Bijzonder bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK CONCEPTUELE ONTWIKKELING VAN WEBSITES VOOR HET BRUSSELS NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS Onderwerp : conceptuele uitwerking van websites Brussels Nederlandstalig onderwijs Opdrachtgevend bestuur: Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, Technologiestraat 1, te 1082 BRUSSEL (Sint-Agatha-Berchem). Meer inlichtingen kunnen ingewonnen worden bij de algemene directie Onderwijs en Vorming op het nummer De opening der offertes vindt plaats op donderdag 28 mei 2009 om uur in de vergaderzaal van het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem - 3 de verdieping.

2 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 1. Situering van de opdrachtgever De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling, opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari Binnen het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies (welzijn en gezondheid). Het uitvoerend orgaan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het College, wordt gevormd door 3 Collegeleden. Deze Collegeleden zijn de Nederlandstalige ministers en de staatssecretaris van de regering van het Brussels Gewest. Om haar beleid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren beschikt het College over een administratie. 2. Situering van de opdracht Op dit moment zijn er vanuit of met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heel wat websites over of voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs: - het onderwijsdeel van de website van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ( informatie, subsidiereglementering, publicaties, acties van de VGC in het scholennetwerk, en met het luik leren ook een blik op het onderwijsaanbod); - een databank met scholeninformatie ( niet als aparte website gepromoot maar als doorverwijslink vanuit andere websites); - de websites (basisonderwijs), (basisonderwijs), (basisonderwijs en secundair onderwijs ); - websites van ondersteunende partners (waarvan er een aantal zijn opgegaan in de entiteit Onderwijscentrum Brussel, dat nog geen eigen website heeft): leermiddelencentrum.vgc.be, taalvaart.vgc.be, lopbrussel.vgc.be (LOP Brussel BaO, LOP Brussel SO); - de website Brussels OnderwijsPunt (in afbouw) ( vacatures, Brusseldirect, het educatieve luik van de vroegere BITS²-werking); - De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil, op middellange termijn, komen tot een herpositionering van de deze websites. I.v.m. websites over en voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs leven verschillende voorstellen en verwachtingen. Een korte opsomming: - in de aanbevelingen van de rondetafelconferentie Brussels Nederlandstalig onderwijs uit 2007 kwam een voorbeeldenwebsite ter sprake: Over alle punten waar scholen, directies, leerkrachten, leerlingen en ouders van elkaar kunnen leren in Brussel wordt er een website met goede voorbeelden uitgewerkt en gevoed. - In de beleidsverklaring van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is geopteerd voor een brede website voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs: Tot op heden bestaat er geen allesomvattende website, die leerkrachten, ouders en leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs op een toegankelijke manier informatie aanreikt. [ ] In dit werkjaar zal een studieopdracht worden uitgeschreven in functie van de verdere uitbouw van een globale, toegankelijke en transparante website met onderwijsinformatie. - In de VGC-Raad is, n.a.v. de beleidsverklaring , verklaard: "Er komt eveneens een poging om de website van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel duidelijker te maken. De raadsleden weten dat we momenteel vele websites hebben, die we nog toegankelijker zullen proberen te maken door een centrale toegangspoort voor al deze informatie te ontwikkelen"

3 Op 1 september 2008 is het Onderwijscentrum Brussel opgericht. Deze structuur integreert vier verschillende werkingen (met vroeger elk een eigen website), en werkt functioneel samen met een vijfde organisatie (zonder eigen website). Het Onderwijscentrum Brussel is nog niet aanwezig op het internet met een eigen website, niet in de representatiebetekenis of (wat optimaler is) met een website die ook functioneel is voor de onderwijsondersteuners en de ondersteunde schoolteams. 3. De opdracht In de nabije toekomst zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie twee websites uitwerken: een omvattende website Brussels Nederlandstalig onderwijs én de website van de onderwijsondersteunende entiteit Onderwijscentrum Brussel. Ter voorbereiding van dit proces moeten in een voorstudie de concepten van de websites duidelijker geformuleerd worden. Op basis van de uitgewerkte concepten (resultaat uit de voorstudie), start het proces om de websites daadwerkelijk uit te werken. De concrete realisatie van deze websites maakt echter nadrukkelijk geen deel uit van deze voorstudieopdracht. Concreet zal de opdrachtnemer - peilen bij de verschillende stakeholders naar de verwachtingen tegenover de website of delen ervan op de terreinen van: doelstellingen, nodige informatie, redactionele aansturing, nodige instrumenten Stakeholders zijn voor de algemene website: o Beleidsbepalers en aanbieders van informatie die op de website kan komen: Onderwijscentrum Brussel, VGC-administratie, LOP Brussel BaO en LOP Brussel SO, ; o doelgroepen van de website(s): schooldirecties, leerkrachten (van kleuter tot secundair onderwijs), onderwijsondersteuners, onderwijsgebruikers (ouders van leerlingen van 3 t.em. 15 jaar; leerlingen en cursisten). Stakeholders voor de Onderwijscentrum Brussel-website: o aanbieders van informatie die op de website kan komen: Onderwijscentrum Brussel, VGCadministratie; o doelgroepen van de website(s): schooldirecties, leerkrachten (van kleuter tot secundair onderwijs), onderwijsondersteuners - een gefundeerd advies formuleren i.v.m. de algemene website over de opties om ofwel één globale onderwijssite, ofwel verschillende projectsites te hebben. Het advies houdt ook rekening met de afstemming op andere VGC-websites ( ) op inhoudelijk vlak. - op basis van de verwachtingen een gedragen visie en doelstelling voor de websites formuleren; - mogelijke basisinhouden afbakenen (en bij de aanbieders reeds bestaand bruikbaar materiaal identificeren); - voor elke website een voorstel formuleren tot ordening van informatie (architecturaal plan), gebruiksvriendelijke oriëntatie en nodige functionaliteiten om de doelstellingen van de websites te bereiken; - een advies formuleren voor de achterliggende organisatie van de sites (technisch, veiligheid, tools, redactionele aansturing, beheer ) met vermelding van verschillende mogelijkheden die marktconform zijn; - een onderbouwd plan van gefaseerde inhoudelijke aanpak voor de realisatie van de websites voorstellen; - een inschatting maken van de nodige tijdsbesteding (personeelsinzet, tijdsverloop) om de websites te ontwikkelen en nadien te beheren. De opdracht omvat niet het toeleveren van de inhouden (de eigenlijke inhoud van de website), maar wel de vertaling van deze inhouden in een sterk communicatief concept en de aanlevering van de nodige concepten die toelaten de websites uit te bouwen

4 In het proces wordt systematisch overleg gepleegd met de algemene directie Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In de fasering wordt een regelmatige terugkoppeling gevraagd naar een stuurgroep (bestaande uit o.a. vertegenwoordigers van Communicatie, de entiteit Onderwijscentrum Brussel en de algemene directie Onderwijs en Vorming), zodat de tussentijdse resultaten kunnen getoetst, gefocust en geconsolideerd worden. 4. Meer informatie Kernbegrippen bij de ontwikkeling van de nieuwe VGC-sites zijn publieksgerichtheid, helderheid en complementariteit aan bestaande VGC-websites. - Publieksgerichtheid betekent dat informatie toegankelijk moet zijn en dat ook rekening wordt gehouden met de diversiteit onder de Brusselse bevolking. - Helderheid slaat op het overzichtelijk en duidelijk organiseren van de inhoud. - Complementariteit betekent het maximaal benutten van synergieën tussen bestaande digitale informatiedragers, met een bijzondere plaats voor de verschillende websites van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ( Doelgroepen en doelstellingen van de corporate VGC-websites en DOELGROEPEN DOELSTELLINGEN INHOUD De doelgroepen van het beleid van de VGC: - burgers (kiezers) en Nederlandstalige organisaties in het BHG - gebruikers en inwoners van Brussel (zie rechterkolom). De democratisering van het beleid versterken: - op niveau van inbreng in het beleid, de burger informeren over het beleid van de VGC - op niveau van participatie aan de beleidsproducten (cultuurwaardebon bijv.) - burgers actief informeren over beleid, producten en diensten, en over het netwerk * - optimaliseren van de communicatie en de interactie Overheidsinformatie : - Beleid - Administratie - Dienstverlening - Operationele projecten - Informatief of interactief Gebruikers en inwoners van Brussel: - Vlaamse Brusselaars - anderstalige Brusselaars die in het Nederlandstalige circuit geïnteresseerd zijn - gebruikers van Brussel (pendelaars, inwoners van de rand, ) Met een gedegen stads- en gemeenschapscommunicatie - kansen en instrumenten bieden voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de doelgroepen - een bijdrage leveren aan de citymarketing en de aantrekkingskracht van Brussel. Stads- en gemeenschapsinformatie : Aanbod van Brussel langs Nederlandstalige, tweetalige en meertalige kant * Op vgc.be hoort informatie thuis over het netwerk van de VGC, en niet van het netwerk zelf. Verdere inhoudelijke informatie waarop kan worden voortgebouwd, kan door de algemene directie Onderwijs en Vorming, de entiteit Onderwijscentrum Brussel en de Communicatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden aangeleverd

5 5. De offerte De offerte moet de volgende elementen bevatten: - Een accurate weergave van de aangeboden dienstverlening, werkwijze en een plan van aanpak, inclusief een voorstel van fasering van de uitvoering van opdracht, met daarin duidelijk aangegeven de terugkoppelingsmomenten; - Concrete namen (en curricula vitae) van wie daarvoor intern wordt ingeschakeld. Belangrijke opmerking hierbij is: de ingezette mensen vermeld in de offerte kunnen slechts gewijzigd worden na expliciet akkoord van de opdrachtgever; - Het volledig ingevulde inschrijvingsformulier; - Documentatie en referenties van gelikaardige opdrachten; - Een forfaitaire prijs (concept, projectopvolging, nodige briefings, verplaatsingen, afstand van auteursrecht ); - De vermelding dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie de exclusieve eigendom verwerft van alle binnen de opdracht ontwikkelde concepten en producten; - Het engagement tot afwerking van de opdracht binnen de vooropgestelde termijn. Het project moet uiterlijk afgerond zijn op 31 december Elke indiener kan twee voorstellen indienen: een hoofdvoorstel en een variante

6 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. Wettelijke bepalingen Volgende bepalingen zijn van toepassing op deze opdracht, voor zover er door dit bestek niet wordt van afgeweken: - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. 2. Opdrachtgevend bestuur Het opdrachtgevend bestuur is de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, algemene directie Onderwijs en Vorming, Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. De inschrijver moet alle formele briefwisseling met betrekking tot deze opdracht richten aan Vlaamse Gemeenschapscommissie Algemene directie Onderwijs en Vorming t.a.v. Bart Vandecasteele Technologiestraat Brussel (Sint-Agatha-Berchem) 3. Aard van de opdracht Voor de toepassing van de reglementering betreffende de overheidsopdrachten dient deze opdracht te worden beschouwd als een opdracht voor aanneming van diensten. 4. Gunningswijze De gunning van de opdracht gebeurt volgens onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De oproep voor de samenstelling van een lijst van gegadigden gebeurde in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (inlassing Vlaamse Gemeenschapscommissie, rubriek N051827) op 1 december De offertes worden beoordeeld door een interne commissie bestaande uit een vertegenwoordiging van Communicatie, de entiteit Onderwijscentrum Brussel en van de algemene directie Onderwijs en Vorming van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 5. Gunningscriteria Bij de gunning van de opdracht wordt rekening gehouden met de volgende criteria en dit in gelijke mate: - De kwaliteit van de door de consultant voorgestelde methodologie en werkmethode; - De voorgestelde fasering, wijze van rapportering en terugkoppeling aan de opdrachtgever voor consolidatie; - De ervaring van de consultant in het opzetten van concepten voor websites; - De totaalprijs. 6. Bijkomende inlichtingen Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de algemene directie Onderwijs en Vorming, Bart Vandecasteele, tel.: ,

7 7. Prijs en prijsbepaling De opdracht wordt uitgevoerd tegen een forfaitaire prijs, inclusief btw. Het maximumbedrag bedraagt EUR (btw inbegrepen) of EUR (zonder btw). Er wordt geen prijsherziening toegepast. Van de inschrijver wordt verondersteld dat hij zowel in zijn eenheidsprijs als in zijn totale prijs alle kosten en om het even welke heffingen, heeft begrepen. 8. Betaling en borgstelling Betalingen worden uitgevoerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De betaling geschiedt op basis van facturen na verstrekte en aanvaarde diensten. Tussentijdse facturatie kan enkel voor afgewerkte en aanvaarde deelprestaties, mits voorafgaand akkoord van de opdrachtgever. De opdrachtnemer voegt een gedetailleerde staat van de prestaties bij elke factuur. Facturen moeten volgende gegevens bevatten: - Nummer van de bestelbon - Btw-nummer + tarief - bankrekeningnummer - Factuurnummer Alle facturatiebedragen worden uitgedrukt in EUR. Facturen worden geadresseerd aan: Vlaamse Gemeenschapscommissie Dienst Financiën Lombardstraat BRUSSEL Facturen worden uitbetaald binnen een periode van 50 kalenderdagen na aanvaarding ervan. De borgtocht is vastgesteld op 5% van het bedrag van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 5, 1 van de algemene aannemingsvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 26 september Het bedrag wordt naar het hogere tiental afgerond. Binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn inschrijving werd betekend, dient de inschrijver aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel het bewijs te leveren van de borgtochtstelling, overeenkomstig artikel 5, 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden van het Koninklijk Besluit van 26 september De borgtocht wordt vrijgegeven na beëindiging van de opdracht. In elk geval stuur de dienstverlener het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. 9. Duur van de overeenkomst De opdracht is gegund wanneer aan de betrokken inschrijver kennis is gegeven van de goedkeuring van zijn inschrijving via aangetekend schrijven. De datum van de start van de opdracht wordt vastgelegd in overleg met de opdrachtgever. 10. Inschrijving De offertes zijn in het Nederlands opgesteld en moeten uiterlijk op het tijdstip, vermeld in het punt opening van de offertes (zie verder) in het bezit zijn van de algemene directie Onderwijs en Vorming. Belangrijke opmerkingen: - Offertes die te laat worden bezorgd, worden niet meer in aanmerking genomen. - Het bestuur houdt zich het recht voor om een onvolledige inschrijving zonder meer te weigeren, bij gebrek aan beoordelingsgegevens die van essentieel belang zijn voor de conformiteit van de inschrijving

8 De inschrijvingen worden in drievoud ingediend waarvan één als origineel wordt aangeduid en de overige als fotokopie. De inschrijvingen worden ofwel onder enkele omslag die definitief gesloten moet zijn, afgegeven tegen ontvangstbewijs op de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, ofwel onder dubbele omslag opgestuurd naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie algemene directie Onderwijs en Vorming, Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha-Berchem, t.a.v. Bart Vandecasteele. De binnen- en buitenomslag moeten de vermelding dragen: INSCHRIJVING VOOR DE CONCEPTUELE ONTWIKKELING VAN WEBSITES VOOR HET BRUSSELS NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS. DATUM OPENING: 28 MEI 2009 OM UUR 11. Opening van de offertes De opening van de inschrijvingen vindt plaats in beperkte zitting op 28 mei 2009 om uur in het administratiehuis van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Technologiestraat 1 te 1082 Sint-Agatha- Berchem (derde verdieping). Enkel de inschrijvers of hun vertegenwoordigers worden tot het lokaal van opening der offertes toegelaten

9 OFFERTEFORMULIER VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ALGEMENE DIRECTIE ONDERWIJS EN VORMING OFFERTEFORMULIER voor de opdracht vermeld in het bestek conceptuele ontwikkeling van websites voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs 1. Ondergetekende Naam en voornaam: Adres: Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: ofwel in geval van een vennootschap Handelsnaam: Maatschappelijke zetel: Rechtsvorm: Nationaliteit: Naam, hoedanigheid, adres ondertekenaar: - 9 -

10 Telefoonnummer(s) Faxnummer(s) adres BTW-nummer RSZ-nummer Rekeningnummer 2. Verklaring De ondergetekende, wiens identificatiegegevens hierboven werden opgegeven, verbindt zich ertoe op zijn roerende en onroerende goederen, de bovengenoemde opdracht uit te voeren volgens de bepalingen en de voorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hij voegt een document bij waarin een antwoord gegeven wordt op de vragen die gesteld worden in punt 5 van omschrijving van de opdracht. De opdracht zal uitgevoerd worden voor de forfaitaire som van: (btw excl.) (btw incl.) Ondergetekende verklaart tevens dat hij in alle nodige werken, leveringen en diensten heeft voorzien om een volledige uitvoering van de opdracht te realiseren. Ondergetekende geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie de toelating om bij andere organismen of inrichtingen alle nuttige inlichtingen van financiële en morele aard over hem in te winnen, meer in het bijzonder bij de R.S.Z., in verband met zijn rekening bij deze dienst. 3. Betalingen De verschuldigde bedragen dienen gestort te worden op rekeningnummer: op naam van: 10

11 4. Voertaal Voor alle bepalingen omtrent bovengenoemde opdracht en de betrekkingen met het opdrachtgevend bestuur, is de voertaal het Nederlands. Opgemaakt te op De inschrijver Handtekening Naam en functie Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit 09/176 van 23 april 2009 houdende het uitschrijven van een overheidsopdracht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een allesomvattende website voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs De Collegeleden, Brigitte GROUWELS Pascal SMET Guy VANHENGEL 11

BESTEK nr. 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN EEN VERNIEUWDE PORTAALSITE WWW.DIGITAALBRUSSEL.BE

BESTEK nr. 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN EEN VERNIEUWDE PORTAALSITE WWW.DIGITAALBRUSSEL.BE Opdrachtgevend Bestuur : Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Algemene Zaken Dienst Communicatie Lombardstraat 41 1000 BRUSSEL BESTEK nr. 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE REALISATIE VAN

Nadere informatie

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009

Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek promotiecampagne Word leerkracht in het Brussels hoofdstedelijk gewest in 2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK LKPROM2009 Onderwerp : Promotiecampagne Word

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BIJLAGE Bijlage nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE -------------- BESTEK NR. 2011/003 ONDERHANDELINGSPROCEDURE voor busvervoer tijdens de paas- en zomervakantie 2012 Uiterste datum voor het indienen van

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ALGEMENE DIRECTIE WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Entiteit Gezin

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ALGEMENE DIRECTIE WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Entiteit Gezin BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek AD2/WGG/GEZIN/10.01 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de ontwikkeling van een website voor de entiteit Gezin VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ALGEMENE DIRECTIE

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie algemene directie Onderwijs en Vorming - campus Elishout - Overheidsopdracht bij algemene offerteaanvraag -

Vlaamse Gemeenschapscommissie algemene directie Onderwijs en Vorming - campus Elishout - Overheidsopdracht bij algemene offerteaanvraag - BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek ONDELISH2011_BDPRE Vlaamse Gemeenschapscommissie algemene directie Onderwijs en Vorming - campus Elishout - Overheidsopdracht bij algemene offerteaanvraag - Bijzonder

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht

Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de levering van geschenkmanden voor de Dag van de Leerkracht VGC/DFB/Aankoop/ML/86 10/09/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek VGC/DFB/Aankoop/ML/86 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder Bestek STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJZONDER BESTEK SELECTIEFASE NR GCMBK0901

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek voor selectiefase VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR DE VERBOUWING VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF, KROONLAAN 12 TE 1050 BRUSSEL (ELSENE), EN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BIJLAGE Bijlage nr. 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN Opdracht: Studie naar de noden en behoeften van de VGC inzake rapportering van databanken ten behoeve

Nadere informatie

BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK ONDPROM2009

BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK ONDPROM2009 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK ONDPROM2009 Onderwerp : 2009 - Promotiecampagne van het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest in Opdrachtgevend bestuur: Vlaamse Gemeenschapscommissie,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. BESTEK NR. 2012/001 ONDERHANDELINGSPROCEDURE voor busvervoer tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie 2013

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE. BESTEK NR. 2012/001 ONDERHANDELINGSPROCEDURE voor busvervoer tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie 2013 BIJLAGE Bijlage nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ------------- BESTEK NR. 2012/001 ONDERHANDELINGSPROCEDURE voor busvervoer tijdens de paas-, zomer- en kerstvakantie 2013 Uiterste datum voor het indienen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010

Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren. Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Bestek Participatiemethoden met kinderen en jongeren Uiterste datum indienen offertes 6 december 2010 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK nr. CULT/DGC/2007-03

BIJZONDER BESTEK nr. CULT/DGC/2007-03 BIJLAGE Bijlage nr. 1 BIJZONDER BESTEK nr. CULT/DGC/2007-03 Consultancy voor de opmaak van een bestek voor de aankoop van een geïntegreerde softwarepakket voor de 22 gemeenschapscentra en de dienst Gemeenschapscentra

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DIENSTEN VAN DE LEIDEND AMBTENAAR

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DIENSTEN VAN DE LEIDEND AMBTENAAR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek DLA/COM/10.04 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de verdere ontwikkeling van de portaalsite muntpunt.be VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DIENSTEN VAN DE LEIDEND

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012

Bestek Evaluatie Youth in Action. Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Bestek Evaluatie Youth in Action Uiterste datum indienen offertes 19 januari 2012 Offertes in te dienen bij: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd t.a.v. Johan van

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer

De opdracht werd gepubliceerd op 27 oktober 2016 in het Bulletin der Aanbestedingen nr 275 publicatienummer Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0448 22-12-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Gunningsverslag met betrekking tot de open offerteaanvraag voor de studieopdracht voor de opmaak van outputspecificaties

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01 BESTEK NR. 2008/ONDERZOEK VRIJETIJDSBESTEDING JEUGD

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01 BESTEK NR. 2008/ONDERZOEK VRIJETIJDSBESTEDING JEUGD BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 BESTEK NR. 2008/ONDERZOEK VRIJETIJDSBESTEDING JEUGD 1 BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG BESTEK NR. 2008/ONDERZOEK VRIJETIJDSBESTEDING JEUGD. Opdracht voor het wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. BIJLAGE Bijlage nr. 2 Gunningsverslag 1 INLEIDING 1.1 Aanbestedende overheid Vlaamse Gemeenschapscommissie, algemene directie Onderwijs en Vorming, E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. 1.2 Diensten De opdracht

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

LASTENBOEK VERZEKERINGEN

LASTENBOEK VERZEKERINGEN LASTENBOEK VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Europese Bekendmaking VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Voorbereid door Aon Belgium Public Sector juni 2012 Sub-Title of Report Document BERICHT AAN DE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT

AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT EVALUATIEVERSLAG AANSTELLING VAN EEN CONSULTANT VOOR HET ADVISEREN EN BEGELEIDEN BIJ DE OPMAAK VAN EEN PERSONEELSPLAN, TRANSITIEPLAN EN REGIEPLAN IN HET KADER VAN DE HERSTRUCTURERING VAN DE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte)

Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte) Huis-aan-huisinzameling van papier en karton Inschrijvingsformulier en offerte (verplicht ingevuld terug te sturen samen met uw offerte) Ondergetekende (1)... Beroep... Woonplaats... Nationaliteit... BTW-nummer...

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG

STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG BIJLAGE Bijlage nr. 1 selectieverslag STUDIEOPRACHT VOOR RENOVATIE GROTE ZAAL GEMEENSCHAPSCENTRUM DE KRIEKELAAR GALLAITSTRAAT 86 TE 1030 BRUSSEL (SCHAARBEEK) SELECTIEVERSLAG BEPERKTE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie