Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht"

Transcriptie

1 Notitie pachtbeleid Inleiding In het buitengebied heeft de gemeente Bergen veel eigendommen. Deze eigendommen bestaan uit landbouwgronden, bossen en natuurterreinen. De gemeente heeft ongeveer 600 ha. Landbouwgrond in gebruik uitgegeven. De gronden zijn verpacht aan plaatselijke landbouwers op basis van pachtovereenkomsten voor de wettelijke duur van 6 jaren en pachtovereenkomsten voor kortere duur. Daar in 2007 een nieuwe pachtregelgeving is ingegaan en naar aanleiding van vragen in de commissie Grondgebiedszaken is er een nieuwe notitie pachtbeleid opgesteld. De laatste nota grondbeleid was van Doel Vaststelling van een pachtbeleid voorziet in een bestuurlijk vastgesteld kader voor het uitgeven van gronden in pacht. Hierdoor is het voor pachters en derden die een pachtovereenkomst met de gemeente Bergen aangaan duidelijk onder welke voorwaarden de gemeente Bergen pacht uitgeeft. Vastgesteld pachtbeleid voorziet in gelijke behandeling, duidelijke regels, transparantie en zo weinig mogelijke administratieve handelingen. In deze notitie wordt ingegaan op Pacht 1. Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht 2. Feiten pacht in Bergen 3. Uitgangspunten pachtbeleid Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht Bij de pacht van grond is er sprake van een overeenkomst waarbij de verpachter zich verbindt om een onroerende zaak los land) of een gedeelte daarvan aan de pachter in gebruik te geven voor de uitoefening van landbouw, en waarbij de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. Elke overeenkomst die aan deze eisen voldoet, is voor de wet een pachtovereenkomst. Dit is ook het geval als de overeenkomst onder een andere benaming is aangegaan. Onder landbouw wordt het volgende verstaan artikel 7:312BW: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, tuinbouw (inclusief fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen), de teelt van griendhout en riet en elke andere vorm van bodemcultuur met uitzondering van de bosbouw. In al deze situaties gaat het om bedrijfsmatige uitoefening Pacht is sinds 1 september 2007 wettelijk geregeld in titel 5 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Soorten pacht Reguliere pacht (vaste pacht) Duur van de pachtovereenkomst De wettelijke duur van een pachtovereenkomst is zes jaar voor los land. De pachtovereenkomst kan ook voor een langere of kortere periode dan de wettelijke duur worden aangegaan. Wanneer er voor een langere periode dan de wettelijke pachtduur wordt gekozen. Dan moet in de overeenkomst duidelijk de pachtduur en de einddatum worden vermeld. Een pachtovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd is niet mogelijk. Voor een kortere periode dan de wettelijke pachtduur is goedkeuring van de grondkamer nodig.

2 De belangrijkste taken van de grondkamer zijn: Toetsen en registreren van pachtovereenkomsten. Behandelen van verzoeken korter dan de wettelijke duur. Op verzoek van pachter of verpachter de pachtprijs herzien. Opzeggen en verlengen Pachtovereenkomsten afgesloten voor de wettelijke duur worden van rechtswege automatisch verlengd met zes jaar. Het continuatierecht (art 325:5 BW) Vorm van pachtovereenkomst De pachtovereenkomst, de overeenkomst tot wijziging en de overeenkomst tot beëindiging van een pachtovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. De pachtovereenkomst moet binnen twee maanden na aangaan ter goedkeuring naar de grondkamer gestuurd worden Zolang de overeenkomst niet schriftelijk is vastgelegd, kan de meest belanghebbende partij de schriftelijke vastlegging daarvan vorderen bij de pachtkamer. Pachtnormen en prijzen De pachtnormen worden jaarlijks aangepast. De hoogst toelaatbare pachtprijzen zijn vastgelegd in het Pachtprijzenbesluit 2007 en in de Uitvoeringsregeling Pacht. De aanpassingen van de pachtnormen hebben een wettelijke status. Dit betekent dat ze van rechtswege (automatisch) doorwerken in de pachtprijzen van de lopende pachtovereenkomsten. De hoogst toelaatbare pachtprijzen gelden voor alle pachtvormen, behalve voor geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter en voor teeltpacht. Wel tussenkomst grondkamer Zowel de pachter als de verpachter kan de grondkamer verzoeken de pachtprijs te herzien en de hoogst toelaatbare pachtprijs vast te stellen. Dit verzoek moet worden gedaan binnen één jaar nadat de pachtprijzen zijn gewijzigd, of vóór het verstrijken van de pachtperiode van drie jaar (rekenen vanaf de ingangsdatum van de pachtovereenkomst). Meest recente wijziging pachtprijs De pachtprijzen zijn het laatst gewijzigd op 1 juli 2013 door het ministerie van Economische Zaken volgens de uitgangspunten van het pachtbesluit.. Deze is als bijlage toegevoegd. Hoogst toelaatbare pachtprijs Voor de vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijs maken we onderscheid tussen pachtovereenkomsten ingegaan vóór 1 september 2007 en pachtovereenkomsten ingegaan op of na 1 september Onze gemeente valt onder pachtprijsgebied Zuidelijk veehouderijgebied. De reguliere pachtovereenkomsten die de gemeente Bergen heeft afgesloten zijn allemaal van voor 1 september Pachtovereenkomsten aangegaan voor 1 september 2007 Voor deze pachtovereenkomsten geldt dat de hoogst toelaatbare pachtprijs voor los land wordt bepaald door de pachtnormen 2001 waarop de veranderpercentages (vastgesteld door Ministerievan 2007, 2009, 2011 en 2012 zijn toegepast. Voor sommige regio s zijn de veranderpercentages negatief. Er is dus niet altijd sprake van een verhoging. Door toepassing van het veranderpercentage

3 mag de pachtprijs niet uitkomen boven 110% of beneden 90% van de regionorm van 2012 en niet boven 2% van de vrije verkoopwaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik. Altijd geldt dat de pachtprijs nooit hoger mag zijn dan 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik. Voorbeeld: pachtkavel groot : ha - vrije verkeerswaarde per ha ,00-2% van de vrije verkeerswaarde per ha 700,00 - regionorm bovengrens110% van 671,00 per ha 738,10 - regionorm ondergrens 90% van 671,00 per ha 603,90 - vastgestelde pachtprijs per 1 november ,00 - verhoging 6% 42,00 - nieuwe pachtprijs per ha 752,00(1) (1) de pachtprijs per ha wordt 700,00 per ha omdat de pachtprijs niet hoger mag zijn dan 2% van de vrije agrarische verkeerswaarde van het perceel zodat per 1 november 2013 de pachtsom 5.730,00 bedraagt. ( ha x 700,00) Pachtovereenkomsten aangegaan op of na 1 september 2007 Voor deze pachtovereenkomsten geldt voor los land als hoogst toelaatbare pachtprijs de regionorm die op 1 juli 2012 is vastgesteld, met als grens 2% van de vrije verkoopwaarde van de grond bij voortgezet agrarisch gebruik. Toedeling aan erfgenamen Een pachtovereenkomst eindigt niet door het overlijden van pachter of verpachter. De verpachter is verplicht zijn medewerking te verlenen aan de toedeling van de rechten en plichten van de overleden pachter uit de pachtovereenkomst aan één of meer van de erfgenamen, tenzij de verpachter tegen een of meer van de erfgenamen redelijke bezwaren heeft. In tegenstelling tot de oude Pachtwet eindigt de pacht niet meer als de pachter 65 jaar wordt. Pachtoverneming en medepacht De pachter kan bij de pachtkamer een vordering tot in de plaatsstelling (art. 363 BW) of medepacht (art. 364 BW) instellen. Deze vordering wordt alleen toegewezen voor de echtgenoot of geregistreerde partner, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en pleegkinderen van de pachter. Voor andere personen geldt in de plaatsstelling of medepacht alleen als de verpachter daarmee akkoord gaat.

4 Voorkeursrecht Als de verpachter het pachtobject of een gedeelte daarvan wil verkopen, is hij verplicht het pachtobject eerst aan de pachter aan te bieden. Dit voorkeursrecht van de pachter (art BW) is niet van toepassing: bij verkoop aan een veilige verpachter ; de koper is een veilige verpachter als hij, voordat de levering plaatsvindt, schriftelijk aan de pachter verklaart dat de pachter onder dezelfde voorwaarden mag blijven pachten en dat hij het pachtobject niet voor eigen gebruik zal opeisen bij verkoop op basis van een wetsbepaling of een bevel van de rechter executoriale verkoop bij verkoop door de verpachter aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner, aan een bloed- of aanverwant in de rechte lijn of in de zijlijn tot in de tweede graad of aan een pleegkind bij een rechtshandeling die als een verdeling van een gemeenschap is aan te merken als de rechter of de grondkamer op verzoek van de verpachter oordeelt dat deze een ernstige reden heeft om het pachtobject niet aan de pachter te verkopen als het pachtobject in een geldend bestemmingsplan ligt en een andere dan een landbouwkundige bestemming heeft gekregen als de verpachter het pachtobject verkoopt aan iemand die het pachtobject voor andere dan landbouwkundige doeleinden gaat gebruiken als het pachtobject in een gebied ligt waarvoor een structuurvisie is vastgesteld en het pachtobject wordt verkocht aan de gemeente, de provincie of de Staat Overgang van de pacht bij overdracht van het pachtobject Koop breekt geen pacht. Bij verkoop of overdracht van het pachtobject gaan de rechten en plichten van de verpachter uit de pachtovereenkomst over op de verkrijger. Goedkeuren van de pachtovereenkomst Pachter en verpachter moeten de pachtovereenkomst ter goedkeuring voorleggen aan de grondkamer. De grondkamer keurt de pachtovereenkomst goed, tenzij: de overeengekomen pachtprijs niet in overeenstemming is met de geldende pachtnormen aan de pachter buitensporige verplichtingen zijn opgelegd de overeenkomst leidt tot een ondoelmatige verkaveling of ligging van het land ten opzichte van de bedrijfsgebouwen of van de woning door de overeenkomst algemene belangen van de landbouw worden geschaad de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet Pachtwijzigingsovereenkomst Een pachtwijzigingsovereenkomst kan gaan over: een wijziging van de prijs een wijziging van de voorwaarden een wijziging van het pachtobject een wijziging in de tenaamstelling van de verpachter en/of de pachter (bijvoorbeeld bij overlijden, medepacht, indeplaatsstelling)

5 pachtontbinding Een pachtwijzigingsovereenkomst moet ter goedkeuring naar de grondkamer worden gestuurd. Per pachtcontract moet een wijzigingsovereenkomst worden ingediend.. Geliberaliseerde pacht Geliberaliseerde pacht is een flexibelere pachtvorm dan reguliere pacht. Voor deze pachtvorm gelden minder wettelijke bepalingen. Geliberaliseerde pacht is alleen mogelijk bij verpachting van los land (stuk grond zonder hoeve). U kunt een geliberaliseerde pachtovereenkomst aangaan voor een termijn van zes jaar of korter of voor een termijn langer dan zes jaar. Bij een termijn van zes jaar of korter is de pachtprijs geheel vrij, deze wordt niet getoetst door de grondkamer. Bij een termijn van meer dan zes jaar wordt de pachtprijs wel getoetst door de grondkamer en moet de pachtprijs dus voldoen aan het Pachtprijzenbesluit Vorm van de pachtovereenkomst De pachtovereenkomst, de overeenkomst tot wijziging en de overeenkomst tot beëindiging van een pachtovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd. De pachtovereenkomst moet binnen twee maanden na het aangaan ter goedkeuring naar de grondkamer worden gestuurd. Zolang de overeenkomst niet schriftelijk is vastgelegd, kan de meest belanghebbende partij de schriftelijke vastlegging daarvan vorderen bij de pachtkamer. Duur van de pachtovereenkomst Een geliberaliseerde pachtovereenkomst voor los land kunt u aangaan voor: een duur van 6 jaar of korter (art. 397:1 BW) Opzeggen en verlengen Bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het continuatierecht niet van toepassing. Dat betekent dat de pachtovereenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum. Een geliberaliseerde pachtovereenkomst eindigt niet door het overlijden van pachter of verpachter. Pachtoverneming en medepacht Het recht van in de plaatsstelling en medepacht geldt niet voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Voorkeursrecht Bij geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het voorkeursrecht niet van toepassing. Pachtprijs Voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten van los land voor een periode van 6 jaar of korter vindt geen prijstoetsing door de grondkamer plaats. De pachtprijs is bij deze pachtvorm volledig vrij.

6 Goedkeuren door de grondkamer Pachter of verpachter moeten de geliberaliseerde pachtovereenkomst voor los land ter goedkeuring voorleggen aan de grondkamer. Pachtvormen Het Burgerlijk Wetboek kent naast de reguliere pacht een aantal bijzondere pachtvormen, waarvoor in sommige gevallen afwijkende regels gelden. Ad2 Feiten pacht in Bergen Overzicht pachtvormen: Pachtvorm Reguliere pacht Geliberaliseerde pacht 6 jaar of korter Geldt voor: Los land Los land Looptijd 6 jaar Maximaal 6 jaar Verlenging Ja Nee van rechtswege (continuatierecht) Hoogst Ja Nee toelaatbare pachtprijs Voorkeursrecht pachter Ja Nee In de plaatsstelling Ja Nee Verdeling tussen Pacht Aantal ha. Aantal pachters Pachtopbrengst 2013 Reguliere Pacht 561 ha Geliberaliseerde pacht 39 ha Totaal 600 ha Pacht van geringe oppervlakten Een groot aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op pachtovereenkomsten voor los land met een oppervlakte van maximaal één hectare (art. 395 BW). De grondkamer mag voor een bepaalde tak van bodemcultuur de grens van één hectare verlagen tot minimaal 50 are. Bij pachtovereenkomsten voor los land met een oppervlakte van maximaal één hectare zijn de regels over de schriftelijke vorm en toetsing, de duur, de pachtprijsbeheersing, de machtiging voor wijziging van de bestemming, het recht van in de plaatsstelling en medepacht, het recht op verlenging en het voorkeursrecht niet van toepassing.

7 Verpachten Ad 3. Uitgangspunten pachtbeleid De volgende criteria worden gehanteerd bij het verpachten van landbouwgronden. a) Er moet sprake zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf. b) Agrariërs binnen de gemeente komen in eerste instantie in aanmerking voor vrijkomende landbouwgronden. c) Van belang is de ligging van het bedrijf ten opzichte van de te verpachten landbouwgronden. d) Kleinere volwaardige bedrijven gaan voor grote volwaardige agrarische bedrijven. Melkquotum Het Pachthof heeft de mogelijkheden voor een tussentijdse verkoop van het melkquotum verruimd. Met de koerswijziging van het Pachthof zijn de mogelijkheden voor een tussentijdse verkoop van het melkquotum flink verruimd. Volgens het Pachthof is tussentijdse verkoop namelijk wél toegestaan, als de pachter maar verzekert dat hij bij een eventueel einde van de pacht op correcte wijze aan zijn verplichting tot oplevering van het melkquotum, zal voldoen. De nieuwe lijn biedt uitkomst voor pachters die na de verkoop van hun quota de opbrengst niet aan hun bedrijf willen onttrekken. Daarbij is ook niet uitgesloten dat zij uiteindelijk niet meer hoeven af te rekenen indien de quoteringen, zoals wordt verwacht, op termijn zullen komen te vervallen. De kans is groot is de gemeente Bergen geen vergoedingen meer gaat krijgen voor het melkquotum. Het melkquotum wordt in 2015 afgeschaft. Verkoop landbouwgronden Aan de hand van onderstaande criteria landbouwgronden te verkopen: a. In beginsel worden geen verpachte gronden verkocht. b. Solitair liggende landbouwgronden kleiner dan 1,5 ha. worden verkocht of worden gebruikt voor compensaties. c. Verkoop van landbouwgronden vindt plaats door middel van een vrije inschrijving met een vooraf vastgestelde bodemprijs. d. Als gronden nodig zijn voor uitvoering van projecten (afweging strategische visie of structuurvisie of ander gemeentelijk beleid), komen de betreffende gronden in aanmerking voor verkoop. De gemeente Bergen heeft volgende uitgangspunten: Algemeen De periode van de geliberaliseerde pacht te stellen op één jaar, met jaarlijks een verlenging van één jaar. Wanneer reguliere pachtgronden vrijvallen worden deze verpacht aan een agrariër als geliberaliseerde pacht. De geliberaliseerde pachtprijs bedraagt 2% van de landbouwkundige waarde van het perceel. Het college kan, buiten de hierboven genoemde gevallen, om bijzondere redenen of vanwege onbillijkheden over gaan tot het verpachten van relatief kleine percelen aan een hobbyboer. De waarde van de pachtrechten wordt vastgesteld op 40% van de vrije verkoopwaarde. Medewerking wordt verleend aan de overdracht van pachtrechten binnen familieverband mits voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Medewerking wordt verleend aan de inbreng van verpachte landbouwgronden in een te vormen maatschap of andere rechtsvorm. De pacht kan niet meer worden beëindigd omdat de pachter 65 jaar wordt. Aan pachtoverdracht aan derden wordt geen medewerking verleend.

8 De pachtrechten worden beëindigd indien er geen agrarisch bedrijf meer wordt uitgeoefend. Verpachten De beoogde pachter moet bedrijfsmatig met land- en tuinbouw bezig zijn. Agrariërs binnen de gemeente komen in eerste instantie in aanmerking voor vrijkomende landbouwgronden. De afstand van het bedrijf naar beschikbare grond moet zo kort mogelijk zijn. Kleinere volwaardige bedrijven gaan voor grote volwaardige agrarische bedrijven. Verkopen pachtkavels In beginsel worden geen verpachte gronden verkocht. Solitair liggende landbouwgronden kleiner dan 1,5 ha. worden verkocht of worden gebruikt voor compensaties. De gronden verkocht aan de hoogstbiedende koper. Verkoop van landbouwgronden vindt plaats door middel van een vrije inschrijving met een vooraf vastgestelde bodemprijs. Wijzigingen t.o.v. van pachtnota van 17 augustus 2004 Hierdoor komen de onderstaande besluiten te vervallen: De pachtrechten worden beëindigd als de pachter de leeftijd van 65 jaren heeft bereikt of binnen de periode van zes jaren de leeftijd van 65 jaren zal bereiken. Bepaling geschrapt in wettelijke regeling van het Burgerlijk Wetboek. Een onderzoek instellen naar die gevallen waarbij de huidige pachters in het verleden zonder toestemming van de gemeente op het gepachte rustende quotum hebben verkocht of verleast (tijdelijke overdracht) De gemeente vordert dan een betaling van 50% van de op het gepachte rustende deel van het melkquotum. Dit onderzoek heeft jaren geleden plaatsgevonden. Hiervoor komt het volgende besluit in de plaats: Solitair liggende landbouwgronden kleiner dan 1,5 ha. worden verkocht of worden gebruikt voor compensaties. De gronden verkocht aan de hoogstbiedende koper. Bij onderstaande besluit is toegevoegd: of andere rechtsvorm Medewerking wordt verleend aan de overdracht van pachtrechten binnen familieverband mits voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Medewerking wordt verleend aan de inbreng van verpachte landbouwgronden in een te vormen maatschap of andere rechtsvorm. Dit besluit is toegevoegd: Verkoop van landbouwgronden vindt plaats door middel van een vrije inschrijving met een vooraf vastgestelde bodemprijs.

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2011 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken XV XXI XXIII Hoofdstuk 1 - Inleidende beschouwingen 1 1 Wettelijke regeling van de pacht 1 2 Van Pachtwet

Nadere informatie

1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht)

1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht) 1. Burgerlijk Wetboek Titel 7.5 (Pacht) Titel 5 Pacht Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 311 [Pachtovereenkomst] Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Pacht. Regels en prijzen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Pacht Regels en prijzen 2014 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2015

Pacht. Regels en prijzen 2015 Pacht Regels en prijzen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij 6 2.1.1 Reguliere pacht 6 2.1.2 Geliberaliseerde

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2017

Pacht. Regels en prijzen 2017 Pacht Regels en prijzen 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 4 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij 6 2.1.1 Reguliere pacht 6 2.1.2 Geliberaliseerde

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2012 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 6 2.1 De pachtvormen op een rij

Nadere informatie

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels

Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Pacht nieuwe normen, nieuwe regels Een wegwijzer voor de praktijk 79x536 1 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Oktober 1995 Waarom deze brochure? Op 31 oktober 1995 treedt een nieuw Pachtnormenbesluit

Nadere informatie

VVOR De pachter als derdebelanghebbende. 15 september 2015 Gert-Jan de Jager

VVOR De pachter als derdebelanghebbende. 15 september 2015 Gert-Jan de Jager VVOR De pachter als derdebelanghebbende 15 september 2015 Gert-Jan de Jager Onderwerpen Pacht sinds 1 september 2007 (Akkoord van Spelderholt?) Pachter en onderpachter als derde-belanghebbenden Welke pachtvormen

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

Wijziging Regeling pachtprijzen

Wijziging Regeling pachtprijzen LNV Wijziging Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2007, nr. TRCJZ/2007/3679, houdende wijziging van de Regeling pachtprijzen Gelet op

Nadere informatie

Actualiteiten Pachtrecht 2014

Actualiteiten Pachtrecht 2014 Actualiteiten Pachtrecht 2014 Mr. Frédérique Verheij-Péters ALV Limburgs Particulier Grondbezit Roermond, 24 november 2014 1 Wat is aan de hand in (ver)pachtersland? Waarom staat het huidige pachtsysteem

Nadere informatie

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007 Samenvatting: Inleiding: Op 1 september j.l. is de Pachtwet vervallen. Vanaf dit moment zijn de pachtregels ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.5). Tevens is op 1 september 2007 het nieuwe

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng Voorstellen Grondmarkt Pacht Erfpacht Financiering Taxaties Herwaardering Overig Melkveewet Fosfaatrechten Etc. Makelaar A&LV

Nadere informatie

NOTA PACHTBELEID Gemeente Nunspeet

NOTA PACHTBELEID Gemeente Nunspeet NOTA PACHTBELEID 2016 Gemeente Nunspeet Inleiding Het verpachten van agrarische gronden vindt op vele manieren plaats in Nederland. Nog te vaak worden gronden van oudsher in gebruik gegeven zonder dat

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2009 een wegwijzer voor de praktijk 2 Pacht, nieuwe regels en prijzen 2009 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Zaaknummer: 00376392 Onderwerp AVG uitgifte geliberaliseerde pacht 2014 Collegevoorstel Inleiding Van gemeentelijke landbouwgrond kan 65 hectare via zogenaamde geliberaliseerde pachtcontracten worden verpacht.

Nadere informatie

De huidige pachtnormen functioneren niet goed en leiden tot onvrede bij verpachters en pachters door de grote jaarlijkse schommelingen.

De huidige pachtnormen functioneren niet goed en leiden tot onvrede bij verpachters en pachters door de grote jaarlijkse schommelingen. Toelichting bij advies Werkgroep pacht Algemeen: Leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rentmeesters vertegenwoordigen zowel verpachters als pachters en zijn werkzaam door het gehele land.

Nadere informatie

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord Het nieuwe pachtsysteem Bijeenkomst LTO Noord Programma Inleiding door Arnold Michielsen - Evaluatie pachtregelgeving: rapport Bruil - Akkoord Spelderholt en vervolg Gelegenheid tot het stellen van vragen

Nadere informatie

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld.

Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Zaaknummer: AVGCL22 Onderwerp Uitvoeringsregeling uitgifte cultuurgronden Collegevoorstel Inleiding Op 3 november 2010 heeft de gemeenteraad de Kadernota grondbeleid vastgesteld. Feitelijke informatie

Nadere informatie

Advies Werkgroep pacht. met toelichting

Advies Werkgroep pacht. met toelichting Advies Werkgroep pacht met toelichting Advies Werkgroep pacht Algemeen De agrarische sector maakt een essentieel deel uit van onze economie. Pacht is daarin een belangrijke financieringsbron voor agrariërs.

Nadere informatie

White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU?

White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU? White paper over het erven, de verplichtingen, verantwoordelijkheden en mogelijkheden van grond. GROND GEËRFD WAT NU? 1 CONTACT Saltus Beheer bv. Dokter van Deenweg 108, Zwolle 038-422 77 69 info@saltusbeheer.nl

Nadere informatie

Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie. pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil

Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie. pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil Samenvatting d.d. 12 mei 2014 van de NVR-reactie op de Evaluatie pachtregelgeving van Prof.Mr. D.W. Bruil Naar aanleiding van het rapport d.d. maart 2014 Evaluatie pachtregelgeving van Prof. Mr. D.W. Bruil

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 19 juni 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, nr. WJZ/17057603, houdende

Nadere informatie

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Centrale Grondkamer, beschikking van 19 december 2012, GP 11.701 [artikel 7:325, lid 4 BW] [artikel 36, lid 3 Uitvoeringswet grondkamers] Verzoek

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 4 juli 2014. Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 4 juli 2014. Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Den Haag, 4 juli 2014 Excellentie, Op uw initiatief is de pachtregelgeving geëvalueerd door prof. mr. D.W. Bruil (Rapport Evaluatie pachtregelgeving, bijlage

Nadere informatie

Regeling - Overheid.nl Wetten.nl

Regeling - Overheid.nl Wetten.nl http://wetten.overheid.nl/bwbr00090/06-0-0/0/boek7/titeldeel/afdrukken pagina van 6--06 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Burgerlijk Wetboek Boek 7 Geldend van 0-0-06 t/m heden

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Rosmalen, 20 april 2016 Excellentie, Op 2 november 2015 hebben wij, tezamen met de meest direct betrokken partijen bij het toenmalige deelakkoord (het zogenaamde

Nadere informatie

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016

AMvB. Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4. ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 AMvB Geliberaliseerde pacht art. 397 lid 4 ALGEMENE JAARVERGADERING 10 maart 2016 Tweede ronde Spelderholt Voorstel initiatiefnemers op basis van verkenningen 5 pachtvormen - Reguliere pacht correctieve

Nadere informatie

NOTITIE INZAKE ERFPACHT

NOTITIE INZAKE ERFPACHT NOTITIE INZAKE ERFPACHT Inleiding Erfpacht is het recht om een onroerende zaak van een ander onder zich te houden en te gebruiken. In de gemeente Sint Anthonis zijn in het verleden gronden in erfpacht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14755 6 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 2013, nr. WJZ / 13089574, houdende

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/13/02282 zaaknr.: Z/C/13/02901 *Z002A318996* Raadsinformatiebrief Onderwerp : Pachtprijzen Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Stoffels Datum college : 6 augustus

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten (Tekst geldend op: 21-04-2008) Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten Boek 7. Bijzondere overeenkomsten Titel 5. Pacht Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 311 Pacht is de overeenkomst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16880 30 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2014, nr. WJZ/14089231, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

Cursus Pacht (en tijdelijk beheer)

Cursus Pacht (en tijdelijk beheer) Cursus Pacht (en tijdelijk beheer) mr. dr. J.W.A. Rheinfeld 20 april 2017 Programma Pacht (& tijdelijk beheer) inleiding/historie pachtrecht/algemene kenmerken omschrijving pachtovereenkomst duur pachtovereenkomst

Nadere informatie

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014

AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Zaaknummer: 00376541 Onderwerp: AVG vragen artikel 61 Rvo Rijnders CDA en vragen van AJK over verkoop van pachtgrond 2014 Collegevoorstel Inleiding In de brief van 14 januari 2014 stelt raadslid D.F.M.J.

Nadere informatie

Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur.

Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur. Onder dit motto werkt het ministerie van LNV aan veilig, verantwoord geproduceerd voedsel en een vitale natuur. Het platteland moet economisch gezond blijven met behoud van landschap en cultuur. Tenslotte

Nadere informatie

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Huib Silvis en Martien Voskuilen, Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) Eindversie, 9 september 2016 1. Inleiding De pachtersbond

Nadere informatie

Het Handelingskader Pacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor de pachtjaren 2017 en 2018

Het Handelingskader Pacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor de pachtjaren 2017 en 2018 Het Handelingskader Pacht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor de pachtjaren 2017 en 2018 Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15 maart 2016 (PZH-2016-545080390 ; DOS 2016-0001618)

Nadere informatie

Pacht. Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK. door

Pacht. Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK. door Pacht door Mr D.L. Rodrigues Lopes DERDE DRUK Kluwer - Deventer -1997 Inhoud VOORWOORD SAMENVATTING VII AFKORTINGEN XXI HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Inleiding Landbouw en economie

Nadere informatie

NOTA PACHTBELEID 2007

NOTA PACHTBELEID 2007 NOTA PACHTBELEID 2007 Inleiding Aanleiding In zijn vergadering van 26 maart 1998 heeft de gemeenteraad van Bergeijk de Notitie Pachtbeleid vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat het beleid jaarlijks zou

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Pacht, nieuwe regels en prijzen. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht, nieuwe regels en prijzen. een wegwijzer voor de praktijk Pacht, nieuwe regels en prijzen 2007 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Waar gaat deze brochure over? 1.2 Leeswijzer 1.3 Waarom nieuwe prijzen en regels? 1.4 Samenvatting

Nadere informatie

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha.

Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 24 maart 2011, GP 11.625 [artikel 7:333 BW] Herziening pachtprijs van percelen land te Overijssel, tezamen groot 35.03.59 ha. Centrale Grondkamer, beschikking van 8

Nadere informatie

Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1

Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1 Wvg wijziging door initiatiefwetsvoorstel 1 Wijziging Wvg door initiatiefwetsvoorstel 27750: artikel 10 De geschiedenis van de wijziging is als volgt: Oorspronkelijk voorstel van wet (27750 nr. 2; 22 mei

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 163 Wet van 26 april 2007 tot vaststelling en invoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Regeling pachtprijzen

Regeling pachtprijzen LNV Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2722, houdende vaststelling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen en wijziging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Kadernota Vastgoedbeheer

Kadernota Vastgoedbeheer Kadernota Vastgoedbeheer Vastgesteld op xxx 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 Aanleiding... 3 1.3 Doel van deze Nota... 3 1.4 Afwijken... 3 2. VASTGOEDBEHEER... 4 3. VERHUUR... 4 3.1 Inleiding...4

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Rosmalen, 20 april Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Rosmalen, 20 april Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Rosmalen, 20 april 2016 Excellentie, Op 2 november 2015 hebben wij, tezamen met de meest direct betrokken partijen bij het toenmalige deelakkoord (het zogenaamde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 332 Besluit van 27 juni 2011, houdende wijziging van het Pachtprijzenbesluit 2007 en het Uitvoeringsbesluit pacht 0 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 1 september 2015. Excellentie,

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken. Den Haag, 1 september 2015. Excellentie, Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken Den Haag, 1 september 2015 Excellentie, Bij brief van 15 oktober 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 27 924, nr.

Nadere informatie

PACHTGRONDENBELEID VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS

PACHTGRONDENBELEID VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS PACHTGRONDENBELEID VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS 0 Inhoudsopgave 1. Aanleiding herziening pachtgrondenbeleid 2. Agrarische eigendommen en wettelijke kaders 2.1 Reguliere pachtgronden 2.2 Agrarische erfpacht

Nadere informatie

PACHTGRONDENBELEID VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS

PACHTGRONDENBELEID VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS PACHTGRONDENBELEID VAN DE GEMEENTE SINT ANTHONIS 0 Inhoudsopgave Inhoud 1 AANLEIDING HERZIENING PACHTGRONDENBELEID... 2 2 AGRARISCHE EIGENDOMMEN EN WETTELIJKE KADERS... 3 2.1 Reguliere pachtgronden...

Nadere informatie

KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID

KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID KABINETSSTANDPUNT INZAKE HET ADVIES RUIMTE VOOR PACHT VAN DE COMMISSIE PACHTBELEID 1. Inleiding De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/408

Raadsvoorstel 2004/408 Raadsvoorstel 2004/408 Onderwerp steller Portefeuillehouder Commissie Raadsvergadering Agrarisch beheer gemeentegronden Mr. R.R. van Erp / Mr. T. ten Have Mr. A. Th.H. van Dijk Grondzaken Datum /33859

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitgifte landbouwgronden

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling. Uitgifte landbouwgronden 1310525 Afdeling: Onderwerp Uitgifte landbouwgronden Samenvatting De gemeente Boxtel beschikt over een aantal ha cultuurgronden, met name in de voormalig gemeente Liempde bezit de gemeente relatief veel

Nadere informatie

gevestigd/wonende te, relatienummer (RVO), BSN of KvK-nummer, hierna te noemen:

gevestigd/wonende te, relatienummer (RVO), BSN of KvK-nummer, hierna te noemen: 134-a RO/GZ Geliberaliseerde Pachtovereenkomst BW 7 397 lid 1 OVEREENKOMST VAN GELIBERALISEERDE PACHT VOOR 6 JAREN OF KORTER (conform art. 7:397 lid 1. Burgerlijk Wetboek) Z / BHR De ondergetekenden: De

Nadere informatie

GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST VOOR 6 JAAR OF KORTER. (Volgens artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek)

GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST VOOR 6 JAAR OF KORTER. (Volgens artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek) GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST VOOR 6 JAAR OF KORTER (Volgens artikel 7:397 lid 1 Burgerlijk Wetboek) Nr. CONCEPT Bijlage: -1- (tekening) Het hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd aan

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Gemeente Gulpen-Wittem 2013

Nota Grondbeleid Gemeente Gulpen-Wittem 2013 Nota Grondbeleid Gemeente Gulpen-Wittem 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van deze nota... 3 2 Begripsbepaling... 4 3 Algemeen uitgangspunt... 6 4 Typering

Nadere informatie

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha.

Artikel 2. Pachtprijs De pachtprijs voor de pachtperiode bedraagt #. # (zegge: #. euro per jaar), berekend naar #. per ha. Ref:2016.003553.01 /bs PACHTOVEREENKOMST 1 GELIBERALISEERDE PACHTOVEREENKOMST ex. artikel 7:397 lid 1 BW BS11./16 De ondergetekenden: 1. #, hierna te noemen de pachter, 2. de Provincie Groningen, Martinikerkhof

Nadere informatie

Pachtnormen Berekend volgens de methode van de Commissie van Hall over de periode

Pachtnormen Berekend volgens de methode van de Commissie van Hall over de periode Notitie In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Pachtnormen Berekend volgens de methode van de Commissie van Hall over de periode 2001-2005 Laatste herziening 15 augustus

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK De eerste drie drukken van dit werk zijn verzorgd door mr. G.M.F. SNIJDERS, jarenlang advocaat in pachtzaken en tevens oud-hoogleraar agrarisch recht aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Het Eindakkoord van Spelderholt

Het Eindakkoord van Spelderholt Het Eindakkoord van Spelderholt mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel 1 Het Akkoord van Spelderholt heeft in april 2016 een vervolg gekregen. De meeste organisaties hebben

Nadere informatie

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK

VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK Deze derde druk van T&C Pachtrecht gaat uit van de stand van de wetgeving per 1 september 2012. Vooral het Pachtprijzenbesluit 2007 heeft diverse wijzigingen ondergaan. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN

Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019. Gemeente STEIN Beleidsnota Grondenbeheer 2016-2019 Gemeente STEIN Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1. Inleiding 1.2. Geldigheidsduur van deze nota 2. Uitgiftebeleid m.b.t. verkoop, verhuur, pacht en ingebruikgeving 4 2.1.

Nadere informatie

Huurnota Inhoudsopgave

Huurnota Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Doel van de nota 2 3. Voorwaarden en uitgangspunten 2 4. Verhuur van grond/ water en of rechten 3 5. Indienen verzoek tot huur 4 6. Bevoegdheden op grond van de Gemeentewet

Nadere informatie

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde

Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Overzicht uitspraken in (omgekeerd) chronologische volgorde Centrale Grondkamer, beschikking van 9 juli 2015, GP 11.750 en GP 11.751 [artikel 7:318 BW] Goedkeuring pachtwijzigingsovereenkomst. Na een kavelruil

Nadere informatie

Datum 31 maart 2017 Betreft Beantwoording vragen over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht

Datum 31 maart 2017 Betreft Beantwoording vragen over de pachtprijzen bij geliberaliseerde pacht > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 448 Vaststelling en invoering van titel 7.5 (pacht) van het Burgerlijk Wetboek B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTI- TIE 1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract.

De verpachting geschiedt voorts onder de voorwaarden en bepalingen als omschreven in bijgevoegd voorbeeld contract. Verpachting agrarisch perceel te Teteringen Kadastrale omschrijving: Gemeente Teteringen, sectie C nummer 2458 groot 00.42.60 ha en nummer 2460 groot 01.07.70 ha, gelegen aan de Heistraat, t.o. 2b in Teteringen.

Nadere informatie

*PDOC01/139502* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/139502* PDOC01/ De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl

Nadere informatie

Het Akkoord van Spelderholt

Het Akkoord van Spelderholt Het Akkoord van Spelderholt mr. W.L. Valk, mr. G.M.F. Snijders en mr. H.A. Verbakel-van Bommel * 1. Inleiding Inmiddels is het bekend: vertegenwoordigers van pachters en verpachters hebben begin juli 2014

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht.

Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht. Raadsvergadering : 21 maart 2005 Agendapunt : 9 Onderwerp : Evaluatie notitie melkquotum, notitie inzake erfpacht en beleidsnota betreffende landbouwgronden vrij van (erf)pacht. Samenvatting voorstel Door

Nadere informatie

Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep

Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep Huib Silvis en Martien Voskuilen Voorstellen stabilisering pachtnormen onder de loep Huib Silvis en Martien Voskuilen Dit onderzoek is uitgevoerd door

Nadere informatie

1 5 OKT, 20U. Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA "s-gravenhage.

1 5 OKT, 20U. Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA "s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Directie

Nadere informatie

Het doel is op transparante wijze uitvoering geven door het college van B&W aan het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid.

Het doel is op transparante wijze uitvoering geven door het college van B&W aan het door de gemeenteraad vastgestelde grondbeleid. UITWERKINGSNOTA GRONDBELEID 2016-2019 Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 24 november 2015 Inleiding Voor u ligt de Uitwerkingsnota Grondbeleid 2016-2019. Deze uitwerkingsnota is een uitwerking

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1994±1995 Nr. 99d 22 705 Wijziging van de Pachtwet NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 26 juli 1995 Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de

Nadere informatie

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP

BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP BROCHURE INSCHRIJVING KAVELS UTRECHTS LANDSCHAP Inleiding Door het Utrechts Landschap wordt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) aangeboden een tweetal percelen (natuur) grasland, met de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:50 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K L CV EXPL (E)

ECLI:NL:RBNNE:2015:50 Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer K L CV EXPL (E) ECLI:NL:RBNNE:2015:50 Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum uitspraak 07-01-2015 Datum publicatie 13-01-2015 Zaaknummer K L 3227463 - CV EXPL 14-7674 (E) Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) Achtergronden, gebouwen en pachtnormen

Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) Achtergronden, gebouwen en pachtnormen Ontwikkelingen rond pacht (vervolg) Achtergronden, gebouwen en pachtnormen Ing. J.M. van den Hoek Drs. J. Luijt December 1999 Rapport 1.99.12 LEI, Den Haag I Het LEI beweegt zich op een breed terrein van

Nadere informatie

Nota Grondprijsbeleid 2012

Nota Grondprijsbeleid 2012 Nota Grondprijsbeleid 2012 Versie: 27 juni 2012 Datum vaststelling: 20 juni 2012 I. Inleiding II. Woningbouw 1. Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd 2. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de

Nadere informatie

Bijlage 6 Uitgangspunten verpachtingen 2018

Bijlage 6 Uitgangspunten verpachtingen 2018 Bijlage 6 Uitgangspunten verpachtingen 2018 Inleiding Dit document bevat de uitgangspunten voor de verpachtingen van 2018. De provincie Noord-Holland heeft veel grond in eigendom die zij jaarlijks uitgeeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 14249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr.9 VERGELIJKENDE TEKST Tekst van de artikelen 1623a-1623g van het Burgerlijk Wetboek,

Nadere informatie

V E R K O O P I N F O R M A T I E

V E R K O O P I N F O R M A T I E V E R K O O P I N F O R M A T I E ONLINE VERKOOP 2.85.00 HECTARE LANDBOUWGROND ENGWEG, GELDERMALSEN GEMEENTE GELDERMALSEN VERKOOP IN OPDRACHT VAN VAN LANSCHOT NANNENGA NAUS RENTMEESTERS B.V. Start opbod:

Nadere informatie

1. Voorwoord en inleiding

1. Voorwoord en inleiding Grondnota Inhoudsopgave 1. Voorwoord en inleiding... 3 2. Doel van grond(beleid):... 4 2.1 Financiële kaders... 4 2.2 Prijsbepaling... 5 3. Strategische aankoop... 5 3.1 Wet voorkeursrecht gemeenten...

Nadere informatie

Toeslagen en aftrekken voor afwijkende productieomstandigheden

Toeslagen en aftrekken voor afwijkende productieomstandigheden Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers houvast voor maatschappelijk

Nadere informatie

Inschrijving pacht 2017

Inschrijving pacht 2017 Gemeente Laarbeek Inschrijving pacht 2017 Percelen landbouwgrond Inschrijftermijn van 20 februari 2017 tot en met 13 maart 2017 12.00 uur Inhoudsopgave Algemeen Kadastrale gegevens Omschrijving van de

Nadere informatie

Grondmarkt en grondfinanciering

Grondmarkt en grondfinanciering Grondmarkt en grondfinanciering Algemene jaarvergadering BLHB 10 maart 2016 Erik Somsen a.s.r. vastgoed vermogensbeheer Inhoud Introductie Grondmarkt Kenmerken Grondprijsontwikkeling en grondmobiliteit

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Tussentijdse vervreemding van het melkquotum in het zicht van afschaffing

Tussentijdse vervreemding van het melkquotum in het zicht van afschaffing Tussentijdse vervreemding van het melkquotum in het zicht van afschaffing mr. A.E.M. Olde Beverborg MSc 1 Vanaf 1984 is de Europese Unie de melkproductie gaan reguleren door middel van een systeem van

Nadere informatie

Tien jaar titel 7.5 in het Burgerlijk Wetboek

Tien jaar titel 7.5 in het Burgerlijk Wetboek Tien jaar titel 7.5 in het Burgerlijk Wetboek mr. E.H.M. Harbers 1 Op 1 september 2017 was het 10 jaar geleden dat de Pachtwet werd ingetrokken en de pachtregelgeving onderdeel werd van het Burgerlijk

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie