Uitgave: oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave: oktober 2007"

Transcriptie

1 $JUR1LHXZVEULHI Uitgave: oktober 2007 In deze nieuwsbrief onder andere: Juridisch Toeslagrechten zijn van de verpachter Wetsvoorstel personenvennootschappen Bezwaar door niet direct belanghebbenden Fiscaal Een windturbine niet in Box III Verhuur van quotum Grond & Pacht Met toename grijze pacht neemt ook risico toe Nieuwe pachtprijzen per 1 september 2007 Bedrijfsvoering Uw AOV Gewasbeschermingsplan in nieuwe wet Actualiteiten mestwetgeving Subsidies Geen braakverplichting 2007/2008 Belangrijke data *HHQEUNYHUSOLFKWLQJ Boeren hoeven een jaar lang geen delen van hun akkers meer braak te laten liggen. e maatregel, waartoe de ministeries van Landbouw van de 27 EU-landen onlangs besloten, moet een dreigend tekort aan granen helpen voorkomen. eze maatregel betreft voorlopig alleen het teeltseizoen 2007/2008. e voorraden graan zijn momenteel bijzonder krap door tegenvallende oogsten en een grotere vraag uit China. e Europese graanvoorraad is gedaald van 1 miljoen ton een jaar geleden tot ongeveer 1 miljoen ton graan nu. e graanprijs is zelden zo hoog geweest. Het besluit levert naar verwachting volgende zomer ten minste 10 miljoen ton graan op, verwacht EUcommissaris Fischer Boel (Landbouw). e EU kent al een braakverplichting vanaf 1992 om een graanoverschot te bestrijden. Ongeveer 3,8 miljoen hectare blijft ongebruikt voor de productie. Vrijwillige braak blijft wel mogelijk. 7RHVOJUHFKWHQ]LMQYQGH YHUSFKWHU e pachter die zijn toeslagrechten, zonder toestemming van de verpachter, verkoopt pleegt een wanprestatie. at heeft de rechter onlangs bepaald in een zaak tussen een pachter op het Kampereiland en de gemeente Kampen. e pachter vond dat de Pachtwet niet van toepassing was omdat het toeslagrecht een inkomenssteun is en daarom geen deel uitmaakt van het gepachte. Hij vond dat het toeslagrecht een persoonlijk recht was. e rechter vergeleek het toeslagrecht met het melk- en bietenquotum en stelde vast dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn met toeslagrechten. e rechter sloot in zijn uitspraak aan bij bestaande jurisprudentie. Kort samengevat zijn de toeslagrechten van de verpachter. e pachter mag zonder toestemming van de verpachter zijn toeslagrecht niet verkopen. Wanneer het toeslagrecht al verkocht is, heeft de verpachter recht op de helft van de waarde. Het verkopen van toeslagrechten zonder toestemming van de verpachter is een wanprestatie, op grond waarvan de verpachter de pachtovereenkomst kan opzeggen. e uitspraak van de rechter is helder voor wat betreft de toeslagrechten die gebaseerd zijn op het melkquotum en bieten. e vraag is of toeslagrechten die gebaseerd zijn op granen, maïs, zetmeelaardappelen tot eenzelfde uitspraak zullen leiden. Aan de toeslagrechten gebaseerd op granen en maïs heeft geen zelfstandig productierecht aan het ontstaan bijgedragen. Aan de toeslagrechten gebaseerd op zetmeelaardappelen hebben leveringscontracten die de pachter moest kopen bijgedragen. Al met al voldoende gronden om de eigendomsvraag over toeslagrechten nogmaals aan de rechter voor te leggen. Namens de pachter heeft LTO Nederland aangegeven beroep in te stellen tegen deze uitspraak. e kans is reëel dat ook de verpachter hiertoe zal besluiten. Ook bij het indikken van toeslagrechten is bij pacht overleg met de verpachter aan te raden. :HWVYRRUVWHO SHUVRQHQYHQQRRWVFKSSHQ Het lijkt er nu dan toch echt van te komen: de opvolgers voor de huidige maatschap, vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (CV) staan klaar. Naar verwachting verdwijnen de maatschap en firma op 1 januari 2008 definitief en komen hiervoor in plaats de openbare vennootschap (OV), de openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR) en de stille vennootschap. e CV (commanditaire vennootschap) zal, als een variant op de openbare vennootschap, blijven bestaan. Een samenwerkingsverband dat onder gemeenschappelijke naam naar buiten toe optreedt en een bedrijf of beroep uitoefent is een openbare vennootschap. In alle andere gevallen is er sprake van een stille vennootschap. Het verschil tussen openbaar en stil is vooral van belang voor de aansprakelijkheid, de bevoegdheid om namens de vennootschap op te AGRO-Nieuwsbrief - 1 -

2 treden en de mogelijkheid om later de keuze te maken voor rechtspersoonlijkheid. Iedere openbare vennootschap zal zich moeten inschrijven in het handelsregister, terwijl deze verplichting nu voor maatschappen niet geldt. Geen overgangsrecht Er is geen sprake van overgangsrecht voor bestaande maatschappen en vennootschappen. Zodra de nieuwe wet in werking treedt, zijn de nieuwe regels ook direct van toepassing op de bestaande maatschappen en vennootschappen. Bestaande CV's, VOF s en maatschappen die onder een gemeenschappelijke naam actief zijn (een openbare maatschap), zullen vrijwel altijd worden aangemerkt als een openbare vennootschap. Alleen wanneer het samenwerkingsverband geen bedrijf of beroep uitoefent is dat anders. it kan het geval zijn bij een onroerendgoedmaatschap of een kostenmaatschap. oor de wetswijziging kunnen de maten van een maatschap straks voor en namens de vennootschap optreden. Nu hebben ze nog een volmacht nodig van de overige maten maar straks zijn alle maten onbeperkt bevoegd om voor de vennootschap op te treden. it betekent een uitbreiding van de bevoegdheid en een uitbreiding van de risico s voor de andere maten. Wanneer u deze uitbreiding van de bevoegdheid ongewenst vindt, dan kunt u dit vervolgens in het vennootschapscontract weer beperken. eze bevoegdheidsbeperking moet dan nog wel worden ingeschreven in het handelsregister. it kan tot drie maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Een stille maatschap blijft een stille maatschap Voor de stille maatschappen verandert er weinig. Zij zullen in de meeste gevallen als stille vennootschap verdergaan en vallen grotendeels buiten de nieuwe regels. Wel hebben alle vennootschappen, dus ook stille vennootschappen, straks een afgescheiden vermogen. Een stille maatschap is vaak minder stil als de maten zelf wel denken. Als het bedrijf onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treedt, bijvoorbeeld door een bord in de tuin, een website of een bankrekening op naam van de maten, dan is er vaak geen sprake meer van een stille maatschap, maar van een openbare maatschap. it heeft onder de nieuwe wet gevolgen voor de aansprakelijkheid! Meer aansprakelijkheid Maten van een openbare maatschap krijgen te maken met een verzwaring van de aansprakelijkheid. Binnen de maatschap zijn de maten aansprakelijk met gelijke delen voor de verplichtingen van de maatschap. Bij de nieuwe openbare vennootschap is elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk. Iedere vennoot kan door een zakelijke schuldeiser worden aangesproken tot betaling van de gehele schuld van de vennootschap. eze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt alleen voor de verplichtingen die na invoering van de nieuwe wet zijn ontstaan. Voor de verplichtingen die daarvoor zijn ontstaan wordt de aansprakelijkheid voor gelijke delen gehandhaafd. Voor de vennoten van de huidige VOF verandert er niets op het gebied van aansprakelijkheid. e vennoten van een VOF zijn straks, net als nu, hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de VOF. Voor veel maatschappen geldt dat deze hoofdelijke aansprakelijkheid vaak al was geëist bij het afsluiten van een financiering. Mogelijkheid voor rechtspersoonlijkheid Nieuw is de mogelijkheid om te kiezen voor rechtspersoonlijkheid. Vennoten van een openbare vennootschap hebben deze keuze; vennoten van een stille vennootschap niet. eze keuze moet blijken uit de naam van de vennootschap en moet worden vastgelegd door een notaris. Rechtspersoonlijkheid biedt voordelen bij toe- en uittreding van vennoten. Bij de bestaande vennootschappen moet een stakingsbalans worden gemaakt voordat er sprake kan zijn van een overdracht. Het aandeel in de stille reserves van de stoppende maat moet worden bepaald etc. In de nieuwe wetgeving wordt opvolging en toe- en uittreding eenvoudiger. e openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR) werkt dan net als een besloten vennootschap (BV). e OVR is zelf eigenaar en is zelfstandig bevoegd om daarover te beschikken. e OVR kan zelfstandig de goederen verkopen of in onderpand geven aan de bank. Wanneer een vennoot uittreedt heeft dit geen gevolgen voor het vermogen van de OVR. Wel heeft de uittredende vennoot recht op een vergoeding. Een vennoot verkoopt als het ware zijn aandeel in een OVR. Anders dan bij een BV blijven de vennoten van de OVR hoofdelijk aansprakelijk. Het omzetten van een OVR in een BV en andersom wordt in de nieuwe regeling makkelijker. Fiscale gevolgen Ook onder de nieuwe wetgeving is de vennootschap fiscaal transparant. Niet de vennootschap maar de afzonderlijke vennoten betalen belasting. e fiscus ziet de vennootschap niet als een aangifteplichtfiche voor de inkomstenbelasting. Het maakt daarbij niet uit of de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft of niet. Voor de overdrachtsbelasting is de rechtspersoonlijkheid wel van belang. Het verwerven van een aandeel in een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (maar met onroerend goed als vennootschapsvermogen) is in principe belast met overdrachtsbelasting. Vaak zal een beroep op een vrijstelling gedaan kunnen worden. e huidige inbrengvrijstelling wordt uitgebreid naar alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Zo kan de omzetting naar een openbare vennootschap onder voorwaarden zonder overdrachtsbelasting gebeuren. Ook bij het omzetten van de OVR in een BV of andersom is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Moet er wat veranderen? Veel is van rechtswege geregeld waardoor er in de meeste gevallen geen actie nodig is. Alleen wanneer u nu geen echte stille maatschap bent en straks als stille vennootschap verder wilt gaan, moet u aan de slag. U zult alle uitingen van een maatschap moeten verwijderen voor de nieuwe wet in werking treedt. Wilt u de bevoegdheid van de maten beperken, dan zullen de voorwaarden ingeschreven moeten worden in het handelsregister. e nieuwe wet kan een goede gelegenheid zijn eens kritisch te kijken naar alle afspraken in uw huidige overeenkomst. AGRO-Nieuwsbrief - 2 -

3 0HWWRHQPHJULM]HSFKWQHHPWRRN ULVLFRWRH Het areaal grijze pacht is de laatste tien jaar toegenomen van ha in 1995 naar ongeveer ha in it blijkt uit cijfers van het LEI. Bij grijze pacht gaat het om een schriftelijke of mondelinge pachtovereenkomst voor meer dan 1 ha die niet bij een grondkamer ter goedkeuring of registratie is aangeboden. Terwijl het areaal reguliere pacht al jaren daalt, is het areaal grijze pacht in de laatste tien jaar juist toegenomen. Ook is de prijs per hectare van grijze pacht hoger dan voor reguliere pacht. e keuze voor grijze pacht wordt meestal door de verpachter gemaakt. Redenen om te kiezen voor grijze pacht zijn onder meer het omzeilen van de Pachtwet en het vermijden van administratie en kosten. Circa 30% van het areaal grijze pacht is overeengekomen voor een grondgebruikverklaring (mestwetgeving) en 20% bestaat uit door- of onderverpachting van regulier gepachte grond. it laatste zou nog kunnen toenemen nu in de nieuwe wet de leeftijdsgrens van 65 jaar van de pachter als reden voor het opzeggen van het pachtcontract is geschrapt. Met de toename van de grijze pacht neemt ook het risico toe voor de verpachter. e Pachtwet (ook in het BW) bepaalt dat alles reguliere pacht is, behalve wanneer daar conform de Pachtwet op de juiste wijze van is afgeweken. Hiermee loopt vooral de verpachter het risico dat hij onbedoeld een langlopende verplichting aangaat. Breng de risico s van de losse pacht voor uw eigen privé-situatie in kaart. (HQZLQGWXUELQHQLHWLQ%R[,,, Een windturbine is een onderneming, zo bepaalde de belastingrechter onlangs. Hierdoor kan de exploitant, onder voorwaarden, gebruikmaken van verschillende ondernemingsfaciliteiten, waaronder de energieinvesteringsaftrek. e exploitant van een windmolen in Box I kan gebruik maken van verschillende faciliteiten, maar moet bij verkoop, of bij het stoppen van de exploitatie, wel inkomstenbelasting betalen over de meerwaarde in de windmolen. e rechtbank in Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat het exploiteren van een windturbine voor de inkomstenbelasting moet worden aangemerkt als een onderneming. e rechter kwam tot dit oordeel omdat er met de exploitatie van een windturbine ook risico gelopen wordt. it risico bestaat uit de onzekerheid over de hoeveelheid wind en daarmee de onzekerheid over de geleverde hoeveelheid energie, de onzekerheid over de prijs voor de geleverde energie, en het risico van mechanische defecten. Voor de rechter voldoende gronden om de windturbine als onderneming aan te merken. Een ondernemer voor de inkomstenbelasting kan in aanmerking komen voor ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek, de MKBaftrek, de energie-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving voor starters. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, de MKB-aftrek en de willekeurige afschrijving voor starters geldt wel als eis dat voldaan moet worden aan het urencriterium (hij of zij moet jaarlijks minimaal 1225 uur per jaar aan zijn of haar onderneming besteden). Een nadeel van het ondernemerschap is dat de resultaten volledig in Box I vallen en dat bij verkoop of staking moet worden afgerekend over het waardeverschil tussen boekwaarde en de werkelijke waarde op het moment van verkoop of staking. Wanneer de windturbine binnen de investeringstermijn van vijf jaar wordt overgedragen, is een investeringsbijtelling verschuldigd. Op grond van het energiecontract, de technische levensduur en de verzekerde waarde stelde de rechter ook de afschrijvingstermijn vast op vijftien jaar. Omdat een windturbine geen gebouw is, mag deze tot nul worden afgeschreven. %H]ZUGRRUQLHWGLUHFW EHOQJKHEEHQGHQ e schrik van elke vergunningaanvrager is een ellenlange procedure door georganiseerde bezwaarmakers. Verenigingen en stichtingen die zich ten doel stellen om uitbreiding tegen te houden, kunnen dat vrijwel onbeperkt doen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen dit jaar is aan het fenomeen bezwaarmakers aandacht besteed. Op dit moment is het niet mogelijk om de mogelijkheden voor beroep en bezwaar van niet direct belanghebbenden in te perken. e mogelijkheid van bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen om bezwaar te maken is namelijk het gevolg van internationale afspraken. Hierdoor is het niet mogelijk om rechtspersonen de toegang tot de rechter te ontzeggen. e fractievoorzitters Van Geel (CA) en Rutte (VV) wilden weten of het kabinet bereid is om te werken aan de inperking van de mogelijkheden voor beroep en bezwaar van niet direct belanghebbenden, zoals Milieudefensie bij de wegverbreding van de A bij Leiderdorp. Het kabinet ervaart het ophouden van infrastructuurprojecten als een groot probleem omdat dit de ontwikkeling van de Nederlandse economie raakt. Gezien de urgentie van de problematiek wordt de commissie Elverding gevraagd hierover nader onderzoek te doen. eze commissie gaat bekijken waar de oorzaken van de vertraging van infrastructuurprojecten liggen en waar versneld kan worden op een maatschappelijk zorgvuldige manier. Wellicht dat dit ook doorwerkt in oneindige bezwaar- en beroepszaken bij uitbreidingen van agrarische bedrijven. AGRO-Nieuwsbrief - 3 -

4 8Z$29 U hoopt er natuurlijk nooit gebruik van te maken, maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is voor een agrarische ondernemer onmisbaar. Waar veel ondernemers zich niet van bewust zijn is dat de hoogte van de uitkering bepaald wordt door de verzekerde som en de winst in de jaren voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. Veel agrarische ondernemers hebben door forse investeringen in bijvoorbeeld quota een lage fiscale winst gerealiseerd. it betekent dat de winst waarop de uitkering wordt gebaseerd soms zelfs negatief is. Het blijkt dat verzekeraars verschillend omgaan met de wijze van vaststellen van de winst en de invloed van afschrijvingen daarop. us wordt de hoogte van de uitkering verschillend bepaald. e uitkering van de AOV is gebaseerd op 80% van het inkomen bij volledige arbeidsonge-schiktheid. Het is belangrijk goed naar de voorwaar-den voor de uitkering van de verzekeraar te kijken. us, wanneer keert men uit en wanneer niet? Het is zeer de moeite waard om bij uw verzekeraar eens kritisch door te vragen hoe de hoogte van de winst bepaald wordt als er een beroep gedaan wordt op de AOV.,QYHVWHULQJVIWUHN Wanneer u voor meer dan bedrijfsmiddelen die u binnen uw onderneming gebruikt, hebt u recht op kleinschaligheidsaftrek. it geldt wanneer het totale bedrag van de investeringen in 2007 minder dan! "#$ %% &'#()*%+, -. een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage van de investering varieert van 25 tot 1, afhankelijk van de omvang van de investeringen. Voor kleinere investeringen geldt een hoger aftrekpercentage. Het kan daarom verstandig zijn om investeringen uit te stellen tot na 1 januari 2008 of deze te splitsen. Wanneer een kleine investering leidt tot een lager aftrekpercentage of wanneer het totale investeringsbedrag hierdoor boven de # uitkomt, kan uitstel van (een deel van) investeringen per saldo een hogere investeringsaftrek opleveren. 9HUKXXUYQTXRWXP Alle verhuur van productierechten (melkquotum, varkensrechten, pluimveerechten) valt vanaf 15 juni 2006 onder het btw-regime. e staatssecretaris van Financiën heeft per 15 juni 2006 een besluit genomen dat alle verhuur van productierechten (melkquotum, varkensrechten, pluimveerechten, jachtrechten en bietenquotum) gezien moet worden als een dienst en dat daarom de zogenaamde landbouwregeling niet van toepassing is, maar het hoge btw-tarief. Er leek in eerste instantie voor de verhuur van melkquotum (leasemelk) een overgangsregeling te gelden tot 1 april e belastingdienst stelt zich op het standpunt dat deze overgangsregeling alleen geldt voor bestaande (doorlopende) overeenkomsten die op 15 juni 2006 al bestonden. it betekent dat voor nieuwe lease-overeenkomsten de zogenaamde landbouwregeling niet meer van toepassing is en dus alle nieuwe transacties vallen onder de omzetbelasting. it geldt dus ook voor leasemelk van zogenaamde landbouwregelaars. e verhuurder moet het algemeen btw tarief (19%) in rekening te brengen. Of deze overgangstermijn alleen van toepassing is op leaseovereenkomsten die op 15 juni 2006 al bestonden is voor discussie vatbaar, maar veiligheidshalve kunt u het beste voor nieuwe overeenkomsten rekening houden met het feit dat ook landbouwregelaars gewoon 19% btw over de leaseprijs dienen af te dragen. it betekent dat in nieuwe leaseovereenkomsten ook bij landbouwregelaars een clausule moet staan, dat de leaseprijs exclusief btw is en dat hierover 19% btw verschuldigd is. Een landbouwregelaar zal om uitreiking van aangiftebiljetten moeten verzoeken, omdat deze normaal gesproken niet met heffing van btw geconfronteerd wordt. Indien men het standpunt van het ministerie wil aanvechten, dan moet ter behoud van rechten bezwaar worden aangetekend tegen de op aangifte betaalde btw. *HZVEHVFKHUPLQJVSOQLQQLHXZH ZHW Per 1 oktober 2007 is de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking getreden. eze wet vervangt de oude Bestrijdingsmiddelenwet uit 1962 en is een stuk eenvoudiger. Hij bestaat slechts uit één wet, één Algemene Maatregel van Bestuur en één regeling. e wet bevat naast regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, regels voor het gebruik van biociden. it zijn alle andere bestrijdingsmiddelen, die gewasbeschermingsmiddelen zijn. Wijzigingen voor gebruikers e wet maakt onderscheid tussen professionele gebruikers die een bewijs van vakbekwaamheid moeten hebben, en niet-professionele gebruikers die een dergelijk bewijs niet nodig hebben. Professionele gebruikers mogen in bepaalde gevallen ook toelating van middelen aanvragen. Er wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen middelen voor professionele en niet-professionele gebruikers. Andere wijzigingen Andere wijzigingen zijn onder meer: een verbod op vliegtuigspuiten per 1 oktober 2012, een verplicht gewasbeschermingsplan (het bijhouden van een logboek vervalt) en het alleen nog maar melden van grondontsmetting. aarnaast gebeurt de handhaving op basis van risicoanalyse en kan de AI bestuurlijke boetes uitdelen. Gewasbeschermingsplan Elke gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet een gewasbeschermingsplan maken. Ook als u alleen maar verharde oppervlakten bewerkt. U hoeft niet meer verplicht een logboek bij te houden. In plaats daarvan moet u het gebruik van gewasbeschermings- AGRO-Nieuwsbrief - -

5 1 ; A middelen bijhouden in uw administratie. U registreert welk middel u in welke hoeveelheid hebt gebruikt, wanneer u het middel hebt gekocht en van wie en in welke hoeveelheid. it gewasbeschermingsplan was al min of meer verplicht in de randvoorwaarden. e verplichting van het gewasbeschermingsplan geldt vrijwel voor alle agrariërs. Met een eenvoudig model kunt u hieraan voldoen. 1LHXZHSFKWSULM]HQSHUVHSWHPEHU Op 1 september 2007 is de nieuwe pachtwet, het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Regeling Pachtprijzen in werking getreden. e nieuwe Pachtwet bevat in vergelijking met de oude Pachtwet enkele nieuwe elementen: het vervallen van de leeftijdsgrens van 65 jaar, geen voorkeursrecht van de pachter bij verkoop aan een veilige verpachter en de introductie van de zogenaamde geliberaliseerde pacht (in plaats van de oude eenmalige pacht). Geliberaliseerde pacht komt overeen met de eenmalige pacht. Het verschil zit hoofdzakelijk in het loslaten van de maximale looptijd van twaalf jaar en de verplichte prijstoets op contracten met een looptijd niet langer dan zes jaar. Bij geliberaliseerde pacht met een looptijd langer dan zes jaar geldt de pachtprijstoets wel. Het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Regeling Pachtprijzen vervangen het oude pachtnormenbesluit. Kern van het nieuwe besluit en de nieuwe regeling is de maximale wijziging van de pachtprijs van 10% tot 25% (afhankelijk van de regio waarin het gepachte ligt). eze stijging treedt van rechtswege in voor bestaande pachtovereenkomsten van voor 1 september Voor nieuwe pachtovereenkomsten die na 1 september 2007 worden gesloten, gelden de hoogst toelaatbare pachtnormen per regio. Voor alle overeenkomsten geldt dat de pachtprijs niet hoger mag zijn dan 2% van de vrije agrarische verkeerswaarde. Aanpassingen van percentages en maximale normen vinden om de twee jaar plaats. / :3;< ;= > 0 132'A ;35 0 =3; B 2 0 B C ;35 90 :3; Bouwhoek en Hogeland Veenkoloniën en Oldambt Noordelijk 3 23 weidegebied Oostelijk weidegebied IJsselmeerpolders Westelijk weidegebied Zuidwestelijk akkerbouwgebied Zuidelijk weidegebied $FWXOLWHLWHQPHVWZHWJHYLQJ Tussenstand over de eerste negen maanden Aan de hand van de beginvoorraad, de eindvoorraad per 30 september en de aan- en afvoer kunt u nu al eenvoudig berekenen wat de hoeveelheid meststoffen is, die dit jaar gebruikt zijn op uw bedrijf. Het jaar 2006 leerde dat er veel onverklaarbare mineralen gaten waren op het bedrijf. Om hier tijdig een verklaring voor te vinden is een tussenstand een erg handig hulpmiddel. Let meteen ook even op uw bemestingsplan en actualiseer deze zonodig. Geen 5% marge in gebruiksnormen it jaar hebben landbouwers niet de mogelijkheid om de gebruiksnormen met 5% te overschrijden. Elke overschrijding van de gebruiksnormen leidt tot een sanctie. In 2006 was een overschrijding van 5% toegestaan. it jaar geldt dat dus niet meer. Het gebruik van meststoffen kunt u eenvoudig zelf berekenen door de hoeveelheid dierlijke meststoffen op de beginbalans te verhogen met de mestproductie over de eerste zeven maanden. In een aantal gevallen bleek de beginvoorraad dierlijke meststoffen niet correct opgegeven, waardoor het gebruik van dierlijke meststoffen feitelijk groter is dan de wettelijke norm. Het toegestane gebruik van dierlijke meststoffen bedraagt 170 kg stikstof per hectare of 250 kg stikstof per hectare bij aanmelding voor derogatie. Bedrijfsspecifieke excretie Met een soort Minas-berekening voor melkkoeien kunt u wellicht aantonen dat de mestproductie van uw melkvee lager is dan de forfaits. Voorwaarde hiervoor is dat al het voer dat gebruikt en in voorraad is bemonsterd en geanalyseerd is. e mestproductie van het melkvee is dan kort samengevat het opgenomen ruw- en krachtvoer minus de afvoer in de vorm van melk en dieren (inclusief groei van de dieren). Vooral voor bedrijven met veel melk per hectare en relatief veel maïs in het rantsoen kan dit interessant zijn. Champost wordt dierlijke mest Champost bevat dierlijke mest en wordt daarom vanaf 1 januari 2008 volledig behandeld als dierlijke meststof, inclusief de uitrijverboden op zand- en lössgrond. e vrijstelling die voor champost bestond is dan komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2008 is daardoor het aanwenden van champost op bouwland op zand- en lössgronden alleen toegestaan van 1 februari tot en met 31 augustus. Fosfaatvrijstelling schuimaarde vervalt In 2007 telt maar 50% van de hoeveelheid fosfaat in schuimaarde mee in de gebruiksnormen voor fosfaat. eze fosfaatvrijstelling loopt na 31 december 2007 af. eze wijziging is al vanaf de inwerkingtreding van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in deze regeling opgenomen. AGRO-Nieuwsbrief - 5 -

6 E 0 Aanscherping gebruiksnormen e fosfaatgebruiksnorm voor grasland en bouwland gaat vanaf 1 januari 2008 weer verder naar beneden. Voor grasland komt deze norm dan uit op 100 kg fosfaat per hectare, voor bouwland gaat deze norm naar 85 kg fosfaat per hectare. In combinatie met het vervallen van de fosfaatvrijstelling voor schuimaarde is dit een behoorlijke verlaging van de hoeveelheid fosfaat die bemest mag worden. Ook de stikstofgebruiksnorm wordt aangescherpt. e gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen wordt niet gewijzigd in 2008 erogatie Ieder jaar dat u gebruik wilt maken van de derogatie, moet u zich opnieuw aanmelden. U kunt dat doen via internet of schriftelijk. Wanneer u gebruik wilt maken van derogatie, dan moet u zich vóór 1 december voorafgaand aan het jaar van derogatie aanmelden. ienst Regelingen stuurt u een ontvangstbevestiging. e voorwaarden om aan de derogatie te mogen deelnemen zijn afgestemd met Brussel en worden daarom strikt toegepast. it betekent ook tijdig aanmelden (dit geldt ook voor het opsturen van de aanvullende gegevens) en tijdig het bemestingsplan actualiseren. %HOQJULMNHGW 56 F BHGJI ELKM K <;35NOO P Ontwikkeling van het landschap E 76Q BHGRNS K T ;GU< ;35N OOP Voedselkwaliteit (biologische landbouw) IV8 ;3 ;GU< ;5 BHG EXW*KM K < ;35NO OP Beroepsopleiding en voorlichting veehouderij ELK M K < ;35 B,GRNY K T ;GU< ;35N OOP Aanvraagperiode demonstratieprojecten biologische landbouw ELK M K < ;35 B,G EXW K T ;GU< ;35N OOP Aanvraagperiode demonstratieprojecten energie IO K T ;GU< ;35N OOP Laatste dag aanmelden derogatie 2008 Z\[^]^_aàbc[de^f _ag h3i [^jklnm^f i [^opk i q q [a`rkis j\_6tvu^[\w^_^_aep] [\w^_^j^u^[aỳx6z{` u^[\_a`p] k i c {[aq i `^ep[a`)uai [\}~_aep[{q is, jklm^[^uaf ishoaf z{ {[a`x riswp[am^mp[{`~z^za` u^[\lcza}~[a`plc] [{q q i `^e)u^[\e^f _^_^] lc]a}~_{ep[aq is, {[ bc_af e)m^[^lc] [^[^up ris z^za`x6zazaf u^[a`)[^ nwp] [afep[^[a`~z^z{`pl9txf za {[{q is, cwp[{i u~x6_^_afxài [a] }~[^[{f ƒ shjai lc] [ i `^o _af }~za] i [px ri q ]aj)_6t mpzalni l\x6z{`~u^[{bc[\i `po _{f }~z^] i [\z^ c] i [ _a`^u^[af `p[{}~[a`{ u^z{`)i l `pz^u^[afxz^ux i [^l `p_a_^u{bcza {[aq is, ax _^_af[^[{`~u^[af e^[aq ish z^upx i [al {ja`p]^j)[a[a`~z^o l9txf z^za }~[^]a_a`pl }~za {[{` AGRO-Nieuwsbrief - 6 -

Agro-Nieuwsbrief. Toeslagrechten zijn van de verpachter. Geen braakverplichting 2007/2008. Uitgave: oktober 2007

Agro-Nieuwsbrief. Toeslagrechten zijn van de verpachter. Geen braakverplichting 2007/2008. Uitgave: oktober 2007 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2007 In deze nieuwsbrief onder andere: Juridisch Toeslagrechten zijn van de verpachter 1 Wetsvoorstel personenvennootschappen 2 Bezwaar door niet direct belanghebbenden

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat

De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere. vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat Commanditaire vennootschap oprichten. De commanditaire vennootschap (CV) is te beschouwen als een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (VOF). Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten

Nadere informatie

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] )

1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) 1. Nieuwe regelgeving rond personenvennootschappen ( Drs. J.E. van den Berg * [1] ) Momenteel ligt in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Personenvennootschappen, met nieuwe regels voor de zogeheten 'personenvennootschappen'

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng Voorstellen Grondmarkt Pacht Erfpacht Financiering Taxaties Herwaardering Overig Melkveewet Fosfaatrechten Etc. Makelaar A&LV

Nadere informatie

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR.

dit erratum per bladzijde aangegeven. ALGEMENE INSTRUCTIE: - Schrap alle vermeldingen en tekst over OVR en CVR. ERRATUM BIJ FINANCIERING VOOR HET MKB, 6 e druk / 1 e oplage Opmerking: Er is een wetsvoorstel geweest tot wijziging van een aantal ondernemingsvormen. De wijzigingen en aanvullingen zijn - achteraf te

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur

Ledenavond LTO. 10 november 2014. Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Ledenavond LTO 10 november 2014 Mr. J.W.M (Ans) Post notaris en mediator S. Brockötter RB belastingadviseur Bedrijfsovername Juridische en fiscale aspecten van bedrijfsovername. Onderwerpen! Aanvang maatschap/firma!

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 213 Maart 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 213 gestegen tot 54. euro per

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

verspreid zijn (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) in één regeling worden ondergebracht, die een plaats krijgt in het Burgerlijk Wetboek.

verspreid zijn (Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) in één regeling worden ondergebracht, die een plaats krijgt in het Burgerlijk Wetboek. SPECIAL - Augustus 2007 De nieuwe personenvennootschap De huidige wetgeving voor personenvennootschappen (VOF, maatschap en CV) dateert grotendeels van 1838. Hoogste tijd voor modernisering dus, onder

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt tweede kwartaal 2013 Augustus 2013 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het 2 e kwartaal van 2013 uit op 49.800 euro

Nadere informatie

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn

Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn Legal developments for the Trust sector: NEW OPPORTUNITIES! Personenvennootschappen 24 April 2012 Jeroen Eichhorn DE INVOERING VAN TITEL 7.13 BW personenvennootschappen EEN NIEUWE BEDRIJFSVORM EN EEN OUDE

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 AMvB Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4 ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 Tweede ronde Spelderholt Voorstel initiatiefnemers op basis van verkenningen 5 pachtvormen - Reguliere pacht correctieve

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Huib Silvis en Martien Voskuilen, Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) Eindversie, 9 september 2016 1. Inleiding De pachtersbond

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 19 juni 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, nr. WJZ/17057603, houdende

Nadere informatie

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht Notitie pachtbeleid Inleiding In het buitengebied heeft de gemeente Bergen veel eigendommen. Deze eigendommen bestaan uit landbouwgronden, bossen en natuurterreinen. De gemeente heeft ongeveer 600 ha.

Nadere informatie

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007 Samenvatting: Inleiding: Op 1 september j.l. is de Pachtwet vervallen. Vanaf dit moment zijn de pachtregels ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.5). Tevens is op 1 september 2007 het nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007

Wetsvoorstel Personenvennootschappen. 2 april 2007 2 april 2007 Geschiedenis - huidige regeling dateert uit 1838-1972: Ontwerp Van der Grinten - 1998: Ontwerp Maeijer Stand van zaken op dit moment Belangrijke veranderingen: 1. Openbare vennootschap stille

Nadere informatie

Actualiteiten Pachtrecht 2014

Actualiteiten Pachtrecht 2014 Actualiteiten Pachtrecht 2014 Mr. Frédérique Verheij-Péters ALV Limburgs Particulier Grondbezit Roermond, 24 november 2014 1 Wat is aan de hand in (ver)pachtersland? Waarom staat het huidige pachtsysteem

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 november 2012 Martien Voskuilen, Jan Luijt Tussen 2005 en 2009 is de agrarische grondprijs in Nederland fors gestegen tot 46.000 euro/ha in 2009. Sindsdien handhaafde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14755 6 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 2013, nr. WJZ / 13089574, houdende

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting winst 1 programma Ondernemerschap Ondernemer versus onderneming Urencriterium Ongebruikelijke samenwerking Inleiding fiscale winstbepaling Goedkoopmansgebruik 1 Bronnenstelsel De inkomstenbelasting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16880 30 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2014, nr. WJZ/14089231, houdende

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 213 December 213 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 213 uit op 49.9 euro per

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets

Maatwerk voor uw onderneming. Frank Smets Frank Smets 1 Ondernemingsvormen. Eenmanszaak Vennootschap onder firma -Vof- persoonlijk aansprakelijk schulden Maatschap persoonlijk aansprakelijk voor gelijke delen Commanditaire vennootschap - CV beherende

Nadere informatie

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansenbedrijven Aart Evers, Michel de Haan en Gerjan Hilhorst In 2014 is het mestbeleid behoorlijk gewijzigd. Dit leidt in het algemeen tot meer mestafvoer

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 De eerste handelingen van de zzp er / 1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Inschrijven in het handelsregister van de onderneming / 1 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst / 3 1.4 Het opzetten

Nadere informatie

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40

2.3.3 Telefoonkosten 39 2.3.4 Autokosten 39 2.3.5 Een auto op de balans 39 2.4 Aandachtspunten 40 Inhoud Voorwoord 11 1 Het starten van een onderneming en de administratie 13 1.1 Algemeen 13 1.2 Inschrijven in het Handelsregister 13 1.3 Aanmelding bij de Belastingdienst 15 1.4 Het opzetten van een

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Zaaknummer: 00376392 Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Collegevoorstel Inleiding Van gemeentelijke landbouwgrond kan 65 hectare via zogenaamde geliberaliseerde pachtcontracten worden verpacht.

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 *Z002A318996* Raadsinformatiebrief Onderwerp : Pachtprijzen Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Stoffels Datum college : 6 augustus

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014.

MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd. Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. nieuwsbrief februari 2014 Inhoudsopgave Nieuwsbrief Februari 2014. MIA/Vamillijst 2014 gepubliceerd Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf Ondanks

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN

PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN PERSONEN VENNOOTSCHAPPEN Versie PV2017/3.1 Juridische aspecten van personenvennootschappen Dit document behandelt in kort bestek de juridische aspecten van personenvennootschappen. Een personenvennootschap

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Afspraken toeslagrechten PSAN & PSN 2009. Uitgave: december 2008. In deze nieuwsbrief onder andere:

Afspraken toeslagrechten PSAN & PSN 2009. Uitgave: december 2008. In deze nieuwsbrief onder andere: Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten... 1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder... 3 Fiscaal Bijtelling voor de auto... 2 Mest Afspraken toeslagrechten...

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

RECHTSVORMEN. www.damd.nl

RECHTSVORMEN. www.damd.nl www.damd.nl Rechtsvormen Welke soorten rechtsvormen zijn er voor zzp ers? Hoe kun je je onderneming inschrijven bij de Kamer van Koophandel en waar moet je op letten bij het kiezen van een bedrijfsnaam?

Nadere informatie

Teelthandleiding wettelijke regels

Teelthandleiding wettelijke regels Teelthandleiding 4.14 wettelijke regels 4.14 Wettelijke regels... 1 2 4.14 Wettelijke regels Versie: april 2016 De belangrijkste wettelijke regels over het gebruik van meststoffen staan in de Meststoffenwet,

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Controle referentie voor fosfaatrechten. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Controle referentie voor fosfaatrechten. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Augustus 2016 Jaargang 17, nummer 4 ALGEMEEN De zomer komt langzaam aan zijn einde. Terwijl wij dit schrijven, is alweer de laatste dag aangebroken dat er mest uitgereden mag

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 29 maart 2016

Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Nieuwsbrief van 29 maart 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Extra aandacht bij aangifte inkomstenbelasting 2015 WOZ-beschikking 2016 Wetsvoorstel flexibele AOW Wet Deregulering Beoordeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de recente ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Erf- en schenkbelasting en de 2012 Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming voort, dan kunt u

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2009 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijf Bedrijfsmatige pacht 1 Mestwetgeving Bemonstering van landbouwgrond 2 Milieu Uitstel Actieplan ammoniak 1 Juridisch Kruisjes

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo

Bas Schipper. notaris en estate-planner. Starters Event Rabobank. 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo Bas Schipper notaris en estate-planner Starters Event Rabobank 29 oktober 2016 Rabobank te Groenlo 1 In welk juridisch jasje wordt de onderneming gegoten? Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid; het juridische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F)

Inhoudsopgave. Eenmanszaak. Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap. Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Rechtsvormen Inhoudsopgave Eenmanszaak Besloten Vennootschap (B.V.) Naamloze Vennootschap (N.V.) Maatschap Vennootschap Onder Firma (V.O.F) Commanditaire vennootschap (C.V) Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Een wegwijzer voor de praktijk 79x536 1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Oktober 1995 Waarom deze brochure? Op 31 oktober 1995 treedt een nieuw Pachtnormenbesluit

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 3-2015 INHOUD 2 3 4 5 Einde voordeel personeelslening eigen woning Betere bescherming voor erfgenamen AOW-leeftijd definitief versneld omhoog Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever 6 & 7 KORT NIEUWS

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Fiscaal WOZ-beschikking 6 Herinvesteringsreserve over de grens? 6 Grond & Pacht Hoe bedrijfsmatig moet pacht zijn? 1 Waarom u een

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2016 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt

Agrarische grondmarkt Agrarische grondmarkt Kwartaal 3 2016 kwartaalbericht van Research en Kadaster Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2016 opnieuw licht gedaald

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie