteit vindt plaats op basis van de landelijk geformuleerde prioriteiten en de regionale verschillen in de lokale behoefte. Op regionaal niveau wordt op eenzelfde manier de toedeling van de capaciteit binnen de regio vastgesteld. De lokale politiechefs hebben de beslissingsbevoegdheid over de inzet van de toegewezen capaciteit en middelen om de eisen in het vastgestelde veiligheidsplan te realiseren. Zo hebben de politieprofessionals vrijheid van handelen om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken binnen de geldende afspraken en kaders, zowel topdown vanuit de minister en nationale korpschef als bottom-up door de afspraken met burgemeesters. Lokale driehoek: balans tussen vraag en aanbod Aangezien de kans groot is dat het aanbod en de vraag niet naadloos op elkaar aansluiten, is het van belang dat dit in de lokale driehoek afgestemd wordt. In de lokale driehoek dient, met in achtneming van de regionale en landelijke geformuleerde prioriteiten, gezamenlijk bepaald te worden welke vraag met het beschikbare aanbod wordt ingevuld. Om deze afstemming

4 succesvol en constructief te laten verlopen is transparantie in de vraag en het aanbod van groot belang. Tevens dienen meetbare afspraken gemaakt te worden tussen gezagsdragers en politie. Hiermee is transparant wat gevraagd wordt, welke mogelijkheden er vanuit het aanbod (de politiecapaciteit) zijn en welke resultaten de politie moet leveren. Uiteindelijk dient de lokale driehoek een zo hoog mogelijk niveau van zelfsturing te bereiken. Interessant is de mogelijke situatie waarin de politie de gemaakte afspraken met de burgemeester in de praktijk niet kan waarmaken. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, maar heeft in eerste instantie niet de middelen om te kunnen ingrijpen. Zeker in deze situaties is het van belang dat de burgemeester een controlerende rol heeft op de geleverde inzet en dat de escalatiemogelijkheden helder zijn. Daarnaast lijkt het wenselijk om de burgemeester een stem te geven bij de aanstelling van politiechefs. Uiteindelijk dient de lokale driehoek een zo hoog mogelijk niveau van zelfsturing te bereiken. Groeien in nieuwe rol van klant en leverancier Om de hiervoor beschreven werkwijze tot een succes te maken dienen zowel de burgemeester en de officier van justitie als de politiechef te groeien in hun rol van klant en leverancier. Burgemeester en officier van justitie dienen enerzijds in staat te zijn de lokale / regionale vraag scherp te formuleren in termen van meetbare resultaten. Anderzijds moeten ze leren om niet op de stoel van leverancier te gaan zitten. Ze moeten in staat zijn / gesteld worden de geleverde diensten te controleren en aan de bel te trekken indien niet aan de afspraken voldaan wordt. Zij dienen immers ook verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad. De politiechef dient in staat te zijn de door het korps geleverde prestaties helder te verantwoorden. Deze politieprofessional moet zich ook bekwamen in het goed kunnen uitleggen aan burgemeester en officier van justitie waarom voor een bepaalde oplossing is gekozen als er vragen komen over de inzetverdeling. Deze vragen worden momenteel door de huidige regionale korpsbeheerders beantwoord. Aanvullende coördinatielaag op het niveau van de veiligheidsregio De voorstellen voor de Politie Nederland tot nu toe houden in beperkte mate rekening met de bredere scope die een burgemeester heeft. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor (de bestrijding van) calamiteiten en rampen. De Wet op de veiligheidsregio s die sinds 1 oktober 2010 van kracht is, geeft de burgemeester daarin een duidelijke rol. De veiligheidsregio s komen, met uitzondering van enkele regio s, niet overeen met de politieregio. Wel is er territoriale congruentie tussen de veiligheidsregio s en de politieregio s. In de grote politieregio s is de bijbehorende fysieke en bestuurlijke afstand voor burgemeesters een aanvullende zorg. Het gaat hierbij in het bijzonder om de regio s Oost-Nederland (ruim 80 gemeenten en vierkante kilometer aan oppervlakte) en Noord-Nederland (ruim 60 gemeenten en vierkante kilometer aan oppervlakte). De veiligheidsregio s zijn vooral bezorgd dat de politie losgezongen wordt van de veiligheidszorg. Door het opschalen van de politie bestaat de kans dat de vraagsturing vanuit de gemeenten onder druk komt te staan. Hierdoor zal naar verwachting in het bijzonder de regionale afstemming tussen veiligheidsinstellingen afnemen, wat niet ten goede komt aan het effectief multidisciplinair optreden van deze instellingen (politie, GHOR, brandweer, ambulancedienst). v In de conceptnota van wijziging ter vaststelling van de nieuwe politiewet wordt geanticipeerd op deze zorgen. Met het oog op een goede operationele en bestuurlijke koppeling, kan voor de indeling van de regionale eenheden in districten worden uitgegaan van de indeling van de veiligheidsregio s. vi Hierdoor ontstaat een aanvullende natuurlijke coördinatie op het niveau van de veiligheidsregio. Een voordeel van het creëren van districten is dat er een betere coördinatie op multidisciplinaire samenwerking kan worden gerealiseerd. Voor de grotere regio s lijkt de indeling in districten congruent aan de veiligheidsregio s een logische invulling. Het niveau van district kan ook structuur bieden voor de afstemming op het gebied van de vraag tussen alle gemeenten in de grote regio s. De Politie Nederland kent volgens de conceptnota van wijziging ter vaststelling van de nieuwe politiewet op regionaal niveau geen zelfstandige onderdelen met eigen bevoegdheden op het terrein van beheer. Daarmee worden de regionale korpsbeheerders en de regionale colleges overbodig. Dit moet leiden tot een aanzienlijke reductie van de bestuurlijke drukte bij de politie. De burgemeesters willen echter wel dat hun lokale vraag ook onderdeel uitmaakt van het regionaal beleidsplan. Voor de afstemming van de burgemeesters over het regionale beleidsplan kan volgens de conceptnota van wijziging de schaal van de veiligheidsregio goed worden benut.

5 Aanbevelingen Naar aanleiding van de rondgang langs de stakeholders en de daarop gebaseerde analyse zijn aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen dienen naar ons idee in overweging te worden genomen bij het verder vormgeven van de Politie Nederland. In het veranderproces dient prioriteit te worden gegeven aan het verbeteren van de beheerorganisatie van de politie. Centralisatie en verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de ondersteunende functies vertegenwoordigen een aanzienlijk (besparings)potentieel. De kwartiermakers van deze transitie en de beoogde functionarissen in de aansturing van de beheerorganisatie dienen over adequate leiderschapskwaliteiten en competenties te beschikken die een succesvolle verandering mogelijk maken. Dit zijn personen met een frisse blik en de ervaring om effectiviteit en efficiëntie na te streven. Standaardisatie, kennismanagement, beslisbomen, LEAN (keten-)procesontwerp en continue verbetering op basis van ervaringen, leiden ertoe dat een forse hoeveelheid uren kan worden overgeheveld van administratieve handelingen naar de kerntaken van de agent op straat. Slimmer organiseren met goedkopere administratieve krachten en schaalvoordelen via shared services leiden tot aanvullende efficiency die ten goede komen aan de kerntaken. Helderheid verschaffen in taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit geldt in het bijzonder voor de nationale korpschef en de regionale politiechefs, in de relatie tot de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie en de (regio)burgemeesters. Door helder vast te leggen wie waar over gaat is het ook mogelijk om een functie- en competentieprofiel op te stellen voor deze functies. In de gezagslijn is het van groot belang de formele bevoegdheden van de regioburgemeester kritisch te beschouwen en eenduidig vast te leggen. Daarnaast moeten er transparantere regels komen voor de verdeling van de politiesterkte. In welke mate beïnvloedt de landelijke prioriteitsstelling de capaciteitsverdeling? Welke ruimte heeft de regionale korpschef hierin? En, wat voor rol is er weggelegd voor de (regio)burgemeester? Hier moeten heldere afspraken over worden vastgesteld, waarbij de belangen van alle stakeholders in overweging worden genomen. Intensief aansturen en begeleiden van de transitie van het huidige bestel naar de Politie Nederland. De meest in het oog springende verandering is de vermindering van het aantal politieregio s van 25 naar 10. Dit impliceert dat het aantal korpsbeheerders en korpschefs zal afnemen, deze managementlaag zal hierdoor aanzienlijk worden uitgedund. Een goed strategisch HR-beleid is van belang om deze structuurwijziging in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat de doorgevoerde wijzigingen ook de gewenste verbeteringen opleveren. Daarnaast zal het inrichten van de nieuwe beheerorganisatie de nodige voeten in de aarde hebben, de urgentie om dit aan te pakken lijkt echter bij alle betrokken stakeholders aanwezig. Vroegtijdige betrokkenheid van de medewerkers en stakeholders is uiteindelijk essentieel. Immers mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden en zonder verandering van gedrag is een verandering op papier weinig waard! Bronnen i. Opstelten, I. (2010), Brief minister van Veiligheid en Justitie inzake Regeerakkoord 'Vrijheid en Verantwoordelijkheid': politie ii. Salveda, K. (2010), Nationale politie of grotere regio s, VNG Magazine, nr iii. Cornelisse, L. (2010), De ene grens is de andere niet, Binnenlands Bestuur, iv. Concept nota van wijziging bij wetsvoorstel tot vaststelling van een nieuwe politiewet v. Cornelisse, L. (2010), De ene grens is de andere niet, Binnenlands Bestuur, vi. Concept nota van wijziging bij wetsvoorstel tot vaststelling van een nieuwe politiewet

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk

Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Nationale Politie in Nederland: achtergronden en gevolgen voor lokaal politiewerk Presentatie Seminarie CPS Antwerpen 28 maart 2017 Prof.dr.ir Jan Terpstra Radboud Universiteit te Nijmegen Topics Nationale

Nadere informatie

Portefeuillehouder: R. Michels Behandelend ambtenaar F. Huisman, (t.a.v. F. Huisman)

Portefeuillehouder: R. Michels Behandelend ambtenaar F. Huisman, (t.a.v. F. Huisman) Vergadering: 9 10 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: R. Michels Behandelend ambtenaar F. Huisman, 0595 447711 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Huisman) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk:

GELDERLAND_ZUID KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE NATIONALE POLITIE. Datum afdruk: NATIONALE POLITIE Aanleiding Nationale Politie Eenheid Midden Nederland District Oost Utrecht Tijdpad Gezag Dienstverlening Basisteam Heuvelrug Waarom Nationale Politie? Nationale Politie betekent: meer

Nadere informatie

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel

mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel mr. A.F. (Sandor) Gaastra - Congres: De toekomst van het Nederlandse Politiebestel (Alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, Toenemende globalisering, digitalisering en de groeiende mobiliteit

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 september 2012 Portefeuillehouder : burgemeester T. van Mourik Punt : 06 Behandelend ambtenaar : Veiligheidsbureau Middelsee (M. van der Woude/ S.Boelens) Doorkiesnummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-generaal Veiligheid Bestuur en Organisatie Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Onderwerp : Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland (politie)

Onderwerp : Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland (politie) Raadsvoorstel Vergadering van : 30 oktober/6 november 2012 Agendanummer : 5 Onderwerp : Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland (politie) Programma : Veiligheid Voorop / Aalberts Voorstel 1. Het

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Beleidsplan Politie Limburg 2013-2014. Gemeentebladnummer : 2012/70 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland. VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. In te stemmen met het concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland,

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeenteblad. Voorstel. Samenvatting. Toelichting

Gemeenteblad. Voorstel. Samenvatting. Toelichting Gemeenteblad Onderwerp: Regionaal Beleidsplan Politie Noord nederland 2013-2014 Jaar/Nummer: 2012/ In behandeling bij: Sector Burger en Bestuur / Team Bestuurszaken / Stephan Valk Voorstel De raad neemt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Indiener agendapunt. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Burgemeester Hanselaar-van Loevezijn

Raadsvoorstel. Indiener agendapunt. : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: Burgemeester Hanselaar-van Loevezijn Raadsvoorstel Onderwerp : Concept beleidsplan politie Limburg 2013-2014: Samen doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd, beleidskaders voor 2013-2014. Indiener agendapunt

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Politie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 24 september 2012 Agenda nr: Onderwerp: concept beleidsplan politie Limburg 2013-2014: Samen doen wat er toe doet! Lokale en gemeenschappelij ke veiligheidsaanpak verankerd,

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen

KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE KNP GELDERLAND_ZUID. Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen KNP Vorming Nationale Politie - Gemeenteraad Geldermalsen 1 Waarom Nationale Politie? Nederland nog veiliger maken Meer vertrouwen van de burger Vergroten slagkracht Meer ruimte voor vakmanschap en professionaliteit

Nadere informatie

Samenvatting concept-inrichtingsplan nationale politie

Samenvatting concept-inrichtingsplan nationale politie Samenvatting concept-inrichtingsplan nationale politie 1. Inleiding Het concept-inrichtingsplan, opgesteld in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie, beschrijft de organisatiestructuur van

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

menclienstbaar» Q-e^^%- S>^^o^ GD

menclienstbaar» Q-e^^%- S>^^o^ GD l^o^adres Pöètiu^ 70023 mmwmmmm IVIPGD12011122108410385 GD1 21.12.2011 0385 lah ^ Q-e^^%- S>^^o^ Behandeld door A. Sesselaar/N. Stikboer TelefQon 0900-8844 Fax 010-2750003 E-mafl m Aan de leden van het

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum besluit burgemeester: 13 september 2012 Agendapunt: 10. Behandelend ambtenaar: Mevrouw A.C.

Registratienummer: GF Datum besluit burgemeester: 13 september 2012 Agendapunt: 10. Behandelend ambtenaar: Mevrouw A.C. Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20081 Datum besluit burgemeester: 13 september 2012 Agendapunt: 10 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevrouw A.C. Teuben-Bokma

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

AFKORTINGEN. DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3

AFKORTINGEN. DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3 Inhoudsopgave AFKORTINGEN xi DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3 2 Uitvoering van de politietaak 5 2.1 Taakstelling 5 2.2 Kerntakendiscussie 6 2.3 Discretionaire beleidsruimte 9 2.4 Vertrouwen in de politie

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Artikel 43-vragen inzake aanpak wiet / inleveren van agenten

Artikel 43-vragen inzake aanpak wiet / inleveren van agenten gemeente Roermond uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlictitingen bij sector/afdeiing doorkiesnr. 17 mei 2013 2013/UIT/51085 22 mei 2013 2 2 MEI 2013 K. Geurts SECR/Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Een organisatorisch perspectief

Een organisatorisch perspectief Eddy Lassche Programmamanager realisatie NP - de Hoftoren Een organisatorisch perspectief Project: Datum: Versienummer: KNP 28 februari 2013 Eddy Lassche Workshop 1: De keuze voor een nieuw bestel in Nederland

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011

Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Nieuwe hoofdstructuur bestuursdepartement per 1 juli 2011 Minister Staatssecretaris Secretaris- Generaal plv Secretaris- Generaal Het nieuwe bestuursdepartement

Nadere informatie

Onderwerp nationale politie

Onderwerp nationale politie Gemeente Den Haag Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2011.1712 RIS 181923 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 906 Wijziging van artikel 53d van de Politiewet 1993 houdende regels met betrekking tot de instandhouding door het Rijk van informatie- en communicatievoorzieningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 628 Politie Nr. 322 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

In het voorgestane nieuwe stelsel, waarin het beheer wordt gecentraliseerd, verandert hier niets aan.

In het voorgestane nieuwe stelsel, waarin het beheer wordt gecentraliseerd, verandert hier niets aan. Notitie voor de tweede strategische conferentie Nationale Politie Vastgesteld 21 november 2011, Wassenaar Inleiding De politie bekleedt de zwaardmacht in onze samenleving. Het is de instantie die namens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 261 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15

Nadere informatie

Nationale Politie Inrichtingsplan Integer Betrouwbaar Moedig Verbindend

Nationale Politie Inrichtingsplan Integer Betrouwbaar Moedig Verbindend KNP Nationale Politie Inrichtingsplan Kernwaarden Integer Betrouwbaar Moedig Verbindend 1 Hoofddoel NP: bijdragen aan een veiliger Nederland Het hoofddoel van Nationale Politie Bijdragen aan een veiliger

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 10.1295 B&W verg. : 21 december 2010 Onderwerp: B5 Taskforce 1) Status In het licht van onze actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017

P e r sbe r ± cht. Conclusie evaluatie Politiewet 2012: doorontwikkelen en verbeteren. Ministerie van Justitie en Veiligheid. Datum 16 november 2017 Ministerie van Justitie en Veiligheid Directie Communicatie P e r sbe r ± cht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 :s::rnh!jenv Contactpersoon Margriet Bokhorst T 06 46767704 Datum 16 november

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017

Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN 2017 Hoofdstuk 1. Jaarplan Onder verwijzing naar artikel 36 van de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving legt de Raad het jaarplan 2017 voor. De Raad maakt de keuze

Nadere informatie

Corporate brochure RIEC-LIEC

Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC Corporate brochure RIEC-LIEC 1 De bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een gezamenlijke, integrale overheidsaanpak. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, strafrechtelijke

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

EVENEMENTEN EEN BLIJVEND FEEST OVER REGIE EN AFSTEMMING

EVENEMENTEN EEN BLIJVEND FEEST OVER REGIE EN AFSTEMMING EVENEMENTEN EEN BLIJVEND FEEST OVER REGIE EN AFSTEMMING Een tendens in Nederland is dat er méér evenementen komen. En dorpsevenementen krijgen een regionaal karakter. De gemeentelijke evenementenkalender

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Handreiking Huisvesting Politie Noord-Nederland

Handreiking Huisvesting Politie Noord-Nederland Handreiking Huisvesting Inleiding In december heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer geïnformeerd over de plannen rondom de huisvesting van de politie in Nederland. Door de veranderende

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

30880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

30880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) 30880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.) Nr. VERSLAG Vastgesteld 28 september 2011 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer

Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer Taakafstemming rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen gemeenten en regionale brandweer VERSIEBEHEER Vers i e Datum Auteur 0. 1 25-08- 2007 GAV 0.2 10-09-2007 ME, GAV 0. 3 11-10- 2007 GAV 0. 4 19-10-

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum besluit burgemeester: 8 maart 2013 Agendapunt: 11. Behandelend ambtenaar: Mevrouw A.C.

Registratienummer: GF Datum besluit burgemeester: 8 maart 2013 Agendapunt: 11. Behandelend ambtenaar: Mevrouw A.C. Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20013 Datum besluit burgemeester: 8 maart 2013 Agendapunt: 11 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevrouw A.C. Teuben-Bokma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Terugblik congres Nationale Politie

Terugblik congres Nationale Politie Terugblik congres Nationale Politie Opening: kansen en bedreigingen van het nieuwe politiebestel Op 18 juni 2013 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met Van Aetsveld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 628 Politie Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie