FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G."

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging en begeleiding aan de cliënten van de locaties en/of thuiszorg, volgens het vastgestelde zorgplan, regels, procedures en kwaliteitsnormen waarbij de wens van de cliënt centraal staat. PLAATS IN DE ORGANISATIE: Situatieschets: Stichting Vrijwaard levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor senioren in Den Helder. Vrijwaard bestaat uit woonzorgcentra en (thuis)zorg in zowel kleinschalige wooncomplexen als in de wijk. Overkoepelend is er een welzijnsdienst, voedingsdienst, servicebureau (recepties, huismeester, automatisering, kwaliteit, innovatie en gastvrijheid) en een centraal bureau. Het centraal bureau bestaat uit de economische en administratieve dienst, de afdeling personeel en opleidingen en het bestuurssecretariaat/pr en communicatie. Leiding ontvangen/leiding geven: Leiding ontvangen: Ontvangt leiding van de manager thuiszorg / teamleider. Leiding geven: Geeft aanwijzingen aan woon- en zorgassistenten, helpenden, leerlingen, de stagiaires en vrijwilligers. Interne en externe contacten: Intern: Medewerkers, cliënten, vrijwilligers, managers en praktijkopleider. Extern: Familie en / of diens vertegenwoordiger, huisartsen, de medische adviseur en overige leden van het multidisciplinair overleg (MDO). KERNTAKEN: 1. Verrichten van verplegende en verzorgende handelingen. 2. Contactverzorgende 3. Overige taken. Verzorgende IG functiebeschrijving/med/form/ Pagina 1 van 6

2 UITWERKING KERNTAKEN/RESULTATEN: 1. Verrichten van verplegende en verzorgende handelingen: Is belast met de uitvoering van de totale verzorging aan de cliënten op de afdeling op basis van in het zorgplan vastgelegde afspraken; Werkzaamheden op het gebied van lichamelijke verzorging en verpleging, ondersteuning en stimulering bij ADL-activiteiten; Verricht verpleegtechnische handelingen zoals het toedienen van subcutane en intramusculaire injecties, verstrekken van medicijnen, wondverzorging, stomaverzorging en zuurstof toedienen. Signaleert en rapporteert veranderingen in de fysieke, psychische en/of sociale omstandigheden van de cliënt op basis van observatiepunten in het zorgplan en met inachtneming van de eigen deskundigheid. Geeft, door middel van observatie verkregen informatie over cliënten, door aan de manager thuiszorg / teamleider en legt dit vast in de rapportage. Het dagelijks, in hoge mate zelfstandig begeleiden van cliënten van de groepsverzorging in een groep of individueel in de activiteitensituatie; Het uit de eigen deskundigheid leveren van een bijdrage in de ontwikkeling van de dagprogramma s. 2. Contactverzorgende Van een aantal cliënten. Het aantal cliënten wordt naar rato van het dienstverband vastgesteld. Stelt het zorgplan op. Bewaakt dat gemaakte afspraken met betrekking tot de cliënt nagekomen worden of al nagekomen zijn. Voorbereiden en deelnemen aan de cliëntenbespreking. 3. Overige taken: Is aanspreekpunt voor cliënten, familie en collega s bij afwezigheid van de coördinerend verzorgende en manager thuiszorg / teamleider; Treedt op als werkbegeleider van leerlingen en stagiaires van hetzelfde en/of lager niveau, wat inhoudt het stimuleren, motiveren en het toezien op correct aanleren van verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden; Voert licht huishoudelijke werkzaamheden uit in het appartement van cliënten; Signaleert knelpunten die de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden belemmeren en geeft deze door aan de manager thuiszorg / teamleider; Neemt deel aan werkoverleg en overdrachten; Kan belast worden met overige gespecificeerde taken als voorraadbewaking en bestelling van bijvoorbeeld incontinentiemateriaal. Maakt optimaal gebruik van de in gebruik zijnde automatiseringsprogramma s. Kan ingezet worden op de groepsverzorging / projecten. Neemt bij toerbeurt deel aan het MDO. FUNCTIE-EISEN: Kennis: Heeft het niveau 3 diploma verzorgende IG. Is op de hoogte van relevante procedures, protocollen en afspraken. Verzorgende IG functiebeschrijving/med/form/ Pagina 2 van 6

3 Zelfstandigheid: Neemt zelfstandig binnen de gestelde voorschriften beslissingen ten aanzien van voorkomende situaties. Is in staat problemen binnen de werkzaamheden op te lossen. Draait eindverantwoordelijke diensten volgens rooster. Kan terugvallen op de coördinerend verzorgende, de locatiemanager / manager thuiszorg en bij afwezigheid daarvan op de bereikbare dienst. Sociale vaardigheden: Is hulpvaardig, tactisch en oplettend in de omgang met collega s, cliënten en diens relaties. Is collegiaal. Is in staat de familie van de cliënt ingeval van ziekte of overlijden op te vangen. Is intern en extern in staat goede werkcontacten te onderhouden. Brengt de zorgvisie in praktijk. Risico's verantwoordelijkheden en invloed: Indien de verzorgende IG niet adequaat handelt, kan dit leiden tot nadelige gevolgen voor de cliënt, diens vertegenwoordiger, de medewerkers en de instelling. Er is kans op het veroorzaken van persoonlijk letsel bij cliënten door het ondersteunen bij ADL- activiteiten en het verrichten van een aantal verpleegtechnische handelingen. Bij afwezigheid van de coördinerend verzorgende of locatiemanager / manager thuiszorg is zij mede verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken met name tijdens avond- en nachtdiensten. Beïnvloedt het beleid via de daarvoor bestemde overlegorganen, zoals werkoverleg. Uitdrukkingsvaardigheid: Drukt zich mondeling en schriftelijk tijdens de verzorging en overdrachtsituaties zodanig uit dat dit inzichtelijk is voor cliënten, familie en collega s. Bewegingsvaardigheid: Is nodig tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. In het bijzonder in het correct toepassen van tiltechnieken. Oplettendheid: Is nodig in de zorg aan de cliënt om veranderingen in de lichamelijke en geestelijke toestand te kunnen signaleren. Overige functie-eisen: De houding moet zich kenmerken door; openheid, integriteit, betrouwbaarheid, representativiteit, communicatief vaardig, doortastend, flexibel en een zekere besluitvaardigheid. Heeft een functie in relatie met cultuuraspecten, communicatie en samenwerking. Voert zonodig Voorbehouden Handelingen uit. Geduld en doorzettingsvermogen zijn van belang bij de begeleiding en verzorging met name bij cliënten met een dementie syndroom. Eisen worden gesteld aan discretie, attitude, ordelijkheid en netheid. Inconveniënten: Fysieke belasting door tillen en het werken in gebogen en onnatuurlijke houding en in krappe ruimtes tijdens verzorgende handelingen. Bezwarende werkomstandigheden door het werken met uitscheidingsproducten en bloed. Risico op persoonlijk letsel (o.a. prikaccident) Psychische belasting treedt op bij piekbelasting in het werk en door confrontatie met lijden van cliënten. Verzorgende IG functiebeschrijving/med/form/ Pagina 3 van 6

4 KERNCOMPETENTIES 1. Inlevingsvermogen Luistert naar en denkt mee met anderen, onderkent gevoelens en behoeften van anderen en verplaatst zich in anderen Luistert actief en toont geduld Neemt anderen serieus, toont respect en ondersteunt Verplaatst zich in de situatie of belevingswereld van anderen Gaat goed om met de emoties van anderen en zichzelf en geeft daarbij duidelijk aan wat de grenzen zijn Gaat zorgvuldig en discreet om met vertrouwelijke of gevoelige informatie van anderen 2. Inzet en enthousiasme Levert meer dan de gemiddelde inspanning en beperkt zich niet tot wat er wordt gevraagd Heeft een energieke en enthousiaste uitstraling en pakt de dingen op met een glimlach Draagt bij aan een prettige werksfeer Ziet waar werk en kansen liggen en pakt uit eigen beweging werkzaamheden op Biedt uit zichzelf hulp aan en/of vraagt om hulp 3. Klantgerichtheid Speelt in op en komt tegemoet aan vragen en behoeften van klanten* Weet wie de klanten zijn, wat zij vinden en wanneer zij zich prettig voelen Speelt actief in op vragen en behoeften van klanten en stimuleert klanten dingen te doen die zij zelf kunnen binnen hun mogelijkheden Is eerlijk en betrouwbaar naar klanten Maakt duidelijk afspraken met klanten over service, kwaliteit en levering en komt deze na *We vullen het begrip klant breed in. Cliënten en bewoners zijn onze klanten. Ook onze vrijwilligers, bezoekers en medewerkers van externe organisaties zijn onze klant. Collega s onderling zijn ook klanten van elkaar 4. Flexibiliteit Staat open en kan inspelen op veranderende omstandigheden om zo het gewenste resultaat te bereiken Heeft inzicht in effect van eigen werkwijze in relatie tot gewenst resultaat Staat open voor opmerkingen en eventuele kritiek op eigen werkwijze Signaleert wanneer er knelpunten in het werk optreden en geeft dit tijdig aan Kan zijn of haar werkwijze aanpassen in een gewijzigde situatie (en daarmee afwijken van vaste patronen) Verzorgende IG functiebeschrijving/med/form/ Pagina 4 van 6

5 FUNCTIEGEBONDEN COMPETENTIES VERZORGENDE IG 1. Deskundigheid Heeft actuele kennis van de cliënt en diens zorg- en begeleidingsvragen en kan daarop aansluiten met de juiste zorg of begeleiding Heeft kennis van verschillende benaderingswijzen en kan deze toepassen al naar gelang de situatie en/of cliënt dit vraagt of nodig heeft Draagt bij aan een goed leefplan en houdt de voortgang daarvan bij Bewaakt en signaleert, bespreekt en onderneemt actie wat betreft het welbevinden van de cliënt Kan overzicht van de situatie behouden en zakelijk, bekwaam en evenwichtig reageren bij calamiteiten en bij emotionele of agressief gedrag van anderen Kijkt voortdurend uit naar dingen die extra aandacht vragen 2. Uitvoering van verpleegtechnische handelingen In staat zijn om verpleegtechnische en voorbehouden handelingen uit te voeren Voert correct en bekwaam de verpleegtechnische en voorbehouden handelingen uit die binnen zijn/haar bevoegdheid en/of bekwaamheid liggen Voert opdrachten van behandelaars volgens afspraak uit Weigert een opdracht als die niet binnen zijn/haar bevoegdheid en/of bekwaamheid ligt 3. Systematisch en zelfstandig werken Is in staat om systematisch en zelfstandig zorg of begeleiding te bieden Handelt volgens de afspraken in het opgestelde leefplan en houdt de cliënt op de hoogte van veranderingen van afspraken Handelt volgens de geldende procedures, kwaliteitsrichtlijnen en afspraken binnen de organisatie Is in staat flexibel om te gaan met de geldende procedures, kwaliteitsrichtlijnen en afspraken en schakelt bij niet-voorspelbare, complexe werkzaamheden de leidinggevende of andere relevante deskundigen in Neemt zelfstandig beslissingen, indien nodig en in het belang van de cliënt Blijft effectief functioneren bij tegenslag en tijdsdruk Zorgt voor een zorgvuldige en volledige overdracht 4. Samenwerken Is in staat om adequaat samen te werken met collega s, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokken disciplines, zodat de cliënt continuïteit in de zorgverlening en begeleiding ervaart Weet wanneer hij/zij andere disciplines, collega s of leidinggevenden in moet schakelen Moedigt anderen aan om samen te werken en hun ideeën te uiten Geeft en vraagt feedback op constructieve wijze van collega s, andere betrokken disciplines, mantelzorgers en vrijwilligers Stelt zich open op in wat hij/zij doet en is transparant in de gevolgde handelwijze Benoemt knelpunten in de samenwerking, maakt deze bespreekbaar en draagt zo bij aan kwaliteitsverbetering Verzorgende IG functiebeschrijving/med/form/ Pagina 5 van 6

6 Ondertekening medewerker Naam Datum Paraaf Verzorgende IG functiebeschrijving/med/form/ Pagina 6 van 6

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg.

Het leveren van zorgdiensten aan cliënten die geïndiceerd zijn voor aanvullende verpleeghuiszorg. Functiebeschrijving verzorgende verzorgingshuis / verpleeghuis Functienaam: Verzorgende 3 IG (niveau 3 Individuele Gezondheidszorg) Kern of doel van de functie: Het met inachtneming van zorgvisie en zorgplannen

Nadere informatie

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013

Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 Handleiding FWHZ functiewaardering Huisartsenzorg 2013 cao-document 2013 Versie 14 augustus 2013 Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg Beschrijvingen referentiefuncties Referentiematrix en indelingsniveaus

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1)

(ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) BIJLAGE 5 FUNCTIEBOEK (ex. artikel 5.1 CAO en bijlage 1) Dit functieboek is bijlage 5 bij de CAO Kinderopvang 2008 2009 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 5.1

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving

Verzorgende Niveau 3. Taak- en functieomschrijving Verzorgende Niveau 3 Taak- en functieomschrijving Januari 2015 Evaluatie Q1 2016 Inhoudsopgave Taak en functie omschrijving Verzorgende niveau 3 PZ 8.8.2.4 BL 1. Evita 3 Evita Visie en doelstelling van

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE

PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE PRAKTIJK-OPLEIDINGSBOEK MBO-VERPLEEGKUNDIGE niveau 4 NAAM STUDENT: GROEP: 1 1. Inleiding Dit Praktijkopleidingsboek (POB) hoort bij de opleiding voor het beroep van verpleegkundige niveau 4. De mbo-verpleegkundige

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn

Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Manager Communicatie & Marketing Omring Hoorn Inleiding Met zorg bijdragen aan de kwaliteit van samen leven. Vanuit deze missie geeft Omring invulling aan haar dienstverlening. Met de overtuiging dat de

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Afgelopen voorjaar hebben we binnen Topaz de strategienota 2008 2012 geëvalueerd. Vervolgens is er met grote betrokkenheid van vele professionals

Nadere informatie