Functiebeschrijving Verpleegkundige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijving Verpleegkundige"

Transcriptie

1 Pagina van 6 Functiebeschrijving Verpleegkundige Algemene informatie Organisatie BTKzorg Functie Verpleegkundige Datum Status f vastgesteld FWG-schaal 0 Algemeen BTKzorg is een dynamische organisatie, kleinschalig, met groot enthousiasme en veel ambitie. Als dé aanbieder van verpleging, verzorging, kraamzorg en huishoudelijke hulp biedt BTKzorg thuiszorg en kraamzorg uit het hart, waarbij kernwaarden: aandacht, betrouwbaar en respect hoog in het vaandel staan. Kern/ doel van de functie Het uitvoeren van verpleegkundige zorgverlening, verzorgende en verpleegkundige handelingen en het geven van begeleiding bij cliënten in de thuissituatie, waarbij de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd of in stand gehouden en waarbij de kwaliteit bewaakt wordt. Situatieschets De Verpleegkundige werkt zelfstandig bij de cliënt thuis. De cliënten zijn door ziekte, ouderdom, handicap of na een operatie afhankelijk van verpleging en verzorging. De verpleegkundige is in complexe en instabiele situaties contactverpleegkundige en stelt dan ook het zorgleefplan op. Plaats in de organisatie Ontvangt hiërarchisch leiding van de Teamleider V&V. De Verpleegkundige maakt onderdeel uit van een (wijk)team waarin Helpenden, Verzorgenden (IG) en Wijkverpleegkundigen werkzaam zijn. De Verpleegkundige ontvangt functionele aanwijzingen van de Wijkverpleegkundige en neemt bij diens afwezigheid coördinerende werkzaamheden over. Hierbij is terugval op Teamleider V&V of een collega Wijkverpleegkundige mogelijk. Contacten Intern: Teamleider V&V Helpenden Verzorgenden (IG) Verpleegkundigen Wijkverpleegkundigen In voorkomende gevallen medewerkers HH en medewerkers HH Extern: Cliënten, diens familie en huisgenoten Mantelzorgers Overige disciplines zoals huisartsen en apotheken Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen. Uitvoeren van de zorg- en dienstverlening. Contactverpleegkundige. Kwaliteit van zorg. Teamwerkzaamheden 5. Overige werkzaamheden Uitwerking in activiteiten en te behalen resultaten. Uitvoeren van de zorg- en dienstverlening Het geven van zorg, begeleiding en ondersteuning overeenkomstig de afspraken in de zorgleveringsovereenkomst en het zorg-/behandelplan; Ondersteunt de cliënt bij ADL (aan- en uitkleden, wassen, toiletgang, eten en drinken e.d.); Controleert lichaamsfuncties en onderneemt actie bij afwijkende waarden; Verricht verpleegtechnische handelingen, conform handelingenlijst van BTKzorg, Helpt met oefeningen in kader van therapie of revalidatie; Stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt op het gebied van lichamelijke verzorging en houdt deze, daar waar geen verbetering mogelijk is, zoveel mogelijk op hetzelfde niveau. Signaleert latente zorgbehoefte en herkent en signaleert feitelijke en dreigende zelfzorgtekorten; Geeft advies, voorlichting en instructie (ziekteleer en behandeling) aan cliënten en diens omgeving; Verricht begeleidende werkzaamheden ten aanzien van de cliënt en beïnvloedt doormiddel van gespreks-

2 Pagina van 6 voering de beleving en omgang met ziekte en gezondheid; Begeleidt en ondersteunt cliënten bij (psycho)sociale problemen, zoals bij terminale zorg; Biedt ondersteuning aan mantelzorgers t.b.v. het zorgproces.. Contactverpleegkundige Is contactverpleegkundige voor één of meer instabiele cliëntsituaties; Stelt het zorgleefplan van de cliënt op en houdt dit actueel; Bespreekt in overleg met de cliënt de planning van de werkzaamheden en stelt bij wijzigingen in de hulpvraag, in overleg met de cliënt, het zorgleefplan bij; Evalueert periodiek de zorgverlening; Houdt kennis inzake de sociale en medische toestand van de cliënt op peil en past het zorgleefplan hierop aan. Bespreekt zorgplan in cliëntbesprekingen; Neemt in overleg met de Wijkverpleegkundige zonodig initiatief tot en onderhoudt contact met familie van de cliënt; Neemt in overleg met de Wijkverpleegkundige initiatief tot en onderhoudt (schriftelijk) contract met de arts, fysiotherapeut en eventueel andere behandelend (para) medische beroepsbeoefenaars van de cliënt; Verricht eventueel op verzoek van cliënt of familie andere activiteiten, als artsenbezoek e.d. Sluit de zorg af en/of regelt de overdracht naar andere zorginstellingen.. Kwaliteit van zorg Signaleert eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand van cliënten en onderneemt actie; Signaleert knelpunten in de zorgverlening en rapporteert dit aan de Wijkverpleegkundige; Houdt zelf de deskundigheid op peil door het lezen van vakliteratuur; Heeft een actieve houding in (bij) scholing van collega s en verzorgt twee keer per jaar een klinische les.. Teamwerkzaamheden Neemt deel aan cliëntbesprekingen; Neemt deel aan ontmoetingsbijeenkomsten; Neemt deel aan workshops, opleiding en scholing; Draait mee in de bereikbare dienst van het (wijk)team. 5. Overige werkzaamheden Verricht in voorkomende gevallen cliëntgerelateerde huishoudelijke werk zaamheden; Registreert de verleende zorg in het zorgleefplan; Overlegt indien nodig met overige disciplines zoals de huisarts en de apotheek voor andere cliënten dan contactcliënt; Neemt bij afwezigheid van de Wijkverpleegkundige de coördinerende taken over als intake, coördinatie en overdracht van zorg; Vraagt (ad-hoc) hulpmiddelen aan voor cliënten. Werkt nieuwe collega s in en begeleidt stagiaires; Heeft voldoende kennis van de sociale kaart in desbetreffende wijk; Draagt zorg voor een volledig portfolio bij het kwaliteitsregister V&V en overlegt dit eens per jaar aan de wijkverpleegkundige. Bevoegdheden Zelfstandig uitvoeren van handelingen die betrekking hebben op de eigen werkzaamheden; Verpleegtechnische handelingen conform handelingenlijst BTKzorg, mits daartoe bekwaam gemaakt door BTKzorg. Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden Kennis Kennis op het niveau van MBO Verpleging niveau of A-verpleging aangevuld met ervaring in het werk- en vakgebied. Geldige BIGregistratie is vereist. Vakkennis en vaardigheden worden op peil gehouden door deelname aan (verplichte) bijscholing en het lezen van vakliteratuur. Is geregistreerd bij het kwaliteitsregister V&V Zelfstandigheid De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd conform de afspraken in het zorgplan, instructies en protocollen. Problemen met betrekking tot verzorgende werkzaamheden en verpleegtechnische handelingen worden

3 Pagina van 6 zoveel mogelijk zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op de Wijkverpleegkundige. Sociale Vaardigheden Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, luisteren, hulpvaardigheid en klantvriendelijkheid zijn vereist in het contact met cliënten en diens familie, relaties of disciplines als huisarts, apotheek e.d. Overtuigingskracht is vereist bij het stimuleren, dan wel onderhouden van de zelfredzaamheid van de cliënt. Kan in teamverband werken. Risico s, verantwoordelijkheid en invloed Het werken met materialen en middelen kan beperkte materiële schade tot gevolg hebben. Lichamelijk letsel bij de cliënt kan ontstaan bij het onjuist uitvoeren van de verpleegtechnische handelingen. In de contacten met familie e.d. kan invloed worden uitgeoefend op de reputatie van de organisatie. Uitdrukkingsvaardigheid Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in de communicatie met (familie van) cliënten, mantelzorgers en overige disciplines. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van het zorgleefplan en het registreren van de zorg hierin. Bewegingsvaardigheid Bewegingsvaardigheid is nodig voor het verrichten van de verzorgende werkzaamheden, de ondersteunende handelingen gericht op ADL-activiteiten en de verpleegtechnische handelingen. Oplettendheid Het verplegen, verzorgen en begeleiden van cliënten, het observeren en signaleren van lichamelijke of gedragsveranderingen en het uitzetten van medicijnen vraagt voortdurende aandacht en opmerkzaamheid. Overige functie-eisen Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het uitvoeren van verzorgende werkzaamheden en het stimuleren van de zelfredzaamheid; Ordelijkheid is nodig bij het plannen van de werkzaamheden; Systematisch en hygiënisch werken is nodig voor het verrichten van verzorgende werkzaamheden en verpleegtechnische handelingen; Integriteit en betrouwbaarheid zijn nodig vanwege inzicht in het zorgleefplan en om rekening te kunnen houden met de privacy van cliënten; Het representatief voorkomen is van belang in het contact met de cliënten, diens familie en huisgenoten en de overige disciplines, het spreken van de Nederlandse taal is een vereiste; Gevoel voor het menselijk lichaam is van belang bij het uitvoeren van de verzorgende en de verpleegtechnische handelingen en voor het herkennen van afwijkingen in de gezondheidstoestand van de cliënt. Inconveniënten Er is sprake van fysieke belasting bij het tillen en/of ondersteunen van cliënten. De confrontatie met ouderdom, ziekte en overlijden alsmede tijdsdruk en piekbelastingen kunnen psychische belasting tot gevolg hebben. Kan worden geconfronteerd met ontremd gedrag. De verpleegkundige komt in aanraking met excretieproducten. Er is een beperkte kans op besmetting. Kernwaarden en BTK-competenties Kernwaarden: Op een goede manier met zichzelf en anderen omgaan. Aandacht, betrouwbaar en respect Behandelt mensen eerlijk, zorgvuldig en met respect. Is toegankelijk, stelt zich dienstverlenend op. Houdt in het eigen gedrag rekening met de ander. Doet niet mee aan wandelgangenpraat. Doet wat hij zegt, komt beloften na. Is open over zelf gemaakte fouten of beslissingen. Houdt rekening met verschillen in cultuur, geaardheid, waarden etc. Voelt aan of anderen contact en gesprek al dan niet op prijs stellen. Heeft respect voor de ander, ongeacht de onredelijkheid van wensen of klachten. Toont de bereidheid om tot een oplossing te komen. Laat merken beweegredenen en belangen van anderen te onderkennen. Is bereikbaar en aanspreekbaar en neemt de tijd om te luisteren.

4 Pagina van 6 Handelt vakbekwaam, met gebruik van de vereiste kennis en vaardigheden. Vakinhoudelijk handelen Gaat zorgzaam om met (werk)materialen. Voert voorgeschreven instructies foutloos uit. Werkt geconcentreerd, efficiënt, zorgvuldig en netjes. Weet wat er gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden. Is alert op veranderingen. Controleert het eigen werk zorgvuldig en blijft alert op details. Voert werkzaamheden als volleerd uit, resultaten getuigen van vakkennis. Benadert vraagstukken vanuit een methodisch kader of theoretisch oogpunt. Onderscheidt hoofd- en bijzaken, oorzaak en gevolg. Legt verbanden tussen gegevens. Geeft advies op basis van richtlijnen, protocollen en afspraken. Verwerkt nieuwe kennis en ervaringen in het eigen denken en handelen. Kan risico s inschatten, problemen vroegtijdig signaleren, interventies kiezen en uitvoeren, het verloop monitoren en de resultaten evalueren. Mondeling en/of schriftelijk helder overbrengen van informatie, meningen, ideeën, standpunten en/of besluiten. Communicatie Luistert. Stelt (open) vragen. Formuleert in goed lopende, vloeiende zinnen. Spreekt goed verstaanbaar, praat rustig en duidelijk, articuleert goed. Brengt informatie helder over. Beheerst de Nederlandse taal goed. Reageert beheerst in onverwachte situaties. Heeft in het gesprek een heldere opbouw en structuur. Beantwoordt inhoudelijke vragen afdoende. Heeft oog voor non-verbale communicatie en rapporteert indien nodig. Geeft ruimte aan gesprekspartners. Vat het gesprokene to the point samen. Achterhaalt actief de behoeften en verwachtingen van de ander en probeert hier zoveel mogelijk bij aan te sluiten. Vraagt door op standpunten en op emotionele opmerkingen. Hanteert in teksten een heldere opbouw en structuur (verslagen, rapportages). Past de communicatie/schrijfstijl aan de gesprekspartner/lezer aan. Formuleert teksten in correct Nederlands, zonder taalfouten, met juist gebruik van grammatica. Praat in termen van mogelijkheden in plaats van problemen. Vertaalt abstracte informatie naar concrete voorbeelden die iedereen aanspreken. Geeft argumenten extra kracht door ze met beslistheid en enthousiasme naar voren te brengen. Teamspeler, werkt samen naar een gemeenschappelijk doel. Samenwerking Stelt zich collegiaal op. Draagt bij aan een prettige werksfeer Staat open voor meningen, ideeën en feedback. Kijkt over de muren van het eigen team of de eigen afdeling heen. Is proactief, wacht niet af. Zoekt de samenwerking en het overleg op. Signaleert wanneer anderen hulp nodig hebben en neemt taken zo nodig over.

5 Pagina 5 van 6 Stelt het gemeenschappelijk doel boven het persoonlijk belang als dat nodig is. Neemt zo nodig maatregelen om de situatie niet uit de hand te laten lopen. Spreekt de ander aan op gedrag. Praat in termen van er samen uitkomen. Signaleert afwijkingen, komt uit eigen beweging met (verbeter) voorstellen en gaat over tot actie. Werkt actief aan de eigen ontwikkeling en deskundigheid. Ontwikkelen Staat open voor feedback. Stelt zich vragend op en toont de wil om te leren. Leert van eigen fouten. Vraagt en geeft feedback aan collega s of anderen. Toont zich nieuwsgierig/leergierig om huidige kennis te verbreden en/of te verdiepen. Werkt zich snel in nieuwe materie in. Heeft een kritische blik op het eigen functioneren (zelfreflectie). Toont een realistisch inzicht in de eigen sterke en zwakke punten. Wacht niet af, zoekt en benut kansen voor eigen ontwikkeling. Investeert in de eigen ontwikkeling (scholing, opleiding, training, vakliteratuur, e-learning, intervisie). Integreert nieuwe kennis in bestaande. Stelt zich ook in complexe situaties leergierig en reflecterend op; stelt vragen en toont eigen onzekerheid. Stelt grenzen door aan te geven welke taken/rollen wel en niet aansluiten bij de eigen competenties. Beschikt over een antenne voor ontwikkelingen en gebruikt deze voor het eigen werk of de organisatie. Gedrag met als doel bevorderen van gezondheid, voorlichten, informeren en/of bewustwording. Maatschappelijk handelen en preventie Gedraagt zich volgens de geldende regels, normen en waarden. Is zich bewust van het feit de organisatie te vertegenwoordigen. Praat positief en enthousiast over het werk, de organisatie of het vak. Onderscheidt incidenten van alledaagse vraagstukken, legt verbanden tussen vraagstukken. Voelt aan waar het in de kern omgaat, van daaruit verder denken en zoeken naar oplossingen of toepassingen. Is in staat het gedrag van de ander te beïnvloeden. Weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hierop adequaat in te spelen. Voorkomt dat zaken uit de hand lopen door tijdig maatregelen te nemen. Speelt in op ontwikkelingen en benut deze voor het eigen werk. Treedt zelfbewust en vastberaden op ten opzichte van anderen, maar heeft hierbij gevoel voor verhoudingen.

6 Pagina 6 van 6 Overziet welke doelstellingen behaald moeten worden (door wie, met welke middelen) en wat daarbij prioriteit heeft. Organisatie en financiering Werkt ordelijk en systematisch. Houdt zich aan deadlines en gemaakte afspraken. Verspilt geen goederen/materialen. Belooft geen dingen die niet waargemaakt kunnen worden. Combineert verschillende soorten werkzaamheden op een effectieve en efficiënte manier. Weet optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen. Kan planmatig werken, kijkt vooruit (rekening houdend met pieken en dalen in werkzaamheden, rond vakanties/ziekte/ periodeafsluitingen). Formuleert activiteiten/concrete doelen voor zichzelf of voor anderen. Stelt prioriteiten voor zichzelf. Anticipeert gemakkelijk op wijzigingen en ontwikkelingen. Stelt het nemen van de beslissing niet onnodig uit. Regelt de voor het werk benodigde mensen en middelen. Houdt bij plannen en handelen rekening met consequenties voor andere organisatieonderdelen. Stuurt tijdig bij als de voortgang dreigt af te wijken van de planning. Handelen volgens de geldende regels, normen en waarden. Professionaliteit en kwaliteit Werkt volgens geldende vakkennis, procedures, regels en kwaliteitsafspraken (handboek, gedragcode, etc). Heeft toegang tot en maakt gebruik van relevante vakinhoudelijke informatie. Werkt onder druk kwaliteitsgericht en let op details. Herstelt fouten als deze aan het licht komen. Kent de eigen grenzen, vraagt bij te moeilijke situaties tijdig om hulp. Handelt beheerst en doelmatig onder stressvolle omstandigheden, zoals werk- en tijdsdruk, tegenslag, risico s of emotionele confrontaties, laat geen steken vallen. Stimuleert nauwkeurig werken en wijkt waar nodig af wanneer fouten voorkomen worden of kwaliteit verhoogd. Is zich bewust van ethische, juridische en maatschappelijke kaders en opereert daarbinnen. Behandelt vertrouwelijke informatie met de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding. Wijkt beargumenteerd van procedures, regels en richtlijnen af zodat ongewenste resultaten worden voorkomen en kwaliteit wordt verhoogd en maakt hier melding van. Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen, verschuilt zich niet achter overmacht. Stelt situaties aan de orde waarin behoefte is aan beleid of regels. Zorgt dat anderen op de hoogte zijn van gemaakte kwaliteitsafspraken. Handelt consequent, neemt in gelijksoortige omstandigheden soortgelijke standpunten in en een passende houding aan. Kan omgaan met onduidelijkheid en onzekerheid. Ziet klantgerichtheid in het perspectief van de gehele organisatie en stimuleert anderen om de dienstverlening te optimaliseren.

Functiebeschrijving Verzorgende IG

Functiebeschrijving Verzorgende IG Pagina van 6 Functiebeschrijving Verzorgende IG Algemene informatie Organisatie BTKzorg Functie Verzorgende IG Datum 05-04-0 Status f vastgesteld FWG-schaal 5 Algemeen BTKzorg is een dynamische organisatie,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Planner HVZ, V&V of Kraamzorg

Functiebeschrijving Planner HVZ, V&V of Kraamzorg Pagina van 6 Functiebeschrijving Planner HVZ, V&V of Kraamzorg Algemene informatie Organisatie BTKzorg Functie Planner HVZ, V&V of Kraamzorg Datum 05-0-0 Status f vastgesteld FWG-schaal 0 Algemeen BTKzorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Pagina van 6 Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie BTKzorg Functie Kraamverzorgende Datum 05-04-0 Status f vastgesteld FWG-schaal 5 Algemeen BTKzorg is een dynamische organisatie,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider HVZ

Functiebeschrijving Teamleider HVZ Pagina van 6 Functiebeschrijving Teamleider HVZ Algemene informatie Organisatie BTKzorg Functie Teamleider HVZ Datum 0-0-0 Status f vastgesteld FWG-schaal 0 Algemeen BTKzorg is een dynamische organisatie,

Nadere informatie

Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving verzorgende IG (FWG 35) A. Plaats in de organisatie Plaats in de organisatie De verzorgende IG is werkzaam ten behoeve van de cliënten van Zorggroep Hof en Hiem. Zorg en begeleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kwaliteitsfunctionaris

Functiebeschrijving Kwaliteitsfunctionaris Pagina van 6 Functiebeschrijving Kwaliteitsfunctionaris Algemene informatie Organisatie BTKzorg Functie Kwaliteitfsunctionaris Datum 0-0-0 Status f vastgesteld FWG-schaal 0 Algemeen BTKzorg is een dynamische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functienaam: Verpleegkundige Hospice ALGEMENE INFORMATIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functienaam: Verpleegkundige Hospice ALGEMENE INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING Functienaam: Verpleegkundige Hospice ALGEMENE INFORMATIE Naam instelling Dienst / sector / afdeling Stichting Marente Hospice Duin- en Bollenstreek Kern / doel van de functie: Verrichten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Verzorgende niveau 3 & Verpleegkundige

Functiebeschrijving Verzorgende niveau 3 & Verpleegkundige Functiebeschrijving Verzorgende niveau 3 & Verpleegkundige Organisatie : RST Zorgverleners Functie : Verzorgende niveau 3 FWG : 35 Status : Vastgesteld juli 2014 Plaats in de organisatie Ontvangt hiërarchisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Contacten Intern : leidinggevende en medewerkers van Lister Extern : cliënten, familie en bij uitzondering externe hulpverlenende instanties

Contacten Intern : leidinggevende en medewerkers van Lister Extern : cliënten, familie en bij uitzondering externe hulpverlenende instanties Functieprofiel Slaapwacht Functienaam : Slaapwacht Inschaling : FWG-25 Status : Vastgesteld juni 2006 Doelstelling van de functie Scheppen van een veilige omgeving voor cliënten door het aanspreekbaar

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Verpleging Functie: Integraal manager: Regiomanager Verpleging Vastgesteld door directeur d.d.: 12 maart 2004 Peildatum:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Verzorgende

Functiebeschrijving Verzorgende Functiebeschrijving Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Eenheid Zorg Functie: Integraal manager: Regiomanagers Zorg Vastgesteld door directeur d.d.: 14 oktober 2003 Peildatum:

Nadere informatie

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING

PREZZENT Functiebeschrijving. Persoonlijk begeleider. Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING PREZZENT Functiebeschrijving Functie Persoonlijk begeleider Organisatie Prezzent Datum februari 2012 FWG 40 A: DOELOMSCHRIJVING Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten

Nadere informatie

Functieprofiel Woonondersteuner A. Resultaatgebieden

Functieprofiel Woonondersteuner A. Resultaatgebieden Functieprofiel Woonondersteuner A Functienaam : Woonondersteuner A Inschaling : FWG-25 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie De woonondersteuner A zorgt voor een goed verloop van

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G.

FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGENDE I.G. Organisatie : Stichting Vrijwaard Dienst : Zorgdienst Datum : 31 juli 2012 Versienummer : 2.1 KERN/DOEL VAN DE FUNCTIE: Het in continudienst leveren van verzorging

Nadere informatie

Functiebeschrijving administratief medewerker A

Functiebeschrijving administratief medewerker A Functiebeschrijving administratief medewerker A 1. Doel van de functie De administratief medewerker A werkt vanuit een specifiek vakspecialisme of op basis van senioriteit en is verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach B

Functiebeschrijving participatiecoach B Functiebeschrijving participatiecoach B 1. Doel van de functie De participatiecoach B begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Functiebeschrijving begeleider A

Functiebeschrijving begeleider A Functiebeschrijving begeleider A 1. Doel van de functie De begeleider A regisseert en coördineert de zorg en begeleiding van de toegewezen cliënten en biedt begeleiding bij wonen, werken en welzijn aan

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Verzorgende C / IG / Verpleegkundige:

Functiebeschrijvingen Verzorgende C / IG / Verpleegkundige: Functiebeschrijvingen Verzorgende C / IG / Verpleegkundige: Naam organisatie : RST Zorgverleners Naam functie : Verzorgende C Status : Vastgesteld 13-04-2004 Plaats in de organisatie Ontvangt leiding van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit

Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Kerntaak B1-K1: Voert dienstverlenende werkzaamheden uit Werkproces B1-K1-W1: Bereidt werkzaamheden voor en stemt af De beroepsbeoefenaar ontvangt werkopdrachten en instructies van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving persoonlijk begeleider (FWG 40) Voor de persoonlijk begeleider is als basis de functiebeschrijving van verzorgende IG van toepassing. * Deze functiebeschrijving is niet van toepassing

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum

FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum FUNCTIEBESCHRIJVING Medior adviseur Expertisecentrum Algemene informatie Organisatie: MEE Gelderse Poort Afdeling: Primair Proces Functiebenaming: Medior Adviseur Expertisecentrum Datum: 17 juni 2016 Functiegroep:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Huiskamerbegeleider

Functiebeschrijving Huiskamerbegeleider Functiebeschrijving Huiskamerbegeleider Functie: Huiskamerbegeleider 10 december 2014 Functiegroep: 30 Context Beschrijving context De dochterinstellingen van DGG zijn woon- zorgorganisaties voor ouderen

Nadere informatie

PLAATS VAN DE FUNCTIE

PLAATS VAN DE FUNCTIE ALGEMENE GEGEVENS Functienaam Functiefamilie Organisatieonderdeel Diëtist Uitvoering Unit Versie 1.0 Vastgesteld op 5 mei 2015 DOEL VAN DE FUNCTIE Verbeteren van de voedingstoestand en/of eetgewoonten

Nadere informatie

Leiding ontvangen van: De coördinator Hospice ontvangt leiding van de manager Hospice en legt verantwoording af aan de manager Hospice.

Leiding ontvangen van: De coördinator Hospice ontvangt leiding van de manager Hospice en legt verantwoording af aan de manager Hospice. FUNCTIEBESCHRIJVING Functienaam: Coördinator Hospice ALGEMENE INFORMATIE Naam instelling Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek Kern / doel van de functie: Het organiseren en coördineren van de zorg aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamleider zorg en bedrijfsvoering (FWG 55) A. Plaats in de organisatie

Functiebeschrijving teamleider zorg en bedrijfsvoering (FWG 55) A. Plaats in de organisatie Functiebeschrijving teamleider zorg en bedrijfsvoering (FWG 55) A. Plaats in de organisatie Plaats in de organisatie De teamleider zorg en bedrijfsvoering is werkzaam in het zorgcentrum ten behoeve van

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Functiebeschrijving secretaresse

Functiebeschrijving secretaresse Functiebeschrijving secretaresse 1. Doel van de functie De secretaresse verricht managementondersteunende, secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende van het desbetreffende

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT.

Coördinatie en uitvoering van financiële zaken, w.o.financiële administratie,, cliëntenadministratie, salarisadministratie, functioneel beheer ICT. Algemene informatie Naam instelling: Wittenbergzorg Dienst/sector: Algemeen Afdeling: Algemene en financiële zaken FWG Indicatie FWG Indicatie na weging: FWG 50 Functie: Coördinator financiële zaken Kern/doel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Functiebeschrijving participatiecoach A

Functiebeschrijving participatiecoach A Functiebeschrijving participatiecoach A 1. Doel van de functie De participatiecoach A begeleidt, stimuleert en ondersteunt cliënten en/of vrijwilligers tijdens in-, door- en uitstroom bij een volwaardige

Nadere informatie

Sociaal pedagogisch werker 2

Sociaal pedagogisch werker 2 Sociaal pedagogisch werker 2 Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Functieomschrijving Organisatie Functiebenaming : RAV Brabant WMN : meldkamer ambulancezorg Datum van vaststelling : Kern/doel van de functie De verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg draagt

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOGOPEDIST ZUIDWESTER

FUNCTIEBESCHRIJVING LOGOPEDIST ZUIDWESTER FUNCTIEBESCHRIJVING LOGOPEDIST ZUIDWESTER 2008 A. Plaats in de organisatie 1. Missie en visie van Missie. richt zich op het vergroten van het persoonlijke welzijn van mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie

Sociaal pedagogisch verzorgende

Sociaal pedagogisch verzorgende Sociaal pedagogisch verzorgende Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Tools Functiebeschrijving

Tools Functiebeschrijving Tools 3.18.01.08 Format functiebeschrijving A. Plaats in de organisatie 1. Doelstelling organisatorische eenheid 2. Plaats van de functie binnen de organisatorische eenheid 3. Doelstelling van de functie

Nadere informatie

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker systemen II Normfunctienaam Medewerker systemen II Code Peildatum N05.02.04 1-1-2013 Functiereeks Beheer Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Sociaal pedagogisch verzorgende/ IG

Sociaal pedagogisch verzorgende/ IG Sociaal pedagogisch verzorgende/ IG Algemene kenmerken Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en thuisloze mensen met langdurende

Nadere informatie

Functiebeschrijving technisch administrateur (junior)

Functiebeschrijving technisch administrateur (junior) Functiebeschrijving technisch administrateur (junior) Doel Het tijdig en correct voeren van (sub-)administraties van de nieuwbouwprojecten, vastgoed onderhoud- en investeringsprojecten, het leveren van

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk

Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Jeugdwerker (vakantieaanbod) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Samen met de speelpleinverantwoordelijke organiseer je elke vakantie mee de

Nadere informatie

Verpleegkundig Centralist/ Verpleegkundig Centralist i.o.

Verpleegkundig Centralist/ Verpleegkundig Centralist i.o. Voor onze Meldkamer (MKA) zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van: Verpleegkundig Centralist/ Verpleegkundig Centralist i.o. Arbeidsduur: Functie-inhoud: 36 uur per week Als Verpleegkundig

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het mede verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld, Crisisopvangcentra Koetshuis

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL ZORGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in ons

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. A. Plaats in de organisatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. A. Plaats in de organisatie FUNCTIEBESCHRIJVING A. Plaats in de organisatie 1. Doelstelling discipline Het inzetten van fysiotherapeutische expertise in samenhang met andere disciplines en in het kader van revalidatiegeneeskundige

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk

Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Jeugdwerker (jongerencultuur) - tijdelijk Functiebenaming/graad en functionele loopbaan Jeugdwerker, C1-C3. Doel van de functie Je ondersteunt de inhoudelijke werking van de jeugddienst met de focus op

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL VERPLEEGKUNDIGE COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend.

Toelichting De kerncompetentie vakinhoudelijk handelen vormt de rode draad van elke leerweg. De andere kerncompetenties zijn daarbij ondersteunend. Kerncompetenties Kerncompetentie 1 Vakinhoudelijk handelen De beroepsbeoefenaar integreert alle vakinhoudelijk kennis en vaardigheden en een professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg en werkprocessen.

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE

Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE Functie en competentieprofiel ZORGKUNDIGE 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Zorgkundige Woonzorgcentrum C C1 C2 Hoofdverpleegkundige/Zorgcoördinator

Nadere informatie

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief

Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang. administratief FUNCTIEBESCHRIJVING: Begeleider binnenschoolse opvang 1. FUNCTIEBENAMING Naam van de functie Afdeling Niveau/rang Graad Begeleider Departement Burger en Vrije Tijd Binnenschoolse Opvang E1-E3 administratief

Nadere informatie

COMPETENTIECATALOGUS

COMPETENTIECATALOGUS Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken Competentiecatalogus COMPETENTIECATALOGUS Competenties Klantgericht Toont zich bewust van wensen en belangen van de in- of externe klant, schept duidelijkheid

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering.

Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking tot locatie(s), systemen, gegevens en bedrijfsvoering. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker systemen III Normfunctienaam Medewerker systemen III Code Peildatum N05.02.06 1-1-2013 Functiereeks Beheer Uitvoeren van beheersmatige werkzaamheden met betrekking

Nadere informatie

Voor de verpleegkundige die in de nachtzorg werkt is tevens de functiebeschrijving van verzorgende nachtzorg van toepassing.

Voor de verpleegkundige die in de nachtzorg werkt is tevens de functiebeschrijving van verzorgende nachtzorg van toepassing. Functiebeschrijving verpleegkundige (FWG 40) Voor de verpleegkundige die in de nachtzorg werkt is tevens de functiebeschrijving van verzorgende nachtzorg van toepassing. A. Plaats in de organisatie Plaats

Nadere informatie

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken

Medewerker financiele administratie CB. Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Centraal Bureau Onderdeel Financiën & Beheer Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Financieel Economische zaken Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Beoordelingsformulier ten aanzien van beroepshouding

Beoordelingsformulier ten aanzien van beroepshouding Beoordelingsformulier ten aanzien van beroepshouding Naam student Studentnummer Cohort Praktijkperiode Praktijklocatie Naam werkbegeleider Naam StudieLoopbaanbegeleider (SLB) :. : : Beoordelingsformulier

Nadere informatie

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v.

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v. BIJLAGE 1 Profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenamingen Contet/ werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling, jongerenbuurtbemiddelaar.

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

: Teamcoach. Algemene informatie Naam organisatie : De Haardstee. FWG-niveau : 45

: Teamcoach. Algemene informatie Naam organisatie : De Haardstee. FWG-niveau : 45 Teamcoach Algemene informatie Naam organisatie : De Haardstee Functie : Teamcoach Onderdeel : primaire zorg FWG-niveau : 45 Positie en rol in de organisatie. De teamcoach draagt hiërarchisch verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Kok (eerste) Algemene kenmerken Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute problemen. Wij

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST

FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST FUNCTIEBESCHRIJVING JURIST Functietitel Dienst Directe leidinggevende Plaats in de organisatie Niveau Salarisschaal Statuut Archivaris Archiefbeheer Algemeen coördinator De archivaris rapporteert aan de

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Systeem- en applicatiebeheerder

Systeem- en applicatiebeheerder Systeem- en applicatiebeheerder Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof,,Weideveld

Nadere informatie

Functieprofiel doktersassistent(e)

Functieprofiel doktersassistent(e) Functieprofiel doktersassistent(e) Algemene uitgangspunten Respectvol omgaan met patiënten en collega s. Je bent allround doktersassistent(e) in een team die samen verantwoordelijk is voor alle doktersassistent(e)

Nadere informatie

Geeft leiding aan de medewerkers, leerlingen en stagiaires van de zorgafdeling.

Geeft leiding aan de medewerkers, leerlingen en stagiaires van de zorgafdeling. Functiebeschrijving Algemene informatie Naam Instelling Bedrijfsonderdeel Afdeling Functie Nieuw Unicum Zorg en Dagbesteding Intramurale afdelingen Coördinator Kern/doel van de functie Het doel van de

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF COMPETENTIEPROFIEL MEDEWERKER KEUKEN COZ SINT - JOZEF pg1/5 DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg

Nadere informatie

De Budgetconsulent ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd.

De Budgetconsulent ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. Budgetconsulent Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen de Gaarshof, Weideveld en Herderheem,

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie